Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 87-3662, i. k. 1091010ISTA00XI-329

 

 

Vytis1

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KLIMATO KAITOS VALDYMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329
Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, kurios metu į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, teises, pareigas ir atsakomybę bei valstybės institucijų ir įstaigų kompetenciją, taip pat fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atestatų galiojimo panaikinimo esminius reikalavimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1170, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7427 (2010-12-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1170

 

2. Šio įstatymo nuostatomis įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo 2 priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Anglies dioksido ekvivalentas – metano (CH4), azoto suboksido (N2O), hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC), sieros heksafluorido (SF6), azoto trifluorido (NF3) dujų kiekis, kuris daro tokį patį poveikį klimato kaitai kaip viena tona anglies dioksido (CO2).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

2. Bendrai įgyvendinamas projektas – veikla ir (ar) priemonės, kurias vykdant mažinamas į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis arba absorbuojamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir kurias Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – Klimato kaitos konvencija) I priede nurodyta valstybė ar joje registruotas juridinis asmuo įgyvendina Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublika ar joje registruotas juridinis asmuo įgyvendina Klimato kaitos konvencijos I priede nurodytos valstybės teritorijoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-2027, 2012-05-22, Žin., 2012, Nr. 63-3168 (2012-06-05), i. k. 1121010ISTA0XI-2027

 

3. Išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas – bendrai įgyvendinamame projekte naudojamas anglies dioksido vienai tonai ar anglies dioksido ekvivalentui lygus vienetas, kurį pripažįsta šiame projekte dalyvaujančios valstybės ir kuriuo išreiškiamas sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

4. Kioto vienetas – bet kuris iš šių vienetų: nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos, išmetamųjų teršalų mažinimo arba patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas.

5. Klimato kaita – klimato pokyčiai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai atsiranda dėl žmogaus veiklos, keičiančios Žemės atmosferos sudėtį, ir kurie netelpa į natūralių klimato svyravimų, stebimų reguliariais laiko tarpais, ribas.

6. Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė išmesti į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

7. Naujas šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetantis rinkos dalyvis (toliau – naujas įrenginys) – įrenginys, kurį eksploatuojantis veiklos vykdytojas vykdo vieną arba daugiau veiklų pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą ir jam pirmą kartą buvo išduotas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas per Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos laikotarpį, kuris prasideda likus trims mėnesiams iki naujo laikotarpio Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo pateikimo dienos ir baigiasi likus trims mėnesiams iki kito laikotarpio sąrašo pateikimo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1466, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11504

 

8. Nustatytoji šiltnamio efektą sukeliančių dujų norma – Klimato kaitos konvencijos I priede nurodytai valstybei pagal Kioto protokolą apskaičiuotas ir Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančioje sąskaitoje užregistruotas tonomis išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris valstybės teritorijoje gali būti išmestas į atmosferą per laikotarpį, apibrėžtą pagal tarptautinius įsipareigojimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

9. Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetas (toliau – nustatytosios normos vienetas) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vienetas, lygus anglies dioksido tonai ar anglies dioksido ekvivalentui.

10. Patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas – švarios plėtros projekte naudojamas anglies dioksido tonai ar anglies dioksido ekvivalentui lygus vienetas, kurį pripažįsta šiame projekte dalyvaujančios valstybės ir kuriuo išreiškiamas sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

11. Orlaivio naudotojas – asmuo, naudojantis orlaivį šio įstatymo 1 priede nurodytai aviacijos veiklai vykdyti, arba orlaivio savininkas, jei orlaivį naudojančio asmens tapatybė nežinoma arba orlaivio savininkas jos nenurodo.

12. Šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetantis įrenginys (toliau – įrenginys) – stacionarus techninis objektas arba grupė stacionarių techninių tarpusavyje technologiškai susijusių objektų, kuriuose vykdoma viena arba kelios ūkinės veiklos, kurių metu į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

13. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) – anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros heksafluoridas (SF6) ir azoto trifluoridas (NF3).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

14. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinis taršos leidimas (toliau – apyvartinis taršos leidimas) – administraciniu sprendimu suteikiama teisė veiklos vykdytojui per nustatytą laikotarpį išmesti į atmosferą vieną toną anglies dioksido ar anglies dioksido ekvivalentą.

15. Švarios plėtros projektas veikla ir (ar) priemonės, kurias vykdant mažinamas į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis arba absorbuojamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir kurias Klimato kaitos konvencijos I priede nenurodytose valstybėse įgyvendina Lietuvos Respublika, kaip valstybė, nurodyta Klimato kaitos konvencijos I priedo sąraše, ar Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.

16. Veiklos vykdytojas asmuo, kuris valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi lemiamų ekonominių svertų įrenginių techninio funkcionavimo klausimams spręsti, arba orlaivio naudotojas, kurių veikla patenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą.

17. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2018/841.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIII-3132, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15377

 

3 straipsnis. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimas ir įgyvendinimas

1. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimas ir įgyvendinimas apima šias sritis:

1) aplinkos apsaugos ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo;

2) energetikos;

3) mokesčių ir finansų;

4) mokslo;

5) pramonės;

6) sveikatos apsaugos;

7) švietimo ir visuomenės informavimo;

8) tarptautinio bendradarbiavimo;

9) transporto;

10) teritorijų planavimo ir regioninės plėtros;

11) vidaus reikalų;

12) žemės ūkio.

2. Nacionalinė klimato kaitos valdymo politika, atsižvelgiant į valstybės strateginius tikslus ir (ar) tarptautinius įsipareigojimus, gali būti skirta ir kitoms sritims, susijusioms su prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimu.

3. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos kryptis nustato Lietuvos Respublikos Seimas tvirtindamas Valstybės pažangos strategiją ir priimdamas įstatymus. Ilgesnės negu 10 metų trukmės nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos tikslus ir uždavinius nustato Seimas tvirtindamas Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos 10 metų strateginius tikslus ir (ar) pažangos uždavinius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniame pažangos plane. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos priemones Nacionaliniame pažangos plane ir Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje numatytiems uždaviniams įgyvendinti Vyriausybė suplanuoja nacionalinėse plėtros programose ir Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (toliau – NEKS veiksmų planas). NEKS veiksmų plano priemonės ir projektai įgyvendinami rengiant ir įgyvendinant nacionalines plėtros programas ir jų priemones pagal Vyriausybės tvirtinamos Strateginio valdymo metodikos reikalavimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3132, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15377

 

4 straipsnis. Nacionalinę klimato kaitos valdymo politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos

Nacionalinę klimato kaitos valdymo politiką formuoja ir įgyvendina:

1) Seimas, Vyriausybė, ministerijos ar kitos Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal kompetenciją;

2) savivaldybių institucijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3132, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15377

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PREKYBA APYVARTINIAIS TARŠOS LEIDIMAIS IR KIOTO VIENETAIS

 

5 straipsnis. Veiklos vykdytojų ir kitų asmenų teisės ir pareigos

1. Veiklos vykdytojai, vykdantys veiklą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, aplinkos ministro nustatyta tvarka privalo gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir atsidaryti sąskaitą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1170, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7427 (2010-12-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1170

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

2. Veiklos vykdytojai, vadovaudamiesi Europos Sąjungos teisės aktais ir aplinkos ministro nustatyta tvarka, privalo vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėseną, apskaitą ir teikti ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

3. Kiekvienais kalendoriniais metais veiklos vykdytojai iki aplinkos ministro nustatyto termino privalo atsisakyti tokio apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus jų išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui, išreikštam tonomis, ir tai deklaruoti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

4. Neteko galios nuo 2022-01-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

5. Veiklos vykdytojai ir (ar) kiti asmenys, turintys apyvartinių taršos leidimų ir (ar) Kioto vienetų, gali juos perleisti kitiems asmenims Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) trečiosiose valstybėse, kurios nurodytos Klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo B priede ir yra jį ratifikavusios, jeigu tie apyvartiniai taršos leidimai ir (ar) Kioto vienetai yra abipusiškai pripažinti ir aplinkos ministro nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl jų pripažinimo. Veiklos vykdytojai ir asmenys apie apyvartinių taršos leidimų ir (ar) Kioto vienetų perleidimą nedelsdami praneša Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionaliniam administratoriui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

6. Neteko galios nuo 2015-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

7. Neteko galios nuo 2015-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

8. Neteko galios nuo 2015-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

9. Kiti asmenys, norintys įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir (ar) Kioto vienetų ir jais naudotis ar disponuoti, privalo vadovaudamiesi Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklėmis atsidaryti sąskaitą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1170, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7427 (2010-12-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1170

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

6 straipsnis. Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo rengimas ir tvirtinimas

1. Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo projektas aplinkos ministro nustatyta tvarka skelbiamas Aplinkos ministerijos interneto svetainėje visuomenei susipažinti.

2. Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą, vadovaudamasis Europos Sąjungos teisės aktais ir atsižvelgdamas į Europos Komisijos nustatytus reikalavimus, sprendimus ir rekomendacijas, rengia ir, suderinęs su kitomis Vyriausybės įgaliotomis institucijomis, tvirtina aplinkos ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

7 straipsnis. Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas

1. Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas yra sudedamoji taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo, kurių išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo sąlygas ir pagrindus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, dalis.

2. Veiklos vykdytojas, teikdamas paraišką dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo su leidimu išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, leidimą išduodančiai institucijai papildomai pateikia aplinkos ministro nustatytos formos įsipareigojimą atsisakyti apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestam ir nepriklausomo vertintojo patikrintam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

3. Orlaivio naudotojo pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus parengtas ir Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos patvirtintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planas suteikia teisę išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas šiame stebėsenos plane nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

8 straipsnis. Apyvartinių taršos leidimų skyrimas, galiojimas ir panaikinimas

1. Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veikiantiems veiklos vykdytojams ir veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius ar naujus orlaivius, ir kitiems asmenims, norintiems įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir jais naudotis ar disponuoti, tvarką, atsižvelgdamas į Europos Komisijos nustatytus reikalavimus, sprendimus ir rekomendacijas, nustato aplinkos ministras.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

2. Apyvartinių taršos leidimų skyrimas veiklos vykdytojui ir (ar) kitam asmeniui, turinčiam teisę įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir jais naudotis ar disponuoti, apyvartinių taršos leidimų panaikinimas ir šių leidimų atsisakymas registruojami Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre. Veiklos vykdytojui suteiktas apyvartinių taršos leidimų kiekis nurodomas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

3. Apyvartiniai taršos leidimai galioja neterminuotai. Nuo 2021 m. sausio 1 d. išduotų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas 10 metų laikotarpis atsiskaitymams už išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, galiojimo pradžia laikomi to laikotarpio pirmieji metai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

4. Apyvartiniai taršos leidimai panaikinami veiklos vykdytojo arba asmens, turinčio teisę disponuoti apyvartiniais taršos leidimais, prašymu aplinkos ministro nustatyta tvarka arba pasibaigus įmonei.

5. Draudžiama disponuoti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre veiklos vykdytojo sąskaitoje turimais apyvartiniais taršos leidimais, kurie buvo paskirti nemokamai, kai veiklos vykdytojui iškeliama bankroto byla. Iškėlus veiklos vykdytojui bankroto bylą, šiais apyvartiniais taršos leidimais galima atsiskaityti tik už bankrutuojančio veiklos vykdytojo išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o likę nepanaudoti apyvartiniai taršos leidimai grąžinami į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre esančią apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sąskaitą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

9 straipsnis. Nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandoriai

1. Sprendimą dėl nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių sudarymo priima Vyriausybė jos įgaliotos institucijos teikimu.

2. Lėšos, gautos už perleistus nustatytosios normos vienetus, pervedamos į Klimato kaitos programą.

3. Nustatytosios normos vienetams įsigyti naudojamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje Klimato kaitos programoje sukauptos lėšos ir (ar) valstybės biudžeto lėšos.

4. Kai nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo siūlo sudaryti sandorį, už kurį būtų atsiskaitoma nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu, Vyriausybė įvertina Vyriausybės įgaliotos institucijos pateiktą aplinkosauginės ir finansinės naudos reikšmingumo pagrindimą. Pagrindimas parengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka, numatant, kad turi būti įvertintas ir pagrįstas ekvivalentiškų gautinų lėšų už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus ir siūlomo naujo ilgalaikio materialiojo turto verčių skirtumas. Vyriausybė gali priimti sprendimą, kad nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus gali atsiskaityti ekvivalentišku lėšų už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus kiekiui nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu, kuris atitinka Europos ir Lietuvos standartų reikalavimus ir bus naudojamas klimato kaitą mažinantiems šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo krypčių projektams ir (ar) priemonėms įgyvendinti (toliau – turtas). Nustatytosios normos vienetų vertė nustatoma pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos derybų būdu su nustatytosios normos vienetus perkančiąja valstybe ar jos įgaliotu asmeniu sutartą Lietuvos Respublikai palankiausią kainą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

5. Ūkio subjektams, kurių vykdoma veikla nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą ir kurie priskiriami Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujantiems sektoriams, metiniai išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įsipareigojimai ir prie šių įsipareigojimų pasiekimo prisidedančios priemonės suplanuojamos nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos pažangos uždavinius įgyvendinančiose nacionalinėse plėtros programose ir Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės plane. Vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktais, Nacionaline klimato kaitos valdymo darbotvarke, Nacionaliniu pažangos planu, nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos pažangos uždavinius įgyvendinančiomis nacionalinėmis plėtros programomis ir Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės planu, Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato metiniams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įsipareigojimams pasiekti taikomų lankstumo priemonių naudojimo tvarką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3132, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15377

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1466, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11504

 

10 straipsnis. Klimato kaitos programa ir pagal nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorius gauto turto perdavimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XI-2027, 2012-05-22, Žin., 2012, Nr. 63-3168 (2012-06-05), i. k. 1121010ISTA0XI-2027

Nr. XIII-1466, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11504

 

1. Klimato kaitos valdymo priemonėms papildomai finansuoti sudaroma Klimato kaitos programa (toliau – Programa). Programos lėšos kaupiamos atskiroje Valstybės iždo sąskaitoje ir planuojamos valstybės biudžete. Planuojamos Programos lėšos naudojamos šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms priemonėms finansuoti, kiekvienais metais užtikrinant šio straipsnio 3 dalies 1, 2, 6 ir 8 punktuose nurodytų priemonių finansavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1466, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11504

 

2. Programos finansavimo šaltiniai:

1) lėšos, gautos už perleistus nustatytosios normos vienetus;

2) lėšos, gautos už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus;

3) lėšos, gautos šio įstatymo šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka;

4) savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų lėšos, skirtos klimato kaitos poveikio mažinimo priemonėms įgyvendinti;

5) kitos teisėtai gautos lėšos.

3. Programos lėšos naudojamos:

1) energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams: gyvenamiesiems namams ir visuomeninės paskirties pastatams modernizuoti; kitiems projektams, kurie leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse, įgyvendinti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

2) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui skatinti, aplinkai palankioms technologijoms, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegti;

3) Nacionaliniame pažangos plane ir Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje numatytus nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos uždavinius įgyvendinančių NEKS veiksmų plano ir nacionalinių plėtros programų priemonėms ir jas įgyvendinantiems projektams vykdyti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3132, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15377

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

4) žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbcinėms galimybėms didinti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

5) visuomenei informuoti ir šviesti, mokslo tiriamiesiems darbams ir jų sklaidai, veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims konsultuoti ir mokyti aktualiausiais klimato kaitos politikos valdymo ir įgyvendinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ir aplinkai palankių technologijų diegimo klausimais;

6) pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą, Paryžiaus susitarimą ir kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir trečiosiose valstybėse;

7) kitoms klimato kaitos politikos veiksmingo valdymo finansinėms priemonėms, kurios, naudojantis valstybės pagalba, leistų veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems sektorių ar jų pošakių įrenginius, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl didelių netiesioginių išlaidų, kurios faktiškai patiriamos su išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu susijusias išlaidas perkeliant į elektros energijos kainas, ir kitiems ūkio subjektams, kurių vykdoma veikla nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų finansinę ir ekonominę naštą, įgyvendinti – ne daugiau kaip 25 procentų pajamų, gautų pardavus aukcione apyvartinius taršos leidimus;

8) Programos lėšoms ir Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrui administruoti, nacionalinėms išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir prognozių rengimo sistemoms parengti, politikos ir priemonių poveikio klimato kaitos švelninimui vertinti.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1466, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11504

 

4. Programos lėšų valdymo bendrosios nuostatos:

1) ketverių metų Programos investicijų planus, metines Programos lėšų panaudojimo ataskaitas rengia ir Programos lėšas administruoja Aplinkos ministerija;

2) ketverių metų Programos investicijų planus ir jų pakeitimus, apsvarstytus su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, tvirtina Vyriausybė;

3) metines Programos lėšų panaudojimo praėjusių kalendorinių metų ataskaitas Aplinkos ministerija teikia Vyriausybei ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetui;

4) kartu su ketverių metų Programos investicijų planais ir metinėmis Programos lėšų panaudojimo praėjusių kalendorinių metų ataskaitomis pateikiama informacija apie planuojamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimus kiekvienai finansavimo krypčiai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1466, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11504

Nr. KT187-N15/2020, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23045

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

5. Jeigu Vyriausybė pagal šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorio sudarymo, pagal kurį nustatytosios normos vienetus perkančioji valstybė ar jos įgaliotas asmuo mainais už perleidžiamus nustatytosios normos vienetus atsiskaito turtu, ir jeigu šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija pasirašo nustatytosios normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sutartį, mainais už perleistus nustatytosios normos vienetus gautas turtas Vyriausybės sprendimu perduodamas šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų Programos lėšų panaudojimo krypčių projektus ir (ar) priemones įgyvendinantiems subjektams:

1) savivaldybėms nuosavybėn jų funkcijoms įgyvendinti, kai yra savivaldybės tarybos sutikimas;

2) valstybės institucijoms ir įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti šiuo turtu patikėjimo teise.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

6. Turto priėmimo–perdavimo aktą pasirašo šio straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti turtą perimantys subjektai ir šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-2027, 2012-05-22, Žin., 2012, Nr. 63-3168 (2012-06-05), i. k. 1121010ISTA0XI-2027

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

7. Neteko galios nuo 2022-01-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-2027, 2012-05-22, Žin., 2012, Nr. 63-3168 (2012-06-05), i. k. 1121010ISTA0XI-2027

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BENDRAI ĮGYVENDINAMI IR ŠVARIOS PLĖTROS PROJEKTAI

 

11 straipsnis. Bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymas ir jų administravimas

1. Vykdydama bendrai įgyvendinamus projektus, Lietuvos Respublika gali perduoti Klimato kaitos konvencijos I priede nurodytoms valstybėms išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus arba jų gauti iš nurodytų valstybių, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

2. Vykdant švarios plėtros projektus, Lietuvos Respublikai, kaip Klimato kaitos konvencijos I priedo sąraše nurodytai valstybei, gali būti suteikiami patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

3. Bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus kartu su kitomis Vyriausybės įgaliotomis institucijomis administruoja Aplinkos ministerija.

4. Aplinkos ministras nustato bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarką. Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas:

1) priima, nagrinėja ir vertina paraiškas ir kitus projektų vykdymo dokumentus;

2) leidžia vykdyti projektus arba atsisako leisti juos vykdyti;

3) atlieka projektų vykdymo kontrolę.

5. Veiklos vykdytojai ir (ar) ūkio subjektai, kurių vykdoma veikla nepatenka į šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, gali panaudoti bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų veiklos išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus ir patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus jiems nustatyto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo tikslo iki 2020 m. gruodžio 31 d. daliai užskaityti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ REGISTRAS

 

12 straipsnis. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimas

1. Lietuvos Respublikai, jos teritorijoje registruotiems veiklos vykdytojams ir (ar) jai priskirtiems administruoti orlaivių naudotojams nuosavybės teise priklausantys Kioto vienetai, apyvartiniai taršos leidimai, Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujantiems sektoriams paskirti metinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vienetai ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus išmetamo ir absorbuoto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vienetai, sukaupti pagal Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus lankstumo priemones, reikalavimus, registruojami Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre esančiose Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančiose sąskaitose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

2. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre esančių Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių sąskaitų valdymo funkcijas atlieka Aplinkos ministerijos paskirtas nacionalinis administratorius, vadovaudamasis Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, aplinkos ministro patvirtintomis Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

3. Už sąskaitos atidarymą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre imama valstybės rinkliava, už šio registro duomenų teikimą ir sąskaitos tvarkymą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre imamas administracinėmis išlaidomis pagrįstas atlyginimas. Šio atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

PENKTASIS1 SKIRSNIS

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMAS, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

121 straipsnis. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas

1. Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, stacionarių gaisro gesinimo sistemų, gesintuvų ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – šaldymo įranga), montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams Lietuvos Respublikos teritorijoje turi teisę atlikti savarankiškai dirbantys Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (toliau – juridiniai asmenys), turėdami valstybės narės išduotą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą (toliau – atestatas) ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė atlikti šaldymo įrangos montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

2. Atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras. Atestatai išduodami, jų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimu. Sprendimai dėl atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo yra priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Atestatai išduodami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos atestatui gauti informacijos pateikimo dienos. Jeigu per nustatytą terminą sprendimas išduoti atestatą nepriimamas, nelaikoma, kad atestatas išduotas. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus pareiškėją iki šioje dalyje nurodyto atestato išdavimo termino pabaigos. Atestatai išduodami neterminuotam laikui šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1) juridiniame asmenyje atestuojamai veiklai atlikti dirba ne mažesnis kaip aplinkos ministro nustatytas skaičius darbuotojų, turinčių teisės aktų nustatyta tvarka arba kitos valstybės narės atsakingos institucijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją atlikti šaldymo įrangos patikrą dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio, ją montuoti, eksploatuoti, atlikti jos techninę priežiūrą ir (ar) surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš šaldymo įrangos, o fizinis asmuo turi šiame punkte nurodytą pažymėjimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

2) juridinis asmuo ir fizinis asmuo turi atestuojamai veiklai atlikti būtiną techninę įrangą, kurios atitiktis nustatytiems reikalavimams įvertinama aplinkos ministro nustatyta tvarka ir kuri sudaro sąlygas atlikti šaldymo įrangos montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams: atlikti šaldymo įrangos patikrą dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų slėgio ir temperatūros matavimus, surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš šaldymo įrangos, saugoti ir transportuoti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, užpildyti šaldymo įrangą ir sistemas fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, montuoti šaldymo įrangą, vamzdynus ir kitas šaldymo įrangos dalis nesukeliant fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio ir kitus darbus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

4. Atestatas neišduodamas, jeigu:

1) pateikti ne visi dokumentai arba dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų;

2) pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti suklastoti dokumentai;

3) šio straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

4) atestato galiojimas buvo panaikintas ir nuo atestato galiojimo panaikinimo nepraėjo vieni metai, išskyrus atvejus, kai atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu;

5) nesumokėta valstybės rinkliava.

5. Atestato galiojimas sustabdomas:

1) kai paaiškėja, kad buvo pateikti neteisingi duomenys;

2) kai nustatoma, kad atestato turėtojas nebeatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

3) atestato turėtojo prašymu.

6. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas:

1) atestato turėtojui per 30 kalendorinių dienų pateikus patikslintus duomenis, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;

2) atestato turėtojui per 30 kalendorinių dienų užtikrinus atitiktį šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;

3) atestato turėtojo prašymu, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytais pagrindais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

7. Atestato galiojimas panaikinamas, kai:

1) to prašo atestato turėtojas;

2) nustatoma, kad atestatui gauti pateikti suklastoti dokumentai;

3) atestato turėtojas po atestato galiojimo sustabdymo per 30 kalendorinių dienų nepateikė patikslintų duomenų, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

4) atestato turėtojas per 30 kalendorinių dienų neužtikrino atitikties šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

5) sustabdžius atestato galiojimą, atestato turėtojas tęsia šaldymo įrangos montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

6) nustatoma, kad atestato turėtojas, kurio turimo atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, nebeatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų antrą kartą per 12 mėnesių nuo jam išduoto atestato galiojimo sustabdymo dienos;

7) atestato turėtojas juridinis asmuo likviduojamas, atestato turėtojas fizinis asmuo mirė, yra pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar pripažintas nežinia kur esančiu.

8. Sprendimas dėl atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas per 20 darbo dienų nuo šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytų aplinkybių paaiškėjimo. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus pareiškėją iki sprendimo dėl atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priėmimo termino, nurodyto šioje dalyje, pabaigos.

9. Panaikinus atestato galiojimą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys dėl naujo atestato gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienų metų, išskyrus atvejus, kai atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu.

10. Už atestatų ar jų dublikatų išdavimą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka imama valstybės rinkliava.

11. Aplinkos ministerijos įgaliota institucija priima sprendimą nesustabdyti atestato galiojimo, jeigu pažeidimai, atsižvelgiant į šio straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas aplinkybes, yra mažareikšmiai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

 

122 straipsnis. Transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis paslaugos kokybės užtikrinimo garantinio termino nustatymas

Atlikus transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis paslaugą, transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis veiklos vykdytojas privalo suteikti oro kondicionieriaus pildymo paslaugos kokybės garantinį terminą, ne trumpesnį kaip trims mėnesiams.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

Papildyta skirsniu:

Nr. XI-1170, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7427 (2010-12-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1170

 

PENKTASIS2 SKIRSNIS

NACIONALINĖS IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS IR PROGNOZIŲ RENGIMO SISTEMOS

 

123 straipsnis. Nacionalinė išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos sistema

1. Aplinkos ministras paskiria už nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimą ir teikimą atsakingas institucijas, nustato šios ataskaitos (ar jos atskirų dalių) rengimo ir teikimo tvarką, periodiškumą ir terminus. Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos paskirtis – įvertinti iš atskirų šaltinių dėl žmogaus veiklos išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos duomenų parengimą laiku, skaidrumą, tikslumą, nuoseklumą, palyginamumą ir išsamumą.

2. Siekiant užtikrinti nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos kokybę ir siekiant į apskaitos procesą įtraukti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, kitas institucijas, aplinkos ministras sudaro Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupę, tvirtina jos sudėtį ir darbo reglamentą. Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupės veiklos tikslas – atlikti ekspertines duomenų analizes, apskaičiuoti išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atskiruose energetikos, transporto, pramonės procesų ir produktų naudojimo, žemės ūkio, atliekų, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuose. Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo darbo grupės narių darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nustatyta tvarka.

 

124 straipsnis. Nacionalinė išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų prognozių rengimo sistema

Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato nacionalinę politikos ir priemonių poveikio vertinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių ir ataskaitų rengimo ir teikimo tvarką ir paskiria atsakingas už politikos ir priemonių poveikio vertinimą ir modeliavimu pagrįstą iš atskirų šaltinių dėl žmogaus veiklos išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozavimą institucijas.

 

 

125 straipsnis. Nacionalinis klimato kaitos komitetas

Nepriklausomoms mokslinėms konsultacijoms nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo, vertinimo ir įgyvendinimo klausimais teikti sudaromas Nacionalinis klimato kaitos komitetas, kurio sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina aplinkos ministras. Nacionalinis klimato kaitos komitetas yra patariamoji Aplinkos ministerijos institucija, neturinti juridinio asmens statuso, sudaryta iš mokslo ir studijų institucijų atstovų.

Papildyta skirsniu:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ

 

13 straipsnis. Veikos, už kurias skiriamos ekonominės baudos

Skiriama vieno šimto eurų atitinkamai pagal Europos vartotojų kainų indeksą indeksuojama ekonominė bauda:

1) veiklos vykdytojams, kurie pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus eksploatuoja savo valdomus įrenginius ar orlaivius ir privalo registruotis, – už kiekvieną į atmosferą išmestą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą neužsiregistravus arba

2) veiklos vykdytojams, kurie iš įrenginių ar orlaivių išmeta į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas neturėdami galiojančio Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos išduoto leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, – už kiekvieną į atmosferą išmestą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą, arba

3) veiklos vykdytojams už kiekvieną išmestą į atmosferą anglies dioksido toną ar anglies dioksido ekvivalentą, dėl kurio šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytu terminu jie neatsisako apyvartinių taršos leidimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

14 straipsnis. Ekonomines baudas skiriantys pareigūnai

Ekonomines baudas už šio įstatymo 13 straipsnyje numatytas veikas skiria Aplinkos apsaugos departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – vyriausieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-775, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18829

 

15 straipsnis. Ekonominių baudų skyrimo bylų iškėlimas, ekonominių baudų skyrimas ir jų skyrimo terminai

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, nustatęs šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytą (nurodytus) pažeidimą (pažeidimus), ne vėliau kaip per penkias darbo dienas iškelia ekonominės baudos skyrimo bylą ir surašo aplinkos ministro patvirtintos formos neteisėto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą aktą (toliau – Aktas). Akte nurodoma:

1) įtariamas pažeidimu asmuo (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas arba fizinio asmens (jei pažeidėjas fizinis asmuo) vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinė gyvenamoji vieta);

2) pažeidimo esmė ir pažeidimą nustatantis šio įstatymo 13 straipsnio punktas;

3) skirtinos įtariamam pažeidimu asmeniui ekonominės baudos dydis ir jį pagrindžiantys skaičiavimai ir (ar) motyvai;

4) ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimo vieta, data ir laikas;

5) Aktą surašęs aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (vardas, pavardė, tarnybos vieta, pareigos, parašas).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

2. Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo Akto surašymo dienos Aktą surašęs aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas jo kopiją įteikia arba registruotu laišku išsiunčia pažeidimu įtariamam asmeniui. Kartu su Aktu įtariamam pažeidimu asmeniui įteikiamas (išsiunčiamas) pasiūlymas pateikti paaiškinimą raštu dėl įtariamo pažeidimo, pateikti įrodymus ir prašymus, taip pat nurodomas jų pateikimo terminas.

3. Ekonominės baudos už veikas, numatytas šio įstatymo 13 straipsnyje, skiriamos per vienus metus nuo pažeidimo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos.

 

16 straipsnis. Ekonominių baudų skyrimo bylų proceso dalyviai

1. Nagrinėjant šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytų pažeidimų bylas, dalyvauja:

1) įtariamas pažeidimu asmuo (jei įtariamas padaręs pažeidimą juridinis asmuo, – jo įgaliotas atstovas ir (ar) gynėjas);

2) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno sprendimu – kiti asmenys, kurių interesai tiesiogiai susiję su nagrinėjama byla;

3) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno sprendimu – liudytojai, ekspertai, specialistai ir kiti asmenys ar valstybės institucijų atstovai.

2. Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodyti asmenys yra laikomi proceso dalyviais.

3. Įtariamas pažeidimu asmuo ir proceso dalyviai apie ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimo vietą, datą ir laiką informuojami raštu.

 

17 straipsnis. Ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimas ir ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimo atidėjimas

1. Ekonominės baudos skyrimo byla nagrinėjama dalyvaujant įtariamam pažeidimu asmeniui ir proceso dalyviams.

2. Ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimo metu įtariamas pažeidimu asmuo turi teisę susipažinti su surinkta bylos medžiaga, duoti paaiškinimus žodžiu ir raštu, pateikti įrodymus, teikti prašymus.

3. Ekonominės baudos skyrimo byla nagrinėjama nedalyvaujant įtariamam pažeidimu asmeniui ir (ar) proceso dalyviams, jei žinoma, kad apie ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimą jie buvo informuoti ir raštu nepateikė motyvuoto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą.

4. Sprendimą atidėti ekonominės baudos bylos nagrinėjimą priima šią bylą nagrinėjantis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, priimdamas motyvuotą aplinkos ministro nustatytos formos nutarimą. Šiuo nutarimu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, nagrinėjantis ekonominės baudos skyrimo bylą, nustato naują ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimo vietą, datą ir laiką.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytas nutarimas įteikiamas arba registruotu laišku išsiunčiamas įtariamam pažeidimu asmeniui ir proceso dalyviams.

 

18 straipsnis. Nutarimai, priimami išnagrinėjus ekonominės baudos skyrimo bylą, ir jų apskundimas

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, išnagrinėjęs ekonominės baudos skyrimo bylą, priima nutarimą:

1) skirti ekonominę baudą arba

2) nutraukti ekonominės baudos skyrimo bylą, jei nėra pažeidimų, numatytų šio įstatymo 13 straipsnyje, sudėties, arba

3) nutraukti bylą suėjus šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatytiems terminams, arba

4) ekonominės baudos skyrimo byloje atlikti papildomą tyrimą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame nutarime nurodoma: nutarimą priėmęs aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (vardas, pavardė, tarnybos vieta); ekonominės baudos skyrimo bylos nagrinėjimo vieta, data, laikas; šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti pažeidėjo (arba asmens, kuriam buvo iškelta ekonominės baudos skyrimo byla) duomenys; pažeidimo esmė, pažeidimo padarymo aplinkybės ir motyvuotas jų įvertinimas; pažeidėjo kaltę pagrindžiantys įrodymai; pažeidėjo paaiškinimai dėl padaryto pažeidimo; šio įstatymo 13 straipsnio punktas, numatantis atsakomybę už pažeidėjo padarytą veiką; aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno priimtas nutarimas (skiriamos ekonominės baudos dydis, jei ji skiriama), nutarimo apskundimo terminai ir tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

 

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto nutarimo formą tvirtina aplinkos ministras.

4. Nutarimas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas arba registruotu laišku išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio jis priimtas.

5. Šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodyti nutarimai įsigalioja per trisdešimt dienų nuo nutarimo įteikimo asmeniui, dėl kurio jis priimtas, dienos ir skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui.

6. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas nutarimas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos.

 

19 straipsnis. Papildomo tyrimo atlikimas ekonominės baudos skyrimo byloje

1. Jeigu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas priima 18 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą nutarimą, papildomas tyrimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per du mėnesius.

2. Atlikus papildomą tyrimą, ekonominės baudos skyrimo byla nagrinėjama šio įstatymo 15–18 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

20 straipsnis. Ekonominių baudų sumokėjimas ir išieškojimas

1. Asmenys paskirtas ekonomines baudas sumoka į šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą Valstybės iždo sąskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo skirti ekonominę baudą įsigaliojimo dienos.

2. Jeigu asmenys, kuriems paskirtos ekonominės baudos, geranoriškai jų nemoka, nutarimas skirti ekonominę baudą perduodamas antstoliams ir vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Nutarimas skirti ekonominę baudą vykdyti turi būti perduotas ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo įsigaliojimo dienos.

3. Asmenys, kuriems paskirta ekonominė bauda už šio įstatymo 13 straipsnio 3 punkte nurodytas veikas, neatleidžiami nuo įsipareigojimo atsisakyti apyvartinių taršos leidimų, atitinkančių tą perteklinį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kuris susidarytų, jeigu būtų atsisakoma kitų kalendorinių metų apyvartinių taršos leidimų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

21 straipsnis. Atsakomybė už kitus šiame skirsnyje nenumatytus šio įstatymo pažeidimus

Fiziniai ir juridiniai asmenys už šiame skirsnyje nenumatytus šio įstatymo pažeidimus atsako kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai orlaivio naudotojams taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai kai kuriems veiklos vykdytojams pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai kai kuriems veiklos vykdytojams pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

 

23 straipsnis. Neteko galios nuo 2021-01-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-3132, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15377

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

Lietuvos Respublikos

klimato kaitos valdymo įstatymo

1 priedas

 

 

VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

1. Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikalavimai netaikomi įrenginiams arba jų dalims, naudojamiems moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems produktams bei technologiniams procesams, taip pat tik biomasę naudojantiems įrenginiams.

2. Toliau nurodyti slenkstiniai dydžiai nusako gamybos pajėgumus arba našumą. Jei tame pačiame įrenginyje vykdoma tos pačios kategorijos kelių rūšių veikla, tokių veiklos rūšių pajėgumai sudedami.

3. Jei norima apskaičiuoti įrenginio bendrą nominalų šiluminį našumą siekiant nustatyti, ar jį galima įtraukti į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, sudedamas visų jo techninių mazgų, kuriuose deginamas kuras, nominalus šiluminis našumas. Šie mazgai gali būti įvairių tipų katilai, degikliai, turbinos, šildytuvai, kūryklos, atliekų deginimo įrenginiai, kalkių deginimo krosnys, džiovinimo krosnys, krosnys, džiovyklos, varikliai, degalų elementai, cheminio deginimo mazgai, deglai ir terminio arba katalizinio deginimo įrenginiai. Į mazgus, kurių nominalus šiluminis našumas mažesnis kaip 3 MW, ir mazgus, kurie naudoja tik biomasę, šio skaičiavimo tikslais neatsižvelgiama. „Tik biomasę naudojantys įrenginiai“ yra mazgai, kurie kietąjį iškastinį kurą naudoja tik juos įjungiant ir išjungiant.

4. Jei mazgas skirtas vykdyti veiklai, kuriai ribinis kiekis neišreiškiamas bendru nominaliu šiluminiu našumu, šios veiklos ribinis kiekis turi pirmenybę priimant sprendimą dėl įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą.

5. Jei įrenginio pajėgumų ribinė bet kokios veiklos vertė šiame priede viršijama, visi mazgai, kuriuose deginamas kuras, išskyrus mazgus, skirtus pavojingoms arba buitinėms atliekoms deginti, įtraukiami į leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

6. Nuo 2012 m. sausio 1 d. šiai veiklai priskiriami visi skrydžiai į valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, teritorijoje esantį aerodromą ir iš jo, išskyrus nukrypti leidžiančias Reglamente (ES) Nr. 421/2014 nurodytas nuostatas.

Eil.

Nr.

Veiklos rūšys

 

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Įstatymo taikymas veiklos vykdytojams pagal veiklos rūšis

1.

 

 

 

Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

2.

 

Naftos perdirbimas

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

3.

Kokso gamyba

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

4.

Metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) išdeginimas arba kaitinimas, įskaitant granuliavimą

Anglies dioksidas

 

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

5.

Luitinio ketaus arba plieno gamyba (pirminis arba antrinis liejimas), įskaitant tolydinį liejimą, kai gamybos pajėgumai didesni negu 2,5 tonos per valandą

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

6.

Juodųjų metalų (įskaitant juodųjų metalų lydinius) gamyba arba perdirbimas, kai eksploatuojami kuro deginimo įrenginiai, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW. Perdirbimas apima ir apdorojimą valcavimo staklynuose, atkaitinimo krosnyse, kalvėse, liejyklose, dengimo ir dekapiravimo įrenginiuose

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

7.

Pirminė aliuminio gamyba

Anglies dioksidas ir perfluorangliavan-deniliai

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

8.

Antrinė aliuminio gamyba, kai eksploatuojami kuro deginimo įrenginiai, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

9.

Spalvotųjų metalų gamyba arba perdirbimas, įskaitant lydinių gamybą, taurinimą, liejimą ir kt., kai eksploatuojami kuro deginimo įrenginiai, kurių bendras nominalus šiluminis našumas (įskaitant kurą, naudojamą kaip redukcinį reagentą) didesnis negu 20 MW

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

10.

Cemento klinkerio gamyba rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumai didesni negu 500 tonų per dieną, arba kitose krosnyse, kurių gamybos pajėgumai didesni negu 50 tonų per dieną

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

11.

Kalkių gamyba arba dolomito ar magnezito kalcinavimas rotacinėse krosnyse, kurių gamybos pajėgumai didesni negu 50 tonų per dieną

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

12.

Stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamyba, kai lydymo pajėgumai didesni negu 20 tonų per dieną

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

13.

Keraminių gaminių gamyba degimo būdu, visų pirma stogų čerpių, plytų, ugniai atsparių plytų, koklių, molio dirbinių arba porceliano gamybos, kai gamybos pajėgumai didesni negu 75 tonos per dieną

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

14.

Akmens vatos gamyba naudojant stiklą, uolienas arba šlaką, kai lydymo pajėgumai didesni negu 20 tonų per dieną

 

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

15.

Gipso džiovinimas arba kalcinavimas ar gipso plokščių ir kitų gipso gaminių gamyba, kai eksploatuojami kuro deginimo įrenginiai, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

16.

Celiuliozės iš medienos ar kitų pluoštinių medžiagų gamyba

 

Anglies dioksidasTaikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

17.

Popieriaus ir kartono gamyba, kai gamybos pajėgumai yra didesni negu 20 tonų per dieną

Anglies dioksidas

Taikoma nuo šio įstatymo įsigaliojimo datos

18.

Suodžių gamyba, įskaitant organinių medžiagų, tokių kaip alyva, degutas, krekingo ir distiliacijos likučiai, karbonizaciją, kai eksploatuojami kuro deginimo įrenginiai, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

19.

Azoto rūgšties gamyba

Anglies dioksidas ir azoto suboksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

20.

Adipo rūgšties gamyba

Anglies dioksidas ir azoto suboksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

21.

Glioksilo ir glioksilo rūgšties gamyba

Anglies dioksidas ir azoto suboksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

22.

Amoniako gamyba

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

23.

Didelio masto organinių cheminių medžiagų gamyba, taikant krekingą, riformingą, dalinę arba visišką oksidaciją arba kitus panašius metodus, kai gamybos pajėgumai didesni negu 100 tonų per dieną

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

24.

Vandenilio (H2) ir sintezės dujų gamyba taikant riformingą arba dalinę oksidaciją, kai gamybos pajėgumai didesni negu 25 tonos per dieną

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

25.

Natrio karbonato (Na2CO3) ir natrio hidrokarbonato (NaHCO3) gamyba

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai įrenginiams taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

26.

Įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2009/29/EB, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas, kad jos galėtų būti transportuojamos ir saugomos Europos Sąjungos teisės aktais patvirtintoje geologinio saugojimo vietoje

Anglies dioksidas

Savanoriškai taikoma iki 2020 m.

27.

Anglies dioksido transportavimas vamzdynais į Europos Sąjungos teisės aktais patvirtintą geologinio saugojimo vietą

Anglies dioksidas

Savanoriškai taikoma iki 2020 m.

28.

Anglies dioksido geologinis saugojimas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais patvirtintoje saugojimo vietoje

Anglies dioksidas

Savanoriškai taikoma iki 2020 m.

29.

Aviacija

Orlaivių skrydžiai į valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, teritorijoje esantį aerodromą arba iš jo.

Šiai veiklai nepriskiriami:

a) skrydžiai, išskirtinai skirti skraidinti šalies, kuri nėra valstybė narė, oficialią misiją atliekantį valdantį monarchą ir jo artimuosius giminaičius, valstybės vadovus, vyriausybės vadovus ir vyriausybės ministrus, jei tai įrodo atitinkamas statuso žymuo skrydžio plane;
b) kariniais orlaiviais atliekami kariniai skrydžiai ir muitinės bei policijos tarnybų skrydžiai;
c) skrydžiai, susiję su paieška ir gelbėjimu, gaisrų gesinimo skrydžiai, humanitariniai skrydžiai ir greitosios medicinos pagalbos skrydžiai, kuriuos leido atitinkama kompetentinga institucija;
d) visi skrydžiai, atliekami išskirtinai pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, kaip apibrėžta Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (Čikagos konvencijos) 2 priede;

e) skrydžiai be tarpinių nutūpimų, užbaigiami orlaivio pakilimo aerodrome;

f) mokomieji skrydžiai, skirti išskirtinai gauti licenciją arba skrydžio įgulai – įgyti kvalifikaciją, jei tai įrodo atitinkamas žymuo skrydžio plane tuo atveju, jei skrydis nėra skirtas keleiviams ir (arba) kroviniams skraidinti arba orlaivio padėčiai nustatyti ar orlaiviui perkelti;

g) skrydžiai, skirti išskirtinai moksliniams tyrimams atlikti arba orlaiviams ar įrangai (naudojamai ore arba antžeminei) tikrinti, bandyti ar patvirtinti;
h) orlaivio, kurio patvirtinta didžiausioji kilimo masė yra ne didesnė kaip 5 700 kg, skrydžiai;
i) skrydžiai, atliekami vykdant su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus, kurie nustatyti pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių maršrutams atokiausiuose regionuose, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnio 1 dalyje, arba maršrutams, kuriais per metus siūloma pervežti ne daugiau kaip 30 000 keleivių; ir

j) skrydžiai, kurie, jei nebūtų taikomas šis punktas, būtų priskiriami šiai veiklos rūšiai ir kuriuos atlieka komercinės oro transporto priemonės naudotojas, vykdantis:

– mažiau negu 243 skrydžius per tris iš eilės keturių mėnesių laikotarpius; arba

– skrydžius, kurių bendras metinis išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis negu 10 000 tonų. Skrydžiai, kurie nurodyti šio punkto l ir m papunkčiuose arba kurių vienintelis tikslas – skraidinti valstybės narės oficialią misiją atliekantį valdantį monarchą ir jo artimuosius giminaičius, valstybės vadovus, vyriausybės vadovus ir vyriausybės ministrus, pagal šį punktą šiai veiklai negali būti nepriskiriami;

k) nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. – skrydžiai, kurie, jei nebūtų taikomas šis punktas, būtų priskiriami šiai veiklos rūšiai ir kuriuos atlieka nekomercinės oro transporto priemonės naudotojas, vykdantis skrydžius, kurių bendras metinis išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis kaip 1 000 tonų (įskaitant teršalus, išmetamus vykdant šio punkto l ir m papunkčiuose nurodytus skrydžius);

l) skrydžiai iš Šveicarijos Konfederacijoje esančių aerodromų į Europos ekonominėje erdvėje esančius aerodromus;

m) skrydžiai iš Jungtinės Karalystės teritorijoje esančių aerodromų į Europos ekonominės erdvės teritorijoje esančius aerodromus.

Anglies dioksidas

Šio įstatymo 5 (išskyrus 2 dalį), 7, 8, 13–21 straipsnių reikalavimai orlaivio naudotojams taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi nuo 2010 m. sausio 1 d.

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

 

Lietuvos Respublikos

klimato kaitos valdymo įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2020/1071.

2. 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

3. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

4. 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1123.

5. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006.

6. 2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2067, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomi fizinių asmenų sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga ir izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir įmonių sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausi reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos.

7. 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2392, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę.

8. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/841 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/268.

9. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013.

10. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2019/504.

11. 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2020/1071, kuriuo dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Šveicarijos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB.

12. 2020 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2020/1208 dėl informacijos, valstybių narių teikiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999, struktūros, formato, teikimo tvarkos ir peržiūros, kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 749/2014.

13. 2021 m. birželio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1416, kuriuo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Jungtinės Karalystės iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB.

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1170, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7427 (2010-12-11), i. k. 1101010ISTA0XI-1170

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1, 5, 10, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo penktuoju-1 skirsniu ir Įstatymo 2 priedo papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2027, 2012-05-22, Žin., 2012, Nr. 63-3168 (2012-06-05), i. k. 1121010ISTA0XI-2027

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 2, 9, 10, 12-1 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-291, 2013-05-09, Žin., 2013, Nr. 54-2691 (2013-05-25), i. k. 1131010ISTA0XII-291

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 2, 5, 7, 8, 10, 12-1 straipsnių, penktojo skirsnio ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1483, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21145

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 5, 6, 8, 12-1, 13, 15, 18 ir 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-775, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18829

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1466, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11504

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 9, 10 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT187-N15/2020, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23045

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3132, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15377

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 antrojo skirsnio pavadinimo, 3, 4, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-674, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24299

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-1, 13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-2 straipsniu ir penktuoju-2 skirsniu įstatymas