Suvestinė redakcija nuo 2022-06-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 65-2599, i. k. 109301MISAK00D1-291

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-813, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15741

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. D1-291

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 344 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 347 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3415 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3418 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų  ir panaikinanti kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851 bei 2019 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1044, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB nustatomos duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384, nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

1. Tvirtinu Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2Pavedu Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvą, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), tuščias ir (ar) pripildytas pakuotes tiekiantys ūkio subjektai laikosi Taisyklių reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09563

 

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                          GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-813

redakcija)

 

Gamintojų ir importuotojų registravimo TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvą, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), pripildytas pakuotes gamintojų ir importuotojų, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tuščias pakuotes tiekiančių pakuočių gamintojų registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai, apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), tuščios ir (ar) pripildytos pakuotės;

2.2. tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), tuščios ir (ar) pripildytos pakuotės perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savoms reikmėms ir (ar) transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas);

2.3. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

2.4. užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, neįregistravęs savo veiklos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

3. Gamintojai, importuotojai, pakuočių gamintojai, užsienio valstybės asmenys ir Lietuvos Respublikoje registruoti užsienio valstybės asmenų įgaliotieji atstovai, atsakingi už Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje (toliau – įgaliotieji atstovai), Sąvade registruojasi naudodamiesi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).

4. Gamintojai, importuotojai, pakuočių gamintojai, užsienio valstybių asmenys ir įgaliotieji atstovai (toliau kartu – Sąvado subjektai) Sąvade registruojami vieną kartą. Pasikeitus registracijos duomenims, jie tikslinami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

SĄVADO subjektų REGISTRAVIMAS SĄVADE 

 

5. Užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip 1 darbo dieną prieš pirmą kartą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekiant atitinkamus gaminius ar juos išvežant iš Lietuvos Respublikos teritorijos privalo:

5.1. gamintojai, importuotojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia alyvas, apmokestinamuosius gaminius, baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, pripildytas pakuotes;

5.2. pakuočių gamintojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia tuščias pakuotes;

5.3. gamintojai, importuotojai, kurie iš Lietuvos Respublikos teritorijos išveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), pripildytas pakuotes.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-525, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14447

 

6. Sąvado subjektai, išskyrus elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojančius tiekti Sąvado subjektus, užregistruojami Sąvade automatiškai, kai GPAIS pildomame prašyme registruoti Sąvade (toliau – Prašymas) pateikia duomenis, nurodytus Taisyklių priede. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą planuojantys tiekti Sąvado subjektai Sąvade užregistruojami, kai GPAIS pildomame Prašyme pateikia duomenis, nurodytus Taisyklių priede, ir Taisyklių nustatyta tvarka pateikia reikiamus dokumentus.

7. Sąvado subjektas Prašyme nurodęs, kad jis individualiai organizuoja buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, kartu su užpildytu Prašymu naudodamasis GPAIS pateikia pagal Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ (toliau – Dokumentų sudarymo taisyklės), sudaryto dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas (toliau – Dokumentas), skenuotą kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

8. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto Dokumento kopijos gavimo įvertina, ar pateiktas Dokumentas atitinka Dokumentų sudarymo taisyklių reikalavimus, ir:

8.1. nenustačiusi pateikto Dokumento trūkumų, naudodamasi GPAIS išsiunčia Sąvado subjektui pranešimą, informuojantį, kad pateiktas Dokumentas atitinka reikalavimus ir kad Sąvado subjekto registracija Sąvade bus patvirtinta Agentūrai pateikus Dokumento originalą;

8.2. nustačiusi pateikto Dokumento trūkumus, naudodamasi GPAIS atmeta pateiktą Prašymą ir išsiunčia Sąvado subjektui pranešimą, informuojantį apie Prašymo atmetimo priežastis.

9. Sąvado subjektas Dokumento originalą Agentūrai turi pateikti per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 8.1 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo dienos, o atitinkamai patikslintą Dokumento kopiją – per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 8.2 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo dienos.

10. Užsienio valstybės asmuo, Prašyme nurodęs, kad jis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuoja tiekti elektros ir elektroninę įrangą, kartu su užpildytu Prašymu naudodamasis GPAIS pateikia pavedimo sutarties, sudarytos tarp užsienio valstybės asmens ir įgaliotojo atstovo (toliau – Pavedimo sutartis), skenuotą kopiją.

11. Jeigu Sąvado subjekto Prašyme pateikti duomenys yra klaidingi, netikslūs, neišsamūs ar pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar Sąvado subjektas nepateikė bent vieno pagal Taisyklių reikalavimus privalomo pateikti dokumento, Prašymas atmetamas ir Sąvado subjektui GPAIS išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie Prašymo atmetimą ir atmetimo priežastis.

12. Sąvado subjektas, pašalinęs nurodytus trūkumus, turi pateikti teisingais duomenimis užpildytą Prašymą ir pagal Taisyklių reikalavimus privalomus pateikti su Prašymu dokumentus. Tokiu atveju Sąvado subjektas registruojamas Taisyklėse nustatyta tvarka.

13. Sąvado subjektas laikomas registruotu Sąvade, kai gauna iš GPAIS pranešimą, patvirtinantį jo registraciją Sąvade, ir GPAIS paskelbiami duomenys apie registruotą Sąvado subjektą.

 

III SKYRIUS

REGISTRACIJOS DUOMENŲ KEITIMO TVARKA

 

14. Registracijos Sąvade duomenys turi būti keičiami šiais atvejais:

14.1. pasikeitus Sąvado subjekto 24.1-24.4 ir 24.6-24.11 papunkčiuose nurodytiems duomenims. Šiuo atveju Sąvado subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos naudodamasis GPAIS pateikia užpildytą Prašymą su pasikeitusiais duomenimis Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka. Šio papunkčio nuostatos netaikomos Taisyklių 21 punkte nurodytu atveju;

14.2. Agentūrai nustačius, kad į Sąvadą įrašyti klaidingi duomenys. Šiuo atveju Agentūra nedelsdama naudodamasi GPAIS išsiunčia Sąvado subjektui pranešimą, informuojantį apie nustatytus klaidingus duomenis ir terminą, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, klaidingiems duomenims Sąvade pakeisti. Norėdamas per pranešime nurodytą terminą pakeisti Sąvade pateiktus klaidingus duomenis, Sąvado subjektas Taisyklėse nustatyta tvarka pateikia Prašymą, užpildytą teisingais duomenimis.

 

IV SKYRIUS

IŠREGISTRAVIMO IŠ SĄVADO TVARKA

 

15. Sąvado subjektas išregistruojamas iš Sąvado šiais atvejais:

15.1. Sąvado subjektui bankrutavus ar jį likvidavus arba reorganizavus;

15.2. Sąvado subjektui nustojus vykdyti visų gaminių, kurie nurodyti Prašyme Sąvado subjektui registruojantis Sąvade, tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą;

15.3. Taisyklių 14.2 papunktyje nustatyta tvarka Sąvado subjektui per Agentūros nustatytą terminą nepatikslinus Sąvado duomenų;

15.4. Neteko galios nuo 2022-06-21

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

16. Sąvado subjektas, nustojęs vykdyti vieno gaminių srauto ar kelių gaminių srautų arba visų gaminių srautų, nurodytų Taisyklių priedo 2 punkte, tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą, per GPAIS pateikia prašymą nutraukti registraciją Sąvade įrašytam gaminių srautui arba gaminių srautams, nurodydamas išregistravimo priežastis ir datą, nuo kurios pageidauja būti išregistruotas iš Sąvado. Prašymo dėl išregistravimo iš Sąvado pateikimo momentu Sąvado subjektas naudodamasis GPAIS turi būti pateikęs prašyme nurodyto gaminio (-ių) apskaitos metines ataskaitas už visus ataskaitinius metus, skaičiuojant nuo Sąvade nurodytos gaminio (-ių) tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai datos, taip pat turi būti nutraukta sutartis (-ys) su licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija arba užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriumi dėl gaminio (-ių) atliekų tvarkymo organizavimo, jei Sąvado subjektas tokią sutartį (-is) turėjo. Prašymas nagrinėjamas Taisyklių 17–19 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

17. Sąvado subjektui pateikus Taisyklių 16 punkte nurodytą prašymą, apie pateiktą prašymą GPAIS išsiunčiamas pranešimas Agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09563

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

18. Neteko galios nuo 2022-06-21

Punkto naikinimas:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09563

 

19. Agentūra per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 16 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos patikrina Taisyklių 16 punkte nurodytame prašyme pateiktus duomenis ir kitų reikalavimų įvykdymą ir:

19.1. nenustačiusi trūkumų pateiktame prašyme ir patikrinusi Taisyklių 16 punkte nurodytų kitų reikalavimų įvykdymą, patvirtina Sąvado subjekto prašymą. Apie Sąvado subjekto išregistravimą per GPAIS išsiunčiamas pranešimas išregistruotam Sąvado subjektui ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD); 

19.2. nustačiusi trūkumų prašyme ar neįvykdytus Taisyklių 16 punkte nurodytus kitus reikalavimus, atmeta prašymą išregistruoti iš Sąvado. Apie prašymo atmetimą ir atmetimo priežastis per GPAIS išsiunčiamas pranešimas prašymą pateikusiam Sąvado subjektui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

20. Jei Sąvado subjekto prašymo išregistruoti jį iš Sąvado nėra, paaiškėjus Taisyklių 15.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms arba gavus Taisyklių 15.1 ar 15.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, Agentūra per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo ar šios informacijos gavimo per GPAIS išregistruoja Sąvado subjektą iš Sąvado. Apie išregistravimą GPAIS išsiunčiamas pranešimas išregistruotam Sąvado subjektui ir AAD.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09563

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

21. Neteko galios nuo 2022-06-21

Punkto naikinimas:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

22. Sąvado subjektas, nustojęs vykdyti atitinkamo gaminių srauto, nurodyto Taisyklių priedo 2 punkte, tam tikrų rūšių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą (pavyzdžiui, Sąvado subjektas registruotas kaip vykdantis apmokestinamųjų gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą, nustoja vykdyti padangų tiekimo rinkai veiklą, bet tebevykdo kitų rūšių apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai veiklą), per GPAIS pakeičia registracijos Sąvade duomenis pateikdamas Prašymą Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

V SKYRIUS

SĄVADO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

23. Kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai gauti duomenis internetu (paieškos būdu) apie Sąvado subjekto registracijos Sąvade būklę ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus gaminius (jų rūšį).

24. GPAIS skelbiami šie Sąvade registruotų arba iš Sąvado išregistruotų Sąvado subjektų duomenys:

24.1. juridinio asmens teisinė forma;

24.2. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

24.3. juridinio asmens kodas;

24.4. adresas ir ryšio duomenys;

24.5. registracijos Sąvade data;

24.6. įgaliotojo atstovo teisinė forma;

24.7. įgaliotojo atstovo juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

24.8. įgaliotojo atstovo juridinio asmens kodas;

24.9. gaminių srautas, kuriame vykdoma veikla, gaminių rūšys ir veiklos būdai;

24.10 pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas, kolektyvų įgyvendinimo būdą organizuojančio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

24.11. pasirinkto gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdo galiojimo trukmė;

24.12. registracijos Sąvade būsena;

24.13 išregistravimo iš Sąvado data.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 95 ir (ar) 96 straipsniuose, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248, 249, 250, 252 ir (ar) 255 straipsniuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

______________

part_d015e1efd8514ee0a28064498bca80a3_end


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių priedas

 

REGISTRUOJANTIS sąvade TEIKIAMI DUOMENYS

 

I. INFORMACIJA APIE SĄVADO SUBJEKTĄ

 

1. Sąvado subjekto rekvizitai (generuojami iš duomenų, esančių GPAIS ir (ar) susijusiuose valstybės registruose):

1.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

1.2. juridinio arba fizinio asmens kodas;

1.3. PVM mokėtojo kodas;

1.4. įmonės tipas: Lietuvos juridinis asmuo, Lietuvos fizinis asmuo, užsienio valstybės asmuo;

1.5. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

1.6. ryšio duomenys.

2. Gaminių srautas, kuriame vykdoma veikla:

2.1. alyvos;

2.2. transporto priemonės;

2.3. elektros ir elektroninė įranga;

2.4. baterijos ir akumuliatoriai;

2.5. apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius);

2.6. pakuotės.

3. Pridedami dokumentai (pavyzdžiui, Dokumento kopija, Pavedimo sutarties kopija).

 

II. INFORMACIJA APIE UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENS paskirtą ĮGALIOTĄJĮ ATSTOVĄ,

pildo užsienio valstybės asmuo, kuris tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą

 

4. Užsienio valstybės asmens įgaliotojo atstovo rekvizitai:

4.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė;

4.2. juridinio arba fizinio asmens kodas;

4.3. PVM mokėtojo kodas;

4.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

4.5. ryšio duomenys.

 

III. INFORMACIJA APIE GAMINIŲ RŪŠIS, VEIKLOS BŪDĄ IR PASIRINKTĄ GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS ĮGYVENDINIMO BŪDĄ

 

5. Gaminių rūšis:

5.1. alyvos rūšis:

5.1.1. variklio ir pavarų dėžės alyva (automobilių, aviacijos, jūrų, pramonės ir kitų sektorių alyva), išskyrus tepalus, triumų alyvą, biologiškai suyrančią alyvą ir dvitakčių variklių alyvą;

5.1.2. pramoninė alyva (mašininė alyva, hidraulinė alyva, turbinų alyva, transformatorių alyva, šilumą perduodanti alyva, kompresorių alyva, bazinė alyva), išskyrus tepalus, emulsijoms naudojamą alyvą, biologiškai suyrančią alyvą ir dvitakčių variklių alyvą;

5.1.3. pramoninė alyva (tik emulsija) (metalo apdirbimo alyva), išskyrus biologiškai suyrančią alyvą ir dvitakčių variklių alyvą;

5.1.4. biologiškai suyranti alyva (pagaminta augalinio aliejaus pagrindu), išskyrus dvitakčių variklių alyvą;

5.1.5. dvitakčių variklių alyva (naudojimo procese sudeganti alyva);

5.1.6. kita alyva (alyva, nepatenkanti į išvardintas alyvos rūšis);

5.2. transporto priemonės klasė pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 65 dalį;

5.3. elektros ir elektroninė įranga:

5.3.1. buitinė ar nebuitinė;

5.3.2. kategorija pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.3.3. prekės ženklo pavadinimas;

5.3.4. einamaisiais metais planuojamas tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai kiekis (tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu);

5.4. baterijos ir akumuliatoriai:

5.4.1. tipas (baterija ar akumuliatorius);

5.4.2. rūšis pagal Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.4.3. cheminė sudėtis;

5.4.4. įmontuota ar neįmontuota;

5.4.5. prekės ženklo pavadinimas;

5.5. apmokestinamojo gaminio (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) rūšis:

5.5.1. motociklų ir lengvųjų automobilių padangos;

5.5.2. autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg;

5.5.3. vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai;

5.5.4. vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai;

5.5.5. autotransporto priemonių amortizatoriai;

5.6. pakuotės:

5.6.1. pakuotės medžiagos rūšis pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.6.2. vienkartinė ar daugkartinė;

5.6.3. užstatinė ar neužstatinė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

 

6. Veiklos būdas:

6.1. prekyba Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (perleidžiant kitam asmeniui);

6.2. sunaudojimas savo reikmėms;

6.3. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis;

6.4. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-525, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14447

 

7. Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas:

7.1. atliekų tvarkymas organizuojamas individualiai;

7.2. atliekų tvarkymas organizuojamas kolektyviai (nurodoma licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija arba vienkartinių užstatinių pakuočių atveju – užstato vienkartines pakuotes sistemos administratorius);

7.3. mokamas mokestis už aplinkos teršimą;

7.4. banko garantija;

7.5. laidavimo draudimo sutartis;

7.6. deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

part_797e713c51b54cf591b433690e0e04f3_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-229, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1739 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-229

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-109, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-769 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-109

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-453, 2012-05-24, Žin., 2012, Nr. 61-3099 (2012-05-30), i. k. 112301MISAK00D1-453

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-212, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02490

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-480, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-06-02, i. k. 2014-06025

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-813, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15741

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-476, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09563

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-525, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14447

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-142, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-10, i. k. 2021-04941

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-192, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-20, i. k. 2022-13183

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo