Suvestinė redakcija nuo 2020-09-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 125-5419, i. k. 1092055ISAK000VA-65

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJŲ INFORMACIJOS APIE ATSISKAITYMUS UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAIS TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 13 d. Nr. VA-65

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo (Žin., 1999, Nr. 102-2921; 2001, Nr. 71-2516; 2002, Nr. 64-2573; 2004, Nr. 124-4489; 2009, Nr.77-3159) 8 straipsniu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles.

1.2. Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą (toliau – FR1070 forma).

2. N u s t a t a u, kad FR1070 forma mokesčių administratoriui turi būti teikiama pradedant 2009 m. spalio mėnesio ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65

 

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJŲ INFORMACIJOS APIE ATSISKAITYMUS UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAIS TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės ūkio produkcijos pirkėjo (toliau – produkcijos pirkėjas) informacijos apie atsiskaitymą su ūkio subjektu, pardavusiu žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją (toliau – produkcijos pardavėjas), teikimo savo buveinės vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 18-902 (2011-02-12); Žin., 2011, Nr. 23-0 (2011-02-24), i. k. 1112055ISAK000VA-21

 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymu (Žin., 1999, Nr. 102-2921; 2013, Nr. 38-1837, toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų“ (Žin., 2000, Nr. 30-835; 2011, Nr. 6-219, toliau – Nutarimas) ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 18-902 (2011-02-12); Žin., 2011, Nr. 23-0 (2011-02-24), i. k. 1112055ISAK000VA-21

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

 

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS APIE PRODUKCIJOS PIRKĖJŲ ATSISKAITYMO SU PRODUKCIJOS PARDAVĖJAIS TEIKIMAS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI

 

4. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, informaciją apie atsiskaitymą su produkcijos pardavėjais teikia tokie šios produkcijos, kuriai Vyriausybė Nutarimu nustato atsiskaitymo terminus, pirkėjai:

4.1. prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 1,5 milijono eurų arba daugiau;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-12, i. k. 2018-11869

 

4.2. žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,3 milijono eurų arba daugiau.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-58, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-12, i. k. 2018-11869

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 18-902 (2011-02-12); Žin., 2011, Nr. 23-0 (2011-02-24), i. k. 1112055ISAK000VA-21

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

Nr. VA-137, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16735

 

5. Juridinio asmens statusą turintys Taisyklių 4 punkte nurodyti produkcijos pirkėjai kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos privalo tinkamai užpildyti Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau – FR1070 forma), ir pateikti ją atitinkamai AVMI.

6. Tinkamai užpildyta FR1070 forma pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Kai pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, FR1070 forma gali būti atsiunčiama AVMI paštu ar pristatoma tiesiogiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-64, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19040

 

III. PRANEŠIMO APIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKĖJO PRADELSTAS SKOLAS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PARDAVĖJAMS FORMOS PILDYMAS

 

7. FR1070 forma turi būti pildoma:

7.1. juodu ar tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu) (šis reikalavimas taikomas, kai išimtiniais atvejais, numatytais Taisyklių 6 punkte, užpildoma ir pateikiama ne elektroniniu būdu);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-64, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19040

 

7.2. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

7.3. kiekviena raidė ir skaičius turi būti tiksliai įrašomi į atskirą laukelio langelį, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;

7.4. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta langelių, tai tušti langeliai gali būti paliekami tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos sumos. Sumos įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);

7.5. įrašomos pradelstų skolų sumos negali būti apvalinamos, t.y. jos turi būti nurodomos eurais ir euro centais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-137, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16735

 

7.6. nepildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami tarpai. Kiekvienam simboliui įrašyti skiriamas atskiras langelis.

8. Taisyklių 7 punkte minėtų reikalavimų turi būti laikomasi tiek FR1070 formą užpildant kompiuteriu ir ją pateikiant per EDS (išskyrus taisyklių 7.1 papunktyje numatytą reikalavimą), tiek užpildant popierinį FR1070 formos variantą (kai elektroniniu būdu pateikti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-64, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19040

 

9. FR1070 formoje privalomai turi būti užpildyti 1–3, 7–13 laukeliai.

10. Tinkamai užpildytą FR1070 formą turi pasirašyti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

11. FR1070 formos laukeliai pildomi:

11.1. FR1070 formos 7 laukelyje „Ataskaitinis laikotarpis“ turi būti nurodomas laikotarpis (ataskaitiniai metai ir kalendorinis mėnuo), kurio informacija apie produkcijos pirkėjo pradelstas skolas teikiama;

11.2. FR1070 formos 13 laukelyje „FR1070P lapų skaičius“ nurodomas papildomų lapų skaičius.

12. FR1070 formos papildomo lapo FR1070P forma pildoma:

12.1. laukelyje „Papildomo lapo numeris“ turi būti įrašomas pildomo lapo eilės numeris. Visų pridedamų papildomų lapų numeracija turi būti ištisinė;

12.2. P1 laukelyje „Žemės ūkio produkcijos pardavėjo kodas“ turi būti įrašomas produkcijos pardavėjo identifikacinis numeris (kodas);

12.3. P2 laukelyje „Žemės ūkio produkcijos pardavėjo pavadinimas“ įrašomas produkcijos pardavėjo pavadinimas (arba vardas ir pavardė);

12.4. P3 laukelyje „Žemės ūkio produktų rūšis“ nurodomas žemės ūkio produktų rūšies kodas. Šį laukelį užpildo žemės ūkio produkcijos pirkėjai (perdirbimo įmonės ar kiti ūkio ar viešieji subjektai), išskyrus prekybos įmones;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

 

12.5. P4 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai, atsižvelgiant į Nutarimo nuostatas, buvo neatsiskaityta per 30 dienų po žemės ūkio produkcijos gavimo ir kai žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai. P4 laukelyje taip pat nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta per 30 dienų terminą atvejais, nurodytais Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, ir kai žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai (žemės ūkio produkcijos pardavėjai) ir viešieji subjektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

 

12.6. P5 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio iki paskutinės dienos susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta per 30 dienų nuo reguliariai parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpio (dešimtadienio, pirmosios mėnesio pusės (nuo 1 d. iki 15 d. imtinai) ar antrosios mėnesio pusės (nuo 16 d. iki mėnesio paskutinės dienos imtinai) pabaigos;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 18-902 (2011-02-12); Žin., 2011, Nr. 23-0 (2011-02-24), i. k. 1112055ISAK000VA-21

 

12.7. P6 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola už žemės ūkio produkciją, neatsižvelgiant į tai, ar jai Vyriausybė Nutarimu nustato, ar nenustato atsiskaitymo terminus, buvo neatsiskaityta per 60 dienų po žemės ūkio produkcijos gavimo ir kai žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai. P6 laukelyje taip pat nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai buvo neatsiskaityta per 60 dienų terminą, nustatytą žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pardavėjų) ir viešųjų subjektų, vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais.

FR1070P formos P4 ir P5 laukelių duomenys neperkeliami į P6 laukelį tada, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas neatsiskaito už tą žemės ūkio produkciją, kuriai pagal Nutarimo nuostatas taikomas 30 dienų atsiskaitymo terminas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

 

12.8. P7 laukelyje nurodoma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną susidariusi pradelsta skola, kai Nutarime nenustatyti atsiskaitymo terminai, tačiau terminas buvo nurodytas ūkio subjektų sudarytose žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse, vadovaujantis išskirtiniais atvejais, nurodytais Įstatymo 5 straipsnio 2 punkte, arba atsiskaitymo terminas buvo ilgesnis nei 30 dienų, tačiau neviršijo 60 dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos, kai žemės ūkio pirkimo–pardavimo sutartis sudaro ūkio subjektai (žemės ūkio produkcijos pardavėjai) ir viešieji subjektai, vadovaudamiesi išskirtiniais atvejais, nurodytais Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 18-902 (2011-02-12); Žin., 2011, Nr. 23-0 (2011-02-24), i. k. 1112055ISAK000VA-21

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

 

13. P4–P7 laukelių duomenys pildomi kaupiamuoju būdu (didėjančia tvarka).

14. P8–P11 laukeliuose turi būti įrašomos per ataskaitinį laikotarpį susidariusios pradelstų skolų sumos (visuose P4–P7 laukeliuose nurodytos sumos).

15. Produkcijos pirkėjo pateikta tinkamai užpildyta FR1070 forma netikslinama.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Produkcijos pirkėjai, pažeidę šių Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-65 forma

Papildyta priedu:

Nr. VA-137, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16735

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-21, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 18-902 (2011-02-12); Žin., 2011, Nr. 23-0 (2011-02-24), i. k. 1112055ISAK000VA-21

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 "Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-38, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 72-3632 (2013-07-05), i. k. 1132055ISAK000VA-38

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 "Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-137, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16735

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-58, 2018-07-12, paskelbta TAR 2018-07-12, i. k. 2018-11869

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-64, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19040

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo