Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 90-3883, i. k. 1091100NUTA00000813

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-05:

Nr. 554, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12247

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖS PAIEŠKOS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. 813

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 5 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją nustatyti informacijos apie sudarytas valstybės nekilnojamojo turto panaudos, nuomos, pirkimo–pardavimo, patikėjimo sutartis skelbimo Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje tvarką.

 

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ PAVADUOJANTI

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                                    INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 813

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.  birželio 3 d. nutarimo Nr. 554 redakcija)

 

VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖS PAIEŠKOS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatuose (toliau – Nuostatai) reglamentuojamas Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (toliau – Paieškos sistema) steigimo teisinis pagrindas, uždaviniai, funkcijos, tikslas, organizacinė, informacinė ir funkcinė struktūra, Paieškos sistemos duomenų teikimo, naudojimo ir viešinimo sąlygos ir tvarka, Paieškos sistemos duomenų saugos, Paieškos sistemos finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarka.

2. Paieškos sistemos steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 5 dalis.

3. Teisės aktai, reglamentuojantys Paieškos sistemos veiklos sritį:

3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679);

3.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

3.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

3.4. Įstatymas;

3.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

3.6. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

3.7. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);

3.8. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

3.9. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

3.10. Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“.

4. Paieškos sistemos tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti Paieškos sistemos duomenis, reikalingus valstybės turto valdytojams (toliau – turto valdytojas) valdant valstybės turtą ir priimant sprendimus dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo (toliau – sprendimai), viešai skelbti informaciją apie sudarytus valstybės nekilnojamojo turto sandorius, nurodytus Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje ir Nuostatų V skyriuje.

5. Paieškos sistemos uždaviniai:

5.1. užtikrinti informacijos, reikalingos valdant valstybės turtą, teikimą turto valdytojams;

5.2. tvarkyti Paieškos sistemos duomenis, reikalingus sprendimų derinimo ir priėmimo kontrolei (priežiūrai) atlikti, kad būtų sudarytos sąlygos racionaliam ir efektyviam valstybės turto valdymui;

5.3. teikti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui Paieškos sistemos duomenis, reikalingus valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai parengti;

5.4. Paieškos sistemos interneto svetainėje www.valstybesturtas.lt skelbti susistemintą informaciją apie sudarytus valstybės nekilnojamojo turto sandorius.

6. Paieškos sistemos funkcijos:

6.1. tvarkyti Paieškos sistemos duomenis;

6.2. teikti Paieškos sistemos duomenis turto valdytojams, dalyvaujantiems derinant ir priimant sprendimus, ir kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę juos gauti;

6.3. apdoroti (iš Paieškos sistemoje esamų duomenų rengti išvestinius duomenis) Paieškos sistemos duomenis, reikalingus valstybės turto valdymo efektyvumo rodikliams rengti;

6.4. rinkti ir kaupti Paieškos sistemos duomenis, reikalingus valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai rengti;

6.5. teikti turto valdytojams informaciją apie vykdomus Paieškos sistemos darbus;

6.6. Paieškos sistemos interneto svetainėje www.valstybesturtas.lt skelbti informaciją apie sudarytus valstybės nekilnojamojo turto sandorius;

6.7. teikti duomenis apie sudarytus valstybės nekilnojamojo turto sandorius Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

7. Asmens duomenų tvarkymo Paieškos sistemoje tikslas – kaupti duomenis apie daiktinių teisių į valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą turėtojus ir registruotus Paieškos sistemos duomenų gavėjo ar Paieškos sistemos duomenų teikėjo darbuotojus, įgaliotus dirbti su Paieškos sistema, ir automatiniu būdu tvarkyti Paieškos sistemos duomenis. Asmens duomenų teikimo Paieškos sistemai sutartys sudaromos su registrų valdytojais arba registrų tvarkytojais.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme.

 

II SKYRIUS

PAIEŠKOS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. Paieškos sistemos valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytas teises ir pareigas bei atlieka jai nustatytas funkcijas, taip pat užtikrina, kad Paieškos sistemos asmens duomenys būtų gaunami ir teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ar gavimą. Paieškos sistemos valdytoja, atsižvelgdama į Paieškos sistemos tikslą ir uždavinius, nustato Paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisykles.

10. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas yra Paieškos sistemos tvarkytojas ir Paieškos sistemoje kaupiamų asmens duomenų tvarkytojas, kuris turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytas teises ir pareigas bei atlieka jam nustatytas funkcijas, taip pat:

10.1. sudaro sutartis su Paieškos sistemos duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais;

10.2. jungia ir analizuoja Paieškos sistemos duomenis;

10.3. prireikus tikrina Paieškos sistemoje suvestus duomenis apie sudarytas valstybės nekilnojamojo turto panaudos, nuomos, pirkimo–pardavimo, patikėjimo sutartis;

10.4. atlieka Paieškos sistemos interneto svetainės www.valstybesturtas.lt priežiūrą ir užtikrina tinkamą jos veikimą;

10.5. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama teisės aktais nustatyta konfidencialumo prievolė ir duomenis tvarkytų Nuostatų 4 ir 7 punktuose nurodytais tikslais;

10.6. įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad Paieškos sistemoje būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, o Paieškos sistemos asmens duomenų valdytojo prašymu per nurodytą terminą pateikia pakankamai informacijos, įrodančios, kad buvo įgyvendinamos būtinos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą;

10.7. nepasitelkia kito asmens duomenų tvarkytojo be išankstinio Paieškos sistemos asmens duomenų valdytojo leidimo. Jei toks leidimas suteikiamas, Paieškos sistemos asmens duomenų tvarkytojas privalo prieš perduodamas asmens duomenis kitam asmens duomenų tvarkytojui – subtvarkytojui – sudaryti sutartį (susitarimą), kurioje (kuriame) būtų įtvirtintos nuostatos dėl Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų laikymosi. Paieškos sistemos asmens duomenų tvarkytojas, perduodamas asmens duomenis subtvarkytojui, prisiima atsakomybę, kad subtvarkytojas perduotus asmens duomenis tvarkys Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Nuostatų nustatyta tvarka;

10.8. atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Paieškos sistemos asmens duomenų valdytojui įvykdyti pareigą atsakyti į duomenų subjektų prašymus pasinaudoti savo teisėmis, taip pat įvykdyti kitas pareigas, nustatytas Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose, teikdamas prašomą informaciją ir dokumentus per Paieškos sistemos asmens duomenų valdytojo nurodytą terminą;

10.9. Paieškos sistemoje įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, nedelsdamas (ne vėliau kaip per 24 val.) raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja Paieškos sistemos asmens duomenų valdytoją apie įvykusius asmens duomenų saugumo pažeidimus ir pateikia informaciją, nustatytą Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje, tiek, kiek tos informacijos įmanoma pateikti tuo metu;

10.10. pagal kompetenciją teikia Paieškos sistemos asmens duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną įrodyti, kad Reglamente (ES) 2016/679 nustatytos prievolės yra vykdomos, sudaro sąlygas ir padeda Paieškos sistemos asmens duomenų valdytojui arba jo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus;

10.11. nebevykdydamas Paieškos sistemos tvarkytojo funkcijų, atsižvelgdamas į asmens duomenų valdytojo nurodymus, sunaikina arba grąžina asmens duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina turimas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus nustatyta pareiga juos saugoti.

11. Paieškos sistemos duomenų teikėjai yra:

11.1. valstybės institucijos ir įstaigos, kiti asmenys, teikiantys duomenis iš valstybės registrų (kadastrų):

11.1.1. valstybės įmonė Registrų centras, teikiantis duomenis iš Nekilnojamojo turto registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija), Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (valdytoja – Teisingumo ministerija) ir Nekilnojamojo turto kadastro (valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

11.1.2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, teikiantis duomenis iš Kultūros vertybių registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija);

11.1.3. viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro (valdytoja – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija);

11.1.4. Lietuvos transporto saugos administracija, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro (valdytoja – Susisiekimo ministerija), Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro (valdytoja – Susisiekimo ministerija) ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro (valdytoja – Susisiekimo ministerija);

11.1.5. valstybės įmonė „Regitra“, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (valdytoja –  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija);

11.1.6. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, teikiantis duomenis iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (valdytoja –  Žemės ūkio ministerija);

11.1.7. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro (valdytoja – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija);

11.1.8. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teikianti duomenis iš Žemės gelmių registro (valdytoja – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos);

11.1.9. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teikiantis duomenis iš Valstybės tarnautojų registro (valdytoja – Vidaus reikalų ministerija);

11.1.10. Valstybinė miškų tarnyba, teikianti duomenis iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (valdytoja – Aplinkos ministerija);

11.2. valstybės institucijos ir įstaigos, kiti asmenys, teikiantys duomenis iš valstybės informacinių sistemų ar vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų per integracines sąsajas ar rankiniu būdu:

11.2.1. valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 950, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18207

 

11.2.2. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

11.2.3. valstybės įmonė Valstybės žemės fondas;

11.2.4. Kultūros ministerija;

11.2.5. turto valdytojai;

11.2.6. valstybės įmonė Turto bankas;

11.2.7. turto naudotojai – juridiniai asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomi viešojo sektoriaus subjektais (toliau – turto naudotojai).

 

III SKYRIUS

PAIEŠKOS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

12. Paieškos sistemos duomenys:

12.1. duomenys apie valstybinę žemę:

12.1.1. apibendrinti Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys, grupuojami pagal savivaldybes, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, turto valdytojus ir turto naudotojus;

12.1.2. apibendrinti duomenys apie valstybinės žemės vertę ir plotus pagal savivaldybes, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir turto valdytojus;

12.1.3. duomenys apie turto valdytojų, turto naudotojų naudojamą valstybinę žemę, priskirtą jų valdomiems ar naudojamiems valstybės nekilnojamojo turto objektams (bendras žemės sklypo plotas, paskirtis, valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės dalis ir plotas, jeigu yra bendraturčių);

12.2. duomenys apie valstybės miškus (miško žemę ir mišką):

12.2.1. duomenys apie įregistruotus valstybės miškus: savivaldybė; miškų administracinis vienetas; miško žemės plotas; miško žemės ir medynų tūrio vertės, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, verčių nustatymo datos;

12.2.2. Vyriausybės patvirtinta valstybinių miškų pagrindinio miško kirtimo norma – ekvivalentinis plotas ir galimas iškirsti likvidinės medienos tūris; iškirstas likvidinės medienos tūris ir miško plotas, kuriame vykdyti pagrindiniai miško kirtimai;

12.3. duomenys apie saugomas teritorijas: saugomos teritorijos vieta (savivaldybė), plotas; saugomos teritorijos pavadinimas; saugomos teritorijos steigėjas;

12.4. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančius kelius ir geležinkelius:

12.4.1. duomenys apie valstybinės reikšmės automobilių kelius – kelio valdytojo pavadinimas;

12.4.2. bendras valstybinės reikšmės automobilių kelių ilgis, bendra valstybinės reikšmės automobilių kelių įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.4.3. duomenys apie valstybei priklausančius geležinkelio kelius – turto valdytojo pavadinimas;

12.4.4. bendras valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių linijų ilgis (įskaitant atšakas), bendra geležinkelių linijų įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.5. duomenys apie žemės gelmių išteklius (žemės gelmių išteklių telkinius, požeminio vandens vandenvietes): išteklių pavadinimas, adresas, išteklių rūšis, kategorija, išžvalgytas kiekis ir likutis;

12.6. duomenys apie valstybės nekilnojamąjį turtą:

12.6.1. duomenys apie įregistruotą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: adresas; registro numeris, unikalus numeris, statinio paskirtis, vieta žemės sklype; statinio (patalpos) numeris, statinio (patalpos) adresas, statinio statybos pradžios ir pabaigos metai, fizinio nusidėvėjimo procentas; aukštų skaičius, plotas, nekilnojamojo turto statybos vertė (atkūrimo išlaidos), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė, vertės nustatymo data; daiktinės teisės į įregistruotus statinius ir šių teisių turėtojo (turėtojų) pavadinimas ir juridinio asmens kodas, su statiniais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai; jeigu daiktinių teisių turėtojas yra fizinis asmuo, nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

12.6.2. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį užsienyje: adresas, statinio paskirtis, plotas, įsigijimo (statant, perkant ir panašiai) savikaina, likutinė vertė; turto valdytojo pavadinimas;

12.6.3. informacija apie valstybės nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo: ar objektas nenaudojamas, pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašytas, išnuomotas, perduotas naudoti panaudos, patikėjimo ar nuosavybės teise kitiems subjektams, įtrauktas į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;

12.6.4. duomenys apie administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdytojo ir (ar) naudotojo užimtas pareigybes ir kabinetinį plotą;

12.6.5. duomenys apie sudarytas valstybės nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, pirkimo–pardavimo, patikėjimo sutartis: pavadinimas, sutarties numeris, nekilnojamojo turto adresas, objektas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data (kai sudaroma nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis), sutarties sudarymo  teisinis pagrindas, sutartį pasirašiusių šalių duomenys (juridinio asmens kodas, pavadinimas), sutarties kaina (kai sudaroma nuomos sutartis, nurodoma bendra nuomos kaina, kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, nurodoma pardavimo kaina). Jeigu sudaryta sutartis su fiziniu asmeniu, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

12.6.6. duomenys apie įkeistą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą; sutartinės (priverstinės) hipotekos identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos įregistravimo (išregistravimo) Nekilnojamojo turto registre arba Sutarčių ir teisių suvaržymų registre data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

12.6.7. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainą, likutinę vertę;

12.7. melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazės duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius pagal savivaldybes: statinių ilgis arba plotas ir kiekis, balansinė vertė, nusidėvėjimas (procentine išraiška), statinių klasifikatorius;

12.8. duomenys apie įregistruotas valstybei nuosavybės teise priklausančias nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes: turto valdytojo pavadinimas; kiekis vienetais, įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.9. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančias motorines transporto priemones:

12.9.1. duomenys apie įregistruotas valstybei nuosavybės teise priklausančias motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas), komercinis pavadinimas, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba modelio (gamybos) metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis); transporto priemonės valdytojo ir transporto priemonės savininko pavadinimas;

12.9.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių motorinių transporto priemonių įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.9.3. duomenys apie finansinės nuomos (lizingo) būdu valstybės įsigyjamas motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė arba modelis, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis); įsigijimo savikaina ir likutinė vertė; mėnesinė įmoka, išperkamoji vertė (jeigu nustatyta), finansinės nuomos (lizingo) davėjo ir gavėjo pavadinimas;

12.9.4. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančias neatlygintinai ar kitaip naudoti perduotas, valstybės neatlygintinai ar kitaip naudoti gautas motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė arba modelis, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis), asmens, kuriam perduota (iš kurio gauta) motorinė transporto priemonė, pavadinimas ir juridinio asmens kodas. Jeigu motorinė transporto priemonė perduota fiziniam asmeniui (gauta iš fizinio asmens), nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

12.9.5. duomenys apie įkeistas valstybei nuosavybės teise priklausančias registruotas motorines transporto priemones; sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) įregistravimo (išregistravimo) Sutarčių ir teisių suvaržymų registre data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

12.10. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančius traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas:

12.10.1. duomenys apie įregistruotus valstybei nuosavybės teise priklausančius traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas: valstybinis numeris, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, tipas; turto valdytojo pavadinimas;

12.10.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.10.3. duomenys apie įkeistus valstybei nuosavybės teise priklausančius traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas; sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) įregistravimo (išregistravimo) Sutarčių ir teisių suvaržymų registre data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

12.11. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančias vidaus vandenų transporto priemones:

12.11.1. duomenys apie įregistruotas valstybei nuosavybės teise priklausančias vidaus vandenų transporto priemones: registro (identifikavimo) numeris, pastatymo arba rekonstravimo, jeigu vidaus vandenų transporto priemonė buvo rekonstruota, metai, paskirtis ir tipas; turto valdytojo pavadinimas;

12.11.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių vidaus vandenų transporto priemonių įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.11.3. duomenys apie įkeistas valstybei nuosavybės teise priklausančias vidaus vandenų transporto priemones; sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos (įkeitimo) įregistravimo (išregistravimo) Sutarčių ir teisių suvaržymų registre data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

12.12. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančius jūrų laivus:

12.12.1. duomenys apie įregistruotus valstybei nuosavybės teise priklausančius jūrų laivus: registracijos numeris, laivo pastatymo arba rekonstravimo, jeigu jūrų laivas buvo rekonstruotas, metai, laivo paskirtis; turto valdytojo pavadinimas;

12.12.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių jūrų laivų įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.12.3. duomenys apie įkeistus valstybei nuosavybės teise priklausančius jūrų laivus; sutartinės (priverstinės) hipotekos identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos įregistravimo (išregistravimo) Sutarčių ir teisių suvaržymų registre data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

12.13. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančius orlaivius:

12.13.1. duomenys apie įregistruotus valstybei nuosavybės teise priklausančius civilinius orlaivius: orlaivio registracijos ženklas, pagaminimo metai; turto valdytojo pavadinimas;

12.13.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių civilinių orlaivių įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.13.3. duomenys apie įkeistus valstybei nuosavybės teise priklausančius orlaivius; sutartinės (priverstinės) hipotekos identifikavimo kodas, sutartinės (priverstinės) hipotekos įregistravimo (išregistravimo) Sutarčių ir teisių suvaržymų registre data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

12.14. duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančias muziejines vertybes: muziejinių vertybių valdytojo pavadinimas, kiekis vienetais, vertė;

12.15. duomenys apie turto valdytoją: juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo data, buveinės adresas;

12.16. duomenys apie valstybės išsinuomotą ar panaudos pagrindais iš savivaldybės gautą nekilnojamąjį turtą: pavadinimas, adresas, plotas; nuomos ar panaudos sutarties data, nuomos ar panaudos sutarties terminas, bendra nuomos kaina, nuomotojo ar panaudą suteikusios savivaldybės pavadinimas ir juridinio asmens kodas. Jeigu nuomotojas yra fizinis asmuo, nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas.

13. Paieškos sistemoje kaupiami duomenys gaunami iš:

13.1. turto valdytojų ir turto naudotojų, disponuojančių Nuostatų 12.4.2, 12.4.4, 12.6.2, 12.6.3, 12.6.5, 12.6.7, 12.8 (nurodomas tik kiekis, įsigijimo savikaina ir likutinė vertė), 12.9.2–12.9.4, 12.10.2, 12.11.2, 12.12.2, 12.13.2, 12.14 ir 12.16 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

13.2. Valstybinės miškų tarnybos – Nuostatų 12.2.2 papunktyje nurodyti duomenys;

13.3. valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos – Nuostatų 12.4.1 papunktyje nurodyti duomenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 950, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18207

 

13.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – Nuostatų 12.1.1 papunktyje nurodyti duomenys;

13.5. valstybės įmonės Registrų centro – Nuostatų 12.1.2 ir 12.1.3 papunkčiuose nurodyti duomenys;

13.6. valstybės įmonės Valstybės žemės fondo – Nuostatų 12.7 papunktyje nurodyti duomenys;

13.7. Kultūros ministerijos – Nuostatų 12.14 papunktyje nurodyti duomenys.

14. Paieškos sistemos duomenys tiesioginių užklausų būdu arba kitais duomenų teikimo sutartyje nustatytais būdais gaunami iš:

14.1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos – Nuostatų 12.15 papunktyje nurodyti duomenys;

14.2. Kultūros vertybių registro – Nuostatų 12.8 papunktyje nurodyti duomenys (nurodomas tik turto valdytojo pavadinimas);

14.3. Civilinių orlaivių registro – Nuostatų 12.13.1 papunktyje nurodyti duomenys;

14.4. Geležinkelių infrastruktūros registro – Nuostatų 12.4.3 papunktyje nurodyti duomenys;

14.5. Jūrų laivų registro – Nuostatų 12.12.1 papunktyje nurodyti duomenys;

14.6. Kelių transporto priemonių registro – Nuostatų 12.9.1 papunktyje nurodyti duomenys;

14.7. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro – Nuostatų 12.10.1 papunktyje nurodyti duomenys;

14.8. Vidaus vandenų laivų registro – Nuostatų 12.11.1 papunktyje nurodyti duomenys;

14.9. Valstybinės miškų tarnybos teikiamos ataskaitos – Nuostatų 12.2.1 papunktyje nurodyti duomenys;

14.10. Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro – Nuostatų 12.6.1 ir 12.6.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

14.11. Saugomų teritorijų valstybės kadastro – Nuostatų 12.3 papunktyje nurodyti duomenys;

14.12. Žemės gelmių registro – Nuostatų 12.5 papunktyje nurodyti duomenys;

14.13. Valstybės tarnautojų registro – Nuostatų 12.6.4 papunktyje nurodyti duomenys;

14.14. Sutarčių ir teisių suvaržymų registro – Nuostatų 12.6.6, 12.9.5, 12.10.3, 12.11.3, 12.12.3 ir 12.13.3 papunkčiuose nurodyti duomenys.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

 

IV SKYRIUS

PAIEŠKOS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

15. Paieškos sistemos funkcinę struktūrą sudaro Paieškos sistemos posistemiai pagal jų atliekamas funkcijas:

15.1. Duomenų surinkimo posistemis skirtas Paieškos sistemos duomenims tvarkyti ir sieti su nekilnojamojo turto objektais, valstybės nekilnojamojo turto objektų valdymui atlikti, duomenims, pateikiamiems rankiniu ir (ar) automatiniu būdu, rinkti;

15.2. Analitinis posistemis skirtas Paieškos sistemos duomenims analizuoti (duomenims palyginti, valstybės turto atrankai susiaurinti, nustatant analizės pjūvius ir dimensijas), nekilnojamojo turto objektų paieškai pagal Paieškos sistemos tvarkytojo nustatytus parametrus vykdyti;

15.3. Darbo sekų valdymo posistemis skirtas darbo sekoms kurti, vykdyti, jų stebėsenai ir informaciniams pranešimams kurti ir siųsti;

15.4. Portalo posistemis skirtas Paieškos sistemos duomenims, ataskaitoms, užklausų rezultatams teikti arba skelbti. Paieškos sistemos interneto svetainėje taip pat skelbiamos Paieškos sistemos naudojimo instrukcijos, atliekama interaktyvios pagalbos funkcija;

15.5. Sąnaudų posistemis skirtas duomenims apie sąnaudas surinkti, sąnaudų paskirstymo taisyklėms kurti, sąnaudų sumoms paskirstyti (priskirti) valstybės nekilnojamojo turto objektams;

15.6. Administravimo posistemis skirtas Paieškos sistemos darbui valdyti, Paieškos sistemos auditavimui ir saugai bei duomenų archyvavimui ir rezerviniam kopijavimui užtikrinti, Paieškos sistemos klasifikatoriams, Paieškos sistemos duomenų gavėjo ir teikėjo darbuotojų, įgaliotų dirbti su Paieškos sistema, veiklai tvarkyti ir vidiniams bei išoriniams Paieškos sistemos duomenų srautams valdyti ir tvarkyti.

 

V SKYRIUS

PAIEŠKOS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

16. Paieškos sistemos duomenys yra vieši (išskyrus fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus) ir neatlygintinai teikiami duomenų gavėjams:

16.1. valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurioms Paieškos sistemos duomenys teikiami pavestoms viešojo administravimo funkcijoms atlikti;

16.2. registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

16.3. turto valdytojams ir turto naudotojams;

16.4. fiziniams ir juridiniams asmenims. Šie asmenys gali gauti tik Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje ir Nuostatų 25 punkte nurodytą informaciją.

17. Paieškos sistemos tvarkomi asmens duomenys teikiami Nuostatų 18 punkte nustatyta tvarka, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.

18. Paieškos sistemos duomenys ir Paieškos sistemos tvarkomi asmens duomenys teikiami duomenų gavėjams pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo prašymą, pateiktą raštu ar informacinių technologijų priemonėmis (vienkartinio teikimo atvejais). Kai Paieškos sistemos duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų Paieškos sistemų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, duomenų naudojimo tikslas, apimtis, teikiamų duomenų formatas, gavimo būdas. Kai Paieškos sistemos duomenys teikiami duomenų gavėjui pagal duomenų teikimo sutartį, sutartyje turi būti nustatyta prašomų Paieškos sistemos duomenų apimtis, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas (raštu, informacinių technologijų priemonėmis arba automatiniu būdu (per duomenų perdavimo sąsajas informacinių technologijų priemonėmis), duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka. Paieškos sistemos tvarkytojui motyvuotai atsisakius teikti Paieškos sistemos duomenis, Paieškos sistemos duomenų gavėjai tokį sprendimą gali skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Paieškos sistemos duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami raštu,  informacinių technologijų priemonėmis arba automatiniu būdu (per duomenų perdavimo sąsajas informacinių technologijų priemonėmis). Registrams Paieškos sistemos duomenys teikiami per duomenų perdavimo sąsajas informacinių technologijų priemonėmis.

20. Nekilnojamojo turto registrui teikiami Paieškos sistemos pranešimai apie įvykusius sandorius, susijusius su valstybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Jeigu sandoriai sudaryti su fiziniais asmenimis, Nekilnojamojo turto registrui nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas. Pranešimai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui perduodami elektroninių ryšių tinklais registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

21. Paieškos sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokius Paieškos sistemos tvarkytojas jau naudoja ir kuriems nereikia papildomo duomenų apdorojimo. Kai teikiamų Paieškos sistemos duomenų turinys ar forma neatitinka Paieškos sistemos duomenų gavėjo poreikių arba Paieškos sistemos duomenų gavėjas neturi techninių galimybių tinkamai apdoroti gaunamų duomenų, Paieškos sistemos tvarkytojas Paieškos sistemoje gali sukurti reikiamas papildomas funkcines ar kitas priemones Paieškos sistemos duomenims pateikti.

22. Paieškos sistemos duomenis duomenų gavėjai gali naudoti tik tam tikslui, kuriam jie buvo gauti. Paieškos sistemos duomenų gavėjai privalo saugoti gautų asmens duomenų paslaptį ir laikytis kitų su asmens duomenų naudojimu susijusių Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų.

23. Paieškos sistemos tvarkytojas, nustatęs, kad Paieškos sistemos duomenys yra netikslūs, neišsamūs, klaidingi (toliau – netikslūs duomenys), turi nedelsdamas raštu, informacinių technologijų ar kitomis informavimo priemonėmis perduoti šią informaciją susijusiam duomenų teikėjui.

24. Paieškos sistemos tvarkytojas, gavęs iš duomenų gavėjo, registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto informaciją apie nustatytus jam perduotus netikslius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslius duomenis. Kai dėl netikslių duomenų ištaisymo būtina kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki 5 darbo dienų. Ištaisęs netikslius duomenis Paieškos sistemos tvarkytojas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) apie tai praneša Paieškos sistemos duomenų gavėjams ar kitiems asmenims, kuriems perduoti netikslūs duomenys, ir duomenų subjektams, pranešusiems apie netikslius duomenis.

25. Paieškos sistemos tvarkytojo Paieškos sistemos interneto svetainėje www.valstybesturtas.lt skelbiama informacija apie Įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodytas valstybės nekilnojamojo turto sutartis:

25.1. sutarties šalys (išskyrus fizinio asmens duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą);

25.2. nekilnojamojo turto adresas;

25.3. nekilnojamojo turto unikalus numeris;

25.4. sutarties sudarymo ir galiojimo data, kai sudaroma nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis;

25.5. bendra nekilnojamojo turto nuomos kaina ir vieno kvadratinio metro kaina, kai sudaroma nekilnojamojo turto nuomos sutartis;

25.6. nekilnojamojo turto pardavimo kaina, kai sudaroma nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis;

25.7. teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos, patikėjimo sutarties sudarymo.

 

VI SKYRIUS

PAIEŠKOS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA

 

26. Siekiant užtikrinti Paieškos sistemos duomenų saugą, vadovaujamasi:

26.1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

26.2. Kibernetinio saugumo įstatymu;

26.3. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

26.4. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

26.5. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-134 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

26.6. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, Valstybės turto informacinės paieškos sistemos veiklos tęstinumo valdymo planu ir Valstybės turto informacinės paieškos sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-100 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo“;

26.7. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001:2013, LST ISO/IEC 27002:2014, LST ISO/IEC 27005:2011 ir kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais grupės „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ standartais, kuriuose apibrėžiamas saugus duomenų tvarkymas;

26.8. kitais informacinių sistemų ir elektroninės informacijos saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

27. Už Paieškos sistemos duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Paieškos sistemos valdytojas ir Paieškos sistemos tvarkytojas.

28. Asmenys, kurie Paieškos sistemoje tvarko duomenis, įskaitant asmens duomenis, informaciją, dokumentus ir jų kopijas, privalo saugoti tų duomenų ir informacijos paslaptį. Ši pareiga galioja ir nutraukus su Paieškos sistemos duomenų, informacijos, dokumentų ir jų kopijų tvarkymu susijusią veiklą. Asmenys, kurie Paieškos sistemoje tvarko asmens duomenis, privalo saugoti tų asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir asmenims perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

29. Paieškos sistemoje tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679. Paieškos sistemoje asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek to reikia Nuostatų 4 ir 7 punktuose nustatytiems tikslams pasiekti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsniu.

30. Paieškos sistemos duomenys, turto valdytojų pateikti duomenys, įskaitant asmens duomenis, duomenų bazėje saugomi 5 metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys perduodami į archyvą ir jame saugomi 5 metus. Pasibaigus duomenų saugojimo archyve terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams. Paieškos sistemos duomenų bazėje sukaupti turto valdytojų duomenys apie neregistruotą turtą sunaikinami, kai įrašomi atitinkame registre.

 

VII SKYRIUS

PAIEŠKOS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

31. Paieškos sistema finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

VIII SKYRIUS

PAIEŠKOS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

32. Paieškos sistema modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.

33. Jeigu Paieškos sistema likviduojama, joje tvarkomi duomenys perduodami kitai valstybės informacinei sistemai arba valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Duomenys iš registrų, kadastrų ir kitų valstybės informacinių sistemų Paieškos sistemai teikiami vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu.

35. Su Paieškos sistemos duomenų teikėjais (išskyrus turto valdytojus ir turto naudotojus) Paieškos sistemos tvarkytojas pasirašo sutartį. Sutartyje nurodomi Paieškos sistemai teikiami duomenys, duomenų teikimo Paieškos sistemai būdas, terminai, kitos duomenų teikimo Paieškos sistemai sąlygos.

36. Turto valdytojai ir turto naudotojai Paieškos sistemai teikia duomenis apie valdomą ir naudojamą valstybės turtą finansų ministro nustatyta Paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo tvarka.

37. Informacija apie sudarytas valstybės turto panaudos, nuomos, pirkimo–pardavimo, patikėjimo sutartis skelbiama vadovaujantis Nuostatų 25 punktu ir finansų ministro nustatyta Paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo tvarka.

38. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka reglamentuojama Reglamente (ES) 2016/679, Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje“.

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 758, 2013-08-21, Žin., 2013, Nr. 91-4530 (2013-08-27), i. k. 1131100NUTA00000758

Nr. 554, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12247

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 758, 2013-08-21, Žin., 2013, Nr. 91-4530 (2013-08-27), i. k. 1131100NUTA00000758

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 "Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1149, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14811

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-19, i. k. 2016-25403

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1224, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20307

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 554, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 950, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18207

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1132, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27254

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo