Suvestinė redakcija nuo 2012-08-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 102-4278, i. k. 10911MSISAK000V1-29

 

lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus

 

ĮSAKYMAS

Dėl PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V1-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2009, Nr. 64-2569), 24 punktu:

1. Tvirtinu Paskolų teikimo studentams nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. VI-67 „Dėl Paskolų skyrimo studentams konkurso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 145-5561);

2.2. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VI-73 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VI-67 „Dėl Paskolų skyrimo studentams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5699).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. V1-43

 

pASKOLŲ teikimo STUDENTAMS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paskolų teikimo studentams nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja dokumentus valstybės paskoloms ir valstybės remiamoms paskoloms (toliau – paskolos) gauti, jų pateikimo tvarką ir terminus, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, ir studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašų sudarymą, paskolų grąžinimo atidėjimą bei atleidimą nuo paskolų grąžinimo, valstybės garantinių įsipareigojimų vykdymą ir už paskolos gavėją kredito įstaigai sumokėtų lėšų grąžinimą Fondui.

2. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2009, Nr. 64-2569; 2010 Nr. 77-3969) (toliau – Aprašas), 20 punkte nurodyti studentai. Teisę gauti valstybės paskolas turi Aprašo 66 punkte nurodyti studentai.

3. Paskolų rūšis ir dydžius nustato Aprašo 6–8 punktai.

4. Studentas turi teisę gauti kiekvieną iš Aprašo 6–7 punktuose nurodytų rūšių paskolą, jeigu jis atitinka Aprašo 20–21 ir (arba) 66 punktuose nustatytus kriterijus atitinkamos rūšies paskolai gauti.

5. Valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos teikiamos du kartus per metus – pavasario ir rudens semestre.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-53, 2012-08-20, Žin., 2012, Nr. 98-5020 (2012-08-23), i. k. 11211SFISAK000V1-53

 

6. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2009, Nr. 64-2569), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2009, Nr. 102-4256).

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos finansinių įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891) ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. DOKUMENTai Valstybės remiamoms paskoloms gauti, JŲ PATEIKIMo TVARKA IR terminai

 

8. Aprašo 27 punkte nurodytais terminais Fondui paskelbus prašymų-anketų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, studentas, pageidaujantis gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti Fondui nustatytos formos prašymą-anketą.

9. Pildydamas prašymą-anketą studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos valstybės remiamos paskolos rūšį bei paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, studijų baigimo datą (metai ir mėnuo), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris) bei kitą informaciją, reikalingą valstybės remiamų paskolų administravimui. Studentas taip pat turi nurodyti, ar jis pageidauja, jog studijų laikotarpiu palūkanos už paskolą būtų apmokamos valstybės lėšomis, vadovaujantis Aprašo 55 punktu.

10. Pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą-anketą studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga.

11. Tais atvejais, kai pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą-anketą studento asmens tapatybės negalima patvirtinti šių nuostatų 10 punkte nustatyta tvarka, studentas, norintis gauti valstybės remiamą paskolą, privalo atvykti į Fondą ir pateikti:

11.1. tinkamai užpildytą prašymą-anketą;

11.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

12. Studentas, prašyme-anketoje pažymėjęs, kad atitinka vieną ar kelis Aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2, 30.2.2 punktuose nurodytus kriterijus, Fondui privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį šias aplinkybes. Dokumente turi būti nurodytas pretenduojančio gauti paskolą studento asmens kodas ar gimimo data.

13. Studentas Fondui pateikia šių nuostatų 10–12 punktuose nurodytų dokumentų originalus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

14. Šių nuostatų 10–12 punkte nurodytus dokumentus Fondui pateikia studentas ar jo įgaliotas asmuo. Kai dokumentus Fondui teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

15. Užpildyti ir pateikti Fondui prašymą-anketą šių nuostatų 10 ar 11 punktuose nustatyta tvarka bei pateikti Fondui šių nuostatų 11.2 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus studentas privalo ne vėliau kaip iki Fondo nustatytos prašymų-anketų teikimo termino pabaigos datos.

16. Jeigu studentas iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos datos neužpildo prašymo-anketos ar ją užpildo netinkamai, nepateikia Fondui tinkamai užpildytos prašymo anketos šių nuostatų 10 ar 11 punktuose nustatyta tvarka ar šių nuostatų 11 punkte nurodytu atveju nepateikia Fondui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, studentas neįrašomas į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą ir valstybės remiama paskola tokiam studentui nesuteikiama.

17. Jeigu studentas iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos datos nepateikia Fondui šių nuostatų 12 punkte nurodytų dokumentų, Fondui priimant sprendimą dėl valstybės remiamos paskolos suteikimo studentui ir (arba) palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis studijų laikotarpiu, vadovaujantis Aprašo 55 punktu, prašyme-anketoje studento nurodytas kriterijus netaikomas.

18. Šių nuostatų 12 punkte nurodytų dokumentų Fondui pateikti nereikia, jeigu Fondas apie tai pranešė studentui arba šią informaciją paskelbė Fondo tinklalapyje.

19. Studentas, pateikęs prašymą-anketą, bet kuriuo metu iki valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo gali raštu kreiptis į Fondą, nurodydamas, jog atsiima prašymą-anketą ir nenori, kad jam būtų suteikta paskola. Jei prašymas-anketa buvo pateikta kelių rūšių paskoloms gauti, tai atsisakant, būtina nurodyti, kurios(-ių) rūšies(-ių) paskolos(-ų) atsisakoma. Jei atsisakyme paskolos rūšis nenurodoma, laikoma, jog atsisakoma visų prašyme-anketoje nurodytų paskolų.

 

III. studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, SĄRAŠų SUDARYMAS

 

20. Studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą sudaro Fondas, vadovaudamasis Aprašo 30 punkto nuostatomis. Sprendimas valstybės lėšomis apmokėti palūkanas studijų metu yra priimamas vadovaujantis Aprašo 541–56 punktų nuostatomis. Tai, kad palūkanos ar jų dalis studentui bus apmokamos valstybės lėšomis, nurodoma studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąraše.

21. Studentų, pretenduojančių gauti valstybės remiamą paskolą, sąrašas, o tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti ir (arba) valstybės lėšomis apmokėti palūkanas studijų metu, vadovaujantis Aprašo 55 punktu, viršija numatytą lėšų sumą, ir konkursinė eilė sudaromi naudojant Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui.

22. Per Aprašo 28 punkte nurodytą terminą mokslo ir studijų institucijos Fondo prašymu, naudodamos Fondo informacinę sistemą, pateikia Fondui šiuos duomenis apie studentus, pretenduojančius gauti valstybės remiamą paskolą: patvirtinimą, kad studentas yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra laikinai sustabdęs studijų (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos), nutraukęs studijų ar išbrauktas iš studentų sąrašų, numatomą studijų baigimo datą, studento mokamą metinę ir atitinkamo semestro studijų kainą ar jos dalį, studijų pakopą, studijų programą, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per praėjusį semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą), patvirtinimą, kad studentas mokysis pagal studijų programos dalį pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, ir nurodo šių studijų trukmę.

23. Jeigu studento, pretenduojančio gauti valstybės remiamą paskolą, duomenys, nurodyti šių nuostatų 22 punkte, pasikeičia pasibaigus Aprašo 28 punkte nurodytam terminui, mokslo ir studijų institucija per 3 darbo dienas raštu turi informuoti Fondą apie duomenų pasikeitimą, konkrečiai nurodydama, kurio studento ir kokie duomenys pasikeitė.

24. Per 3 darbo dienas nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo Fondo tinklalapyje skelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašas, valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios valstybės remiamas paskolas studentams, ir kita su valstybės remiamų paskolų teikimu susijusi informacija.

25. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį, informuojami per Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, ir (arba) prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu. Per Fondo informacinę sistemą ir (arba) prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu studentai bus informuojami ir tais atvejais, kai Fondas, patikrinęs Aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2, 30.2.2 punktuose nurodytą kriterijų patvirtinantį dokumentą, nuspręs, jog dokumentas yra netinkamas, ir nurodys priežastį.

26. Mokslo ir studijų institucijoms bei aukštųjų mokyklų studentų atstovybėms informacija apie valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminus, kredito įstaigas, teikiančias valstybės remiamas paskolas studentams, teikiama siunčiant pranešimą paštu.

27. Kredito įstaigoms informacija apie studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą teikiama per Fondo informacinę sistemą pagal kredito įstaigos užklausą dėl kiekvieno studento, kuris kreipėsi į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. Informacija apie valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminus kredito įstaigoms teikiama siunčiant pranešimą paštu.

28. Fondas Aprašo 29 punkte nurodytą informaciją skelbia ir teikia laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924) nuostatų.

 

IV. Valstybės remiamų paskolų sutarčių SUDARYMAS ir valstybės remiamų paskolų išmokėjimas

 

29. Per Aprašo 32 punkte nurodytą terminą studentas kreipiasi į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo, taip pat nurodo, kokia valiuta nori gauti paskolą.

30. Kredito įstaiga ir studentas, remiantis Fondo informacinės sistemos duomenimis, per Aprašo 32 ir 34 punktuose nurodytą terminą pasirašo valstybės remiamos paskolos sutartį, išskyrus Aprašo 37 punkte nurodytus atvejus.

31. Fondas kredito įstaigoms pagal pateiktą užklausą realiu laiku per Fondo informacinę sistemą teikia studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, paskolos rūšį, paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, kursą, studijų pakopą, studijų programą, numatomą studijų baigimo datą (metai, mėnuo), metinę studijų kainą ir už semestrą mokamą studijų kainos dalį (jei asmuo prašo paskolos studijų kainai sumokėti), palūkanų apmokėjimo studijų metu požymį.

32. Kredito įstaiga apie sudarytą valstybės remiamos paskolos sutartį per Fondo informacinę sistemą realiu laiku informuoja Fondą.

33. Kredito įstaigai informavus Fondą apie sudarytą valstybės remiamos paskolos sutartį, Fondas:

33.1. patvirtina, jog sutartis priimta ir jai teikiama valstybės garantija;

33.2. sutarties nepatvirtina, pateikdamas priežastį.

34. Kredito įstaiga apie paskolos gavėjui išmokėtą valstybės remiamą paskolą ar paskolos dalį informuoja Fondą per Fondo informacinę sistemą.

35. Apie studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, pasikeitusius duomenis Fondas realiu laiku informuoja kredito įstaigas per Fondo informacinę sistemą pagal pateiktą kredito įstaigos užklausą.

36. Aprašo 36 punkte numatytais atvejais valstybės remiamos paskolos sutartis su studentu nesudaroma.

37. Aprašo 40 punkte nurodytais atvejais valstybės remiama paskola neišmokama.

38. Paskolos gavėjas bet kuriuo metu po valstybės remiamos paskolos sutarties sudarymo turi teisę raštu atsisakyti pagal valstybės remiamos paskolos sutartį neišmokėtos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies. Tuo atveju, kai studentas su kredito įstaiga pasirašo valstybės remiamos paskolos sutartį mažesnei paskolos sumai, nei nurodyta studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartis, sąraše, laikoma, kad studentas likusios valstybės remiamos paskolos dalies atsisakė.

 

V. VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS GRĄŽINIMO termino ATIDĖJIMAS BEI ATLEIDIMAS NUO VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS GRĄŽINIMO

 

39. Dėl valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo termino atidėjimo pagal Aprašo 51 punktą paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu kreiptis į Fondą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki eilinės įmokos dienos. Kartu su prašymu pateikiami atidėjimo priežastį įrodantys dokumentai. Kreipdamasis dėl valstybės remiamos paskolos atidėjimo pagal Aprašo 51 punktą paskolos gavėjas, kuris yra bedarbis ar nedirbantis asmuo, auginantis vaiką, iki jam sueis 3 metai, pateikęs tai patvirtinančius dokumentus, gali prašyti valstybės lėšomis apmokėti palūkanas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu.

40. Apie tai, ar valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminas atidėtas, paskolos gavėjai informuojami per Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, ir (arba) prašyme atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat išsiunčiant pranešimą prašyme atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu.

41. Per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą priėmimo paskolos gavėjas privalo kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo įforminimo. Paskolos gavėjui per šiame punkte nurodytą terminą nesikreipus į kredito įstaigą, paskolos grąžinimo atidėjimas šiam paskolos gavėjui netaikomas.

42. Dėl atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo pagal Aprašo 49 punktą paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu kreiptis į Fondą pateikdamas prašymą bei atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo priežastį įrodančius dokumentus.

43. Apie tai, ar paskolos gavėjas atleistas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo, paskolos gavėjas informuojamas per Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, ir (arba) prašyme atleisti nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat išsiunčiant pranešimą prašyme atleisti nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu.

 

VI. VALSTYBĖS GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS IR UŽ PASKOLOS GAVĖJĄ KREDITO ĮSTAIGAI SUMOKĖTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

44. Valstybės įsipareigojimus pagal garantiją Fondas vykdo paskolos gavėjui valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimą laiku grąžinti eilinę paskolos dalį ir (arba) mokėti palūkanas ir paskolos gavėjui mirus.

45. Paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo grąžinti valstybės remiamą paskolą ir (arba) mokėti palūkanas, Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kuri buvo sumokėta kredito įstaigai už paskolos gavėją. Šiuo atveju paskolos gavėjas valstybės remiamą paskolą ir (arba) palūkanas turi grąžinti Fondui.

46. Paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti eilinę valstybės remiamos paskolos dalį ir (arba) mokėti palūkanas paskolos grąžinimo laikotarpiu, kredito įstaigai dėl šios priežasties pareikalavus prieš terminą grąžinti visą valstybės remiamos paskolos sumą ir paskolos grąžinimo dieną apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas, Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai apmokėti visą valstybės remiamos paskolos sumą bei paskolos grąžinimo dieną apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas, turi teisę reikalauti iš paskolos gavėjo grąžinti visą valstybės remiamos paskolos sumą ir apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas iš karto.

47. Fondui apmokėjus paskolos gavėjo įsiskolinimą kredito įstaigai, vykdant įsipareigojimus pagal valstybės garantiją, paskolos gavėjas už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą (paskolos dalį ir palūkanas) grąžina Fondui iš karto po to, kai Fondas šį įsiskolinimą apmoka kredito įstaigai, išskyrus atvejus, kai Fondas įvykdo įsipareigojimus pagal valstybės garantiją paskolos gavėjui mirus.

48. Apie datą, kada Fondas kredito įstaigai už paskolos gavėją sumokėjo šių nuostatų 47 punkte nurodytą įsiskolinimą ir grąžintiną sumą, Fondas paskolos gavėją informuoja išsiųsdamas pranešimą paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu ir paskolos gavėjo prašyme-anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu, o tais atvejais, kai paskolos gavėjas pranešė, jog pasikeitė jo elektroninio pašto adresas – paskutiniu Fondui žinomu paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu. Su šiame punkte nurodytais duomenimis paskolos gavėjas gali susipažinti Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje paskolų administravimui.

49. Aprašo 49 ir 52 punktuose nustatytais atvejais valstybės remiama paskola, už išmokėtą ir negrąžintą valstybės remiamos paskolos dalį priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos, nurodytos šių nuostatų 52 punkte, bei delspinigiai, priskaičiuoti už paskolos gavėjo įsiskolinimą nuo kreipimosi į Fondą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo termino atidėjimo ar atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo dienos iki dienos, kai Fondas sumokėjo kredito įstaigai šį įsiskolinimą, kredito įstaigai grąžinami iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

50. Fondas perima paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal valstybės remiamos paskolos sutartį:

50.1. Aprašo 49 punkte nurodytais atvejais;

50.2. Aprašo 52 punkte nurodytais atvejais.

51. Fondui perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas Aprašo 52 punkte nurodytu atveju, valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminas paskolos gavėjui atidedamas vadovaujantis Aprašo 51 punktu.

52. Fondui perėmus paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal valstybės remiamos paskolos sutartį, paskolos gavėjas Fondo už jį kredito įstaigai sumokėtas lėšas grąžina Fondui taip:

52.1. neapmokėtą vykdant garantinius įsipareigojimus įsiskolinimą (paskolos dalį ir palūkanas), susidariusį iki paskolos gavėjo kreipimosi į Fondą šių nuostatų 50 punkte nustatyta tvarka dienos, grąžina iš karto po to, kai Fondas šį įsiskolinimą apmoka kredito įstaigai;

52.2. likusią negrąžintą paskolos dalį (paskolos likutį) paskolos gavėjas pradeda grąžinti pasibaigus paskolos grąžinimo atidėjimo terminui ir grąžina per likusį paskolos grąžinimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai paskolos gavėjas atleidžiamas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo vadovaujantis Aprašo 49 punktu;

52.3. palūkanų sumą, priskaičiuotą nuo paskolos gavėjo kreipimosi į Fondą šių nuostatų 50 nustatyta tvarka dienos iki sutarties dėl paskolos gavėjo teisių ir pareigų pagal valstybės remiamos paskolos sutartį perėmimo įsigaliojimo dienos, paskolos gavėjas grąžina kartu su pirmąja įmoka pasibaigus paskolos grąžinimo termino atidėjimui, išskyrus atvejus, kai palūkanų mokėjimas paskolos gavėjui atidedamas vadovaujantis Aprašo 59 punktu.

53. Nuostatų 52 punkte nurodytas lėšas paskolos gavėjas grąžina Fondui paskolos gavėjo teisių ir pareigų pagal valstybės remiamos paskolos sutartį perėmimo sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

54. Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytas netesybas (delspinigius, palūkanas, skaičiuojamas praleidus prievolės įvykdymo terminą, ir kt.), susidariusias paskolos gavėjui kredito įstaigai negrąžinus Nuostatų 52.1 punkte nurodytos sumos, kredito įstaigai grąžina paskolos gavėjas.

55. Apie datą, kada Fondas kredito įstaigai, už paskolos gavėją sumokėjo šių nuostatų 52.1 punkte nurodytą įsiskolinimą ir grąžintiną sumą, Fondas paskolos gavėją informuoja išsiųsdamas pranešimą paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu ir paskolos gavėjo prašyme atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimą ar prašyme atleisti nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo nurodytu elektroninio pašto adresu, o tais atvejais, kai paskolos gavėjas pranešė, jog pasikeitė jo elektroninio pašto adresas – paskutiniu Fondui žinomu paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu. Su šiame punkte nurodytais duomenimis paskolos gavėjas gali susipažinti Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje paskolų administravimui.

56. Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas, paskolos gavėjas privalo pranešti Fondui apie pavardės, gyvenamosios vietos, kitų duomenų pasikeitimą, taip pat apie įsidarbinimą ar darbo vietos pasikeitimą.

57. Fondui perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį ir paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti Fondui eilinę valstybės remiamos paskolos dalį ir (arba) mokėti palūkanas, išskyrus atvejus, kai įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis ir paskolos gavėjas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu yra atleistas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo ar šios paskolos grąžinimas paskolos gavėjui yra atidėtas, Fondas turi teisę reikalauti paskolos gavėjo prieš terminą grąžinti visą valstybės remiamos paskolos sumą ir apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas.

58. Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai ar perėmęs paskolos gavėjo teises ir pareigas, visą informaciją dėl kredito įstaigai už paskolos gavėją sumokėtų pinigų sumų grąžinimo siųs paskolos gavėjo ir kredito įstaigos sudarytoje valstybės remiamos paskolos sutartyje nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu ir (arba) prašyme-anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas kredito įstaigai ar Fondui raštu nurodys kitą savo gyvenamosios vietos adresą ir (arba) elektroninio pašto adresą, šiame punkte nurodyta informacija bus siunčiama paskutiniu Fondui žinomu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu ir (arba) elektroninio pašto adresu.

59. Paskolos gavėjui nevykdant pareigos grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą, šis įsiskolinimas iš paskolos gavėjo išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka. Šiais atvejais už kiekvieną pavėluotą dieną paskolos gavėjui skaičiuojami 0,02 procento reikalaujamos sumos dydžio delspinigiai. Vėluodamas grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą, paskolos gavėjas pirmiausia turi grąžinti delspinigius, o po to Fondo už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą.

 

VII. DOKUMENTai Valstybės paskoloms gauti, JŲ PATEIKIMo TVARKA IR terminai

 

60. Aprašo 69 punkte nurodytais terminais Fondui paskelbus prašymų-anketų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, studentai, pageidaujantys gauti valstybės paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti Fondui nustatytos formos prašymą-anketą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-53, 2012-08-20, Žin., 2012, Nr. 98-5020 (2012-08-23), i. k. 11211SFISAK000V1-53

 

61. Pildydamas prašymą-anketą studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, numatomą studijų baigimo datą (metai ir mėnuo), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris).

62. Pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą-anketą studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga.

63. Tais atvejais, kai pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą-anketą studento asmens tapatybės negalima patvirtinti šių nuostatų 60 punkte nustatyta tvarka, studentas, norintis gauti valstybės paskolą, privalo atvykti į Fondą ir pateikti:

63.1. tinkamai užpildytą prašymą-anketą;

63.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

64. Studentas, prašyme-anketoje pažymėjęs, kad atitinka vieną ar kelis Aprašo 30.2.2 punkte nurodytus kriterijus, Fondui privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį šias aplinkybes. Dokumente turi būti nurodytas pretenduojančio gauti paskolą studento asmens kodas ar gimimo data.

65. Fondui pateikiami šių nuostatų 63 ir 64 punktuose nurodytų dokumentų originalai ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos.

66. Šių nuostatų 62–64 punktuose nurodytus dokumentus Fondui pateikia studentas ar jo įgaliotas asmuo. Kai dokumentus Fondui teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

67. Užpildyti ir pateikti Fondui prašymą-anketą šių nuostatų 62 ar 63 punktuose nustatyta tvarka bei pateikti Fondui šių nuostatų 63.2 ir 64 punktuose nurodytus dokumentus studentas privalo ne vėliau kaip iki Fondo nustatytos prašymų-anketų teikimo termino pabaigos datos.

68. Jeigu studentas iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos neužpildo prašymo-anketos ar ją užpildo netinkamai, nepateikia Fondui tinkamai užpildytos prašymo-anketos šių nuostatų 62 ar 63 punktuose nustatyta tvarka ar šių nuostatų 63 punkte nurodytu atveju nepateikia Fondui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, studentas neįrašomas į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą ir valstybės paskola tokiam studentui nesuteikiama.

69. Jeigu studentas iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos nepateikia Fondui 64 punkte nurodytų dokumentų, prašyme-anketoje studento nurodytas kriterijus netaikomas Fondui priimant sprendimą dėl valstybės paskolos suteikimo studentui.

70. Šių nuostatų 64 punkte nurodytų dokumentų Fondui pateikti nereikia, jeigu Fondas apie tai pranešė studentui arba šią informaciją paskelbė Fondo tinklalapyje.

71. Studentas, pateikęs prašymą-anketą, bet kuriuo metu iki valstybės paskolos sutarties pasirašymo gali raštu kreiptis į Fondą, nurodydamas, jog atsiima prašymą-anketą ir nenori, kad jam būtų suteikta paskola.

 

VIII. studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, SĄRAŠų SUDARYMAS

 

72. Studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašus sudaro Fondas, vadovaudamasis Aprašo 72 punkto nuostatomis.

73. Studentų, pretenduojančių gauti valstybės paskolą, sąrašas, o tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės paskoloms teikti viršija valstybės paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, ir konkursinė eilė sudaromi naudojant Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui.

74. Per Aprašo 70 punkte nurodytą terminą mokslo ir studijų institucijos Fondo prašymu, naudodamos Fondo informacinę sistemą, pateikia Fondui šiuos duomenis apie studentus, pretenduojančius gauti valstybės paskolą: patvirtinimą, kad studentas yra šios mokslo ir studijų institucijos studentas ir nėra sustabdęs, nutraukęs studijų ar išbrauktas iš studentų sąrašų, numatomą studijų baigimo datą, mokamą už studijų semestrą įmoką, studijų pakopą, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per praėjusį semestrą.

75. Jeigu studento, pretenduojančio gauti valstybės paskolą, duomenys, nurodyti šių nuostatų 62 punkte, pasikeičia pasibaigus Aprašo 74 punkte nurodytam terminui, mokslo ir studijų institucija per 3 darbo dienas raštu turi informuoti Fondą apie duomenų pasikeitimą, konkrečiai nurodydama, kurio studento ir kokie duomenys pasikeitė.

76. Per 3 darbo dienas nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo, Fondo tinklalapyje skelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašas, valstybės paskolų sutarčių pasirašymo terminai ir kita su valstybės paskolų teikimu susijusi informacija.

77. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartį, informuojami Fondo tinklalapyje paskelbiant studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą ir (arba) prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu. Prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu studentai bus informuojami ir tais atvejais, kai Fondas, patikrinęs Aprašo 30.2.2 punktuose nurodytą kriterijų patvirtinantį dokumentą, nuspręs, jog dokumentas yra netinkamas, ir nurodys priežastį.

78. Mokslo ir studijų institucijoms bei aukštųjų mokyklų studentų atstovybėms informacija apie valstybės paskolų sutarčių pasirašymo terminus teikiama siunčiant pranešimą paštu.

79. Fondas Aprašo 71 punkte nurodytą informaciją skelbia ir teikia laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924) nuostatų.

 

IX. Valstybės paskolų sutarčių sudarymas ir valstybės paskolų išmokėjimas

 

80. Su kiekvienu studentu, kuriam siūloma teikti valstybės paskolą, per Aprašo 74 punkte nustatytą terminą Fondo direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasirašo valstybės paskolos sutartį.

81. Pasirašydamas valstybės paskolos sutartį, studentas ar jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti:

81.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

81.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu valstybės paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

82. Valstybės paskolos sutartis nesudaroma su studentu Aprašo 77 punkte nurodytais atvejais.

83. Valstybės paskolos lėšos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervedamos į valstybinės mokslo ir studijų institucijos sąskaitą.

84. Valstybės paskola neišmokama atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 79 punkte nurodytoms aplinkybėms.

85. Tais atvejais, kai po valstybės paskolos pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų įmoka už studentą yra sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda paskolos studijų įmokai mokėti lėšas studentui.

 

X. VALSTYBĖS PASKOLOS GRĄŽINIMO termino ATIDĖJIMAS BEI ATLEIDIMAS NUO VALSTYBĖS PASKOLOS GRĄŽINIMO

 

86. Dėl valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo termino atidėjimo paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo, atsiradus Aprašo 89.1, 89.2, 89.5 punktuose nurodytoms aplinkybėms, turi raštu kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančius dokumentus.

Šiame punkte nurodytais atvejais paskolos gavėjui paskolos grąžinimo terminas atidedamas nuo prašymo ir paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos.

87. Dėl valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo termino atidėjimo paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo Aprašo 89.3, 89.4, 89.6, 89.7 punktuose nurodytais atvejais turi raštu kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki paskolos ar jos dalies grąžinimo termino pradžios.

88. Apie tai, ar valstybės paskolos grąžinimo terminas atidėtas, paskolos gavėjai informuojami per Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, ir (arba) prašyme atidėti valstybės paskolos grąžinimo terminą nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat išsiunčiant pranešimą prašyme atidėti valstybės paskolos grąžinimo terminą nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu.

89. Dėl atleidimo nuo valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo, atsiradus Aprašo 88 punkte nurodytoms aplinkybėms, turi raštu kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą dėl atleidimo nuo paskolos grąžinimo ir atleidimo priežastį patvirtinančius dokumentus. Paskolos gavėjas atleidžiamas nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo nuo prašymo ir atleidimo priežastį patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos. Atsižvelgus į paskolos gavėjo prašymą bei Aprašo 88 punkte nurodytas aplinkybes, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos gavėjas gali būti atleistas nuo paskolos grąžinimo nuo atleidimo pagrindą sudarančių aplinkybių atsiradimo dienos.

90. Apie tai, ar paskolos gavėjas atleistas nuo valstybės paskolos grąžinimo, paskolos gavėjas informuojamas per Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, ir (arba) prašyme atleisti nuo valstybės paskolos grąžinimo nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat išsiunčiant pranešimą prašyme atleisti nuo valstybės paskolos grąžinimo nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-43, 2010-08-18, Žin., 2010, Nr. 100-5198 (2010-08-21), i. k. 11011SFISAK000V1-43

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-43, 2010-08-18, Žin., 2010, Nr. 100-5198 (2010-08-21), i. k. 11011SFISAK000V1-43

Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V1-29 "Dėl Paskolų teikimo studentams nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-53, 2012-08-20, Žin., 2012, Nr. 98-5020 (2012-08-23), i. k. 11211SFISAK000V1-53

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V1-29 "Dėl Paskolų teikimo studentams nuostatų patvirtinimo" pakeitimo