Suvestinė redakcija nuo 2020-04-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 64-2569, i. k. 1091100NUTA00000480

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. 480

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 74 straipsnio 2 dalimi ir 94 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui iki 2009 m. gruodžio 31 d. vykdyti šio nutarimo 1 punktu patvirtintame apraše Valstybiniam studijų fondui nustatytas funkcijas.

21. Nustatyti, kad:

21.1. Valstybės lėšomis iki šio nutarimo 1 punktu patvirtinto aprašo įsigaliojimo suteiktų ir Valstybinio studijų fondo administruojamų paskolų gavėjai gali būti atleisti nuo šių paskolų grąžinimo šio nutarimo 1 punktu patvirtinto aprašo 88 punkte nurodytais atvejais, o valstybės lėšomis iki šio nutarimo 1 punktu patvirtinto aprašo įsigaliojimo suteiktų ir Valstybinio studijų fondo administruojamų paskolų grąžinimo terminas pratęstas atidedant valstybės paskolos mokėjimą šio nutarimo 1 punktu patvirtinto aprašo 89 punkte nurodytais atvejais.

21.2. 2009 metais valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti gavusių studentų prašymu antroji paskolos dalis gali būti išmokėta ne vėliau kaip iki 2010 m. liepos 30 dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

22. Nustatyti, kad:

22.1. Valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis 2009–2011 metais gavusiems studentams, kuriems pagal valstybės remiamos paskolos sutartį nebuvo apmokamos palūkanos, nurodytos Aprašo 55 punkte, studijų metu už valstybės remiamą paskolą skaičiuojamos palūkanos gali būti apmokėtos iš lėšų, kuriomis disponuoja Valstybinis studijų fondas. Šiame punkte nurodytos palūkanos apmokamos Valstybinio studijų fondo direktoriaus sprendimu.

22.2. Jeigu lėšų šio nutarimo 22.1 punkte nurodytoms palūkanoms apmokėti reikia daugiau nei šioms palūkanoms apmokėti numatyta suma, šios palūkanos apmokamos pagal konkursinę eilę, sudaromą valstybės remiamos paskolos suteikimo metu sudarytų konkursinių eilių palūkanoms apmokėti pagrindu, pagal Aprašo 56 punkte nurodytus kriterijus.

22.3. Šio nutarimo 22.1 punkte nurodytos palūkanos apmokamos už visus studentus, dėl kurių priimtas Valstybinio studijų fondo direktoriaus sprendimas, išskyrus tuos studentus, kurie Valstybiniam studijų fondui raštu nurodė, kad atsisako, jog už juos būtų apmokamos šio nutarimo 22.1 punkte nurodytos palūkanos.

22.4. Šio nutarimo 22.1 punkte nurodytų palūkanų apmokėjimo atsisakiusiems studentams palūkanų apmokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po atsisakymo gavimo Valstybiniame studijų fonde. Atsisakydamas palūkanų apmokėjimo, studentas atsisako visų šio nutarimo 22.1 punkte nurodytų palūkanų apmokėjimo. Atsisakyti palūkanų apmokėjimo iš dalies negalima. Studentams, atsisakiusiems šio nutarimo 22.1 punkte nurodytų palūkanų apmokėjimo, palūkanų apmokėjimas neatnaujinamas.

22.5. Šio nutarimo 22.1 punkte nurodytos palūkanos apmokamos už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki studijų, kurioms gauta paskola, baigimo ar nutraukimo. Laikino studijų sustabdymo metu šio nutarimo 22.1 punkte nurodytos palūkanos neapmokamos.

Papildyta punktu:

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

 

23. Nustatyti, kad:

23.1. Dėl karantino, paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 2020 metų pavasario semestro metu studentai dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo kreipiasi į kredito įstaigas nuo 2020 m. balandžio 16 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 32 punkte nustatytas kreipimosi į kredito įstaigą terminas netaikomas.

23.2. Valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktų ir Valstybinio studijų fondo administruojamų paskolų gavėjams bei Aprašo nustatyta tvarka suteiktų valstybės paskolų gavėjams, kurių pajamos dėl karantino, paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, sumažėjo ne mažiau kaip trečdaliu, paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą  ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Papildyta punktu:

Nr. 372, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07861

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 124-5648);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1419 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 109-4876);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 942 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 104-3977);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1152 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 115-4688).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480

 

VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) reglamentuoja valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų (toliau kartu vadinama – paskolos) leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų (toliau vadinama – aukštosios mokyklos) studentams suteikimą, administravimą ir grąžinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Paskolos gavėjas – asmuo, gavęs paskolą šio aprašo nustatyta tvarka.

2.2. Valstybės remiamoms paskoloms teikti numatyta lėšų suma – maksimali lėšų suma, kurią kredito įstaigos, su kuriomis šio aprašo nustatyta tvarka pasirašytos sutartys dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos, įsipareigoja ir sutinka skirti atitinkamais metais valstybės remiamoms paskoloms teikti, neviršydamos Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto valstybės remiamų paskolų limito.

2.3. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

3. Valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama – Fondas) taip:

3.1. Fondas, administruodamas valstybės paskolas, planuoja lėšų poreikį valstybės paskoloms teikti, formuoja studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašus, organizuoja ir vykdo paskolų sutarčių su studentais pasirašymą ir paskolų išmokėjimą, atlieka sutarčių vykdymo priežiūrą, kontroliuoja paskolų grąžinimo procesą iki visiško atsiskaitymo, vykdo kitas su valstybės paskolų administravimu susijusias funkcijas.

3.2. Fondas, administruodamas valstybės remiamas paskolas, planuoja lėšų poreikį valstybės remiamoms paskoloms teikti, šių paskolų palūkanoms apmokėti valstybės lėšomis, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir šio aprašo 49 ir 52 punktuose nurodytiems įsipareigojimams (toliau vadinama – kiti įsipareigojimai) vykdyti, apmoka valstybės lėšomis valstybės remiamų paskolų palūkanas, vykdo valstybės įsipareigojimus pagal valstybės garantiją ir kitus įsipareigojimus, išieško kredito įstaigai už paskolos gavėją sumokėtas lėšas, nustato paskolos gavėjo skolų Fondui pripažinimo beviltiškomis, nurašymo, apskaitos ir revizavimo tvarką, turi teisę pripažinti šias skolas beviltiškomis ir jas nurašyti, formuoja studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašus, studentų, pretenduojančių gauti valstybės remiamas paskolas, konkursines eiles ir studentų konkursines eiles palūkanoms apmokėti valstybės lėšomis, teikia kredito įstaigoms informaciją, kurios reikia valstybės remiamoms paskoloms teikti ir administruoti, kaupia duomenis apie sudarytas paskolos sutartis, išmokėtas paskolas, paskolų grąžinimą ir atlieka kitas su valstybės remiamų paskolų administravimu susijusias funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

 

4. Fondas turi teisę gauti iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kredito įstaigų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų asmenų informaciją, kurios reikia valstybės paskoloms ir valstybės remiamoms paskoloms administruoti.

5. Mokslo ir studijų institucijos teikia Fondui informaciją apie tai, ar asmuo yra tos mokslo ir studijų institucijos studentas, duomenis apie šio asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą metinę ir atitinkamo semestro studijų kainą ar jos dalį, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą), studentus, išbrauktus iš studentų sąrašų, laikinai sustabdžiusius studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos), ar atnaujinusius studijas (įskaitant studentus, grįžusius iš akademinių atostogų), nutraukusius studijas, baigusius studijas anksčiau arba vėliau numatomos studijų baigimo datos, šiame punkte nurodytų duomenų pokyčius ir kitą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

II. PASKOLŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

 

6. Valstybės paskola yra paskola studijų įmokai mokėti. Ji teikiama iš valstybės lėšų šio aprašo nustatyta tvarka. Šios paskolos suma per semestrą negali viršyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto studijų įmokos dydžio už semestrą.

7. Valstybės remiama paskola yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų šio aprašo nustatyta tvarka. Valstybės remiamos paskolos yra:

7.1. paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

7.2. paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) 50 dydžių. Pavasario semestrą papildomai teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių;

7.3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

8. Paskolos gavėjo bendra šio aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, paprastai negali būti didesnė nei 385 BSI dydžiai (toliau – maksimali paskolų suma). Siekdamas, kad maksimali paskolų suma būtų didesnė nei 385 BSI dydžiai, studentas privalo iki prašymų-anketų gauti paskolas atitinkamą semestrą teikimo pabaigos pateikti Fondui prašymą padidinti maksimalią paskolų sumą ir dokumentus, patvirtinančius jo studijų dalykų įvertinimų vidurkį praėjusį semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamąjį balą) ir bendrą studijų kainą.

Išnagrinėjusi studento prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, sprendimą dėl maksimalios paskolų sumos padidinimo priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Fondo ir studentų atstovai, taip pat gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai (toliau – Fondo direktoriaus sudaryta komisija). Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą didinti maksimalią paskolų sumą, jeigu pakanka valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytų lėšų ir studento studijų dalykų įvertinimo vidurkis praėjusį semestrą – ne mažesnis nei 5 balai. Maksimali paskolų suma didinama iki visos paskolai studijų kainai sumokėti einamiesiems studijų metams gauti paskolos gavėjui reikalingos sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

81. Asmeniui, kuriam skirta studijų stipendija pagal Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121), šio aprašo 7.1 punkte nurodytos valstybės remiamos paskolos studijų kainos daliai sumokėti dydis per vienus metus negali viršyti asmens mokamos aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos ir jam skirtos studijų stipendijos dydžių skirtumo.

Papildyta punktu:

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

III. LĖŠŲ PASKOLOMS PASKIRSTYMAS

 

9. Valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti gali būti naudojamos Fondui šiam tikslui skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas) lėšos, taip pat lėšos, sukauptos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos šiam tikslui skirtos lėšos. Valstybės remiamų paskolų palūkanoms, skaičiuojamoms studijų metu, apmokėti gali būti naudojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

 

10. Fondo valdyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo valstybės biudžeto lėšas, kuriomis disponuoja Fondas,  paskirsto valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.

Ne mažiau kaip pusė valstybės paskoloms teikti skirtų lėšų atidedama rudens semestrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

 

101. Valstybės remiamoms paskoloms teikti pavasario semestrą gali būti panaudojama ne daugiau nei viena trečioji Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto valstybės remiamų paskolų limito sumos. Sprendimas apmokėti valstybės remiamų paskolų palūkanas iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas, pavasario semestre gali būti priimamas neviršijant vienos trečiosios valstybės remiamų  paskolų palūkanoms apmokėti numatytos sumos.

Papildyta punktu:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Punkto pakeitimai:

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

11. Sprendimus dėl Fondo lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių panaudojimo priima Fondo valdyba, atsižvelgdama į tai, kiek reikės lėšų valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti. Fondas, panaudodamas lėšas iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kasmet kaupia lėšas valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.

12. Sprendimus dėl nepanaudotų lėšų perskirstymo priima Fondo direktorius.

13. Fondo lėšos, skirtos valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, pirmiausia naudojamos apmokėti palūkanoms paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu ir pagal jau sudarytas paskolos sutartis, po to – apmokėti palūkanoms studijų metu pagal sudaromas naujas paskolos sutartis.

14. Lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, taip pat kitos šio aprašo 9 punkte nurodytoms reikmėms skirtos nebiudžetinės lėšos apskaitomos atskiroje Fondo sąskaitoje. Metams pasibaigus, šios sąskaitos lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami.

 

IV. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ TEIKĖJAI

 

15. Valstybės remiamas paskolas teikia Finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktos kredito įstaigos, su kuriomis šio aprašo 18 punkte nustatyta tvarka pasirašytos sutartys dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos.

16. Kredito įstaigų atranką vykdo finansų ministro sudaryta komisija, į kurią įeina Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Fondo ir studentų atstovai, taip pat gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai. Ši komisija nustato reikalavimus valstybės remiamas paskolas teikiančioms kredito įstaigoms ir valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygas (toliau vadinama – nustatyti reikalavimai ir valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos).

17. Valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygose numatomos valstybės garantijos sąlygos, palūkanų tipas ir maksimalus dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maksimalus maržos dydis), valstybės remiamų paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, standartinės valstybės remiamos paskolos sutarties su studentu sąlygos, minimali ir maksimali lėšų sumos, kurias kredito įstaiga įsipareigoja ir sutinka skirti valstybės remiamoms paskoloms teikti, ir kita.

18. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo finansų ministras ar jo įgaliotas asmuo su kredito įstaigomis, atitinkančiomis nustatytus reikalavimus ir sutinkančiomis su nustatytomis valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygomis, pasirašo sutartis dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

19. Fondas ir valstybės remiamas paskolas teikiančios kredito įstaigos pasirašo bendradarbiavimo sutartis, kuriose nustatomos keitimosi informacija, palūkanų mokėjimo valstybės lėšomis, valstybės įsipareigojimų pagal valstybės garantiją ir kitų įsipareigojimų vykdymo sąlygos, tvarka ir kita. Šios sutarties nuostatos negali prieštarauti šio aprašo reikalavimams, taip pat finansų ministro ir kredito įstaigų pasirašytų sutarčių dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos nuostatoms.

 

V. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ GAVĖJAI

 

20. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, išskyrus šio aprašo 23 punkte nurodytus studentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

21. Paskolą studijų kainai sumokėti gali gauti šio aprašo 20 punkte nurodyti studentai, mokantys visą studijų kainą ar jos dalį.

22. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis gali gauti šio aprašo 20 punkte nurodyti studentai, kurie mokosi pagal studijų programos dalį pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

23. Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:

23.1. Neteko galios nuo 2012-07-25

Punkto naikinimas:

Nr. 891, 2012-07-18, Žin. 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

23.2. kurių bendra šio aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų šio aprašo 8 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą maksimalią paskolų sumą;

23.3. kurie yra sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra akademinėse atostogose (toliau vadinama – laikinai sustabdę studijas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

23.4. kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šio aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas, iki šio aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis.

23.5. kurie yra užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir nuolatinius Lietuvos gyventojus.

Papildyta punktu:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

23.6. kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – Fizinių asmenų bankroto įstatymas), yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo teismo nutarties, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla, įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

VI. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ TEIKIMO PROCEDŪROS

 

24. Valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet, rudens ir pavasario semestrais, vadovaujantis Paskolų teikimo studentams nuostatais, kuriuos tvirtina Fondo direktorius, suderinęs su Fondo valdyba (toliau vadinama – Paskolų teikimo studentams nuostatai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

25. Valstybės remiamos paskolos teikiamos studentui vieniems studijų metams. Paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms pavasario semestrą teikiamos likusiam einamųjų studijų metų laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

26. Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Paskolų teikimo studentams nuostatų nustatyta tvarka iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos Fondo interneto tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą-anketą. Prašymo-anketos formą tvirtina Fondo direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

27. Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo pradžią, prašymų-anketų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis datą ir standartines valstybės remiamos paskolos sutarties su studentu sąlygas. Apie tai jis informuoja mokslo ir studijų institucijas, aukštųjų mokyklų studentų atstovybes ir valstybės remiamas paskolas teikiančias kredito įstaigas. Valstybės remiamų paskolų teikimas pavasario semestrą skelbiamas ir šiame punkte nurodyta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo. Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama ir Fondo interneto tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

28. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos mokslo ir studijų institucija Fondo prašymu patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti valstybės remiamą paskolą, yra tos mokslo ir studijų institucijos studentas, ir pateikia Fondui duomenis apie šio asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų kainą ar jos dalį, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą). Studentui pretenduojant gauti paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, mokslo ir studijų institucija taip pat patvirtina, kad šis studentas mokysis pagal studijų programos dalį pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, ir nurodo šių studijų trukmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

29. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Per 3 darbo dienas nuo šio sąrašo patvirtinimo Fondo interneto tinklalapyje skelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašas, valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios valstybės remiamas paskolas studentams, taip pat kita su valstybės remiamų paskolų teikimu susijusi informacija ir apie tai Paskolų teikimo studentams nuostatų nustatyta tvarka informuojami tinkamai užpildytus prašymus-anketas pateikę studentai, mokslo ir studijų institucijos, aukštųjų mokyklų studentų atstovybės ir valstybės remiamas paskolas teikiančios kredito įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

291. Jeigu patvirtinus studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą Fondas gauna informaciją apie tai, kad mokslo ir studijų institucija ar kitas administruojant valstybės remiamas paskolas dalyvaujantis subjektas pateikė Fondui neteisingus, netikslius ir (arba) neišsamius duomenis apie prašymą-anketą gauti valstybės remiamą paskolą pateikusius asmenis ir dėl to šie asmenys nebuvo įtraukti į patvirtintą sąrašą arba jiems negali būti suteikta valstybės remiama paskola, patvirtintas sąrašas keičiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinto sąrašo paskelbimo.

Keičiant patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą, į jį įtraukiami tik tie prašymus-anketas gauti valstybės remiamą paskolą pateikę studentai, kurie prašymų-anketų gauti valstybės remiamą paskolą teikimo laikotarpiu turėjo teisę gauti valstybės remiamą paskolą ir nebuvo šio aprašo 23 punkte nustatytų aplinkybių.

Šiame punkte nustatyta tvarka ir atvejais patvirtintas sąrašas keičiamas, jeigu Fondas turi pakankamai lėšų valstybės garantijoms teikti ir valstybės remiamų paskolų palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti. Jeigu šių lėšų Fondui nepakanka, valstybės remiamos paskolos skiriamos šio aprašo 30 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

30. Jeigu lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis, nustatytas pagal prašymų-anketų teikimo duomenis, neviršija atitinkamą semestrą valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi šio aprašo 20 punkte nurodyti studentai, tinkamai užpildę ir pateikę Fondui prašymą-anketą gauti valstybės remiamą paskolą.

Jeigu lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija atitinkamą semestrą valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašas sudaromas laikantis šių nuostatų:

30.1. Be konkurso į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

30.1.1. prašantys paskolos studijų kainai sumokėti:

30.1.1.1. kurie yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

30.1.1.2. kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jiems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

30.1.1.3. kurie Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju yra netekę valstybės finansavimo studijoms;

30.1.2. prašantys paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

30.2. Šio aprašo 30.1 papunktyje nenurodyti studentai į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami atsižvelgiant į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų sumą ir studentų, pretenduojančių gauti valstybės remiamas paskolas, konkursinę eilę. Studento vieta konkursinėje eilėje nustatoma laikantis šių nuostatų (prioriteto mažėjimo tvarka):

30.2.1. Atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi studentas:

30.2.1.1. prašantis paskolos studijų kainai sumokėti;

30.2.1.2. prašantis paskolos gyvenimo išlaidoms.

30.2.2. Pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi studentas, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų, nustatytų atsižvelgiant į studento socialinę padėtį:

30.2.2.1. kuris yra bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo, gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

30.2.2.2. kuris yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

30.2.2.3. kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

31. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą pagal šio aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2 ir 30.2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus ir tai nurodo pildydamas prašymą-anketą, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2 ir 30.2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Studentams, kurie šiame punkte nurodytų dokumentų Fondui nepateikia iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, pirmenybė gauti valstybės remiamą paskolą neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

VII. VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS

IR PASKOLOS IŠMOKĖJIMAS

 

32. Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo Fondo internetiniame tinklalapyje dienos turi pateikti kredito įstaigai šio aprašo 33 punkte nurodytus dokumentus.

321. Tais atvejais, kai šio aprašo 18 punkte nustatyta tvarka atrinkta kredito įstaiga, su kuria sudaryta šio aprašo 15 punkte nurodyta sutartis dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos, kredito įstaigų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos sprendimu nebegali sudaryti valstybės remiamos paskolos sutarties su studentu, kuris kreipėsi į kredito įstaigą šio aprašo 32 punkte nustatyta tvarka, ir / arba nebegali vykdyti savo įsipareigojimų išmokėti paskolą ar jos dalį pagal sudarytą paskolos sutartį, Fondo direktorius patvirtina sąrašą studentų, kurie turi teisę kreiptis į kitas einamaisiais kalendoriniais metais atrinktas kredito įstaigas dėl paskolos sutarties sudarymo ir neišmokėtos paskolos sumos išmokėjimo. Patvirtinus šis sąrašas ir kreipimosi į kredito įstaigas dėl paskolos sutarčių sudarymo terminai iš karto skelbiami Fondo interneto tinklalapyje. Šiame punkte nurodytame sąraše patvirtinti studentai turi kreiptis į kredito įstaigas dėl paskolos sutarties pasirašymo per 7 dienas nuo šio sąrašo paskelbimo Fondo interneto tinklalapyje ir pateikti šio aprašo 33 punkte nurodytus dokumentus.

Tais atvejais, kai studentas sudarė paskolos sutartį su kita kredito įstaiga šiame punkte nustatyta tvarka ir atvejais, paskola ar jos dalis pagal anksčiau sudarytą paskolos sutartį nebeišmokama.

33. Studentas arba jo įgaliotas asmuo kredito įstaigai privalo pateikti:

33.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į kredito įstaigą kreipiamasi elektroniniu būdu, asmens tapatybė nustatoma kredito įstaigos nustatytu būdu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 372, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07861

 

33.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

34. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio aprašo 33 punkte nurodytų dokumentų pateikimo kredito įstaigai studentas ir kredito įstaiga pasirašo valstybės remiamos paskolos sutartį arba šio aprašo 36 ar 37 punkte nurodytais atvejais kredito įstaiga atsisako pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį ir informuoja apie tai studentą.

35. Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos valstybės remiamos paskolos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Šios sąlygos negali prieštarauti šio aprašo ir kitų teisės aktų nuostatoms.

36. Valstybės remiamos paskolos sutartis nesudaroma su studentu:

36.1. nepateikusiu šio aprašo 33 punkte nurodytų dokumentų;

36.2. iki valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo raštu atsisakiusiu valstybės remiamos paskolos;

36.3. išbrauktu iš studentų sąrašų arba nutraukusiu studijas;

36.4. nepasirašiusiu valstybės remiamos paskolos sutarties per Aprašo 34 punkte nurodytą terminą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 372, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07861

 

36.5. iki valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo atsiradus ir (arba) paaiškėjus šio aprašo 23 punkte nurodytoms aplinkybėms;

36.6. kuriam, vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymu, yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo teismo nutarties, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla, įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

37. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

38. Mokslo ir studijų institucijos informaciją apie nutraukusius arba laikinai sustabdžiusius studijas, išbrauktus iš studentų sąrašų studentus, pateikusius prašymą-anketą gauti valstybės remiamą paskolą ar gavusius šią paskolą, Fondui pateikia per 3 darbo dienas po studijų nutraukimo, laikino sustabdymo ar asmens išbraukimo iš studentų sąrašų.

39. Valstybės remiamos paskolos išmokamos taip:

39.1. Paskola studijų kainai sumokėti pervedama į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos. Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne anksčiau nei iki tų studijų metų vasario 1 dienos ir ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos, baigiamojo kurso studentams – ne vėliau kaip iki studijų pabaigos arba liepos 1 dienos, jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 dieną.

Paskola studijų kainai sumokėti paskolos gavėjo prašymu gali būti išmokama visa iš karto pavasario arba rudens semestrą tais atvejais, kai studentas moka studijų kainą ar jos dalį tik rudens arba tik pavasario semestrą. Paskola studijų kainai sumokėti ar jos dalis gali būti išmokama neprasidėjus atitinkamam semestrui tais atvejais, kai mokslo ir studijų institucija nustato, kad studijų kaina už atitinkamą studijų semestrą turi būti sumokėta šiam semestrui neprasidėjus ir studentas pateikia kredito įstaigai tai patvirtinančią pažymą.

Jeigu po paskolos studijų kainai sumokėti ar jos dalies pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų kaina ar jos dalis už studentą jau sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda paskolos studijų kainai sumokėti lėšas studentui.

39.2. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, tačiau paskutinė paskolos dalis turi būti pervesta ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Pasirašius paskolos sutartį, pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo išmokėti šią paskolos dalį gavimo. Baigiamųjų kursų studentams paskola gyvenimo išlaidoms išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki studijų baigimo arba liepos 1 dienos, jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 dieną.

39.3. Pasirašius paskolos sutartį, paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo išmokėti šią paskolą gavimo. Rudens semestrą ši paskola pervedama ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos, pavasario semestrą – ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Baigiamųjų kursų studentams paskola išmokama iki studijų baigimo datos, bet ne vėliau kaip iki sausio 31 dienos rudens semestrą ir liepos 1 dienos pavasario semestrą.

391. Paskolos gavėjas, sudaręs paskolos sutartį, šios sutarties nustatyta tvarka turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies.

40. Valstybės remiama paskola neišmokama arba jos mokėjimas nutraukiamas paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų, raštu atsisakius valstybės remiamos paskolos ar jos dalies, taip pat atsiradus ir (arba) paaiškėjus šio aprašo 23 punkte nurodytoms aplinkybėms. Jeigu valstybės remiama paskola neišmokama ar jos išmokėjimas nutraukiamas po valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo dėl šio aprašo 23.3, 23.4 ir 23.6 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, šioms aplinkybėms išnykus valstybės remiamos paskolos išmokėjimas atnaujinamas ir išmokama likusiam einamųjų studijų metų laikotarpiui proporcinga valstybės remiamos paskolos dalis. Atnaujinus paskolos gyvenimo išlaidoms išmokėjimą, per valstybės remiamos paskolos išmokėjimo nutraukimo laikotarpį neišmokėtos paskolos gyvenimo išlaidoms mėnesinės dalys paskolos gavėjui neišmokamos.

41. Kredito įstaigos teikia Fondui informaciją apie sudarytas valstybės remiamų paskolų sutartis, valstybės remiamų paskolų dalių išmokėjimą, išmokėtas valstybės remiamas paskolas, valstybės remiamas paskolas, kurių mokėjimas nutrauktas, informaciją, susijusią su valstybės remiamų paskolų grąžinimu, informaciją, kurios reikia ataskaitoms Finansų ministerijai rengti ir teikti, kitą valstybės remiamoms paskoloms administruoti reikalingą informaciją. Tais atvejais, kai kredito įstaiga kredito įstaigų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos sprendimu nebegali sudaryti valstybės remiamos paskolos sutarties su studentu, kuris kreipėsi į kredito įstaigą šio aprašo 32 punkte nustatyta tvarka, ji pateikia Fondui informaciją apie šiuos studentus.

42. Fondas kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos, pagal Finansų ministerijos nustatytas taisykles teikia Finansų ministerijai valstybės remiamų paskolų panaudojimo ir grąžinimo ataskaitas.

 

VIII. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ GRĄŽINIMAS

 

43. Už naudojimąsi valstybės remiama paskola paskolos gavėjui skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies.

44. Valstybės remiamą paskolą grąžinti paskolos gavėjas pradeda po 12 mėnesių nuo atitinkamos pakopos, vientisųjų ar laipsnio nesuteikiančių studijų, kurioms gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Palūkanas paskolos gavėjas pradeda mokėti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos, išskyrus šio aprašo 55 punkte nurodytus atvejus. Valstybės remiama paskola grąžinama lygiomis dalimis ir palūkanos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies mokamos kiekvieną mėnesį pagal valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

45. Paskolos gavėjas valstybės remiamą paskolą grąžina ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios. Paskolos gavėjas kredito įstaigai grąžina faktiškai išmokėtą sumą. Paskolos grąžinimo pradžia yra 12 mėnesių nuo atitinkamos pakopos, vientisųjų ar laipsnio nesuteikiančių studijų, kurioms gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Atidėjus paskolos grąžinimą šio aprašo 50 ir 51 punktuose nustatytais atvejais, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

46. Paskolos gavėjas, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba vėliau nei numatoma studijų baigimo data, laikinai sustabdęs studijas arba išbrauktas iš studentų sąrašų, taip pat pakeitęs studijų programą pagal Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1266 (Žin., 2009, Nr. 121-5234), atnaujinęs studijas, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

 

47. Valstybės remiama paskola ir palūkanos už valstybės remiamą paskolą gali būti apmokėtos iš įstaigų, įmonių, organizacijų arba fizinių asmenų, taip pat iš valstybės arba savivaldybių lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

 

48. Paskolos gavėjas gali pradėti grąžinti arba grąžinti visą valstybės remiamą paskolą pirma laiko, t. y. studijų metu, per 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų, taip pat nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui, nustatytam valstybės remiamos paskolos sutartyje. Tokiu atveju paskolos gavėjui baudos ar kiti mokesčiai netaikomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

49. Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Šiais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

TAR pastaba: 49 punkto nuostatos taikomos atleidžiant paskolų gavėjus nuo paskolų, suteiktų po šio nutarimo įsigaliojimo, grąžinimo. Iki šio nutarimo įsigaliojimo suteiktų valstybės remiamų paskolų gavėjai, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos motyvuotu sprendimu gali būti atleidžiami nuo visų jiems suteiktų valstybės remiamų paskolų ar jų dalies grąžinimo iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusio Aprašo 49 punkto nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

50. Paskolos gavėjas ir kredito įstaiga gali susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo. Kredito įstaiga, priėmusi sprendimą atidėti paskolos gavėjui valstybės remiamos paskolos grąžinimą, per 5 darbo dienas privalo apie tai informuoti Fondą. Tais atvejais, kai atitinkamos valstybės remiamos paskolos grąžinimą paskolos gavėjui numatoma atidėti ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui (įskaitant ankstesnius paskolos atidėjimo laikotarpius, kai sprendimą atidėti paskolos grąžinimą priėmė kredito įstaiga), kredito įstaiga turi gauti Fondo sutikimą. 

51. Paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nepavykus su kredito įstaiga susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo šio aprašo 50 punkte nustatyta tvarka, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu. Šiuo atveju paskolos gavėjas turi pateikti Fondui prašymą atidėti paskolos grąžinimą ir šiame punkte išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Šiuo atveju į Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sudėtį įtraukiamas kredito įstaigos, suteikusios valstybės remiamą paskolą, atstovas. Išnykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, sudarančioms valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo pagrindą, valstybės remiamos paskolos grąžinimas atnaujinamas. Valstybės remiamos paskolos grąžinimas atidedamas metams ir gali būti pratęstas.

Paskolos gavėjams, kuriems Fondo direktoriaus sudaryta komisija atidėjo valstybės remiamos paskolos grąžinimą, kredito įstaiga atideda valstybės remiamos paskolos grąžinimo įmokų mokėjimą. Valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai moka palūkanas, išskyrus šio aprašo 59 punkte nurodytus atvejus.

52. Kai šio aprašo 51 punkte nurodytais atvejais Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės remiamos paskolos grąžinimas paskolos gavėjui buvo atidėtas 4 kartus (įskaitant sprendimus dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo pratęsimo) ir paskolos gavėjas kreipiasi į Fondą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo dar kartą, Fondo direktoriaus sudarytai komisijai nusprendus, kad yra pagrindas atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimą, Fondas perima valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį. Šiuo atveju valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

53. Šio aprašo 49 ir 58 punktuose nurodytus sprendimus Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima, neviršydama valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas, sumos.

54. Paskolos gavėjui mirus, valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama pagal valstybės garantiją.

 

IX. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ PALŪKANŲ APMOKĖJIMAS

VALSTYBĖS LĖŠOMIS

 

541. Jeigu metinė palūkanų, skaičiuojamų studijų metu už naudojimąsi paskola studijų kainai sumokėti, norma viršija 5 procentus, šių palūkanų dalis, viršijanti 5 procentus, apmokama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Ši nuostata netaikoma šio aprašo 55 punkte nurodytais atvejais, kai apmokamos visos palūkanos, taip pat šio aprašo 58 punkte nurodytais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

 

55. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Jeigu lėšų palūkanoms apmokėti poreikis viršija šiam tikslui skirtas valstybės lėšas, palūkanos apmokamos atsižvelgiant į turimas lėšas ir šio aprašo 56 punkte nustatyta tvarka sudarytą studentų konkursinę eilę palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti (toliau šiame skyriuje vadinama – konkursinė eilė). Kad šiame punkte nurodytos palūkanos studentui bus apmokamos valstybės lėšomis, nurodoma studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąraše. Šiame punkte nurodytu atveju paskolos gavėjas palūkanas mokėti pradeda iš karto po studijų baigimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

56. Studento vieta konkursinėje eilėje nustatoma laikantis šių nuostatų (prioriteto mažėjimo tvarka):

56.1. Pirmenybė teikiama studentui, atitinkančiam bent vieną iš šių kriterijų, nustatytų atsižvelgiant į studento socialinę padėtį:

56.1.1. kuris yra bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo, gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

56.1.2. kuris yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

56.1.3. kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

56.2. Atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, pirmenybė teikiama studentui:

56.2.1. kuris prašo paskolos studijų kainai sumokėti. Pirmenybė teikiama studentui, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju netekusiam valstybės finansavimo studijoms;

56.2.2. kuris prašo paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis;

56.2.3. kuris prašo paskolos gyvenimo išlaidoms.

56.3. Pirmenybė teikiama:

56.3.1. pirmosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų studentui;

56.3.2. antrosios pakopos studijų studentui arba studentui, studijuojančiam pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą (išskyrus rezidentus);

56.3.3. trečiosios pakopos ar rezidentūros studijų studentui.

56.4. Pirmenybė teikiama:

56.4.1. nuolatinės formos studijų studentui;

56.4.2. ištęstinės formos studijų studentui.

56.5. Jeigu negalima nustatyti studento vietos konkursinėje eilėje vadovaujantis šio aprašo 56.1–56.4 punktais, atsižvelgiama į studento studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

56.6 . Jeigu negalima nustatyti studento vietos konkursinėje eilėje vadovaujantis šio aprašo 56.1–56.5 punktais, atsižvelgiama į tai, kuris iš studentų anksčiau pateikė Fondui prašymą-anketą gauti atitinkamą valstybės remiamą paskolą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

57. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise apmokėti palūkanas valstybės lėšomis pagal šio aprašo 56.1 papunktyje nurodytus kriterijus ir tai nurodo pildydamas prašymą-anketą, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 56.1 papunktyje nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Studentams, kurie šiame punkte nurodytų dokumentų Fondui nepateikia iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, pirmenybė apmokėti palūkanas valstybės lėšomis neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

58. Paskolos gavėjui, laikinai sustabdžiusiam studijas, šio aprašo 541 ir 55 punktuose nurodytos palūkanos valstybės lėšomis neapmokamos. Fondo direktoriaus sudaryta komisija, gavus paskolos gavėjo, sustabdžiusio studijas, prašymą ir prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, gali nuspręsti apmokėti šio aprašo 55 punkte nurodytas palūkanas iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

 

59. Paskolos gavėjams, kuriems šio aprašo 51 punkte nustatyta tvarka buvo atidėtas valstybės remiamos paskolos grąžinimas ir kurie yra bedarbiai ar nedirbantys asmenys, auginantys vaiką iki jam sueis 3 metai, valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo metu skaičiuojamos palūkanos apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

 

X. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ GARANTAVIMAS

 

60. Užtikrinant valstybės remiamų paskolų grąžinimą kredito įstaigoms, valstybė teikia garantijas kredito įstaigoms pagal sutartis dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos. Valstybės garantijų apskaitą vykdo Fondas.

61. Valstybės garantijos teikimo sąlygos išdėstomos sutartyje su kredito įstaiga dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos. Šioje sutartyje nurodoma valstybės garantijos suteikimo procedūros, įvykiai, kuriems įvykus kredito įstaiga įgyja teisę reikalauti įsipareigojimų pagal suteiktą valstybės garantiją įvykdymo, ir įvykiai, kuriems įvykus kredito įstaiga šios teisės neįgyja, valstybės garantijos išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, terminai ir kitos sąlygos.

62. Valstybės garantija dėl visos valstybės remiamos paskolos sumos ir palūkanų teikiama visą valstybės remiamos paskolos ir palūkanų grąžinimo laikotarpį. Kredito įstaigai atidėjus valstybės remiamos paskolos grąžinimą šio aprašo 50 ir 51 punktuose nurodytais atvejais ir pratęsus valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą šio aprašo 45 punkte nustatyta tvarka, valstybės garantija prasitęsia valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui.

63. Fondas vykdo valstybės įsipareigojimus kredito įstaigoms pagal valstybės garantiją iš tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Fondo sukauptų lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių. Tais atvejais, kai šių lėšų nepakanka, Finansų ministerija pagal Fondo pateiktą paraišką įvykdo kredito įstaigoms įsipareigojimus pagal valstybės garantiją teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai pagal valstybės remiamos paskolos sutartį, taip pat šio aprašo 52 punkte nurodytais atvejais, turi reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kuri buvo sumokėta valstybės remiamą paskolą suteikusiai kredito įstaigai už paskolos gavėją. Paskolos gavėją atleidus nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo šio aprašo 49 punkte nustatyta tvarka ar paskolos gavėjui mirus, už paskolos gavėją kredito įstaigai sumokėtos lėšos neišieškomos.

65. Jeigu paskolos gavėjas nevykdo įsipareigojimo grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą, šis įsiskolinimas išieškomas iš paskolos gavėjo teisės aktų nustatyta tvarka. Šiais atvejais už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami 0,02 procento reikalavimo sumos dydžio delspinigiai. Paskolos gavėjas, praleidęs įsipareigojimo grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą  įvykdymo terminą, kai po šio termino pabaigos dėl valiutų kursų pokyčio valiuta, kuria turi būti mokama, nuvertėja, privalo sumokėti Fondui valiutos kurso, buvusio minėto įsipareigojimo įvykdymo termino suėjimo metu, ir mokėjimo metu esančio kurso skirtumą. Fondo išieškotos lėšos naudojamos ir apskaitomos kaip lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

 

XI. VALSTYBĖS PASKOLŲ TEIKIMAS

 

66. Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką, išskyrus studentus:

66.1. kurių bendra šio aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų šio aprašo 8 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą maksimalią paskolų sumą;

66.2. kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje;

66.3. kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal šio aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas, iki šio aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis.

66.4. kuriems, vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymu, yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo teismo nutarties, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla, įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

67. Valstybės paskola gali būti skiriama studentui kas semestrą. Valstybės paskola teikiama 2 kartus per metus, pavasario ir rudens semestruose, laikantis Paskolų teikimo studentams nuostatų.

68. Studentas, norėdamas gauti valstybės paskolą studijų įmokai mokėti, privalo Paskolų teikimo studentams nuostatų nustatyta tvarka iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos pateikti Fondui tinkamai užpildytą prašymą-anketą. Prašymo-anketos formą tvirtina Fondo direktorius. Prašymų-anketų teikimo termino pradžios ir pabaigos datą skelbia Fondas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

69. Valstybės paskolų teikimo pradžia pavasario semestre skelbiama ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo, o rudens semestre – ne vėliau kaip rugpjūčio 20 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

70. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos aukštoji mokykla Fondo prašymu patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti valstybės paskolą, yra tos aukštosios mokyklos studentas, ir pateikia Fondui duomenis apie šio asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų įmoką ir studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

71. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą. Per 3 darbo dienas nuo šio sąrašo patvirtinimo Fondo tinklalapyje paskelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašas, valstybės paskolų pasirašymo terminai ir kita su valstybės paskolų teikimu susijusi informacija ir apie tai Paskolų teikimo studentams nuostatų nustatyta tvarka informuojami tinkamai užpildytus prašymus-anketas pateikę studentai, aukštosios mokyklos ir jų studentų atstovybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

711. Jeigu patvirtinus studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą Fondas gauna informaciją apie tai, kad mokslo ir studijų institucija ar kitas administruojant valstybės paskolas dalyvaujantis subjektas pateikė Fondui neteisingus, netikslius ir (arba) neišsamius duomenis apie prašymą-anketą gauti valstybės paskolą pateikusius asmenis ir dėl to šie asmenys nebuvo įtraukti į patvirtintą sąrašą arba jiems negali būti suteikta valstybės paskola, patvirtintas sąrašas keičiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinto sąrašo paskelbimo.

Keičiant patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą, į jį įtraukiami tik tie prašymus-anketas gauti valstybės paskolą pateikę studentai, kurie prašymų-anketų gauti valstybės paskolą teikimo laikotarpiu atitiko šio aprašo 66 punkte nustatytus kriterijus.

Šiame punkte nustatyta tvarka ir atvejais patvirtintas sąrašas keičiamas, jeigu Fondas turi pakankamai lėšų valstybės paskoloms teikti. Jeigu šių lėšų Fondui nepakanka, valstybės paskolos skiriamos šio aprašo 72 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

72. Jeigu lėšų valstybės paskoloms teikti poreikis, nustatytas pagal prašymų-anketų teikimo duomenis, neviršija atitinkamą semestrą valstybės paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi šio aprašo 66 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti studentai, tinkamai užpildę ir pateikę Fondui prašymą-anketą gauti valstybės paskolą.

Jeigu lėšų poreikis valstybės paskoloms, nustatytas pagal prašymų-anketų teikimo duomenis, viršija atitinkamą semestrą šioms paskoloms teikti numatytą valstybės lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į valstybės paskoloms numatytą lėšų sumą ir studentų, pretenduojančių gauti valstybės paskolas, konkursinę eilę, sudarytą vadovaujantis šio aprašo 30.2.2–30.2.7 punktų (išskyrus šio aprašo 30.2.3.3 punktą) nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

73. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą pagal šio aprašo 30.2.2 papunktyje nurodytus kriterijus ir tai nurodo pildydamas prašymą-anketą, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 30.2.2 papunktyje nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Studentams, kurie šiame punkte nurodytų dokumentų Fondui nepateikia iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, pirmenybė gauti valstybės paskolą neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

74. Su kiekvienu studentu, kuriam siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartį, Fondo direktorius arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo Fondo tinklalapyje pasirašo valstybės paskolos sutartį. Valstybės paskolos sutarties tipinę formą tvirtina Fondo direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

 

75. Valstybės paskolos sutartyje nustatomos valstybės paskolos suteikimo ir grąžinimo sąlygos, kurios negali prieštarauti šio aprašo ir kitų teisės aktų nuostatoms.

76. Pasirašydamas valstybės paskolos sutartį, studentas ar jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti:

76.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

76.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu valstybės paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

77. Valstybės paskolos sutartis nesudaroma su studentu:

77.1. nepateikusiu šio aprašo 76 punkte nurodytų dokumentų;

77.2. iki valstybės paskolos sutarties pasirašymo raštu atsisakiusiu valstybės paskolos;

77.3. išbrauktu iš studentų sąrašų ar nutraukusiu studijas;

77.4. nepasirašiusiu valstybės paskolos sutarties per 25 darbo dienas nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo;

77.5. iki valstybės paskolos sutarties pasirašymo atsiradus ir (arba) paaiškėjus šio aprašo 66 punkte nurodytoms aplinkybėms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

77.6. Neteko galios nuo 2010-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin. 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

78. Valstybės paskolos lėšos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervedamos į valstybinės aukštosios mokyklos sąskaitą.

79. Valstybės paskola neišmokama paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų ar paskolos gavėjui raštu atsisakius valstybės paskolos, taip pat atsiradus ir (arba) paaiškėjus šio aprašo 66 punkte nurodytoms aplinkybėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

 

80. Tais atvejais, kai po valstybės paskolos pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų įmoka už studentą jau sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda studentui paskolos studijų įmokai mokėti lėšas.

 

XII. VALSTYBĖS PASKOLŲ GRĄŽINIMAS

 

81. Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų.

82. Valstybės paskolos gali būti apmokėtos įstaigų, įmonių, organizacijų arba fizinių asmenų lėšomis.

83. Valstybės paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies ir turi būti mokamos kartu su grąžinama valstybės paskolos dalimi. Palūkanų dydis – 5 procentai.

84. Už laiku negrąžintą valstybės paskolą ar jos dalį ir laiku nesumokėtas palūkanas skaičiuojami delspinigiai – 0,02  procento laiku negrąžintos valstybės paskolos ar jos dalies ir palūkanų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

85. Valstybės paskolos grąžinamos lygiomis dalimis kas ketvirtį – nuo ketvirčio pirmojo mėnesio 1 dienos iki trečiojo mėnesio 10 dienos. Valstybės paskolos grąžinimo terminas nustatomas vadovaujantis nuostata, kad valstybės paskola studijų įmokai grąžinama per laiką, ne daugiau kaip 3 kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gautos valstybės paskolos. Valstybės paskolos grąžinimo grafikas sudaromas pagal aukštosios mokyklos nurodytą studento numatomą studijų baigimo datą. Paskolos gavėjas, baigęs studijas anksčiau arba vėliau nei valstybės paskolos grąžinimo grafike nurodyta studijų baigimo data, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą.

86. Paskolos gavėjas gali grąžinti valstybės paskolą ar jos dalį ir anksčiau, negu numatyta valstybės paskolos sutartyje. Tokiu atveju palūkanos perskaičiuojamos ir mokamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies.

87. Valstybės paskola laikoma grąžinta, kai grąžinama visa jos suma, priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai.

88. Nuo valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis. Prašymą ir atleidimo nuo valstybės paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

 

89. Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, kurie saugomi Fonde, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:

89.1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo – nedarbingumo laikotarpiui;

89.2. dėl nėštumo ir gimdymo – nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;

89.3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, – iki vaikui sukaks 3 metai;

89.4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, – studijų laikotarpiui;

89.5. bedarbiams – įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;

89.6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, – ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;

89.7 kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

90. Jeigu paskolos gavėjas valstybės paskolos, jos dalies, priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių negrąžina, suma išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

91. Valstybės paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

92. Konkrečios valstybės paskolos grąžinimo sąlygos ir atsakomybė už netinkamą valstybės paskolos sutarties vykdymą ar jos nevykdymą turi būti nurodytos valstybės paskolos sutartyje.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 875, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3969 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000875

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 831, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 89-4257 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000831

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1429, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 151-7115 (2011-12-10), i. k. 1111100NUTA00001429

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 891, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 88-4584 (2012-07-24), i. k. 1121100NUTA00000891

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1001, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-12-17, i. k. 2014-19875

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 956, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13791

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 372, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07861

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo