Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2018-02-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 6-102, i. k. 0971100NUTA00000020

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. 786, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22335

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL DIVIDENDŲ UŽ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAS BENDROVIŲ AKCIJAS IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PELNO ĮMOKŲ

 

1997 m. sausio 14 d. Nr. 20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, taip pat siekdama, kad už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas būtų gaunama dividendų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad:

1. Valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos privalo užtikrinti, kad iš valstybės įmonių paskirstytinojo pelno į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą būtų įmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyto dydžio pelno įmoka (toliau – valstybės įmonės pelno įmoka), išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 5–7 dalyse ir Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus.

2. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojai (toliau – akcijų valdytojai) privalo, išskyrus šio nutarimo 4 punkte nustatytus atvejus, užtikrinti, kad akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip pusę visų balsų (toliau – bendrovės):

2.1. dividendams už finansinius metus išmokėti skiriama pelno dalis būtų:

2.1.1. ne mažesnė kaip 85 procentai bendrovės paskirstytinojo pelno, jeigu bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža neviršija 1 procento nuosavo kapitalo grąžos;

2.1.2. ne mažesnė kaip 80 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno, jeigu bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža – didesnė nei 1 procentas ir neviršija 3 procentų nuosavo kapitalo grąžos;

2.1.3. ne mažesnė kaip 75 procentai bendrovės paskirstytinojo pelno, jeigu bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža – didesnė nei 3 procentai ir neviršija 5 procentų nuosavo kapitalo grąžos;

2.1.4. ne mažesnė kaip 70 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno, jeigu bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža – didesnė nei 5 procentai ir neviršija 10 procentų nuosavo kapitalo grąžos;

2.1.5. ne mažesnė kaip 65 procentai bendrovės paskirstytinojo pelno, jeigu bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža – didesnė nei 10 procentų ir neviršija 15 procentų nuosavo kapitalo grąžos;

2.1.6. ne mažesnė kaip 60 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno, jeigu bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža – didesnė nei 15 procentų nuosavo kapitalo grąžos;

2.2. dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti skiriama pelno dalis būtų ne mažesnė nei 60 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno;

2.3. į bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) būtų pervedami nepanaudoti rezervai ir rezervai, kurių nenumatoma panaudoti, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytą privalomojo rezervo dydį.

3. Šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytas nuosavo kapitalo grąžos rodiklis apskaičiuojamas naudojant audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis, ataskaitinių metų grynąjį pelną (nuostolius) dalijant iš nuosavo kapitalo vidurkio, šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) gali nustatyti mažesnę už šio nutarimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose bendrovėms nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

4.1. bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą (toliau – valstybei svarbus ekonominis projektas);

4.2. bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą;

4.3. bendrovės paskolos, išperkamosios nuomos įsipareigojimai ir kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, išskyrus ateinančių laikotarpių pajamas, atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimus ir dotacijas, išmokėjus dividendus, viršytų bendrovės nuosavo kapitalo dydį.

5. Akcijų valdytojai turi užtikrinti, kad įgaliotiniai balsuotų patronuojamųjų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose už šio nutarimo 2 arba 4 punkte nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

6. Siūlymus dėl mažesnės bendrovių dividendams išmokėti skiriamos pelno dalies ar valstybės įmonės pelno įmokos dalies nustatymo Vyriausybei teikia atitinkamai akcijų valdytojai, valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kurie:

6.1. parengia Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame nurodo siūlomą nustatyti dividendams išmokėti skiriamos pelno dalies ar valstybės įmonės pelno įmokos dydį (toliau – nutarimo projektas);

6.2. teikia nutarimo projektą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui išvadoms gauti ir prie jo prideda:

6.2.1. išsamų pagrindimo dokumentą, kuriuo įrodoma siūlymo atitiktis šio nutarimo 4.1–4.3 papunkčiuose ar Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 6 dalyje nustatytoms sąlygoms;

6.2.2. informaciją apie svarbaus ekonominio projekto įgyvendinimo eigą (kaip, kokia apimtimi bendrovė, valstybės įmonė dalyvauja įgyvendinant valstybei svarbų ekonominį projektą, kokie jo įgyvendinimo terminai ir vertė, koks panaudotų ir likusių panaudoti investicijų poreikis kiekvienais metais), kai teikiamo nutarimo projekto pagrindas atitinka šio nutarimo 4.1 papunktyje nustatytą sąlygą;

6.2.3. audituotą bendrovės ar valstybės įmonės metinių (tarpinių) finansinių ataskaitų rinkinį su audito išvada ir ataskaita;

6.2.4. bendrovės ar valstybės įmonės pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitiniais finansiniais metais projektą;

6.3. teikia nutarimo projektą Vyriausybei kartu su Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo išvadomis.

7. Akcijų valdytojai ir valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kontroliuoja bendroves ir valstybės įmones, kad šios atitinkamai į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą laiku pervestų dividendus už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokas.

8. Akcijų valdytojai ir valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kiekvienais metais iki rugpjūčio 31 d. teikia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir Finansų ministerijai informaciją apie jų valdomų bendrovių ar valstybės įmonių vykdomų valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo eigą (kaip, kokia apimtimi bendrovė, valstybės įmonė dalyvauja įgyvendinant valstybei svarbų ekonominį projektą, kokie jo įgyvendinimo terminai ir vertė, koks panaudotų ir likusių panaudoti investicijų poreikis kiekvienais metais).

9. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. teikia Finansų ministerijai informaciją apie planuojamus bendrovių dividendus ir valstybės įmonių pelno įmokas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                  ROLANDAS MATILIAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 800, 1997-07-24, Žin., 1997, Nr. 71-1809 (1997-07-30), i. k. 0971100NUTA00000800

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei priklausančias akcijas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 469 papildymo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 354, 2000-03-28, Žin., 2000, Nr. 27-723 (2000-03-31), i. k. 1001100NUTA00000354

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei priklausančias akcijas" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1451, 2001-12-03, Žin., 2001, Nr. 103-3668 (2001-12-07), i. k. 1011100NUTA00001451

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei priklausančias akcijas" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 361, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 39-1859 (2011-04-02), i. k. 1111100NUTA00000361

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 359, 2012-04-04, Žin., 2012, Nr. 42-2054 (2012-04-07), i. k. 1121100NUTA00000359

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 "Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 121, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01519

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 786, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22335

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo