Suvestinė redakcija nuo 2016-06-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 122-5259, i. k. 1092050ISAK001K-363

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 8 d. Nr. 1K-363

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1018 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ 2.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-255, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17427

 

t v i r t i n u Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2009 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. 1D-7229 (22)


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-363

 

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Programos projektų išlaidų apmokėjimo Programos pagrindiniams projekto partneriams 2007–2013 metų Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšomis, ataskaitų teikimo, išlaidų deklaracijų rengimo ir teikimo, grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo, atsiskaitymo už lėšų panaudojimą ir lėšų poreikio prognozavimo tvarką. Šios taisyklės, išskyrus  387, 3811, 3812, 3814, 3815, 39, 40, 41, 42, 43 ir 46 punktus, netaikomos įgyvendinant Programos techninės pagalbos prioritetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1080/2006), 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, įgyvendinimo taisykles (OK 2006 L 371, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1828/2006), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1018 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-255, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17427

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Europos Komisijai deklaruotinos išlaidos – tinkamos finansuoti išlaidos, apmokėtos pagal išlaidų pagrindimo dokumentus ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai šių taisyklių nustatyta tvarka.

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, mokėjimo pavedimai ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbuotojų, dirbančių įgyvendinant projektą, darbo laiko apskaitos ataskaitos, kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos padarytos išlaidos.

Jungtinė projekto įgyvendinimo ataskaita – pagrindinio projekto partnerio teikiama Programos jungtiniam techniniam sekretoriatui Programos jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto nustatytos formos projekto įgyvendinimo ataskaita.

Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – JTS) – viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, vykdanti Programoje nurodytas JTS funkcijas.

Lenkijos partneris – Lenkijos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam skirta parama projektui įgyvendinti ir kuriam taikomos Reglamento Nr. 1080/2006 20 straipsnio nuostatos. Taisyklėse Lenkijos partneriu taip pat laikomi: Lenkijos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam parama skiriama pagal paramos sutartį su Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniu projekto partneriu ir (arba) šio projekto partneriu (t. y. smulkųjį projektą įgyvendinantis Lenkijos partneris).

Lietuvos partneris – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam skirta parama projektui įgyvendinti ir kuriam taikomos Reglamento Nr. 1080/2006 20 straipsnio nuostatos. Taisyklėse Lietuvos partneriu taip pat laikomi: Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam parama skiriama pagal paramos sutartį su Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniu projekto partneriu ir (arba) šio projekto partneriu (t. y. smulkųjį projektą įgyvendinantis Lietuvos partneris).

Mokėjimo paraiška valstybės iždui – vadovaujančiosios institucijos pagal finansų ministro nustatytą formą parengtas dokumentas, kuriuo prašoma, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas (toliau – Valstybės iždo departamentas) nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pervestų nurodytiems gavėjams – pagrindiniams projekto partneriams.

Pagrindinis projekto partneris – kitų projekto partnerių paskirtas partneris, kuriam taikomos Reglamento Nr. 1080/2006 20 straipsnio 1 dalies nuostatos.

Paraiška vadovaujančiajai institucijai dėl lėšų pervedimo pagrindiniam projekto partneriui (toliau – paraiška vadovaujančiajai institucijai) – JTS teikiamas vadovaujančiajai institucijai šiose taisyklėse nustatytos formos dokumentas, kuriuo vadovaudamasi ši institucija rengia mokėjimo paraišką valstybės iždui.

Paramos sutartis – Programos vadovaujančiosios institucijos ir pagrindinio projekto partnerio sutartis, kurioje apibrėžiami pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir teisės, susijusios su projekto įgyvendinimu ir paramos išmokėjimu; įgyvendinant smulkųjį projektą – Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindinio projekto partnerio ir (arba) šio projekto partnerio (partnerių) ir smulkųjį projektą įgyvendinančio partnerio ir (arba) partnerių sutartis.

Smulkusis projektas – projektas, įgyvendinamas pagal Programos Smulkiųjų projektų fondo projektą, vadovaujantis šio projekto pagrindinio partnerio ir (arba) projekto partnerio sudaryta paramos sutartimi. Smulkiajam projektui skiriamos paramos dydis neviršija 100 tūkstančių eurų.

Tikrintojas – audito įmonė, įrašyta į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą, kuri atlieka Lietuvos partnerių ir pagrindinių projekto partnerių deklaruotų išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikras.

Tinkamos finansuoti išlaidos – projekto išlaidos (arba jų dalis), padarytos nepažeidžiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos atitikties finansavimo reikalavimams nuostatų ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Tvirtinančioji institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija, vykdanti Programoje nurodytas tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

Vadovaujančioji institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vykdanti Programoje nurodytas vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 1083/2006, Reglamente Nr. 1828/2006, Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklės), Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-359 „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ETBT programų įgyvendinimo taisyklės), vartojamas sąvokas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

Nr. 1K-255, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17427

 

II. PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

I. PROJEKTŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BŪDAI

 

4. Projektai, kuriuos Programos jungtinis stebėsenos ir valdymo komitetas nusprendė finansuoti, finansuojami iš valstybės biudžeto Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos (Europos Sąjungos lėšos) (toliau – valstybės biudžeto programa). Europos regioninio plėtros fondo lėšas (toliau – ERPF lėšos) pagrindiniams projekto partneriams ir Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniams projekto partneriams iš valstybės biudžeto programos perveda Valstybės iždo departamentas, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sąskaitos valdymą.

5. Projekto išlaidos (ERPF lėšos) pagrindiniams projekto partneriams apmokamos taikant išlaidų kompensavimo būdą.

6. Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniam projekto partneriui išlaidos gali būti apmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avansu būdą.

7. Avansas Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniam projekto partneriui skiriamas ir pervedamas vadovaujantis paramos sutarties tarp vadovaujančiosios institucijos ir Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindinio projekto partnerio nuostatomis dėl avanso mokėjimo.

8. Prieš sudarant paramos sutartį Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindinis projekto partneris turi atidaryti banke atskirą sąskaitą projektui skiriamoms ERPF lėšoms valdyti.

9. Visais atvejais avansas Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniam projekto partneriui negali viršyti 10 procentų ERPF lėšų sumos, skirtos projektui.

10. Avansu Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniam projekto partneriui išmokėtos ERPF lėšos nėra Europos Komisijai deklaruotinos išlaidos.

11. Kartu su avansinio mokėjimo paraiška Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindinis projekto partneris turi pateikti banko garantinį raštą dėl avanso sumos.

 

II. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMAS IR TVIRTINIMAS

 

12. Kiekvienas Lietuvos partneris ir (ar) Lenkijos partneris, išskyrus smulkiuosius projektus įgyvendinančius Lietuvos ir (ar) Lenkijos partnerius, vadovaudamasis Programos jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto patvirtintose ataskaitų rengimo gairėse, kurios skelbiamos interneto svetainėje www.lietuva-polska.eu, nustatytomis projekto įgyvendinimo ataskaitos (toliau – įgyvendinimo ataskaita) rengimo ir tvirtinimo procedūromis pagrindiniam projekto partneriui teikia:

12.1. Tikrintojo pasirašytą įgyvendinimo ataskaitą.

12.2. Tikrintojo išlaidų patvirtinimo deklaraciją dėl deklaruotų išlaidų teisėtumo ir jų padarymo teisingumo (toliau – tikrintojo deklaracija), išskyrus taisyklių 16 punkte nurodytą išimtį.

12.3. Kitus ataskaitų rengimo gairėse nurodytus dokumentus.

13. Smulkiuosius projektus įgyvendinantys Lietuvos ir (ar) Lenkijos partneriai vadovaujasi Programos Smulkiųjų projektų fondo gairėse nustatytomis ataskaitų ir kitų dokumentų teikimo procedūromis.

14. Kiekvienas Lietuvos partneris kartu su taisyklių 12.1 ir 12.2 punktuose nurodytais dokumentais pagrindiniam projekto partneriui teikia Programos Lietuvos partnerio ataskaitinio laikotarpio projektų išlaidų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ataskaitą (1 priedas).

15. Pagrindinis projekto partneris:

15.1. Gavęs iš kitų Lietuvos partnerių ir (ar) Lenkijos partnerių taisyklių 12 ir 14 punktuose nurodytus dokumentus, rengia jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir teikia ją tikrintojui, kuris yra atsakingas už jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamų išlaidų tinkamumo finansuoti kontrolę.

15.2. Gavęs iš tikrintojo pasirašytą jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir tikrintojo deklaraciją, teikia JTS:

15.2.1. Jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

15.2.2. Tikrintojo deklaraciją, išskyrus taisyklių 16 punkte nurodytą išimtį.

15.2.3. Lietuvos partnerio (-ių) pateiktą (-as) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Lietuvos partnerio ataskaitinio laikotarpio projektų išlaidų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ataskaitą (-as) (1 priedas);

15.2.4. Kitus ataskaitų rengimo gairėse nurodytus dokumentus.

16. Jei per ataskaitinį laikotarpį nebuvo padaryta tinkamų finansuoti išlaidų, tikrintojo deklaracija pagrindiniam projekto partneriui ir tikrintojo deklaracija JTS gali būti neteikiamos.

17. JTS patikrina iš pagrindinių projekto partnerių gautas jungtines projekto įgyvendinimo ataskaitas ir tikrintojų deklaracijas ir tvirtina jungtines projekto įgyvendinimo ataskaitas:

17.1. Jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą registruoja jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnale (2 priedas) ir (arba) Programos duomenų bazėje (toliau – duomenų bazė). Prireikus JTS gali papildyti jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnalą. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, nustatytam šių taisyklių 37 punkte, JTS per tris darbo dienas atspausdina iš jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnalo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gautų jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų suvestinę, ją pasirašo ir saugo atskiroje byloje. Duomenų bazėje įdiegus informacijos, kuri paprastai rašoma jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnale, teikimo ataskaitos formavimo funkciją, jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnalas bendru vadovaujančiosios, tvirtinančiosios institucijų ir JTS sutarimu gali būti nepildomas.

17.2. Per dvidešimt darbo dienų nuo tinkamos jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ir kitų šių taisyklių 15.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir tikrintojo deklaraciją ir užpildo jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patikros lapą, kurio forma turi būti patvirtinta JTS direktoriaus įsakymu prieš tai suderinus su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis. Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patikros lapas gali būti pildomas anglų kalba. Jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir tikrintojo deklaraciją tikrina ne mažiau kaip du JTS darbuotojai. Jeigu tikrinant jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir tikrintojo deklaraciją pastebima neatitikimų, JTS faksu ir paštu paprašo pagrindinio projekto partnerio ar tikrintojo per dešimt darbo dienų nuo fakso išsiuntimo dienos patikslinti jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą arba pateikti papildomą informaciją. Pateiktą pataisytą jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, tikrintojo deklaraciją arba gautus papildomus paaiškinimus ar trūkstamus dokumentus JTS nagrinėja iš naujo šių taisyklių nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu tikrinant jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ar tikrintojo deklaraciją nustatoma trūkumų, tikrinimą atliekantis JTS darbuotojas juos pažymi patikros lape. Jeigu tikrinant jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir tikrintojo deklaraciją nenustatyta esminių trūkumų, jungtinė projekto įgyvendinimo ataskaita kartu su tikrintojo deklaracija ir patikros lapu, kurį pasirašo ataskaitą tikrinę JTS darbuotojai, perduodama JTS direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui patvirtinti.

17.4. Tuo atveju, jei JTS darbuotojams tikrinant jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą kyla įtarimų dėl išlaidų tinkamumo finansuoti, JTS gali raštu kreiptis į pagrindinį projekto partnerį prašydamas atitinkamo Lietuvos partnerio, Lenkijos partnerio ar pagrindinio projekto partnerio, dėl kurio padarytų išlaidų kyla įtarimų, tikrintojo dar kartą patikrinti ir patvirtinti patikrintas išlaidas. Tikrintojui pakartotinai patikrinus ir patvirtinus išlaidų tinkamumą finansuoti JTS šiose taisyklėse nustatyta tvarka tvirtina jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Jei atitinkamas Lietuvos partnerio, Lenkijos partnerio ar pagrindinio projekto partnerio tikrintojas nepatvirtina, kad tam tikros išlaidos yra tinkamos finansuoti, jis turi nurodyti kitą tvirtintiną išlaidų sumą, tuomet pagrindinio projekto partnerio tikrintojas patikslina tikrintojo deklaracijoje nurodytą išlaidų sumą ir pakartotinai pateikia ją JTS, kuris šiose taisyklėse nustatyta tvarka tvirtina jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

17.5. JTS direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui patvirtinus jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir patikros lapą, jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos tikrinimo ir tvirtinimo rezultatus JTS darbuotojai užregistruoja jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnale ir (arba) duomenų bazėje.

 

III. PARAIŠKOS VADOVAUJANČIAJAI INSTITUCIJAI TEIKIMAS IR TVIRTINIMAS

 

18. JTS, patvirtinęs jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir patikrinęs tikrintojo deklaraciją, rengia paraišką vadovaujančiajai institucijai dėl lėšų pervedimo pagrindiniam projekto partneriui (toliau – paraiška vadovaujančiajai institucijai) (3 priedas). Paraiška vadovaujančiajai institucijai turi būti pateikta per trisdešimt darbo dienų nuo tinkamos jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos iš pagrindinio projekto partnerio gavimo JTS dienos, išskyrus atvejus, nurodytus taisyklių 3810.1 papunktyje. Paraiškoje vadovaujančiajai institucijai nurodomos pagrindiniam projekto partneriui mokėtinos valstybės biudžeto programos ERPF lėšos (eurais), apskaičiuotos pagal jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir pagal pagrindinio projekto partnerio pateiktą (-as) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Lietuvos partnerio ataskaitinio laikotarpio projektų išlaidų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ataskaitą (-as) (1 priedas). Lenkijos partnerių ataskaitinio laikotarpio išlaidas JTS priskiria 2.9.2.2.1.3 išlaidų ekonominei klasifikacijai (ne valdžios sektoriaus subjektams) ir nurodo paraiškoje vadovaujančiajai institucijai.

Tuo atveju, jei JTS darbuotojams tikrinant jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą kyla įtarimų dėl pažeidimo arba gauta informacija dėl įtariamo pažeidimo ir (arba) jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo metu įtariamo pažeidimo tyrimas nėra baigtas, arba įtariamo pažeidimo tyrimas yra baigtas, bet dar nėra priimtas sprendimas dėl tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, arba kitais pagrįstais atvejais, prieš tai gavus vadovaujančiosios institucijos ir tvirtinančiosios institucijos pritarimą, paraiškoje vadovaujančiajai institucijai nurodoma JTS siūloma rezervuoti su įtariamu arba nustatytu pažeidimu susijusi suma ir pagrindiniam projekto partneriui atitinkamai sumažinta mokėtina iš valstybės biudžeto programos suma. Paaiškėjus, kad pažeidimas nustatytas nebuvo arba nustatyto pažeidimo faktinio poveikio suma yra mažesnė už prieš tai rezervuotą sumą, JTS per 3 darbo dienas nuo šio fakto nustatymo arba informacijos apie tai gavimo dienos parengia papildomą paraišką vadovaujančiajai institucijai, nurodydamas joje pagrindiniam projekto partneriui mokėtiną iš valstybės biudžeto programos sumą, kuri ankstesnėje paraiškoje vadovaujančiajai institucijai buvo nurodyta kaip rezervuota.

Paraiška vadovaujančiajai institucijai neteikiama, jei jungtinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta už ataskaitinį laikotarpį, kai nebuvo padaryta tinkamų finansuoti išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

 

19. Paraišką vadovaujančiajai institucijai rengiantis JTS darbuotojas įtraukia į ją duomenis apie pagrindiniam projekto partneriui mokėtinas sumas ir kitus paraiškos vadovaujančiajai institucijai rekvizitus, atspausdina ją ir pateikia dokumentus JTS darbuotojui, turinčiam teisę tikrinti ir registruoti paraiškas vadovaujančiajai institucijai. JTS darbuotojas, turintis teisę tikrinti ir registruoti paraiškas vadovaujančiajai institucijai, pagal JTS nustatytą patikros lapo formą sutikrina paraiškos vadovaujančiajai institucijai duomenis su jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnale ir (arba) duomenų bazėje bei jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje ir jos patikros lape pateiktais duomenimis. Jei duomenys sutampa, paraiška vadovaujančiajai institucijai vizuojama ją parengusių ir patikrinusių JTS darbuotojų ir perduodama tvirtinti JTS direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui ir vyriausiajam buhalteriui.

20. JTS direktoriaus arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo buhalterio patvirtintą atspausdintą paraišką vadovaujančiajai institucijai įgaliotas registruoti paraiškas JTS darbuotojas užregistruoja jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnale ir (arba) duomenų bazėje. Vienas paraiškos vadovaujančiajai institucijai egzempliorius paliekamas JTS, o kitas, patvirtintas JTS direktoriaus arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo buhalterio parašais ir antspaudu, siunčiamas vadovaujančiajai institucijai kartu su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita, jos patikros lapu ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Lietuvos partnerio ataskaitinio laikotarpio projektų išlaidų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ataskaita (-omis) (1 priedas).

21. Už paraiškos vadovaujančiajai institucijai registravimą atsakingas JTS darbuotojas pagrindinio projekto partnerio pateiktos jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos mokėjimo prašymo dalyje užrašo paraiškos vadovaujančiajai institucijai numerį ir registracijos datą.

22. Vadovaujančiosios institucijos administracijos padalinio, atsakingo už Programos administravimą (toliau – atsakingas padalinys), darbuotojas, atsakingas už paraiškų vadovaujančiajai institucijai tikrinimą, gavęs paraišką vadovaujančiajai institucijai ir kitus taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus:

22.1. Užregistruoja šią paraišką Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos paraiškų vadovaujančiajai institucijai registracijos žurnale (4 priedas), suteikia jai eilės numerį.

22.2. Tikrina gautos paraiškos vadovaujančiajai institucijai ir taisyklių 20 punkte nurodytų kitų dokumentų atitiktį jų turinio reikalavimams, taip pat atitiktį Europos Komisijos nustatytiems Programos biudžeto limitams bei valstybės biudžeto programos sąmatų reikalavimams ir pildo vadovaujančiosios institucijos administracijos padalinio, atsakingo už programos administravimą, darbo procedūrų vadove nustatytą patikros lapą, kuriame nurodo, ar:

22.2.1. Pateikti visi reikalaujami dokumentai.

22.2.2. Parašai paraiškoje vadovaujančiajai institucijai atitinka įgaliotų asmenų parašų pavyzdžius.

22.2.3. Jungtinė projekto įgyvendinimo ataskaita yra patvirtinta JTS direktoriaus arba jo įgalioto asmens.

22.2.4. Paraiškoje vadovaujančiajai institucijai nurodyta mokėtina ERPF lėšų suma sutampa su jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta prašoma pagrindiniam projekto partneriui išmokėti ERPF lėšų suma.

22.2.5. Mokėjimas atliekamas neviršijant patvirtintos projekto sąmatos.

22.2.6. Neviršytos metinės valstybės biudžeto programos asignavimų sumos.

22.2.7. Nėra sustabdytas ERPF lėšų skyrimas ir (arba) nutraukta paramos sutartis su pagrindiniu projekto partneriu.

23. Paraiškos vadovaujančiajai institucijai patikros lapą pasirašo jį užpildęs darbuotojas, patikrinęs darbuotojas ir vadovaujančiosios institucijos atsakingo padalinio vadovas.

24. Vadovaujančioji institucija, nustačiusi, kad paraiška vadovaujančiajai institucijai parengta netinkamai, arba radusi neatitikimų kituose šių taisyklių 20 punkte nurodytuose dokumentuose, grąžina JTS netinkamai parengtą paraišką vadovaujančiajai institucijai ir, jeigu reikia, kitus šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus, nurodydama grąžinimo priežastis ir terminą neatitikimams pašalinti.

25. JTS, atsižvelgdamas į vadovaujančiosios institucijos pastabas, per vadovaujančiosios institucijos nurodytą terminą pakartotinai pateikia paraišką vadovaujančiajai institucijai ir (arba) kitus šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus.

26. Pakartotinai pateiktą paraišką vadovaujančiajai institucijai ir (arba) kitus šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus vadovaujančioji institucija registruoja Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos paraiškų vadovaujančiajai institucijai registracijos žurnale (4 priedas), suteikdama jai eilės numerį, ir atliekama ta pati paraiškos vadovaujančiajai institucijai tikrinimo ir tvirtinimo procedūra, kaip ir pirmą kartą gavus paraišką.

27. Vadovaujančiosios institucijos atsakingas padalinys turi patikrinti ir patvirtinti gautą tinkamai parengtą paraišką vadovaujančiajai institucijai ir kitus šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus per penkias darbo dienas nuo tinkamos paraiškos vadovaujančiajai institucijai ir kitų šių taisyklių 20 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

 

IV. MOKĖJIMO PARAIŠKOS VALSTYBĖS IŽDUI TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

28. Vadovaujančiosios institucijos atsakingo padalinio paraiškas vadovaujančiajai institucijai tikrinti įgaliotiems darbuotojams nustačius, kad paraišką vadovaujančiajai institucijai galima apmokėti, ir atsakingo padalinio vadovui ją patvirtinus, paraiška vadovaujančiajai institucijai kartu su jos patikros lapu perduodama vadovaujančiosios institucijos administracijos padaliniui, atsakingam už mokėjimo paraiškų valstybės iždui teikimą kompiuterinėje Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) sistemoje. Vadovaujančiosios institucijos administracijos padalinys, atsakingas už mokėjimo paraiškų valstybės iždui teikimą VBAM sistemoje, gavęs atspausdintą paraišką vadovaujančiajai institucijai ir jos patikros lapą, patikrina, ar neviršyti atitinkami valstybės biudžeto programos asignavimai, ir, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, pagal paraišką vadovaujančiajai institucijai ir jos patikros lapą parengia mokėjimo paraišką valstybės iždui pervesti užsienio valiutą nurodytam gavėjui. Šios paraiškos 9 punkte „Mokėjimo pavedimo ypatumai (Projekto informacija)“ turi būti nurodytas projekto, kuriam prašoma pervesti lėšas, numeris, papildytas pagrindinio projekto partnerio suteiktu jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos numeriu, ir JTS parengtos paraiškos vadovaujančiajai institucijai numeris.

Vadovaujančiosios institucijos padalinys, atsakingas už mokėjimo paraiškų valstybės iždui teikimą VBAM sistemoje, per penkias darbo dienas nuo tinkamai parengtų dokumentų iš atsakingo padalinio gavimo dienos VBAM sistemoje turi parengti ir pateikti mokėjimo paraišką valstybės iždui.

Tuo atveju, kai paraiškoje vadovaujančiajai institucijai, pagal kurią rengiama mokėjimo paraiška valstybės iždui, mokėtina suma sumažinta dėl grąžintinų lėšų, kurios vadovaujantis Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėmis susigrąžinamos įskaitant jas su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita, arba dėl įtariamo arba nustatyto pažeidimo rezervuotų lėšų, Valstybės iždo departamentui raštu teikiama informacija, kokia grąžintinų lėšų suma įskaitoma kaip grąžintos lėšos arba kuri suma yra rezervuojama dėl įtariamo arba nustatyto pažeidimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

Nr. 1K-255, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17427

 

29. Valstybės iždo departamentas perveda lėšas pagrindiniams projekto partneriams vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis.

30. Vadovaujančiosios institucijos administracijos padalinys, atsakingas už mokėjimo paraiškų valstybės iždui teikimą VBAM sistemoje, kasdien per VBAM sistemą gauna informaciją apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą ir kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną elektroniniu paštu, o pasibaigus einamajam mėnesiui – iki kito mėnesio 5 dienos raštu teikia vadovaujančiosios institucijos atsakingam padaliniui ir JTS informaciją apie atliktus mokėjimus.

31. Pagrindinis projekto partneris paskirsto ir perveda gautas lėšas kitiems Lietuvos partneriams ir (ar) Lenkijos partneriams paramos ir partnerystės sutartyse nustatyta tvarka.

32. JTS iš vadovaujančiosios institucijos gautą informaciją apie atliktus mokėjimus registruoja duomenų bazėje.

 

III. IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMAS TINKAMOMIS DEKLARUOTI EUROPOS KOMISIJAI

 

33. Tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai Valstybės iždo departamentas perveda ERPF lėšų dalį pagrindiniam projekto partneriui pagal mokėjimo paraiškas valstybės iždui, išskyrus:

33.1. Jeigu paaiškėja, kad gresia automatiškas Europos Komisijos įsipareigojimų dalies panaikinimas dėl n+3/n+2 taisyklės taikymo, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1083/2006 93 straipsnyje, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai JTS, vadovaudamasis Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto sprendimu, patikrina Lietuvos partnerio ir (ar) Lenkijos partnerio įgyvendinimo ataskaitą kartu su tikrintojo deklaracija. Tokiu atveju vadovaujančioji institucija užtikrina, kad projektų išlaidos iš valstybės biudžeto programos bus apmokėtos tada, kai JTS ir vadovaujančioji institucija patikrins ir patvirtins jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir paraišką vadovaujančiajai institucijai ir JTS, teikdamas taisyklių 39.1.2 papunktyje nurodytą ataskaitą, informuos apie tai tvirtinančiąją instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-255, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17427

 

33.2. Valstybės iždo departamento Programos Smulkiųjų projektų fondo pagrindiniam projekto partneriui avansu pervestas paramos lėšas, kurios nėra deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos. Jeigu visos į jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą įtrauktos tinkamos finansuoti išlaidos yra kompensuojamos avansu pervestomis ERPF lėšomis ir pagal šią jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą nėra mokėtinų ERPF lėšų iš Valstybės iždo departamento valdomos sąskaitos, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tada, kai vadovaujančioji institucija patvirtina paraišką vadovaujančiajai institucijai, jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, į kurią įtrauktos minėtos išlaidos, ir kitus šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu pagrindiniam projekto partneriui pagal jungtines projekto įgyvendinimo ataskaitas (mokėjimo prašymų dalis) ir avansu išmokėta ERPF lėšų suma įskaičius avansą yra didesnė, nei turėjo būti išmokėta kompensuojant padarytas tinkamas finansuoti išlaidas, pagrindinis projekto partneris turi grąžinti perviršį.

34. Visos projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi būti padarytos ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

35. Išlaidas, pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai, JTS registruoja jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnale (2 priedas) ir (arba) duomenų bazėje kaip deklaruotinas Europos Komisijai ir įtraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaracijas, nurodytas šių taisyklių 37 punkte. Avansu išmokėtą paramos lėšų sumą JTS duomenų bazėje pažymi kaip iš valstybės biudžeto Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos avansu pervestą sumą ir jos netraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaraciją, nurodytą šių taisyklių 37 punkte.

 

IV. IŠLAIDŲ DEKLARACIJŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

36. Prieš teikdamas pirmąją išlaidų deklaraciją (8 priedas), JTS tvirtinančiajai institucijai turi raštu pateikti institucijos išlaidų deklaracijas pasirašyti įgaliotų asmenų parašų pavyzdžius. Pasikeitus institucijos išlaidų deklaracijas pasirašyti įgaliotiems institucijos asmenims, JTS nedelsdamas turi informuoti tvirtinančiąją instituciją ir raštu pateikti naujus įgaliotų asmenų parašų pavyzdžius.

37. Į atitinkamo ataskaitinio laikotarpio išlaidų deklaracijas tinkamos finansuoti projektų išlaidos (toliau – išlaidos) įtraukiamos kaupiamuoju būdu pagal visus finansavimo šaltinius vadovaujantis šių taisyklių 38 punkto nuostatomis nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki atitinkamo ataskaitinio laikotarpio, tai yra balandžio 30 d., rugpjūčio 31 d., gruodžio 31 d. imtinai ar kito tvirtinančiosios institucijos nurodyto termino, pabaigos pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą, kuri nustatoma vadovaujantis šių taisyklių 33 ir 34 punktais. Išlaidų deklaracijų teikimo tvirtinančiajai institucijai terminai yra nustatyti šių taisyklių 39.3 punkte.

38. Pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas įtraukiant į išlaidų deklaracijas turi būti vadovaujamasi šiomis nuostatomis:

38.1. Tuo atveju, kai projektas gauna pajamų, kurios nebuvo nustatytos tikrintojo, jos turi būti registruojamos kaip grąžintinos lėšos, kurios pripažįstamos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo ir atimamos iš to projekto pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų sumos vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

38.2. Atsižvelgiant į pagrindiniams projekto partneriams išmokėtas ir grąžintas lėšas kartu su delspinigiais, įskaitant atvejus, kai grąžinamos pažeidžiant teisės aktus išmokėtos lėšos, konkretaus projekto pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma turi būti mažinama vadovaujantis šiomis nuostatomis:

38.2.1. Lėšos yra faktiškai grąžintos, jei netaikoma lėšų panaikinimo procedūra, kaip nurodyta 2008 m. liepos 25 d. Fondų koordinavimo komiteto (COCOF) gairių dėl tvirtinančiosios institucijos funkcijų Nr. 08/0014/02-EN 6.2 punkte, arba jos buvo atimtos iš išlaidų deklaracijoje deklaruojamų išlaidų vadovaujantis šių taisyklių 38.3 punkto nuostatomis, neatsižvelgiant į lėšų susigrąžinimo būdą, tai yra pervestos į atitinkamą banko sąskaitą ir (arba) atimtos iš kitos pagrindinio projekto partnerio teikiamos jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos (mokėjimo prašymo dalies).

38.2.2. Grąžintos lėšos yra susijusios su išlaidomis, kurios jau buvo deklaruotos, tai yra įtrauktos į tvirtinančiajai institucijai anksčiau pateiktas išlaidų deklaracijas.

38.2.3. Grąžinta projekto finansavimo lėšų suma iš tais metais, kai lėšos buvo susigrąžintos, teikiamoje išlaidų deklaracijoje pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų išskaičiuojama proporcingai atimant projekto finansavimo lėšų dalis pagal paramos sutartyje nustatytą projektui skiriamo finansavimo intensyvumą pagal atskirus finansavimo šaltinius.

38.3. Tuo atveju, kai pagrindinio projekto partnerio už atitinkamą laikotarpį deklaruojamos išlaidos yra susijusios su grąžintinomis lėšomis, nustatytomis per tą patį ataskaitinį laikotarpį, šios grąžintinos lėšos pripažįstamos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo ir su grąžintinomis lėšomis susijusios išlaidos yra atimamos iš per ataskaitinį laikotarpį pagal atitinkamą jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

38.4. Tuo atveju, kai vadovaujančiosios institucijos nurodymu atitinkamo projekto lėšoms yra taikoma lėšų panaikinimo procedūra ir to projekto išlaidos ar jų dalis jau buvo deklaruotos Europos Komisijai, tai yra įtrauktos į tvirtinančiajai institucijai anksčiau pateiktas išlaidų deklaracijas, to projekto lėšos ar jų dalis registruojamos kaip grąžintinos lėšos, kurios pripažįstamos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo, ir atimamos iš bendros pagal Programą sudarytų paramos sutarčių vertės ir ta suma gali būti panaudota naujoms paramos sutartims sudaryti, o deklaruotos išlaidos atimamos iš teikiamoje išlaidų deklaracijoje deklaruojamų išlaidų pagal kiekvieną finansavimo šaltinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

38.5. Jeigu tvirtinančioji institucija atitinkamoje išlaidų deklaracijoje deklaruotų pagal atitinkamas jungtines projekto įgyvendinimo ataskaitas išlaidų nedeklaravo Europos Komisijai, tai yra neįtraukė į atitinkamą išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką Europos Komisijai, tose jungtinėse projekto įgyvendinimo ataskaitose deklaruotos išlaidos įtraukiamos į kitas teikiamas išlaidų deklaracijas tvirtinančiosios institucijos rašte nurodyta tvarka.

38.6. Tvirtinančioji institucija, patvirtinusi išlaidų deklaraciją ir išsiuntusi išlaidų ataskaitą ir mokėjimo paraišką Europos Komisijai, per penkias darbo dienas nuo išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai pateikimo dienos apie tai raštu ir (arba) per duomenų bazę, jei atitinkamos duomenų bazės funkcinės galimybės patvirtintos, informuoja JTS ir vadovaujančiąją instituciją.

 

IV1. LĖŠŲ GRĄŽINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

381. JTS, nustatęs netinkamai panaudotas lėšas ir (arba) kitas privalomas pagal teisės aktus grąžinti lėšas (toliau – siūlomos grąžinti lėšos) arba gavęs informacijos apie tokias lėšas, per 5 darbo dienas nuo siūlomų grąžinti lėšų nustatymo dienos (t. y. informacijos apie siūlomas grąžinti lėšas gavimo dienos arba įtariamo pažeidimo tyrimo išvados parengimo dienos) raštu teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją dėl siūlomų grąžinti lėšų, nurodydamas:

381.1. bendrąją informaciją apie projektą: projekto numerį, subprioritetą, pagrindinio projekto partnerio kodą ir pavadinimą;

381.2. nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų sumą: bendrą sumą, iš jų ERPF lėšų sumą ir  projekto partnerio finansinio įnašo sumą;

381.3. projekto partnerio, kurio išlaidos nustatytos kaip netinkamos finansuoti, numerį projekte ir pavadinimą;

381.4. jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos numerį ir joje deklaruotų išlaidų apmokėjimo datą;

381.5.  išlaidų deklaravimo Europos Komisijai požymį;

381.6. siūlomų grąžinti ERPF lėšų sumą;

381.7. grąžintinų lėšų tipą (grąžinimas, avanso grąžinimas, palūkanos, delspinigiai, panaikintos lėšos, pajamos);

381.8. siūlomą grąžinimo būdą;

381.9. siūlomų grąžinti lėšų sąsają su pažeidimu ir pažeidimo numerį. Jeigu siūlomos grąžinti lėšos yra susijusios su pažeidimu, kartu su šių taisyklių 381 punkte nurodyta informacija teikiama įtariamo pažeidimo tyrimo išvados kopija ir (arba) informacija dėl nustatyto Lenkijos partnerio padaryto pažeidimo bei siūlymas dėl Programos jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto sprendimo dėl tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu, projekto.

382. Sprendimas dėl lėšų susigrąžinimo priimamas ir lėšos susigrąžinamos vadovaujantis Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių nuostatomis. Sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo priima vadovaujančioji institucija:

382.1. jeigu siūlomos grąžinti lėšos yra susijusios su pažeidimu, per 10 darbo dienų po to, kai Programos jungtinis stebėsenos ir valdymo komitetas priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su pažeidimu. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos yra susijusios su pažeidimais, vadovaujančioji institucija vadovaudamasi Reglamento Nr. 1083/2006 98 straipsniu atlieka reikiamą finansinį koregavimą;

382.2. jeigu siūlomos grąžinti lėšos nėra susijusios su pažeidimu, per 10 darbo dienų nuo informacijos dėl siūlomų grąžinti lėšų, nesusijusių su pažeidimu, gavimo dienos. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos nėra susijusios su pažeidimais, susigrąžinus lėšas, grąžintų lėšų suma nemažinama projektui finansuoti numatyta lėšų suma ir šios lėšos naudojamos kitose pagrindinio projekto partnerio teikiamose jungtinėse projekto įgyvendinimo ataskaitose prašomoms sumoms apmokėti.

383. Jei, pagal kompetenciją patikrinusi pateiktą informaciją dėl siūlomų grąžinti lėšų, vadovaujančioji institucija nustato neatitikimų ir (ar) nesutinka dėl siūlomų grąžinti lėšų sumos ir lėšų grąžinimo būdo, grąžina dokumentus koreguoti jį parengusiam JTS. Tokiu atveju kartojami taisyklių 381–382.2 punktuose nustatyti veiksmai.

384. Jei, pagal kompetenciją patikrinusi pateiktą informaciją dėl siūlomų grąžinti lėšų, vadovaujančioji institucija nustato, kad lėšos neturi būti susigrąžinamos, informuoja JTS, kad nebuvo priimtas sprendimas dėl lėšų susigrąžinimo pagal JTS pateiktą informaciją dėl siūlomų grąžinti lėšų.

385. Sprendime dėl lėšų susigrąžinimo nurodomas lėšų grąžinimo būdas ir kita teisės aktuose bei paramos sutartyse reikalaujama informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

 

386. Vadovaujančioji institucija apie priimtą sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimo dienos faksu ir registruotu laišku informuoja pagrindinį projekto partnerį, taip pat raštu informuoja JTS.

387. Siūlomos grąžinti lėšos tampa grąžintinomis lėšomis tada, kai priimamas sprendimas dėl lėšų susigrąžinimo.

388. Grąžintinos lėšos gali būti susigrąžinamos dviem būdais:

388.1. įskaitant jas su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita, jeigu dar nebuvo galutinai atsiskaityta su pagrindiniu projekto partneriu, neatsižvelgiant į jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo datą. Tuo atveju, jeigu pagrindinio projekto partnerio pateiktoje jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje nurodytos lėšų sumos nepakanka visai grąžintinų lėšų sumai įskaityti, likusi grąžintinų lėšų dalis gali būti išskaičiuojama iš sumos, mokėtinos pagal pagrindinio projekto partnerio kitą (-as) jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (-as), arba susigrąžinama taisyklių 388.2 papunktyje nurodytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

 

388.2. pervedant lėšas į Vidaus reikalų ministerijos banko sąskaitą.

389. Tuo atveju, kai grąžintinos lėšos nurodomos susigrąžinti įskaitant jas su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita:

389.1. JTS, gavęs vadovaujančiosios institucijos sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo, kuriame nurodytas lėšų įskaitymo su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita grąžinimo būdas, ir pagal šių taisyklių nustatytą tvarką tvirtindamas jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą bei rengdamas paraišką vadovaujančiajai institucijai, nurodo paraiškoje vadovaujančiajai institucijai grąžintinas lėšas ir sumažintą mokėtiną sumą;

389.2. vadovaujančioji institucija, gavusi paraišką vadovaujančiajai institucijai, kurioje nurodomos grąžintinos lėšos, JTS siūloma rezervuoti su įtariamu arba nustatytu pažeidimu susijusi suma ir sumažinta mokėtina suma, ją patikrina ir patvirtina šių taisyklių 22–27 punktuose nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

 

389.3. kai taikomas įskaitymo su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita lėšų grąžinimo būdas, grąžintinos lėšos tampa grąžintos:

389.3.1. kai pagal remiantis vadovaujančiosios institucijos patvirtintos paraiškos vadovaujančiajai institucijai, kurioje nurodytos grąžintinos lėšos, duomenimis parengtą mokėjimo paraišką valstybės iždui Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas perveda lėšas pagrindiniam projekto partneriui;

389.3.2. kai vadovaujančiosios institucijos atsakingas padalinys patvirtina paraišką vadovaujančiajai institucijai, jeigu, įskaičius grąžintinas lėšas su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita, pagal paraišką vadovaujančiajai institucijai nebėra mokėtinų sumų ir paraiškoje vadovaujančiajai institucijai mokėtina suma yra lygi nuliui.

3810. Tuo atveju, kai lėšos susigrąžinamos pervedant lėšas į Vidaus reikalų ministerijos banko sąskaitą:

3810.1. vadovaujančiajai institucijai priėmus sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo pervedant jas į Vidaus reikalų ministerijos banko sąskaitą, JTS po šio sprendimo priėmimo dienos negali patvirtinti jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos tol, kol grąžintinų lėšų suma nepervedama į banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai mokėtina suma yra lygi nuliui arba paraiškoje vadovaujančiajai institucijai nurodoma JTS siūloma rezervuoti su įtariamu arba nustatytu pažeidimu susijusi suma. Vadovaujančioji institucija prižiūri, kad būtų laikomasi sprendime dėl lėšų susigrąžinimo nurodyto lėšų grąžinimo iš pagrindinio projekto partnerio termino;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

 

3810.2. vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklės), lėšas, grąžintas į Vidaus reikalų ministerijos banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perveda į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, iš kurios lėšos buvo išmokėtos, kaip mokėjimo paskirtį nurodydama lėšoms priskirtą  įmokos kodą pagal Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“, detalius valstybės funkcijų ir išlaidų ekonominės  klasifikacijos kodus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, ir finansavimo šaltinio kodą pagal Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

 

3810.3. pagrindiniam projekto partneriui grąžinus lėšas į Vidaus reikalų ministerijos banko sąskaitą, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie grąžintas lėšas raštu informuoja JTS, kuris informaciją registruoja siūlomų grąžinti, grąžintinų ir grąžintų lėšų registracijos žurnale (11 priedas) ir duomenų bazėje;

3810.4. grąžintinos lėšos tampa grąžintos, kai pagal priimtą sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo grąžintinos lėšos įskaitomos į Vidaus reikalų ministerijos banko sąskaitą.

3811. Techninės pagalbos lėšos grąžinamos tokia tvarka:

3811.1. vadovaujančioji institucija, gavusi informaciją apie nustatytas netinkamai panaudotas techninės pagalbos lėšas ir (arba) kitas reikalaujamas pagal teisės aktus grąžinti lėšas, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl netinkamomis finansuoti pripažintų JTS techninės pagalbos lėšomis apmokėtų išlaidų padengimo iš kitų nei techninė pagalba lėšų (toliau – sprendimas dėl netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimo) vadovaudamasi Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos techninės pagalbos lėšų naudojimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1V-232 „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos techninės pagalbos lėšų naudojimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-255, 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17427

 

3811.2. vadovaujančioji institucija apie priimtą sprendimą dėl netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja JTS;

3811.3. grąžintinos techninės pagalbos lėšos tampa grąžintos, kai vadovaujančioji institucija  netinkamas finansuoti lėšas padengia iš kitų lėšų arba grąžina į valstybės iždą tokia tvarka:

3811.3.1. jei išlaidos buvo finansuotos iš techninės pagalbos lėšų einamaisiais biudžetiniais metais, vadovaujančioji institucija jas padengia iš kitų ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų arba grąžina į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, vadovaudamasi Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis;

3811.3.2. jei išlaidos buvo finansuotos iš techninės pagalbos lėšų ankstesniais biudžetiniais metais, vadovaujančioji institucija jas grąžina į valstybės iždo sąskaitą, vadovaudamasi Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-032, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-05, i. k. 2014-01048

 

3811.4. JTS informaciją apie grąžintinas ir grąžintas techninės pagalbos lėšas registruoja siūlomų grąžinti, grąžintinų ir grąžintų lėšų registracijos žurnale ir duomenų bazėje.

3812. JTS ir (arba) vadovaujančioji institucija administruoja grąžintinas lėšas tol, kol grąžintinos lėšos yra susigrąžinamos arba Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių nustatyta tvarka nusprendžiama nurašyti pagrindinio projekto partnerio skolas.

3813. Delspinigius, palūkanas, kai leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, skaičiuoja vadovaujančioji institucija ir atlieka su delspinigių ir palūkanų, kai leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, administravimu susijusius veiksmus. Delspinigiai apskaičiuojami per 3 darbo dienas po to, kai pagrindinis projekto partneris sugrąžina lėšas. Apie priskaičiuotus delspinigius, palūkanas, kai leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, vadovaujančioji institucija per 3 darbo dienas nuo priskaičiavimo dienos faksu ir raštu informuoja JTS. JTS informaciją registruoja siūlomų grąžinti, grąžintinų ir grąžintų lėšų registracijos žurnale ir duomenų bazėje.

3814. JTS informaciją apie siūlomas grąžinti, grąžintinas ir grąžintas lėšas per 3 darbo dienas nuo siūlomų grąžinti lėšų nustatymo arba informacijos apie siūlomas grąžinti, grąžintinas ir grąžintas lėšas gavimo dienos registruoja siūlomų grąžinti, grąžintinų ir grąžintų lėšų registracijos žurnale ir duomenų bazėje.

3815. Vadovaujančioji institucija informaciją apie pagrindinių projekto partnerių ir techninės pagalbos grąžintinas ir grąžintas lėšas ir pagrindinių projekto partnerių skolas per 3 darbo dienas nuo jų atsiradimo dienos registruoja Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos grąžintų, grąžintinų sumų ir nurašytų skolų registravimo žurnale (12 priedas).

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

V. ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR LĖŠŲ POREIKIO PROGNOZAVIMAS

 

39. JTS teikia tvirtinančiajai institucijai:

39.1. Iki kiekvieno mėnesio 15 dienos:

39.1.1. Per ateinančius tris mėnesius planuojamų paprašyti iš Valstybės iždo departamento ERPF lėšų, skirtų Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams ir techninės pagalbos prioritetui įgyvendinti, prognozę (5 priedas).

39.1.2. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų ir techninės pagalbos lėšų finansinės būklės ataskaitą (6 priedas).

39.2. Iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir spalio 1 d. planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitą (7 priedas).

39.3. Iki kiekvienų metų sausio 20 d., gegužės 20 d. ir rugsėjo 20 d. pagal kompetenciją užpildytas ir JTS direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintas išlaidų deklaracijas (8 priedas), jų elektronines versijas ir tikrintojo ataskaitas dėl JTS per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti. Tvirtinančioji institucija turi teisę gauti minėtą informaciją ir kitais tvirtinančiosios institucijos rašte dėl papildomos išlaidų deklaracijos pateikimo nurodytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

40. JTS šių taisyklių 39.1–39.3 punktuose nurodytų tvirtinančiajai institucijai teikiamų dokumentų kopijas teikia vadovaujančiajai institucijai šių taisyklių 39.1–39.3 punktuose nurodytais terminais.

41. Jei atitinkamos duomenų bazės funkcinės galimybės patvirtintos, šių taisyklių 39.1–39.3 punktuose nurodyti dokumentai tvirtinančiajai ir vadovaujančiajai institucijoms gali būti teikiami per duomenų bazę. Prireikus JTS šiose taisyklėse numatytus priedus gali pildyti ir teikti anglų kalba.

42. Vadovaujančioji institucija teikia tvirtinančiajai institucijai iki kiekvienų metų sausio 25 d., gegužės 25 d. ir rugsėjo 25 d.:

42.1. Pažymą dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, deklaruojamų išlaidų atitikties Europos Sąjungos ir nacionaliniams teisės aktams ir vadovaujančiosios institucijos atliktų procedūrų ir patikrų, susijusių su išlaidų deklaracijoje nurodytomis išlaidomis (9 priedas).

42.2. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos nustatytų pažeidimų ataskaitas (pagal vadovaujančiosios institucijos nustatytą formą). Vadovaujančioji institucija nustatytų pažeidimų ataskaitų kopijas teikia JTS. Jei per ataskaitinį laikotarpį pažeidimų nebuvo nustatyta, apie tai informuojama raštu ir nustatytų pažeidimų ataskaita nėra teikiama.

42.3. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą (13 priedas) (toliau – grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaita). Grąžintinos lėšos į grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas įtraukiamos pagal sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimo arba sprendimo dėl netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimo priėmimo datą ir atskirai pagal kiekvieną grąžintinų lėšų tipą. Atsižvelgiant į lėšų susigrąžinimo etapą, kaip nustatyta Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklėse, grąžintinos, grąžintos ar nurašytos lėšos nurodomos atitinkamame grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos lauke. Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos pildomos kaupiamuoju principu nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, tai yra iki einamųjų metų balandžio 30 d., rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 31 d. imtinai, ar kito tvirtinančiosios institucijos nurodyto laikotarpio pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

43. Tvirtinančioji institucija turi teisę gauti šių taisyklių 42.1–42.3 punktuose nurodytus dokumentus ir kitais tvirtinančiosios institucijos rašte dėl papildomos išlaidų deklaracijos pateikimo nurodytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

44. Iš valstybės iždo sąskaitos pagal mokėjimo paraiškas tiesiogiai į pagrindinio projekto partnerio sąskaitą pervestos lėšos yra vadovaujančiosios institucijos gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai (kasinės išlaidos). Vadovaujančiosios institucijos iš Valstybės iždo departamento per VBAM sistemą gauta informacija apie mokėjimo paraiškų apmokėjimą tiesiogiai pagrindiniam projekto partneriui yra pagrindas tvarkyti valstybės biudžeto programos finansavimo ir kasinių išlaidų apskaitą.

45. Vadovaujančiosios institucijos atsakingas padalinys per 5 darbo dienas pasibaigus ketvirčiui teikia panaudotų valstybės biudžeto Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos (Europos Sąjungos lėšos) lėšų pripažinimo faktinėmis išlaidomis ataskaitą (10 priedas) Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui. Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas, surašęs buhalterinę pažymą, panaudotas lėšas pripažįsta faktinėmis Programos vykdymo išlaidomis ir įtraukia į savo buhalterinę apskaitą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Vadovaujančioji institucija, JTS ir tvirtinančioji institucija visus dokumentus (arba jų kopijas), susijusius su Programos projektų įgyvendinimu, išlaidų deklaravimu ir apmokėjimu, sega į atitinkamas bylas ir, vadovaudamiesi Reglamento Nr. 1083/2006 90 straipsniu, saugo ne trumpiau kaip trejus metus po to, kai Europos Komisija užbaigia Programą.

 

_________________

 

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Lietuvos partnerio ataskaitinio laikotarpio projektų išlaidų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ataskaitos forma)

 

__________________________________________

(Lietuvos partnerio pavadinimas)

_____________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, tel., faks., el. p.)

 

VšĮ Jungtiniam techniniam sekretoriatui

 

LIETUVOs IR Lenkijos BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ programos Lietuvos partnerio ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PROJEKTŲ išlaidų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ataskaita

 

_________________ Nr. _______________

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

Projekto Nr.____________

Ataskaitinis laikotarpis: nuo _____________ iki _____________

eurais

Išlaidos, numatytos projekto biudžete*

Išlaidos, padarytos per ataskaitinį laikotarpį

valdžios sektoriaus subjektas

savivaldybė

ne valdžios sektoriaus subjektas

valdžios sektoriaus subjektas

savivaldybė

ne valdžios sektoriaus subjektas

einamiesiems tikslams

investicijoms**

einamiesiems tikslams

investicijoms**

einamiesiems tikslams

investicijoms**

einamiesiems tikslams

investicijoms**

einamiesiems tikslams

investicijoms**

einamiesiems tikslams

investicijoms**

kodas

2.9.2.1.1.2.

kodas

2.9.2.2.1.2.

kodas

2.9.2.1.1.1.

kodas

2.9.2.2.1.1.

kodas

2.9.2.1.1.3.

kodas

2.9.2.2.1.3.

kodas

2.9.2.1.1.2.

kodas

2.9.2.2.1.2.

kodas

2.9.2.1.1.1.

kodas

2.9.2.2.1.1.

kodas

2.9.2.1.1.3.

kodas

2.9.2.2.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodomas pildant formą galiojantis projekto biudžeto išlaidų paskirstymas (įskaitant pakeitimus, jeigu jų buvo).

** Lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

Pastabos:

1.       Šią informaciją Lietuvos partneris pateikia pagrindiniam projekto partneriui, o pagrindinis projekto partneris teikia Jungtiniam techniniam sekretoriatui kartu su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita.

2.       Lenkijos partnerių išlaidas JTS priskiria 2.9.2.2.1.3 išlaidų ekonominei klasifikacijai (ne valdžios sektoriaus subjektams) ir nurodo paraiškoje vadovaujančiajai institucijai.

 

(projekto vadovo pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(projekto finansininkas/buhalteris)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų

išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

2 priedas

 

(Jungtinių projekto įgyvendinimo ataskaitų registracijos žurnalo forma)

 

JUNGTINIŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS _______________

(atitikties žymuo)

 

eurais

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos registracijos  Nr.

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos gavimo data

Informacija apie pagrindinį projekto partnerį (pavadinimas, kodas, šalis)

Bendra informacija apie projektą

Pagrindinio projekto partnerio suteiktas jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos Nr.

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos išrašymo data

Jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta bendra išlaidų suma

projekto Nr.

subprioritetas

sprendimo dėl projekto finansavimo data

projekto pradžia

projekto pabaiga

projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos)

ERPF lėšos

Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

lentelės tęsinys

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos atmetimo data

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data

Mokėtina suma 

Su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita įskaitoma grąžintinų lėšų suma

VšĮ Jungtinio techninio sekretoriato siūloma rezervuoti su įtariamu pažeidimu susijusi suma (-); siūloma išmokėti anksčiau rezervuota suma (+)

Paraiškos vadovaujančiajai institucijai patvirtinimo data, Nr.

Lietuvos ir Lenkijos partnerių išlaidos, pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai

iš ERPF lėšų

išlaidų funkcinė klasifikacija

išlaidų ekonominė klasifikacija

išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai data

iš ERPF lėšų

iš Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšų

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

(pareigos)

___________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos

projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo

taisyklių

3 priedas

 

(Paraiškos vadovaujančiajai institucijai dėl  lėšų pervedimo pagrindiniam projekto partneriui forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

 

PARAIŠKA VADOVAUJANČIAJAI INSTITUCIJAI DĖL LĖŠŲ PERVEDIMO PAGRINDINIAM PROJEKTO PARTNERIUI

 

____________ Nr. __________

(data)

 

_______________________________________

(sudarymo vieta)

 

Projekto Nr.:

Pagrindinio projekto partnerio pavadinimas:

Pagrindinio projekto partnerio adresas:

Pagrindinio projekto partnerio kodas:

Pagrindinio projekto partnerio banko kodas:

Banko SWIFT arba BIC kodas:

Pagrindinio projekto partnerio banko sąskaitos Nr.:

 

Pagrindinio projekto partnerio suteiktas jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos Nr.:

 

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos registracijos data:

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos registracijos Nr.:

 

Mokėjimo tipas (avansinis mokėjimas ar išlaidų kompensavimas):

eurais

Asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, priemonės kodas

Asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodas

Išlaidų funkcinė klasifikacija

Išlaidų ekonominė klasifikacija

Projektui finansuoti numatyta lėšų suma

Išmokėta iš asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, pagal projektą lėšų suma

Likusi išmokėti iš asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, pagal projektą lėšų suma

Jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašoma  išmokėti iš asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, lėšų suma

Grąžintinų lėšų suma

VšĮ Jungtinio techninio sekretoriato siūloma rezervuoti su įtariamu pažeidimu susijusi lėšų suma (-); siūloma išmokėti anksčiau rezervuota lėšų suma (+)

Mokėtina iš asignavimų valdytojo programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, lėšų suma

iš viso

avansiniu mokėjimu

iš viso

avansiniu mokėjimu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=10-11+12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_______________

(vyriausiasis buhalteris)

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

_________________


 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

Nr. 1K-183, 2012-05-10, Žin., 2012, Nr. 56-2797 (2012-05-16), i. k. 1122050ISAK001K-183

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

4 priedas

 

(Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos paraiškų vadovaujančiajai institucijai registracijos žurnalo forma)

 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos paraiškų vadovaujančiajai institucijai registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Registracijos data

Projekto Nr.

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos Nr.

Paraiškos vadovaujančiajai institucijai

Mokėjimo paraiškos valstybės iždui

Pastabos

data

Nr.

patvirtinimo data

atmetimo data

data

Nr.

apmokėjimo data

Sumokėta ERPF lėšų suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

5 priedas

 

(Per ateinančius tris mėnesius planuojamų paprašyti iš Valstybės iždo departamento ERPF lėšų, skirtų Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams ir techninės pagalbos prioritetui įgyvendinti, prognozės forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

 

PER ATEINANČIUS TRIS MĖNESIUS PLANUOJAMŲ PAPRAŠYTI IŠ VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO ERPF LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS IR TECHNINĖS PAGALBOS PRIORITETUI ĮGYVENDINTI, PROGNOZĖ

 

_______________ Nr. ______________

(data)

_________________________

(sudarymo vieta)

 

Planuojama Lietuvos ir Lenkijos partnerių ir techninės pagalbos išlaidų n-n+2 mėnesiais iš ERPF lėšų, eurais

n mėnuo

n+1 mėnuo

n+2 mėnuo

Iš viso:

iš Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšų

iš techninės pagalbos lėšų

Iš viso:

iš Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšų

iš techninės pagalbos lėšų

Iš viso:

iš Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšų

iš techninės pagalbos lėšų

Iš viso:

1

2

3=1+2

4

5

6=4+5

7

8

9=7+8

10=3+6+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos

projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo

taisyklių

6 priedas

 

 

(Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų ir techninės pagalbos lėšų finansinės būklės ataskaitos forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

 

LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTŲ IR TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ FINANSINĖS BŪKLĖS

20__ M. ____________   ___ D. ATASKAITA

(ataskaitinio laikotarpio pabaigos data)

 

_____________ Nr. ______________

 

__________________________

(sudarymo vieta)

 

eurais

Komisijos sprendimo data

 

Komisijos sprendimo Nr.

 

Programos nuoroda (CCI) Nr.

 

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Bendra paramos sutartyse numatytų tinkamų finansuoti išlaidų vertė

Numatomos gauti grynosios pajamos pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnį

Bendra paramos sutartyse numatytų tinkamų deklaruoti Europos Komisijos išlaidų vertė pagal projektą

Projekto ir techninės pagalbos vertė pagal finansavimo šaltinius:

Pripažinta deklaruotina Europos Komisijai  projektui ir techninei pagalbai skiriamo finansavimo lėšų suma pagal finansavimo šaltinius:

Pripažinta deklaruotinomis Europos Komisijai grynųjų pajamų pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnį

 

 

Iš viso:

Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Iš Lietuvos partnerių lėšų *

Iš Lenkijos partnerių lėšų *

Iš viso:

Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Iš Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšų *

Iš Lenkijos partnerių lėšų *

Iš Lenkijos partnerių viešųjų lėšų šaltinių

Iš Lenkijos partnerių privačių lėšų šaltinių

iš Lietuvos partnerių lėšų *

iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

iš Lietuvos savivaldybių biudžetų lėšų

iš kitų Lietuvos partnerių viešųjų lėšų šaltinių

iš kitų Lietuvos partnerių privačių lėšų šaltinių

 

1

2

3

4

5=3-4

6=7+8+9

7

8

9

10=11+12

11

12=13+16

13=14+15

14

15

16=17+18+19+20

17

18

19

20

21

I. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Subprioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Subprioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subprioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Subprioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Subprioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PRIORITETAS  (techninė pagalba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (I+II):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

* Techninė pagalba yra bendrai finansuojama iš Lietuvos arba iš Lenkijos valstybės biudžeto lėšų.

1. Teikiant spausdintinę ataskaitą, ataskaitos stulpeliai gali būti išdėstyti per kelis lapus, skirtinguose lapuose prieš stulpelius kartojant eilės  ir projekto numerius.

2. Techninės pagalbos išlaidos, pripažintos netinkamomis finansuoti, nors anksčiau buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, atimamos iš pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai lėšų sumos.

3. Iš  Lietuvos ar Lenkijos pagrindinio projekto partnerio kartu su delspinigiais susigrąžintos lėšos arba išlaidos, padarytos iš  Lietuvos ar Lenkijos projekto partnerio (-ių) lėšų, pripažintos netinkamomis finansuoti, nors anksčiau buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, atimamos iš pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai lėšų sumos.

4.  Techninei pagalbai bendra paramos sutartyse numatytų tinkamų finansuoti išlaidų vertė nustatoma pagal Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto patvirtintą techninės pagalbos biudžetą.

 

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_______________

(vyriausiojo buhalterio ar jį pavaduojančio asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

Nr. 1K-183, 2012-05-10, Žin., 2012, Nr. 56-2797 (2012-05-16), i. k. 1122050ISAK001K-183

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

7 priedas

 

(Planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitos forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

 

PLANUOJAMŲ PRIPAŽINTI DEKLARUOTINOMIS EUROPOS KOMISIJAI LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS IŠLAIDŲ ATASKAITA

 

_________________ Nr. __________________

(data)

__________________________________

(sudarymo vieta)

 

Nr.

Prioritetai

Planuojamos pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos (eurais)

Planuojamų pripažinti deklaruotinomis EK išlaidų 20....metais

Bendra suma pagal finansavimo šaltinius

I ketv.

...

IV ketv.

iš viso

iš jų ERPF fondo

iš jų Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšos *

iš viso

iš jų ERPF fondo

iš jų Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšos *

...

...

...

iš viso

iš jų ERPF fondo

iš jų Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšos *

1.

Prioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prioritetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Prioritetas (techninė pagalba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lentelės tęsinys)

Planuojamos pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos (eurais)

Planuojamų pripažinti deklaruotinomis EK išlaidų 20...+1 metais

Bendra suma pagal finansavimo šaltinius

I ketv.

...

IV ketv.

iš viso

iš jų ERPF fondo

iš jų Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšos *

iš viso

iš jų ERPF fondo

iš jų Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšos *

...

...

...

iš viso

iš jų ERPF fondo

iš jų Lietuvos ir Lenkijos partnerių lėšos *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

* Techninė pagalba yra bendrai finansuojama iš Lietuvos arba iš Lenkijos valstybės biudžeto lėšų.

1. Pildant planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitos formą, kuri tvirtinančiajai institucijai teikiama iki balandžio 1 d., pateikiama informacija apie 20... metais (ketvirčiais) ir 20...+1 metais planuojamų pripažinti deklaruotinomis EK išlaidų bendrą sumą.

2. Pildant planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitos formą, kuri tvirtinančiajai institucijai teikiama iki spalio 1 d., pateikiama informacija už 20... metų paskutinį ketvirtį ir už 20...+1 metus (ketvirčiais).

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(parašas)

 

 

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo

tikslo Lietuvos ir Lenkijos

bendradarbiavimo per sieną programos

projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų

teikimo taisyklių

9 priedas

 

(Pažymos dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, deklaruojamų išlaidų atitikties Europos Sąjungos ir nacionaliniams teisės aktams ir vadovaujančiosios institucijos atliktų procedūrų ir patikrų, susijusių su išlaidų deklaracijoje nurodytomis išlaidomis, forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

 

PAŽYMA DĖL LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS VEIKIMO, DEKLARUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS IR NACIONALINIAMS TEISĖS AKTAMS IR VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ IR PATIKRŲ, SUSIJUSIŲ SU IŠLAIDŲ DEKLARACIJOJE NURODYTOMIS IŠLAIDOMIS

 

20__-__________-__ Nr.

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas), 53, 54 ir 60 straipsnio nuostatomis, patvirtina, kad viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato (toliau – JTS), atsakingo už Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimą, iki 20__ metų ____________ d. pateiktose išlaidų deklaracijose nurodytos tinkamos finansuoti bendrai finansuojamų iš 2007–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšų projektų (toliau – projektas) išlaidos yra padarytos, pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai (toliau – EK), vykdant projektus pagal Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje nustatytas prioritetines kryptis bei Reglamento nuostatas, ir, vadovaujantis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos vadovu, įvykdytos sąlygos, keliamos norint gauti tarpinį mokėjimą iš EK, bei vadovaudamasi Reglamento 58 straipsnio nuostatomis informuoja, kad:

 

Eil. Nr.

Sąlygos, užtikrinančios išlaidų tinkamumą finansuoti ir valdymo ir kontrolės sistemos veikimą

Taip/Ne/

Netaikoma

Pastabos/ Komentarai

1.

Deklaruojamų išlaidų tinkamumas finansuoti

1.1.

Projektai finansuoti atrinkti vadovaujantis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai taikytinais kriterijais ir jų įgyvendinimas atitinka galiojančius Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinius teisės aktus.

 

 

1.2.

Jokios pripažintos deklaruotinomis EK projektų išlaidos nepriklauso subprioritetui, kuriam skirta dar nepatvirtinta valstybės pagalba.

 

 

1.3.

Projektų partnerių padarytos ir institucijų pripažintos deklaruotinomis EK su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo faktiškai padarytos ir atitinka galiojančius ES, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos teisės aktus.

 

 

1.4.

Programos įgyvendinimo ataskaita pagal Reglamento 67 straipsnį:

 

 

1.4.1.

yra išsiųsta EK;

 

(Nurodyti išsiuntimo EK datą (-as) arba kad dar ne laikas siųsti)

1.4.2.

yra priimtina EK.

 

(Jei ne, nurodyti priežastis ir terminus, iki kada bus patikslinta (-os)

1.5.

JTS išlaidų deklaracija yra grindžiama patikima apskaitos sistema ir parengta remiantis patikrinamais išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais.

 

 

1.6.

Nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję visų administravimo lygmenų dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai užtikrinti, būtų saugomi laikantis Reglamento 90 straipsnio reikalavimų.

 

 

1.7.

Yra atliktos projektų vykdytojų ir (arba) jų pateiktų dokumentų patikros:

 

 

1.7.1.

patikrinti dokumentai ir įsitikinta, kad projektų vykdytojų padarytos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir JTS, teikdamas išlaidų deklaraciją, įtraukė išlaidas, pripažintas deklaruotinomis EK;

 

 

1.7.2.

atliktos projektų patikros vietose ir įsitikinta, kad darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos laikantis projektų paramos sutarčių nuostatų, jei teisės aktuose nenustatyta kitaip.

 

 

1.8.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaikinta ERPF lėšų ir (ar) Lietuvos partnerio ir (ar) Lenkijos partnerio lėšų dalis arba visos projektui įgyvendinti skirtos ERPF lėšos ir (ar) Lietuvos partnerio ir (ar) Lenkijos partnerio lėšos.

 

(Jei taip, nurodyti prioritetą, subprioritetą, projekto Nr. ir kt.)

1.9.

EK priėmė sprendimą:

 

 

1.9.1

nutraukti mokėjimo terminą pagal Reglamento 91 straipsnio nuostatas;

 

 

1.9.2

sustabdyti tarpinius mokėjimus pagal Reglamento 92 straipsnio nuostatas.

 

 

1.10.

EK yra pateikusi pagrįstą nuomonę dėl projekto (-ų), kurio (-ių) išlaidos deklaruojamos atitinkamoje mokėjimo paraiškoje, pažeidimo pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 226 straipsnį.

 

 

2.

Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo sąlygos

2.1.

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos valdymo ir kontrolės sistema atitinka jai keliamus reikalavimus:

 

 

2.1.1.

valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo rezultatai, kurie gali turėti įtakos deklaruojamoms EK bendrai finansuojamų iš ERPF lėšų projektų išlaidoms (toliau – išlaidos), yra teigiami ir be išlygų;

 

(Pildoma EK teikiant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą pagal Reglamento 71 straipsnį)

2.1.2.

jei valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo rezultatai, kurie gali turėti įtakos deklaruojamoms EK išlaidoms, yra su išlygomis, ar korekcinės priemonės įgyvendintos ir išlygos panaikintos;

 

(Jei ne, nurodyti, kurios institucijos neįgyvendino korekcinių priemonių)

2.1.3.

vadovaujančiajai institucijai išsiuntus EK naujausią Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo ataskaitą, iš EK nebuvo gauta pastabų dėl valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, dėl kurių nebūtų galima deklaruoti išlaidų EK.

 

 

2.2.

Keitėsi JTS, atsakingo už ES paramos pagal Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimą, vidinės procedūros, tiesiogiai susijusios su išlaidų pripažinimu deklaruotinomis EK ir išlaidų deklaravimu EK.

 

 

2.3.

Buvo pastebėta esminių klaidų, susijusių su pripažintomis deklaruotinomis EK išlaidomis, analizuojant audito institucijos, EK, kitų institucijų ir (ar) įmonių atliktų valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas, kurios turėtų įtakos išlaidų deklaravimui EK.

 

(Jei taip, nurodyti projekto Nr. ir rastą (-as) klaidą (-as)

2.4.

Buvo gautas EK pritarimas (keistas Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos finansinis planas) dėl ERPF lėšų įsipareigojimų perskirstymo tarp prioritetų ir subprioritetų.

 

(Jei taip, įrašyti nuorodą į priimtą pakeitimą)

2.5.

Visi su Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos valdymo ir kontrolės sistema susiję dokumentai saugomi laikantis Reglamento 90 straipsnio reikalavimų.

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

 


Europos teritorinio bendradarbiavimo

tikslo Lietuvos ir Lenkijos

bendradarbiavimo per sieną programos

projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų

teikimo taisyklių

10 priedas

 

(Panaudotų valstybės biudžeto Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos (Europos Sąjungos lėšos) lėšų pripažinimo faktinėmis išlaidomis ataskaitos forma)

 

_______________ ________________________________________

(dokumento sudarytojas)

 

PANAUDOTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos (europos sąjungos LĖŠOS) LĖŠŲ PER 20___ m. _______ Ketvirtį PRIPAŽINIMO FAKTINĖMIS IŠLAIDOMIS ataskaita

 

(Adresatas)

 

20__-__-__ Nr._____

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Pateiktoje lentelėje nurodytas Lietuvos ar Lenkijos pagrindinis projekto partneris, įgyvendindamas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą, padarė ____________________________ eurų išlaidų, kurios pripažintos tinkamomis finansuoti.

Lėšos, išmokėtos iš Vidaus reikalų ministerijai skirtų valstybės biudžeto Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos (Europos Sąjungos lėšos) (kodas – ) lėšų, panaudotos tikslingai finansuojant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto įgyvendinimą.

 

Eil. Nr.

 

 

1.

Lietuvos ar Lenkijos pagrindinio projekto partnerio pavadinimas

 

2.

Paramos sutarties Nr.

 

3.

Projekto Nr.

 

4.

Projekto pavadinimas

 

5.

 

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios Lietuvos ar Lenkijos pagrindiniam projekto partneriui iš valstybės biudžeto programos išmokėta lėšų, eurais

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos ar Lenkijos pagrindiniam projekto partneriui iš valstybės biudžeto programos pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidomis, eurais

 

 

 

 

 

Iš jų:

Iš jų:

Valdžios sektoriaus subjektams:

 

 

einamiesiems tikslams, kodas 2.9.2.1.1.2

 

 

investicijoms, kodas 2.9.2.2.1.2

 

 

Savivaldybėms:

 

 

einamiesiems tikslams, kodas 2.9.2.1.1.1

 

 

investicijoms, kodas 2.9.2.2.1.1

 

 

Ne valdžios sektoriaus subjektams:

 

 

einamiesiems tikslams, kodas 2.9.2.1.1.3

 

 

investicijoms, kodas 2.9.2.2.1.3

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_________________

 


Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų

išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

11 priedas

 

(Siūlomų grąžinti, grąžintinų ir grąžintų lėšų registracijos žurnalo forma)

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

 

SIŪLOMŲ GRĄŽINTI, GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Siūlomų grąžinti lėšų nustatymo data

Projekto Nr.

Subprioritetas

Informacija apie pagrindinį projekto partnerį (pavadinimas, kodas, šalis)

Grąžinimo būdas

Grąžintinų lėšų tipas

Sąsaja su pažeidimu, pažeidimo Nr.

Išlaidų deklaravimo Europos Komisijai požymis

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, su kuria buvo apmokėtos išlaidos, dėl kurių siūlomos grąžinti lėšos, Nr. ir apmokėjimo data

Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais

Projekto partnerio netinkamų finansuoti išlaidų iš viešųjų lėšų šaltinių suma, eurais

Projekto partnerio netinkamų finansuoti išlaidų iš privačių lėšų šaltinių suma, eurais

Siūlomos grąžinti Europos regioninės plėtros fondo lėšos, eurais

Siūlymo grąžinti lėšas pateikimo vadovaujančiajai institucijai data

Sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo priėmimo data

Siūlymo grąžinti lėšas atmetimo data ir priežastis

Grąžintinos Europos regioninės plėtros fondo lėšos, eurais

Lėšų grąžinimo data

Grąžintos Europos regioninės plėtros fondo lėšos, eurais

Likusi nesusigrąžinta lėšų suma, eurais

Grąžintinų arba grąžintų lėšų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai data

Grąžintinų arba grąžintų lėšų deklaravimo Europos Komisijai data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=12+13+14

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21=18-20

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 


 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-183, 2012-05-10, Žin., 2012, Nr. 56-2797 (2012-05-16), i. k. 1122050ISAK001K-183

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų

išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

12 priedas

 

(Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos grąžintų, grąžintinų sumų ir nurašytų skolų registracijos žurnalo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS GRĄŽINTŲ, GRĄŽINTINŲ SUMŲ IR NURAŠYTŲ SKOLŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

____________ Nr. _________

(data)

__________________________________________

(sudarymo vieta)

 

eurais

Eil. Nr.

Bendra informacija

Grąžintinos lėšos

Su grąžintinomis lėšomis susijusios netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto Nr.

Pagrindinio projekto partnerio kodas

Pagrindinio projekto partnerio pavadinimas

Sprendimo susigrąžinti lėšas data

Grąžintinų lėšų tipas

Grąžinimo būdas

Sąsaja su pažeidimu

Pažeidimo Nr.

Išlaidų deklaravimo Europos Komisijai požymis

Apskaičiuota grąžinti projektui skiriamo finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų suma

Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma

Netinkamų finansuoti Lietuvos arba Lenkijos partnerio (-ių) išlaidų suma

iš viešųjų lėšų šaltinių

iš privačių lėšų šaltinių

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=11+13+14

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (I+II+III):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


lentelės tęsinys

 

Grąžinimas arba skolos nurašymas

Negrąžintų projektui skiriamo finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų likutis

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos numeris

Grąžinimo arba skolos nurašymo data

Grąžinimo į valstybės iždo sąskaitą data

Grąžintinų arba grąžintų lėšų deklaruotinumo Europos Komisijai data

Grąžintinų arba grąžintų lėšų deklaravimo Europos Komisijai data

Grąžinta arba nurašyta netinkamų finansuoti išlaidų suma, iš jų:

Pagrindimas

Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma

Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Susijusi netinkamų finansuoti Lietuvos arba Lenkijos partnerio (-ių) išlaidų suma

iš viešųjų lėšų šaltinių

iš privačių lėšų šaltinių

15

16

17

18

19

20=21+22+23

21

22

23

24

25=11-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_______________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar kito už apskaitą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-346, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6183 (2011-10-29), i. k. 1112050ISAK001K-346

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-183, 2012-05-10, Žin., 2012, Nr. 56-2797 (2012-05-16), i. k. 1122050ISAK001K-183

 


Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų

išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių

13 priedas

 

(Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

 

LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ATASKAITA

 

UŽ LAIKOTARPĮ IKI 20__ M. __________________ D.  (IMTINAI)

(ataskaitinio laikotarpio pabaigos data)

 

__________ Nr. _________

(data)

______________________________________________

(sudarymo vieta)

 

eurais

Eil. Nr.

Bendra informacija

Grąžintinos lėšos

Su grąžintinomis lėšomis susijusios netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto Nr.

Pagrindinio projekto partnerio kodas

Pagrindinio projekto partnerio pavadinimas

Sprendimo susigrąžinti lėšas data

Grąžintinų lėšų tipas

Grąžinimo būdas

Sąsaja su pažeidimu

Pažeidimo Nr.

Išlaidų deklaravimo Europos Komisijai požymis

Apskaičiuota grąžinti projektui skiriamo finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų suma

Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma

Netinkamų finansuoti Lietuvos arba Lenkijos partnerio (-ių) išlaidų suma

iš viešųjų lėšų šaltinių

iš privačių lėšų šaltinių

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=11+13+14

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRIORITETAS (pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(grąžintinų arba grąžintų lėšų įrašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (I+II+III):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

 

Grąžinimas arba skolos nurašymas

Negrąžintų projektui skiriamo finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų likutis

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos numeris

Grąžinimo arba skolos nurašymo data

Grąžinimo į valstybės iždo sąskaitą data

Grąžintinų arba grąžintų lėšų deklaruotinumo Europos Komisijai data

Grąžintinų arba grąžintų lėšų deklaravimo Europos Komisijai data

Grąžinta arba nurašyta netinkamų finansuoti išlaidų suma, iš jų:

Pagrindimas

Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma

Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Susijusi netinkamų finansuoti Lietuvos arba Lenkijos partnerio (-ių) išlaidų suma

iš viešųjų lėšų šaltinių

iš privačių lėšų šaltinių

15

16

17

18

19

20=21+22+23

21

22

23

24

25=11-21