Suvestinė redakcija nuo 2015-02-24 iki 2015-06-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 98-4133, i. k. 1092230ISAK00A1-499

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A1-499

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 82-3276; 2009, Nr. 90-3867) 1.1 punktu:

1. Tvirtinu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos darbo biržos direktoriui kasmet iki spalio 15 d. pateikti savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose siūloma įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, sąrašą.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-225 „Dėl bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų siuntimo mokytis pagal profesinio mokymo programas sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3382);

3.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. A1-343 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų siuntimo mokytis pagal profesinio mokymo programas sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-37);

3.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-229 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų neformalaus švietimo organizavimo, vykdymo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3477);

3.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. A1-342 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-229 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų neformalaus švietimo organizavimo, vykdymo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-36);

3.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3379);

3.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-43 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-929);

3.7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A1-149 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2434);

3.8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-334 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2427);

3.9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-219 „Dėl Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3378);

3.10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-337 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-219 „Dėl Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2425);

3.11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-214 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3374);

3.12. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. A1-146 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-214 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 60-2326);

3.13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3381);

3.14. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-44 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-928);

3.15. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A1-148 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2433);

3.16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-335 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2428);

3.17. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3479);

3.18. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. A1-414 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 144-5791);

3.19. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-273 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 46-1818);

3.20. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-221 „Dėl Darbo rotacijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3380);

3.21. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-336 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-221 „ Dėl Darbo rotacijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2424);

4. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrei Audrai Mikalauskaitei.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                       Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu

Nr. A1-499

 

aKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ įgyvendinimo SĄLYGŲ ir TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti ir bedarbių teritorinio judumo rėmimo įgyvendinimo sąlygas ir tvarką.

2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau vadinama – Priemonės) sudaro:

2.1. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas;

2.2. remiamasis įdarbinimas:

2.2.1. įdarbinimas subsidijuojant;

2.2.2. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;

2.2.3. darbo rotacija;

2.2.4. viešieji darbai.

2.2.5. darbo įgūdžių įgijimo sutartis.

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

2.3. parama darbo vietoms steigti:

2.3.1. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;

2.3.2. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas;

2.3.3. savarankiško užimtumo rėmimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

2.4. bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponas (toliau – mokymo kuponas) – bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža) įsipareigoja, neviršydama šiame kupone nurodytos vertės, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui apmokėti už bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo programą.

3.2. Darbo priemonės darbo procese naudojamos transporto priemonės (išskyrus lengvuosius automobilius, turinčius mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui) ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui.

3.3. Darbo vietos įsteigimas – materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymas ir darbo biržoje įregistruoto asmens įdarbinimas į įsteigtą darbo vietą. Jei toje pačioje darbo vietoje dirba keli darbuotojai skirtingu darbo laiku, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms. Darbo vieta laikoma įsteigta nuo darbo vietos steigimo akto pasirašymo dienos.

3.4. Darbo vietos panaikinimas – darbo vieta laikoma panaikinta, kai:

3.4.1. nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš šių sąlygų:

3.4.1.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama darbdavio iniciatyva, apie darbo sutarties nutraukimą raštu (paštu, elektroniniu paštu (jei pranešimas pasirašytas elektroniniu parašu) per 3 darbo dienas nepranešama darbo biržai ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią atsilaisvinusią darbo vietą nepriimamas nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis darbo biržos siunčiamas asmuo;

3.4.1.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

3.4.1.3. įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbovietė ar funkcijos be darbo biržos sutikimo (šiuo atveju darbo vieta panaikinama nuo darbovietės ar funkcijų pakeitimo dienos);

3.4.1.4. neįgalusis ar darbingas asmuo iki 29 metų, pradėjęs savo verslą įsteigtoje sau darbo vietoje, ilgiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per pastaruosius 12 mėnesių nevykdo veiklos;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

3.4.1.5. Neteko galios nuo 2014-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

3.4.1.6. įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso Juridinių asmenų registre įregistravimo dienos;

3.4.1.7. subsidijos gavėjas per 15 darbo dienų be pateisinamos priežasties neatsako į darbo biržos raštu pateiktą kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su darbo vietų steigimu, išlaikymu ar kontrole, pateikimo;

3.4.2. Neteko galios nuo 2014-11-21

Punkto naikinimas:

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

3.5. Paraiška – nustatytos formos darbdavio ar registruoto darbo biržoje asmens, siekiančio gauti paramą naujoms darbo vietoms steigti, užpildytas dokumentas. Paraiškos teikėjas – bedarbis, darbo ieškantis asmuo, įsiregistravęs darbo biržoje, arba darbdavys, pateikęs paraišką gauti subsidiją.

3.6. Projekto teikėjas – darbdavys, pateikęs vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projekto paraišką gauti subsidiją darbo vietoms steigti.

3.7. Subsidija darbo vietoms steigti lėšos, skiriamos darbo vietoms steigti (pritaikyti), be kurių jos negalėtų būti įsteigtos. Subsidija darbo vietoms steigti neskiriama darbo vietoms, kurios yra skirtos laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti.

3.8. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą – lėšos, skiriamos bedarbiams pajamų mokesčiui, mokamam įsigyjant verslo liudijimą, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms iš dalies padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

3.9. Subsidija darbo užmokesčiui – negrąžintinos lėšos, skiriamos darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, nepanaudotoms kasmetinėms atostogoms (organizuojant viešuosius darbus) kompensuoti.

3.10. Subsidijos gavėjas – darbdavys arba asmuo, registruotas darbo biržoje kaip darbo ieškantis asmuo arba bedarbis, kuriam skiriama subsidija darbo vietai įsteigti.

3.11. Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

3.12. Tikslinės teritorijos – savivaldybių (seniūnijų) teritorijos, kuriose įgyvendinami VUI projektai.

3.13. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme (toliau – Užimtumo rėmimo įstatymas), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

4. Pagal šį Aprašą iš valstybės biudžeto arba Užimtumo fondo lėšų skiriama valstybės subsidija VUI projektams įgyvendinti tikslinėse teritorijose, kurios pagalbos teikimo sąlygos nustatytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

5. Maksimali VUI projekto teikėjo prašoma subsidijos suma teikiant paraišką negali viršyti 100 000 eurų. Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

6. VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau anksčiau jo gauta de minimis pagalba neviršytų 200 000 eurų, transporto sektoriuje – 100 000 eurų, žuvininkystės sektoriuje – 30 000 eurų, žemės ūkio sektoriuje – 15 000 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

7. Subsidijos gavėjas privalo įsteigtas (pritaikytas) naujas darbo vietas išsaugoti mažiausiai 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo (pritaikymo). Įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos neturi sudaryti prielaidų esamo įmonės darbuotojų skaičiaus mažinimui Priemonių įgyvendinimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

8. Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, darbdaviams, įdarbinusiems darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui. Jei įdarbinto asmens darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį. Šiuo atveju subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas darbo užmokesčio dydį padalijus iš to mėnesio darbo valandų arba dienų skaičiaus pagal darbovietės darbo grafiką ir rezultatą padauginus iš asmens dirbtų tą mėnesį valandų arba dienų skaičiaus. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

81. Darbdaviai, kurie, baigus įgyvendinti šio Aprašo 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 papunkčiuose nurodytas remiamojo įdarbinimo priemones ir mokėti subsidiją darbo užmokesčiui, per 6 mėnesius atleido bent vieną iš darbo biržos siųstų asmenų, išskyrus asmenis, atleistus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 136 straipsnyje nustatytais atleidimo pagrindais, pakartotinai dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui įgyvendinant ankstesnę priemonę.

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

9. Subsidija darbo užmokesčiui nemokama kasmetinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

10. Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas:

10.1. pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, nustatytam Priemonių įgyvendinimo sutartyse;

10.2. pasibaigus darbo sutarčiai, sudarytai įgyvendinant remiamojo įdarbinimo Priemones;

10.3. įdarbintam asmeniui sulaukus senatvės pensijos amžiaus;

10.4. darbdaviui neišmokėjus įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

10.5. įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį ar pradėjus vykdyti kitą individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas), įgijus ūkininko statusą, tapus ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

10.6. asmeniui, turinčiam įsipareigojimu šeimai ir registruotam darbo biržoje bedarbiu, nutraukus darbo sutartį ar atsisakius šio Aprašo 38.5 punkte nurodyto asmens teikiamų paslaugų;

10.7. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

 

10.8. įdarbintam asmeniui suteikus ilgesnes kaip 30 kalendorinių dienų tikslines atostogas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

11. Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos pateikia su įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktorius. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-559, 2013-10-04, Žin., 2013, Nr. 106-5250 (2013-10-10), i. k. 1132230ISAK00A1-559

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

12. Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos paraiškos pateikimo dieną (šis dydis taikomas tais atvejais, kai numatoma įsteigti darbo vietas ir įdarbinti Užimtumo rėmimo įstatymo 30, 31 ir 32 straipsniuose nurodytus asmenis, nustatant jiems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje numatytą savaitės darbo laiko trukmę. Numatant įsteigti darbo vietas ir įdarbinti Užimtumo rėmimo įstatymo 30, 31 ir 32 straipsniuose nurodytus asmenis nustatant jiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Darbo kodekso 146 straipsnyje, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus, subsidijos dydis mažinamas proporcingai, atsižvelgiant į numatomą dirbti darbo laiką (valandas)), o VUI projektams – konkurso paskelbimo dieną. Subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą dydis už kiekvieną veiklos pagal verslo liudijimą mėnesį – nustatomas pagal pajamų mokesčio, mokamo įsigyjant verslo liudijimą, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, kurie verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą, dydžius, tačiau negali viršyti 0,25 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Subsidijos dydis individualiai veiklai pagal verslo liudijimą apskaičiuojamas šio Aprašo 1959 punkte nurodyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

13. Subsidija darbo vietoms steigti (išskyrus individualią veiklą pagal verslo liudijimą) skiriama šioms išlaidoms finansuoti:

13.1. darbo priemonėms ir techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

13.2. mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikia profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos (išskyrus vietinių užimtumo iniciatyvų projektus);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

13.3. patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.

13.4. Neteko galios nuo 2014-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

131. Subsidijos gavėjas privalo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo turto įsigijimo, kiekvienais metais pateikdamas darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus. Šie draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

14. Šio Aprašo 13 punkte nurodytos išlaidos privalo būti:

14.1. skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

14.2. nurodytos paraiškoje;

14.3. panaudotos per Priemonių įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;

14.4. įtrauktos į subsidijos gavėjo metinį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą (darbdaviai, nesudarantys balanso, subsidiją privalo įtraukti į metinę pajamų-išlaidų deklaraciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

15. Pasiūlymus dėl Priemonių, kurias įgyvendinant mokamos subsidijos darbo vietai steigti (pritaikyti), darbo užmokesčiui kompensuoti, gali teikti (registruotu paštu, elektroniniu paštu (jei pasiūlymas pasirašytas elektroniniu parašu) arba asmeniškai) darbdaviai, kurie:

15.1. nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

15.2. neturi likviduojamos įmonės statuso;

15.3. neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Šie reikalavimai nėra taikomi subsidijai darbo užmokesčiui;

15.4. neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai.

15.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 411, 414, 415, 4113, 172 straipsnius.

Papildyta punktu:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

151. Darbdaviai, kurie įgyvendina paramos darbo vietoms steigti priemones:

151.1. negali į už subsidijos darbo vietoms steigti lėšas įsteigtą (pritaikytą) (toliau – įsteigtą) darbo vietą įdarbinti tuo metu remiamojo įdarbinimo priemonėse dalyvaujantį asmenį;

151.2. negali kreiptis dėl paramos gavimo iš naujo anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo dėl paramos nutraukimo priėmimo dienos, jei pažeidė Užimtumo rėmimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

16. Bedarbiai dalyvauti Priemonėse siunčiami, jei dalyvavimas šiose Priemonėse yra numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose.

17. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

171. Darbo birža visiems darbo biržoje įsiregistravusiems asmenims iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo įsiregistravimo dienos pateikia pasiūlymą dalyvauti profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo priemonėse ar gauti paramą darbo vietoms steigti.

Papildyta punktu:

Nr. A1-559, 2013-10-04, Žin., 2013, Nr. 106-5250 (2013-10-10), i. k. 1132230ISAK00A1-559

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

18. Siunčiant dalyvauti Priemonėse asmenis iki 18 metų, turi būti atsižvelgta į Darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatytas šių asmenų darbo sąlygas ir jų įdarbinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

II. BEDARBIŲ IR ĮSPĖTŲ APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBINGO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ profesinis mokymas

 

19. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų (toliau – įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų) profesinio mokymo tikslas – padėti jiems įgyti ar tobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų pagal formaliojo profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą ar neformaliojo profesinio mokymo programas, jeigu tai reikalinga norint įsidarbinti į laisvas darbo vietas, pradėti dirbti savarankiškai ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pasilikti dirbti jų darbovietėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

20. Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas gali būti siunčiami profesinio mokymo programos reikalavimus, o trišalės mokymo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavių reikalavimus atitinkantys asmenys, jei jie ne anksčiau kaip prieš 3 metus baigė profesinio mokymo programą ir įgijo kvalifikaciją ar ne anksčiau kaip prieš 1 metus įgijo kompetenciją, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar (ir) kompetenciją arba kai neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją, nes neturi teisės aktuose nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo:

20.1. bedarbiai, kurių individualiame užimtumo veiklos plane numatytas profesinis mokymas;

20.2. įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai, gavę įspėjimą apie atleidimą iš darbo ir nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

21. Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai siunčiami mokytis pas profesinio mokymo teikėjus, kuriuos pasirenka pats bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas iš Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje paskelbto profesinio mokymo teikėjų sąrašo. Šio Aprašo 24.1 papunktyje nustatytu atveju profesinio mokymo teikėją bedarbis ir įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas pasirenka suderinęs su darbdaviu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

22. Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją, neformalųjį profesinį mokymą – profesinio mokymo teikėjai, kurių parengtos neformaliojo profesinio mokymo programos ir jų vykdymas atitinka šiuos reikalavimus:

22.1. neformaliojo profesinio mokymo programa profesinio mokymo teikėjo suderinta su veiklos sričiai atstovaujančia organizacija (šakine asociacija, sąjunga, rūmais ir pan.);

22.2. neformaliojo profesinio mokymo programos aprašyme nurodoma, ką sužinos ir gebės šią programą baigęs asmuo, bei galimybės tai panaudoti būsimoje darbinėje veikloje, mokymo trukmė (savaitėmis ir valandomis), trumpas mokymo planas, įgyjamos kompetencijos (-ų) įvardijimas, reikalingas išsilavinimas, reikalavimai darbo stažui, specialūs reikalavimai ir (ar) apribojimai, baigiamojo tikrinimo forma ir vieta, programos teikėjas ir (ar) vykdytojas.

23. Lietuvos darbo birža pagal profesinio mokymo teikėjų pateiktas Pažymas apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, kurių formą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, ir, patikrinusi, ar profesinio mokymo teikėjai atitinka šio Aprašo 22 punkte nurodytus reikalavimus, patvirtina profesinio mokymo teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

24. Darbo birža profesinį mokymą gali organizuoti, jeigu:

24.1. sudaroma Trišalė mokymo sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo (1 priedas);

24.2. sudaroma Dvišalė mokymo sutartis (11 priedas), siunčiant bedarbius mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti pačių bedarbių susirastose darbo vietose ar vykdyti individualią veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

25. Darbo birža, atsižvelgdama į bedarbio individualiame užimtumo veiklos plane numatytą profesinio mokymo poreikį bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-512/A1-142 „Dėl Reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei darbo biržos direktoriaus patvirtintais profesinio mokymo prioritetais ir profesinio mokymo dalyvių prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, sudarytos Trišalės mokymo sutarties arba Dvišalės mokymo sutarties pagrindu išduoda bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui mokymo kuponą (2 priedas). Bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per 15 dienų nuo mokymo kupono išdavimo datos turi pasirinkti profesinio mokymo teikėją ir grąžinti darbo biržai užpildytą mokymo kupono II dalį. Negrąžinus mokymo kupono per minėtą terminą, mokymo kuponas laikomas negaliojančiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

26. Mokymo kupono vertė lygi profesinio mokymo teikėjų pateiktose pažymose nurodytai pasirinktos mokymo programos kainai ir negali viršyti Užimtumo rėmimo įstatyme nustatytų dydžių.

27. Bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo pasirinktas profesinio mokymo teikėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-512/A1-142 „Dėl Reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir, atsižvelgdamas į darbo biržos išduotą mokymo kuponą, sudaro Profesinio mokymo sutartį su bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą iš darbo darbuotoju (3 priedas) ir per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo pateikia darbo biržai kopiją, patvirtintą profesinio mokymo teikėjo antspaudu ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

28. Profesinio mokymo teikėjas praktinį mokymą gali vykdyti darbo vietoje, sudaręs Trišalę praktinio mokymo sutartį (4 priedas) su įmone, įstaiga, organizacija ir bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą iš darbo darbuotoju. Tokiu atveju profesinio mokymo teikėjas apmoka visas praktinio mokymo vykdytojų patirtas praktinio mokymo išlaidas. Aprašo 24.1 punkte numatytu atveju bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir darbdavio pageidavimas praktinį mokymą vykdyti pas darbdavį yra privalomas profesinio mokymo teikėjui.

29. Darbo birža ir darbdavys, pasirašęs Trišalę mokymo sutartį, turi teisę tikrinti, kaip vykdomas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

30. Profesinio mokymo teikėjas, Profesinio mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo pratęsimo projektą raštu suderinęs su darbo birža, gali pratęsti Profesinio mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo, jei bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų Profesinio mokymo sutartyje tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo numatytų mokymų, bet pateikė nelankymą pateisinančius dokumentus ir jeigu, nepratęsus Profesinio mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo, bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas negalės pasiekti profesinio mokymo tikslo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

31. Mokymo trukmė dienomis nustatoma mokymo programos valandų skaičių dalinant iš 8. Tais atvejais, kai teisės aktuose nustatyta trumpesnė mokymo trukmė, valandų skaičius per dieną nustatomas remiantis tą mokymą reglamentuojančiais teisės aktais. Įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, dalyvavimo mokyme organizavimo tvarką ir mokymo trukmę nustato Lietuvos darbo biržos direktorius.

32. Mokymo vykdymas pas profesinio mokymo teikėją apskaičiuojamas akademinėmis valandomis. Praktinio mokymo, profesinio mokymo teikėjui sudarius Trišalę praktinio mokymo sutartį su įmone, įstaiga, organizacija ir bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą iš darbo darbuotoju, vykdymas apskaičiuojamas darbo valandomis.

33. Profesinio mokymo teikėjas darbo biržai pateikia:

33.1. mėnesiui pasibaigus, per 3 darbo dienas, informaciją apie bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo užsiėmimų lankomumą, nurodydamas lankytas valandas, Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, PVM sąskaitas faktūras už suteiktas profesinio mokymo paslaugas ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą;

33.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo dienos informaciją apie sutarties nutraukimą;

33.3. užbaigus profesinį mokymą, per 5 darbo dienas:

33.3.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos paslaugų perdavimo–priėmimo aktą už praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesius suteiktas paslaugas;

33.3.2. PVM sąskaitas faktūras už suteiktas profesinio mokymo paslaugas ir suteiktą bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą už praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesius;

33.3.3. švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos kvalifikacijos pažymėjimų arba profesinio mokymo baigimo pažymėjimų, išduotų profesinį mokymą užbaigusiems bedarbiams ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

34. Finansuojamos profesinio mokymo paslaugų, stipendijos bedarbiams mokėjimo bei šios bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų mokymo išlaidos:

34.1. kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidos, kai važiuojama iš gyvenamosios vietos į profesinio mokymo vietą tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutiniu transportu, taip pat nuosavu transportu;

34.2. apgyvendinimo išlaidos, kai vykstama į profesinio mokymo vietą ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę;

34.3. visos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

35. Darbo birža:

35.1. apmoka profesinio mokymo teikėjui:

35.1.1. nutraukus Profesinio mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo ne dėl profesinio mokymo teikėjo kaltės ar ne dėl bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo kaltės, jam nevykdžius Aprašo 3 priedo 2.2.1–2.2.5 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, praėjusio ir (ar) einamojo mėnesių mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidas iki Profesinio mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo datos per 10 darbo dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pateikus PVM sąskaitą faktūrą;

35.1.2. kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d.:

35.1.2.1. už suteiktas mokymo paslaugas pagal profesinio mokymo teikėjo pateiktus paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras, o pasibaigus mokymui – išduotų kvalifikacijos pažymėjimų ar profesinio mokymo baigimo pažymėjimų kopijas;

35.1.2.2. už bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio už vieną parą ir ne daugiau kaip 35 procentų BSI dydžio, kai mokymosi metu apgyvendinamas neįgalusis, turintis sunkią judėjimo negalią;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

35.2. prieš siųsdama mokytis bedarbius, informuoja apie mokymo stipendijos dydį ir mokėjimo sąlygas. Bedarbis, kuriam mokymosi pradžios dieną priklauso nedarbo socialinio draudimo išmoka (toliau – nedarbo draudimo išmoka), pateikia darbo biržai Prašymą dėl mokymo stipendijos dydžio (5 priedas). Mokymo stipendijos, prilygintos nedarbo draudimo išmokai, dydis nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymu, Nedarbo socialinio draudimo įstatymu ir Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

35.3. kartą per mėnesį, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, moka stipendiją už lankytas valandas. Stipendijos dydis apskaičiuojamas, jos nustatytą dydį padalijant iš to mėnesio mokymo valandų skaičiaus ir rezultatą padauginant iš lankytų valandų skaičiaus. Bedarbiams, gaunantiems nedarbo draudimo išmokos dydžio mokymo stipendiją, jos mokėjimo metu tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos ar traumos, mokama jiems paskirta nedarbo draudimo išmokos dydžio mokymo stipendija. Šiuo atveju Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostata dėl nedarbo draudimo išmokos pratęsimo netaikoma;

35.4. pagal bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo darbo biržai pateiktą prašymą kompensuoti kelionės išlaidas, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie lankomumą, pagal lankytas dienas vieną kartą per mėnesį apmoka bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui šio Aprašo 34.1 papunktyje nurodytas kelionės išlaidas, bet ne daugiau kaip 40 procentų BSI dydžio per dieną. Bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo kelionės išlaidos (išskyrus keliones miesto transportu) apmokamos pagal asmens prašyme nurodytą maršrutą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (toliau – GIS programa);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

35.5. apmoka bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus;

35.6. nutraukia profesinio mokymo teikėjui mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidų finansavimą, bedarbiui mokymo stipendijos ir bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Profesinio mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

35.7. dėl svarbių priežasčių pratęsia mokymo finansavimą, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo svarbias užsiėmimų nelankymo priežastis patvirtinančius dokumentus ir pasirašiusi su profesinio mokymo teikėju suderinimo raštą dėl Profesinio mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo pratęsimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

35.8. nutraukia visų mokymo išlaidų finansavimą bedarbiui įsidarbinus pagal darbo sutartį ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. Bedarbiui, įsidarbinusiam pagal darbo sutartį arba pradėjusiam individualią veiklą pagal įgyjamą arba tobulinamą kvalifikaciją arba (ir) įgyjamą kompetenciją ir suderinusiam su profesinio mokymo teikėju darbo ir mokymosi laiką bei tęsiančiam mokymą, toliau finansuojamos tik mokymo paslaugos. Mokymo paslaugos toliau finansuojamos tik tada, jeigu bedarbis įsidarbina arba pradeda dirbti savarankiškai pagal Aprašo 24 punktą sudarytose sutartyse numatytomis sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

36. Svarbiomis priežastimis, kurioms esant bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas neprivalo atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtų išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, laikoma:

36.1. bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo liga, nėštumas, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas, mirtis;

36.2. darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalyje, 127 straipsnio 2 dalyje, 128 straipsnyje, 129 straipsnyje ar 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 137 straipsnyje nurodytais pagrindais;

36.3. darbo sutarties nutraukimas Aprašo 36.2 papunktyje nenurodytais pagrindais arba individualios veiklos nutraukimas, kai bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties arba individualios veiklos nutraukimo dienos pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją. Bendra darbo pagal darbo sutartį ir (arba) individualios veiklos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai;

36.4. darbo sutarties nutraukimas, kai trišalėje mokymo sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų vykdymas perleidžiamas trečiajam asmeniui, jeigu yra bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo, darbo biržos, darbdavio ir trečiojo asmens rašytinis susitarimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

361. Svarbiomis priežastimis, kurioms esant darbdavys neprivalo atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtų išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, laikoma:

361.1. darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 107 straipsnyje, 127 straipsnio 1 ir 2 dalyje, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį buvo pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, ar 136 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais pagrindais;

361.2. darbo sutarties nutraukimas, kai trišalėje mokymo sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų vykdymas perleidžiamas trečiajam asmeniui, jeigu yra bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo, darbo biržos, darbdavio ir trečiojo asmens rašytinis susitarimas;

361.3. darbo sutarties nutraukimas Aprašo 361.1 papunktyje nenurodytais pagrindais, kai bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją, o bendra darbo pagal darbo sutartį ir (arba) individualios veiklos trukmė ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

362. Jei darbo biržos patirtos išlaidos, susijusios su profesiniu mokymu, nesant Aprašo 36 ir 361 punktuose nurodytų svarbių priežasčių, nėra grąžinamos darbo biržai per su trišalę ar dvišalę mokymo sutartį sudariusia šalimi suderintą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 30 darbo dienų, jos išieškomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

 

III. ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT

 

37. Įdarbinimo subsidijuojant tikslas – padėti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, registruotiems darbo biržoje, įsitvirtinti darbo rinkoje arba įsidarbinti, o asmenims, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

38. Įdarbinimas subsidijuojant organizuojamas Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytiems šiems asmenims:

38.1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

38.2. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

38.3. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

38.4. rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

38.5. pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją, kai jų užimtumo rėmimas sudaro sąlygas kitiems bedarbiams, turintiems įsipareigojimų šeimai, dirbti;

38.6. ilgalaikiams bedarbiams;

38.7. vyresniems kaip 50 metų darbingiems darbingo amžiaus asmenims;

38.8. nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

38.9. grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

38.10. iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems dvejus ir daugiau metų;

38.11. priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

38.12. prekybos žmonėmis aukoms, baigusioms psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

38.13. grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų);

38.14. turintiems teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą (Žin., 2003, Nr. 48-2106);

38.15. darbingiems asmenims iki 29 metų;

38.16. įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

39. Subsidijų darbo užmokesčiui, skiriamų darbdaviams, įdarbinusiems šio Aprašo 38 punkte nurodytus asmenis, dydžiai apskaičiuojami vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 24 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 3 dalies ir šio Aprašo 8–11 punktų nuostatomis ir mokami:

39.1. 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.1 punkte – visą šių asmenų darbo laikotarpį;

39.2. 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.2 punkte – visą šių asmenų darbo laikotarpį;

39.3. 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.3–38.5 ir 38.8 punktuose – iki 12 mėn.;

39.4. 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai ir asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.6, 38.7, 38.9–38.15 punktuose – iki 6 mėn.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

40. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Priemonę įdarbinimą subsidijuojant, darbo biržai pateikiamuose pasiūlymuose nurodo planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas (pareigas), kvalifikacijai ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomas darbo ir darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) sąlygas, datas, nuo kurių planuojami įdarbinti asmenys.

41. Asmuo, turintis įsipareigojimų šeimai ir registruotas darbo biržoje bedarbiu bei pageidaujantis, kad darbo biržos siųstas bedarbis, nurodytas Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punkte, padėtų jo šeimos nariui, papildomai pateikia darbo biržai prašymą, kuriame motyvuotai nurodomas socialinio darbuotojo padėjėjo poreikis, vaiko gimimo liudijimo, jeigu bedarbis augina vaiką (vaikus) iki 3 metų, teismo sprendimo dėl asmens paskyrimo globėju (rūpintoju) arba dokumento, patvirtinančio giminystės ryšį su slaugomu asmeniu, ar santuokos liudijimo, jeigu bedarbis prižiūri neįgalų šeimos narį, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos, jeigu bedarbis prižiūri neįgalų šeimos narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

42. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos:

42.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

42.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

42.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (6 priedas) sudarymo:

42.3.1. sudaryti sutartį;

42.3.2. nesudaryti sutarties;

42.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

42.4. raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 42.3.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 42.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

43. Prieš sudarant sutartį dėl šio Aprašo 38.5 punkte nurodyto asmens įdarbinimo subsidijuojant, darbdavio, kuris ketina šią sutartį pasirašyti, socialinis darbuotojas įvertina asmens, turinčio įsipareigojimų šeimai ir registruoto darbo biržoje bedarbiu, šeimos nario socialinių paslaugų poreikį.

44. Darbo birža subsidiją darbo užmokesčiui moka darbdaviui, įdarbinusiam šio Aprašo 38 punkte nurodytą asmenį sutartyje nustatytomis sąlygomis.

45. Darbo birža nutraukia įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį su darbdaviu joje nurodytais atvejais.

 

IV. DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO SUTARTIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

46. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo bei darbo įgūdžių įgijimo sutarties tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamų darbo įgūdžių įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

47. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas įdarbinant organizuojamas Užimtumo rėmimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims:

47.1. darbo biržoje registruotiems šiems turintiems kvalifikaciją darbingo amžiaus bedarbiams tuo atveju, jei darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo dėl darbo įgūdžių stokos:

47.1.1. pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

47.1.2. ilgalaikiams bedarbiams;

47.1.3. iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems dvejus ir daugiau metų;

47.1.4. po profesinės reabilitacijos;

47.2. įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, jei jie yra įsiregistravę darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jie neturi reikiamų darbo įgūdžių, kad galėtų tęsti darbą toje pačioje darbovietėje ar kai šiems asmenims trūksta darbo įgūdžių, kad įsidarbintų kitoje darbovietėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

471. Darbo įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį gali įgyti darbo biržoje registruoti asmenys, nurodyti Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, savo iniciatyva.

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

48. Trūkstamų darbo įgūdžių įgijimo poreikis šio Aprašo 47.1 punkte nurodytiems asmenims, išskyrus įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus, nustatomas Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

49. Darbo birža dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo teikia pasiūlymą darbdaviams, užregistravusiems laisvas darbo vietas, formaliai atitinkančias bedarbių, kuriems nustatytas poreikis įgyti darbo įgūdžių, turimas ar numatomas įgyti kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

491. Pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį įgyti darbo įgūdžių pageidaujantis asmuo su darbo biržos specialistu patikslina savo individualų užimtumo veiklos planą (kai įgyti darbo įgūdžių pageidauja bedarbiai) arba šios priemonės įgyvendinimas numatomas jo Apsilankymų kortelėje (kai įgyti darbo įgūdžių pageidauja kiti darbo ieškantys asmenys, su kuriais individualus užimtumo veiklos planas nesudaromas) ir asmuo savarankiškai kreipiasi į pasirinktą darbdavį. Darbdaviui sutikus priimti asmenį įgyti darbo įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį, užpildoma sutarties forma (81 priedas), ir jos kopiją, patvirtintą darbdavio parašu ir antspaudu, jeigu tokį privalo turėti, darbo biržai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo sudarymo tiesiogiai pateikia arba elektroniniu paštu persiunčia darbo biržai įgyti darbo įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį pageidaujantis asmuo. Jeigu darbo įgūdžių pageidauja įgyti jaunesnis kaip 18 metų asmuo, kartu su sutarties kopija jis privalo pateikti darbo biržai ir vaiko atstovo pagal įstatymą sutikimą dėl jo darbo įgūdžių įgijimo.

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

50. Darbdaviai, gavę darbo biržos pasiūlymą įdarbinti darbo biržos siųstus asmenis, įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimą, pateikia darbo biržai informaciją apie planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas, numatomus suteikti ar atstatyti prarastus darbo įgūdžius.

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti darbo įgūdžių įgijimą savo darbingo amžiaus darbuotojams, kurie yra įspėti apie atleidimą iš darbo, pateikia darbo biržai pasiūlymą. Prie pasiūlymo pridedamas asmenų, numatomų įtraukti į šią priemonę, skaičius, nurodant jų kvalifikacijas, ir trumpas aprašymas, kokius papildomus darbo įgūdžius jie turėtų įgyti, kad galėtų likti dirbti įmonėje toje pačioje ar kitose darbo vietose arba įsidarbinti kitur.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

51. Darbdaviai, kurie darbo įgūdžių įgijimui organizuoti tiesiogiai darbo vietoje numato paskirti atsakingus asmenis, darbo biržai pateikia darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo aprašymą. Šiame aprašyme turi būti nurodytos ir pagrįstos darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti reikalingos išlaidos ir nurodyta, kokią darbdavio paskirto atsakingo už darbo įgūdžių įgijimo organizavimą asmens tiesioginio darbo laiko dalį sudarys darbo įgūdžių įgijimo organizavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

 

52. Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos darbdaviams įdarbinant šio Aprašo 47 punkte nurodytus asmenis, dydis apskaičiuojamas vadovaujantis šio Aprašo 8 punkto nuostatomis. Subsidija darbo užmokesčiui mokama iki 5 mėnesių, kai įdarbinami šio Aprašo 47.1.2–47.1.4 ir 47.2 punktuose nurodyti asmenys, ir iki 12 mėnesių, kai įdarbinami šio Aprašo 47.1.1 punkte nurodyti asmenys. Mokamos šių dydžių subsidijos:

52.1. 50 procentų apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 47.1.1–47.1.3 ir 47.2 punktuose, ir asmenys po profesinės reabilitacijos, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo arba lengvas neįgalumo lygis;

52.2. kai įdarbinami po profesinės reabilitacijos asmenys:

52.2.1. 75 procentus apskaičiuotų lėšų už asmenis, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

52.2.2. 60 procentų apskaičiuotų lėšų už asmenis, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

53. Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimo rėmimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 procentų savo darbo laiko, darbdaviams gali būti kompensuojamos darbo vietoje patirtos organizavimo išlaidos, skirtos iš dalies kompensuoti atsakingų asmenų, paskirtų organizuoti darbo įgūdžių įgijimo rėmimą, darbo užmokesčiui, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis iki 29 metų tais atvejais, kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys yra nurodyti Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 7 punkte, ir ne daugiau kaip 10 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis kitais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

54. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymus dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos:

54.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

54.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

54.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties (8 priedas) sudarymo:

54.3.1. sudaryti sutartį;

54.3.2. nesudaryti sutarties;

54.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

54.4. raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 54.3.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 54.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

541. Darbo birža, gavusi darbo įgūdžių įgijimo sutarties kopiją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kopijos gavimo dienos, remdamasi iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautais duomenimis, patikrina, ar darbdavys, darbo įgūdžių pas jį įgyti pageidaujantis asmuo bei sutartyje numatytos sąlygos atitinka Užimtumo rėmimo įstatymo 261 straipsnyje numatytus reikalavimus ir laiko darbo įgūdžių įgijimo sutartį galiojančia arba informuoja darbo įgūdžių įgyti pageidaujantį asmenį, kad sutartis laikoma negaliojančia ir nurodo 5 darbo dienų terminą, per kurį šią sutartį galima patikslinti;

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

V. DARBO ROTACIJA

 

55. Darbo rotacijos tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims laikinai įsidarbinti, pakeičiant darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

56. Darbo rotacija organizuojama darbo biržoje registruotiems asmenims, jeigu toks įdarbinimas yra numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose.

57. Darbo rotaciją organizuojantiems darbdaviams, kurie darbo rotacijos metu įdarbina darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui trukmė – iki 12 mėnesių. Subsidija darbo užmokesčiui apskaičiuojama vadovaujantis šio Aprašo 8 punktu ir sudaro:

57.1. 75 procentus apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

57.2. 60 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

57.3. 50 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, nurodytus šio Aprašo 38.3, 38.4, 38.6–38.15 ir 47.1.1 punktuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

57.4. 40 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus kitus darbo biržoje registruotus bedarbius;

58. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti darbo rotaciją, darbo biržai pateikiamuose pasiūlymuose nurodo planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas (pareigas), kvalifikacijai ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomas darbo ir darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) sąlygas. Kartu pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto įsakymo dėl keičiamų darbuotojų tikslinių atostogų kopija arba jo išrašas ar nustatyta tvarka patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba jos išrašas (kai darbo rotacija organizuojama kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais).

59. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymus dėl darbo rotacijos įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos:

59.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

59.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

59.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (11 priedas) sudarymo:

59.3.1. sudaryti sutartį;

59.3.2. nesudaryti sutarties;

59.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

59.4. raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 59.3.1 punkte nurodytu atveju ir pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 59.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

VI. VIEŠIEJI DARBAI

 

60. Viešųjų darbų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas jų atostogų metu, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką, laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

61. Viešieji darbai gali būti organizuojami laikino pobūdžio darbams, teikiantiems socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantiems palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastuktūrą (socialinės, švietimo, visuomeninio transporto, sveikatos, kultūros, prekybos ir viešojo maitinimo, buitinio gyventojų aptarnavimo, komunalinio butų ūkio, ryšių, asmens ir turto apsaugos sistemose ir kt.), atlikti arba išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

62. Ieškančio darbo asmens bendra viešųjų darbų trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai. Viešųjų darbų trukmė skaičiuojama nuo darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytos pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos.

Kasdienė viešuosius darbus ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse dirbančių darbuotojų darbo laiko trukmė kartu su darbo laiku, atliekant savo tiesiogines darbo funkcijas, neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Viešieji darbai negali būti dirbami naktį ir švenčių dienomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

63. Įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, kuriems nustatytas ne visas darbo laikas ir kuriems ekonominius sunkumus patirianti įmonė yra pagrindinė darbovietė, dirbti viešuosius darbus siunčiami, jei jie yra įsiregistravę darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

64. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai bei aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės formos studijų programas, į viešuosius darbus siunčiami jų atostogų metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

65. Neteko galios nuo 2014-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

66. Viešuosius darbus organizuoja darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais.

67. Savivaldybė:

67.1. suderinusi su darbo birža, tvirtina viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą;

67.2. viešųjų darbų programas rengia ir tvirtina pagal darbo biržos pateiktą viešųjų darbų poreikį (darbo ieškančių asmenų skaičių, viešųjų darbų trukmę). Programos patvirtinamos kiekvienais metais ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pradžios. Jeigu savivaldybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, lėšos viešiesiems darbams finansuoti nuo biudžetinių metų pradžios iki savivaldybės biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų savivaldybės biudžete viešiesiems darbams skirtų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

68. Neteko galios nuo 2010-07-18

Punkto naikinimas:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin. 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-45, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-763 (2010-02-06), i. k. 1102230ISAK000A1-45

 

69. Viešųjų darbų programose, projektuose, teikiančiuose socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtuose padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą vadovaujantis savivaldybės patvirtintu viešųjų darbų sąrašu nurodomi laikini darbai, darbų apimtys, vykdymo laikas ir trukmė, laikinų darbo vietų skaičius, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai (savivaldybės, darbo biržos, darbdavio lėšos nurodomos atskirai). Prireikus viešųjų darbų programos, projektai gali būti tikslinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

70. Viešųjų darbų projektuose, skirtuose išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, nurodomas įmonės dirbančiųjų skaičius, iš jų dirbančiųjų, kuriems organizuojami viešieji darbai, skaičius, profesijos, numatomos vykdyti darbo funkcijos, darbų apimtys, vykdymo laikas ir trukmė, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai (darbo biržos ir darbdavio lėšos nurodomos atskirai). Prireikus viešųjų darbų projektai gali būti tikslinami.

71. Informaciją apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus, nurodant darbdavių pasiūlymų pateikimo terminus ir kitą reikalingą informaciją, vietos spaudoje skelbia:

71.1. savivaldybė, suderinusi su darbo birža, apie numatomus pagal viešųjų darbų programas įgyvendinti viešuosius darbus;

71.2. darbo birža apie numatomus įgyvendinti viešųjų darbų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

72. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti viešuosius darbus, (toliau vadinama – darbdaviai) pasiūlymus pateikia:

72.1. savivaldybei – šio Aprašo 67.2 punkte nurodytose viešųjų darbų programose numatytiems viešiesiems darbams įgyvendinti;

72.2. darbo biržai – šio Aprašo 71.2 punkte nurodytų viešųjų darbų projektuose numatytiems viešiesiems darbams įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

721. Tas pats darbdavys per kalendorinius metus gali įgyvendinti tik vieną šio Aprašo 71.2 punkte nurodytų projektų.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

 

73. Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą, įgyvendinimo darbdaviai nurodo viešųjų darbų pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus bei kitą skelbimuose apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

74. Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų įgyvendinimo darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, darbdaviai nurodo numatomų atlikti viešųjų darbų pobūdį įmonės veiklos srityse, kurios nesusiję su darbuotojo tiesioginio darbo funkcijomis, darbų apimtis, atlikimo terminus. Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie įmonės veiklą per pastaruosius metus (33 priedas), dokumentai, patvirtinantys ne dėl nuo darbuotojų priklausančių aplinkybių nustatytą ne visą darbo laiką (raštiški darbuotojų sutikimai, darbo sutartys ir atitinkami darbo sutarčių pakeitimai, nustatyta tvarka patvirtintos įsakymų kopijos ar įsakymų išrašai, valdymo organų protokoliniai nutarimai, kurių pagrindu darbuotojams nustatytas ne visas darbo laikas, ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

75. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atrankai sudaromos nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos. Šias komisijas, į kurias lygiateisiais pagrindais įtraukiami savivaldybės, darbo biržos ir socialinių partnerių atstovai, sudaro:

75.1. savivaldybė – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal šio Aprašo 67.2 punkte nurodytas viešųjų darbų programas, atrankai;

75.2. darbo birža – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal šio Aprašo 71.2 punkte nurodytus viešųjų darbų projektus, atrankai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

76. Viešųjų darbų programoje (projektuose) numatytiems darbams atlikti darbo birža ir (ar) savivaldybė su atrinktais darbdaviais sudaro trišales /(dvišales) viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pagal tipines šių sutarčių formas (13, 14 priedai).

77. Darbdavys su darbo biržos siųstais darbo ieškančiais asmenimis sudaro darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.

78. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios subsidijos darbo užmokesčiui, skirtos iš dalies ar visiškai apmokėti šias išlaidas:

78.1. darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;

78.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo šio Aprašo 78.1 punkte nurodyto darbo užmokesčio;

78.3. piniginei kompensacijai už išmokėtą viešuosius darbus dirbusiam asmeniui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.

79. Šio Aprašo 78 punkte nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui darbdaviams mokamos vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 10–13 dalyse nurodytomis sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-45, 2010-02-03, Žin., 2010, Nr. 16-763 (2010-02-06), i. k. 1102230ISAK000A1-45

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

80. Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstą asmenį viešiesiems darbams, nurodytiems šio Aprašo 67.2 punkte, atlikti savivaldybė skiria ne daugiau kaip 7 procentus nuo savivaldybės darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos kitoms su viešaisiais darbais susijusioms išlaidoms kompensuoti. Su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašą ir jų kompensavimo tvarką nustato savivaldybė.

Viešųjų darbų administravimo išlaidoms savivaldybė gali skirti ne daugiau kaip 7 procentus darbdaviui savivaldybės kompensuojamos sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

81. Darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims, išskyrus asmenis, viešuosius darbus dirbančius ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, važinėjantiems iš gyvenamosios vietos į darbą, gavusi iš darbdavio informaciją apie faktiškai dirbtas darbo dienas, kompensuoja jų kelionės išlaidas pagal asmens prašyme kompensuoti šias išlaidas nurodytą maršrutą (išskyrus keliones miesto transportu). Kelionės išlaidos kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis GIS programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

82. Darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims, išskyrus asmenis, viešuosius darbus dirbančius ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, apmoka visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas pateisinančius dokumentus.

 

VII. DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

83. Darbo vietų steigimo (pritaikymo) (toliau – steigimo) subsidijavimas organizuojamas darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų neterminuotam įdarbinimui remti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

84. Subsidija darbo vietoms steigti (pritaikyti) (toliau – steigti) skiriama darbdaviams vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio ir šio Aprašo 7, 12–14 punktų nuostatomis. Subsidija skiriama darbdaviams, įdarbinantiems asmenis pagal neterminuotas darbo sutartis, priklausantiems šioms darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupėms:

84.1. darbingo amžiaus neįgaliems, registruotiems darbo biržoje darbo ieškančiais asmenims, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

84.2. darbingo amžiaus neįgaliesiems, registruotiems darbo biržoje bedarbiais asmenimis, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

85. Subsidija skiriama darbdaviams, kurie:

85.1. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

85.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

86. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų), darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

87. Paraiškos teikėjo nuosavos lėšos, nurodytos paraiškoje, turi atitikti šio Aprašo 14 punkte nustatytas sąlygas ir gali būti skiriamos tik šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti. Šios išlaidos negali būti padengiamos natūra.

88. Darbdaviai, norintys gauti subsidiją, darbo biržai pateikia nustatytos formos paraišką (16 priedas) ir prie jos prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu:

88.1. leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;

88.2. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);

88.3. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos);

88.4. dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

89. Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-46, 2013-02-05, Žin., 2013, Nr. 15-739 (2013-02-09), i. k. 1132230ISAK000A1-46

 

90. Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos Lt, o sąmatose, pateiktose nuo 2015 m. sausio 1 d., arba paraiškose, pateiktose iki 2014 m. gruodžio 31 d., kurių veikloms įgyvendinti subsidija turės būti išmokėta 2015 m., – Eur. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

91. Darbo birža, gavusi paraišką, per 10 darbo dienų nuo šio Aprašo 88 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar paraiškos teikėjas atitinka šio Aprašo 85 punkte nurodytas sąlygas, išnagrinėja pateiktus dokumentus bei priima vieną iš šių sprendimų:

91.1. patenkinti paraišką;

91.2. atmesti paraišką;

91.3. siūlyti paraiškos teikėjui patikslinti paraišką per nustatytą laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

92. Darbo birža raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 91.1 papunktyje nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl darbo vietų steigimo sutarties sudarymo, o Aprašo 91.3 papunktyje nurodytu atveju nurodo paraiškos teikėjui, per kiek laiko ir ką reikia tikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

93. Darbo birža, priėmusi sprendimą paraišką patenkinti, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba per raštu su paraiškos teikėju (toliau – subsidijos gavėjas) suderintą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, sudaro darbo vietų steigimo sutartį (20 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

94. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant bankinius pavedimus.

95. Subsidija darbo vietoms steigti subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą specialiąją (valstybės pagalbos) sąskaitą per 10 darbo dienų arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos. Avansu išmokama 50 procentų subsidijos. Pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinamųjų dokumentų kopijomis, per 5 darbo dienas arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį subsidijos gavėjui išmokama likusi subsidijos dalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

96. Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, darbo vietos steigimo vietoje patikrina subsidijos gavėjo įsigytų darbo priemonių, būtinų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, atitikimą nurodytoms paraiškoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

97. Į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjas privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis ir nustatydamas darbo laiką, nurodytą paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu ir įforminami darbo vietų steigimo įgyvendinimo sutarties pakeitimu.

Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis darbo sutartis dirbti įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą, prie kurio prideda sudarytų darbo sutarčių ir prireikus kitų darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privaloma turėti antspaudą, ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

98. Subsidijos gavėjai darbo vietai (-oms) įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) privalo panaudoti pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

99. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, esant priežastims, kurių nebuvo galima numatyti, ir atvejais, nenumatytais šio Aprašo 102 punkte, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo.

100. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo paramos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

101. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugas arba darbus šio Aprašo 103 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų Priemonės įgyvendinimo sąmatoje, arba, vykdant veiklas, iškilus poreikiui įsigyti kitą darbo vietoms įsteigti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 99 punkte.

102. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra koreguoti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių nepadidina planuotų išlaidų daugiau 10 procentų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

103. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Paramos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

104. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

104.1. per jos nustatytą terminą subsidijos darbo vietoms steigti lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

104.2. neįsteigęs visų steigimo sutartyje numatytų darbo vietų, subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Ši grąžintina subsidijos dalis, skirta vienai darbo vietai įsteigti, apskaičiuojama šio Aprašo 111 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

105. Darbo birža atlieka subsidijų darbo vietoms steigti apskaitą, tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

106. Subsidijos gavėjas privalo:

106.1. darbo vietą įsteigti (pritaikyti) ir visiškai atsiskaityti su darbo birža už suteiktą paramą ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo darbo vietų steigimo sutarties pasirašymo dienos;

106.2. kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos teikti veiklos finansinę ataskaitą (23 priedas) darbo biržai iki darbo vietų steigimo sutartyje numatytų darbo vietų įsteigimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

107. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

108. Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po patikros atlikimo parengia patikros vietoje aktą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų parengimo dienos kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

109. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as) per 15 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių sąlygų:

109.1. jis raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, gavęs darbo biržos įspėjimą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atveju;

109.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

109.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikros vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos;

109.4. nevykdo Aprašo 112 punkto reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

110. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 25 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

111. Šio Aprašo 110 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 15 darbo dienų. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis apskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš sukurtų darbo vietų skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

112. Subsidijos gavėjas per 36 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

112.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įgytą turtą pagal gautą subsidiją darbo vietai steigti;

112.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

112.3. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas, nustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

113. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 112 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

114. Darbdavys apie atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) pagal darbo vietų steigimo subsidijavimo sutartį darbo vietą darbo biržą privalo informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo atleidimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Tais atvejais, kai įdarbintas į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą asmuo serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, darbdavys privalo darbo biržą informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį turi įdarbinti kitą darbo biržos siųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, kvalifikaciniai reikalavimai tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

VIII. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas

 

115. VUI projektų tikslas yra steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

1151. Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

1151.1. reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas, nurodytas teritorinės darbo biržos direktoriaus patvirtintame ir Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų interneto svetainėse ir atvirojo informavimo erdvėse paskelbtame remiamų profesijų, įgyvendinant VUI projektus, sąraše;

1151.2. reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

1151.3. reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

116. Savivaldybių (seniūnijų) teritorijas, kuriose bus įgyvendinami VUI projektai, kasmet iki gruodžio 1 d. nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką savo ir darbo biržų interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

117. Subsidija skiriama darbdaviams, kurie:

117.1. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

117.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

117.3. yra vienas iš šių subjektų:

117.3.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 132-5354) (toliau vadinama – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

117.3.2. įmonė ar viešoji įstaiga, kuriose mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

117.4. Neteko galios nuo 2014-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

118. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų), darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

119. Projekto teikėjas pateikia darbo biržai užpildytą nustatytos formos VUI projekto paraišką (18 priedas) ir prie jos prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu:

119.1. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);

119.2. dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

119.3. Neteko galios nuo 2015-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

119.4. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai, sąmatos, ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems). Projekto teikėjo nurodomas lėšų planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems dydis negali viršyti projekto teikėjo pateiktuose 3 tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų vidurkio;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

119.5. už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas).

119.6. leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;

Papildyta punktu:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

119.7. dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui.

Papildyta punktu:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

120. Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-46, 2013-02-05, Žin., 2013, Nr. 15-739 (2013-02-09), i. k. 1132230ISAK000A1-46

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

121. VUI projekto paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos Lt, o sąmatose, pateiktose nuo 2015 m. sausio 1 d., arba paraiškose, pateiktose iki 2014 m. gruodžio 31 d., kurių veikloms įgyvendinti subsidija turės būti išmokėta 2015 m., – Eur. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

122. VUI projektų paraiškos pateikiamos tikslinės teritorijos darbo biržai per 30 dienų nuo VUI projektų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dienos. VUI projektų paraiškos gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai tikslinės teritorijos darbo biržai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

123. Neteko galios nuo 2014-02-07

Punkto naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

124. Darbo birža privalo kiekvienai gautai VUI projekto paraiškai suteikti registracijos numerį, fiksuoti tikslią gavimo datą bei laiką ir paštu išsiųsti arba įteikti projekto teikėjui patvirtinimą apie gautą paraišką, nurodydama paraiškos gavimo datą, laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

125. VUI projekto paraiška turi būti pateikiama užklijuotame voke. Vokas turi būti adresuotas konkrečiai teritorinei darbo biržai, VUI projektų atrankai. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. VUI projekto paraiška, neatitinkanti šiame punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjama.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

126. VUI projekto paraiškos (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Paraiška ir jos priedai pateikiami dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas“ ir „Kopija“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

127. Projekto teikėjas turi teisę pakeisti savo paraišką. Toks pakeitimas galioja, jeigu projekto teikėjas pateikia jį voke su užrašu „Paraiškos pakeitimas“ per Aprašo 122 punkte nustatytą terminą. Pakeitimas turi būti pasirašytas projekto teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

128. Projekto teikėjas turi teisę atšaukti pateiktą paraišką. Apie paraiškos atšaukimą jis turi pranešti raštu iki šio Aprašo 122 punkte nurodyto termino.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

129. Darbo birža paraiškos atšaukimą įregistruoja ir grąžina neatplėštą paraiškos voką projekto teikėjui. Paraiškos vokas taip pat grąžinamas projekto teikėjui, kai paraiška pateikiama darbo biržai po šio Aprašo 122 punkte nurodyto termino.

130. Neteko galios nuo 2015-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

131. Darbo biržų, kurių aptarnaujamose teritorijose numatyta įgyvendinti VUI projektus, direktoriai kasmet kiekviename darbo biržos skyriuje, vykdančiame klientų aptarnavimo funkcijas, paraiškų atrankai ir įgyvendinamų projektų priežiūrai vykdyti sudaro VUI projektų atrankos komisijas (toliau – komisija) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), darbdavių (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), savivaldybių ir darbo biržų atstovų. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

132. Paraiškas, tinkamas subsidijai teikti, atrenka komisija. Ji atlieka projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties šio Aprašo reikalavimams įvertinimą (24 priedas).

Komisijai nustačius projekto teikėjo, paraiškos ar jos priedų neatitiktį šio Aprašo reikalavimams, darbo birža kreipiasi į projekto teikėją, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti. Gali būti taisomi tik šio Aprašo 24 priedo 1.2–1.4 papunkčiuose nurodyti trūkumai, komisijai nustačius, kad ne visos planuojamos įsigyti darbo, techninės pagalbos priemonės ar remonto darbai yra būtini darbo vietai įsteigti ar funkcionavimui užtikrinti, taip pat šio Aprašo 24 priedo 3.3 papunktyje ir 9, 11 punktuose nustatyti trūkumai, aritmetinės skaičiavimo klaidos. Pateikiami šio Aprašo 24 priedo 10 punkte nurodyti dokumentai, jei jie nebuvo pateikti. Projekto teikėjui per darbo biržos nustatytą terminą neištaisius nustatytų trūkumų ar nepateikus dokumentų arba projekto teikėjui, paraiškai ir (ar) jos priedams neatitinkant šio Aprašo reikalavimų, paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama. Atlikus projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties šio Aprašo reikalavimams įvertinimą, paraiškos nebegali būti taisomos.

Paraiškų, atitikusių šio Aprašo reikalavimus, kokybės vertinimą atlieka komisija pagal šio Aprašo 25 priedą. Paraiškų kokybės vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant komisijos narių vertinimų balų vidurkius.

Komisija atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas paraiškas, o darbo biržos, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojami įgyvendinti VUI projektai, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja šių paraiškų teikėjus. Šio Aprašo reikalavimus atitikusių paraiškų, įvertintų daugiau kaip 50 balų, sąrašą komisija teikia darbo biržai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

133. Darbo biržos direktoriui patvirtinus paraiškų, tinkamų subsidijai skirti, sąrašą, paraiškų teikėjai per 3 darbo dienas nuo sąrašo patvirtinimo dienos raštu informuojami, kad jų paraiškos bus perduotos Lietuvos darbo biržai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

134. Neteko galios nuo 2015-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

135. Neteko galios nuo 2015-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

136. Lietuvos darbo biržos direktorius per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų, tinkamų subsidijai skirti, sąrašo pateikimo Lietuvos darbo biržai dienos, apsvarsčius Trišalėje komisijoje prie Lietuvos darbo biržos, tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą. Darbo biržos raštu per 3 darbo dienas informuoja į šį sąrašą patekusius ir nepatekusius projektų teikėjus, nurodydamos atmetimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

137. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo, sudaro VUI projekto įgyvendinimo sutartis (22 priedas) su VUI projektų teikėjais, kuriems nuspręsta skirti subsidiją (toliau – subsidijos gavėjas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

138. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus.

139. Subsidija už steigiamas (pritaikomas) darbo vietas subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą specialiąją (valstybės pagalbos) valstybės pagalbos sąskaitą per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį. Avansu išmokama iki 30 procentų subsidijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

140. Subsidijos gavėjas, panaudojęs ne mažiau kaip 50 procentų VUI projektui įgyvendinti numatytų lėšų (įskaitant visą gautą avansą), gali pateikti darbo biržai prašymą pervesti jam iki 50 procentų pagal tarpinio mokėjimo prašymą nuo visos pagal sutartį skiriamos subsidijos sumos. Kartu su prašymu jis pateikia veiklos finansinę tarpinę ataskaitą (23 priedas) ir išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

141. Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo prašymą pervesti lėšas pagal tarpinio mokėjimo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja kartu su prašymu pateiktas tarpines ataskaitas ir, jas patvirtinusi, perveda lėšas per 10 darbo dienų nuo ataskaitų patvirtinimo dienos arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

142. Darbo biržai atmetus šio Aprašo 140 punkte nurodytą prašymą, subsidijos gavėjas gali per darbo biržos raštu nustatytą terminą ištaisyti nurodytus ataskaitų trūkumus ir pateikti jas kartu su nauju prašymu pervesti lėšas pagal tarpinio mokėjimo prašymą.

Likusi subsidijos dalis subsidijos gavėjams išmokama per 5 darbo dienas arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis (arba iki 70 procentų nuo visos sutartyje numatytos projektui skiriamos subsidijos sumos, jei tarpinio mokėjimo prašymo nebuvo).

143. Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui darbo vietos steigimo vietoje, patikrina darbo vietas ir už subsidiją subsidijos gavėjo įsigytų darbo priemonių panaudojimą šiose darbo vietose bei jų atitikimą nurodytoms paraiškoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

144. Į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjas privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje paramai gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis ir nurodydamas darbo laiką, nurodytą VUI projekto paraiškoje paramai gauti. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu ir įforminami VUI projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimu.

Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis darbo sutartis darbui įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą, prie kurio pridedamos sudarytų darbo sutarčių ir prireikus kitų darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu, jei privaloma turėti antspaudą, ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

145. Subsidijos gavėjai darbo vietai (-oms) įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) privalo panaudoti pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

146. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų.

147. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo subsidijos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl subsidijos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

148. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugų arba darbų už projekto, kuriam suteikta subsidija, lėšas šio Aprašo 150 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų projekto įgyvendinimo sąmatoje, ar vykdant veiklas iškilus poreikiui įsigyti kitą projektui įgyvendinti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 146 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

149. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra tikslinti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija 5 procentų planuotų išlaidų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

150. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai subsidijos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

151. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

151.1. visą įgyvendinant projektą nepanaudotą subsidiją iki einamųjų finansinių metų gruodžio 10 d.;

151.2. per darbo biržos nustatytą terminą subsidijos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

151.3. neįsteigęs visų VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų darbo vietų – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Ši grąžintina subsidijos dalis, skirta vienai darbo vietai įsteigti, apskaičiuojama šio Aprašo 158 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

152. Darbo birža pagal pateiktas subsidijos gavėjo veiklos finansines arba finansines tarpines ataskaitas stebi ir vertina VUI projekto paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą ir jų atitiktį projekto įgyvendinimo sąmatai, atlieka subsidijų apskaitą, tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Pastebėjusi paraiškoje numatytų veiklų atlikimo termino ar planuoto lėšų panaudojimo neatitikimą, raštu įspėja subsidijos gavėją dėl VUI projekte numatytų veiklų (sutartinių įsipareigojimų) nevykdymo ir (ar) lėšų panaudojimo neatitikties VUI projekto įgyvendinimo sąmatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

153. Subsidijos gavėjas privalo:

153.1. iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos atlikti visus projekte numatytus darbus ir įsteigti visas darbo vietas bei pateikti galutines veiklos finansines ataskaitas (23 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

153.2. kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos teikti veiklos finansinę ataskaitą darbo biržai iki VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų darbo vietų įsteigimo dienos (23 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

153.3. į įsteigtą subsidijuojant darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą bedarbį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei VUI projekto paraiškoje nurodytą atlyginimą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

154. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

155. Darbo birža, pagal pateiktas subsidijos gavėjo finansines arba finansines tarpines ataskaitas įvertinusi VUI projekto paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą, jų atitiktį VUI projekto įgyvendinimo sąmatai ir, esant didesniems nei šio Aprašo 149 punkte nurodytiems leistiniems lėšų perskirstymams VUI projekto sąmatoje, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po patikros vietoje dienos parengia patikrinimo aktą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų parengimo dienos kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją, kaip nurodyta šio Aprašo 156 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

156. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją per 15 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

156.1. subsidijos gavėjas raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, gavęs darbo biržos įspėjimą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atveju;

156.2. pateiktose veiklos finansinėse ar finansinėse tarpinėse ataskaitose subsidijos gavėjas nepagrindžia, kodėl VUI projekte numatyti darbai nevykdomi arba vykdomi atsiliekant nuo VUI projekto paraiškoje numatytų veiklų atlikimo termino ar planuoto lėšų panaudojimo;

156.3. subsidijos gavėjas nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

156.4. subsidijos gavėjas nevykdo Aprašo 159 punkto reikalavimų;

156.5. subsidijos gavėjas nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar darbo biržai pareikalavus neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

157. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 25 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

158. Šio Aprašo 157 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 15 darbo dienų. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis paskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš įsteigtų arba planuotų įsteigti darbo vietų skaičiaus.

Subsidijos gavėjui per 15 darbo dienų negrąžinus išmokėtos subsidijos, darbo birža teikia raštišką pareikalavimą / pretenziją bankui, suteikusiam garantiją, ar draudimo bendrovei, laidavusiai dėl paramos gavėjo tinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Likusi subsidijos gavėjo privaloma grąžinti suma, kurios grąžinimas nebuvo užtikrintas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka kreipiantis į teismą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

159. Subsidijos gavėjas per 36 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

159.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą pagal gautą subsidiją;

159.2. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas, nustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

159.3. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikį materialųjį turtą, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

160. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 159 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

161. Darbdavys apie atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant darbo vietą darbo biržą privalo informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Tais atvejais, kai įdarbintas į įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant darbo vietą asmuo serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, darbdavys privalo darbo biržą informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį turi įdarbinti kitą darbo biržos siųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, kvalifikaciniai reikalavimai tikslinami paramos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

IX. Savarankiško užimtumo rėmimas

 

162. Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas darbo ieškantiems asmenims, registruotiems darbo biržoje, siekiant paremti darbo vietų steigimą sau ar kitiems bedarbiams įdarbinti.

Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas, kai asmenys darbo vietas steigia Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ar kai jie pradeda individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

163. Subsidija darbo vietai steigti skiriama, kai:

163.1. darbo vietą sau pirmą kartą steigia darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis, registruoti darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys ir neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis bei darbingi asmenys iki 29 metų, registruoti darbo biržoje kaip bedarbiai;

163.2. darbo vietą sau pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos;

163.3. buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, jeigu jo įsteigta įmonė atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

164. Šio Aprašo 163.1–163.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims subsidija darbo vietoms steigti gali būti skiriama, jei jie:

164.1. yra įsteigę labai mažą įmonę, atitinkančią Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas labai mažos įmonės sąlygas. Tuo atveju, kai šio Aprašo 163.3 papunktyje nurodytas bedarbis yra labai mažos įmonės, įregistruotos uždarąja akcine bendrove, akcininkas, jis turi turėti ne mažiau kaip 51 procentą šios bendrovės akcijų;

164.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius;

164.3. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

165. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), gali būti pateikiami prieš pasirašant savarankiško užimtumo rėmimo sutartį, išskyrus Aprašo 13.3 papunktyje nurodytų darbo vietos steigimo išlaidų finansavimo atveju.

Subsidijos gavėjas, išskyrus asmenis, nurodytus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 15 punktuose, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

Nr. A1-46, 2013-02-05, Žin., 2013, Nr. 15-739 (2013-02-09), i. k. 1132230ISAK000A1-46

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

166. Darbdaviai (buvę bedarbiai) privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus darbo vietai įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų. Šis reikalavimas netaikomas siekiantiems savarankiško užimtumo asmenims, nurodytiems šio Aprašo 163.1–163.2 punktuose.

167. Paraiškos teikėjo nuosavos lėšos, nurodytos paraiškoje, turi atitikti Aprašo 14 punkte nustatytas sąlygas ir gali būti skiriamos tik šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti. Šios išlaidos negali būti padengiamos natūra.

168. Paraiškos teikėjai darbo biržai pateikia:

168.1. paraišką savarankiškam užimtumui remti (17 priedas);

168.2. planuojamos veiklos aprašymą (19 priedas);

168.3. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijas;

168.4. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti, kopijas;

168.5 užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintą nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas;

168.6. leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijas;

168.7. dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

169. Subsidijos gavėjas, planuojantis patalpų, reikalingų darbo vietoms įrengti, remonto darbus, prieš pasirašydamas savarankiško užimtumo rėmimo sutartį, pateikia dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

 

170. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 163.3 papunktyje, darbo biržai pateikia:

170.1. nustatytos formos paraišką subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti (16 priedas);

170.2. dokumentus, pagrindžiančius lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu;

170.3. užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintą nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas;

170.4. leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu;

170.5. dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

171. Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos Lt, o sąmatose, pateiktose nuo 2015 m. sausio 1 d., arba paraiškose, pateiktose iki 2014 m. gruodžio 31 d., kurių veikloms įgyvendinti subsidija turės būti išmokėta 2015 m., – Eur. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

172. Darbo birža, gavusi paraišką, per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos patikrina, ar paraiškos teikėjas atitinka šio Aprašo 164 punkte nurodytas sąlygas, išskyrus Aprašo 165 punkte numatytą išimtį, išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima vieną iš šių sprendimų:

172.1. paraišką patenkinti;

172.2. paraišką atmesti;

172.3. siūlyti paraiškos teikėjui paraiška patikslinti per nustatytą laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

173. Darbo birža raštu informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Šio Aprašo 172.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl savarankiško užimtumo rėmimo sutarties sudarymo, o 172.3 punkte nurodytu atveju nurodo per kiek laiko ir ką reikia tikslinti.

174. Darbo birža, priėmusi sprendimą paraišką patenkinti, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba per su paraiškos teikėju raštu suderintą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, sudaro darbo vietų steigimo sutartį (20 priedas) arba savarankiško užimtumo rėmimo sutartį (21 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

175. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus.

176. Subsidija už steigiamas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą specialiąją (valstybės pagalbos) sąskaitą per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos arba per su subsidijos gavėju raštu suderintą laikotarpį. Avansu iki 50 procentų subsidijos išmokama buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą, ir iki 75 procentų subsidijos asmenims, steigiantiems sau darbo vietas.

Likusi subsidijos dalis subsidijos gavėjams išmokama per 5 darbo dienas arba per su subsidijos gavėju raštu suderintą laikotarpį, pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

177. Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui darbo vietos steigimo vietoje, patikrina darbo vietas ir už subsidiją subsidijos gavėjo įsigytų darbo priemonių panaudojimą šiose darbo vietose bei jų atitikimą nurodytoms paraiškoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

178. Į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjas (asmuo, nurodytas šio Aprašo 163.3 papunktyje) privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje paramai gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis ir nustatydamas darbo laiką, nurodytą paraiškoje savarankiškam užimtumui remti. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu ir įforminami Darbo vietos steigimo sutarties pakeitimu.

Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis darbo sutartis dirbti įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą, prie kurio pridedamos sudarytų darbo sutarčių ir prireikus kitų darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

179. Subsidijos gavėjai darbo vietai įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) privalo panaudoti pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

180. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 10 procentų planuotų išlaidų, kai sau darbo vietą pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, ar bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, ir 20 procentų planuotų išlaidų, kai darbo vietą sau pirmą kartą steigia šio Aprašo 163.1 punkte nurodyti asmenys.

181. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo subsidijos gavėjo prašymo patikslinti paraiškoje nurodytas veiklas ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymą gavimo dienos įvertina jo pagrįstumą ir priima sprendimą dėl subsidijos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

182. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugas arba darbus už projekto, kuriam suteikta parama, lėšas šio Aprašo 184 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų projekto įgyvendinimo sąmatoje, arba, vykdant projektą iškilus poreikiui įsigyti kitą projektui įgyvendinti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 180 punkte.

183. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra koreguoti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija planuotų išlaidų daugiau kaip 10 procentų, kai sau darbo vietą pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, ar bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, o tuo atveju, kai darbo vietą sau pirmą kartą steigia šio Aprašo 163.1 punkte nurodyti asmenys – ne daugiau kaip 20 procentų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

184. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

185. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

185.1. per jos nustatytą terminą subsidijos darbo vietoms steigti lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

185.2. neįsteigęs visų darbo vietų steigimo sutartyje numatytų darbo vietų, subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai steigti, dydis apskaičiuojamas dalijant suteiktą subsidiją iš įsteigtų darbo vietų skaičiaus;

185.3. neįsteigęs darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytos darbo vietos, visą išmokėtos subsidijos dalį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

186. Darbo birža atlieka subsidijų darbo vietoms steigti apskaitą, tikrina jų panaudojimą pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

187. Subsidijos gavėjas privalo:

187.1. visiškai atsiskaityti su darbo birža už suteiktą paramą ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo darbo vietų steigimo ar savarankiško užimtumo rėmimo sutarties pasirašymo dienos;

187.2. teikti ataskaitas darbo biržai:

187.2.1. kol bus įsteigta sutartyje numatyta darbo vieta, kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos – veiklos finansinę ataskaitą (23 priedas);

187.2.2. įsteigus darbo vietą 3 metus (kol baigsis darbo vietos kontrolė) už kiekvieną ketvirtį apie vykdomą veiklą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos – ataskaitą teikia asmenys, įsteigę sau darbo vietą pirmą kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

188. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

189. Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po patikros atlikimo parengia patikros vietoje aktą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų parengimo dienos jo kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

190. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as) per 15 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

190.1. jis raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, gavęs darbo biržos įspėjimą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atveju;

190.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

190.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos;

190.4. nevykdo Aprašo 193 punkto reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

191. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų asmenų mirties atvejus, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 25 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

192. Šio Aprašo 191 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 15 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 

193. Subsidijos gavėjas per 36 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

193.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą pagal gautą subsidiją;

193.2. keisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijos, nustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs paraiškoje savarankiškam užimtumui remti, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

193.3. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį įsigijo, steigdamas darbo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

194. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 193 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

195. Darbdavys apie atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) pagal darbo vietų steigimo subsidijavimo sutartį darbo vietą darbo biržą privalo informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Tais atvejais, kai įdarbintas į įsteigtą (pritaikytą) pagal darbo vietų steigimo subsidijavimo sutartį darbo vietą asmuo serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, darbdavys privalo darbo biržą informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį turi įdarbinti kitą darbo biržos siųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, kvalifikaciniai reikalavimai tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

1951. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą skiriama bedarbiams, pirmą kartą pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą, arba ją baigusiems vykdyti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių asmenims, pajamų mokesčiui, mokamam įsigyjant verslo liudijimą ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems šia veikla, išlaidoms iš dalies padengti.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

1952. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti mokama, kai verslo liudijimas išduodamas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ir (ar) tęsiant individualią veiklą (-as) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, jei ji (jos) nurodyta (-os) pirmajame verslo liudijime, kai pertrauka tarp naujai išduotų verslo liudijimų neviršija 10 dienų, jei individualios veiklos bendra trukmė ne ilgesnė kaip 12 mėnesių.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

1953. Subsidija teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu skiriama kiekvienam bedarbiui individualiai, atsižvelgiant į sudarytą individualų užimtumo veiklos planą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

1954. Vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmuo, pageidaujantis gauti subsidiją, darbo biržai turi pateikti:

1954.1. prašymą (prašymas gali būti pateikiamas daugiau nei vieną kartą) skirti subsidiją (30 priedas);

1954.2. verslo liudijimo kopiją ir originalą palyginti, mokėjimo kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį sumokėtą pajamų mokestį už verslo liudijimo išdavimą;

1954.3. dokumentus, patvirtinančius sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomas asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

1955. Darbo birža, gavusi visus šio Aprašo 1954 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos prima vieną iš šių sprendimų:

1955.1. skirti subsidiją;

1955.2. neskirti subsidijos;

1955.3. siūlyti patikslinti pateiktus dokumentus per nustatytą laiką.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

1956. Apie priimtą sprendimą darbo birža raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) asmenį, vykdantį individualią veiklą pagal verslo liudijimą, informuoja per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

1957. Priėmus teigiamą sprendimą, subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį, pervedant ją į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiame banke iki einamojo mėnesio 5 darbo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

1958. Jei priimamas sprendimas neskirti subsidijos, būtina nurodyti atsisakymo skirti subsidiją priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

1959. Jei asmuo, turintis verslo liudijimą ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdo ne pilną mėnesį, subsidija mokama pagal verslo liudijime nurodytą individualios veiklos laiką (dienas). Šiuo atveju subsidijos dydis apskaičiuojamas mėnesio subsidijos dydį dalinant iš mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginant iš verslo liudijime nurodytų veiklos dienų skaičiaus.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

19510. Tęsiant veiklą pagal verslo liudijimą, prašymas subsidijai gauti gali būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prieš tai buvusio verslo liudijimo galiojimo pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

19511. Pakartotinai subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės subsidijos skyrimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

19512. Prašymas skirti subsidiją pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmenims turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

19513. Verslo liudijimą įsigyjant ne visoms mėnesio dienoms subsidijos skyrimo laikotarpis neturi viršyti 12 kalendorinių mėnesių nuo pirmos verslo liudijime nurodytos darbo dienos, o subsidijos suma apskaičiuojama, kaip nurodyta šio Aprašo 1959 punkte.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

19514. Subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba pradeda vykdyti kitą individualią veiklą, įgyja ūkininko statusą, tampa ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu, pažeidžia komercinės ar ūkinės veiklos tvarką. Apie šių aplinkybių atsiradimą asmuo privalo raštu ar elektroniniu paštu per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai.

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

19515. Asmuo, gavęs subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą, privalo grąžinti darbo biržai jam suteiktą subsidijos dalį, išmokėtą už laikotarpį, už kurį jis susigrąžina pajamų mokesčio, mokamo įsigyjant verslo liudijimą, sumą arba kuriuo dirba pagal darbo sutartį ar vykdo kitą individualią veiklą, turi ūkininko statusą, yra ūkininko partneris ar žemės ūkio veiklos subjektas, bet apie šias aplinkybes, kaip numatyta šio Aprašo 19514 punkte, nepraneša darbo biržai, arba kuriuo vykdo ar vykdė veiklą, pažeisdamas komercinės ar ūkinės veiklos tvarką. Jeigu šioje dalyje nurodyta subsidijos suma per 3 mėnesius darbo biržai negrąžinama, ji išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

X. BEDARBIŲ TERITORINIO JudUMO RĖMIMas

 

196. Bedarbių teritorinio judumo rėmimo tikslas – skatinti bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose daugiau kaip 30 kilometrų nuo jų gyvenamosios vietos, kai darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

197. Bedarbiui įsidarbinus į darbo vietą, nutolusią daugiau kaip 30 kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos, kelionės į darbą ir atgal bei apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 33 straipsnio 2–4 dalies nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

198. Kelionės išlaidų kompensacijos mokamos, kai šios išlaidos per mėnesį viršija 20 procentų įsidarbinusio buvusio bedarbio gaunamo atlyginimo, jei šis atlyginimas mažesnis už dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumą asmeniui dirbant visą darbo laiką (atsižvelgiant į Darbo kodekso 145 straipsnio nuostatas).

Kelionės išlaidos (išskyrus keliones miesto transportu) pagal asmens prašyme nurodytą maršrutą kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis GIS programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

199. Asmuo, įsidarbinęs darbo vietoje, nutolusioje daugiau kaip 30 kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos, kompensacijai (kompensacijoms) gauti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus pateikia:

199.1. prašymą dėl kelionės ar (ir) apgyvendinimo išlaidų kompensavimo (28 priedas);

199.2. pažymą iš darbovietės apie apskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą darbo dienų skaičių (29 priedas);

199.3. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir apmokėjimo už nuomą sąskaitą-faktūrą ar mokėjimo kvitą, ar mokėjimo pavedimo kopiją, ar kasos pajamų orderį ar kt.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

1991. Apgyvendinimo ir kelionės išlaidų mėnesio kompensavimo dydis kartu negali viršyti 1,0 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Jei asmuo dirba ne pilną mėnesį, kelionės į darbą išlaidos kompensuojamos pagal faktiškai asmens dirbtą darbo laiką.

Papildyta punktu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

200. Neteko galios nuo 2010-07-18

Punkto naikinimas:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin. 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

201. Neteko galios nuo 2010-07-18

Punkto naikinimas:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin. 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

202. Neteko galios nuo 2010-07-18

Punkto naikinimas:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin. 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

203. Darbo birža, gavusi šio Aprašo 199 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos prima vieną iš šių sprendimų:

203.1. skirti kompensaciją;

203.2. neskirti kompensacijos;

203.3. siūlyti patikslinti pateiktus dokumentus per nustatytą laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

204. Kompensacijos pervedamos buvusiam bedarbiui į jo prašyme nurodytą asmeninę banko sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sprendimo ją skirti dienos.

205. Išlaidos kompensuojamos už praeitą laikotarpį. Laikas, kai darbuotojas nedirba dėl pateisinamų priežasčių, į kompensacijos mokėjimo laikotarpį neįskaitomas ir kompensacijos mokėjimas pratęsiamas.

206. Jeigu atitinkamą mėnesį buvusio bedarbio patirtų kelionės bei apgyvendinimo išlaidų suma neviršija 20 procentų tą mėnesį apskaičiuoto atlyginimo, tą mėnesį kompensacija nemokama ir bendras kompensacijos mokėjimas nepratęsiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

207. Kompensacija gali būti mokama kas mėnesį arba už visą galimą kompensuoti išlaidas laikotarpį.

Prašymas kompensacijai gauti gali būti pateikiamas už visą praėjusį kompensuojamą laikotarpį iš karto, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų, skaičiuojant nuo kompensuojamo laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

208. Kompensacijos, negautos iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokamos asmeniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

209. Asmuo, pateikęs prašymą kompensacijoms gauti, yra atsakingas už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

210. Neteko galios nuo 2010-07-18

Punkto naikinimas:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin. 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

211. Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti Priemonių prioritetus, prioritetines tikslines grupes, remiamas profesijas ir veiklas, vidutines subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes ir vidutinius subsidijų darbo vietoms steigti dydžius. Nustatydama prioritetines tikslines grupes, remiamas profesijas ir veiklas, darbo birža turi atsižvelgti į socialinės pašalpos gavėjų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

 

212. Kaip darbdaviai laikosi darbo sutarčių, sudarytų su darbo biržos siųstais asmenimis, ir šių sutarčių atitikties įsipareigojimams, nustatytiems darbo biržos ir darbdavių sudarytose sutartyse dėl Priemonių įgyvendinimo, kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija.

213. Ginčai dėl Priemonių įgyvendinimo sprendžiami ir neteisėtai išmokėtos sumos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

214. Nustačius, kad teritorinės darbo biržos patirtos profesinio mokymo išlaidos ir (ar) subsidijos darbo užmokesčiui, darbo vietoms steigti, individualiai veiklai pagal verslo liudijimą ir (ar) apgyvendinimo ir kelionės išlaidų kompensacijos išmokėtos pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją ar dėl kitų neteisėtų veiksmų, šios išlaidos, subsidijos ir (ar) kompensacijos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių, pateikusių šiuos dokumentus ar atlikusių kitus neteisėtus veiksmus.

Papildyta punktu:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

_________________


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-451

redakcija)

 

 

 (Trišalės mokymo sutarties formos pavyzdys)

 

TRIŠALĖ MOKYMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)

_________________________

(vieta)

 

Bedarbis / įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas (toliau – įdarbinamasis) (reikiamą pabraukti)

_____________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, asmens kodas)

______________________________________________________________ (toliau – darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

atstovaujamas _________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ________________________________ teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

_____________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Trišalę mokymo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Profesinio mokymo organizavimo paslaugų teikimas įdarbinamajam ir jo įdarbinimas, užbaigus profesinį mokymą, arba palikimas dirbti jo darbovietėje.

 

II. MOKYMO PROGRAMA, JOS FINANSAVIMAS IR BŪSIMOS DARBO SUTARTIES SĄLYGOS

 

2. Įdarbinamasis įgis ar patobulins šią kvalifikaciją ___________________________ arba (ir) įgis šią kompetenciją (-as) ____________________________________, reikalingą Sutarties 4.2 papunktyje nurodytoms darbo funkcijoms atlikti, ne vėliau kaip iki 20___ m. ___________ ___ d. pagal šią profesinio mokymo programą:

________________________________________________________________________________

(profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas)

3. Profesinio mokymo paslaugos, nurodytos Sutarties 2 punkte, teikiamos įdarbinamajam, suderinus su darbdaviu, pasirinkto profesinio mokymo teikėjo ir apmokamos vadovaujantis Įstatyme ir Apraše nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

4. Įdarbinamasis bus priimamas / paliekamas dirbti šiomis sąlygomis:

(reikiamą pabraukti)

4.1. darbovietė ___________________________________________________________________;

(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

4.2. tikslios darbo funkcijos ________________________________________________________;

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

 

4.3. darbo laiko režimas ___________________________________________________________;

4.4. specialūs reikalavimai darbuotojui ________________________________________________;

(kompetencijos ir kt.)

4.5. darbo užmokestis _____________________________________________________________;

4.6. kita ________________________________________________________________________.

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Darbdavys įsipareigoja:

5.1. apmokėti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui _______ procentų profesinio mokymo paslaugų teikimo išlaidų, kurių neapmoka darbo birža;

5.2. įdarbinti / palikti dirbti įdarbinamąjį Sutarties 4 punkte nurodytomis sąlygomis pagal darbo (reikiamą pabraukti) sutartį nuo 20___ m. ________ ____d., nustatant viso darbo laiko režimą arba ne viso darbo laiko režimą, tačiau ne visa darbo diena (pamaina) turi būti ne trumpesnė už pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė – už 3 darbo dienas per savaitę, ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

5.3. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

5.4. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą, nurodant nutraukimo priežastis ir pagrindą;

5.5. nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį;

5.6. atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu nebus vykdomi arba tinkamai vykdomi Sutarties 5.2 ir 5.5 papunkčiuose nurodyti įsipareigojimai be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše.

6. Darbdavys turi teisę:

6.1. pritarti arba nepritarti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui;

6.2. susipažinti su mokymo programos, pagal kurią bus mokomas įdarbinamasis, aprašymu;

6.3. tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje ir įdarbinamojo lankomumą;

6.4. priimti praktiniam mokymui įdarbinamąjį, sudaręs Aprašo 4 priede nurodytos formos Trišalę praktinio mokymo sutartį su profesinio mokymo teikėju ir įdarbinamuoju;

6.5. nemokėti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos už profesinio mokymo paslaugas, jeigu profesinio mokymo teikėjas buvo pasirinktas nesuderinus su darbdaviu.

7. Darbo birža įsipareigoja:

7.1. išduoti įdarbinamajam Aprašo 2 priede nurodytos formos mokymo kuponą (toliau – mokymo kuponas), kuriuo įsipareigoja sumokėti įdarbinamojo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą, neviršijant 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti;

7.2. kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti įdarbintajam, išskyrus tuos atvejus, kai įdarbinamasis yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas, Įstatyme nustatyto dydžio profesinio mokymo stipendiją per profesinio mokymosi laikotarpį Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

7.3. apmokėti įdarbinamajam kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (išskyrus tuos atvejus, kai įdarbinamasis yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas) ir visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

7.4. nutraukti įdarbinamajam mokymo stipendijos ir kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Profesinio mokymo sutarties, sudarytos tarp profesinio mokymo teikėjo ir įdarbinamojo (toliau – Mokymo sutartis), nutraukimo;

7.5. nutraukti visų mokymo išlaidų finansavimą įdarbinamajam įsidarbinus pagal darbo sutartį ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus Apraše nurodytus atvejus;

7.6. neregistruoti darbo biržoje įdarbinamojo 6 mėnesius nuo profesinio mokymo nutraukimo dienos, nuo atsisakymo įsidarbinti dienos arba nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, kai ji buvo nutraukta per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo dienos, jeigu tai buvo padaryta be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše;

7.7. reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu darbdavys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 5.2 ir 5.5 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus ir jeigu įdarbinamasis nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 9.1–9.4 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Jei išlaidos, nurodytos šiame papunktyje, nėra grąžinamos darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Darbo birža turi teisę:

8.1. nemokėti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui mokymo kupone nurodytos pinigų sumos už suteiktą profesinį mokymą, jeigu profesinio mokymo teikėjas buvo pasirinktas nesuderinus su darbdaviu;

8.2. tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje;

8.3. leisti profesinio mokymo teikėjui pratęsti Mokymo sutartį, jei įdarbinamasis per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų Mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės ir pateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančius dokumentus, ir jeigu nepratęsus Mokymo sutarties įdarbinamasis negalės pasiekti profesinio mokymo tikslo.

9. Įdarbinamasis įsipareigoja:

9.1. dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, kaip nurodyta Sutarties 2 punkte;

9.2. nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše;

9.3. užbaigus profesinį mokymą, sudaryti su darbdaviu darbo sutartį Sutarties 4 punkte nurodytomis sąlygomis;

9.4. nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį;

9.5. atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu įdarbinamasis nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 9.1–9.4 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše;

9.6. suderinti su darbdaviu profesinio mokymo teikėjo pasirinkimą.

10. Įdarbinamasis turi teisę:

10.1. pasirinkti profesinio mokymo teikėją;

10.2. raštu prašyti profesinio mokymo teikėjo, kad praktinis profesinis mokymas būtų vykdomas pas darbdavį pagal Aprašo 4 priede nurodytos formos Trišalę praktinio mokymo sutartį, sudaromą tarp profesinio mokymo teikėjo, darbdavio ir įdarbinamojo.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

11. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

12. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

13. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai šaliai apie Sutarties 12 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

14. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

17. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

18. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta, vienos iš Šalių įsipareigojimų vykdymas perleistas trečiajam asmeniui visų šalių ir trečiojo asmens raštišku susitarimu.

19. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

20. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

21. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

22. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Darbo birža

Įdarbinamasis

Darbdavys

______________

(pavadinimas)

______________

(vardas pavardė)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(asmens kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________

(parašas)

______________                 A. V.

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

11 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2014 m. rugsėjo 15 d.  įsakymo Nr.A1-451

redakcija)

 

 

(Dvišalės mokymo sutarties formos pavyzdys)

 

DVIŠALĖ mokymo SUTARTIS

 

__________ Nr. ______

(data)

______________________

(vieta)

 

Bedarbis (toliau –mokinys) _______________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

ir _______________________ teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

_________________________________________________________ , veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Dvišalę mokymo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Profesinio mokymo organizavimo paslaugų teikimas Mokiniui ir jo įsidarbinimo į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėjimo dirbti paties surastoje darbo vietoje ar pradėjimo vykdyti individualią veiklą, užbaigus profesinį mokymą, numatymas.

 

II. MOKYMO PROGRAMA, JOS FINANSAVIMAS IR

BŪSIMOS DARBO SUTARTIES SĄLYGOS

 

2. Mokinys įgis ar patobulins šią kvalifikaciją ___________________________ arba (ir) įgis šią kompetenciją (-as) ____________________________________, reikalingą Sutarties 4 punkte nurodytam darbui atlikti arba individualiai veiklai vykdyti, ne vėliau kaip iki 20___ m. ______________ ___ d.

 pagal šią profesinio mokymo programą: __________________________________________ .

(profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas)

3. Profesinio mokymo paslaugos, nurodytos Sutarties 2 punkte, teikiamos Mokiniui pas jo pasirinktą profesinio mokymo teikėją ir apmokamos vadovaujantis Įstatyme ir Apraše nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

4. Numatoma, kad Mokinys galės dirbti arba vykdyti individualią veiklą:

________________________________________________________________________ .

 (profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija, veiklos pobūdis)

 

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Darbo birža įsipareigoja:

5.1. išduoti Mokiniui Aprašo 2 priede nurodytos formos mokymo kuponą (toliau – mokymo kuponas), kuriuo įsipareigoja sumokėti Mokinio pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą, neviršijant 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti;

5.2. kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti Mokiniui Įstatyme nustatyto dydžio profesinio mokymo stipendiją per visą profesinio mokymosi laikotarpį Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

5.3. apmokėti Mokiniui kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

5.4. nutraukti Mokiniui mokymo stipendijos ir kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Profesinio mokymo sutarties, sudarytos tarp profesinio mokymo teikėjo ir Mokinio (toliau – Mokymo sutartis), nutraukimo;

5.5. nutraukti visų mokymo išlaidų finansavimą Mokiniui įsidarbinus pagal darbo sutartį ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus Apraše nurodytus atvejus;

5.6. neregistruoti darbo biržoje Mokinio 6 mėnesius nuo profesinio mokymo nutraukimo dienos, nuo atsisakymo įsidarbinti ar pradėti individualią veiklą dienos arba nuo darbo sutarties ar individualios veiklos nutraukimo dienos, kai ji buvo nutraukta per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo ar individualios veiklos pradžios dienos, jeigu tai buvo padaryta be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše;

5.7. reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu Mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 7.1–7.6 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše. Jei išlaidos, nurodytos šiame papunktyje, nėra grąžinamos darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

5.8. ieškoti ir siūlyti Mokiniui tinkamą darbą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją viso darbo laiko režimu arba ne viso darbo laiko režimu, tačiau ne visa darbo diena (pamaina) turi būti ne trumpesnė už pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė – ne trumpesnė už 3 darbo dienas per savaitę ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį.

6. Darbo birža turi teisę:

6.1. tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje;

6.2. leisti profesinio mokymo teikėjui pratęsti Mokymo sutartį, jei Mokinys per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų Mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės ir pateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančius dokumentus, ir jeigu nepratęsus Mokymo sutarties Mokinys negalės pasiekti profesinio mokymo tikslo.

7. Mokinys įsipareigoja:

7.1. dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, kaip nurodyta Sutarties 2 punkte;

7.2. įsidarbinti ir dirbti ne trumpiau negu 6 mėnesius darbo biržos pasiūlytoje darbo vietoje arba savo susirastoje darbo vietoje, jei dirbti pradedama ne vėliau, nei kitą darbo dieną po darbo biržos pasiūlymo pateikimo dienos, visą darbo laiką arba ne visą darbo laiką, tačiau ne visa darbo diena (pamaina) turi būti ne trumpesnė už pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė – ne trumpesnė už 3 darbo dienas per savaitę, arba vykdyti individualią veiklą ne mažiau kaip 15 dienų per mėnesį ne trumpiau negu 6 mėnesius;

7.3. nusprendęs vykdyti individualią veiklą, pateikti darbo biržai planuojamos veiklos aprašymą, kaip tai numatyta Aprašo 168.2 papunktyje, ir per 14 darbo dienų nuo aprašymo pateikimo dienos pateikti Darbo biržai užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas, arba pateikti individualios veiklos vykdymo pažymą, verslo liudijimą ar kitą dokumentą, kas patvirtintų Sutarties 4 punkte nurodytų sąlygų įvykdymą;

7.4. nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše;

7.5. užbaigus profesinį mokymą, vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo veiklos plane dėl numatomo įdarbinimo ar individualios veiklos pradėjimo Sutarties 4 punkte nurodytomis sąlygomis;

7.6. įsidarbinęs nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį nuo įsidarbinimo dienos arba pradėjęs individualią veiklą, jos nenutraukti be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį nuo individualios veiklos pradėjimo dienos;

7.7. atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu Mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 7.1–7.6 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše.

8. Mokinys turi teisę:

8.1. pasirinkti profesinio mokymo teikėją;

8.2. raštu prašyti profesinio mokymo teikėjo, kad praktinis profesinis mokymas būtų vykdomas pas darbdavį pagal Aprašo 4 priede nurodytos formos Trišalę praktinio mokymo sutartį, sudaromą tarp profesinio mokymo teikėjo, darbdavio ir įdarbinamojo.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

10. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

11. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai šaliai apie Sutarties 10 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

12. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

15. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

16. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

17. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

18. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

19. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Darbo birža

___________________

(pavadinimas)

___________________

(įstaigos kodas)

___________________

(adresas, tel., faks., el. p.)

Mokinys

___________________

(vardas pavardė)

___________________

  (asmens kodas)

___________________

(adresas, tel., el. p.)

___________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

___________________                            A. V.

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(parašas)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

12 priedas. Neteko galios nuo 2014-09-18

Priedo naikinimas:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Papildyta priedu:

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2012 m. sausio 17 d. įsakymo

Nr. A1-22  redakcija)

 

(Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kupono forma)

 

BEDARBIŲ IR ĮSPĖTŲ APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBINGO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ PROFESINIO

MOKYMO KUPONAS

 

I. DALIS

(PILDOMA TERITORINĖS DARBO BIRŽOS)

 

20___ m. ___________ _____ d. Nr. ___________________

(išdavimo data)     (registracijos numeris)

1.1. Mokymo kupono gavėjas ___________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

______________________________________________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

1.2. Mokymo kuponas išduotas:

(pažymėti pagal kupono gavėjo duomenis)

£[] kvalifikacijai įgyti

£[] kvalifikacijai tobulinti ar (ir) kompetencijai įgyti

£[] bedarbiui

£[] įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui

£[] formaliajam mokymui

£[] neformaliajam mokymui

 

1.3. Profesinio mokymo finansavimui pagal šią mokymo programą ______________________

______________________________________________________________________________________

(mokymo programos kodas, pavadinimas, trukmė (sav. ir val.)

 

1.4. Mokymo kupono vertė ____________________ Eur

(suma skaičiais)

(_____________________________________________).“

(suma žodžiais)

 

1.5. Trišalę mokymo sutartį pasirašęs darbdavys profesinio mokymo paslaugų apmokėjimui skiria _______ procentų profesinio mokymo paslaugų teikimo išlaidų, kurių neapmoka teritorinė darbo birža.

 

1.6. Mokymo kupono naudojimo sąlygos:

1.6.1. Mokymo kuponas finansuojamas iš __________________________________________

_______________________________________________________________________ lėšų.

(pažymėti finansavimo šaltinį, projekto pavadinimą (jeigu yra))

1.6.2. Mokymo kupono gavėjas pasirenka profesinio mokymo teikėją, turintį teisę ir galimybę mokyti pagal nurodytą mokymo programą, kuris užpildo II mokymo kupono dalį ir grąžina mokymo kuponą jį išdavusiam teritorinės darbo biržos specialistui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo mokymo kupono išdavimo dienos, t. y. ne vėliau kaip iki 20__ ______________ __ d.

1.6.3. Profesinio mokymo sutartis tarp mokymo kupono gavėjo ir profesinio mokymo teikėjo (toliau – mokymo sutartis) turi būti pasirašyta ir mokymas turi prasidėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo II mokymo kupono dalies užpildymo dienos.

1.6.4. Mokymo kuponas netenka galios, jeigu:

1.6.4.1. mokymo kuponas negrąžintas iki 1.6.2 punkte nurodytos datos arba grąžinamas su neužpildyta II kupono dalimi;

1.6.4.2. Mokymo sutartis nepasirašoma per 30 dienų nuo II mokymo kupono dalies užpildymo dienos;

1.6.4.3. mokymo kupono gavėjas netenka bedarbio statuso arba jo registracija teritorinėje darbo biržoje nutraukiama.

 

Mokymo kupono gavėjas _____________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Mokymo kuponą išdavė ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(teritorinės darbo biržos pavadinimas, išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

 

II. DALIS

 

(PILDOMA PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJO)

 

20____m. ________________ ____ d

( II dalies užpildymo data )

 

2.1. Profesinio mokymo teikėjas _________________________________________________

(pavadinimas, adresas, kontaktinio tel. Nr., el. paštas)

___________________________________________________________________________ ,

 

atstovaujamas __________________________________________________ , veikiančio pagal

(pareigos, vardas pavardė)

_____________________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

 

sutinka mokymo kupono gavėjui teikti kokybiškas mokymo paslaugas pagal profesinio mokymo programą          

(mokymo programos kodas, pavadinimas, trukmė (sav. ir val.)

 

nuo 20____ m. ______ ____ d. iki 20___ m. ______ ____ d.

 

2.2. Profesinio mokymo paslaugos apmokamos tokia tvarka:

 

2.2.1. teritorinė darbo birža skiria _____________ Eur

(suma skaičiais)

(___________________________________);

(suma žodžiais)

 

2.2.2. darbdavys – _____________Eur

(suma skaičiais)

(___________________________________);

(suma žodžiais)

 

2.2.3. mokymo kupono gavėjas – ____________ Eur

(suma skaičiais)

(___________________________________).“

(suma žodžiais)

 

2.3. Profesinio mokymo teikėjas, esant poreikiui, suteikia mokymo kupono gavėjui gyvenamąjį plotą už ________________ Eur dydžio vienos paros apgyvendinimo įkainį.

 

2.4. Profesinis mokymas įgyvendinamas ir visi su juo susiję atsiskaitymai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133), nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Mokymo kuponas užpildomas trimis egzemplioriais – po vieną teritorinei darbo biržai, mokymo kupono gavėjui ir profesinio mokymo teikėjui.

 

2.6. Adresai ir rekvizitai

 

Mokymo kuponą išdavusi darbo birža

Mokymo kupono gavėjas

Profesinio mokymo teikėjas

_______________

(pavadinimas)

_______________

(vardas, pavardė)

_______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

_______________

(asmens kodas)

_______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

 

_______________

(banko pavadinimas ir kodas)

 

 

_______________

(sąskaitos Nr.)

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

A.V.

_______________

(parašas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

Nr. A1-570, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17252

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. sausio 17 d.

įsakymo Nr. A1-22 redakcija)

 

(Mokymo sutarties forma)

 

PROFESINIO MOKYMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)

___________________

(vieta)

 

______________________________ (toliau – mokymo įstaiga), atstovaujama

(mokymo įstaigos, įmonės pavadinimas)

_______________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _______________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

_______________________________________________ (toliau – mokinys),

toliau bendrai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Profesinio mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo (toliau – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.Mokinio profesinis mokymas pagal

___________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

 

nuo 20____ m. ________________ d. iki 20 ____ m. _____________d., t. y. _____mokymo dienų.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. Mokymo įstaiga įsipareigoja:

2.1.1. supažindinti iki mokymo pradžios mokinį su mokymo planu;

2.1.2. užtikrinti kokybišką teorinį ir praktinį mokymą;

2.1.3. nustatyti teorinio ir praktinio mokymo sąlygas bei supažindinti mokinį (pasirašytinai) su jomis;

2.1.4. išduoti per 5 darbo dienas, sėkmingai išlaikius kvalifikacinį arba baigiamąjį egzaminą, nustatytos formos pažymėjimą;

2.1.5. sudaryti saugias teorinio ir praktinio mokymo sąlygas;

2.1.6. sudaryti sąlygas mokiniui pakartoti kursą, jeigu dėl jos kaltės mokinys neįsisavino mokymo programos ir dėl to neišlaikė kvalifikacinio arba baigiamojo egzamino;

 

2.1.7.______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2.2. Mokinys įsipareigoja:

2.2.1. dalyvauti teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimuose;

2.2.2. nedelsdamas informuoti mokymo įstaigą apie teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimų nelankymą ir pateikti nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus;

2.2.3. laikytis mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

2.2.4. vykdyti mokymo įstaigos administracijos ir profesijos mokytojų pavedimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams;

2.2.5. įgyti nustatytą mokymo programoje kvalifikaciją (-as) ar kompetenciją;

2.2.6. atlyginti mokymo įstaigai kaltais veiksmais padarytą žalą;

2.2.7. atlyginti mokymo įstaigai mokymo ir apgyvendinimo išlaidas, jei dėl mokinio kaltės neįvykdyti šios Sutarties 2.2 punkte numatyti įsipareigojimai.

2.2.8. ______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3.1. Mokymo įstaiga gali nutraukti šią Sutartį, kai:

3.1.2. nustatoma, kad mokinys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.1.3. jei mokinys be svarbios priežasties 6 darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų;

3.1.4. per praėjusį mokymosi laikotarpį praleido daugiau kaip 20 proc. Sutartyje numatytos mokymo trukmės ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų.

3.2. Mokinys gali nutraukti šią Sutartį, kai:

3.2.1. mokymo įstaiga nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2.2. mokymo įstaiga nevykdo teorinio ir (ar) praktinio mokymo.

3.3. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų tesiės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4.1. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

4.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

4.3. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

4.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

 

V. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Mokymo įstaiga

______________

(pavadinimas)

______________

(įstaigos kodas)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Mokinys

______________

(vardas pavardė)

______________

(asmens kodas)

______________

(adresas, tel., el. p.)

 

 

 

______________

(parašas, vardas ir pavardė)

A.V.

______________

(parašas)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. sausio 17 d.

įsakymo Nr. A1-22 redakcija)

 

(Praktinio mokymo sutarties forma)

 

TRIŠALĖ PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS

___________ Nr. ______

(data)

_________________________

(vieta)

 

___________________________________ (toliau vadinama – mokymo įstaiga), atstovaujama

(mokymo įstaigos, įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________  (toliau vadinama – darbdavys), atstovaujama

(įmonės, organizacijos pavadinimas, atstovavimo pagrindas)

___________________________________________________________________________

 

ir __________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

___________________________________________________ (toliau vadinama – mokinys),

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Trišalę praktinio mokymo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Mokinio praktinis mokymas realiose darbo vietose.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. Mokymo įstaiga įsipareigoja:

2.1.2. nusiųsti į _______________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas)

praktiniam mokymui realiose darbo vietose mokinį, besimokantį pagal

________________________________________________________________________________________________________________________ ;

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

2.1.3. teikti metodinį vadovavimą ir užtikrinti mokymo proceso kokybę;

2.1.4. apmokėti praktinio mokymo išlaidas, jei tai numatyta šioje Sutartyje;

2.1.5. teikti praktikos vadovui informaciją apie mokinio teorines žinias;

2.1.6.______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2.2. Darbdavys įsipareigoja:

2.2.1. priimti praktiniam mokymui mokinį, besimokantį pagal šios Sutarties 2.1.2 punkte nurodytą mokymo programą;

2.2.2. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su praktinio mokymo organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuojamas praktinis mokymas;

2.2.3. paskirti praktinio mokymo vadovą ir sudaryti sąlygas jo funkcijoms atlikti;

2.2.4. užtikrinti mokymo programoje numatytų praktinio mokymo užduočių ir sąlygų vykdymą;

2.2.5. darbo vietą aprūpinti darbo ir saugos priemonėmis, reikalingomis mokymo programoje numatytiems darbams atlikti, užtikrinti saugias praktinės veiklos sąlygas;

2.2.6. teikti mokymo įstaigai informaciją apie mokinio lankomumą ir mokymosi pasiekimus. Nedelsiant informuoti mokymo įstaigą, jeigu mokinys be pateisinamos priežasties nelanko daugiau kaip 3 dienas;

2.3. ________________________________________________________________________

(kiti įsipareigojimai)

__________________________________________________________________________ .

2.4. Mokinys įsipareigoja:

2.4.1. dalyvauti praktinio mokymo užsiėmimuose;

2.4.2. laikytis darbdavio vidaus tvarkos taisyklių;

2.4.3. vykdyti praktikos vadovo pavedimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams;

2.4.4. atlyginti darbdaviui kaltais veiksmais padarytą žalą;

2.4.5. nedelsdamas pranešti praktikos vadovui apie neatvykimą į praktinį mokymą, nurodant neatvykimo priežastis.

2.5. _______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Mokymo įstaiga gali nutraukti šią Sutartį, kai nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

3.1. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai mokymo įstaiga nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

3.2. Mokinys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

3.3. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

4.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

4.2. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai šaliai apie Sutarties 4.1 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

4.3. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

4.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24-556) nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5.1. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

5.2. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

5.3. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

5.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

5.5. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

5.6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Mokymo įstaiga

Mokinys

Darbdavys

____________

(pavadinimas)

____________

(vardas pavardė)

____________

(pavadinimas)

____________

(įstaigos kodas)

____________

(asmens kodas)

____________

( juridinio asmens kodas)

____________

(adresas, tel., faks., el. p.)

____________

(adresas, tel., el. p.)

____________

(adresas, tel., faks., el. p.)

____________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

A.V.

____________

(parašas)

____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-22, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-401 (2012-01-21), i. k. 1122230ISAK000A1-22

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos

priemonių įgyvendinimo sąlygų ir

tvarkos aprašo

5 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-451

redakcija)

 

 

(Prašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

__________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

_________________________ darbo biržos direktoriui

(darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL MOKYMO STIPENDIJOS DYDŽIO PASIRINKIMO

 

20__ m. _________________ _______ d.

 

 

Nuo 20______ m. ______________ _____ d. esu siunčiamas (-a) mokytis pagal

_________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

 

Prašau man mokėti (pažymėti stipendijos rūšį):

 

1) mokymo stipendiją, kurios dydis priklauso nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios algos dydžio ir yra nurodytas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 23 straipsnio 10 dalyje;

2) mokymo stipendiją, prilygintą nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui (jei turima teisė gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką).

 

Su mokymo stipendijos mokėjimo sąlygomis ir tvarka susipažinau.

Prašau mokymo stipendiją pervesti į mano nurodytą sąskaitą banke.

Sąskaitos numeris _____________________________________________________

Banko pavadinimas ____________________________________________________

Banko kodas _________________________________________________________

 

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

6 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

________________ Nr._________

(data)

____________________________

(vieta)

 

_______________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir ___________________________________ (toliau vadinama ? darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. pavadinimas)

 

atstovaujama (-as) __________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarėme šią Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. Sutarties DALYKAS

 

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. Šalių įsipareigojimai

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti ___________________________________ darbo biržos siunčiamą bedarbį

 

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į ________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

___________________________________________ darbo funkcijoms atlikti

pagal darbo sutartį neterminuotai nuo 20___ m. ________ ____ d. arba laikotarpiui nuo 20___ m. ____________ ____ d. iki 20___ m. ____________ ____ d. (įrašyti);

1.2. per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai nustatyta tvarka patvirtintą darbo sutarties kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., pateikti darbo biržai su įdarbinto darbo biržos siųsto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

1.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.8 punktuose atsiradimą;

1.7. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su įdarbinimo subsidijuojant organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą.

2. Darbo birža įsipareigoja:

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 papunktyje, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, kai:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.8 punktuose.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

5. Už darbo biržai pateiktų įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, teisingumą atsako darbdavys.

6. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pasikeitus neįgalaus asmens darbingumo lygiui, darbo birža nutraukia arba, įvertinusi finansines galimybes, pakeičia šią sutartį. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis ir jos mokėjimo trukmė pagal naujai įgyto darbingumo lygį skaičiuojama nuo darbingumo lygio pasikeitimo dienos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir Aprašo 39 punktu.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

8. Ši Sutartis sudaroma (reikalinga užpildyti):

8.1. nuo 20______ m. __________ ____ d. visam darbingo amžiaus neįgaliojo, kuriam nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, kuriam nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (reikalingą pabraukti) darbo laikotarpiui;

8.2. nuo 20___ m. ____________ _____ d. iki 20___ m. ____________ _____ d. įskaitytinai.

9. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

10. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

12. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki šios Sutarties 7 ir 8.1 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos arba iki 8.2 punkte nurodytos datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

Darbo birža

________________________

(adresas, kodas, telefonas)

________________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

________________________

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

A.V.

Darbdavys

________________________

(adresas, kodas, telefonas)

________________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

________________________

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2014-02-07

Priedo naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-594, 2009-09-24, Žin., 2009, Nr. 117-5031 (2009-10-01), i. k. 1092230ISAK00A1-594

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

8 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties forma)

 

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

__________________ Nr._______

(data)

________________

(vieta)

 

__________________________ darbo birža (toliau vadinama ? darbo birža), atstovaujama

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

ir _______________________________________________ (toliau vadinama ? darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

 

atstovaujama (-as) __________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarome šią Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir finansavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti ______________________________ darbo biržos siunčiamą bedarbį/įspėtą apie atleidimą darbuotoją (reikalingą pabraukti)

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į ________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

______________________________________________ darbo funkcijoms

(profesijos/pareigų pavadinimas)

atlikti pagal darbo sutartį neterminuotai (pabraukti) nuo 20 _m.___________ ___ d. arba laikotarpiui nuo 20 _m.______________ ___ d. iki 20___m. ___________ ____d. (įrašyti)

1.2. per 3 darbo dienas pristatyti darbo biržai nustatyta tvarka patvirtintą darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopiją ir įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašą ar kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., pateikti darbo biržai su įdarbinto darbo biržos siųsto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

1.6. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją dėl darbo įgūdžių įgijimo įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuotas ir įgyvendinamas asmens darbo įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo vietoje;

1.7. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose atsiradimą;

1.8. pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui ir įdarbintam asmeniui nelikus dirbti įmonėje, per 3 darbo dienas kartu su šios Sutarties 1.5 punkte nurodytais dokumentais raštu pateikti darbo biržai išvadas apie asmens įgytus darbo įgūdžius ir jo neįsidarbinimo priežastis (jei neįgijo darbo įgūdžių ar jų nepakanka, juos nurodyti).

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui:

2.1.1. ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti už įdarbintą asmenį;

2.1.2. ________ proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydžio kompensaciją darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidoms kompensuoti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, jei:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų, įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

5. Už darbo biržai pateiktų įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Ši Sutartis sudaroma ____ mėnesiams, nuo 20____m. _______________ ____ d. iki 20____ m. ________________ _____ d. įskaitytinai.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu.

9. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

 

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

Darbdavys

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

 

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-594, 2009-09-24, Žin., 2009, Nr. 117-5031 (2009-10-01), i. k. 1092230ISAK00A1-594

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

Įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

81 priedas

 

(Dvišalės darbo įgūdžių įgijimo sutarties formos pavyzdys)

 

DVIŠALĖ DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)

___________________

(vieta)

 

____________________________ (toliau – priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo),

(priimančios įmonės, įstaigos organizacijos pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė)

atstovaujama __________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio (-ios) pagal ________________________________________________________, ir

 

darbo įgūdžių įgyjantis asmuo _______________________________________________

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba

_______________________________________________________________________,

gimimo metai, mėnuo, diena, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

toliau kartu vadinami šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, sudaro šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbo įgūdžių įgyjantis asmuo ir priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo susitaria dėl darbo įgūdžių įgijimo tokiomis sąlygomis:

1.1. įgyjami darbo įgūdžiai – ____________________________

______________________________________________________________________ ;

1.2. darbo įgūdžių įgijimo trukmė – darbo įgūdžių įgijimas prasideda ___________________ ir

(metai, mėnuo, diena)

baigiasi ________________;

 (metai, mėnuo, diena)

1.3. kitos darbo įgūdžių įgijimo sąlygos ir tvarka – __________________________.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo įsipareigoja:

2.1. suteikti darbo įgūdžių įgyjančiam asmeniui vietą darbo įgūdžiams įgyti

______________________________________________________________________,

 (darbo įgūdžių įgijimo vietos pavadinimas ir adresas)

sudaryti sąlygas ir aprūpinti priemonėmis, būtinomis darbo įgūdžiams įgyti;

2.2. užtikrinti, kad darbo įgūdžių įgyjančiam asmeniui būtų paskirtas darbo įgūdžių įgijimo vadovas iš kvalifikuotų darbuotojų (jei darbo įgūdžiai įgyjami pas fizinį asmenį – vadovu gali tapti pats fizinis asmuo), su kuriuo darbo įgūdžių įgyjantis asmuo detalizuoja darbo įgūdžių įgijimo planą (programą), kuris vykdo darbo įgūdžių įgijimo priežiūrą, jam pasibaigus, jį įvertina;

2.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus;

2.4. vadovaudamasi (-is) priimančioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar pas fizinį asmenį veikiančiais nuostatais dėl darbo tvarkos ir sąlygų, užtikrinti darbo įgūdžių įgyjančiam asmeniui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas, prireikus aprūpinti darbo įgūdžių įgyjantį asmenį darbo įgūdžiams atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje nesusitaria kitaip;

2.5. atsižvelgiant į darbo įgūdžių įgijimo vadovo įvertinimą, išduoti dokumentą apie darbo įgūdžių įgyjančio asmens įgytus darbo įgūdžius;

2.6. informuoti darbo įgūdžių įgyjantį asmenį, kuri darbo įgūdžių įgijimo metu suteikiama informacija yra priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar fizinio asmens komercinė arba kita paslaptis, neplatinama už priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ribų ar be priimančio fizinio asmens pritarimo;

2.7. informuoti teritorinę darbo biržą apie darbo įgūdžių įgijimo drausmės pažeidimus, darbo įgūdžių įgyjančio asmens neatvykimą įgyti darbo įgūdžių;

2.8. papildomi priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar fizinio asmens įsipareigojimai – _____________________________________________________________________.

3. Darbo įgūdžių įgyjantis asmuo įsipareigoja:

3.1. vykdyti darbo įgūdžių įgijimo proceso metu gautas užduotis; neatvykęs įgyti darbo įgūdžių priimančioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar pas fizinį asmenį, nedelsdamas pranešti apie tai darbo įgūdžių įgijimo vadovui, nurodydamas priežastį, o laikinojo nedarbingumo atveju – pateikdamas pranešimą apie išduotą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą ar elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą arba pateikdamas medicininę pažymą (forma 094/a);

3.2. laikytis priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių ar priimančio fizinio asmens nurodymų, susijusių su darbo įgūdžių įgijimu, laikyti paslaptyje priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar fizinio asmens komercines ir kitas paslaptis bei informaciją, kurią nurodo priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo pagal šios sutarties 2.6 papunktį;

3.3. tausoti priimančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar fizinio asmens turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

3.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

3.5. sutarties kopiją, patvirtintą įmonės, įstaigos, organizacijos ar fizinio asmens parašu ir antspaudu, jeigu tokį privalo turėti, pateikti tiesiogiai arba elektroniniu paštu teritorinei darbo biržai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos;

3.6. informuoti teritorinę darbo biržą, jei darbo įgūdžių įgijimo sutartį nusprendžiama nutraukti, nes darbo įgūdžių įgijimo laikotarpiu yra skiriamos su konkrečių darbo įgūdžių įgijimo specifika nesusijusios užduotys nekvalifikuotam darbui atlikti, jei priimanti organizacija ar fizinis asmuo nesudaro sąlygų darbo įgūdžių įgijimo planui (programai) įgyvendinti;

3.7. papildomi darbo įgūdžių įgyjančio asmens įsipareigojimai – ______________.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

5. Ši sutartis gali būti nutraukiama:

5.1. jei darbo įgūdžių įgyjantis asmuo netenka bedarbio statuso;

5.2. jei viena iš šalių pažeidžia šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, jų nevykdo arba vykdo netinkamai;

5.3. šalių susitarimu, jei tokį susitarimą sąlygoja nenumatytos, objektyvios ir motyvuotos priežastys.

6. Sutarties šalis praneša kitai sutarties šaliai apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš _______ dienų.

7. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Ši sutartis laikoma galiojančia, jei sutarties kopija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo pateikta teritorinei darbo biržai ir šalys bei sutartyje numatytos sąlygos atitinka Užimtumo rėmimo įstatymo 261 straipsnyje numatytus reikalavimus. Sutartis galioja iki visų šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

9. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

 

IV. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Priimanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo ___________________

(pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

___________________

(įstaigos kodas arba fizinio asmens kodas ar gimimo metai, mėnuo, diena)

___________________

(adresas, tel., faks., el. p.)

Darbo įgūdžių įgyjantis asmuo

___________________

(vardas pavardė)

___________________

(asmens kodas ar gimimo metai, mėnuo, diena)

___________________

(adresas, tel., el. p.)

___________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

___________________                       A. V.

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(parašas)

 

__________________

Papildyta priedu:

Nr. A1-451, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-17, i. k. 2014-12437

 

9 priedas. Neteko galios nuo 2014-02-07

Priedo naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 

10 priedas. Neteko galios nuo 2014-02-07

Priedo naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

11 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

DARBO ROTACIJOS ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

________________ Nr. _________

(data)

____________________________

(vieta)

 

_____________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

 

__________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

ir ____________________________________________ (toliau vadinama – darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. pavadinimas)

atstovaujama(-as) __________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarėme šią Darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis).

 

I. Sutarties DALYKAS

Darbo rotacijos įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. šalių įsipareigojimai

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti ________________________________________ darbo biržos siunčiamą bedarbį

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į ________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

__________________________________________ darbo funkcijoms atlikti

(profesijos/pareigų pavadinimas)

pagal darbo sutartį neterminuotai (pabraukti) nuo 20 _m.___________ ___ d. arba laikotarpiui nuo 20 _m.______________ ___ d. iki 20___m. ___________ ____ d. (įrašyti)

1.2. per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai darbo sutarties kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., pateikti darbo biržai su įdarbinto darbo biržos siųsto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

1.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose atsiradimą.

2. Darbo birža įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui ____ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, jei:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų, įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

5. Už darbo biržai pateiktų įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Ši Sutartis sudaroma ____ mėnesiams, nuo 20____ m. _______________ ____ d. iki 20____ m. ________________ _____ d. įskaitytinai.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu.

9. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

Darbdavys

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

12 priedas. Neteko galios nuo 2014-02-07

Priedo naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

13 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Tipinės trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ įgyvendinimo ir Finansavimo sutartis

______________ NR. _____

(data)

______________________

(vieta)

 

__________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

_________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

________________________ savivaldybė (toliau vadinama – savivaldybė), atstovaujama ____

___________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

ir ____________________________________________ (toliau vadinama – darbdavys),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama(-as) __________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas) ir Viešųjų darbų programa, patvirtinta 20___m _______________ d. _________________________________________________________________________

 

Nr._____, sudarėme šią Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įgyvendinti šiuos viešuosius darbus:

 

Eil. Nr.

Viešųjų darbų pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (darbo dienos, valandos)

Orientacinis darbo vietų skaičius

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti darbo ieškančiais asmenimis, atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau vadinama – darbuotojai), terminuotas darbo sutartis šios Sutarties 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos pateikti darbo biržai ir savivaldybei šių sutarčių kopijas.

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų saugos reikalavimais, darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus – kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.7. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai ir savivaldybei su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

1.8. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti savivaldybę ir darbo biržą, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.9. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą aptarti pasiūlymo įdarbinti pagal kitą darbo sutartį;

1.10. viešiesiems darbams pasibaigus, įdarbinti (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklų mokinius) pagal darbo sutartį ___________ asmenis ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.11. prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant Aprašo 80 punkte nurodytas kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.12. pateikti darbo biržai ir savivaldybei jų prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinami viešieji darbai.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus į __________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio pavadinimas)

_________ asmenis (-ų) su rekomendacijomis, atsižvelgiant į darbdavio pateiktus reikalavimus;

2.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui ________ procentų subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti, apskaičiuotos už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos, o darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, ______ procentų išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

2.3. nusiųsti per 5 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo ar darbdavio iniciatyva anksčiau numatyto laiko nutraukia darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti;

2.4. tikrinti, kaip darbdavys įgyvendina viešuosius darbus.

3. Savivaldybė įsipareigoja:

3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui ________ procentų subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti, apskaičiuotos už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos, o darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, _______ procentų išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

3.2. vadovaujantis Aprašo ______ punktu, nustatyta tvarka iš dalies kompensuoti darbdaviui _______ proc. kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų;

3.3. tikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas ir įgyvendina viešuosius darbus.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

4. Darbo birža ir savivaldybė gali nutraukti šią Sutartį, kai nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, įspėjusios darbdavį prieš 10 dienų.

5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža ar savivaldybė nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų, įspėjęs darbo biržą ar savivaldybę prieš 10 dienų.

6. Už darbo biržai ir savivaldybei pateiktų įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, teisingumą atsako darbdavys.

7. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

9. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

_________________

(adresas, kodas, telefonas)

_________________

_________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

Savivaldybė

_________________

(adresas, kodas, telefonas)

_________________

_________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

Darbdavys

_________________

(adresas, kodas, telefonas)

_________________

_________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

14 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Tipinės dvišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

VIEŠŲJŲ DARBŲ įgyvendinimo IR finansavimo sutartis

 

______________ NR. _____

(data)

______________________

(vieta)

 

___________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

_________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _______________________________________________ (toliau vadinama – darbdavys),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama(-as) __________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas) ir Viešųjų darbų projektu __________________________________, patvirtintu ________________________ darbo biržos direktoriaus 20____ m._________________ d. įsakymu Nr.____, sudarėme šią Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įgyvendinti šiuos viešuosius darbus:

Eil. Nr.

Viešųjų darbų pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (darbo dienos/ valandos)

Orientacinis darbo vietų skaičius

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti darbo ieškančiais asmenimis, atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau vadinama – darbuotojai) terminuotas darbo sutartis laikotarpiui nuo šios Sutarties 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos pateikti darbo biržai šių sutarčių kopijas;

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus – kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.7. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

1.8. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo jų atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.9. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą aptarti pasiūlymo įsidarbinti pagal kitą darbo sutartį (išskyrus darbuotojus, dirbančius ne visą darbo laiką ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse);

1.10. įdarbinti viešiesiems darbams pasibaigus ________ asmenų ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė šį įsipareigojimą, išskyrus ekonominius sunkumus patiriančias įmones);

1.11. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinami viešieji darbai.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus _____ asmenis (-ų) su rekomendacijomis, atsižvelgiant į darbdavio pateiktus reikalavimus (netaikoma asmenims, dirbantiems ne visą darbo laiką ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse);

2.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui šias subsidijas darbo užmokesčiui kompensuoti:

2.2.1. __________ proc. darbo užmokesčio, apskaičiuoto už įdarbinto pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;

2.2.2. darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, _______ proc. piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

 

2.3. nusiųsti per 5 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo ar darbdavio iniciatyva nutraukia darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti (netaikoma ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms);

2.4. tikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas bei įgyvendina viešuosius darbus.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS:

 

3. Darbo birža gali nutraukti šią Sutartį, įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, kai:

3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2. darbdavys nutraukia su viešuosius darbus dirbančiu asmeniu darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti jai nepasibaigus.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų, įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

5. Už darbo biržai pateiktų įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

7. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

8. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Darbdavys

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 

15 priedas. Neteko galios nuo 2014-02-07

Priedo naikinimas:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

16 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Paraiškos darbo vietų steigimo subsidijavimui forma)

 

_________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

______________________________ darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

Paraiška DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMUI

 

______________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietų (-os) steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia _______________________________

(data)

Darbo vietų (-os) įsteigimas1 ________________________

(data)

2. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius; iš viso ______

3. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

3.1. subsidijos dydis _____________________________________________ Eur;“.

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. steigiamų darbo vietų skaičius _______ ;

3.3. numatomų įdarbinti registruotų darbo biržoje darbo ieškančių asmenų ir (ar) bedarbių skaičius ______________;

iš jų pagal atskiras grupes:

3.3.1. kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ___________;

3.3.2. neįgaliųjų, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis __________;

3.3.3. neįgaliųjų, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis __________;

3.4. bedarbių (kai darbo vietą steigia buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos) ___________;

3.5. steigiamų darbo vietų (-os) aprašymas

_________________________________________________________________________

(aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta (jos vieta technologiniame procese, įmonės/įstaigos veikloje ir kt.),

_________________________________________________________________________

darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos, darbo vietos pritaikymą prie įdarbinamo darbuotojo negalios, darbo

_________________________________________________________________________ ;

trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

1 darbo vietos turi būti įsteigtos per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo

 

4. Reikalavimai darbuotojams steigiamose darbo vietose

 

Profesija ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių)

Kvalifikacija (kategorija)

Išsilavinimas

Kiti reikalavimai (profesinės žinios ir įgūdžiai, darbo patirtis, kompiuterinės žinios, kalbų mokėjimas, darbo stažas ir kt.)

 

5. Veikla darbo vietai įsteigti

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Eur

Pradžia

Pabaiga

Trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos veiklos

___________________________________________________________________________________

būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas

___________________________________________________________________________________

numatoma subsidijuoti (įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.))

 

6. Įdarbinamų darbuotojų mokymas

______________________________________________________________________________

(aprašykite, kokie reikalingi mokymai darbo vietoje)

 

7. Darbo vietų steigimo sąmata:

7.1. Darbo vietų (-os) steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų, Eur

Iš jų

Subsidijos

 

Paraiškos teikėjo lėšos

 

Suma, Eur

Struktūra, proc.

Suma,

Eur

Struktūra, proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, būtinų darbo vietų funkcionavimui užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

7.2. Sąmatos pagrindimas

___________________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

 

___________________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, poreikį

 

___________________________________________________________________________________

patalpų remonto ir kitų darbų darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

8. PRIEDAI:

8.1. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

8.2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti ar esamoms darbo vietoms pritaikyti prie neįgaliojo asmens negalios poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

8.3. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, ____ lapai.

8.4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

17 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Paraiškos savarankiškam užimtumui remti forma)

 

__________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjas, įmonės pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

___________________ darbo biržai

 

Paraiška savarankiškam užimtumui remti

 

_____________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietos steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia _________________

(data)

Darbo vietos įsteigimas1 _________________________

(data)

 

2. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

2.1. subsidijos dydis ____________________________________________ Eur;

(skaičiais ir žodžiais)

2.2. steigiamos sau darbo vietos aprašymas

________________________________________________________________________

(nurodyti profesiją ir jos kodą (pagal profesijų klasifikatorių), aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta, darbo vietoje atliekamos

________________________________________________________________________;

darbo funkcijos, darbo vietos pritaikymas prie negalios, darbo trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

 

2.3. gebėjimų atlikti darbo funkcijas numatomoje įsteigti (pritaikyti) darbo vietoje aprašymas

_________________________________________________________________________

(nurodyti turimas kvalifikacijas, profesinius įgūdžius, išsilavinimą; aprašyti, kaip bus kompensuojamas nepilnas

_________________________________________________________________________ .

darbingumas, darbo organizavimą, darbo laiką ir kt.)

 

3. Veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti):

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Eur

Pradžia

Pabaiga

Trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo

 

__________________________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos

 

________________________________________________________________________________________

veiklos būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas numatoma subsidijuoti

 

_________________________________________________________________________________________.

(įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangos montavimui ir kt.)

 

4. Mokymas

___________________________________________________________________________________

(aprašykite, kokius mokymus iki darbo vietos sau įsteigimo reikia organizuoti)

 

5. Darbo vietos steigimo sąmata:

5.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų,Eur

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma, Eur

Struktūra, proc.

Suma, Eur

Struktūra, proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliajam, būtinų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.

 

5.2. Sąmatos pagrindimas

___________________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

 

___________________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių,

 

___________________________________________________________________________________

patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

6. PRIEDAI:

6.1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

6.2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti ar esamoms darbo vietoms pritaikyti prie neįgaliojo asmens negalios poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

6.3. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, ___ lapai.

6.4. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, ____ lapai.

6.5. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

 

_______________

(pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-442, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5897 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-442

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos subsidijai gauti forma)

 

_____________________________________________________________________________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

___________________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO

_____________________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

PARAIŠKA SUBSIDIJAI GAUTI

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

__________________________________________________________________________________ 

(nurodyti savivaldybę ir seniūniją, kurioje bus įgyvendinamas projektas)

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS

 

Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia _________________________

(data)

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga _________________________

(data)

3. PROJEKTO SANTRAUKA

3.1. Suminė projekto vertė (Eur), iš viso ______________________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

valstybės parama _________________________________________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

subsidijos gavėjo nuosavos lėšos _____________________________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius ______________________________________________

 

3.3._____________________________________________________________________________

(trumpai (iki 10 eilučių) aprašyti projekto esmę)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

4. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.1. Projekto poreikio pagrindimas

_____________________________________________________________________________________

(nurodyti problemas ir priežastis, dėl kurių svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

_______________________________________________________________________________________

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

_____________________________________________________________________________________

(atsižvelgiant į pateiktą projekto poreikio pagrindimą nurodyti projekto tikslus ir uždavinius, naudą teritorijai, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas, kt.)

_____________________________________________________________________________________

 

5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS

5.1. Projekto veiklos

 Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Eur

Atsakingas asmuo

(pareigos, vardas, pavardė)

Pradžia

 

Pabaiga

 

trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

(nurodyti veiklas, kurias reikia atlikti steigiant darbo vietas, pagal jų vykdymo eiliškumą ir jas aprašyti, nurodyti jų tarpusavio ryšius,

_____________________________________________________________________________________

įgyvendinimo laiką apibrėžti konkrečiomis datomis)

_____________________________________________________________________________________

5.2.___________________________________________________________________________

(nurodyti, kokių tikslinių grupių bedarbiai planuojami įdarbinti į steigiamas darbo vietas, reikalavimus jų darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar)

_______________________________________________________________________________________

kompetencijoms ir aprašyti, kodėl nurodyti reikalavimai darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar) kompetencijoms būtini)

_______________________________________________________________________________________

 

5.3. Kiekvieno į įsteigtas darbo vietas įdarbinamo asmens kvalifikacijai keliami reikalavimai:

Profesija* ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių).

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Kompetencijos

 

Darbo patirtis (stažas)

 

Išsilavinimas

 

* Profesija turi atitikti remiamas profesijas, nurodytas teritorinės darbo biržos patvirtintame remiamų profesijų, įgyvendinant VUI projektus, sąraše.

 

6. DARBO, KURIS BUS ATLIEKAMAS ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, APRAŠYMAS

_______________________________________________________________________________________

 (nurodyti kiekvieno į įsteigtas darbo vietas numatyto įdarbinti asmens darbo funkcijas, darbo vietos adresą, darbo laiko režimą, darbo laiko trukmę)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR TĘSTINUMAS

7.1._____________________________________________________________________________

(nurodyti dabartinę situaciją ir planuojamus rezultatus įgyvendinus projektą, pateikti kiekybinius rezultatų rodiklius, susijusius su užimtumo didinimu,

_______________________________________________________________________________________

aprašyti, ar planuojama išlaikyti įsteigtas darbo vietas pasibaigus 3 metų nuo darbo vietų įsteigimo kontrolės terminui, ir nurodyti, kaip planuojama tai padaryti)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7.2.______________________________________________________________________________

 (nurodyti rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos sėkmingai įgyvendinti projektą, pateikti jų vertinimą, aprašyti mechanizmus,

_______________________________________________________________________________________

kurie bus taikomi minėtoms rizikoms išvengti arba jų padariniams spręsti)

_______________________________________________________________________________________

 

8. DARBO UŽMOKESTIS, PLANUOJAMAS MOKĖTI ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE

 

_____________________________________________________________________________________

    (nurodyti kiekvienam į įsteigtą darbo vietą įdarbintam asmeniui planuojamą mokėti darbo užmokestį, jo atitiktį procentais oficialiai Lietuvos statistikos departamento

____________________________________________________________________________________

paskelbtam vidutiniam darbo užmokesčiui tikslinės teritorijos savivaldybėje; nurodyti vidutinį visų steigiamų darbo vietų darbo užmokestį)

_______________________________________________________________________________________

 

 

9. PROJEKTO TEIKĖJAS IR JO PARTNERIAI

9.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas_________________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)_______________________________________

Veiklos sritis______________________________________________________________________

Registracijos data ________________________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius______________________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė__________________

_______________________________________________________________________________________

9.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

_____________________________________________________________________________________

 

9.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio įmonės (viešosios įstaigos) pavadinimas ________________________________________

Veiklos sritis _____________________________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą ______________________________________________________

 

9.4. Projekto teikėjo atitiktis Užimtumo rėmimo įstatymo 31 straipsnio 2 punktą:

- valstybės institucijos ir įstaigos – _____ proc.;

- savivaldybės institucijos ir įstaigos – _____ proc.;

- valstybės ar savivaldybių įmonės – _____ proc.

 

10. SAVIVALDYBĖS IR (AR) VIETOS BENDRUOMENĖS INDĖLIS IR JO ĮTAKA PLANUOJAMIEMS PASIEKTI PROJEKTO REZULTATAMS

_______________________________________________________________________________________

(nurodyti savivaldybės ir (ar) vietos bendruomenės indėlį įgyvendinant projektą, kokios įtakos tai turės projekto rezultatams ir pan.)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

11. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

11.1. Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas:

Eil. Nr.

 

 

Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas

 

Iš viso išlaidų,

eurais

Iš jų

valstybės paramos

lėšos

projekto teikėjo

lėšos

suma,

Eur

struktūra, proc.

suma,

Eur

struktūra,

proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius (pvz., jeigu projektui įgyvendinti reikalinga tam tikra įranga ar įrengimas, nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai projekto teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

 

11.2._________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimą, nurodant ryšį tarp numatomų veiklų ir reikalingų lėšų;

_____________________________________________________________________________________

pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti bei tam būtinas lėšas)

____________________________________________________________________________________

12. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma (Eur)

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų naujoms darbo vietoms įsteigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

3. Dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijos, ___ lapai;

4. Už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas) kopijos, _____ lapai.

5. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

6. Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymai dėl planuojamų įsigyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapai.

 

Pastaba. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri leistų teritorinėms darbo biržoms geriau suprasti projektą, įvertinti projekto įtaką teritorijos gyventojų užimtumui ir strateginio verslo plėtrai.

 

PROJEKTO TEIKĖJO PASIŽADĖJIMAS

Aš,_____________________________________________________________________________,

(projekto teikėjo vadovo vardas, pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti teritorinei darbo biržai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

 

 

________________________            ________________    ___________________________

 (pareigų pavadinimas)                                                 (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

A. V.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

19 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-341

redakcija)

 

(Planuojamos veiklos aprašymo forma)

__________________________________________________________________________

(asmens, įsteigusio labai mažą įmonę, vardas ir pavardė)

 

Planuojamos veiklos aprašymas

__________________________________________________________________________

(įsteigtos įmonės pavadinimas, statusas ir adresas)

 

Planuojama vykdyti veikla ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

1. Planuojamos veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (įrašyti).

1.1.

1.2.

....

 

2. Numatomi pateikti produktai (gaminiai, prekės ar paslaugos).

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Numatyta kaina, Eur

Darbo laiko sąnaudos vienetui pagaminti, valandomis

Prognozuojami pardavimai per mėnesį, Eur

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siūlomų produktų konkurencingumas.

3.1. Rinkos analizė

_________________________________________________________________________

(trumpai aprašykite turimą informaciją apie būsimus konkurentus)

 

3.2. Kainų palyginimas

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Mano kaina

Konkurento A (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

Konkurento B (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

Konkurento C (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Produktų išskirtinumas

_________________________________________________________________________

(nurodykite jūsų produktų pirkėjui patrauklias ypatybes, palyginkite su konkurentų analogiškais produktais)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

3.4. Rinkodaros planas

_________________________________________________________________________

(trumpai aprašykite, kokius reklamos būdus naudosite ir į kokį pirkėją orientuositės)

 

4. Veiklai reikalingos priemonės ir lėšos

4.1. Patalpos

_________________________________________________________________________

(nurodykite patalpų plotą, sanitarinius, ekologinius, techninius reikalavimus. Jei reikalingas remontas ar pritaikymo

_________________________________________________________________________

darbai, nurodykite jų kainą. Patalpos valdomos nuosavybės teise, nuomojamos ( nurodykite nuomos kainą )

_________________________________________________________________________

pagal panaudos sutartį)

 

4.2. Reikalinga įranga (programinė įranga, kompensacinė technika ir priemonės, baldai ir pan.), numatoma įgyti už subsidijos ir nuosavas lėšas:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Charakteristika (funkcinės savybės, našumas ir pan.)

Vieneto kaina, Eur

Kiekis

Suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

4.3. Reikalingi įrankiai ir kitos darbo priemonės, numatomi įsigyti už subsidijos ir nuosavas lėšas:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vieneto kaina, Eur

Kiekis

Suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

5. Ekonominės veiklos įvertinimas ir prognozės

_________________________________________________________________________

(įvertinkite veiklos prognozes pirmiems metams – susumuokite visas planuojamas išlaidas ir numatomas pajamas,

_________________________________________________________________________

įskaitant subsidiją, ir įvertinkite, ar pirmieji 12 veiklos mėnesių metai nebus nuostolingi. Pagrįskite ateinančių 36

_________________________________________________________________________

mėnesių veiklą ir pagrįskite veiklos pelningumą ateityje)

 

_______________

(vardas, pavardė)

_______________

(parašas)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

20 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2014 m. rugsėjo 09 d. įsakymo

Nr. A1-439

redakcija)

 

 

(Darbo vietų steigimo sutarties forma)

 

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS Nr. ______________

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

___________________________ teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 _______________________________________________________________________________,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama_____________________________________________________________________,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo vietų steigimo subsidijavimas ir įdarbinimas į įsteigtas darbo vietas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

1.1. įsteigti ___________________________________________________________  darbo

(skaičius žodžiais, profesinė kvalifikacija)

vietą (-as) iki 20 __ m. ________________ ___d.;

1.2. į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas įdarbinti darbo biržoje  registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašant su jais neterminuotas darbo sutartis ir nustatant darbo laiką, nurodytą paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu ir įforminami darbo vietų steigimo įgyvendinimo sutarties pakeitimu;

1.3. įdarbinus darbo biržos siųstą bedarbį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti darbo biržą. Į atsilaisvinusią darbo vietą per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu darbo birža per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą negali nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, kvalifikacinius reikalavimus tikslinti ir per 10 darbo dienų nuo subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštiško susitarimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

1.4. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti trejus metus nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

1.5. skirti savo lėšų darbo vietoms steigti ________________________________________;

 (suma žodžiais, valiutos santrumpa)

1.6. naudoti darbo vietoms steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti pateiktą sąmatą;

1.7. darbo vietoms steigti subsidijos ir subsidijos gavėjo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.8. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaudamasis:

1.8.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija;

1.8.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija;

1.9. teikti darbo biržai Apraše nustatytos formos (Aprašo 23 priedas) veiklos finansinę ataskaitą iki kito mėnesio 5 dienos bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie darbo vietų steigimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą bei kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.10. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietų steigimui;

1.11. darbo vietų steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.12. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.13. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, darbo vietų steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti, laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

1.14. raštu per 3 darbo dienas informuoti darbo biržą, kai darbuotojas serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per pastaruosius dvylika mėnesių arba yra išėjęs nėštumo, gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, ir per 30 darbo dienų nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos priimti į darbą pagal terminuotą darbo sutartį kitą darbo biržos atsiųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

1.15. sudaryti sąlygas darbo vietų steigimą ir įsteigtose darbo vietose vykdomą veiklą trejus metus po įsteigimo patikrinti vietoje;

1.16. darbo vietas įsteigti profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už darbo vietos steigimo kokybę;

1.17. be darbo biržos sutikimo:

1.17.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti ar kitaip neperleisti įsigyto turto pagal gautą subsidiją;

1.17.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti jam ne viso darbo laiko arba ne visos darbo savaitės, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

1.17.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant (pritaikant) darbo vietas;

1.18. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus.

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti subsidijos gavėjui _______________________________________________  

(suma žodžiais, valiutos santrumpa)

subsidiją darbo vietai (-oms) steigti;

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvoje Respublikoje veikiančiame banke taip:

2.2.1. ______________________________   (50 procentų visos subsidijos dydžio) per 10

 (suma žodžiais, valiutos santrumpa)

darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį;

2.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas, __________________________  ,

 (suma žodžiais, valiutos santrumpa)

per 5 darbo dienas pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis;

2.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti informaciją ir metodinę pagalbą, reikalingą darbo vietai (-oms) steigti;

2.4. siųsti subsidijos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui įsteigtoje darbo vietoje, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

2.5. organizuoti (pagal darbo biržos įgyvendinamas mokymo programas) subsidijos gavėjo prašymu asmenų, numatomų įdarbinti į įsteigtas darbo vietas, profesinį mokymą;

2.6. vykdyti darbo vietos (-ų) steigimo priežiūrą ir vertinimą.

 

III. DARBO VIETŲ STEIGIMO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

3. Darbo vietos steigiamos, finansuojamos ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą:

5.1. visą iki Sutarties 1.1 papunktyje nurodytos datos nepanaudotą subsidiją;

5.2. subsidijos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

5.3. neįsteigęs visų Sutartyje numatytų darbo vietų, – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį.

6. Subsidijos gavėjas darbo biržai per 15 darbo dienų privalo grąžinti:

6.1. visą pervestą subsidiją, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

6.1.1. jis raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, gavęs darbo biržos įspėjimą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atveju;

6.1.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.2. pervestą subsidiją arba jos dalį, kaip nurodyta Aprašo 110 punkte, kai:

6.2.1. panaikina įsteigtą darbo vietą, kaip tai apibrėžta Aprašo 3.4 papunktyje;

6.2.2. atsisako per 30 darbo dienų laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos įdarbinti darbo biržos siunčiamus bedarbius, kurie atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

6.2.3. atsisako tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

6.2.4. atsisako per 10 darbo dienų nuo kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Apraše nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šios Sutarties Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

10. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

11. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

12. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

14. Darbo vietų steigimo paraiška kartu su jos priedais yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Darbo birža

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Subsidijos gavėjas

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-341, 2010-07-15, Žin., 2010, Nr. 85-4471 (2010-07-17), i. k. 1102230ISAK00A1-341

Nr. A1-61, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01185

Nr. A1-439, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12340

Nr. A1-83, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02621

 


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

21 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 09 d. įsakymo

Nr. A1-439

redakcija)

 

 

(Savarankiško užimtumo rėmimo sutartis)

 

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUTARTIS Nr. ______________

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

____________________________________________________  darbo birža (toliau – darbo birža),

atstovaujama __________________________________________________________________ , ir

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

________________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

 (subsidijos gavėjo vardas, pavardė)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo vietos sau steigimo subsidijavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

1.1. įsteigti darbo vietą iki 20__ m. ______________ ___ d.;

1.2. naudoti darbo vietai steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje savarankiškam užimtumui remti pateiktą sąmatą;

1.3. subsidijos lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.4. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaudamasis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis; 

1.5. teikti darbo biržai Apraše nustatytos formos (Aprašo 23 priedas) veiklos finansinę ataskaitą iki kito mėnesio 5 dienos bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie darbo vietos steigimo eigą, paramos ir nuosavų lėšų panaudojimą bei kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.6. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietai steigti;

1.7. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirado dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.8. saugoti darbo vietos steigimo dokumentus;

1.9. įsteigtos darbo vietos nepanaikinti trejus metus nuo darbo vietos įsteigimo dienos ir per šiuos metus kiekvieną metų ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. darbo biržai teikti informaciją apie veiklą įsteigtoje darbo vietoje;

1.10. sudaryti sąlygas už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą trejus metus po įsteigimo patikrinti vietoje;

1.11. be darbo biržos sutikimo:

1.11.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti ar kitaip neperleisti įsigyto turto pagal gautą subsidiją;

1.11.2. nekeisti darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti ne viso darbo laiko arba ne visos darbo savaitės, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs paraiškoje savarankiškam užimtumui remti, išskyrus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

1.11.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant (pritaikant) darbo vietą;

1.12. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti subsidijos gavėjui ________________________________________________  

 (suma žodžiais, valiutos santrumpa)

subsidiją darbo vietai steigti;

2.2. lėšas, nurodytas Sutarties 2.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvoje Respublikoje veikiančiame banke taip:

2.2.1. _______________________________ (75 proc. visos subsidijos dydžio) per 10 darbo

 (suma žodžiais, valiutos santrumpa)

dienų nuo mokėjimo prašymo daliniam mokėjimui gauti pateikimo;

2.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas _____________________________  

 (suma žodžiais, valiutos santrumpa)

per 5 darbo dienas, pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis;

2.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti informaciją, reikalingą darbo vietai steigti;

2.4. vykdyti darbo vietos steigimo priežiūrą ir vertinimą.

 

III. DARBO VIETOS STEIGIMO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

3. Darbo vieta steigiama, finansuojama ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

4. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą:

5.1. visą iki Sutarties 1.1 papunktyje nurodytos datos nepanaudotą subsidiją;

5.2. subsidijos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

5.3. neįsteigęs darbo vietos, visą išmokėtos subsidijos dalį.

6. Subsidijos gavėjas darbo biržai per 15 darbo dienų privalo grąžinti:

6.1. visą pervestą subsidiją, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

6.1.1. jis raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, gavęs darbo biržos įspėjimą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atveju;

6.1.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje