Suvestinė redakcija nuo 2021-12-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 125-5419, i. k. 1092055ISAK000VA-65

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJŲ INFORMACIJOS APIE ATSISKAITYMUS UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAIS TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ IR PRANEŠIMO APIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJO PRADELSTAS SKOLAS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAMS FR1070 FORMOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 13 d. Nr. VA-65

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. VA-90, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27108

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo (Žin., 1999, Nr. 102-2921; 2001, Nr. 71-2516; 2002, Nr. 64-2573; 2004, Nr. 124-4489; 2009, Nr.77-3159) 8 straipsniu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles.

1.2. Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą (toliau – FR1070 forma).

2. N u s t a t a u, kad FR1070 forma mokesčių administratoriui turi būti teikiama pradedant 2009 m. spalio mėnesio ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

Viršininkas                                                                        Modestas Kaseliauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VA-90

redakcija)

 

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJŲ INFORMACIJOS APIE ATSISKAITYMUS UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAIS TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės ūkio produkcijos pirkėjo (toliau – produkcijos pirkėjas) informacijos apie atsiskaitymą su ūkio subjektu, pardavusiu žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją (toliau – produkcijos pardavėjas), teikimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymu (toliau – Įstatymas), Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-658 „Dėl Žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų ir už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, atrinkimo tvarkos aprašo ir šios produkcijos sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas) ir kitais teisės aktais.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PRODUKCIJOS PIRKĖJŲ ATSISKAITYMO SU PRODUKCIJOS PARDAVĖJAIS TEIKIMAS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI

 

4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, informaciją apie atsiskaitymo būklę su žemės ūkio produkcijos pardavėjais kas mėnesį teikia tokie žemės ūkio produkcijos pirkėjai:

4.1. prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 1,5 milijono eurų arba daugiau;

4.2. žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,3 milijono eurų arba daugiau.

5. Juridinio asmens statusą turintys Taisyklių 4 punkte nurodyti produkcijos pirkėjai kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos privalo tinkamai užpildyti šiuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu patvirtintą Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą (toliau – FR1070 forma).

6. Tinkamai užpildyta FR1070 forma pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJO PRADELSTAS SKOLAS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAMS FORMOS UŽPILDYMAS

 

7. FR1070 forma turi būti pildoma laikantis šių reikalavimų:

7.1. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta langelių, tai tušti langeliai gali būti paliekami tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos sumos. Sumos įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);

7.2. įrašomos pradelstų skolų sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos eurais ir euro centais;

7.3. neužpildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami tarpai.

8. FR1070 formoje privalomai turi būti užpildyti 1–3, 6–9 laukeliai. 4 ir 5 laukeliai pildomi tik tuomet, kai teikiama informacija apie ataskaitinį laikotarpį iki 2021 m. spalio 31 d.

9. FR1070 formos 3 laukelyje „Ataskaitinis laikotarpis“ turi būti nurodomas laikotarpis (ataskaitiniai metai ir kalendorinis mėnuo), kurio informacija apie produkcijos pirkėjo pradelstas skolas teikiama.

10. FR1070 formos priedo lapo FR1070P forma užpildoma:

10.1. Laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo eilės numeris. Visų pridedamų priedo lapų numeracija turi būti ištisinė;

10.2. P1 laukelyje „Žemės ūkio produkcijos pardavėjo kodas“ turi būti įrašomas produkcijos pardavėjo identifikacinis numeris (kodas);

10.3. P2 laukelyje „Žemės ūkio produkcijos pardavėjo pavadinimas“ įrašomas produkcijos pardavėjo pavadinimas (arba vardas ir pavardė);

10.4. P3–P5 laukeliai pildomi tik tuomet, kai teikiama informacija apie ataskaitinį laikotarpį iki 2021 m. spalio 31 d.;

10.5. P6 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta už žemės ūkio produkciją, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų, nurodytų Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte, už kurią turi būti atsiskaitoma per 60 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos, išskyrus Sąraše nurodytą žemės ūkio produkciją, už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos arba atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos ir kai žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai. P6 laukelyje taip pat nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta per 60 kalendorinių dienų terminą, nustatytą žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pardavėjų) ir viešųjų subjektų, vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais;

10.6. P7 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai už Sąraše nurodytą žemės ūkio produkciją turi būti atsiskaitoma dalimis, kurių bendras atsiskaitymo terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, ir kai žemės ūkio pirkimo-pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai;

10.7. P8 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta už Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus greitai gendančius žemės ūkio ir maisto produktus, už kuriuos turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, ir kai žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai. P8 laukelyje taip pat nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta už Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus greitai gendančius žemės ūkio ir maisto produktus, už kuriuos turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, ir kai žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai (žemės ūkio produkcijos pardavėjai) ir viešieji subjektai (P8 laukelis neužpildomas tuomet, kai teikiama informacija apie ataskaitinį laikotarpį iki 2021 m. spalio 31 d.);

10.8. P9 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta už žemės ūkio produkciją, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų, bet yra įtraukta į Sąrašą, už kurią turi būti atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos, ir kai žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai, bei ūkio subjektai (žemės ūkio produkcijos pardavėjai) ir viešieji subjektai (P9 laukelis neužpildomas tuomet, kai teikiama informacija apie ataskaitinį laikotarpį iki 2021 m. spalio 31 d.).

10.9. P6–P9 laukelių duomenys užpildomi kaupiamuoju būdu (didėjančia tvarka), pavyzdžiui, norint įrašyti tris skolas: 100 eurų, 50 eurų ir 120 eurų, jos turi būti rašomos tokia tvarka: 50 eurų, 100 eurų, 120 eurų.

10.10. P10 ir P11 laukeliai pildomi tik tuomet, kai teikiama informacija apie ataskaitinį laikotarpį iki 2021 m. spalio 31 d.

10.11. P12–P15 laukeliuose turi būti įrašomos per ataskaitinį laikotarpį susidariusios pradelstų skolų sumos (visuose P6–P9 laukeliuose nurodytos sumos).

11. Produkcijos pirkėjo pateikta tinkamai užpildyta FR1070 forma netikslinama. Teikiant nepateiktas 2021 m. spalio ir ankstesnių atsakaitinių laikotarpių FR1070 formas, turi būti vadovaujamasi Taisyklių nuostatomis, reglamentavusiomis to ataskaitinio laikotarpio FR1070 formos užpildymo ir pateikimo tvarką.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Produkcijos pirkėjai, pažeidę šių Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-90, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27108

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

FR1070 formos pakeitimas pagal įsakymą Nr. VA-90 (2021-12-22)

Papildyta priedu:

Nr. VA-137, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16735

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-90, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27108

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-21, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 18-902 (2011-02-12); Žin., 2011, Nr. 23-0 (2011-02-24), i. k. 1112055ISAK000VA-21

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 "Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 "Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-137, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16735

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-58, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-12, i. k. 2018-11869

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-64, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19040

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-90, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27108

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo