Suvestinė redakcija nuo 2010-05-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 79-3312, i. k. 1092270ISAK001R-200

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ANTSTOLIO GAUTŲ PAJAMŲ IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ ATLIEKANT ANTSTOLIO FUNKCIJAS IR TEIKIANT PASLAUGAS ATASKAITOS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 26 d. Nr. 1R-200

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042; 2008, Nr. 138-5444) 21 straipsnio 7 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 132 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 21 straipsnio 7 dalį“ (Žin., 2009, Nr. 24-942) 2 punktą:

1. Tvirtinu Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad 2009 metų pirmojo pusmečio ataskaitą apie antstolio gautas pajamas ir patirtas išlaidas atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas antstoliai pateikia Teisingumo ministerijai iki 2009 m. rugsėjo 1 d. viso 2009 metų laikotarpio ataskaitą antstoliai pateikia Teisingumo ministerijai Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo 11 punkte nustatytu terminu.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. birželio 26 d.

įsakymu Nr. 1R-200

 

ANTSTOLIO GAUTŲ PAJAMŲ IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ ATLIEKANT ANTSTOLIO FUNKCIJAS IR TEIKIANT PASLAUGAS ATASKAITOS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reguliuoja antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarką ir terminus.

2. Kiekvienas antstolis privalo teikti Teisingumo ministerijai Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitą (toliau vadinama – Ataskaita).

3. Antstolio pajamos, gautos atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas (toliau vadinama – antstolio pajamos), suprantamos taip, kaip Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2008, Nr. 149-6033) apibrėžtos individualios veiklos pajamos. Ataskaitoje antstolio pajamos nurodomos be PVM. Ataskaitoje nurodytos antstolio pajamos turi atitikti vietos mokesčių administratoriui pateiktoje to paties ataskaitinio laikotarpio metinėje Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje nurodytas individualios veiklos pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-94, 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2583 (2010-05-06), i. k. 1102270ISAK0001R-94

 

4. Antstolio išlaidos, kurios patirtos atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas (toliau vadinama – antstolio išlaidos) suprantamos taip, kaip Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme apibrėžti leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu, ir kiti Ataskaitoje nurodyti privalomi sumokėti mokesčiai.

5. Ataskaitoje antstolis nurodo ataskaitiniu laikotarpiu gautas antstolio pajamas ir antstolio išlaidas.

6. Ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

7. Ataskaitoje nurodyti leidžiami atskaitymai turi atitikti vietos mokesčių administratoriui pateiktoje to paties ataskaitinio laikotarpio metinėje Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje nurodytus leidžiamus atskaitymus.

8. Ataskaitoje nurodyti mokesčiai turi atitikti vietos mokesčių administratoriui pateiktų mokesčių, susijusių su ataskaitiniu laikotarpiu gautomis antstolio pajamomis, deklaracijų duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-94, 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2583 (2010-05-06), i. k. 1102270ISAK0001R-94

 

9. Ataskaita teikiama užpildant šio Aprašo priede nustatytą formą:

9.1. Ataskaitoje nurodomas ataskaitinio laikotarpio paskutinę darbo dieną antstolio kontoroje dirbusių darbuotojų skaičius be antstolio ir bendras darbuotojų užimtų etatų skaičius. Jeigu antstolis veiklą vykdo pagal jungtinės veiklos sutartį su kitais antstoliais bendroje antstolių kontoroje, Ataskaitoje, šiame punkte nustatyta tvarka, nurodomas bendras darbuotojų ir jų užimtų etatų skaičius antstolių kontoroje;

9.2. Ataskaitos 1, 2 ir 2.1 skyriuose nurodomos šiuose skyriuose nurodytų antstolio pajamų (antstolio išlaidų) sumos;

9.3. Jeigu antstolis patyrė antstolio išlaidų, kurios šio Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, tačiau nėra nurodytos Ataskaitos formoje, Ataskaitos 2.1 skyrius pildomas naujais punktais nurodant antstolio išlaidų rūšis ir jų dydžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-94, 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2583 (2010-05-06), i. k. 1102270ISAK0001R-94

 

10. Neteko galios nuo 2010-05-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-94, 2010-04-30, Žin. 2010, Nr. 52-2583 (2010-05-06), i. k. 1102270ISAK0001R-94

 

11. Ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį antstolis pateikia iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-94, 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2583 (2010-05-06), i. k. 1102270ISAK0001R-94

 

12. Jei antstolis tikslino metinę Gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją, privalo Teisingumo ministerijai pateikti patikslintą Ataskaitą per 15 dienų po deklaracijos tikslinimo.

13. Teisingumo ministerijos prašymu antstolis privalo pateikti rašytinį paaiškinimą apie Ataskaitoje nurodytas išlaidas, jas išvardinti, pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

 

_________________


Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų

atliekant antstolio funkcijas ir teikiant

paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(antstolio kontoros pavadinimas)

 

ANTSTOLIO GAUTŲ PAJAMŲ IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ

ATLIEKANT ANTSTOLIO FUNKCIJAS IR TEIKIANT PASLAUGAS

ATASKAITA

 

20..... m. ........................... d. Nr._______

_________________

(sudarymo vieta)

 

Ataskaitinis laikotarpis _________________________

Antstolio (antstolių) kontoros darbuotojų skaičius ____________

Bendras darbuotojų užimtų etatų skaičius _____________

 

1.

ANTSTOLIO PAJAMOS

1.1 + 1.2

1.1.

Pajamos, gautos atliekant antstolio funkcijas

 

1.2.

Pajamos, gautos teikiant paslaugas

 

2.

ANTSTOLIO IŠLAIDOS

2.1 + 2.2

2.1.

LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI

2.1.1–2.1.15 suma

2.1.1.

Antstolio kontoros (skyriaus) patalpų nuoma

 

2.1.2.

Antstolio kontoros (skyriaus) patalpų įsigijimo nuosavybėn išlaidos

 

2.1.3.

Kito ilgalaikio materialiojo turto* įsigijimo išlaidos

 

2.1.4.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos

 

2.1.5.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos išlaidos

 

2.1.6.

Išlaidos trumpalaikiam materialiajam turtui* įsigyti

 

2.1.7.

Mokesčiai už naudojimąsi duomenų bazėmis

 

2.1.8.

Telefono ir interneto išlaidos

 

2.1.9.

Antstolio kontoros darbuotojų atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai

 

2.1.10.

Įmokos Lietuvos antstolių rūmams

 

2.1.11.

Antstolio civilinės atsakomybės draudimo įmokos

 

2.1.12.

Valstybinio socialinio draudimo įmoka

 

2.1.13.

Privalomojo sveikatos draudimo įmoka

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

 

 

2.2.

Gyventojų pajamų mokestis

 

3.

Pridėtinės vertės mokestis

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                           (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-94, 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2583 (2010-05-06), i. k. 1102270ISAK0001R-94

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-94, 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2583 (2010-05-06), i. k. 1102270ISAK0001R-94

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1R-200 "Dėl Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

 * Ilgalaikis materialusis turtas, trumpalaikis materialusis turtas suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412).