Suvestinė redakcija nuo 2019-05-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 66-2623, i. k. 1091100NUTA00000492

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-04:

Nr. 375, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-05-03, i. k. 2019-07246

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. 492

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą  (pridedama).

2. Nustatyti, kad Verkių regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Riešės hidrografinis, Ežerėlių ir Kryžiokų geomorfologiniai, Žaliųjų ežerų ir Turniškės kraštovaizdžio, Kalvarijų istorinis, Verkių architektūrinis draustiniai, kurių tikslai yra šie:

2.1. Riešės hidrografinio draustinio – išsaugoti išraiškingą, natūralią Riešės upelio slėnio atkarpą;

2.2. Ežerėlių geomorfologinio draustinio – išsaugoti unikalią mažų, beužankančių termokarstinės kilmės ežerėlių juostą ir jų aplinką, retųjų pelkinių augalų rūšių augavietes;

2.3. Kryžiokų geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų erozinį kompleksą, smulkiais intakais išraižytą Neries upės slėnio dalį;

2.4. Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti gilių ežeringų dubaklonių kraštovaizdį, retųjų augalų rūšių augavietes, biocenozes su brandžiais liepynais ir ąžuolyniniais eglynais, plačialapių klumpaičių populiacijas;

2.5. Turniškės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti sukultūrintą unikalaus dvišakio Riešės – Turniškės upelio paslėnį su valstybės saugomu popieriaus fabriko statinių kompleksu ir jo vandens įranga;

2.6. Kalvarijų istorinio draustinio – išsaugoti vertingą valstybės saugomą Kalvarijų kompleksą, jo istorinę, meninę ir gamtinę visumą, Baltupio upelio slėnį bei vagą;

2.7. Verkių architektūrinio draustinio – išsaugoti unikalią Verkių dvaro sodybą (Lietuvos Respublikos kultūros paminklas) su aplinka, Neries upės slėnio šlaitų senuosius ąžuolynus, istorinio vietovaizdžio visumą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Planas

Priedo pakeitimai:

Nr. 375, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-05-03, i. k. 2019-07246

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 375, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-05-03, i. k. 2019-07246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 492 „Dėl Verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo