Įsakymas netenka galios 2020-01-22:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-25, 2020-01-21, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00911

Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-10-20 iki 2020-01-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 68-2782, i. k. 1092270ISAK001R-172

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-01:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARDYMO IZOLIATORIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 1 d. Nr. 1R-172

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u  Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisykles (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. birželio 1 d.

įsakymu Nr. 1R-172

 

TARDYMO IZOLIATORIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

1. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme (toliau – Suėmimo vykdymo įstatymas) nustatytos kardomosios priemonės – suėmimo (kardomojo kalinimo) (toliau – suėmimas) vykdymo tvarkos ir sąlygų įgyvendinimą, taip pat suimtųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

2. Taisyklės yra privalomos tardymo izoliatoriams, taip pat laisvės atėmimo vietų ligoninėms teikiant sveikatos priežiūros paslaugas suimtiesiems.

3. Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisykles, taip pat didžiausią tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti asmenų skaičių nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) direktorius.

4. Nuteistųjų, nurodytų Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje, teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (toliau – Bausmių vykdymo kodeksas) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

II SKYRIUS

 TARDYMO IZOLIATORIŲ PERSONALO IR SUIMTŲJŲ SANTYKIAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

6. Tardymo izoliatorių darbuotojų ir suimtųjų tarpusavio santykiai grindžiami abipusės pagarbos principu.

7. Tardymo izoliatorių darbuotojams draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su suimtaisiais, nesusiję su tarnybinių pareigų vykdymu.

8. Neteko galios nuo 2017-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-266, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24379

 

III SKYRIUS

 ASMENŲ PRIĖMIMAS Į TARDYMO IZOLIATORIUS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

9. Suimtųjų (nuteistųjų) priėmimo į tardymo izoliatorių pagrindai:

9.1. Suėmimo vykdymo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai;

9.2. nuosprendžio įžanginės ir rezoliucinės dalių išrašas, patvirtintas teisėjo parašu ir teismo herbiniu antspaudu bei registruotas nuosprendį priėmusiame teisme;

9.3. suimtojo asmens bylos pažyma ir suimtųjų lydėjimo sąrašas, kai suimtieji (nuteistieji) vyksta tranzitu į paskirties punktus (kitus tardymo izoliatorius, policijos areštines, pataisos įstaigas).

10. Tardymo izoliatoriaus pareigūnas (-ai), atsakingas (-i) už suimtųjų (nuteistųjų) priėmimą, patikrina šių Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus, dalyvaujant pristačiusiam suimtuosius (nuteistuosius) į tardymo izoliatorių konvojaus viršininkui apklausia kiekvieną pristatytąjį ir jų atsakymus sulygina su duomenimis, nurodytais šiuose dokumentuose. Priimant suimtąjį (nuteistąjį), kai nėra laikino sulaikymo protokolo, surašomas Suimtojo (nuteistojo) priėmimo į tardymo izoliatorių protokolas (1 priedas), kurį pasirašo suimtąjį (nuteistąjį) priėmęs tardymo izoliatoriaus pareigūnas ir konvojaus viršininkas.

11. Priimti suimtieji (nuteistieji), kol įforminami dokumentai, bet ne ilgiau kaip dviem valandoms, uždaromi į trumpalaikio laikymo kameras. Suimtieji (nuteistieji) į šias kameras uždaromi laikantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

12. Priimtiems į tardymo izoliatorių suimtiesiems (nuteistiesiems) atliekama asmens krata, patikrinami ir pasveriami jų turimi daiktai. Maisto produktai, daiktai ir reikmenys, kurie nenurodyti suimtiesiems (nuteistiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, taip pat viršijantys nustatytą leistiną visų turimų daiktų svorį paimami ir surašomas Suimtojo (nuteistojo) asmens kratos protokolas (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

13. Suimtojo savanoriškai atiduoti arba asmens kratos ir daiktų patikrinimo metu paimti pinigai, vertybiniai popieriai ir vertingi daiktai atiduodami į Buhalterinės apskaitos skyrių, o kiti daiktai – į sandėlį ne vėliau kaip per 24 valandas (neįskaitant poilsio ir švenčių dienų). Netinkami naudoti daiktai, taip pat maisto produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs, sunaikinami.

Tardymo izoliatoriaus sandėlyje saugomų suimtojo daiktų ir reikmenų bendroji masė neturi viršyti 20 kilogramų. Jei tardymo izoliatoriaus sandėlyje saugomų suimtojo daiktų ir reikmenų bendroji masė viršija 20 kilogramų, tardymo izoliatoriaus administracija pasiūlo suimtajam per tris mėnesius nustatytą masę viršijančius daiktus ir (ar) reikmenis perduoti kitam asmeniui. Jei suimtasis per tris mėnesius nenurodo asmens, kuriam turi būti perduoti tardymo izoliatoriaus sandėlyje saugomi ir leidžiamą bendrąją masę viršijantys daiktai ir (ar) reikmenys, arba suimtojo nurodytas asmuo per šį terminą jų nepasiima, nurodyti daiktai ir (ar) reikmenys sunaikinami.

Daiktai, reikmenys ir maisto produktai naikinami Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

14. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

15. Pas nuteistuosius rasti pinigai ir vertingi daiktai, vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 54 straipsnio 5 dalimi ar 112 straipsnio 4 dalimi, motyvuotu tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimu (3 priedas) paimami ir perduodami į tardymo izoliatoriaus socialinės paramos suimtiesiems (nuteistiesiems) fondą, išskyrus šių Taisyklių 16 punkte numatytus atvejus.

16. Nuteistojo, kuris po nuosprendžio (nutarties) įsiteisėjimo atvyko į tardymo izoliatorių, iki asmens kratos ir daiktų bei reikmenų patikrinimo savanoriškai atiduoti jo turimi pinigai paimami ir įrašomi į šio nuteistojo asmeninę sąskaitą, o vertingi daiktai – paimami ir perduodami saugoti į tardymo izoliatoriaus Buhalterinės apskaitos skyrių, kol nuteistasis bus perkeltas į areštinę ar pataisos įstaigą. Paėmus pinigus ir vertingus daiktus, šiems nuteistiesiems išduodami kvitai.

17. Atsižvelgiant į nuteistojo rašytinį prašymą, turimi pinigai, daiktai ir reikmenys gali būti perduoti jo nurodytam asmeniui. Perduodant pinigus, daiktus ir reikmenis surašomas Daiktų perdavimo aktas (4 priedas). Daiktų perdavimo akto kopija įsegama į asmens bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

18. Tardymo izoliatoriaus administracija vadovaujasi šių Taisyklių 12–17 punktų nuostatomis ir tuo atveju, jeigu pinigai, maisto produktai, daiktai ir reikmenys paimti iš suimtųjų (nuteistųjų) jų laikymo tardymo izoliatoriuje laiku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

19. Priimtiems į tardymo izoliatorių suimtiesiems (nuteistiesiems) atliekama jų medicininė apžiūra. Asmenys iki medicininės apžiūros atlikimo, bet ne ilgiau kaip dviem valandoms, gali būti laikinai uždaromi į trumpalaikio laikymo kameras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

20. Po medicininės apžiūros ir, jei reikia, higieninio švarinimo suimtieji (nuteistieji) paskirstomi į gyvenamąsias kameras, laikantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų izoliavimo reikalavimų. Suimtųjų (nuteistųjų) paskirstymo į kameras tvarką nustato tardymo izoliatoriaus direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

21. Apie asmens priėmimą į tardymo izoliatorių ne vėliau kaip kitą dieną pranešama tardymo izoliatoriaus direktoriaus nustatyta tvarka atvykusio asmens sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams.

211.  Suimtuosius perkeliant iš tardymo izoliatoriaus į policijos areštinę, jiems leidžiama pasiimti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, o suimtiesiems laikinai išvykstant į laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą – šių taisyklių 15 priedo  3 punkte ir 1.13, 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.13, 4.15, 4.19 ir 5.5 papunkčiuose nurodytų vaistinių preparatų, drabužių, higienos ir kitų reikmenų. Laikinai perkelto ar išvykstančio iš tardymo izoliatoriaus suimtojo pasiimamų daiktų bendroji masė neturi viršyti 10 kilogramų.

Į šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą svorį neįskaičiuojama administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga. Daiktai, kurių suimtasis nepasiima išvykdamas iš tardymo izoliatoriaus, perduodami saugoti ir suimtajam grąžinami jam sugrįžus į tardymo izoliatorių. Suimtojo palikti greitai gendantys maisto produktai sunaikinami.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytiems suimtiesiems negrįžus į tardymo izoliatorių per 30 dienų nuo išvykimo dienos, tardymo izoliatoriaus administracija per penkias darbo dienas persiunčia šioje įstaigoje saugomus suimtojo daiktus į laisvės atėmimo vietų įstaigą, kurioje tuo metu yra laikomas asmuo, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių suimtojo laikino išvykimo iš tardymo izoliatoriaus laikas pratęstas, bet ne ilgiau kaip 60 dienų nuo jo išvykimo iš tardymo izoliatoriaus dienos. Jei laikino išvykimo iš tardymo izoliatoriaus metu baigiasi suėmimo terminas arba suimtasis paleidžiamas, suimtojo daiktai toliau saugomi tardymo izoliatoriuje, kol juos pasiims suimtasis arba jo nurodytas asmuo, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Jei per vieną mėnesį daiktai neatsiimami, jie sunaikinami šių taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

IV SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ (NUTEISTŲJŲ) ASMENS BYLOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

22. Priimtiems į tardymo izoliatorių suimtiesiems (nuteistiesiems) pradedamos asmens bylos. Jei suimtieji (nuteistieji) pristatyti kartu su jų asmens bylomis, – jos tęsiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

23. Suimtųjų (nuteistųjų), pristatytų į tardymo izoliatorių be asmens bylų, asmens bylos sudaromos tardymo izoliatoriuje. Į asmens bylas įsegami visi su suimtuoju (nuteistuoju) į tardymo izoliatorių pristatyti dokumentai. Jeigu dokumentų trūksta, jie išreikalaujami iš kitų institucijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

24. Suimtojo (nuteistojo) asmens bylos titulinio viršelio viršutinėje dalyje užrašomas įstaigos, kurioje pradėta asmens byla, pavadinimas, po juo – žodžiai „Asmens byla“, šalia kurių įrašomas asmens bylos numeris. Po žodžių „Asmens byla“ įrašomas suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė, gimimo data. Asmens bylos titulinio viršelio apatinės dalies dešinėje pusėje įrašoma asmens bylos pradėjimo ir jos tvarkymo pabaigos datos, paleidimo iš laisvės atėmimo vietos data ir asmens bylos saugojimo terminas. Apatinės dalies kairėje pusėje dedamas trafaretinis spaudas, kuriame nurodomas fondo numeris, apyrašo numeris ir asmens bylos numeris. Titulinio viršelio vidinėje pusėje įrašomi tardymo izoliatorių, teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų, į kuriuos suimtasis (nuteistasis) buvo išvykęs, pavadinimai, išvykimo datos. Suimtojo (nuteistojo) asmens byla susideda iš dviejų dalių. Pirmoje asmens bylos dalyje yra šioje bylos dalyje esančių dokumentų aprašas, sulaikymo protokolas, suimtojo (nuteistojo) asmens anketa, teismo arba teisėjo nutarties skirti kardomąją priemonę – suėmimą nuorašas, teismo nuosprendžių bei nutarčių nuorašai (išrašai), teisėjo ar teismo nutarties perkelti nuteistąjį iš areštinės ar pataisos įstaigos į tardymo izoliatorių nuorašas, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie pradėtus ikiteisminius tyrimus, teistumus ir paleidimo iš laisvės atėmimo vietų pagrindus, teismo medicinos, teismo psichiatrijos, teismo narkologijos ekspertizės protokolų ir išvadų nuorašai. Suimtajam (nuteistajam) mirus, į pirmąją asmens bylos dalį įsegama mirties liudijimo kopija ir patalogoanatominio ištyrimo protokolas (forma Nr. 013-1/a). Antroje asmens bylos dalyje yra šioje bylos dalyje esančių dokumentų aprašas, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teisėjų raštai dėl suimtojo (nuteistojo) pristatymo į nurodytą vietą (teritorinės policijos įstaigos areštinę, teismą ir pan.), ikiteisminio tyrimo pareigūnų rašytiniai reikalavimai išvesti suimtąjį iš kameros ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti, advokatų orderių atplėšiamosios dalies šaknelės ir rašytiniai reikalavimai išvesti suimtąjį iš kameros pasimatyti, tardymo izoliatoriaus administracijos raštų, siųstų ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir teismams, nuorašai bei gauti atsakymai, dokumentai apie paskirtas nuobaudas ir paskatinimus, charakteristikos ir kiti dokumentai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti saugomi asmens bylose

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

25. Suimtojo (nuteistojo) asmens bylos apatinio viršelio vidinėje dalyje įklijuojamas vokas, į kurį įdedami suimtojo (nuteistojo) asmens dokumentai. Voke esančių dokumentų aprašas sudaromas ant voko.

26. Suimtųjų, kurie paleisti panaikinus ar pakeitus suėmimą arba pasibaigus paskirtam suėmimo terminui, ir nuteistųjų, kurie paleisti įstatymo nustatytais pagrindais, asmens bylos saugomos ir naikinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Suimtojo (nuteistojo) asmens bylos tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

V SKYRIUS

 ASMENŲ LANKYMASIS TARDYMO IZOLIATORIUOSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

28. Asmenims lankytis tardymo izoliatoriuje gali leisti tardymo izoliatoriaus direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, arba tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

 

29. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

30. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių nariams, turintiems diplomatinį rangą, ir konsulinių įstaigų pareigūnams susitikti su jų atstovaujamų valstybių suimtais piliečiais leidžia tardymo izoliatoriaus direktorius ar jį pavaduojantis pareigūnas.

31. Asmenys dėl leidimo lankytis tardymo izoliatoriuje pateikia tardymo izoliatoriaus direktoriui ar jį pavaduojančiam pareigūnui rašytinį prašymą. Rašytiniame prašyme turi būti nurodyta, kas (vardas, pavardė, pareigos), kada (data, laikas), kokiu tikslu ir kokiame tardymo izoliatoriuje nori lankytis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

32. Fotografuoti ir filmuoti tardymo izoliatoriaus apsaugos perimetrą ir inžinerines technines apsaugos priemones draudžiama.

 

VI SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ SUSITIKIMAS SU SAVO GYNĖJU

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

33. Gynėjams tardymo izoliatoriuje leidžiama susitikti su ginamaisiais pateikus advokato orderį arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, advokato ar jo padėjėjo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

34. Suimtieji susitikti su gynėju iš kamerų išvedami esant gynėjo rašytiniam prašymui. Gynėjo ir ginamojo susitikimas vyksta tardymo izoliatoriaus administracijos darbo laiku tam skirtoje patalpoje be pašaliečių.

35. Suimtajam po susitikimo su gynėju daroma krata. Suimtajam leidžiama turėti su bylos tyrimu susijusių dokumentų ir užrašų.

 

VII SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ LAIŠKŲ, PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ (PAREIŠKIMŲ), PETICIJŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS, IŠSIUNTIMAS IR ATSAKYMŲ Į JUOS ĮTEIKIMAS, KOPIJAVIMO IR SPAUSDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

36. Laiškus suimtieji įteikia tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu įgaliotiems darbuotojams. Laiškai, ant kurių nenurodytas siuntėjo vardas ir pavardė arba nurodytas kito asmens vardas ir pavardė, taip pat laiškai, kurių išsiuntimas laikinai (iki trijų mėnesių) sustabdytas, nepriimami.

Laikinai sustabdžius suimtojo laiškų išsiuntimą ir įteikimą, suimtojo vardu gautus laiškus saugo tardymo izoliatoriaus direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Pasibaigus laiškų išsiuntimo ir įteikimo sustabdymo terminui, suimtojo vardu gauti laiškai perduodami suimtajam.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

37. Suimtųjų išsiunčiamų ir gaunamų laiškų apskaitą tam skirtose kortelėse (6 priedas) atlieka laiškų apskaitos darbuotojas. Suimtąjį paleidžiant iš tardymo izoliatoriaus ar perkeliant į kitą laisvės atėmimo vietų įstaigą, šiame punkte nurodyta kortelė įsegama į suimtojo asmens bylą.

38. Suimtajam atsiųstas laiškas prieš jį įteikiant suimtojo akivaizdoje atplėšiamas ir neskaitant patikrinamas, ar jame nėra kitų objektų, išskyrus laišką, nuotraukas, atvirukus, pašto ženklus, vokus ir dokumentus, kuriuos leidžiama turėti suimtajam. Rasti objektai perduodami saugoti arba sunaikinami šių taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

39. Perkėlus suimtąjį į kitą laisvės atėmimo vietą, jo vardu gauti laiškai ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo laiško gavimo dienos tardymo izoliatoriaus sąskaita persiunčiami į tą įstaigą, į kurią suimtasis perkeltas.

40. Paleistų iš tardymo izoliatoriaus suimtųjų vardu gauti laiškai ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo laiško gavimo dienos tardymo izoliatoriaus sąskaita persiunčiami adresu, kurį suimtasis nurodė tardymo izoliatoriaus administracijai. Jeigu paleidžiamojo adresas nenurodytas, persiųstas laiškas nepasiekia adresato (pašto grąžinamas) arba suimtasis mirė, suimtojo vardu adresuoti laiškai įdedami į jo asmens bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-375, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20421

 

41. Suimtieji pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus pateikia raštu. Jeigu suimtasis neturi voko, pašto ženklų, rašymo priemonės ir popieriaus pasiūlymui, prašymui (pareiškimui), peticijai ar skundui parašyti, asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų nurodytoms priemonėms įsigyti ir tokių priemonių prašo, tardymo izoliatoriaus administracija privalo suimtąjį jomis aprūpinti.

411. Suimtojo prašymu tardymo izoliatoriaus administracija privalo padaryti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, išspausdinti suimtojo nurodytoje interneto svetainėje ar pateiktoje elektroninėje laikmenoje esančią informaciją. Šios paslaugos suimtajam suteikiamos vadovaujantis Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, ir tik tada, kai suimtasis yra mokus.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

42. Jeigu suimtasis nori prie pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo pridėti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, tačiau nuteistojo asmeninėje sąskaitoje nepakanka lėšų pataisos įstaigos administracijai atlyginti už kopijų parengimą, tardymo izoliatoriaus administracija privalo suimtajam padaryti prašomų dokumentų ir medžiagos kopijas, o šioms kopijoms parengti reikalinga suma iš suimtojo asmeninės sąskaitos nurašoma, kai jis tampa mokus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-69, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1445 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-69

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

43. Suimtieji rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus įteikia tardymo izoliatoriaus direktoriaus paskirtam administracijos darbuotojui.

44. Žodiniai suimtųjų pasiūlymai, prašymai (pareiškimai) ir skundai registruojami Suimtųjų priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnale (7 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

45. Atsakymus į suimtųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus suimtiesiems tardymo izoliatoriaus direktoriaus įgalioti darbuotojai įteikia per dvi darbo dienas nuo jų gavimo momento suimtajam pasirašant Suimtiesiems atsiųstų atsakymų apskaitos žurnale (8 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

VIII SKYRIUS

 SANTUOKOS SUDARYMAS TARDYMO IZOLIATORIUOSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

46. Apie suimtojo, išskyrus Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytus asmenis, prašymą suteikti jam galimybę sudaryti santuoką tardymo izoliatoriaus administracija privalo nedelsdama raštu pranešti šio suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla.

47. Jei šių Taisyklių 46 punkte nurodytas asmuo santuoką sudaro su asmeniu, esančiu laisvės atėmimo vietoje, santuoka sudaroma tardymo izoliatoriuje. Pervežimo išlaidas apmoka santuoką sudarantys asmenys.

48. Tardymo izoliatoriaus direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas santuokos sudarymo metu gali leisti dalyvauti svečiams, jei nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam pasimatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

49. Po santuokos sudarymo suimtojo (nuteistojo) asmens byloje įrašomi sutuoktinio vardas, pavardė, gimimo data. Anketoje taip pat daromas įrašas, jeigu suimtasis (nuteistasis), sudarydamas santuoką, pasirinko sutuoktinio pavardę arba dvigubą pavardę. Įrašai anketoje patvirtinami tardymo izoliatoriaus herbiniu antspaudu.

 

IX SKYRIUS

 RELIGINIŲ APEIGŲ ATLIKIMAS TARDYMO IZOLIATORIUOSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

50. Užtikrinant suimtųjų teisę tenkinti savo religinius poreikius, tardymo izoliatoriaus administracija vadovaujasi Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

51. Religinėms apeigoms atlikti tardymo izoliatoriaus administracija, atsižvelgdama į dvasininkų rekomendacijas ir esamas galimybes, įrengia atitinkamas patalpas.

52. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

X. SKYRIUS

PAŠTO AR PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ, SMULKIŲJŲ PAKETŲ PRIĖMIMAS IR ĮTEIKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

53. Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildo Prašymo perduoti siuntinio ar smulkiojo paketo blanką (9 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

531. Siuntiniu gali būti perduoti šie daiktai: drabužiai, avalynė, patalynė (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), informacijos laikmena, rankinis arba stalinis laikrodis, pagamintas ne iš brangiųjų metalų, taksofono kortelė, spauda, vokai, pašto ženklai ir rašymo popierius.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

54. Siuntinys priimamas ir perduodamas tik juos teisę turintiems gauti suimtiesiems. Jei suimtasis neturi teisės gauti siuntinio ar smulkiojo paketo, šie grąžinami jį atnešusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

55. Priimant perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, juos atnešusio asmens akivaizdoje patikrinama, ar juose nėra daiktų, kurių perdavimas nenustatytas Suėmimo vykdymo įstatyme ir šiose Taisyklėse. Rasti daiktai, kurių perdavimas nenustatytas Suėmimo vykdymo įstatyme ir šiose Taisyklėse, grąžinami asmeniui, atnešusiam siuntinį ar smulkųjį paketą, ir apie tai nurodoma prašyme perduoti siuntinį ar smulkųjį paketą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

56. Siuntinys ar smulkusis paketas perduodamas suimtajam, jam pasirašius Prašyme leisti perduoti suimtajam siuntinį ar smulkųjį paketą (9 priedas). Kai suimtasis laikomas drausmės izoliatoriuje, jam perduodamas tik siuntinys ar dalis šiame siuntinyje esančių daiktų, jei to pageidauja pats suimtasis, o smulkusis paketas arba daiktai iš šio paketo perduodami tik tais atvejais, kai jie būtini suimtajam įgyvendinant Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 15, 31 ir 49 straipsniuose nurodytas teises. Nutraukus suimtojo laikymą drausmės izoliatoriuje, jam siuntinys ar smulkusis paketas perduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

57. Iš pašto įstaigų pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami, jeigu:

57.1. jie gauti suimtųjų, kurie neturi teisės gauti pašto siuntinių, vardu;

57.2. vienas pašto siuntinys sveria daugiau kaip 10 kilogramų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

57.3. jie gauti suimtųjų, kurie paleisti iš tardymo izoliatoriaus, vardu;

57.4. jeigu jie gauti suimtojo, kuris mirė, vardu.

Pašto siuntiniai ir smulkieji paketai suimtiesiems, kurie turi teisę juos gauti, tačiau yra perkelti į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas, priimami, bet neatidaromi, netikrinami ir tuoj pat persiunčiami į suimtųjų perkėlimo vietą tardymo izoliatoriaus sąskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

58. Pašto siuntinys ar smulkusis paketas perduodamas suimtajam, kurio vardu jis gautas, prieš tai jo akivaizdoje atidarius ir patikrinus, ar jame nėra daiktų, kurių perdavimas nenustatytas Suėmimo vykdymo įstatyme ir šiose Taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

59. Pašto siuntinyje ar smulkiajame pakete rasti daiktai, kurių perdavimas nenustatytas Suėmimo vykdymo įstatyme ir šiose Taisyklėse, perduodami saugoti arba sunaikinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

60. Suimtųjų gauti siuntiniai ir smulkieji paketai apskaitomi Suimtojo pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (10 priedas) ir Pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos žurnale (11 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

XI SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ PASIMATYMAI SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

61. Tą pačią dieną gali būti suteikti ne daugiau kaip du iš eilės pasimatymai be pertraukos. Bendra pasimatymų be pertraukos, vykstančių tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, trukmė negali būti ilgesnė kaip šešios valandos, o pasimatymų be pertraukos, vykstančių be tardymo izoliatoriaus atstovo, trukmė negali būti ilgesnė kaip 2 paros. Dėl dviejų pasimatymų be pertraukos suteikimo sprendimą priima tardymo izoliatoriaus administracija, atsižvelgdama į asmens, atvykusio į pasimatymą, prašyme nurodytas motyvuotas priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

 

62. Asmenys, norintys pasimatyti su suimtuoju, registruojami tardymo izoliatoriaus direktoriaus nustatyta tvarka. Jei pasimatymas prašyme nurodytu laiku negali įvykti dėl objektyvių priežasčių (užimtos pasimatymų patalpos, suimtojo nėra tardymo izoliatoriuje, suimtasis negali dalyvauti pasimatyme dėl atliekamos nuobaudos, suimtąjį planuojama perkelti į laisvės atėmimo vietų ligoninę, policijos areštinę ar kt.), tardymo izoliatoriaus administracija privalo susisiekti su suimtuoju ar asmeniu, pateikusiu prašymą dėl pasimatymo, ir suderinti kitą galimą pasimatymo datą ir laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

 

63. Asmuo, atvykęs pasimatyti su suimtuoju, tardymo izoliatoriaus siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo biure pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą ir pavardę, asmens statusą suimtojo (nuteistojo) atžvilgiu (sutuoktinis, sugyventinis, artimasis giminaitis, asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo), suimtojo (nuteistojo), su kuriuo pageidaujama pasimatyti, vardą ir pavardę, pageidaujamo pasimatymo rūšį ir trukmę, motyvus dėl antro trumpalaikio pasimatymo be pertraukos suteikimo, jei pageidauja, kad toks pasimatymas būtų suteiktas. Kai į pasimatymą, vykstantį neatskiriant suimtojo nuo lankytojų arba be tardymo izoliatoriaus atstovo, atvyksta suimtojo sutuoktinis, su prašymu pateikiamas santuokos liudijimas; kai atvyksta artimieji giminaičiai arba asmuo, su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, – gimimo liudijimas (liudijimai), kurio (kurių) pagrindu galima nustatyti suimtojo ryšį su į pasimatymą atvykusiu asmeniu; kai atvyksta suimtojo sugyventinis, – įrodymai, patvirtinantys bendrą gyvenimą su suimtuoju ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos. Kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu, pateikiamos šiame punkte nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos pateikiamos asmeniui atvykus į pasimatymą. Nurodytiems asmenims atvykstant į pasimatymą antrą ir paskesnius kartus šiame punkte nurodytų dokumentų pateikti iš naujo nereikia. Tardymo izoliatoriaus darbuotojas, įsitikinęs, kad pateikti dokumentai yra pagrindas suteikti pasimatymą, apie tai informuoja tardymo izoliatoriaus direktorių arba jo įgaliotą pareigūną, kurie rašytiniame prašyme suteikti pasimatymą nurodo pasimatymo rūšį, pasimatymų kiekį ir trukmę, o jeigu suteikti pasimatymą atsisako, – atsisakymo motyvus. Rašytinio prašymo kopiją su rezoliucija dėl atsisakymo suteikti pasimatymą tardymo izoliatorius darbuotojas grąžina prašymą įteikusiam asmeniui. Rašytinis prašymas su rezoliucija dėl pasimatymo suteikimo perduodamas tardymo izoliatoriaus darbuotojui, atsakingam už pasimatymo vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

64. Pasimatymas nesuteikiamas asmenims, nepateikusiems dokumentų, patvirtinančių jų asmens tapatybę, asmenims, kuriems ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu nurodymu neleidžiama pasimatyti su suimtuoju, taip pat asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

65. Kalėjimų departamento direktorius nustato, kaip pasimatymų patalpos turi būti įrengtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

66. Asmenis, atvykusius į pasimatymą, pasimatymų biuro darbuotojas pasirašytinai rašytiniame prašyme suteikti pasimatymą informuoja apie atvejus, kada gali būti nutraukiamas pasimatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

67. Tardymo izoliatoriaus pareigūnai, prieš įleisdami į pasimatymų patalpą, patikrina į pasimatymą su suimtuoju atvykusių asmenų daiktus ir drabužius. Atsisakius daiktų ir drabužių patikrinimo, pasimatymas nesuteikiamas ir laikomas neįvykusiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

68. Po to, kai įleidžiami asmenys, atvykę į pasimatymą, į pasimatymų patalpą įvedami suimtieji, nepažeidžiant asmenų atskiro laikymo reikalavimų, nustatytų Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje. Prieš ir po pasimatymo suimtiesiems atliekama asmens krata, apžiūrimi drabužiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

69. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

70. Pasimatymo, vykstančio tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, metu asmenims, atvykusiems į pasimatymą, ir suimtiesiems draudžiama perduoti vieni kitiems bet kokius daiktus. Suimtiesiems leidžiamų pasiimti į pasimatymą, vykstantį be tardymo izoliatoriaus atstovo, maisto produktų, daiktų ir reikmenų sąrašą nustato Kalėjimų departamento direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

 

71. Jeigu pasimatymo metu asmenys pažeidžia vidaus tvarką, pareigūnas juos įspėja. Tačiau jei pažeidimas pasikartoja ar padaromas naujas, pareigūnas turi teisę nutraukti pasimatymą. Pareigūnas, nutraukęs pasimatymą, surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą tardymo izoliatoriaus direktoriui.

72. Apie įvykusį arba nutrauktą pasimatymą įrašoma Suimtojo pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (10 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje. Nutrauktas pasimatymas įrašomas kaip įvykęs.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

XII SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ SKAMBINIMAS IR KALBĖJIMAS TELEFONU

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

73. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

74. Tardymo izoliatoriaus direktorius privalo užtikrinti, kad suimtiesiems būtų sudarytos sąlygos šių Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka skambinti kitiems asmenis ir kalbėti su jais telefonu. Skambinimui ir kalbėjimui telefonu prilyginamas skambinimas ir kalbėjimas internetine telefonija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

75. Vieno telefoninio pokalbio metu suimtasis gali skambinti keliems abonentams, tačiau bendra pokalbio telefonu trukmė negali viršyti 15 minučių. Paprastai per vieną dieną skambinti ir kalbėti telefonu leidžiama vieną kartą. Tardymo izoliatoriaus administracija, atsižvelgdama į sudarytas sąlygas paskambinti telefonu, skambinančiųjų skaičių, pataisos pareigūnų vykdomas funkcijas, gali leisti skambinti ir kalbėti telefonu dažniau.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

76. Pareigūnas leidžia suimtajam kalbėti telefonu tik įsitikinęs, kad suimtasis nesurinko telefono numerio asmens, kuriam neleidžiama skambinti. Pareigūnas gali pats surinkti abonento, kuriam paskambinti pageidauja suimtasis, numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

77. Suimtųjų pokalbiai telefonu registruojami Suimtųjų pokalbių telefonu apskaitos žurnale (12 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje. Suimtųjų prašymai leisti skambinti telefonu su tardymo izoliatoriaus direktoriaus įrašais ir suimtojo parašu, taip pat ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, nurodymai neleisti suimtajam skambinti telefonu saugomi tam tikroje byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

78. Jeigu pokalbio telefonu metu asmenys pažeidžia vidaus tvarką, pareigūnas juos įspėja. Tačiau jei pažeidimas pasikartoja ar padaromas naujas, pareigūnas turi teisę nutraukti pokalbį telefonu. Pareigūnas, nutraukęs pokalbį telefonu, surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą tardymo izoliatoriaus direktoriui. Nutrauktas pokalbis telefonu laikomas įvykusiu.

 

XIII SKYRIUS

PINIGINIŲ PERLAIDŲ SIUNTIMAS, GAVIMAS IR GRYNŲJŲ PINIGŲ PRIĖMIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

 

79. Suimtasis, pageidaujantis išsiųsti piniginę perlaidą, rašytiniu prašymu kreipiasi į tardymo izoliatoriaus direktorių per jo įgaliotą tardymo izoliatoriaus administracijos darbuotoją. Prašyme turi būti nurodyta: perlaidos gavėjo vardas, pavardė, adresas, perlaidos siuntėjo vardas ir pavardė, perlaidos gavėjo ir siuntėjo giminystės ryšys (jei yra), perlaidos suma.

80. Tardymo izoliatoriaus direktorius rašytiniame prašyme nurodo leisti išsiųsti piniginę perlaidą, o jeigu atsisako leisti išsiųsti piniginę perlaidą, – atsisakymo motyvus. Rašytinį prašymą su rezoliucija dėl atsisakymo išsiųsti piniginę perlaidą įgaliotas tardymo izoliatoriaus administracijos darbuotojas grąžina jį įteikusiam asmeniui. Rašytinį prašymą su rezoliucija leisti išsiųsti piniginę perlaidą tardymo izoliatoriaus administracijos darbuotojas perduoda tardymo izoliatoriaus Buhalterinės apskaitos skyriui. Piniginė perlaida turi būti išsiųsta ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.

81. Asmuo, atnešęs suimtajam grynųjų pinigų, pateikia tardymo izoliatoriaus Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašo tardymo izoliatoriaus direktoriaus vardu prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę ir adresą, perduodamų pinigų sumą ir jų gavėją. Prašymas registruojamas specialiame žurnale arba elektroninėje apskaitos sistemoje, kur darbuotojas, priėmęs prašymą, nurodo prašymo priėmimo datą, savo vardą, pavardę, pareigas ir pasirašo, taip pat asmens, atnešusio suimtajam grynųjų pinigų, vardą, pavardę ir adresą, perduodamų pinigų sumą ir jų gavėją. Asmuo, atnešęs suimtajam grynųjų pinigų, taip pat pasirašo. Prašymas registruojamas ir pinigai priimami tardymo izoliatoriaus kasoje.

Atnešti grynieji pinigai įrašomi į suimtojo asmeninę sąskaitą. Įrašant grynuosius pinigus į suimtojo asmeninę sąskaitą, išrašomas pajamų orderis, kurio šaknelė įteikiama juos įmokėjusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

82. Suimtasis apie į jo asmeninę sąskaitą įskaitytus pinigus informuojamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.

 

14 skyrius. Neteko galios nuo 2016-04-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

XV SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ APSIPIRKIMAS PARDUOTUVĖJE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

86. Tardymo izoliatoriaus direktorius privalo užtikrinti, kad kiekvienas suimtasis galėtų įsigyti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų parduotuvėse ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-69, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1445 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-69

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

861. Suimtiesiems, kurių gydymo laisvės atėmimo vietų ligoninėje trukmė neviršija 60 dienų, leidžiama įsigyti ir turėti tik šių taisyklių 15 priedo 3 punkte ir 1.13, 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.13, 4.15, 4.19 ir 5.5 papunkčiuose nurodytų vaistinių preparatų, drabužių, higienos ir kitų reikmenų. Gydytojui rekomendavus, jiems leidžiama įsigyti šių taisyklių 15 priede nurodytų maisto produktų.

Bendra šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytiems suimtiesiems laisvės atėmimo vietų ligoninėje leidžiamų turėti daiktų bendroji masė neturi viršyti 10 kilogramų, neįskaitant administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiagos.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

87. Tardymo izoliatoriaus direktorius privalo užtikrinti, kad tardymo izoliatoriaus parduotuvėje prekių pardavimo kainos neviršytų šių prekių vidutinių kainų, nustatytų parduotuvėse, kurių prekių apyvarta yra panaši, ir veikiančių toje miesto (rajono) teritorijoje, kurioje veikia tardymo izoliatorius. Tardymo izoliatorių parduotuvėse parduodamų prekių kainų kontrolės taisykles tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

88. Išvesti suimtuosius iš kamerų apsipirkti parduotuvėje draudžiama. Prekėmis suimtuosius aprūpina tardymo izoliatoriaus personalas. Šiuo tikslu kiekvienam suimtajam, turinčiam teisę apsipirkti tardymo izoliatoriaus parduotuvėje, išduodamas prašymo blankas (14 priedas), kurį suimtasis užpildo ir atiduoda personalui. Darbuotojas, gavęs prašymą, patikrina tardymo izoliatoriaus Buhalterinės apskaitos skyriuje suimtojo asmeninėje sąskaitoje turimą pinigų sumą. Nupirktos prekės tą pačią dieną įteikiamos suimtajam. Šis pasirašo prašyme, kuris įsegamas į Buhalterinės apskaitos skyriuje saugomą segtuvą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

89. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

90. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

91. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

XVI SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ PASIVAIKŠČIOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

92. Pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji. Vedami pasivaikščioti suimtieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Pasibaigus pasivaikščiojimo laikui, suimtieji privalo sutvarkyti pasivaikščiojimo kiemelį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

93. Suimtiesiems, kurie pasivaikščiojimo metu bando žodžiu ar kitais būdais palaikyti ryšius su suimtaisiais, vaikštančiais kituose pasivaikščiojimo kiemuose, naudoja fizinį ar psichinį smurtą prieš kitus asmenis, įžeidinėja, nevykdo tardymo izoliatoriaus administracijos reikalavimų, užpuola ar priešinasi tardymo izoliatoriaus personalui, pataisos pareigūno, atsakingo už suimtųjų pasivaikščiojimo vykdymą, sprendimu pasivaikščiojimas nutraukiamas ir jie išvedami iš pasivaikščiojimo kiemo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

94. Suimtieji, sergantys aktyvia tuberkulioze, pasivaikščioti vedami į atskirus pasivaikščiojimo kiemus. Ne rečiau kaip kartą per savaitę juose atliekama baigiamoji dezinfekcija. Suimtieji, sergantys kitomis užkrečiamosiomis lašeliniu keliu plintančiomis ligomis, pasivaikščioti vedami atskirai nuo kitų asmenų. Šiems sergantiesiems pasivaikščiojus tą pačią dieną į pasivaikščiojimo kiemus kiti suimtieji neleidžiami. Šių kiemų baigiamoji dezinfekcija atliekama kasdien.

 

XVII SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

95. Suimtiesiems tardymo izoliatoriuje rekomenduojama organizuoti naudingą darbą ar kitą tikslingą veiklą. Tardymo izoliatoriaus direktoriaus leidimu, suimtieji gali užsiimti individualia darbine ar kūrybine, moksline, menine veikla.

Suimtiesiems nepilnamečiams sudaromos sąlygos lankyti bendrojo ugdymo mokyklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

96. Suimtiesiems nepilnamečiams rodomi vaidybiniai ir dokumentiniai filmai, sporto, mokomosios, informacinės ir kitos televizijos laidos. Jiems tardymo izoliatoriaus administracija privalo sudaryti sąlygas sportuoti ir mankštintis.

Suaugusiems suimtiesiems sąlygos sportuoti ir mankštintis sudaromos pagal galimybes.

97. Kamerose, kuriose laikomi suimtieji, įrengiami radijo taškai. Psichologinė, socialinio darbo, asmens sveikatos priežiūros ir kitos tarnybos gali švietimo tikslams naudoti vietinį radijo ryšį.

98. Suimtųjų savišvietai organizuoti tardymo izoliatoriuose veikia bibliotekos. Bibliotekos knygų fondas turi būti toks, kad vienam suimtajam tektų ne mažiau kaip 5 knygos. Suimtiesiems, sergantiems atvira plaučių tuberkuliozės forma, turi būti atskira biblioteka. Suimtiesiems knygos keičiamos ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. Vienu metu vienam suimtajam leidžiama duoti ne daugiau kaip 2 knygas ir ne ilgiau kaip mėnesiui. Esant galimybėms, kiekvieną dieną į kameras suimtiesiems duodama po vieną laikraštį, įsigytą už tardymo izoliatoriaus lėšas. Jeigu laikraštis duodamas į kamerą nustatytam laiko tarpui, šis laiko tarpas neturi būti trumpesnis kaip 0,5 val. vienam žmogui. Suimtiesiems leidžiama už lėšas, esančias jų asmeninėse sąskaitose, įsigyti neribotą kiekį literatūros, taip pat prenumeruoti periodinę spaudą. Prenumeruoti suimtiesiems periodinę spaudą turi teisę jų giminaičiai, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

XVIII SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

99. Kiekvieno atvykusio į tardymo izoliatorių naujo suimtojo pradedama pildyti Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (statistinės apskaitos forma Nr. 025/a), kurioje sukaupti duomenys yra konfidenciali informacija. Šie dokumentai laikomi tardymo izoliatoriaus sveikatos priežiūros skyriuje ir prieinami tik šio skyriaus personalui, kol suimtasis laikomas tardymo izoliatoriuje, jeigu kitaip nenustatyta įstatymuose. Ambulatorinė asmens sveikatos istorija visada pridedama prie asmens bylos, kai suimtasis siunčiamas į kitą tardymo izoliatorių ar pataisos įstaigą. Ambulatorinė asmens sveikatos istorija gali būti pateikiama viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sveikatos priežiūros specialistams, kai į minėtą įstaigą suimtasis siunčiamas tirtis, konsultuotis ar gydytis. Suteikus paslaugas viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje Ambulatorinė asmens sveikatos istorija grąžinama į tardymo izoliatoriaus sveikatos priežiūros skyrių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

100. Kiekvienam atvykusiam į tardymo izoliatorių naujam suimtajam turi būti suteikta informacija apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimo šioje įstaigoje tvarką, pacientų teises ir pareigas.

101. Suimtieji į priėmimą pas sveikatos priežiūros specialistus registruojami iš anksto. Tardymo izoliatoriaus gyvenamųjų pastatų korpusuose (flygeliuose, aukštuose, drausmės izoliatoriuje) direktoriaus įgalioti priežiūros pareigūnai pildo suimtųjų ambulatorinio priėmimo registracijos žurnalus (17 priedas). Pacientai registruojami kasdien. Užbaigus registravimą, žurnalai pristatomi į tardymo izoliatoriaus asmens sveikatos priežiūros skyrių jo darbo dienos pradžioje. Už visų registruotų pacientų susitikimą su sveikatos priežiūros specialistais atsako suimtųjų priežiūrą vykdantys pareigūnai. Pacientus į tardymo izoliatoriaus sveikatos priežiūros skyrių lydi pareigūnai. Sveikatos priežiūros specialistui paprašius, paciento priėmimo metu sveikatos priežiūros skyriaus patalpoje privalo būti tokios pat lyties, kaip ir pacientas, pareigūnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

102. Pirmąją medicinos pagalbą suimtajam ūmios gyvybei pavojingos ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju privalo nedelsdami suteikti tardymo izoliatoriaus darbuotojai.

103. Apie suimtojo hospitalizavimą stacionarinėje viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba laisvės atėmimo vietų ligoninėje tardymo izoliatoriaus administracija informuoja ikiteisminį tyrimą atliekantį ar jam vadovaujantį prokurorą arba teismą, kurio žinioje yra byla.

1031. Kalėjimų departamento sveikatos priežiūros skyrius koordinuoja ir pagal kompetenciją kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą suimtiesiems.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

XIX SKYRIUS

 HIGIENOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMASIS TARDYMO IZOLIATORIUOSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

104. Suimtiesiems skirtos patalpos, ypač miegamosios, turi atitikti sveikatos ir higienos reikalavimus. Turi būti skiriamas ypatingas dėmesys klimato sąlygoms, ypač kubinei oro talpai, reikiamam vietos plotui, apšvietimui, šildymui ir vėdinimui.

105. Tardymo izoliatorių personalas, lankytojai ir suimtieji privalo griežtai laikytis higienos ir priešepideminių taisyklių. Kiekvienam suimtajam tardymo izoliatoriuje turi būti lengvai prieinama būtinoji higienos ir visuomenės sveikatos saugos informacija.

106. Esant poreikiui, atvykę į tardymo izoliatorių suimtieji higieniškai švarinami, sudaroma galimybė nusiprausti duše, dezinfekuojami jų rūbai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

107. Ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį, suimtųjų pageidavimu, turi būti suteikta galimybė pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-69, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1445 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-69

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

108. Tardymo izoliatorių administracija privalo užtikrinti, kad periodiškai būtų dezinfekuojamos gyvenamosios, komunalinės ir buitinės patalpos, sanitariniai mazgai, valgykla, maisto ir drabužių sandėliai, kitos patalpos ir transporto, kuriuo vežami sergantys suimtieji, priemonės.

109. Suimtieji privalo laikytis asmens higienos, dėvėti tvarkingus drabužius pagal sezoną, kamerose palaikyti tvarką ir švarą. Suimtųjų visų turimų daiktų svoris neturi viršyti 30 kilogramų. Į suimtiesiems leidžiamų turėti bendrąją daiktų masę neįskaičiuojama administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga, maisto produktai, gydytojo rekomenduoti vaistiniai preparatai ir medicinos priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-35, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-941 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-35

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

110. Neteko galios nuo 2018-10-20.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

XX SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ TRAUMŲ APSKAITA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

111. Suimtąjį, kuriam padarytas kūno sužalojimas, apžiūri sveikatos priežiūros specialistas ir išrašo pažymėjimą apie kūno sužalojimo pobūdį, nurodo aplinkybes (pagal suimtojo pasakojimą), kurioms esant buvo padarytas kūno sužalojimas, datą, laiką ir vietą. Sveikatos priežiūros specialistas daro įrašą specialiame žurnale, nurodytame šių Taisyklių 112 punkte, ir apie tai praneša tardymo izoliatoriaus direktoriui arba jo pavaduotojui, atsakingam už apsaugą ir priežiūrą, o kai šių pareigūnų nėra, – kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

112. Suimtiesiems padaryti kūno sužalojimai registruojami specialiame žurnale (19 priedas).

113. Suimtiesiems gamyboje (darbo vietoje) padarytus kūno sužalojimus nagrinėja darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, vadovaudamasis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

XXI SKYRIUS

 SUIMTOJO TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS UŽ TARDYMO IZOLIATORIAUS RIBŲ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

114. Suimtieji išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų turi teisę tik esant ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniam sutikimui. Rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas atitinkamai prokuratūros ar teismo herbiniu antspaudu arba pasirašytas elektroniniu parašu ir registruotas jį išdavusioje institucijoje. Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytiems nuteistiesiems dėl leidimo išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinio sutikimo nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

115. Suimtajam gali būti leista išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, jeigu pateikta:

115.1. pareiškimas apie suimtojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirtį ar medicininis mirties liudijimas arba jo kopija, taip pat mirties liudijimas arba jo kopija, jei mirusiojo asmens duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2009-11-02, Žin., 2009, Nr. 132-5759 (2009-11-05), i. k. 1092270ISAK001R-338

 

115.2. valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos išvada (pažyma) dėl suimtojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio sunkios ligos, gresiančios ligonio gyvybei, patvirtinta šios įstaigos vadovo arba jį pavaduojančio asmens parašu ir valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos antspaudu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-375, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20421

 

115.3. savivaldybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gaivalinės nelaimės, padariusios didelės materialinės žalos suimtajam ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams, faktą.

116. Tardymo izoliatoriaus administracija, gavusi dokumentus, privalo nedelsdama apie tai pranešti suimtajam. Suimtojo rašytinį prašymą leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų tardymo izoliatoriaus administracija turi išnagrinėti per vieną dieną.

117. Tardymo izoliatoriaus direktorius, prieš priimdamas sprendimą leisti suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, privalo įvertinti suimtojo asmenybę ir šias aplinkybes:

117.1. ar valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos išvadoje (pažymoje) dėl suimtojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio sunkios ligos yra pažymėta, kad ši liga yra sunki ir gresia ligonio gyvybei;

117.2. ar sutuoktinis ar sugyventinis arba artimieji giminaičiai, kuriems gaivalinė nelaimė padarė didelės materialinės žalos, palaiko socialinius ryšius su suimtuoju;

117.3. kaip suimtasis elgėsi per visą suėmimo taikymo ir bausmės atlikimo laiką;

117.4. kokių nusikalstamų veikų padarymu įtariamas, kaltinamas arba už kokias nusikalstamas veikas nuteistas, ar buvo anksčiau teistas ir už kokias nusikalstamas veikas.

118. Priimdamas sprendimą leisti suimtajam (nuteistajam) išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, tardymo izoliatoriaus direktorius, atsižvelgdamas į ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, nurodymą dėl apsaugos, skiria apsaugą ar palydą. Apsauga (konvojus) skiriama vadovaujantis Konvojavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

119. Nusprendus leisti suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, tardymo izoliatoriaus administracija įformina šiuos dokumentus:

119.1. išvadą (20 priedas);

119.2. įsakymą dėl leidimo suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų;

119.3. pažymėjimą apie leidimą suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų (21 priedas).

120. Tardymo izoliatoriaus direktoriui atsisakius leisti suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, direktorius arba jo pavaduotojas per vieną dieną nuo dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 115 punkte, pateikimo privalo asmeniškai ir pasirašytinai supažindinti suimtąjį su išvada dėl atsisakymo leisti suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų (22 priedas).

Suimtasis, nesutikdamas su išvada dėl atsisakymo leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo susipažinimo su šia išvada dienos turi teisę ją apskųsti Kalėjimų departamento direktoriui, kuris suimtojo skundą išnagrinėja ir apie nagrinėjimo rezultatus jį informuoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo skundo gavimo dienos.

121. Tardymo izoliatoriaus direktorius arba jo pavaduotojas instruktuoja išvykstantį suimtąjį apie elgesio taisykles už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, įspėja dėl atsakomybės už nesugrįžimą nustatytu laiku ir paima iš suimtojo rašytinį pasižadėjimą (23 priedas).

122. Suimtųjų, kuriems leista išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, duomenys įrašomi Suimtųjų trumpalaikių išvykų apskaitos žurnale (24 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

123. Suimtajam, kuris buvo išvykęs už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų nuobaudos atlikimo drausmės izoliatoriuje metu, išvykos laikas įskaitomas į nuobaudos atlikimo laiką.

124. Jei suimtojo trumpalaikio išvykimo metu baigiasi suėmimo ar laisvės atėmimo bausmės laikas, tai, prieš jam išvykstant, tardymo izoliatoriaus administracija privalo su suimtuoju atsiskaityti: išduoti jo pinigus, vertingus ir kitus asmeninius daiktus. Paleidimo iš tardymo izoliatoriaus pažymėjimas ir asmens dokumentai suimtajam išduodami ne anksčiau kaip pasibaigus suėmimo ar laisvės atėmimo bausmės laikui.

125. Jeigu trumpalaikio išvykimo metu suimtasis pabėgo nuo tardymo izoliatoriaus apsaugos (konvojaus) arba palydos, konvojų arba palydą vykdęs pataisos pareigūnas privalo nedelsdamas apie tai pranešti tos vietovės, kurioje nuo tardymo izoliatoriaus apsaugos (konvojaus) arba palydos pabėgo suimtasis, ir tos vietovės, į kurią jis turėjo vykti, policijos komisariatams ir tardymo izoliatoriaus, iš kurio trumpam išvykti buvo išleistas suimtasis, direktoriaus įgaliotam pataisos pareigūnui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

126. Dokumentai arba patvirtintos jų kopijos apie suimtųjų trumpalaikes išvykas už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų įsegami į jų asmens bylas.

 

XXII SKYRIUS

 PAREIGŪNAI, TURINTYS ĮGALIOJIMUS SKIRTI SUIMTIESIEMS PASKATINIMO PRIEMONES IR NUOBAUDAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

127. Suėmimo vykdymo įstatyme nustatytas paskatinimo priemones ir nuobaudas suimtiesiems turi teisę skirti tardymo izoliatoriaus direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas.

Nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopija suimtajam neatlygintinai įteikiama jo pasirašymo dieną. Dokumentų, susijusių su suimtiesiems paskirtų paskatinimų ir nuobaudų įforminimu ir apskaita, formos nustatytos šių Taisyklių 26–32 prieduose. Dokumentų, susijusių su suimtiesiems paskirtų paskatinimų ir nuobaudų įforminimu, apskaita gali būti vykdoma elektroninėje apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-20, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-450 (2010-01-23), i. k. 1102270ISAK0001R-20

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

XXIII SKYRIUS

 PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS IR VYKDYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

128. Suimtiesiems, turintiems galiojančių nuobaudų, negalima skirti paskatinimo priemonių, išskyrus panaikinti paskirtą nuobaudą prieš terminą.

Nuobaudos naikinamos pradedant nuo pirmos galiojančios nuobaudos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-20, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-450 (2010-01-23), i. k. 1102270ISAK0001R-20

 

129. Kiekvienas suimtasis prieš skiriant jam nuobaudą turi būti informuotas apie nusižengimą, kuriuo jis įtariamas, ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti, pasiaiškinant raštu.

130. Jei suimtasis, kuris įtariamas pažeidęs suėmimo vykdymo režimo reikalavimus, atsisako pasiaiškinti raštu, šis atsisakymas įforminamas protokolu (33 priedas).

131. Suimtąjį, kuriam paskirtos Suėmimo vykdymo įstatymo 33 straipsnio 2 ir (ar) 3 punktuose numatytos paskatinimo priemonės arba paskirtos 34 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir (ar) 4 punktuose numatytos nuobaudos, perkėlus į kitą tardymo izoliatorių, nurodytų paskatinimo priemonių ir nuobaudų vykdymas tęsiamas. Taip pat šiame punkte nurodytų paskatinimo priemonių ir nuobaudų vykdymas tęsiamas po laikino suimtojo išvykimo į teritorinės policijos įstaigos areštinę jam grįžus į tardymo izoliatorių, jeigu paskatinimo priemonė ar nuobauda nebuvo įvykdyta teritorinės policijos įstaigos areštinėje.

132. Laikas, kurį suimtasis, atliekantis nuobaudą uždaryti į drausmės izoliatorių, buvo perkeltas gydytis į laisvės atėmimo vietų ligoninę arba valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, įskaitomas į nuobaudos atlikimo laiką, jeigu suimtasis į šias gydymo įstaigas buvo perkeltas ne dėl tyčinio savęs žalojimo ar sveikatos sutrikimo simuliacijos.

1321. Į drausmės izoliatorių uždaromiems suimtiesiems neleidžiama su savimi imti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų, išskyrus nutarimo dėl nuobaudos skyrimo kopiją, vokus, pašto ženklus, rašymo priemonę ir popierių, administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiagą, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašus ar kopijas, teisės aktų ir kreipimųsi kopijas, rankšluostį, muilą, dantų pastą, dantų šepetėlį, šukas, nosinę (moterims – moterų higienos reikmenis). Patalynė į drausmės izoliatorių uždarytiems suimtiesiems išduodama tik dienotvarkėje nustatytam miego laikui. Tardymo izoliatoriaus direktorius privalo užtikrinti į drausmės izoliatorių uždarytų suimtųjų asmeninių daiktų, kurių jie negali turėti drausmės izoliatoriuose, saugumą per visą nuobaudos atlikimo laiką. Greitai gendantys maisto produktai įdedami į šaldytuvą. Ilgai saugoti ir dėl natūralių sąlygų sugedę maisto produktai suimtojo akivaizdoje sunaikinami. Apie tai surašomas aktas, kuris, suimtajam pasirašius, įsiuvamas į jo asmens bylą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

XXIV SKYRIUS

 TARDYMO IZOLIATORIAUS PERSONALO VEIKSMAI SUIMTAJAM PAREIŠKUS APIE BADAVIMĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

133. Suimtajam rašytiniu pareiškimu paskelbus apie badavimą, tardymo izoliatoriaus direktorius arba jo pavaduotojas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir tardymo izoliatoriaus įgaliotas pareigūnas, per 12 valandų privalo asmeniškai pasikalbėti su badaujančiuoju, išsiaiškinti badavimo priežastis ir apie tai raštu pranešti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla, ir Kalėjimų departamento direktoriui. Paaiškėjus, kad badaujančio suimtojo reikalavimai ar pretenzijos yra pagrįstos ir teisėtos, tardymo izoliatoriaus direktorius imasi neatidėliotinų priemonių šiems reikalavimams ar pretenzijoms patenkinti.

134. Tardymo izoliatoriaus administracija per tris dienas nuo suimtojo badavimo pradžios patikrina suimtojo sveikatos būklę. Jeigu badavimas nėra psichikos ligos padarinys, administracija kartu su psichologijos specialistu dar kartą privalo supažindinti badaujantį suimtąjį su galimais padariniais jo sveikatai ir pasiūlyti atsisakyti badauti. Badaujantis suimtasis, kuris ir toliau atsisako valgyti, pagal motyvuotą tardymo izoliatoriaus direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimą (34 priedas), esant galimybėms, laikomas atskirai nuo kitų suimtųjų.

135. Ilgiau kaip tris dienas badaujantį suimtąjį apžiūri sveikatos priežiūros specialistas, kuris duomenis apie suimtojo sveikatos būklę įrašo asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje). Asmens sveikatos priežiūros paslaugos badaujančiam suimtajam teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

1351. Paskelbusiam badavimą suimtajam maistas negaminamas. Jeigu dėl objektyvių priežasčių negalima užtikrinti nustojusio badauti suimtojo maitinimo pagal valgiaraštį, jam išduodamas sausas davinys. Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusiam badauti suimtajam turi būti užtikrinamas ne vėliau kaip praėjus vienai parai po to, kai suimtasis apie badavimo nutraukimą raštu informuoja tardymo izoliatoriaus administraciją.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-69, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1445 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-69

 

136. Suimtajam nustojus badauti, jį apžiūri medicinos specialistas ir pateikia rekomendacijas dėl maitinimosi, informuojamas Kalėjimų departamentas, o šių Taisyklių 134 punkte nurodytas nutarimas įsegamas į suimtojo asmens bylą.

137. Badaujančio suimtojo medicininiai dokumentai pildomi teisės aktų nustatyta tvarka.

1371. Badaujant daugiau kaip vienam suimtajam dėl tų pačių priežasčių ar reikalavimų, tardymo izoliatoriaus administracija vadovaujasi šių taisyklių 133–137 punktų nuostatomis.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-35, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-941 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-35

 

XXV SKYRIUS

 SUIMTŲJŲ PALEIDIMAS IŠ TARDYMO IZOLIATORIŲ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

138. Nuteistieji, nurodyti Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte, pasibaigus ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartyje nurodytam perkėlimo į tardymo izoliatorių terminui ir kuriems nėra pasibaigęs teismo nuosprendžiu paskirtas arešto ar laisvės atėmimo bausmės laikas, perkeliami likusią bausmės dalį atlikti į areštines ar pataisos įstaigas, iš kurių buvo perkelti.

139. Pasibaigus suėmimo terminui, suimtąjį iš tardymo izoliatoriaus paleidžia tardymo izoliatoriaus direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas savo nutarimu (35 priedas).

140. Paleidžiamam suimtajam, jei jis prašo, tardymo izoliatoriaus administracija privalo leisti pranešti telefonu sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ar jo nurodytam asmeniui apie paleidimą. Kalbėti iki 10 minučių telefonu leidžia pataisos pareigūnas vykstant suimtojo paleidimo iš tardymo izoliatoriaus procedūrai. Pokalbis leidžiamas, jeigu suimtasis turi taksofono kortelę arba naudojasi ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita. Apie suimtojo pokalbį telefonu įrašoma Suimtųjų pranešimų telefonu apie paleidimą iš tardymo izoliatoriaus apskaitos žurnale (37 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

141. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

XXVI SKYRIUS

 SUIMTOJO MIRTIES ĮFORMINIMAS IR PALAIKŲ ATIDAVIMAS ŠEIMAI ARBA ARTIMIESIEMS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

142. Suimtajam mirus, tardymo izoliatoriaus administracija privalo:

142.1. nedelsdama apie tai pranešti tardymo izoliatoriaus buvimo vietos prokuratūrai, policijai ir Kalėjimų departamento direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;

142.2. nedelsdama telefonu ar kitais įmanomais būdais apie tai pranešti suimtojo sutuoktiniui ar sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams ir informuoti, kokioje civilinės būklės aktus registruojančioje įstaigoje jie galės gauti mirties liudijimą;

142.3. per tris dienas raštu pranešti mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos civilinės būklės aktus registruojančiai įstaigai. Jeigu mirusysis nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjo, raštu pranešama tardymo izoliatoriaus buvimo vietos civilinės būklės aktus registruojančiajai įstaigai;

142.4. per tris dienas išsiųsti pranešimą ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla.

143. Mirusio suimtojo palaikai tardymo izoliatoriaus direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno leidimu atiduodami mirusiojo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams, kurie rašytiniu prašymu kreipėsi į tardymo izoliatoriaus administraciją.

144. Jeigu per tris dienas nuo suimtojo mirties sutuoktinis, sugyventinis arba artimieji giminaičiai dėl palaikų atidavimo į tardymo izoliatoriaus administraciją nesikreipia, šios įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno sprendimu mirusiojo palaikai gali būti kremuojami arba (ir) laidojami kapinėse. Laidojimo išlaidas apmoka tardymo izoliatorius.

145. Į mirusio suimtojo asmens bylą įsegami visi su juo susiję dokumentai.

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių

vidaus tvarkos taisyklių

1 priedas

 

 

____________________________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

 

SUIMTOJO (NUTEISTOJO) PRIĖMIMO Į TARDYMO IZOLIATORIŲ

PROTOKOLAS

 

20___ - ____ - ____ Nr._____

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, į tardymo izoliatorių 20__-___-___ priimtas suimtasis (nuteistasis) __________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta,

___________________________________________________________________________

suėmimo arba nuteisimo procesinis pagrindas, suėmimo ar bausmės laikas)

___________________________________________________________________________.

 

 

____________________                    ________________                ____________________

(pataisos pareigūno pareigos)                                (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

____________________                    ________________                ____________________

(konvojaus pareigūno pareigos)                       (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

Susipažinau

______________________

(suimtojo (nuteistojo) parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

20___ - _____ - _____

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

2 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTOJO (NUTEISTOJO) ASMENS KRATOS

PROTOKOLAS

 

20____-____-____ Nr. ____

__________________

(sudarymo vieta)

 

Suimtajam (nuteistajam)___________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

_______, 20___ m. ___________  ___ d. atvykusiam į _______________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

______________________________ , padaryta asmens krata ir jo daiktų patikrinimas. Asmens

kratos ir daiktų patikrinimo metu paimta:___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

Asmens kratos ir daiktų patikrinimo metu suimtasis______________________________

_____________________________________________ pareiškė šias pretenzijas: __________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(jeigu pretenzijos buvo, tai aprašoma jų esmė, jeigu pretenzijų nebuvo, tai įrašomi žodžiai: „Pretenzijų nebuvo“)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

Visi iš manęs paimti daiktai į protokolą įrašyti. Padarytų įrašų teisingumą patvirtinu savo parašu.

 

(parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

Asmens kratą atliko ir daiktus patikrino:

 

(pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

3 priedas

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

DIREKTORIUS

 

NUTARIMAS

DĖL PAIMTŲ IŠ SUIMTOJO PINIGŲ IR VERTINGŲ DAIKTŲ PERDAVIMO Į TARDYMO IZOLIATORIAUS SOCIALINĖS PARAMOS SUIMTIESIEMS (NUTEISTIESIEMS) FONDĄ

 

20___ m. __________  ___d. Nr. ______

________________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr. ___________

 

Aš, __________________________________________________________  direktorius

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

__________________________ , išnagrinėjęs medžiagą dėl pinigų ir vertingų daiktų paėmimo

(vardas ir pavardė)

iš suimtojo __________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

nustačiau, kad 20__ m. ___________  ___ d. pas suimtąjį ____________________

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

buvo rasti ir paimti pinigai ______________________________________________________

(pinigų suma nurodoma skaitmenimis ir žodžiais)

ir vertingi daiktai _____________________________________________________________

(daiktai aprašomi)

___________________________________________________________________________ .

Atsižvelgdamas į tai, kad turėti pinigų ir vertingų daiktų suimtiesiems draudžia įstatymas, ir vadovaudamasis Suėmimo vykdymo įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi,

nutariu pinigus _____________________________________________  ir vertingus

(pinigų suma nurodoma skaitmenimis ir žodžiais)

daiktus ____________________________________________________________ , paimtus iš

(daiktai išvardijami)

suimtojo____________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė)

perduoti į____________________________________ socialinės paramos suimtiesiems fondą.

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

Direktorius

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Nutarimas man paskelbtas

______________________

(suimtojo parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

20____-____-____

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

4 priedas

 

___________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

TVIRTINU

Direktorius

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

DAIKTŲ PERDAVIMO AKTAS

 

201___-____-_____Nr. ______

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Atsižvelgiant į nuteistojo_________________________________________________

                                                                                                            (vardas ir pavardė, gimimo metai)

rašytinį prašymą, jo pristatymo į _________________________________________________

                                                                                                          (tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

metu turėti maisto produktai, daiktai ir reikmenys: _______________________________________

 

___________________________________________________________________________

                                                                              (maisto produktai, daiktai ir reikmenys aprašomi)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

perduodami nuteistojo ________________________________________________________ .

                                                                           (asmens giminystės ryšys su nuteistuoju, vardas ir pavardė)

 

Perdavė

 

________________           _____________________         __________________

(pareigos)                                                              (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

Priėmė                                              _________________  _______________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2015-09-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

6 priedas

 

SUIMTŲJŲ IŠSIUNČIAMŲ IR GAUNAMŲ LAIŠKŲ

APSKAITOS KORTELĖ

 

Asmens bylos Nr. ___________

 

Suimtasis_______________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

 

Eil. Nr.

Su kuo susirašinėja

Darbuotojo, tikrinusio laišką, vardas ir pavardė, parašas, data

Gavėjo (siuntėjo) vardas ir pavardė

Gavėjo (siuntėjo) adresas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suimtojo siunčiami ir gaunami laiškai tikrinami pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo (teismo)  20___ m. _________  ___d. nutartį Nr. ____.

(vardas ir pavardė ar teismo pavadinimas)

 

Pastaba. Apskaitos kortelės 4 skiltis pildoma esant ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutarčiai dėl suimtojo siunčiamų ir gaunamų laiškų tikrinimo.

 

________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

7 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTŲJŲ PRIĖMIMO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Priimančiojo vardas ir pavardė, priėmimo ar pasiūlymo, prašymo (pareiškimo) arba skundo gavimo data

Suimtojo vardas ir pavardė, kameros Nr., parašas

Klausimo ar pasiūlymo, prašymo (pareiškimo) arba skundo turinys

Priimto sprendimo (duoto atsakymo) turinys

Įrašas apie įvykdymą

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

8 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTIESIEMS ATSIŲSTŲ ATSAKYMŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Įteikimo data

Kameros Nr.

Suimtojo, kuriam įteiktas atsakymas į rašytinį pasiūlymą, prašymą (pareiškimą), peticiją ar skundą, vardas ir pavardė, parašas

Įteikusio atsakymą į suimtojo rašytinį pasiūlymą, prašymą (pareiškimą), peticiją ar skundą darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas

Iš kur gautas atsakymas, ant voko nurodytas Nr.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

9 priedas

 

_____________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai,

 

_____________________________________________________________

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, namų adresas)

 

__________________________direktoriui

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

LEISTI PERDUOTI SUIMTAJAM SIUNTINĮ AR SMULKŲJĮ PAKETĄ

 

201__-____-____

 

Prašau perduoti suimtajam_________________________________________________

                                                                         (vardas ir pavardė, gimimo metai, giminystės ryšys)

______________________________________šiuos daiktus:

 

Eil. Nr.

Daikto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo svoris __________ kg.

 

_____________________

(parašas)

 

 

Priėmė perduodamus daiktus

__________________

              (pareigos)

__________________

               (parašas)

__________________

      (vardas ir pavardė)

 

 

Gavo perduodamus daiktus

__________________

            (parašas)

___________________

      (vardas ir pavardė)

201__-_____-_____

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

10 priedas

 

SUIMTOJO PASIMATYMŲ, GAUTŲ PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS KORTELĖ

 

201__-_____-_____

_____________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr.___________

Vardas_________________ Pavardė__________ Gimimo data__________________

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis, dalis, punktas______________

Kardomosios priemonės – suėmimo vykdymo pradžia__________________________

 

________________________                        _______________                       ___________________

(Įskaitos tarnybos viršininkas)                                   (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

I SKYRIUS

SUIMTOJO GIMINAIČIAI

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Giminystės ryšys

Namų adresas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

PASIMATYMŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Pasimatymo data

Su kuo įvyko pasimatymas

Pasimatymo trukmė

Pasimatymą suteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Giminystės ryšys

Vardas ir pavardė

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Priėmi-mo data

Kas priimta (siuntinys, smulkusis paketas)

Iš ko priimta (vardas ir pavardė)

Kieno siuntinys, smulkusis paketas (vardas ir pavardė)

Siuntinį, smulkųjį paketą įteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

DUOMENYS APIE PASIMATYMO LAIKO PAILGINIMĄ

 

Eil. Nr.

Įsakymo (nutarimo) data ir Nr.

Pailginto pasimatymo trukmė (valandos, minutės)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

ELEKTROS PRIETAISŲ IR KITŲ DAIKTŲ APSKAITA

 

Priėmimo data

Elektros prietaiso ar kito daikto pavadinimas, gamyklinis Nr.

Elektros prietaisą ar kitą daiktą įteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Elektros prietaiso ar kito daikto įteikimo data

Suimtojo, gavusio elektros prietaisą ar kitą daiktą, parašas ir data

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

11 priedas

 

_________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Suimtojo vardas ir pavardė

Siuntinio (smulkiojo paketo) priėmimo data

Siuntinyje (smulkiajame pakete) esamų daiktų patikrinimo data bei patikrinusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) svoris bei jame esamų daiktų aprašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) įteikimo data ir jį gavusio suimtojo parašas

Daiktų, neįteiktų suimtajam, pavadinimai ir sprendimas dėl jų likimo

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________             ____________               ___________________________

                        (pareigos)                                       (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

 

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

12 priedas

 

____________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTŲJŲ POKALBIŲ TELEFONU APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Data

Suimtojo vardas ir pavardė, kameros Nr., parašas

Miesto (rajono) kodas, abonento telefono Nr., vardas ir pavardė

Priežastys, dėl kurių pokalbis telefonu buvo nutrauktas

Darbuotojo, vykdžiusio teisės paskambinti telefonu kontrolę, vardas ir pavardė, parašas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________                                _____________                                        _______________

(pareigos)                                                                (parašas)                                                                           (vardas ir pavardė)

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

13 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

14 priedas

 

____________________________________________

(suimtojo vardas ir pavardė,

____________________________________________

gimimo metai, kameros Nr.)

 

____________________________________ direktoriui

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

APSIPIRKTI PARDUOTUVĖJE

 

201___ – ____ – ____

______________

(vietovė)

 

Prašau už mano asmeninėje sąskaitoje turimus pinigus nupirkti parduotuvėje šių prekių:

 

Eil.

Nr.

Prekės

pavadinimas

Prašomas

kiekis

(vnt., kg)

Parduota

Kiekis

(vnt., kg)

Kaina

Eur

ct

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

                                                                                                                __________________________

                                                                                                                                                                          (suimtojo parašas)

 

Suimtojo______________________________ asmeninėje sąskaitoje yra _______ Eur ____ct

                                               (vardas ir pavardė)

 

____________________              ______________                        _________________

 (buhalterijos darbuotojo pareigos)                           (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

201__ – ____ – ____

 

Prekių už _______________________________________________________Eur _____ ct

(pinigų suma žodžiais)

nusipirkau.

 

 

                                                                                                           _________________________

                                                                                                                                                                  (suimtojo parašas)

 

PASTABA. Suimtasis užpildo tiktai lentelės 2 ir 3 skiltis.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

15 priedas

 

SUIMTIESIEMS LEIDŽIAMŲ ĮSIGYTI IR TURĖTI MAISTO PRODUKTŲ, BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ IR KITŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Daikto pavadinimas

Pastabos

1.

Maisto produktai:

1.1.

Duonos gaminiai

Ne didesnėse nei 500 ml/g gamintojo pakuotėse (išskyrus stiklines ir metalines pakuotes)

 

1.2.

Pieno produktai

1.3.

Termiškai apdoroti, rūkyti, sūdyti mėsos gaminiai

1.4.

Termiškai apdorota, rūkyta, sūdyta žuvis

1.5.

Vaisiai, daržovės (švieži, šaldyti, konservuoti)

Ne daugiau kaip 2 kg

1.6.

Chalva, šokoladas, šokoladiniai saldainiai, džiovinti vaisiai, riešutai

Ne didesnėse nei 500 ml/g gamintojo pakuotėse (išskyrus stiklines ir metalines pakuotes)

1.7.

Aliejus

1.8.

Natūrali arbata, kava, kakava

1.9.

Sultys, gaivieji gėrimai, mineralinis vanduo

1.10.

Prieskoniai, sintetiniai saldikliai

1.11.

Sausi dribsniai, sausa sriuba, sausi antrieji patiekalai, sausas sultinys

1.12.

Kečupas, pomidorų padažas, sojų padažas, majonezas, garstyčios, krienai

Ne didesnėse nei 200 ml gamintojo pakuotėse (išskyrus stiklines ir metalines pakuotes)

1.13.

Gydytojo rekomenduoti vaistiniai preparatai

Ne didesnėse nei 200 ml/g gamintojo pakuotėse ir ne daugiau kaip 2 pakuotės

 

Suimtiesiems, gavusiems rašytinį tardymo izoliatoriaus direktoriaus leidimą

2.

Drabužiai ir avalynė:

2.1.

Kepurės (nedengiančios veido), šalikas, pirštinės (išskyrus treniruotėms ir sportui skirtas pirštines)

Išskyrus karinę ir kitokią uniformą ar uniformos elementus

2.2.

Apatiniai drabužiai

2.3.

Viršutiniai drabužiai (įskaitant sportinę aprangą)

2.4.

Paltai, striukės

2.5.

Kojinės, pėdkelnės

2.6.

Avalynė (įskaitant šlepetes ir sportinę avalynę)

3.

Higienos priemonės:

3.1.

 

Muilai, šampūnai, plaukų kondicionieriai, kūno dezodorantai arba antiperspirantai ir kitos kūno priežiūros priemonės, burnos skalavimo skystis, skutimosi kremai arba putos

Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo alkoholio, acetono, ir aerozolinius gaminius

3.2.

Skalbimo ir plovimo priemonės

3.3.

Dantų pasta, dantų šepetėlis, tarpdančių siūlai arba šepetėliai ir dantų krapštukai, skutimosi šepetėliai, muilo, dantų šepetėlio dėklai, kempinės

 

3.4.

Tualetinis popierius

 

3.5.

Saugūs skustuvai su nekeičiamais peiliukais

 

3.6.

Šukos arba plaukų šepetys (be metalinių dalių)

 

3.7.

Plaukų segtukai, gumytės

 

3.8.

Moterų higienos reikmenys

 

3.9.

Prezervatyvai

 

3.10.

Vienkartinės nosinaitės, higieninės servetėlės, kosmetinė vata

 

3.11.

Manikiūro priemonės (žirklutės, nagų žnyplės ir nemetalinė dildė)

 

3.12.

Ausų krapštukai ir (arba) kištukai

 

3.13.

Sauskelnės

 

4.

Kiti daiktai ir reikmenys:

4.1.

Taksofono kortelės

 

4.2.

 

Vokai, pašto ženklai, proginiai atvirukai, nuotraukos, asmeniniai užrašai ir kiti smulkūs asmeniniai daiktai, religinė simbolika, kalendoriai, knygos, laiškai, žurnalai, laikraščiai ir kiti periodiniai leidiniai, rašymo popierius, sąsiuviniai ir rašymo reikmenys

Išskyrus smurtą ar žiaurumą propaguojančius, taip pat pornografinius leidinius

4.3.

Administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašai ar kopijos, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų bei tarptautinių institucijų atsakymai, kvitai, teisės aktų ir kreipimųsi kopijos

 

4.4.

Reikmenys, skirti užsiimti individualia kūrybine veikla

Suimtiesiems, gavusiems rašytinį tardymo izoliatoriaus direktoriaus leidimą

4.5.

Muzikos instrumentas

4.6.

Plastikiniai arba mediniai stalo indai (lėkštė, dubenėlis sriubai, šaukštas, puodukas, šakutė, peilis)

 

4.7.

Tabako gaminiai ir reikmenys (pypkė, popierius, filtrai)

Išskyrus nepilnamečius ir asmenis, laikomus nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje

4.8.

Vienkartiniai žiebtuvėliai, degtukai

4.9.

Rankinis, stalinis laikrodžiai

 

4.10.

Dekoratyvinės kosmetikos gaminiai

Išskyrus gaminius, kuriuose yra etilo alkoholio, acetono, ir aerozolinius gaminius

4.11.

Rankšluosčiai

 

4.12.

Patalynė (paklodė, užvalkalai pagalvei ir antklodei)

2 komplektai

4.13.

Lagaminai, krepšiai, kuprinės

 

4.14.

Stalo žaidimai

Išskyrus pornografinio ar smurtinio pobūdžio stalo žaidimus

4.15.

Akiniai, kontaktiniai lęšiai, jiems skirtos dėtuvės ir kontaktinių lęšių priežiūros priemonės

Tamsinti akiniai tik rekomendavus gydytojui

4.16.

Informacijos laikmenos

Be smurtą ar žiaurumą propaguojančių, taip pat pornografinių įrašų

 

Bendra suimtųjų turimų informacijos laikmenų talpa negali viršyti 35 GB

4.17.

Šepetys (be metalinių dalių) drabužiams ir batams, batų tepalas

 

4.18.

LED skaitymo lempa (su baterijomis)

 

4.19.

Gydytojo rekomenduotos medicinos priemonės, kiti daiktai ir reikmenys, būtini šio priedo 4.5, 4.9, 4.18 papunkčiuose ir        5 punkte nurodytiems daiktams, reikmenims ir elektros prietaisams eksploatuoti

Gydytojo rekomenduotas medicinos priemones suimtiesiems leidžiama įsigyti ir turėti tik gavus rašytinį tardymo izoliatoriaus direktoriaus leidimą

5.

Elektros prietaisai:

5.1.

Televizorius

Leidžiama turėti televizoriaus priedėlius antžeminei televizijai, jeigu suimtieji juos įsigijo iki 2016 m. balandžio 1 d.

5.2.

Nešiojamasis kompiuteris arba kompiuterinių žaidimų aparatas

Leidžiama turėti stacionarius kompiuterius, jeigu suimtieji juos įsigijo iki 2016 m. balandžio 1 d.

5.3.

Vaizdo leistuvas

 

5.4.

Radijo imtuvas arba garso grotuvas

 

5.5.

Barzdaskutė

 

5.6.

Plaukų džiovintuvas

 

5.7.

Elektrinis virdulys

 

5.8.

Skrudintuvas arba sumuštinių keptuvė

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-207, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18197

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

16 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

17 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTŲJŲ AMBULATORINIO PRIĖMIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Suimtojo vardas ir pavardė

Kameros Nr.

Registracijos data ir laikas

Registracijos priežastis

Apžiūrą atlikusio medicinos specialisto pareigos, vardas ir pavardė, parašas; apžiūros data ir laikas

Medicinos specialisto rekomendacijos psichologinės, socialinės reabilitacijos, priežiūros tarnybų darbuotojams

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 18 priedas neteko galios nuo 2018-10-20.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

19 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTŲJŲ TRAUMŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Registravimo data ir laikas

Suimtojo vardas, pavardė, gimimo metai

Kameros Nr.

Kūno sužalojimo aprašymas

Pareigūno, gavusio pirminę medžiagą apie suimtojo kūno sužalojimą vardas ir pavardė, parašas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

20 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

IŠVADA

DĖL TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS UŽ TARDYMO IZOLIATORIAUS RIBŲ SUTEIKIMO SUIMTAJAM

 

20__ m. _____________  ___ d. Nr. ____

__________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr. ____________

 

20__ m. ___________  ___ d. ______________________________________________

(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________ ,

išnagrinėjęs suimtojo___________________________________________________________

(vardas ir pavardė, biografiniai ir kiti duomenys, charakteristika)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ rašytinį prašymą

suteikti trumpalaikę išvyką už tardymo izoliatoriaus ribų dėl ___________________________

(išvykimo priežastis)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

 

NUSTATĖ:

___________________________________________________________________________

(nurodoma priežastis, dėl kurios suteikiama trumpalaikė išvyka, ir ją patvirtinantys

___________________________________________________________________________

dokumentai bei įvertintos aplinkybės, nurodytos Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

___________________________________________________________________________

taisyklių 117 punkte)

 

SIŪLO:

Suimtajam _____________________________________________  suteikti trumpalaikę

(vardas ir pavardė)

išvyką į ____________________________________________________________________ .

(nurodomas vietovės pavadinimas, išvykos trukmė (parų skaičius), taip pat ar skiriama apsauga (palyda), ar reikia uždėti antrankius)

 

Direktoriaus pavaduotojas

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

21 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PAŽYMĖJIMAS

APIE LEIDIMĄ SUIMTAJAM IŠVYKTI Į TRUMPALAIKĘ IŠVYKĄ UŽ TARDYMO IZOLIATORIAUS RIBŲ DĖL ________________________________________________

(nurodyti išvykimo priežastį)

 

20__ m. ____________  ___ d. Nr. ______

_______________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

Vardas ___________________________

Pavardė __________________________

Asmens kodas _____________________

Gimimo data_______________________

Gimimo vieta______________________

 

 

Fotonuotraukos
vieta

 

 

 

 

 

_______________________

(suimtojo (-osios) parašas)

Asmens bylos Nr. ______

 

A. V.

Gyvenamoji vieta (namų adresas) iki suėmimo ______________________________________

___________________________________________________________________________

Suėmimo paskyrimo (nuteisimo) data ir teismo pavadinimas____________________________

___________________________________________________________________________

Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos įtariamas (-a), kaltinamas (-a), nuteistas (-a)_

___________________________________________________________________________

Suėmimo (bausmės) vykdymo pradžia ______ Suėmimo (bausmės) vykdymo pabaiga ______

Suimtasis (-oji) _______________________________________________________________

(trumpalaikės išvykos už tardymo izoliatoriaus ribų pagrindas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Išvyksta už ___________________________________________  ribų __________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

Trumpalaikės išvykos trukmė____________________________________________________

(parų (dienų) skaičius žodžiais)

Išvyksta į ___________________________________________________________________

(nesutrumpintas adresas)

Sugrįžta į____________________________________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

20___ m. _______________  __________________________________________________ d.

(diena įrašoma žodžiais)

 

Direktorius

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Trumpalaikių išvykų pažymėjimai kiekvienais kalendoriniais metais pradedami numeruoti iš naujo.

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

22 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

TVIRTINU

Direktorius

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

 

IŠVADA

DĖL ATSISAKYMO SUTEIKTI SUIMTAJAM TRUMPALAIKĘ IŠVYKĄ UŽ TARDYMO IZOLIATORIAUS RIBŲ

 

20___ m. ________________  ___ d. Nr. _____

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr. ___________

 

20___ m. _________  ___ d._______________________________________________

(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________ ,

išnagrinėjęs suimtojo___________________________________________________________

(vardas ir pavardė, biografiniai ir kiti duomenys, charakteristika)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ rašytinį prašymą

suteikti trumpalaikę išvyką už tardymo izoliatoriaus ribų dėl ___________________________

(priežastis)

___________________________________________________________________________ ,

 

NUSTATĖ:

___________________________________________________________________________

(nurodomi priežastį, dėl kurios suimtasis prašė trumpalaikės išvykos, patvirtinantys

___________________________________________________________________________

dokumentai bei įvertintos aplinkybės, nurodytos Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

___________________________________________________________________________

taisyklių 117 punkte)

 

SIŪLO:

atsisakyti suteikti suimtajam ________________________________ trumpalaikę išvyką

(vardas ir pavardė)

už tardymo izoliatoriaus ribų į ___________________________________________________

(nurodomas vietovės pavadinimas)

dėl to, kad___________________________________________________________________

(nurodomi atsisakymo motyvai)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Direktoriaus pavaduotojas

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Susipažinau, apskundimo tvarka

man išaiškinta

___________________________

(suimtojo parašas)

___________________________

(vardas ir pavardė)

20____-____-____

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

23 priedas

 

______________________________________________

(suimtojo vardas ir pavardė, gimimo metai)

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PASIŽADĖJIMAS

GRĮŽTI NUSTATYTU LAIKU Į TARDYMO IZOLIATORIŲ

 

20___ m. ___________  ___ d.

____________________

(sudarymo vieta)

 

Pasižadu man nustatytu laiku, t. y. 20__ m. _________  ____ d., grįžti į_____________

_____________________________________ iš trumpalaikės išvykos už jo ribų, nedelsdamas

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

pranešti telefonu tardymo izoliatoriaus administracijai, jeigu nenumatytos priežastys sutrukdytų man laiku grįžti, o grįžęs pateikti pavėlavimo priežastį patvirtinančius dokumentus.

Pasižadu nepažeisti viešosios tvarkos ir trumpalaikės išvykos metu laikytis tardymo izoliatoriaus administracijos nustatytų elgesio taisyklių, su kuriomis buvau supažindintas prieš išvykdamas į trumpalaikę išvyką už tardymo izoliatoriaus ribų.

Esu įspėtas dėl atsakomybės už nesugrįžimą į tardymo izoliatorių nustatytu laiku.

 

Suimtasis

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Instruktavo ir rašytinį pasižadėjimą priėmė:

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

20____-____-____

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

24 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTŲJŲ TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Trumpalaikės išvykos pažymėjimo numeris

Suimtojo vardas ir pavardė

Tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymo data ir numeris

Vietovė, į kurią vykstama

Išvykimo data, laikas

Sugrįžimo data, laikas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

25 priedas. Neteko galios nuo 2010-01-24

Priedo naikinimas:

Nr. 1R-20, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 9-450 (2010-01-23), i. k. 1102270ISAK0001R-20

 

 

Tardymo izoliatorių

vidaus tvarkos taisyklių

26 priedas

 

 

___________________________________________________________

(pataisos pareigūno pareigos)

 

NUTARIMAS

DĖL SUIMTOJO LAIKINO IZOLIAVIMO, KOL NĖRA TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIAUS

 

201___m.___________ ____d. Nr.____

__________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr.___________

 

Atsižvelgdamas į tai, kad suimtasis _________________________________________________

                                                                           (vardas ir pavardė, gimimo metai, kameros Nr.)

______________________________________________________________________________

201___m._______ ____d. padarė suėmimo vykdymo režimo pažeidimą, dėl kurio suimtąjį būtina

nedelsiant izoliuoti, – ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ , 

ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 37 straipsniu,

nutariu suimtąjį _____________________________________ uždaryti į drausmės izoliatorių,

                                                                 (vardas ir pavardė)

kol nėra tardymo izoliatoriaus direktoriaus.

 

 

 

________________________          _______________________           _____________________

(pataisos pareigūno pareigos)                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suimtasis_____________________________________________ uždarytas į drausmės izoliatorių

                                                       (vardas ir pavardė)

201___m._____________ _____d. _______val.

 

Kratos metu iš suimtojo paimta: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  .

 

 

______________________              _______________________           _____________________

(pataisos pareigūno pareigos)                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

Suimtasis _______________________________ iš kameros išleistas 201___m.___________                        (vardas ir pavardė)

___d._____val.        

 

 

________________________          _______________________           ___________________

(pataisos pareigūno pareigos)                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

 

Paimtus daiktus gavau

 

Suimtasis______________________

                             (parašas)

201___-___-___

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

27 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTŲJŲ UŽDARYMO Į DRAUSMĖS IZOLIATORIŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Uždaromojo vardas ir pavardė, kameros Nr.

Kameros Nr.

Uždarymo data ir laikas

Išleidimo data ir laikas

Uždariusio pareigūno vardas ir pavardė, parašas

Išleidusio pareigūno vardas ir pavardė, parašas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

28 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PAREIGŪNŲ LANKYMOSI DRAUSMĖS IZOLIATORIUJE APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Data, trukmė

Besilankančio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė, parašas

Lankymosi tikslas ir pastabos

Kokių imtasi priemonių

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

29 priedas

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

DIREKTORIUS

 

NUTARIMAS

DĖL SUIMTOJO SKATINIMO

 

20___ m. _____________  ___ d. Nr. ______

________________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr. ___________

 

Atsižvelgdamas į tai, kad suimtasis__________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai, kameros Nr., skatinimo motyvai)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

ir vadovaudamasis Suėmimo vykdymo įstatymo 35 straipsniu,

nutariu suimtajam_____________________________________________________

(vardas ir pavardė)

skirti _______________________________________________________________________

(paskatinimo priemonė)

___________________________________________________________________________ .

 

 

Direktorius

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Nutarimas man paskelbtas

_______________________

(suimtojo parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

20____-____-____

 

Paskatinimo priemonę įregistravo:

 

1. _______________________

(pareigos)

 

____________

(parašas)

 

___________________

(vardas ir pavardė)

20____-____-____

 

 

 

 

2.________________________

(pareigos)

 

____________

(parašas)

 

___________________

(vardas ir pavardė)

20____-____-____

 

 

 

 

_________________

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

30 priedas

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

___________________________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

DIREKTORIUS

 

 

NUTARIMAS DĖL SUIMTOJO NUBAUDIMO

 

20___m._____________ ____d. Nr.____

__________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr._________

 

Atsižvelgdamas į tai, kad suimtasis __________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai, kameros Nr.)

____________ 20___m.____________ ____d. padarė suėmimo vykdymo režimo pažeidimą –

___________________________________________________________________________

(pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

taip pat į suimtojo rašytinį pasiaiškinimą ir vadovaudamasis Suėmimo vykdymo įstatymo 34 ir 36 straipsniais,

nutariu suimtajam_____________________________________________________

(vardas ir pavardė)

skirti ______________________________________________________________________ .

(nuobaudos rūšis)

Nuobauda gali būti skundžiama Suėmimo vykdymo įstatymo 49 straipsnyje ir Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Nutarimo kopiją gavau

________________________________

(suimtojo parašas)

________________________________

(vardas ir pavardė)

20___ - ____ - ____

 

 

Suimtasis uždarytas į drausmės izoliatorių 200__m.________ ___d. _______ val.

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Suimtasis iš drausmės izoliatoriaus išleistas 200__m.___________ ____d. _______ val.

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-20, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-450 (2010-01-23), i. k. 1102270ISAK0001R-20

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

31 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

TARNYBINIŲ PRANEŠIMŲ APIE SUIMTŲJŲ PADARYTUS SUĖMIMO VYKDYMO REŽIMO

PAŽEIDIMUS REGISTRAS ___________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Registracijos data

Pažeidėjo vardas ir pavardė

Būrio, kameros Nr.

Pažeidimo padarymo data, laikas

Padaryto pažeidimo pobūdis

Darbuotojo, surašiusio tarnybinį pranešimą (protokolą, aktą), vardas ir pavardė

Darbuotojo, gavusio medžiagą pažeidimui patikrinti, vardas ir pavardė, parašas

Kada ir kokios poveikio priemonės taikytos pažeidėjui

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

 

Tardymo izoliatorių

vidaus tvarkos taisyklių

32 priedas

 

 

___________________________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

NUTARIMŲ IR ĮSAKYMŲ KOPIJŲ (IŠRAŠŲ)

DĖL NUOBAUDŲ SKYRIMO SUIMTIESIEMS

APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Rašytinio pranešimo apie režimo pažeidimą registracijos žurnale numeris ir data

 

 

Suimtojo, padariusio režimo pažeidimą, vardas ir pavardė, kameros Nr.

 

 

Suimtojo padaryto režimo pažeidimo pobūdis

 

 

Suimtajam skirtos nuobaudos rūšis

Darbuotojo, priėmusio nutarimo ar įsakymo kopiją (išrašą) dėl nuobaudos skyrimo ir medžiagą apie režimo pažeidimą, vardas ir pavardė, parašas, data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________                              ____________________                    ________________________________

(pareigos)                                                                                                           (parašas)                                                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

33 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PROTOKOLAS

DĖL SUIMTOJO ATSISAKYMO PASIAIŠKINTI RAŠTU

 

20___ m. ____________  ___ d. Nr. _____

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Suimtasis ______________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai, kameros Nr.)

____________________________ 20__ m. ___________  ___ d. pažeidė suėmimo vykdymo

režimo reikalavimus ir atsisakė pasiaiškinti raštu, tačiau žodžiu paaiškino:_________________

___________________________________________________________________________

(paaiškinimo žodžiu turinys)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

34 priedas

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

DIREKTORIUS

 

NUTARIMAS

DĖL BADAUJANČIO SUIMTOJO

ATSKIRO LAIKYMO

 

20___ m. ___________  ___ d. Nr. ____

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr. ____________

 

Atsižvelgdamas į tai, kad suimtasis__________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

____________ 20__ m. ___________  ___ d. rašytiniu pareiškimu paskelbė apie badavimą dėl

šių priežasčių:________________________________________________________________

(priežasčių apibūdinimas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

ir vadovaudamasis Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 134 punktu,

nutariu suimtąjį_______________________________________________________

(vardas ir pavardė)

laikyti atskilai nuo kitų suimtųjų ir uždaryti į _______________________________________ .

(nurodoma konkreti patalpa)

 

Direktorius

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Nutarimas man paskelbtas

______________________

(suimtojo parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

20____-____-____

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos

taisyklių

35 priedas

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

DIREKTORIUS

 

NUTARIMAS

DĖL SUIMTOJO PALEIDIMO, PASIBAIGUS SUĖMIMO TERMINUI

 

20___ m. ______________  ___ d. Nr.

____________________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr. ____________

 

Suimtajam ___________________________________  kardomoji priemonė – suėmimas

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

paskirta ______________________________________  nuo 20__ m. ___________  ___ d. iki

(teismo pavadinimas)

20__ m. ___________  ___ d.

 

Vadovaudamasis Suėmimo vykdymo įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi,

 

nutariu suimtąjį _____________________________________________  iš tardymo

(vardas ir pavardė)

izoliatoriaus paleisti 20__ m. ___________  ___ d.

 

Direktorius

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Nutarimas man paskelbtas

____________________________

(suimtojo parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

20__ m. ___________  ___ d.

_________________

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 36 priedas neteko galios nuo 2017-11-28.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

 

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

37 priedas

 

______________________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

SUIMTŲJŲ PRANEŠIMŲ TELEFONU APIE PALEIDIMĄ IŠ TARDYMO IZOLIATORIAUS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Data

Suimtojo vardas ir pavardė, kameros Nr., parašas

Miesto (rajono) kodas, abonento telefono Nr.

Priežastys, dėl kurių pokalbis telefonu neįvyko

Darbuotojo vardas, pavardė, parašas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-338, 2009-11-02, Žin., 2009, Nr. 132-5759 (2009-11-05), i. k. 1092270ISAK001R-338

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 "Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-20, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-450 (2010-01-23), i. k. 1102270ISAK0001R-20

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 "Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-35, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 19-941 (2011-02-14), i. k. 1112270ISAK0001R-35

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-69, 2012-03-09, Žin., 2012, Nr. 31-1445 (2012-03-13), i. k. 1122270ISAK0001R-69

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-249, 2014-08-11, paskelbta TAR 2014-08-11, i. k. 2014-10980

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-375, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20421

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-247, 2015-08-20, paskelbta TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12470

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-110, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06415

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-207, 2016-07-01, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18197

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-335, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29907

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-266, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24379

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-283, 2017-11-27, paskelbta TAR 2017-11-27, i. k. 2017-18735

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-211, 2018-10-19, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16383

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo