Suvestinė redakcija nuo 2011-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 70-2877, i. k. 109110MISAK00B1-248

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

 

2009 m. birželio 9 d. Nr. B1-248

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), II priedo III skirsnio, 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005, nustatančio įgyvendinimo priemones tam tikriems produktams pagal reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir oficialios kontrolės organizavimui pagal reglamentus (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, nukrypstančio nuo reglamento (EB) Nr. 852/2004 bei iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL 2005 L 338, p. 27), I priedo ir 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2076/2005, nustatančio pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti ir iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL 2005 L 338, p. 83), reikalavimus:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-312, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3950 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-312

 

1. Tvirtinu pridedamą Informacijos apie skerdimui atvežtų gyvūnų sveikatingumo ir gerovės reikalavimų pažeidimus formą.

2. Nurodau:

2.1. gyvūnų laikytojams:

2.1.1. ketinantiems į skerdyklą vežti gyvūnus, ne vėliau kaip prieš 24 valandas informuoti skerdyklą apie į ją ketinamus vežti gyvūnus, išsiunčiant faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 (Žin., 2006, Nr. 31-1102; 2009, Nr. 13-527), su užpildyta informacija apie gyvūnų laikytoją, planuojamą vežti skersti gyvūnų skaičių, jų identifikavimo duomenis, gyvūnų sveikatos būklę ir veterinarinių vaistų naudojimą,

2.1.2. išvežimo iš gyvūnų laikymo vietos metu iki galo užpildyti Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį, jame įrašant informaciją apie gyvūnų vežėją, išvykimo datą ir laiką, planuojamą kelionės trukmę, atvykimo į paskirties vietą datą ir laiką;

2.2. skerdykloje valstybinę veterinarinę priežiūrą atliekančiam įgaliotajam veterinarijos gydytojui, veterinarinio tikrinimo metu nustačiusiam gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus, gyvūnų ligas prieš skerdimą ar po skerdimo, užpildyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Informacijos apie skerdimui atvežtų gyvūnų sveikatingumo ir gerovės reikalavimų pažeidimus formą ir ją pateikti atitinkamai teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, atsakingai už gyvūnų laikymo vietos valstybinę veterinarinę kontrolę, o jos kopiją – gyvūnų laikytojui;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-312, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3950 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-312

 

2.3. teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis per 5 darbo dienas informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą apie atvežtų skersti gyvūnų ligas ir gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus tais atvejais, kai pažeidimai buvo nustatyti skerdžiamiems gyvūnams, išaugintiems ir įvežtiems iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar importuotiems iš trečiosios šalies.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-312, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3950 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-312

 

3. Pavedu:

3.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, Veterinarijos sanitarijos ir Vidaus audito skyriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-312, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3950 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-312

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                            ZENONAS STANEVIČIUS


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. B1-248

 

INFORMACIJA

APIE SKERDIMUI ATVEŽTŲ GYVŪNŲ SVEIKATINGUMO IR GEROVĖS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS

 

Informacija pateikiama apie į ____________________________________________ skerdimui

(skerdyklos pavadinimas, veterinarinio patvirtinimo Nr.)

atvežtus gyvūnus su Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščiu __________________

(data)

Informacija pateikiama gyvūnų laikytojui:__________________________________________

(gyvūnų laikytojo vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

Gyvūnų laikytojo adresas:______________________________________________________

Gyvūnų laikymo vietos Nr. _____________________________

 

__________________________________________  valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

Gyvūnų veterinarinio tikrinimo prieš skerdimą duomenys

 

Gyvūnų, kuriems vežimo metu nustatyti gerovės pažeidimai, skaičius: ___________________

Nustatytų gyvūnų gerovės pažeidimų pobūdis:

Atvežtų į skerdyklą traumuotų gyvūnų skaičius: ____ Atvežtų į skerdyklą mėšluotų gyvūnų skaičius: ____

 

Kiti gyvūnų gerovės pažeidimai: _______________________________________________

(nurodyti pažeidimų pobūdį)

__________________________________________________________________________

 

 

Atvežtų į skerdyklą gyvūnų su klinikiniais susirgimų požymiais skaičius pagal ligas:

Ligos pavadinimas:

___________________

___________________

___________________

 

sergančių gyvūnų skaičius _______________

sergančių gyvūnų skaičius _______________

sergančių gyvūnų skaičius ________________________________

 

Veterinarinio tikrinimo po skerdimo duomenys

 

Po skerdimo nustatyti pažeidimai: skerdenose £[]   organuose £[]

 

Ligos pavadinimas:

___________________

___________________

___________________

 

skerdenų skaičius _____

skerdenų skaičius _____

skerdenų skaičius _____

 

Išbrokuotų skerdenų skaičius: __________________ ar jų dalių skaičius: ____________

Išbrokavimo priežastis: ________________________________________________________

 

 

Laboratorinių tyrimų rezultatai (jeigu buvo atlikti):

 

 

 

 

Įgaliotasis veterinarijos gydytojas

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

Skerdyklos atsakingasis darbuotojas

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Data________________________

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-312, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3950 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-312

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-312, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3950 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-312

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. B1-248 „Dėl informacijos pateikimo“ pakeitimo