Suvestinė redakcija nuo 2014-07-01 iki 2017-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 65-2599, i. k. 109301MISAK00D1-291

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. D1-291

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) 342 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2005, Nr. 126-4504) 1.7.1 punktu:

1. Tvirtinu Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Taisyklės pradedamos taikyti 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 19–22 punktus;

2.2. Taisyklių 19–22 punktai pradeda galioti 2009 m. rugsėjo 1 d.;

2.3. pripildytos gaminių pakuotės, alyvų ir (ar) transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruotis turi iki 2010 m. birželio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

 

2.4. apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruotis turi iki 2010 m. kovo 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.5. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruotis turi iki 2010 m. vasario 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.6. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruodamiesi šių Taisyklių 1 priedo 7 punkte nenurodo planuojamo einamaisiais metais tiekti vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekio.

3. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai:

3.1. iki 2009 m. birželio 1 d. atnaujinti gamintojų ir importuotojų registravimui būtiną programinę įrangą;

3.2. iki 2010 m. sausio 1 d. parengti žinybinio gamintojų ir importuotojų registro nuostatus.

4. Pripažįstu netekusiais galios 2010 m. sausio 1 d.:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. D1-555 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 138-4989);

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-619 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-555 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-137);

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. D1-105 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. D1-555 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-838).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                          GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. D1-480 redakcija)

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiančių baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių alyvą, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminiais pripildytas pakuotes gamintojų ir importuotojų registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir (ar) gaminiais pripildytos pakuotės;

2.2. tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), gaminiais pripildytos pakuotės perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savoms reikmėms ir (ar) transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme;

2.3. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

2.4. užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, neįregistravęs savo veiklos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”.

3. Gaminių gamintojai, importuotojai ir užsienio valstybių asmenys Sąvade registruojami vieną kartą. Pasikeitus registracijos duomenims, jie tikslinami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Gamintojus, importuotojus ir užsienio valstybių asmenis Sąvade registruoja Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

 

II. GAMINTOJŲ, IMPORTUOTOJŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS SĄVADE

 

5. Pradėję alyvos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, gaminiais pripildytų pakuočių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, gamintojai, importuotojai ir užsienio valstybių asmenys turi užsiregistruoti Sąvade per tris mėnesius nuo šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti elektros ir elektroninę įrangą gamintojai, importuotojai ir užsienio valstybių asmenys turi registruotis iki elektros ir elektroninės įrangos pateikimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.

6. Gamintojai, importuotojai ir užsienio valstybių asmenys, tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, registruodamiesi turi nurodyti einamaisiais metais planuojamą tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekį.

7. Registruojantis Sąvade gamintojas, importuotojas, užsienio valstybės asmuo ir (ar) užsienio valstybės asmens įgaliotasis atstovas, atsakingas už Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje (toliau – gamintojas ir (ar) importuotojas), pateikia Agentūrai tiesiogiai jos buveinėje, registruotu paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą registruoti Gamintojų ir (ar) importuotojų sąvade (toliau – Prašymas), užpildytą pagal Taisyklių 2 priedo reikalavimus. Kai gamintojas ir (ar) importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialą (-us), atstovybę (-es) ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius, pagrindinė įmonė pateikia bendrą Prašymą.

8. Gamintojas ir (ar) importuotojas Prašymo IV skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoje, teisės aktų nustatyta tvarka gavusioje Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau – Licencijuota organizacija), su Prašymu pateikia kopiją dokumento, patvirtinančio narystę Licencijuotoje organizacijoje arba pavedimą Licencijuotai organizacijai vykdyti Atliekų tvarkymo įstatyme ir (ar) Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas.

9. Užsienio valstybės asmuo ir (ar) užsienio valstybės asmens įgaliotasis atstovas, atsakingas už Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje (toliau – įgaliotasis atstovas), registruojantis Sąvade, kartu su Prašymu Agentūrai pateikia:

9.1. užsienio valstybės asmens registravimo pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašo kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą – asmenys iš valstybių, pasirašiusių tarptautines ar tarpvalstybines sutartis dėl teisinės pagalbos su Lietuvos Respublika, jeigu tokiose sutartyse yra nuostatos dėl tokių dokumentų abipusio pripažinimo;

9.2. užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašo kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą, pridedant šių dokumentų (kopijų) patvirtinimo pažymas „Apostille“ – asmenys iš valstybių, kurios nepasirašiusios 9.1 papunktyje nurodytų sutarčių, tačiau pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytą Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

9.3. užsienio asmens mokesčio mokėtojo statusą nurodančio dokumento kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą.

10. Gamintojas ir (ar) importuotojas Prašymo IV skyriuje nurodęs, kad jis individualiai organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, kartu su Prašymu pateikia:

10.1. dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo” (toliau – Dokumentas);

10.2. sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo (toliau – Sutartys) kopijas.

11. Gamintojas ir (ar) importuotojas Prašymo IV skyriuje nurodęs, kad jis individualiai organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ir Prašymą pateikęs elektroninio ryšio priemonėmis, per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo dienos turi pateikti Agentūrai Dokumento, nurodyto Taisyklių 10.1 papunktyje, originalą.

12. Užsienio valstybės asmuo, Prašymo IV skyriuje nurodęs, kad jis tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, registruojantis Sąvade, kartu su Prašymu Agentūrai pateikia pavedimo sutarties, sudarytos tarp užsienio valstybės asmens ir jo paskirto įgaliotojo atstovo, atsakingo už Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje (toliau – Pavedimo sutartis), kopiją.

13. Gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymą pateikęs elektroninio ryšio priemonėmis, kartu su Prašymu pateikia tik skenuotas 8, 9 punktuose, 10.2 papunktyje ir 12 punkte nurodytų dokumentų kopijas.

 

14. Agentūra, gavusi Prašymą ir gamintojui, importuotojui ir (ar) užsienio valstybės asmeniui Sąvade registruoti reikalingus dokumentus ir (ar) jų kopijas, per 20 darbo dienų atlieka Prašyme pateiktos informacijos ir duomenų bei pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų analizę ir registruoja gamintoją, importuotoją ir (ar) užsienio valstybės asmenį Sąvade.

15. Jeigu gamintojo ir (ar) importuotojo pateikti duomenys yra klaidingi, netikslūs, neišsamūs ar pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktas bent vienas pagal Taisyklių reikalavimus privalomas pateikti dokumentas, Agentūra elektroniniu paštu praneša apie tai gamintojui ir (ar) importuotojui ir nustato jam terminą (ne ilgesnį nei 20 darbo dienų) nustatytiems trūkumams pašalinti.

16. Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas per Agentūros nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Agentūra gamintojo, importuotojo ir (ar) užsienio valstybės asmens neregistruoja Sąvade ir elektroniniu paštu praneša gamintojui ir (ar) importuotojui apie neregistravimo priežastis.

17. Gamintojas ir (ar) importuotojas, pašalinęs trūkumus, gali Agentūrai pakartotinai pateikti Prašymą. Tokiu atveju Agentūra registruoja gamintoją, importuotoją ir (ar) užsienio valstybės asmenį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

18. Gamintojas, importuotojas ir (ar) užsienio valstybės asmuo laikomas registruotu Sąvade, kai Agentūra suteikia jam unikalų registracijos Sąvade kodą, registraciją patvirtinančią būseną ir apie tai savo tinklalapyje paskelbia viešai. Patvirtinimą apie registraciją gamintojas ir (ar) importuotojas gauna elektroniniu paštu.

 

III. REGISTRACIJOS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

 

19. Registracijos Sąvade duomenys turi būti keičiami šiais atvejais:

19.1. pasikeitus gamintojo ir (ar) importuotojo 28.1-28.3 ir 28.6-28.11 papunkčiuose nurodytiems Prašymo duomenims. Šiuo atveju gamintojas ir (ar) importuotojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo duomenų pasikeitimo dienos pateikia Agentūrai tiesiogiai jos buveinėje, registruotu paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis patikslintą Prašymo formą, kurioje nurodo tik pasikeitusius duomenis, ir, jeigu reikia, pagal Taisyklių reikalavimus privalomus pateikti dokumentus. Agentūra per 7 darbo dienas atnaujina gamintojo ir (ar) importuotojo registracijos Sąvade duomenis;

19.2. Agentūrai nustačius, kad į Sąvadą įrašyti klaidingi duomenys. Šiuo atveju Agentūra nedelsdama elektroniniu paštu praneša apie tai gamintojui ir (ar) importuotojui, kuris per Agentūros nustatytą terminą pateikia Agentūrai tiesiogiai jos buveinėje, registruotu paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis patikslintą Prašymo formą, ir, jeigu reikia, pagal Taisyklių reikalavimus privalomus pateikti dokumentus arba elektroniniu paštu informuoja Agentūrą apie priežastis dėl kurių duomenys nebuvo ištaisyti. Agentūra per 7 darbo dienas atnaujina gamintojo ir (ar) importuotojo registracijos Sąvade duomenis;

19.3. Agentūrai nustačius, kad dėl Agentūros kaltės į Sąvadą įrašyti klaidingi duomenys. Šiuo atveju Agentūra nedelsdama ištaiso klaidingus duomenis ir elektroniniu paštu praneša apie tai gamintojui ir (ar) importuotojui.

20. Agentūra privalo užtikrinti, kad Sąvado duomenų gavėjams, kuriems buvo pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs Sąvado duomenys, būtų pranešta apie ištaisytas klaidas ir (ar) pašalintus netikslumus.

21. Kai keičiasi gamintojo ir (ar) importuotojo juridinio asmens kodas, Agentūra suteikia naują unikalų registracijos Sąvade kodą.

 

IV. REGISTRACIJOS SĄVADE NUTRAUKIMO TVARKA

 

22. Registracija Sąvade nutraukiama šiais atvejais:

22.1. gamintojas ir (ar) importuotojas bankrutavo, yra reorganizuotas, likviduotas;

22.2. gamintojas, importuotojas ir (ar) užsienio valstybės asmuo nebetiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių.

23. Gamintojas, importuotojas ir (ar) užsienio valstybės asmuo išregistruojamas iš Sąvado:

23.1. Taisyklių 22.1 papunktyje nustatytu atveju – gavus duomenis apie gamintojo ir (ar) importuotojo bankrotą, reorganizaciją, likvidavimą;

23.2. Taisyklių 22.2 papunktyje nustatytu atveju – kai gamintojas ir (ar) importuotojas dvejus kalendorinius metus iš eilės nepateikė gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

23.3. Taisyklių 22.2 papunktyje nustatytu atveju – gavus gamintojo ir (ar) importuotojo laisvos formos prašymą nutraukti registraciją Sąvade, nurodant registravimo Sąvade nutraukimo priežastis.

24. Taisyklių 23.2 papunktyje nurodytu atveju, Agentūra gamintojui ir (ar) importuotojui elektroniniu paštu praneša apie planuojamą nutraukti registraciją Sąvade. Jeigu per Agentūros nustatytą terminą gamintojas ir (ar) importuotojas nepareiškia prieštaravimo ir nepateikia gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų, Agentūra išregistruoja gamintoją, importuotoją ir (ar) užsienio valstybės asmenį iš Sąvado.

25. Gavusi 23.3 papunktyje nurodytą prašymą, Agentūra patikrina jame nurodytus duomenis ir per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išregistruoja gamintoją, importuotoją ir (ar) užsienio valstybės asmenį iš Sąvado.

26. Kai gamintojo, importuotojo ir (ar) užsienio valstybės asmens registracija Sąvade nutraukiama, Agentūra elektroniniu paštu praneša apie tai gamintojui ir (ar) importuotojui.

 

V. SĄVADO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

27. Kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai gauti duomenis internetu (paieškos būdu) apie gamintojo ir (ar) importuotojo registracijos Sąvade būklę ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus gaminius.

28. Agentūra savo tinklalapyje skelbia šiuos Sąvade registruotų arba išregistruotų iš Sąvado gamintojų ir (ar) importuotojų duomenis:

28.1. juridinio asmens teisinę formą;

28.2. juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę;

28.3. juridinio asmens kodą;

28.4. registracijos Sąvade kodą;

28.5. registracijos Sąvade datą;

28.6. įgaliotojo atstovo teisinę formą;

28.7. įgaliotojo atstovo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę;

28.8. įgaliotojo atstovo juridinio asmens kodą;

28.9. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus gaminius;

28.10. pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą;

28.11. pasirinkto gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdo galiojimo trukmę;

28.12. registracijos Sąvade būklę;

28.13. išregistravimo iš Sąvado datą ir priežastį.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-480, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-06-02, i. k. 2014-06025

 

 


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade forma)

 

PRAŠYMAS REGISTRUOTI GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE

 

_________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRI REGISTRACIJOS DUOMENYS

 

1. Registracijos tipas: 1.1. □ Pirminė 1.2. □ Patikslinta 1.3. □ Pakartotinė

 

II. INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ IR (AR) IMPORTUOTOJĄ

 

2. Gamintojo ir (ar) importuotojo rekvizitai:

2.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

2.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas

2.3. PVM mokėtojo kodas

 

 

 

 

 

2.4. Įmonės tipas:

□ Lietuvos įmonė

□ Lietuvoje veikiantis užsienio įmonės padalinys

□ užsienio valstybės asmuo

 

2.5. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Šalis

Šalies kodas

Savivaldybė

Vietovė ir pašto kodas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Ryšio duomenys

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

2.7. Tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdai*:

□ mažmeninė prekyba

□ didmeninė prekyba

nuotolinė prekyba

□ sunaudojimas savo reikmėms

□ kita (paaiškinti)_______________________

* Gamintojui ir (ar) importuotojui, tiekiančiam Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, informacijos nurodyti nereikia.

 

III. INFORMACIJA APIE UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENS ĮGALIOTĄJĮ ATSTOVĄ**

 

3. Užsienio valstybės asmens įgaliotojo atstovo rekvizitai:

3.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

3.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas

3.3. PVM mokėtojo kodas

 

 

 

 

 

3.4. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

Savivaldybė

Vietovė ir pašto kodas

Gatvės pavadinimas

Gatvės tipas

Namo Nr.

Korpusas

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Ryšio duomenys

Asmuo ryšiams

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mob. tel. Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

** Pildo užsienio valstybės asmuo, kuris tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą.

 

IV. INFORMACIJA APIE TIEKIAMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI GAMINIUS IR PASIRINKTĄ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO BŪDĄ

 

4. Šį Prašymą pateikęs juridinis ar fizinis asmuo registruojamas Gamintojų ir importuotojų sąvade kaip gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai šiuos gaminius:

4.1.

alyvas

4.2.

transporto priemones

4.3.

elektros ir elektroninę įrangą

4.4.

baterijas ar akumuliatorius

4.5.

apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius)

4.6.

gaminiais pripildytas pakuotes

 

5. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo, tiekiančio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvas, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Galiojimo trukmė

nuo

iki

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 

 

6. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo, tiekiančio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai transporto priemones, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Galiojimo trukmė

nuo

iki

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 


7. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas***:

*** Pildo gamintojai ir (ar) importuotojai, teikiantys Prašymą iki 2018 m. rugpjūčio 14 d.

 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas

Elektros ir elektroninės įrangos prekinių ženklų pavadinimai (jei yra)

Planuojamas einamaisiais metais tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekis, t

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Individuali atsakomybė

Dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje

Dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas

Individualios atsakomybės

galiojimo trukmė

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas

Dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje galiojimo trukmė

nuo

iki

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

3

IT ir telekomunikacinė įranga:

3A

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

3B

Kompiuterių monitoriai

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

4

Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės:

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

4B

Televizoriai

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

5

Apšvietimo įranga:

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

5B

Dujošvytės lempos

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

6

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

8

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

 

71. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas****:

**** Pildo gamintojai ir (ar) importuotojai, teikiantys Prašymą nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d.

 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas

Elektros ir elektroninės įrangos prekinių ženklų pavadinimai (jei yra)

Planuojamas einamaisiais metais tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninės įrangos kiekis, t

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Individuali atsakomybė

Dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje

Dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas

Individualios atsakomybės

galiojimo trukmė

Licencijuotos organizacijos pavadinimas, kodas

Dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje galiojimo trukmė

nuo

iki

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Temperatūros keitimo įranga

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

2

Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

3

Lempos

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

4

Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

5

Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 

6

Smulki informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Buitinė įranga

 

 

banko garantija

□ laidavimo draudimo sutartis

 

 

 

 

 

Ne buitinė įranga

 

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

 

 

 

 


 

8. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas baterijas ar akumuliatorius ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Baterijų ar akumuliatorių rūšis

Baterijų ar akumuliatorių prekinių ženklų pavadinimai (jei yra)

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Galiojimo trukmė

nuo

iki

1

2

3

4

5

Nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai

 

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)         

 

 

 

Pramoninės baterijos ar akumuliatoriai

 

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)         

 

 

 

Automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai

 

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)         

 

 

 

 

9. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Apmokestinamieji gaminiai

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Galiojimo trukmė

nuo

iki

1

2

3

4

Naujos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 

Restauruotos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 

Naudotos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

individuali atsakomybė

 

 

□ dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)       

 

 

 

 

10. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas gaminiais pripildytas pakuotes ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Pakuotė pagal medžiagą

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Galiojimo trukmė

nuo

iki

1

2

3

4

Stiklinė

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

Plastikinė

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

PET

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

Metalinė

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

Kombinuota (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

Kombinuota

(kita)

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

Medinė

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

Kita

individuali atsakomybė

 

 

dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas)

 

 

 

 

11. Pridedamų dokumentų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

12. Deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šiame Prašyme pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

 

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-480, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-06-02, i. k. 2014-06025

 

part_7b7849f867f0402cbf668d05e8a4aa55_end

 


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

2 priedas

 

PRAŠYMO REGISTRUOTI GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRI REGISTRACIJOS DUOMENYS“: pateikiama informacija apie gamintojo ir (ar) importuotojo, teikiančio Prašymą registruoti Sąvade, registracijos tipą.

1 punktas: pažymint atitinkamą laukelį, nurodoma, ar Prašymas registracijai teikiamas pirmą kartą (pažymima „1.1. Pirminė“), tikslinami registracijos Sąvade duomenys (pažymima „1.2. Patikslinta“), ar gamintojas ir (ar) importuotojas registruojasi pakartotinai, jeigu jo registracija Sąvade buvo nutraukta (pažymima „1.3. Pakartotinė“).

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ IR (AR) IMPORTUOTOJĄ“: pateikiama informacija apie gamintoją, importuotoją ir (ar) užsienio valstybės asmenį, nurodant pagrindinės įmonės rekvizitus, įmonės tipą, gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdus.

2 punktas „Gamintojo ir (ar) importuotojo rekvizitai“: nurodomi gamintojo, importuotojo ir (ar) užsienio valstybės asmens rekvizitai:

„2.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

„2.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

„2.3. PVM mokėtojo kodas“: nurodomas juridinio ar fizinio asmens PVM mokėtojo kodas ar užsienio valstybės PVM mokėtojo kodas, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba Europos mokesčių mokėtojo kodas.

„2.4. Įmonės tipas“: nurodomas juridinio asmens įsteigtos įmonės tipas, pažymint vieną iš galimų variantų: „Lietuvos įmonė“, „Lietuvoje veikiantis užsienio įmonės padalinys“ ar „užsienio valstybės asmuo“. Pasirinkus juridinio asmens įsteigtos įmonės tipą „užsienio valstybės asmuo“, gamintojams ir (ar) importuotojams, tiekiantiems Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, privaloma užpildyti 3 punktą, nurodant užsienio valstybės asmens įgaliotojo atstovo rekvizitus.

„2.5. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“: pateikiamas juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, nurodant šalį, kurioje buveinė registruota (pildoma, kai gamintojo ir (ar) importuotojo buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje), šalies kodą (pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 3166-1:2002), savivaldybę (jei gamintojo ir (ar) importuotojo buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje, nurodomas regiono (žemės, grafystės ir pan.) pavadinimas), vietovę (nurodant miesto, kaimo ar pan. pavadinimą) ir pašto kodą, gatvės pavadinimą, gatvės tipą (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas, ar kt.), namo numerį, korpusą, buto numerį.

„2.6. Ryšio duomenys“: nurodomi gamintojo ir (ar) importuotojo asmens ryšiams duomenys: asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, fakso numeris, mobiliojo telefono numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionariojo telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

„2.7. Tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdai“: nurodomi gamintojo ir (ar) importuotojo naudojami gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai būdai, pasirenkant tinkamą (-us) variantą (-us): „nuotolinė prekyba“, „mažmeninė prekyba“, „didmeninė prekyba“, „sunaudojimas savo reikmėms“, „kita“. Pasirinkus tiekimo rinkai būdą „kita“, būtina patikslinti, koks tai būdas (pvz., nuoma). Gamintojui ir (ar) importuotojui, tiekiančiam Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, informacijos nurodyti nereikia.

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENS ĮGALIOTĄJĮ ATSTOVĄ“: pateikiama informacija apie užsienio valstybių asmenų, tiekiančių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, paskirtus įgaliotuosius atstovus.

3 punktas „Užsienio valstybės asmens įgaliotojo atstovo rekvizitai“: nurodomi užsienio valstybės asmens įgaliotojo atstovo rekvizitai.

„3.1. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

„3.2. Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas.

„3.3. PVM mokėtojo kodas“: nurodomas juridinio ar fizinio asmens PVM mokėtojo kodas.

„3.4. Juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“: pateikiamas juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, nurodant savivaldybę, vietovę (nurodant miesto, kaimo ar pan. pavadinimą) ir pašto kodą, gatvės pavadinimą, gatvės tipą (g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas, ar kt.), namo numerį, korpusą, buto numerį.

„3.5. Ryšio duomenys“: nurodomi įgaliotojo atstovo asmens ryšiams duomenys: asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, fakso numeris (nurodant stacionariojo telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

IV SKYRIUS „INFORMACIJA APIE TIEKIAMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI GAMINIUS IR PASIRINKTĄ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO BŪDĄ“: pateikiama informacija apie gamintojo, importuotojo ir (ar) užsienio valstybės asmens tiekiamus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius ir pasirinktus gamintojo atsakomybės už alyvos, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių, kitų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) gaminiais pripildytų pakuočių atliekų tvarkymo įgyvendinimo būdus.

4 punktas: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, kokius gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gamintojas, importuotojas, ir (ar) užsienio valstybės asmuo registruojamas Sąvade. Kiekvienai pažymėtai gaminių rūšiai atitinkamai turi būti užpildytos Prašymo 5, 6, 7, 8, 9, 10 punkto lentelės.

5 punktas: pateikiami duomenys apie gamintojo, importuotojo, ir (ar) užsienio valstybės asmens, tiekiančio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvas, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“, nurodant individualios atsakomybės ir (ar) dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje galiojimo trukmę pagal sutartis su Licencijuotomis organizacijomis. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

6 punktas: pateikiami duomenys apie gamintojo, importuotojo, ir (ar) užsienio valstybės asmens, tiekiančio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai transporto priemones, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“, nurodant individualios atsakomybės ir (ar) dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje galiojimo trukmę pagal sutartis su Licencijuotomis organizacijomis. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas. Jei transporto priemonės tiekiamos rinkai su jose įmontuotomis baterijomis ir (ar) akumuliatoriais, privaloma užpildyti ir 8 punkto lentelę.

7 punktas (pildoma iki 2018 m. rugpjūčio 14 d.) ir 71 punktas (pildoma nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d.): pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį, prekinių ženklų pavadinimus (jei yra), pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Lentelės 4 skiltyje būtina nurodyti einamaisiais kalendoriniais metais planuojamą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekti elektros ir elektroninės įrangos kiekį tonomis (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu). Jei elektros ir elektroninę įrangą planuojama tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai kartu su įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, būtina nurodyti elektros ir elektroninės įrangos svorį be baterijų ar akumuliatorių svorio. Lentelės 5-10 skiltyse nurodomas pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas, nurodant individualios atsakomybės (lentelės 6 ir 7 skiltys) ir (ar) dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje (lentelės 9 ir 10 skiltys) galiojimo trukmę pagal sutartis su Licencijuotomis organizacijomis. Pasirinkus individualią atsakomybę, lentelės 5 skiltyje reikia pažymėti, kokie dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, bus pateikti. Minėti dokumentai nurodyti ir jų sudarymo reikalavimai išdėstyti Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo”. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, lentelės 8 skiltyje nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas. Lentelės 5-7 skiltys šiuo atveju nepildomos. Jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama Lietuvos Respublikos vidaus rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, privaloma užpildyti ir 8 punkto lentelę.

8 punktas: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas baterijas ar akumuliatorius, nurodant jų rūšį (nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai, pramoninės baterijos ar akumuliatoriai, automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai), baterijų ar akumuliatorių prekinių ženklų pavadinimus (jei yra) ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“, nurodant individualios atsakomybės ir (ar) dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje galiojimo trukmę pagal sutartis su Licencijuotomis organizacijomis. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

9 punktas: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) ir nurodomas pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“, nurodant individualios atsakomybės ir (ar) dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje galiojimo trukmę pagal sutartis su Licencijuotomis organizacijomis. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

10 punktas: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas gaminiais pripildytas pakuotes, nurodant jų rūšis pagal medžiagą, ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“, nurodant individualios atsakomybės ir (ar) dalyvavimo Licencijuotoje organizacijoje galiojimo trukmę pagal sutartis su Licencijuotomis organizacijomis. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.

11 punktas „Pridedamų dokumentų sąrašas“: pateiktoje lentelėje nurodomi prie Prašymo pridedamų dokumentų pavadinimai ir jų puslapių skaičius. Pridedami dokumentai gali būti Dokumentas, Sutartys, Pavedimo sutartis ar kiti dokumentai.

12 punktas „Deklaracija“: Gamintojas ir (ar) importuotojas deklaruoja, kad šiame Prašyme pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Jei Prašymas teikiamas raštu, jį privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

Nr. D1-212, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02490

Nr. D1-480, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-06-02, i. k. 2014-06025

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-212, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02490

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-480, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-06-02, i. k. 2014-06025

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo