Suvestinė redakcija nuo 2017-03-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 83-3453, i. k. 1092250ISAK000V-517

 

Nauja redakcija nuo 2016-04-05:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 71:2009 „SOLIARIUMAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 29 d. Nr. V-517

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. V-517

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 71:2009 „SOLIARIUMAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

I. SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius soliariumų paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. Higienos norma netaikoma soliariumams, naudojamiems gydymo tikslams.

2. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams, juridiniams asmenims ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialams (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys), projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos soliariumų paslaugos, paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

 

II. SKYRIUS
NUORODOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

3.       Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

3.1.      2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59);

3.2.      2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

3.3.      Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

3.4.      Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

3.5.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

3.6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“;

3.7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

3.8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-257, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04024

 

3.10.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

3.11.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

III. SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius – apsauginių akinių praleisto ir į juos krintančio ultravioletinės spinduliuotės srautų dalmuo;

deginimosi soliariume seansas – vienas tam tikrą laikotarpį (min.) trunkantis deginimosi soliariume kartas;

soliariumas – patalpa (patalpos), kur teikiamos soliariumų paslaugos ir yra viena ar daugiau soliariumo įrangų;

soliariumo įranga – dirbtiniam įdegiui išgauti naudojama įranga, kurioje sumontuoti ultravioletinių spindulių spinduoliai;

ultravioletinė spinduliuotė – nejonizuojančioji elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangų ilgio diapazonas yra nuo 100 nm iki 400 nm;

ultravioletinių spindulių spinduoliai – odos švitinimo ultravioletine spinduliuote šaltiniai (lempos);

veiksmingoji energinė apšvieta – elektromagnetinės spinduliuotės kiekis (srautas), tenkantis tam tikram paviršiaus plotui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

IV. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

5. Soliariumo paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas [3.4].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

6. Soliariumo paslaugos gali būti teikiamos tik turint šiai veiklai teisės akto [3.10] nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

7. Soliariumuose parduodami ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiami kosmetikos gaminiai turi atitikti teisės aktų reikalavimus [3.1, 3.6]. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

8. Patalpoms, prietaisams, įrangai valyti naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų. Paviršiams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai [3.2]. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi turėti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, kurie laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

Nr. V-257, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04024

 

9. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

10. Soliariume turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.7].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

11. Draudžiama soliariumų paslaugas teikti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Soliariumo paslaugų teikėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, privalo iš norinčio įsigyti soliariumo paslaugą asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, soliariumo paslaugų teikėjas privalo atsisakyti teikti jam paslaugą.

12. Soliariume apsilankiusiam paslaugų vartotojui prašant išduodama Soliariumo paslaugų teikimo kortelė, kurios forma pateikta šios higienos normos 2 priede, ir raštu pateikiama šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija. Soliariumo paslaugų teikimo kortelę pildo už soliariumo paslaugų teikimą atsakingas soliariumo darbuotojas.

13. Soliariumo paslaugų teikimo kortelė pildoma paslaugos vartotojui prašant kiekvieną kartą prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugą.

14. Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje turi būti raštu (tekstas spausdinamas ne mažesnėmis nei 14 šrifto dydžio raidėmis) pateikta informacija apie soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę ir režimą bei šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje turi būti raštu (tekstas spausdinamas ne mažesnėmis nei 14 šrifto dydžio raidėmis) pateiktos soliariumo įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba bei šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija.

15. Soliariumo paslaugų vartotojų patirti nelaimingi atsitikimai (traumos), susiję su soliariumo paslaugų teikimu, turi būti registruojami šios higienos normos 3 priede pateiktos formos Nelaimingų atsitikimų (traumų) registre. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registrai saugomi 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.3]

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

16. Soliariumo paslaugas teikiančioje įmonėje draudžiama teikti informaciją apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį poveikį ar teigiamą poveikį sveikatai.

 

V. SKYRIUS
SOLIARIUMO PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

17. Įrengiant vieną soliariumą plotas skaičiuojamas taip: soliariumo įrangos užimamas plotas ir ne mažiau kaip 2,2 m2 prie kiekvienos įrangos. Viena soliariumo įranga nuo kitos turi būti atskirtos pertvaromis. Jeigu soliariumo įranga tiekiama kartu su sumontuota persirengimo kabina, kabinos plotas turi atitikti įrangos gamintojo nurodytus parametrus, o kabinos įrengimas – šios higienos normos 20 punkto reikalavimus.

18. Soliariume turi būti įrengtos šios patalpos:

18.1. paslaugų teikimo patalpa (-os), kurioje (-iose) įrengta (-os) soliariumo įranga (-os);

18.2. patalpa (atskira zona) laukiantiems paslaugų vartotojams;

18.3. pagalbinė patalpa (zona) darbo priemonėms laikyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

18.4. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

18.5. tualetas. Jeigu soliariumas įrengiamas visuomeninės paskirties pastate, kuriame yra atskiras bendro naudojimo tualetas, įrengtas ne toliau kaip 50 m nuo soliariumo patalpų, soliariumo patalpose tualeto gali nebūti. Soliariumo paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugų vartotojai ir soliariumo darbuotojai soliariumo darbo laiku bet kuriuo metu galėtų pasinaudoti bendro naudojimo tualetu.

19. Soliariumo patalpose:

19.1. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

19.2. paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 22 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 % iki 60 %, oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu – nuo 0,05 iki 0,15 m/s, šiltuoju metų laikotarpiu – nuo 0,15 iki 0,25 m/s;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

19.3. patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams, kurioje priimami (aptarnaujami) paslaugų vartotojai, dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 500 lx. Jeigu patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams neįrengtas natūralus apšvietimas, dirbtinei apšvietai turi būti naudojamos dienos šviesos (liuminescentinės) lempos. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx;

19.4. tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [3.8];

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

19.5. iš patalpų kylantis triukšmas su soliariumo patalpomis besiribojančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose (patalpose) bei jų aplinkoje neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo lygių [3.11].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

20. Soliariumo paslaugų teikimo patalpoje be soliariumo įrangos turi būti įrengta kabykla paslaugų vartotojo drabužiams, kėdė, veidrodis, spintelė (lentyna), atliekų surinkimo talpykla. Veidrodis soliariumo paslaugų teikimo patalpoje turi būti kabinamas tokioje vietoje, kad veikiant soliariumo įrangai neatspindėtų įrangos skleidžiamų spindulių.

21. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

22. Pagalbinėje patalpoje (zonoje) turi būti įrengtos atskiros spintelės (lentynos) valikliams, dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui bei atskiros spintelės (lentynos) kosmetikos gaminiams, švariems skalbiniams laikyti, nešvarių skalbinių talpykla.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

23. Tualetui ir kitoms soliariumo patalpoms bei įrangai valyti turi būti naudojamas atskiras valymo inventorius. Tualeto valymo inventorius turi būti laikomas atskirai nuo kito valymo inventoriaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

24. Tualete turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės, vienkartiniai rankšluosčiai arba rankų džiovintuvas, atliekų surinkimo talpykla.

25. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, grindys turi būti lygios, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

26. Patalpų sienos, lubos, pertvaros turi būti padengtos spindulių neatspindinčia medžiaga.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

VI. SKYRIUS
SOLIARIUMO ĮRANGOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

27. Soliariumo įranga turi būti techniškai tvarkinga.

28. Draudžiama teikti soliariumų paslaugas, jeigu yra įskilęs ar kitaip pažeistas soliariumo įrangos gultas, pažeistos ar nuimtos ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai), neveikia soliariumo įrangos laikmatis.

29. Soliariumo paslaugų teikėjas turi turėti soliariumo įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaraciją, naudojimo ir priežiūros instrukciją, soliariumo įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių techninių charakteristikų aprašymus. Minėti dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba. Dokumentai laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.

30. Soliariumo įranga turi būti montuojama ir naudojama pagal gamintojo rekomendacijas.

31. Draudžiama naudoti ultravioletinių spindulių spinduolius pasibaigus jų gamintojo nurodytam darbo laikui ir sandėliuoti juos tam nepritaikytose soliariumo patalpose.

32. Kiekvienai soliariumo įrangai turi būti skirtos ne mažiau kaip dvi apsauginių akinių poros. Apsauginiai akiniai turi būti pažymėti CE ženklu. Ant apsauginių akinių (jų pakuotės, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje) turi būti nurodytas apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

33. Apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius neturi viršyti 1 lentelėje nurodytų verčių.

 

1 lentelė. Didžiausias apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius

 

Eil. Nr.

Ultravioletinių spindulių bangos ilgis (λlamda), nm

Didžiausias ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius, %

1

2

3

1.

250<λ<=320

0,1

2.

320<λ <=400

1

3.

400<λ <=550

5

 

34. Draudžiama teikiant soliariumų paslaugas naudoti pažeistus (įskilusius, subraižytus ir pan.) apsauginius akinius.

35. Draudžiama naudoti soliariumo įrangą, kurios ultravioletinių spindulių spinduoliai skleidžia trumpesnių kaip 280 nm bangų ultravioletinę spinduliuotę.

36. Ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neturi viršyti 0,3 W/m2 (nuo 280 iki 400 nm bangų ruože).

37. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

VII. SKYRIUS
SOLIARIUMO ĮRANGOS IR PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

38. Soliariumo įrangos korpusas turi būti reguliariai valomas drėgna šluoste su valymo priemone saugant, kad į įrangos vidų nepatektų vandens.

39. Soliariumo įranga turi būti techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą. Techninės priežiūros darbai registruojami šios higienos normos 4 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras saugomas 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

40. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu.

41. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai registruojami šios higienos normos 5 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre. Jeigu soliariume įrengta daugiau nei viena soliariumo įranga, kiekvienai įrangai pildomas atskiras Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registras. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registras saugomas 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

42. Soliariumo įrangos ventiliaciniuose tarpuose susikaupusios dulkės šalinamos soliariumo įrangos gamintojo nurodytu periodiškumu.

43. Draudžiama uždengti oro įsiurbimo ir šilto oro išėjimo angas soliariumo įrangos ventiliatoriuje.

44. Soliariumo įrangos gultas ir apsauginiai akiniai po kiekvieno paslaugos vartotojo turi būti valomi dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis. Nuvalyti paviršiai pakartotinai nuvalomi šluoste, suvilgyta vandeniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

45. Prie soliariumo įrangos patiestas kilimėlis dezinfekuojamas po kiekvieno paslaugos vartotojo arba dengiamas vienkartiniu užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo.

46. Paslaugų teikimo patalpa (-os), kurioje (-iose) įrengta (-os) soliariumo įranga (-os) bei tualetas turi būti švarūs visą laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

47. Soliariumo patalpose neturi būti nariuotakojų ir graužikų.

 

VIII. SKYRIUS
PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

48. Asmenys, teikiantys soliariumų paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka [3.5]. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas, forma Nr. 048/a) laikoma soliariumo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

 

49. Soliariumų paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus [3.9]. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

Nr. V-257, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04024

 

50. Neteko galios nuo 2010-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin. 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

 

_________________


Lietuvos higienos normos HN 71:2009

„Soliariumai. Sveikatos saugos

reikalavimai“

1 priedas

 

INFORMACIJA PASLAUGŲ VARTOTOJAMS

 

1. Prieš naudojimąsi soliariumu būtina pasitarti su gydytoju dermatologu ar bendrosios praktikos gydytoju dėl savo odos tipo, vartojamų vaistų ir galimos organizmo reakcijos į ultravioletinę spinduliuotę.

2. Deginantis soliariume nerekomenduojama naudoti įdegį stiprinančius (skatinančius) kosmetikos gaminius.

3. Paslaugų vartotojo prašymu už soliariumo paslaugų teikimą atsakingas soliariumo darbuotojas privalo išduoti Soliariumo paslaugų teikimo kortelę ir ją užpildyti. Soliariumo paslaugų teikimo kortelę rekomenduojama pildyti prieš kiekvieną deginimosi soliariume seansą.

4. Soliariumu neturėtų naudotis:

4.1. I–II odos tipą turintys asmenys. Būtina iki pusės sumažinti soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojamą pirmojo deginimosi soliariume seanso trukmę, jeigu I ir II odos tipą turintys asmenys nusprendžia naudotis soliariumu;

4.2. daug apgamų, strazdanų turintys asmenys;

4.3. praeityje stipriai nudegę saulėje asmenys;

4.4. turintys piktybinių odos pakitimų asmenys;

4.5. sirgę odos vėžiu ar turintys odos vėžiu sirgusių šeimos narių;

4.6. vartojantys odos jautrumą ultravioletiniams spinduliams padidinančius vaistus (preparatus) (pvz.: antibiotikai, antidepresantai, sulfanilamidai, diuretikai, psoralenai, vitaminas A, retinoidai, vaistai diabetui, grybelinių susirgimų gydymui, kontraceptiniai preparatai ir kt.);

4.7. nėščios moterys;

4.8. asmenys, sergantys odos ligomis (jungiamojo audinio sisteminėmis ligomis, odos raudonąja vilklige, sklerodermija), tuberkulioze, cukriniu diabetu, katarakta, tireotoksikoze bei užkrečiamosiomis ligomis);

4.9. asmenys, turintys širdies stimuliatorius ar transplantuotus organus.

5. Deginimosi soliariume taisyklės:

5.1. deginantis soliariume kūno ir veido oda turi būti švari, nesutepta kremais, losjonais, dezodorantais arba kitomis kosmetinėmis priemonėmis, sausa;

5.2. soliariume negalima naudoti kosmetikos gaminių, apsaugančių nuo natūralių saulės spindulių poveikio;

5.3. būtina naudotis apsauginiais akiniais;

5.4. deginimosi soliariume trukmė ir režimas turi būti pasirenkami atsižvelgiant į odos tipą, odos jautrumą, soliariumo (soliariumo spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę ir deginimosi režimą;

5.5. pirmojo deginimosi soliariume trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 10 min.;

5.6. deginimosi soliariume skaičius neturi viršyti dviejų kartų per savaitę ir daugiau kaip 30 kartų per kalendorinius metus;

5.7. tarp dviejų deginimosi seansų turi būti daroma ne trumpesnė kaip 48 val. pertrauka;

5.8. deginantis soliariume moterims rekomenduojama dengti krūtis;

5.9. deginantis soliariume rekomenduojama dengti plaukus, randus, tatuiruotas kūno vietas, nes tatuiruočių dažai gali blukti ar sukelti alerginę reakciją;

5.10.po deginimosi soliariume negalima tą pačią dieną degintis saulėje;

5.11.odoje atsiradus neišnykstančių patinimų, bėrimų, žaizdų arba pigmentinių apgamų būtina kreiptis į gydytoją.

6. Nesaikingo deginimosi pasekmės:

6.1.odos nudegimai;

6.2. akių pažeidimai (akies ragenos uždegimas (fotokeratitas), akies junginės uždegimas (fotokonjuktivitas), katarakta);

6.3.priešlaikinis odos senėjimas;

6.4.imuninės sistemos susilpnėjimas ir su tuo susijusi didesnė infekcinių susirgimų rizika;

6.5.odos vėžys, piktybiniai odos pakitimai.

 

ODOS TIPAI IR ODOS REAKCIJA Į ULTRAVIOLETINIUS SPINDULIUS

 

 

Odos tipas

 

Apibūdinimas

 

Reakcija į ultravioletinius spindulius

1

2

3

 

I

 

Oda labai balta, strazdanota. Plaukai šviesūs, rausvi. Akys žydros, šviesiai pilkos, šviesiai rudos.

 

Oda visada nudega (parausta), bet neįdega (neparuduoja).

 

II

 

Oda balta. Plaukai šviesūs, rausvi, rudi. Akys mėlynos, pilkos, šviesiai rudos, rudos.

 

Oda nudega (parausta), beveik neįdega (neparuduoja).

 

III

 

Oda balta, gelsva, šviesiai ruda. Plaukai tamsiai rudi. Akys tamsiai rudos.

 

Oda nudega retai, įdega palaipsniui.

 

IV

 

Oda ir plaukai tamsūs. Akys tamsiai rudos.

 

Oda beveik niekada nenudega, įdega greitai ir stipriai.

 

_________________

 

 

 

Lietuvos higienos normos HN 71:2009

„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“

2 priedas

 

SOLIARIUMO PASLAUGŲ TEIKIMO KORTELĖ

 

Pradėta pildyti 20______ m. __________________ mėn. __________ d.

 

Paslaugų vartotojo (-os) odos tipas (pažymėti x): £[] - I, £[] - II, £[] - III, £[] - IV.

 

Deginimosi seansas (kartas)

Deginimosi trukmė (min.)

Deginimosi data

Soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojama deginimosi trukmė (min.)

Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti įrenginį)

Soliariumo paslaugas teikusios įmonės pavadinimas, paslaugų teikimo vietos adresas

Kortelę užpildžiusio soliariumo darbuotojo v., pavardė, pareigos, parašas

1

2

3

4

5

6

7

1-as

 

 

 

 

 

 

2-as

 

 

 

 

 

 

3-as

 

 

 

 

 

 

4-as

 

 

 

 

 

 

5-as

 

 

 

 

 

 

6-as

 

 

 

 

 

 

7-as

 

 

 

 

 

 

8-as

 

 

 

 

 

 

9-as

 

 

 

 

 

 

10-as

 

 

 

 

 

 

11-as

 

 

 

 

 

 

12-as

 

 

 

 

 

 

13-as

 

 

 

 

 

 

14-as

 

 

 

 

 

 

15-as

 

 

 

 

 

 

16-as

 

 

 

 

 

 

17-as

 

 

 

 

 

 

18-as

 

 

 

 

 

 

19-as

 

 

 

 

 

 

20-as

 

 

 

 

 

 

21-as

 

 

 

 

 

 

22-as

 

 

 

 

 

 

23-as

 

 

 

 

 

 

24-as

 

 

 

 

 

 

25-as

 

 

 

 

 

 

26-as

 

 

 

 

 

 

27-as

 

 

 

 

 

 

28-as

 

 

 

 

 

 

29-as

 

 

 

 

 

 

30-as

 

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO!

1. Pirmojo deginimosi soliariume trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 10 min.

2. I ir II odos tipus turintiems asmenims būtina iki pusės apriboti soliariumo įrangos gamintojo rekomenduojamą pirmojo deginimosi soliariume trukmę.

3. Deginimosi soliariume skaičius neturi viršyti dviejų kartų per savaitę ir daugiau kaip 30 seansų (kartų) per kalendorinius metus.

4. Tarp dviejų deginimosi seansų turi būti daroma ne mažesnė kaip 48 val. pertrauka.

5. Po deginimosi soliariume negalima tą pačią dieną degintis saulėje.

 

_________________


Lietuvos higienos normos HN 71:2009

„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“

3 priedas

 

(Registro forma)

 

 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ (TRAUMŲ) REGISTRAS

 

_________________________________________________________________

(soliariumo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, adresas, paslaugų teikimo vietos adresas)

 

Eil. Nr.

Nelaimingo atsitikimo (traumos) data, laikas

Nukentėjusio paslaugų vartotojo vardas, pavardė, gimimo metai, adresas

Nelaimingo atsitikimo (traumos) vieta (soliariumo įranga, grindys, dušas ir pan.)

Nelaimingo atsitikimo (traumos) pobūdis (nudegimas, sumušimas, nubrozdinimas, lūžis, šilumos smūgis ir pan.), sužalota kūno vieta

Nelaimingo atsitikimo (traumos) aplinkybės ir priežastys (trumpas įvykio aprašymas)

Nelaimingą atsitikimą (traumą) registravusio asmens pareigos, vardas, pavardė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Lietuvos higienos normos HN 71:2009

„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“

4 priedas

 

(Registro forma)

 

 

SOLIARIUMO ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ REGISTRAS

______________________________________________________________________

(soliariumo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, adresas, paslaugų teikimo vietos adresas)

 

Eil. Nr.

Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti įrenginį)

Soliariumo įrangos dirbtų valandų skaičius

Techninės priežiūros darbo atlikimo data

Techninės priežiūros darbo aprašymas

*Keistos soliariumo įrangos detalės pavadinimas, identifikaciniai duomenys

Techninės priežiūros darbus atlikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Keičiant soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolius gali būti nepildoma. Tokiu atveju pildomas šios higienos normos 5 priedas.

 

_________________


Lietuvos higienos normos HN 71:2009

„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“

5 priedas

 

(Registro forma)

 

 

SOLIARIUMO ĮRANGOS ULTRAVIOLETINIŲ SPINDULIŲ (UV) SPINDUOLIŲ KEITIMO IR VALYMO DARBŲ REGISTRAS

 

__________________________________________________________________________

(soliariumo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, adresas, paslaugų teikimo vietos adresas)

 

_________________________________________________________________

(soliariumo įrangos pavadinimas, žymuo, pagal kurį galima identifikuoti įrenginį)

 

Eil. Nr.

Soliariumo įrangos UV spinduolių pavadinimas, modelis, identifikaciniai duomenys (žymuo, pagal kurį galima identifikuoti spinduolį), skaičius

Soliariumo įrangos UV spinduolių dirbtų valandų skaičius

Soliariumo įrangos UV spinduolių valymo data

Soliariumo įrangos UV spinduolių keitimo data

Pakeisto (naujo) soliariumo įrangos UV spinduolio pavadinimas, identifikaciniai duomenys

Soliariumo įrangos UV spinduolių keitimo ir (ar) valymo darbus atlikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas

1

2

3

4

5

6

7

1.

*Soliariumo įrangos apatinės dalies UV spinduoliai:

 

 

 

 

 

1.1.

...

 

 

 

 

 

2.

*Soliariumo įrangos viršutinės dalies UV spinduoliai:

 

 

 

 

 

2.1.

...

 

 

 

 

 

3.

*Soliariumo įrangos šoninės dalies UV spinduoliai:

 

 

 

 

 

3.1.

...

 

 

 

 

 

4.

*Soliariumo įrangos veido UV spinduoliai:

 

 

 

 

 

4.1.

...

 

 

 

 

 

5.

*Soliariumo įrangos pečių UV spinduoliai:

 

 

 

 

 

5.1.

...

 

 

 

 

 

 

* Pildoma (gali būti keičiama) priklausomai nuo soliariumo įrangos modelio ir komplektacijos.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-678, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 93-4929 (2010-08-05), i. k. 1102250ISAK000V-678

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 "Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-434, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07371

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-257, 2017-03-07, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04024

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo