Suvestinė redakcija nuo 2013-01-01 iki 2014-06-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 65-2599, i. k. 109301MISAK00D1-291

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. D1-291

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) 342 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2005, Nr. 126-4504) 1.7.1 punktu:

1. Tvirtinu Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Taisyklės pradedamos taikyti 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 19–22 punktus;

2.2. Taisyklių 19–22 punktai pradeda galioti 2009 m. rugsėjo 1 d.;

2.3. pripildytos gaminių pakuotės, alyvų ir (ar) transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruotis turi iki 2010 m. birželio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

2.4. apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruotis turi iki 2010 m. kovo 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.5. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruotis turi iki 2010 m. vasario 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.6. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruodamiesi šių Taisyklių 1 priedo 7 punkte nenurodo planuojamo einamaisiais metais tiekti vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekio.

3. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai:

3.1. iki 2009 m. birželio 1 d. atnaujinti gamintojų ir importuotojų registravimui būtiną programinę įrangą;

3.2. iki 2010 m. sausio 1 d. parengti žinybinio gamintojų ir importuotojų registro nuostatus.

4. Pripažįstu netekusiais galios 2010 m. sausio 1 d.:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. D1-555 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 138-4989);

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-619 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-555 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-137);

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. D1-105 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-555 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-838).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                          GEDIMINAS KAZLAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. D1-291

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiančių baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminių pripildytas pakuotes gamintojų, importuotojų, užsienio valstybių asmenų ir užsienio gamintojų registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitas elektroniniu b?du – internetu;

2.2. gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir (ar) pripildytos gaminių pakuotės;

2.3. tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), gaminių pripildytos pakuotės perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savoms reikmėms ir (ar) transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

2.4. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

2.5. užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, neįregistravusiems savo veiklos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6. užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, vykdantis importuotojams, tiekiantiems jo prekės ženklu pažymėtas alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, teisės aktuose nustatytas pareigas, išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr. 65-2598), nustatyta tvarka.

2.7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726, 2002, Nr. 72-3016), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., Nr. 2002, Nr. 13-474), Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

3. Gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai Sąvade registruojami vieną kartą. Pasikeitus registracijos duomenims, jie tikslinami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Gamintojus ir (ar) importuotojus Sąvade registruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), o užsienio valstybės asmenis ir užsienio gamintojus – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

 

II. GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMAS SĄVADE

 

5. Pradėję alyvų, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, gaminiais pripildytų pakuočių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, gamintojai ir (ar) importuotojai turi užsiregistruoti Sąvade per tris mėnesius nuo šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti elektros ir elektroninę įrangą gamintojai ir (ar) importuotojai turi registruotis iki elektros ir elektroninės įrangos pateikimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.

6. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai registruodamiesi turi nurodyti einamaisiais metais planuojamą tiekti vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekį.

7. Pageidaujantis registruotis Sąvade gamintojas ir (ar) importuotojas internetu arba raštu pateikia RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jo buveinė, Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą registruoti Gamintojų ir (ar) importuotojų sąvade (toliau – Prašymas), užpildytą pagal Taisyklių 2 priedo reikalavimus. Gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoje, teisės aktų nustatyta tvarka gavusioje Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau – Licencijuota organizacija), su Prašymu pateikia kopiją dokumento, patvirtinančio narystę Licencijuotoje organizacijoje.

8. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis individualiai organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, kartu su Prašymu pateikia:

8.1. dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340) (toliau – Dokumentas). Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja Licencijuotoje organizacijoje, minėto Dokumento pateikti neprivalo;

8.2. sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo (toliau – Sutartys) kopijas. Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja Licencijuotoje organizacijoje, Sutarčių kopijų pateikti neprivalo. Savoms reikmėms elektros ir elektroninę įrangą naudojantys gamintojai ir importuotojai Sutarčių kopijų pateikti neprivalo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

9. Kai gamintojas ir (ar) importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialą (-us), atstovybę (-es) ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), pagrindinė įmonė, nurodžiusi savo ir Padalinių duomenis, pateikia bendrą Prašymą. Prašymas pateikiamas tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota pagrindinės įmonės buveinė.

10. Gamintojas ir (ar) importuotojas gali Prašymą pildyti internetu, naudodamasis e-ASTA sistema. e-ASTA vartotojo instrukcijos, paskelbtos Agentūros svetainės (http://gamta.lt) rubrikoje „Atliekų apskaitos informacinė sistema“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

11. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymą pateikęs internetu, per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo dienos turi pateikti RAAD kopiją dokumento, patvirtinančio dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, arba originalą Dokumento ir Sutarčių kopijas, nurodytas Taisyklių 8 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

12. RAAD per 10 darbo dienų nuo Prašymo teikimo internetu arba per 20 darbo dienų nuo Prašymo teikimo raštu ir Dokumento, Sutarčių kopijų gavimo dienos registruoja gamintoją ir (ar) importuotoją Sąvade, suteikia unikalų registracijos Sąvade kodą. Patvirtinimą apie registraciją gamintojas ir (ar) importuotojas gauna elektroniniu paštu, jei Prašyme nurodo elektroninio pašto adresą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

13. RAAD neregistruoja gamintojo ir (ar) importuotojo Sąvade, jei Prašyme pateikti duomenys yra neteisingi ar Dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktos Sutarčių kopijos. Apie šį sprendimą RAAD per 10 darbo dienų nuo Prašymo teikimo internetu arba per 20 darbo dienų nuo Prašymo teikimo raštu ir Dokumento, Sutarčių kopijų gavimo dienos raštu informuoja gamintoją ir (ar) importuotoją, nurodydamas sprendimo neregistruoti Sąvade motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

III. UŽSIENIO VALSTYBIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS SĄVADE

 

14. Pradėję alyvų, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, gaminiais pripildytų pakuočių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, užsienio valstybių asmenys turi užsiregistruoti Sąvade per tris mėnesius nuo šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti elektros ir elektroninę įrangą užsienio valstybių asmenys turi registruotis iki elektros ir elektroninės įrangos pateikimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.

15. Užsienio valstybių asmenys, tiekiantys elektros ir elektroninę įrangą, registruodamiesi turi nurodyti einamaisiais metais planuojamą tiekti vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekį.

16. Užsienio valstybės asmuo registruojamas Sąvade, kai jis Agentūrai pateikia:

16.1. internetu arba raštu Taisyklių 1 priede nustatytos formos Prašymą, užpildytą pagal Taisyklių 2 priedo reikalavimus;

16.2. užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašo kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą asmenys iš valstybių, pasirašiusių tarptautines ar tarpvalstybines sutartis dėl teisinės pagalbos su Lietuvos Respublika, jeigu tokiose sutartyse yra nuostatos dėl tokių dokumentų abipusio pripažinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

16.3. užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašo kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą, pridedant šių dokumentų (kopijų) patvirtinimo pažymas „Apostille“ – asmenys iš valstybių, kurios nepasirašiusios 16.2 punkte nurodytų sutarčių, tačiau pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytą Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

16.4. užsienio asmens mokesčio mokėtojo statusą nurodančio dokumento kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

16.5. narystę Licencijuotoje organizacijoje įrodančio dokumento kopiją, jei užsienio valstybės asmuo yra Licencijuotos organizacijos narys;

16.6. elektros ir elektroninę įrangą planuojantis tiekti užsienio valstybės asmuo, Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis individualiai organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, kartu su Prašymu pateikia Dokumentą ir Sutarčių kopijas. Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja Licencijuotoje organizacijoje, Dokumento ir Sutarčių kopijų pateikti neprivalo. Savoms reikmėms elektros ir elektroninę įrangą naudojantis užsienio valstybės asmuo Sutarčių kopijų pateikti neprivalo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

17. Agentūra per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos registruoja užsienio valstybės asmenį Sąvade ir suteikia unikalų registracijos Sąvade kodą. Patvirtinimą apie registraciją užsienio valstybės asmuo gauna elektroniniu paštu, jei užsienio gamintojo prašyme nurodo elektroninio pašto adresą.

18. Agentūra neregistruoja užsienio valstybės asmens Sąvade, jei Prašyme pateikti duomenys yra neteisingi ar Dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktos Sutarčių kopijos. Apie šį sprendimą Agentūra per 20 darbo dienų nuo 16 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja užsienio valstybės asmenį, nurodydama sprendimo neregistruoti Sąvade motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

IV. UŽSIENIO GAMINTOJO REGISTRAVIMAS SĄVADE

 

19. Užsienio gamintojas registruojamas Sąvade, kai Agentūrai pateikia:

19.1. Taisyklių 3 priede nurodytą prašymą registruoti užsienio gamintoją Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Užsienio gamintojo prašymas), užpildytą pagal Taisyklių 4 priedo reikalavimus;

19.2. Taisyklių 16.2–16.6 punktuose nurodytus dokumentus.

20. Agentūra per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos registruoja užsienio gamintoją Sąvade ir suteikia unikalų registracijos Sąvade kodą. Patvirtinimą apie registraciją užsienio gamintojas gauna elektroniniu paštu, jei Prašyme nurodo elektroninio pašto adresą.

21. Užsienio gamintojai registruodamiesi turi nurodyti einamaisiais metais planuojamą tiekti vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekį.

22. Agentūra neregistruoja užsienio gamintojo Sąvade, jei Užsienio gamintojo prašyme pateikti duomenys yra neteisingi ar Dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktos Sutarčių kopijos. Apie šį sprendimą Agentūra per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 19 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja užsienio gamintoją, nurodydama sprendimo neregistruoti Sąvade motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

 

V. REGISTRACIJOS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

 

23. Registracijos Sąvade duomenys turi būti keičiami šiais atvejais:

23.1. pasikeitus gamintojo ir (ar) importuotojo, užsienio valstybės asmens, užsienio gamintojo (toliau – gamintojo ir (ar) importuotojo) 28.1–28.9 punktuose nurodytiems Prašymo duomenims. Šiuo atveju gamintojas ir (ar) importuotojas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo duomenų pasikeitimo dienos raštu ar internetu pateikia šių Taisyklių 4 punkte nurodytai institucijai (toliau – Institucija) patikslintą Prašymo formą, kurioje nurodo tik pasikeitusius duomenis. Institucija per 7 darbo dienas atnaujina gamintojo ir (ar) importuotojo registracijos Sąvade duomenis;

23.2. Institucijos darbuotojui pastebėjus klaidą. Darbuotojas apie tai turi nedelsdamas raštu pranešti gamintojui ir (ar) importuotojui. Jeigu per Institucijos nustatytą terminą gamintojas ir (ar) importuotojas nepareiškia prieštaravimo, kad klaida būtų ištaisyta, Institucija duomenis ištaiso.

24. Kai keičiasi gamintojo ir (ar) importuotojo juridinio asmens kodas, Institucija suteikia naują unikalų registracijos Sąvade kodą.

 

VI. REGISTRACIJOS SĄVADE NUTRAUKIMO TVARKA

 

25. Registracija Sąvade nutraukiama gamintojui ir (ar) importuotojui pateikus Institucijai laisvos formos prašymą, nurodant registravimo Sąvade nutraukimo priežastis arba nustačius, kad:

25.1. gamintojas ir (ar) importuotojas nebetiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių;

25.2. gamintojas ir (ar) importuotojas bankrutavo, yra reorganizuotas, likviduotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

26. Gavusi 25 punkte nurodytą prašymą, Institucija patikrina jame nurodytus duomenis, per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išregistruoja gamintoją ir (ar) importuotoją iš Sąvado. Patvirtinimą apie registracijos nutraukimą gamintojas ir (ar) importuotojas gauna elektroniniu paštu, jei Prašyme nurodo elektroninio pašto adresą.

 

VII. SĄVADO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

27. Kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai gauti duomenis internetu (paieškos būdu) apie gamintojo ir (ar) importuotojo registracijos Sąvade būklę ir vidaus rinkai tiekiamus gaminius.

28. Agentūra savo tinklalapyje (http://gamta.lt) skelbia šiuos Sąvade registruotų gamintojų ir (ar) importuotojų duomenis:

28.1. juridinio asmens teisinę formą;

28.2. juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę;

28.3. juridinio asmens kodą;

28.4. registracijos Sąvade kodą;

28.5. registracijos Sąvade datą;

28.6. Sąvade užregistravusios Institucijos pavadinimą;

28.7. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus gaminius;

28.8. pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą;

28.9. įmonės padalinių sąrašą (padalinio juridinio asmens kodą, pavadinimą) arba užsienio gamintojo gaminius tiekiančių importuotojų sąrašą (importuotojo juridinio asmens kodą, pavadinimą);

28.10. registracijos Sąvade būklę;

28.11. išregistravimo iš Sąvado datą ir priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade forma)

 

PRAŠYMAS REGISTRUOTI GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE

 

I. BENDRI REGISTRACIJOS DUOMENYS

 

1. _________________________________________________________________________

(LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba Aplinkos apsaugos agentūra)

 

2. Registracijos tipas: 2.1. £ Pirminė 2.2. £ Patikslinta 2.3. £ Pakartotinė

 

II. INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ IR (AR) IMPORTUOTOJĄ

 

3. Gamintojo ir (ar) importuotojo rekvizitai:

 

3.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

3.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas

3.3. PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

 

 

 

 

 

3.4. Įmonės tipas:

 

£ Lietuvos įmonė

£ Lietuvoje veikiantis užsienio įmonės padalinys

£ užsienio valstybės asmuo

 

3.5. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

Šalis

Šalies kodas

Savivaldybė

Vietovė ir pašto indeksas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Ryšio duomenys

 

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas / Interneto svetainės adresas

 

 

 

 

 

 

3.7. Gamintojo ir (ar) importuotojo padalinių skaičius _____________*

 

3.8. Gamintojo ir (ar) importuotojo padalinių rekvizitai*:

 

Eil. Nr.

Padalinio juridinio asmens kodas

Padalinio pavadinimas

Padalinio adresas

 

 

 

 

 

3.9. Tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdai*:

 

£ nuotolinė prekyba

£ mažmeninė prekyba

£ didmeninė prekyba

£ sunaudojimas savo reikmėms

£ kita (paaiškinti) ___________________________

 

* Gamintojui ir (ar) importuotojui, tiekiančiam Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, informacijos nurodyti nereikia.

 

III. INFORMACIJA APIE TIEKIAMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI GAMINIUS IR PASIRINKTĄ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO BŪDĄ

 

4. Šią formą pateikęs juridinis ar fizinis asmuo registruojamas Gamintojų ir importuotojų sąvade kaip gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai šiuos gaminius:

 

4.1.

alyvas

£

4.2.

transporto priemones

£

4.3.

elektros ir elektroninę įrangą

£

4.4.

baterijas ar akumuliatorius

£

4.5.

apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius)

£

4.6.

gaminiais pripildytas pakuotes

£

 

5. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo, tiekiančio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvas, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

£ individuali atsakomybė

£ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

_______________________________________________________________

£ užsienio gamintojo atsakomybė* (užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas)

_______________________________________________________________

 

* gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Gamintojų ir importuotojų sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas alyvas, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtoms alyvoms (šiame stulpelyje pažymėti du langelius).

 

6. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas transporto priemones ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Transporto priemonės markė

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

 

£ individuali atsakomybė

£ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

_______________________________________

£ užsienio gamintojo atsakomybė* (užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas)

________________________________________

 

 

* Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Gamintojų ir importuotojų sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas transporto priemones, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtoms transporto priemonėms (šiame stulpelyje pažymėti du langelius).

 


 

part_afb58c62cd5d40b3ae761e8d7c9a2ea5_end

7. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas:

 

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija

Planuojamas einamaisiais metais tiekti vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekis, t

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

individuali atsakomybė

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje

užsienio gamintojo atsakomybė*

1

2

3

4

5

6

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1.1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

1.2.

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

2.

Smulkus namų apyvokos prietaisai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

3.

IT ir telekomunikacinė įranga:

3.1.

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

3.2.

Kompiuterių monitoriai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

4.

Vartojimo įranga:

4.1.

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

4.2.

Televizoriai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

5.

Apšvietimo įranga:

5.1.

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

5.2.

Dujošvytės lempos

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

6.

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

8.

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

9.

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

10.

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas:

 

* Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Gamintojų ir importuotojų sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtą elektros ir elektroninę įrangą, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtai elektros ir elektroninei įrangai (nurodyti tai 4 ar 5 lentelės stulpelyje).

 


 

part_6d008ed03d7749afb29a1d846fa2db2e_end

8. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas baterijas ar akumuliatorius ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Baterijų ar akumuliatorių rūšis

Baterijų ar akumuliatorių prekinių ženklų pavadinimai (jei yra)

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai

 

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Pramoninės baterijos ar akumuliatoriai

 

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai

 

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

9. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Apmokestinamieji gaminiai

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) __________________________________________

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

10. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai teikiamas gaminiais pripildytas pakuotes ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Pakuotė pagal medžiagą

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Stiklinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Plastikinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

PET

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Popierinė ir kartoninė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Metalinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Kombinuota

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Medinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Kita

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

11. Pridedamų dokumentų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

12. Deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

____________________

(vardas ir pavardė)

__________________

(parašas)

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

 

part_fea72428a1e14edc9f167c7f2dfc013e_end

_________________

part_becc6b407d4740d48ad92ece1e3dcf69_end


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

2 priedas

 

PRAŠYMO REGISTRUOTI GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRI REGISTRACIJOS DUOMENYS“: pateikiama informacija apie gamintojo ir (ar) importuotojo ar užsienio valstybės asmens, teikiančio Prašymą registruoti Sąvade, registracijos tipą ir instituciją, kuriai teikiamas Prašymas.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiamas Prašymas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Sąvade registruojamas užsienio valstybės asmuo).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Prašymas registracijai teikiamas pirmą kartą (pažymima „2.1. Pirminė“), tikslinami registracijos Sąvade duomenys (pažymima „2.2. Patikslinta“), ar gamintojas ir (ar) importuotojas registruojasi pakartotinai, jeigu jo registracija Sąvade buvo nutraukta (pažymima „2.3. Pakartotinė“).

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ IR (AR) IMPORTUOTOJĄ“: pateikiama informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, nurodant pagrindinės įmonės ir padalinių rekvizitus, įmonės tipą, gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdus.

3 dalis „Gamintojo ir (ar) importuotojo rekvizitai“: nurodomi gamintojo ir (ar) importuotojo rekvizitai:

„3.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

„3.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

„3.3. PVM mokėtojo kodas“: nurodomas juridinio ar fizinio asmens PVM mokėtojo kodas ar užsienio valstybės PVM mokėtojo kodas, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus. Nurodyti neprivaloma.

„3.4. Įmonės tipas“: nurodomas juridinio asmens įsteigtos įmonės tipas, pažymint vieną iš galimų variantų: „Lietuvos įmonė“, „Lietuvoje veikiantis užsienio įmonės padalinys“ ar „užsienio valstybės asmuo“.

„3.5. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“: pateikiamas juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, nurodant šalį, kurioje buveinė registruota (pildoma, kai gamintojo ir (ar) importuotojo buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje), šalies kodą (pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 3166-1:2002), savivaldybę (jei gamintojo ir (ar) importuotojo buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje, nurodomas regiono (žemės, grafystės ir pan.) pavadinimas), vietovę (nurodant miesto arba kaimo pavadinimą) ir pašto kodą, gatvės pavadinimą, gatvės tipą (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo numerį, korpusą, buto numerį.

„3.6. Ryšio duomenys“: nurodomi gamintojo ir (ar) importuotojo asmens ryšiams duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionariojo telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

„3.7. Gamintojo ir (ar) importuotojo padalinių skaičius“: nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo padalinių, susijusių su Prašymo III skyriaus 4 dalyje nurodytų gaminių tiekimu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, skaičius. Gamintojui ir (ar) importuotojui, tiekiančiam Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, informacijos nurodyti nereikia.

„3.8. Gamintojo ir (ar) importuotojo padalinių rekvizitai“: nurodomi gamintojo ir (ar) importuotojo padalinių, susijusių su Prašymo III skyriaus 4 dalyje nurodytų gaminių tiekimu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, rekvizitai: padalinio kodas Juridinių asmenų registre, padalinio pavadinimas, padalinio adresas, nurodant savivaldybę (jei gamintojo ir (ar) importuotojo buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje, nurodomas regiono (žemės, grafystės ir pan.) pavadinimas), vietovę (nurodant miesto arba kaimo pavadinimą) ir pašto kodą, gatvės pavadinimą, gatvės tipą, namo numerį, korpusą, buto numerį. Gamintojui ir (ar) importuotojui, tiekiančiam Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, informacijos nurodyti nereikia.

„3.9. Tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdai“: nurodomi gamintojo ir (ar) importuotojo naudojami gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdai, pasirenkant tinkamą (-us) variantą (-us): „nuotolinė prekyba“, „mažmeninė prekyba“, „didmeninė prekyba“, „sunaudojimas savo reikmėms“, „kita“. Pasirinkus tiekimo rinkai būdą „kita“, būtina patikslinti, koks tai būdas (pvz., nuoma). Gamintojui ir (ar) importuotojui, tiekiančiam Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, informacijos nurodyti nereikia.

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE TIEKIAMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI GAMINIUS IR PASIRINKTĄ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO BŪDĄ“: pateikiama informacija apie gamintojo ir (ar) importuotojo tiekiamus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius ir gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktus gamintojo atsakomybės už alyvų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių, kitų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) gaminiais pripildytų pakuočių atliekų tvarkymo įgyvendinimo būdus.

4 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, kokius gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia juridinis ar fizinis asmuo, registruojamas Sąvade. Kiekvienai pažymėtai gaminių rūšiai gamintojas ir (ar) importuotojas atitinkamai turi užpildyti Prašymo 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalies lenteles.

5 dalis: pateikiami duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo, tiekiančio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvas, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą: „individuali atsakomybė“, „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“ ar „užsienio gamintojo atsakomybė“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas. Pasirinkus užsienio gamintojo atsakomybę, nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Sąvade kodas. Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas alyvas, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtoms alyvoms (šiame stulpelyje pažymėti du langelius). Užsienio gamintojui neįvykdžius importuotojų teisės aktuose nustatytų pareigų (išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290, nustatyta tvarka), importuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas transporto priemones, nurodant transporto priemonės markę, ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“, „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“ ar „užsienio gamintojo atsakomybė“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas. Pasirinkus užsienio gamintojo atsakomybę, nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Sąvade kodas. Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas transporto priemones, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtoms transporto priemonėms (šiame stulpelyje pažymėti du langelius). Užsienio gamintojui neįvykdžius importuotojų teisės aktuose nustatytų pareigų (išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290, nustatyta tvarka), importuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei transporto priemonės tiekiamos rinkai su jose įmontuotomis baterijomis, akumuliatoriais ar kitais apmokestinamaisiais gaminiais, privaloma užpildyti ir 8, 9 lenteles (jei teisės aktai nenustato kitaip).

7 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Lentelės 3 skiltyje būtina nurodyti einamaisiais kalendoriniais metais planuojamą vidaus rinkai pateikti elektros ir elektroninės įrangos kiekį tonomis (trys skaitmenys po kablelio). Jei elektros ir elektroninę įrangą planuojama tiekti rinkai kartu su įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, būtina nurodyti elektros ir elektroninės įrangos svorį be baterijų ar akumuliatorių svorio. Lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas. Jei gamintojas ir (ar) importuotojas pasirenka individualią atsakomybę, lentelės 4 skiltyje jis turi pažymėti, kokie dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, bus pateikti. Minėti dokumentai nurodyti ir jų sudarymo reikalavimai išdėstyti Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse. Jei gamintojas ir (ar) importuotojas yra Licencijuotos organizacijos narys, lentelės 5 skiltyje jis nurodo Licencijuotos organizacijos pavadinimą ir kodą. Lentelės 4 skiltis šiuo atveju nepildoma. Pasirinkus užsienio gamintojo atsakomybę, nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Sąvade kodas. Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Gamintojų ir importuotojų sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtą elektros ir elektroninę įrangą, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtai elektros ir elektroninei įrangai (nurodyti tai 4 ar 5 lentelės skiltyje). Užsienio gamintojui neįvykdžius importuotojų teisės aktuose nustatytų pareigų (išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290, nustatyta tvarka), importuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, privaloma užpildyti ir 8 lentelę.

8 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas baterijas ar akumuliatorius, nurodant jų rūšį (nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai, pramoninės baterijos ar akumuliatoriai, automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai), baterijų ar akumuliatorių prekinių ženklų pavadinimai (jei yra) ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

9 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

10 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas gaminiais pripildytas pakuotes, nurodant jų rūšis pagal medžiagą ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

11 dalis „Pridedamų dokumentų sąrašas“: pateiktoje lentelėje nurodomi prie Prašymo pridedamų dokumentų pavadinimai ir jų puslapių skaičius. Pridedami dokumentai gali būti individualiai gamintojo atsakomybę įgyvendinančio elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ir (ar) importuotojo teikiami dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, ar kiti dokumentai.

12 dalis „Deklaracija“. Jei Prašymas teikiamas raštu, jį privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

 


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo registruoti užsienio gamintoją Gamintojų ir importuotojų sąvade forma)

 

PRAŠYMAS REGISTRUOTI UŽSIENIO GAMINTOJĄ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE

 

I. BENDRI REGISTRACIJOS DUOMENYS

 

1. Aplinkos apsaugos agentūrai

 

2. Registracijos tipas: 2.1. £ Pirminė 2.2. £ Patikslinta 2.3. £ Pakartotinė

 

II. INFORMACIJA APIE UŽSIENIO GAMINTOJĄ

 

3. Užsienio gamintojo rekvizitai:

 

3.1. Užsienio gamintojo teisinė forma ir pavadinimas

3.2. Užsienio gamintojo kodas

3.3. PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

 

 

 

 

 

3.4. Užsienio gamintojo buveinės adresas

 

Šalis

Šalies kodas

Regionas

Vietovė ir pašto indeksas

Gatvės pavadinimas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Ryšio duomenys

 

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas / Interneto svetainės adresas

 

 

 

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE IMPORTUOTOJUS, KURIŲ PAREIGAS VYKDO UŽSIENIO GAMINTOJAS

 

4. Importuotojo rekvizitai:

 

4.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

4.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas

4.3. PVM mokėtojo kodas (neprivaloma)

 

 

 

 

4.4. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

Savivaldybė

Vietovė ir pašto indeksas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Ryšio duomenys

 

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas / Interneto svetainės adresas

 

 

 

 

 

IV. INFORMACIJA APIE TIEKIAMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI GAMINIUS IR PASIRINKTĄ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO BŪDĄ

 

5. Šią formą pateikęs užsienio gamintojas registruojamas Gamintojų ir importuotojų sąvade kaip vykdantis pareigas importuotojų, tiekiančių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai jo prekės ženklu pažymėtus gaminius:

 

5.1.

Alyvas

£

5.2.

transporto priemones

£

5.3.

elektros ir elektroninę įrangą

£

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

6. Informacija apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtus tiekiamus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių atliekų tvarkymą atsakomybę prisiima užsienio gamintojas:

 

6.1. Duomenys apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas tiekiamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvas:

 

Pasirinktas užsienio gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

£ individuali atsakomybė

£ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

_________________________________________________________________________

 

 

6.2. Duomenys apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas tiekiamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai transporto priemones:

 

Transporto priemonės markė

Pasirinktas užsienio gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

 

£ individuali atsakomybė

£ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

______________________________________________

 

 

 


 

part_deb0f447a087416bba8b6ee885f5b0e6_end

6.3. Duomenys apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtą tiekiamą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą ir jos kiekį:

 

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija

Planuojamas einamaisiais metais tiekti vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekis, t

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

individuali atsakomybė

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje

1

2

3

4

5

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1.1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

1.2.

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

2.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

3.

IT ir telekomunikacinė įranga:

3.1.

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

 

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

3.2.

Kompiuterių monitoriai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

4.

Vartojimo įranga:

4.1.

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

4.2.

Televizoriai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

5.

Apšvietimo įranga:

5.1.

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

5.2.

Dujošvytes lempos

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

6.

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

8.

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

9.

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

10.

Automatiniai daiktų išdavimo prietaisai

Buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

Ne buityje naudojama įranga

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ trišalė sutartis

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas:

 


 

part_8c0e98c445f54b98b9fbd528cea47a9a_end

6.4. Neteko galios nuo 2010-03-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin. 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

6.5. Neteko galios nuo 2010-03-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin. 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

6.6. Neteko galios nuo 2010-03-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin. 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

part_b4fcbf4d92e44980899ae8a5f0a9c0a7_end

7. Pridedamų dokumentų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

part_0a80467e906648c58ca99c2a5bf6f504_end

V. DEKLARACIJA

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

įsipareigoju vykdyti teisės aktuose nustatytas šio Prašymo III skyriuje nurodytų importuotojų pareigas (išskyrus pareigą registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą) tvarkant alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

– šiame Prašyme pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir pilna.

 

Užsienio gamintojo atsakingo asmens pareigos

 

 

________________________

(vardas ir pavardė)

 

______________

(parašas)

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

 

_________________

part_4d288b5a868e423dafc940cfd4cabca6_end


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

4 priedas

 

PRAŠYMO REGISTRUOTI UŽSIENIO GAMINTOJĄ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRI REGISTRACIJOS DUOMENYS“: pateikiama informacija apie užsienio gamintojo, teikiančio Prašymą registruoti Sąvade, registracijos tipą.

1 dalis: nurodoma, kad Prašymas teikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai.

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Prašymas teikiamas pirmą kartą (pažymima „2.1. Pirminė“), ar tikslinami registracijos Sąvade duomenys (pažymima „2.2. Patikslinta“), ar užsienio gamintojas registruojasi pakartotinai, jeigu jo registracija Sąvade buvo nutraukta (pažymima „2.3. Pakartotinė“).

II. SKYRIUS „INFORMACIJA APIE UŽSIENIO GAMINTOJĄ“: pateikiama informacija apie užsienio gamintoją.

3 dalis „Užsienio gamintojo rekvizitai“: nurodomi užsienio gamintojo rekvizitai:

„3.1. Užsienio gamintojo teisinė forma ir pavadinimas“: nurodoma užsienio gamintojo teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir oficialus užsienio gamintojo pavadinimas lotyniškais rašmenimis, nurodytas registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

„3.2. Užsienio gamintojo kodas“: nurodomas užsienio gamintojo identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

„3.3. PVM mokėtojo kodas“: nurodomas užsienio gamintojo PVM mokėtojo kodas, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus. Nurodyti neprivaloma.

„3.4. Užsienio gamintojo buveinės adresas“: pateikiamas užsienio gamintojo buveinės adresas, nurodant šalį, kurioje buveinė registruota, šalies kodą (pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 3166-1:2002), regiono (žemės, grafystės ir pan.) pavadinimą, vietovę (nurodant miesto arba kaimo pavadinimą) ir pašto indeksą, gatvės pavadinimą, namo numerį, korpusą, buto numerį.

„3.5. Ryšio duomenys“: nurodomi užsienio gamintojo asmens ryšiams duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris, nurodant stacionariojo telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE IMPORTUOTOJUS, KURIŲ PAREIGAS VYKDO UŽSIENIO GAMINTOJAS“: užsienio gamintojas pateikia informaciją apie importuotojus, kurie Lietuvos Respublikos rinkai tiekia užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtus gaminius, ir kurių teisės aktuose nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis Sąvade) vykdo užsienio gamintojas. Jei užsienio gamintojas nurodo kelis importuotojus, III skyrius pildomas apie kiekvieną importuotoją atskirai.

4 dalis „Importuotojo rekvizitai“: nurodomi importuotojo rekvizitai:

„4.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

„4.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre ar asmens kodas.

„4.3. PVM mokėtojo kodas“: nurodomas juridinio ar fizinio asmens PVM mokėtojo kodas. Nurodyti neprivaloma.

„4.4. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“: pateikiamas juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, nurodant savivaldybę, vietovę (nurodant miesto arba kaimo pavadinimą) ir pašto indeksą, gatvės pavadinimą, gatvės tipą (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas), namo numerį, korpusą, buto numerį.

„4.5. Ryšio duomenys“: nurodomi importuotojo ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionariojo telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

IV SKYRIUS „INFORMACIJA APIE TIEKIAMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI GAMINIUS IR PASIRINKTĄ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO BŪDĄ“: pateikiama informacija apie importuotojo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtus gaminius, už kurių atliekų tvarkymą atsakomybę prisiima užsienio gamintojas ir užsienio gamintojo pasirinktus gamintojo atsakomybės už alyvų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių, kitų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) gaminiais pripildytų pakuočių atliekų tvarkymo įgyvendinimo būdus.

5 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, pateikiama informacija apie importuotojo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtus gaminius, už kurių atliekų tvarkymą atsakomybę prisiima užsienio gamintojas. Kiekvienai pažymėtai gaminių rūšiai užsienio gamintojas atitinkamai turi užpildyti Prašymo 6 dalies lenteles.

6 dalis „Informacija apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtus tiekiamus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių atliekų tvarkymą atsakomybę prisiima užsienio gamintojas“: pateikiama informacija apie importuotojo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtus gaminius, už kurių atliekų tvarkymą atsakomybę prisiima užsienio gamintojas ir užsienio gamintojo pasirinktus gamintojo atsakomybės už alyvų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių, kitų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) gaminiais pripildytų pakuočių atliekų tvarkymo įgyvendinimo būdus.

„6.1. Duomenys apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas tiekiamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvas“: pateikiami duomenys apie užsienio gamintojo pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

„6.2. Duomenys apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas tiekiamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai transporto priemones“: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas transporto priemones, nurodant transporto priemonės markę, ir nurodomas užsienio gamintojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

„6.3. Duomenys apie užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtą tiekiamą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą ir jos kiekį“: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Lentelės 3 skiltyje būtina nurodyti einamaisiais kalendoriniais metais planuojamą vidaus rinkai pateikti elektros ir elektroninės įrangos kiekį tonomis (trys skaitmenys po kablelio). Jei elektros ir elektroninę įrangą planuojama tiekti rinkai kartu su įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, būtina nurodyti elektros ir elektroninės įrangos svorį be baterijų ar akumuliatorių svorio. Lentelės 4 ir 5 skiltyse nurodomas užsienio gamintojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas. Jei užsienio gamintojas pasirenka individualią atsakomybę, lentelės 4 skiltyje jis turi pažymėti, kokie dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, bus pateikti. Minėti dokumentai nurodyti ir jų sudarymo reikalavimai išdėstyti Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse. Jei užsienio gamintojas yra Licencijuotos organizacijos narys, lentelės 5 skiltyje jis nurodo Licencijuotos organizacijos pavadinimą ir kodą. Lentelės 4 skiltis šiuo atveju nepildoma.

7 dalis „Pridedamų dokumentų sąrašas“: pateiktoje lentelėje nurodomi prie Prašymo pridedamų dokumentų pavadinimai ir jų puslapių skaičius. Pridedami dokumentai gali būti individualiai gamintojo atsakomybę įgyvendinančio elektros ir elektroninės įrangos užsienio gamintojo teikiami dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, ar kiti dokumentai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

V skyrius „DEKLARACIJA“. Užsienio gamintojo atsakingas asmuo savo parašu privalo patvirtinti, kad jis įsipareigoja vykdyti Prašymo III skyriuje nurodytų importuotojų pareigas (išskyrus pareigą registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą) tvarkant Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir kad Prašyme pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo