Suvestinė redakcija nuo 2023-10-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 93-4012, i. k. 109106ANUTA00O3-106

 

Nauja redakcija nuo 2023-10-01:

Nr. O3E-1413, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18900

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

 

DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

 

2009 m. liepos 21 d. Nr. O3-106

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsniais Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nutaria:

Patvirtinti Karšto vandens kainų nustatymo metodiką (toliau vadinama – Metodika).

 

 

Komisijos pirmininkas                                                              Virgilijus Poderys

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2009 m. liepos 21 d.

nutarimu Nr. O3-106

(Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo

Nr. O3E-1413

redakcija)

 

KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karšto vandens kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo principus, kainodaros reikalavimus ir kainų nustatymo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytais atvejais ir tvarka Metodika vadovaujasi:

2.1. karšto vandens tiekėjas, rengdamas karšto vandens kainų (kainų dedamųjų) projektus ir teikdamas juos atitinkamoms Reguliuojančiosioms institucijoms;

2.2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vertindama karšto vandens kainų (kainų dedamųjų) projektus bei nustatydama karšto vandens kainų dedamąsias;

2.3. savivaldybės taryba, vertindama karšto vandens kainų (kainų dedamųjų) projektus bei nustatydama karšto vandens kainų dedamąsias;

2.4. karšto vandens tiekėjas, nustatydamas karšto vandens kainų dedamąsias Metodikos 20 punkte numatytu atveju;

2.5. karšto vandens tiekėjas, apskaičiuodamas galutines mėnesio karšto vandens kainas.

3. Karšto vandens kainos grindžiamos nediskriminavimo, pagrįstų būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo, stabilumo, kryžminio subsidijavimo draudimo principais ir sudaro prielaidas įgyvendinti šiuos tikslus:

3.1. ginti karšto vandens vartotojų teises bei teisėtus interesus;

3.2. pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei kokybišką karšto vandens tiekimą vartotojams;

3.3. didinti karšto vandens ruošimo ir tiekimo efektyvumą;

3.4. užtikrinti pagrįstą karšto vandens tiekimo veiklos rentabilumą;

3.5. skatinti karšto vandens tiekėjus diegti pažangias technologijas;

3.6. įteisinti pagrįstą konkurenciją tarp karšto vandens tiekėjų.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

4. Ataskaitinis laikotarpis – paskutiniai finansiniai metai iki karšto vandens kainų (kainų dedamųjų) projekto pateikimo, už kuriuos pateiktos reguliuojamosios veiklos ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus parengta patikros ataskaita apie faktinius pastebėjimus ar sutartų procedūrų ataskaita.

5. Karšto vandens kaina – už karšto vandens kubinį metrą mokama kaina, kurią karšto vandens tiekėjas apskaičiuoja pagal nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo bei šilumos kainas.

6. Karšto vandens kainos dedamosios – pastovioji ir kintamoji dedamosios, kurias, vadovaudamasi Metodika, nustato Taryba, savivaldybės taryba arba Metodikos 20 punkte numatytu atveju – karšto vandens tiekėjas.

7. Karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpis – vienų metų laikotarpis, kuriuo galioja karšto vandens kainos dedamosios, išskyrus atvejus, kai karšto vandens tiekėjas laiku nepateikia Tarybai ir (ar) savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projekto ir (ar) laiku ar tinkamai nepateikia visų karšto vandens kainos dedamosioms nustatyti ir (ar) suderinti reikalingų dokumentų. Tokiu atveju galioja esamos karšto vandens kainų dedamosios, kol Taryba ir (ar) savivaldybės taryba nustato, suderina arba vienašališkai nustato naujas karšto vandens kainų dedamąsias. Kai karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas ir kai karšto vandens kainos dedamųjų projektas teikiamas kartu su šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio projektu, karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpis gali būti trumpesnis nei vieni metai.

8. Karšto vandens kainos dedamųjų projektas – karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimų ir jiems pagrįsti reikalingų dokumentų visuma.

9. Karšto vandens ruošimas – geriamojo vandens pašildymas iki higienos normomis nustatytos temperatūros.

10. Karšto vandens vartotojų mažmeninis aptarnavimas – veikla, apimanti sąskaitų, mokėjimo pranešimų už suvartotą karštą vandenį parengimą ir pateikimą vartotojams, karšto vandens suvartojimo bei įmokų apskaitą, vartotojų informavimą ir kitą susijusią veiklą.

11. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

12. Pagrįstos būtinosios sąnaudos – pagal Metodiką karšto vandens kainų (kainų dedamųjų) nustatymo metu apskaičiuotos neišvengiamos karšto tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugos sąnaudos, reikalingos saugiam ir patikimam paslaugos (produkto) teikimui.

13. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji – pastovi karšto vandens kainos dalis, apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

14. Projekcinė karšto vandens kaina – karšto vandens kaina, apskaičiuojama kartu su karšto vandens kainos dedamosiomis pagal Metodikos reikalavimus pritaikant šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainas. Ši kaina apskaičiuojama tik karšto vandens kainos palyginimo tikslais ir nėra taikoma teikiant sąskaitas karšto vandens vartotojams.

15. Kitos sąvokos atitinka Įstatyme, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Normatyvų metodika), Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėse, patvirtintose Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“, Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, patvirtiname Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E‑470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės apraše, patvirtintame Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamosios analizės aprašas), ir kituose karšto vandens tiekimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

 

III SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO IR KARŠTO VANDENS KAINŲ ĮSIGALIOJIMO TVARKA

 

16. Karšto vandens tiekėjams, kurie yra ir šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir kitiems karšto vandens tiekėjams, tiekiantiems karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, karšto vandens kainos dedamąsias nustato Taryba. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainos dedamąsias nustato savivaldybių tarybos.

17. Karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo tvarka, kai jas nustato Taryba:

17.1. karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo pabaigos parengia ir teikia Tarybai bei savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą;

17.2. savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų teikia Tarybai karšto vandens kainų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės pastabas arba per 30 kalendorinių dienų jų negavusi, per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos nustato karšto vandens kainų dedamąsias;

17.3. karšto vandens kainų dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos ir galioja Metodikos 7 punkte nurodytu laikotarpiu.

18. Karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo tvarka, kai jas nustato savivaldybių tarybos:

18.1. karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo pabaigos parengia ir teikia savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą;

18.2. savivaldybės taryba per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos nustato karšto vandens kainų dedamąsias;

18.3. karšto vandens kainų dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos ir galioja Metodikos 7 punkte nurodytu laikotarpiu;

18.4. skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų karšto vandens kainos dedamųjų ne teismo tvarka nagrinėja Taryba, vadovaudamasi Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis.

19. Kai karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, karšto vandens kainos dedamųjų projektas pateikiamas kartu su šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio projektu.

20. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainos dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Metodiką ir suderinęs su Taryba:

20.1. karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo pabaigos parengia ir teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų projektą ir įstatuose nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl karšto vandens kainos dedamųjų;

20.2. Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos suderina karšto vandens tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias arba šių dedamųjų nederina, jei jos neatitinka Įstatymo ir Metodikos nuostatų;

20.3. Tarybai nesuderinus karšto vandens tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka nustatytų karšto vandens kainų dedamųjų, karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nustato naujas karšto vandens kainų dedamąsias. Jeigu nustatytos naujos karšto vandens kainų dedamosios atitinka Įstatymo ir Metodikos nuostatas, Taryba atskiru nutarimu suderina šias dedamąsias;

20.4. jei Tarybai nesuderinus karšto vandens tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka priimtu sprendimu nustatytų karšto vandens kainos dedamųjų, karšto vandens tiekėjas naujų karšto vandens kainų dedamųjų nenustato per 30 kalendorinių dienų ir (arba) nustatytos naujos karšto vandens kainų dedamosios neatitinka Įstatymo ir Metodikos nuostatų, Taryba per 30 kalendorinių dienų vienašališkai nustato karšto vandens kainos dedamąsias;

20.5. Tarybai suderinus karšto vandens tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka nustatytas arba vienašališkai nustačius karšto vandens kainų dedamąsias, jos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos ir galioja Metodikos 9 punkte nurodytu laikotarpiu.

21. Karšto vandens tiekėjai viešai informuoja vartotojus apie naujai nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias.

22. Keičiantis karšto vandens kainai, karšto vandens tiekėjas, atsižvelgdamas į nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias ir pakitusias šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus, savivaldybę ir Tarybą apie karšto vandens kainą. Karšto vandens kaina įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.

23. Savivaldybės institucija kontroliuoja, ar karšto vandens tiekėjai teisingai skaičiuoja ir taiko karšto vandens kainas.

 

IV SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINOS PROJEKTO REIKALAVIMAI

 

24. Karšto vandens kainos projektui teiktinos informacijos reikalavimai:

24.1. paskutinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitos ir audito išvados (teikia karšto vandens tiekėjai, kurie nėra šilumos tiekėjais). Šį priedą teikia karšto vandens teikėjai, kurių karšto vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos;

24.2. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama išsami informacija apie karšto vandens kainos (kainos dedamųjų) projekte nurodytas planuojamas sąnaudas, šių sąnaudų išsamūs skaičiavimai (lentelių ar kita forma) bei jų pagrindimas, reikalingi ir pakankami įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu;

24.3. Pastoviosios karšto vandens kainos dedamosios skaičiavimas (Metodikos 1 priedas);

24.4. Investicijų grąžos normos skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas);

24.5. Kintamosios karšto vandens kainos dedamosios skaičiavimas (Metodikos 3 priedas);

24.6. Projekcinės karšto vandens kainos skaičiavimas (Metodikos 4 priedas);

24.7. Ilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti (Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – WACC metodika) priedas);

24.8. kiti karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimams patikrinti būtini duomenys.

 

V SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINODARA

 

25. Pagal Metodiką apskaičiuojamos ir nustatomos kintamoji ir pastovioji karšto vandens kainos dedamosios.

26. Karšto vandens kainos grindžiamos karšto vandens tiekėjo pagrįstomis būtinosiomis valstybės reguliuojamomis karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo sąnaudomis bei investicijų grąža.

27. Karšto vandens tiekėjas, teikdamas karšto vandens kainos dedamųjų projektą, turi pateikti planuojamų būtinųjų sąnaudų pagrindimą. Jeigu karšto vandens tiekėjas nepateikia reikiamos informacijos ir neįrodo planuojamų sąnaudų būtinumo ir pagrįstumo, laikoma, kad karšto vandens tiekėjo sąnaudos yra nepagrįstos. Nepagrįstos sąnaudos neįtraukiamos nustatant karšto vandens kainos dedamąsias.

28. Nustatant karšto vandens kainos dedamąsias, atsižvelgiama į:

28.1. faktiškai suteiktų atitinkamų paslaugų (produktų) kiekius ataskaitiniu laikotarpiu ir priežastis, kurias karšto vandens tiekėjas nurodė kaip lemiančias suteiktų paslaugų (produktų) apimties pokyčius, pagrįstumą;

28.2. reguliuojamos veiklos ataskaitose karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai faktiškai priskirtų būtinųjų sąnaudų apimtį ataskaitiniu laikotarpiu ir priežastis, kurias karšto vandens tiekėjas nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

28.3. lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes:

28.3.1. jei karšto vandens tiekėjo planuojamas efektyvumas didesnis nei pagal Lyginamosios analizės aprašą nustatytas efektyvumas, nustatoma karšto vandens tiekėjo planuojamą efektyvumą atitinkanti metinė pastoviųjų sąnaudų apimtis. Karšto vandens tiekėjo planuojamas efektyvumas grindžiamas ataskaitinio laikotarpio faktiniu efektyvumu, įvertinant Metodikos 28.1 ir 28.2 papunkčių nuostatas;

28.3.2. jei karšto vandens tiekėjo planuojamas efektyvumas mažesnis nei pagal Lyginamosios analizės aprašą nustatytas efektyvumas, karšto vandens tiekėjui nustatoma pagal Lyginamosios analizės aprašą apskaičiuotą efektyvumą atitinkanti šių sąnaudų apimtis. Karšto vandens tiekėjui gali būti nustatomas kitoks nei pagal Lyginamosios analizės aprašą nustatytas efektyvumas, jeigu karšto vandens tiekėjas pagrindžia planuojamų pastoviųjų sąnaudų būtinumą;

28.4. Tarybos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų, atliekamų vadovaujantis Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, rezultatus.

 

VI SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

Vandens kiekių nustatymas

29. Skaičiuojant karšto vandens kainą, būtinas paruošti karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal per ataskaitinį laikotarpį karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, atsižvelgus į priežastis, lėmusias šio kiekio pasikeitimą ir prognozuojamą geriamojo vandens suvartojimo pasikeitimą (Metodikos 28.1 papunktis). Karšto vandens tiekėjas, pradedantis karšto vandens tiekimo veiklą, būtino parduoti karšto vandens kiekį apskaičiuoja pagal geriamojo vandens tiekėjo ataskaitinio laikotarpio pateiktus duomenis.

30. Karšto vandens tiekėjo karštam vandeniui ruošti nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Išleistų nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

31. Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis daugiabučiuose namuose esantiems vartotojams nustatomas iš būtino paruošti karšto vandens kiekio atėmus faktines, tačiau ne didesnes kaip 3 proc. leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidarančias dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų. Kai faktinės karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose ataskaitiniu laikotarpiu buvo neigiamos, planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis daugiabučiuose namuose esantiems vartotojams atitinka planuojamą geriamojo vandens, reikalingo karšto vandeniui ruošti, kiekį. Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis kitiems vartotojams nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

Kintamųjų sąnaudų nustatymas

32. Karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) kintamąsias sąnaudas sudaro geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo sąnaudos bei šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, sąnaudos.

33. Kintamųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai, apimtis nustatoma pagal formulę:

 

 

(1)

 

čia:

VC – kintamųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai, apimtis, Eur/metams;

CW – geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo sąnaudos, Eur/metams;

CH – šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, sąnaudos, Eur/metams.

 

Pastoviųjų sąnaudų nustatymas

 

34. Karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugos pastoviosios sąnaudos nustatomos kaip visų šiai paslaugai priskirtinų pastoviųjų sąnaudų metinių apimčių suma ir apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

(2)

 

čia:

FC – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai, apimtis, Eur/metams;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Eur/metams;

CDU – darbo užmokesčio sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Eur/metams;

CSIsu darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Eur/metams;

CT – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Eur/metams;

COeinamojo remonto ir aptarnavimo, finansinės, administracinės, rinkodaros ir pardavimų, kitos personalo (be darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų) sąnaudos ir kitos pastoviosios sąnaudos, priskirtinos paslaugai, Eur/metams.

35. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuojamos pagal ataskaitiniu laikotarpiu reguliuojamos veiklos ataskaitose karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai priskirtas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, atsižvelgus į pokyčius, lemiančius šių sąnaudų pasikeitimą (Metodikos 28.2 papunktis).

36. Metinis darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas karšto vandens tiekimo veiklos, įskaitant karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų bendrosios veiklos darbuotojų skaičių, padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio:

36.1. darbuotojų skaičius nustatomas atsižvelgiant į Metodikos 28.2–28.4 papunkčius. Kai planuojamas darbuotojų skaičius yra didesnis nei faktinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu, karšto vandens tiekėjas turi pateikti darbuotojų skaičiaus didėjimą pagrindžiančius dokumentus ir (ar) paaiškinimus;

36.2. vidutinis mėnesio darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į Metodikos 28.2–28.4 papunkčius. Kai planuojamas vidutinis mėnesio darbo užmokestis yra didesnis nei faktinis vidutinis mėnesio darbo užmokestis ataskaitiniu laikotarpiu, karšto vandens tiekėjas turi pateikti vidutinio mėnesio darbo užmokesčio didėjimą pagrindžiančius dokumentus ir (ar) paaiškinimus;

36.3. karšto vandens tiekėjo planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos palyginamos su siektinu darbo užmokesčio fondu ir įvertinamos vadovaujantis Metodikos 40 punktu. Siektinas darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas siektiną darbuotojų skaičių (nustatytą vadovaujantis lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių reikšmėmis) padauginus iš karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimo metu Valstybės duomenų agentūros paskutinio skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus (šalies ūkis be individualiųjų įmonių) vidutinio darbo užmokesčio. Tuo atveju, jeigu įvertintas darbuotojų skaičius yra didesnis nei apskaičiuotas pagal lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių reikšmes, siektinas darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas taikant vadovaujantis Metodikos 28.3.2 papunkčiu įvertintą darbuotojų skaičių.

37. Su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų (valstybinio socialinio draudimo įmokų ir garantinio bei ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų) sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

38. Mokesčių sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais mokesčių sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

39. Einamojo remonto ir aptarnavimo, finansinės, administracinės, rinkodaros ir pardavimų, kitos personalo (be darbo užmokesčio ir privalomojo socialinio draudimo sąnaudų) sąnaudos ir kitos pastoviosios sąnaudos nustatomos atsižvelgiant į Metodikos 28.2–28.4 papunkčių nuostatas. Šios karšto vandens tiekėjo planuojamos pastoviosios sąnaudos palyginamos su sąnaudų apimtimi, apskaičiuota pagal lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių reikšmes, ir įvertinamos vadovaujantis Metodikos 40 punktu.

40. Darbo užmokesčio sąnaudų ir kitų pastoviųjų sąnaudų (einamojo remonto ir aptarnavimo, finansinių, administracinių, rinkodaros ir pardavimų, kitų personalo (be darbo užmokesčio ir privalomojo socialinio draudimo sąnaudų) ir kitų pastoviųjų sąnaudų) suma nustatoma taip:

40.1. jeigu karšto vandens tiekėjo bendra planuojamų pastoviųjų sąnaudų suma neviršija sąnaudų sumos, apskaičiuotos pagal lyginamuosius rodiklius, pripažįstama planuojama darbo užmokesčio ir kitų pastoviųjų sąnaudų (einamojo remonto ir aptarnavimo, finansinių, administracinių, rinkodaros ir pardavimų, kitų personalo (be darbo užmokesčio ir privalomojo socialinio draudimo sąnaudų) ir kitų pastoviųjų sąnaudų) apimtis;

40.2. jeigu karšto vandens tiekėjo bendra planuojamų pastoviųjų sąnaudų suma viršija sąnaudų sumą, apskaičiuotą pagal lyginamuosius rodiklius, analizuojamos planuojamos sąnaudos pagal sąnaudų grupes. Atskirų sąnaudų grupių sąnaudos palyginamos su sąnaudų apimtimi, apskaičiuota pagal lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių reikšmes, ir vertinama vadovaujantis Metodikos 28.3 papunkčiu.

 

Investicijų grąžos nustatymas

 

41. Karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugos investicijų grąža apskaičiuojama atsižvelgiant į:

41.1. investicijų grąžos normą r (procentais), apskaičiuotą vadovaujantis WACC metodika;

41.2. planuojamų pastoviųjų sąnaudų, priskirtų karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai, metinę apimtį;

41.3. formulę:

 

 

(3)

 

čia:

ROI – investicijų grąža, priskirta paslaugai, Eur/metams;

FC – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai, apimtis, Eur/metams;

r – investicijų grąžos norma, proc.

 

Papildomai gautų pajamų ir (ar) nesusigrąžintų sąnaudų nustatymas

 

42. Jeigu karšto vandens tiekėjo ataskaitinio laikotarpio faktinės geriamojo vandens ir (ar) šilumos kainos skiriasi nuo karšto vandens kainoje įvertintų kainų, karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo metu apskaičiuojamos karšto vandens tiekėjo papildomai gautos pajamos ar nesusigrąžintos sąnaudos, susidariusios dėl faktinių geriamojo vandens ir (ar) šilumos kainų bei apskaičiuojant galutines mėnesio karšto vandens kainas taikytų kainų skirtumo. Karšto vandens tiekėjo ataskaitiniu laikotarpiu patirtos, bet nesusigrąžintos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos įvertinamos skaičiuojant būsimo laikotarpio karšto vandens kainas:

42.1. teigiamas skirtumas (kai surinkta daugiau pajamų nei patirta sąnaudų geriamajam vandeniui ir (ar) šilumai įsigyti) kompensuojamas vartotojų naudai, nustatant papildomą karšto vandens kainos dedamąją, mažinančią karšto vandens kainą, išdėstant papildomas pajamas 12 mėnesių laikotarpiui;

42.2. neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų nei patirta sąnaudų geriamajam vandeniui ir (ar) šilumai įsigyti) kompensuojamas karšto vandens tiekėjo naudai, išskyrus Metodikos 44 punkte numatytu atveju, nustatant papildomą karšto vandens kainos dedamąją, didinančią karšto vandens kainą, išdėstant nesusigrąžintas sąnaudas 12 mėnesių laikotarpiui;

42.3. pagal formulę:

 

 

(4)

 

čia:

– papildoma karšto vandens kainos dedamoji dėl faktinių geriamojo vandens ir (ar) šilumos kainų bei apskaičiuojant galutines mėnesio karšto vandens kainas įvertintų kainų skirtumo, Eur/m3;

– ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai taikant karšto vandens kainas gautos pajamos, Eur;

– ataskaitiniu laikotarpiu patirtos geriamojo vandens ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudos, Eur;

planuojamas metinis realizuoti karšto vandens kiekis, m3.

43. Apskaičiuojant dėl geriamojo vandens ir (ar) šilumos kainų skirtumo susidariusias papildomas sąnaudas ar pajamas, faktinės geriamojo vandens ir (ar) šilumos sąnaudos ribojamos nustatytose karšto vandens kainų dedamosiose įvertintomis karšto vandens netektimis daugiabučių namų tinkluose, susidarančiomis dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų.

44. Jeigu nustatoma, kad karšto vandens tiekėjas karšto vandens kainas apskaičiavo ir taikė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir dėl to gavo papildomų pajamų, gautos papildomos pajamos kompensuojamos vartotojų naudai, nustatant papildomą karšto vandens sąnaudų dedamąją (), mažinančią karšto vandens kainą, išdėstant papildomas pajamas 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant realizuotinam karšto vandens kiekiui). Jeigu nustatoma, kad karšto vandens tiekėjas patyrė papildomų sąnaudų (žalos), ši suma konstatuojama teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ji niekaip nekeičia karšto vandens sąnaudų dedamųjų dydžio.

 

VII SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ SKAIČIAVIMAS

 

45. Karšto vandens kaina nustatoma pagal priklausomybę:

 

 

(5)

 

čia:

– karšto vandens kaina, Eur/m3;

– pastovioji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;

– kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;

– papildoma karšto vandens kainos dedamoji, apskaičiuota vadovaujantis Metodikos 42 ir 44 punktais, Eur/m3.

46. Skaičiuojant pastoviąją karšto vandens kainos dedamąją, įvertinamos karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji nustatoma pagal priklausomybę:

 

 

(6)

 

47. Nustatant kintamosios karšto vandens kainos dedamosios formulę, įvertinamos šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, pirkimo (gamybos) ir geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, sąnaudos. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji išreiškiama formule:

 

 

(7)

 

čia:

– šilumos kiekis, reikalingas geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normų nustatytos temperatūros, kWh/m3. Šis šilumos kiekis nustatomas pagal Normatyvų metodikoje nurodytus arba savivaldybės institucijos su Taryba suderintus ir nustatytus vidutinius šilumos energijos normatyvus geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti. Kitos energijos sąnaudos, reikalingos geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti, nustatomos pagal Normatyvų metodikoje nurodytas vidutines normines energijos ar kito kuro sąnaudas, reikalingas norminiam šilumos kiekiui pagaminti;

– geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis, tūkst. m3;

– pirktos (pagamintos) šilumos kaina, ct/kWh. Kai karšto vandens tiekėjas karštam vandeniui ruošti naudoja kitą energiją, pagamintos šilumos kaina apskaičiuojama reikiamam šilumos kiekiui pagaminti sunaudotos kitos energijos sąnaudas padalijus iš pagamintos šilumos kiekio;

– geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, taikomos abonentams, Eur/m3;

– atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius, vnt.;

– geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

48. Karšto vandens kaina tiekėjo nustatoma ne dažniau kaip kas mėnesį, vadovaujantis galiojančiomis karšto vandens kainos dedamosiomis, kai kintamoji dedamoji, išreikšta formule, apskaičiuojama pagal ateinantį mėnesį galiosiančias šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainas. Karšto vandens tiekėjas, tiekiantis karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, karšto vandens kainas apskaičiuoja pagal kiekvieną savivaldybę atskirai, taikydamas konkrečioje savivaldybėje nustatytas geriamojo vandens kainas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Karšto vandens tiekėjas, pažeidęs Metodikos reikalavimus, taip pat už informacijos, nurodytos Metodikoje, nepateikimą ar žinomai klaidingos informacijos pateikimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50. Reguliuojančiosios institucijos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Metodiką gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1413, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18900

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1-4 priedai

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtintos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-132, 2012-06-08, Žin., 2012, Nr. 67-3459 (2012-06-16), i. k. 112106ANUTA00O3-132

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-353, 2012-11-09, Žin., 2012, Nr. 132-6752 (2012-11-15), i. k. 112106ANUTA00O3-353

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-364, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10648

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-515, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-23, i. k. 2015-14111

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-283, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11196

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-476, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22068

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-1413, 2023-09-28, paskelbta TAR 2023-09-28, i. k. 2023-18900

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo