Nutarimas skelbtas: Žin., 2009, Nr. 117-5019

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

2009 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1185

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija (nuo 2010-08-18):

Nr. 1151, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5090 (2010-08-17)

DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVINĖS GRUPĖS SUDARYMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2005, Nr. 88-3284; 2009, Nr. 38-1445; 2010, Nr. 41-1934) 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Gyventojų iniciatyvinės grupės sudarymo ir pasiūlymų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė,
pavaduojanti Ministrą Pirmininką                                                                  Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                 Raimundas Palaitis

_______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1185

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1151

redakcija)

 

 

GYVENTOJŲ INICIATYVINĖS GRUPĖS SUDARYMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyventojų iniciatyvinės grupės sudarymo ir pasiūlymų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų iniciatyvinės grupės sudarymą ir pasiūlymų dėl naujų savivaldybių steigimo ar esamų savivaldybių panaikinimo, jų teritorijų ribų ir centrų nustatymo ar keitimo teikimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183).

 

 

II. GYVENTOJŲ INICIATYVINĖS GRUPĖS SUDARYMAS

 

3. Gyventojų iniciatyvinė grupė sudaroma pasiūlymams dėl naujų savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, jų teritorijų ribų ir centrų nustatymo ir keitimo (toliau – pasiūlymai) Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikti.

4. Gyventojų iniciatyvinė grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 10 siūlomos steigti, siūlomos naikinti esamos savivaldybės ar savivaldybės, kurios teritorijos ribas ir (ar) centrą siūloma nustatyti ar keisti, gyventojų (toliau – gyventojai), turinčių teisę rinkti savivaldybės tarybą.

5. Gyventojų iniciatyvinės grupės atstovas prašymą įregistruoti gyventojų iniciatyvinę grupę (toliau – prašymas) pateikia savivaldybės, kurioje gyvena dauguma gyventojų iniciatyvinės grupės narių, administracijai. Jeigu skirtingose savivaldybėse gyvenančių gyventojų iniciatyvinės grupės narių skaičius vienodas, prašymas pateikiamas vienai iš šių savivaldybių administracijų gyventojų iniciatyvinės grupės narių pasirinkimu.

6. Prašyme, teikiamame registraciją atliksiančios savivaldybės administracijos direktoriui, turi būti nurodyti gyventojų iniciatyvinės grupės pasiūlymai, gyventojų iniciatyvinės grupės narių vardai, pavardės, nuolatinės gyvenamosios vietos, gyventojų iniciatyvinės grupės atstovo vardas, pavardė, adresas korespondencijai siųsti ir telekomunikacijos rekvizitai (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas). Prašymo tekstą pasirašo visi gyventojų iniciatyvinės grupės nariai.

7. Savivaldybės administracijos direktorius patikrina, ar gyventojų iniciatyvinės grupės prašymas atitinka Aprašo 4–6 punktuose nustatytus reikalavimus. Jeigu prašymas atitinka Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus, savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo savivaldybės administracijoje įregistruoja gyventojų iniciatyvinę grupę ir praneša apie tai gyventojų iniciatyvinės grupės atstovui. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gyventojų iniciatyvinės grupės įregistravimo savivaldybės administracijos direktorius gyventojų iniciatyvinei grupei išduoda Aprašo priede nustatytos formos gyventojų parašų dėl pasiūlymo (-ų) teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei rinkimo lapus, patvirtintus savivaldybės administracijos antspaudu (toliau – parašų rinkimo lapai).

8. Jeigu gyventojų iniciatyvinės grupės prašymas neatitinka Aprašo 4–6 punktuose nustatytų reikalavimų, savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo savivaldybės administracijoje priima sprendimą gyventojų iniciatyvinės grupės neregistruoti ir apie tai praneša gyventojų iniciatyvinės grupės atstovui.

 

 

III. PASIŪLYMŲ TEIKIMAS

 

9. Gyventojų parašai parašų rinkimo lapuose turi būti surinkti per mėnesį nuo parašų rinkimo lapų išdavimo. Parašų rinkimo lapų išdavimo faktas fiksuojamas išdavimo žurnale, nurodoma jų išdavimo data. Kiekviename parašų rinkimo lape turi būti nurodyti gyventojų iniciatyvinės grupės pasiūlymai, lapo pabaigoje – nurodytas parašus rinkusio gyventojų iniciatyvinės grupės nario vardas ir pavardė, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento numeris, nuolatinė gyvenamoji vieta, parašas, data.

10. Gyventojų iniciatyvinės grupės nariai dėl teikiamų pasiūlymų turi surinkti ne mažiau kaip 10 procentų gyventojų, turinčių teisę rinkti savivaldybės tarybą ir gyvenančių siūlomos steigti, siūlomos naikinti esamos savivaldybės ar savivaldybės, kurios teritorijos ribas ir (ar) centrą siūloma nustatyti ar keisti, teritorijoje ar teritorijos, dėl kurios bus teikiami pasiūlymai, dalyje, parašų.

11. Gyventojų, turinčių teisę rinkti savivaldybės tarybą, skaičius nustatomas pagal gyventojų, kurie per paskutinius įvykusius savivaldybių tarybų narių rinkimus buvo įrašyti atitinkamos (-ų) rinkimų apylinkės (-ių) rinkėjų sąrašuose, skaičių.

12. Per Aprašo 9 punkte nustatytą terminą baigusi rinkti gyventojų parašus, gyventojų iniciatyvinė grupė per 3 darbo dienas surašo parašų rinkimo baigiamąjį aktą. Šį aktą pasirašo visi gyventojų iniciatyvinės grupės nariai.

13. Parašų rinkimo lapus su gyventojų parašais ir parašų rinkimo baigiamąjį aktą kitą darbo dieną po parašų rinkimo baigiamojo akto surašymo gyventojų iniciatyvinės grupės atstovas lydraščiu pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Jeigu siūloma steigti naują (-as) savivaldybę (-es), gyventojų iniciatyvinės grupės atstovas kartu pateikia informaciją apie siūlomos steigti savivaldybės ir savivaldybės, kurios teritorijos ribas numatoma keisti dėl naujos savivaldybės steigimo, atitiktį Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nustatytiems kriterijams ir (ar) su tuo susijusius dokumentus. Lydraštį pasirašo visi gyventojų iniciatyvinės grupės nariai.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Jeigu gyventojų iniciatyvinė grupė per Aprašo 9 punkte nustatytą terminą nesurenka reikiamo gyventojų parašų skaičiaus, gyventojų iniciatyvinės grupės iniciatyva nutrūksta. Gyventojų iniciatyvinė grupė, norėdama pakartotinai pateikti tuos pačius ar naujus pasiūlymus, turi iš naujo įsiregistruoti Aprašo 5–8 punktuose nustatyta tvarka.

15. Savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmai ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Lapas Nr. ..................

...................................

(išdavimo data)

 

A. V.

Gyventojų iniciatyvinės grupės sudarymo ir pasiūlymų teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

GYVENTOJŲ PARAŠŲ DĖL PASIŪLYMO (-Ų) PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI RINKIMO LAPAS

 

 

Aš, ___________________________ savivaldybės gyventojas (gyventoja), patvirtinu,

            (įrašyti savivaldybės pavadinimą)

kad remiu gyventojų iniciatyvinės grupės teikiamus pasiūlymus dėl _____________________

                                                                                                                                                     .

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Nuolatinė gyvenamoji vieta

Parašas ir data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašų skaičius lape

 

 

Gyventojų iniciatyvinės grupės narys                                                                                            

(vardas, pavardė, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio

                                                                                                                                                      

dokumento Nr., nuolatinė gyvenamoji vieta) (parašas, data)

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1151, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5090 (2010-08-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO NR. 1185 "DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVINĖS GRUPĖS SUDARYMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2010-08-17)

                  aubodi@lrs.lt