Suvestinė redakcija nuo 2020-10-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 67-2726, i. k. 1092330ISAK003D-397

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL INSTITUCIJŲ, NUSTAČIUSIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ PADARYTŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ, KEITIMOSI INFORMACIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 29 d. Nr. 3D-397

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2008, Nr. 46-1732), 7.1.12 punktu,

tvirtinu Institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų padarytų teisės aktų pažeidimų, keitimosi informacija tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                         KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2009-05-14 raštu Nr. B6-(1.19)-775

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-397

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3D-692

redakcija)

 

INSTITUCIJŲ, NUSTAČIUSIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ PADARYTŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ, KEITIMOSI INFORMACIJA TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų padarytų teisės aktų pažeidimų, keitimosi informacija tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas įgyvendinant 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. 2092/91  su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013 (, 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės  su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2164, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2019/2127, ir nustato institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų (toliau – ūkio subjektai) padarytus teisės aktų pažeidimus, keitimosi informacija tvarką.

2. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT), Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT) ir ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojančioms žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintoms sertifikavimo įstaigoms (toliau – sertifikavimo įstaigos).

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio aprašo 1 punkte nurodytuose Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KONTROLĖS SISTEMA

 

4. Siekdamos, kad būtų atliekama ūkio subjektų veiklos kontrolė, sertifikavimo įstaigos nuolat savo tinklalapyje skelbia visus jų kontrolės sistemoje esančių ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus. Esant poreikiui, VMVT ir (arba) VAT darbuotojai gali kreiptis į sertifikavimo įstaigą raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis dėl papildomų duomenų apie ūkio subjektus suteikimo.

Jei sertifikavimo įstaigos, atlikdamos ūkio subjektų veiklos kontrolę, nustato pažeidimus, susijusius su maisto sauga, maisto kokybe, gyvūnų sveikata arba gerove ar ekologiškos produkcijos ženklinimu per 10 darbo dienų raštu arba el. paštu pateikia informaciją VMVT. 

5. Jei VAT darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka vykdydami patikrinimus, nustato, kad šio aprašo 4 punkte nurodyti ūkio subjektai,  naudoja augalų apsaugos produktus, VAT per 10 darbo dienų raštu arba el. paštu pateikia informaciją ūkio subjektą sertifikavusiai sertifikavimo įstaigai.

6. Sertifikavimo įstaiga, gavusi iš VAT raštu arba el. paštu šio aprašo 5 punkte nurodytą informaciją, įvertina ją ir nedelsdama patikrina ūkio subjekto veiklą. Radusi ekologinės gamybos teisės aktų pažeidimų, ūkio subjektui taiko atitinkamas poveikio priemones Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Jeigu VMVT teritorinių padalinių inspektoriai, teisės aktų nustatyta tvarka atlikę šio aprašo 4 punkte nurodyti ūkio subjektų valstybinę kontrolę nustato, kad šie ūkio subjektai pažeidė reglamento (EB) Nr. 2017/625 reikalavimus ar kitus su šiuo reglamentu susijusių ES ar nacionalinių teisės aktų reikalavimus, VMVT per 5 darbo dienas raštu arba el. paštu pateikia ūkio subjektą sertifikavusiai sertifikavimo įstaigai informaciją apie pažeidimą (ūkio subjekto pavadinimą, sertifikato Nr., pažeidimo pobūdį ir teisės aktus, pažeidimo aplinkybes, taikomas poveikio priemones ar kitą svarbią informaciją).

8. Sertifikavimo įstaiga, gavusi iš VMVT šio aprašo 7 punkte nurodytą informaciją, įvertina ją ir nedelsdama patikrina ūkio subjektą. Radusi ekologinės gamybos teisės aktų pažeidimų, ūkio subjektui taiko atitinkamas poveikio priemones Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Pasikeitus šiame apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-692, 2020-10-13, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21231

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-397 „Dėl Institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų padarytų teisės aktų pažeidimų, keitimosi informacija tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo