Suvestinė redakcija nuo 2009-08-30 iki 2010-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 64-2569, i. k. 1091100NUTA00000480

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. 480

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 74 straipsnio 2 dalimi ir 94 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui iki 2009 m. gruodžio 31 d. vykdyti šio nutarimo 1 punktu patvirtintame apraše Valstybiniam studijų fondui nustatytas funkcijas.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 124-5648);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1419 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 109-4876);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 942 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 104-3977);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1152 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2073 „Dėl Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 115-4688).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480

 

VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) reglamentuoja valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentams (toliau kartu vadinama – paskolos) suteikimą, administravimą ir grąžinimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Paskolos gavėjas – asmuo, gavęs paskolą šio aprašo nustatyta tvarka.

Valstybės remiamoms paskoloms teikti numatyta lėšų suma – maksimali lėšų suma, kurią kredito įstaigos, su kuriomis šio aprašo nustatyta tvarka yra pasirašytos sutartys dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos, įsipareigoja ir sutinka skirti atitinkamais metais valstybės remiamoms paskoloms teikti, neviršydamos Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto valstybės remiamų paskolų limito.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos finansinių įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891) ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) vartojamas sąvokas.

3. Valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama – Fondas) taip:

3.1. Fondas, administruodamas valstybės paskolas, planuoja lėšų poreikį valstybės paskoloms teikti, formuoja studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašus, organizuoja ir vykdo paskolų sutarčių su studentais pasirašymą ir paskolų išmokėjimą, atlieka sutarčių vykdymo priežiūrą, kontroliuoja paskolų grąžinimo procesą iki visiško atsiskaitymo, vykdo kitas su valstybės paskolų administravimu susijusias funkcijas.

3.2. Fondas, administruodamas valstybės remiamas paskolas, planuoja lėšų poreikį valstybės remiamoms paskoloms teikti, šių paskolų palūkanoms apmokėti valstybės lėšomis, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir šio aprašo 49 ir 52 punktuose nurodytiems įsipareigojimams (toliau vadinama – kiti įsipareigojimai) vykdyti, apmoka valstybės lėšomis valstybės remiamų paskolų palūkanas, vykdo valstybės įsipareigojimus pagal valstybės garantiją ir kitus įsipareigojimus, atlieka kredito įstaigai už paskolos gavėją sumokėtų lėšų išieškojimą, formuoja studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašus, studentų, pretenduojančių gauti valstybės remiamas paskolas, konkursines eiles ir studentų konkursines eiles palūkanoms apmokėti valstybės lėšomis, teikia kredito įstaigoms informaciją, kurios reikia valstybės remiamoms paskoloms teikti, kaupia duomenis apie sudarytas paskolos sutartis, išmokėtas paskolas, paskolų grąžinimą ir vykdo kitas su valstybės remiamų paskolų administravimu susijusias funkcijas.

4. Fondas turi teisę gauti iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kredito įstaigų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų asmenų informaciją, kurios reikia valstybės paskoloms ir valstybės remiamoms paskoloms administruoti.

5. Mokslo ir studijų institucijos teikia Fondui informaciją apie tai, ar asmuo yra tos mokslo ir studijų institucijos studentas, duomenis apie šio asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų kainą ar jos dalį, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą), studentus, išbrauktus iš studentų sąrašų, sustabdžiusius ar atnaujinusius studijas, ir kitą informaciją.

 

II. PASKOLŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

 

6. Valstybės paskola yra paskola studijų įmokai mokėti. Ji teikiama iš valstybės lėšų šio aprašo nustatyta tvarka. Šios paskolos suma per semestrą negali viršyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto studijų įmokos dydžio už semestrą.

7. Valstybės remiama paskola yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų šio aprašo nustatyta tvarka. Valstybės remiamos paskolos yra:

7.1. paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;

7.2. paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) 50 dydžių;

7.3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių.

8. Paskolos gavėjo bendra šio aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI dydžiai (toliau vadinama – maksimali paskolų suma). Fondo direktoriaus sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Fondo ir studentų atstovai, taip pat gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai (toliau vadinama – Fondo direktoriaus sudaryta komisija), gavusi paskolos gavėjo prašymą, gali priimti sprendimą dėl paskolos gavėjo maksimalios paskolų sumos padidinimo. Priimant šį sprendimą, atsižvelgiama į paskolos gavėjo studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą) ir bendrą studijų kainą.

 

III. LĖŠŲ PASKOLOMS PASKIRSTYMAS

 

9. Valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti gali būti naudojamos Fondui šiam tikslui skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas) lėšos, taip pat lėšos, sukauptos iš grąžinamų paskolų, palūkanų bei delspinigių, ir kitos šiam tikslui skirtos lėšos.

10. Fondui skirtos valstybės biudžeto lėšos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti naudojamos pagal specialią Fondo programą. Fondo valdyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo šios programos lėšas paskirsto valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.

Ne mažiau kaip pusė valstybės paskoloms teikti skirtų lėšų atidedama rudens semestrui.

Valstybės biudžeto lėšos, šio aprašo 55 punkte nurodytais atvejais skiriamos valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti studijų metu pagal einamaisiais metais sudaromas naujas paskolos sutartis, neturi viršyti 10 procentų palūkanų sumos, apskaičiuotos metams nuo Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto valstybės remiamų paskolų limito sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

 

11. Sprendimus dėl Fondo lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių panaudojimo priima Fondo valdyba, atsižvelgdama į tai, kiek reikės lėšų valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti. Fondas, panaudodamas lėšas iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kasmet kaupia lėšas valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.

12. Sprendimus dėl nepanaudotų lėšų perskirstymo priima Fondo direktorius.

13. Fondo lėšos, skirtos valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, pirmiausia naudojamos apmokėti palūkanoms paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu ir pagal jau sudarytas paskolos sutartis, po to – apmokėti palūkanoms studijų metu pagal sudaromas naujas paskolos sutartis.

14. Lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, taip pat kitos šio aprašo 9 punkte nurodytoms reikmėms skirtos nebiudžetinės lėšos apskaitomos atskiroje Fondo sąskaitoje. Metams pasibaigus, šios sąskaitos lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami.

 

IV. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ TEIKĖJAI

 

15. Valstybės remiamas paskolas teikia Finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktos kredito įstaigos, su kuriomis šio aprašo 18 punkte nustatyta tvarka pasirašytos sutartys dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos.

16. Kredito įstaigų atranką vykdo finansų ministro sudaryta komisija, į kurią įeina Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Fondo ir studentų atstovai, taip pat gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai. Ši komisija nustato reikalavimus valstybės remiamas paskolas teikiančioms kredito įstaigoms ir valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygas (toliau vadinama – nustatyti reikalavimai ir valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos).

17. Valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygose numatomos valstybės garantijos sąlygos, palūkanų tipas ir maksimalus dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maksimalus maržos dydis), valstybės remiamų paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, standartinės valstybės remiamos paskolos sutarties su studentu sąlygos, minimali ir maksimali lėšų sumos, kurias kredito įstaiga įsipareigoja ir sutinka skirti valstybės remiamoms paskoloms teikti, ir kita.

18. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 15 d. finansų ministras ar jo įgaliotas asmuo su kredito įstaigomis, atitinkančiomis nustatytus reikalavimus ir sutinkančiomis su nustatytomis valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygomis, pasirašo sutartis dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos.

19. Fondas ir valstybės remiamas paskolas teikiančios kredito įstaigos pasirašo bendradarbiavimo sutartis, kuriose nustatomos keitimosi informacija, palūkanų mokėjimo valstybės lėšomis, valstybės įsipareigojimų pagal valstybės garantiją ir kitų įsipareigojimų vykdymo sąlygos, tvarka ir kita. Šios sutarties nuostatos negali prieštarauti šio aprašo reikalavimams, taip pat finansų ministro ir kredito įstaigų pasirašytų sutarčių dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos nuostatoms.

 

V. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ GAVĖJAI

 

20. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, išskyrus šio aprašo 23 punkte nurodytus studentus.

21. Paskolą studijų kainai sumokėti gali gauti šio aprašo 20 punkte nurodyti studentai, mokantys visą studijų kainą ar jos dalį.

22. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis gali gauti šio aprašo 20 punkte nurodyti studentai, kurie mokosi pagal studijų programos dalį pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

23. Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:

23.1. kurie neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;

23.2. kurių bendra šio aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų šio aprašo 8 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą maksimalią paskolų sumą;

23.3. kurie yra laikinai sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje;

23.4. kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šio aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas, iki šio aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis.

 

VI. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ TEIKIMO PROCEDŪROS

 

24. Valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet, rudens semestre, vadovaujantis Paskolų teikimo studentams nuostatais, kuriuos tvirtina Fondo direktorius, suderinęs su Fondo valdyba (toliau vadinama – Paskolų teikimo studentams nuostatai). Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis papildomai teikiamos ir pavasario semestre. 

25. Valstybės remiamos paskolos teikiamos studentui vieniems studijų metams.

26. Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo užsiregistruoti Fondo internetiniame tinklalapyje – užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą. Prašymo-anketos formą tvirtina Fondo direktorius.

Jeigu studento asmens tapatybė pildant prašymą-anketą nebuvo patvirtinta, studentas ar jo įgaliotas asmuo iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos privalo pateikti Fondui tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą-anketą.

27. Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo pradžią, studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas, numatomą siūlymo sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis datą ir standartines valstybės remiamos paskolos sutarties su studentu sąlygas. Apie tai jis informuoja mokslo ir studijų institucijas, aukštųjų mokyklų studentų atstovybes ir valstybės remiamas paskolas teikiančias kredito įstaigas. Valstybės remiamų paskolų teikimas paskoloms dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestre skelbiamas ir šiame punkte nurodyta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo. Šiame punkte nurodyta informacija skelbiama ir Fondo internetiniame tinklalapyje.

28. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos mokslo ir studijų institucija Fondo prašymu patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti valstybės remiamą paskolą, yra tos mokslo ir studijų institucijos studentas, ir pateikia Fondui duomenis apie šio asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų kainą ar jos dalį, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą). Studentui pretenduojant gauti paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, mokslo ir studijų institucija taip pat patvirtina, kad šis studentas mokysis pagal studijų programos dalį pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, ir nurodo šių studijų trukmę.

29. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Per 3 darbo dienas nuo šio sąrašo patvirtinimo Fondo internetiniame tinklalapyje skelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašas, valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios valstybės remiamas paskolas studentams, taip pat kita su valstybės remiamų paskolų teikimu susijusi informacija ir apie tai Paskolų teikimo studentams nuostatų nustatyta tvarka informuojami užsiregistravę studentai, mokslo ir studijų institucijos, aukštųjų mokyklų studentų atstovybės ir valstybės remiamas paskolas teikiančios kredito įstaigos.

30. Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis, nustatytas pagal studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje duomenis, neviršija valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi šio aprašo 20 punkte nurodyti studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti.

Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašas sudaromas laikantis šių nuostatų:

30.1. Be konkurso į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

30.1.1. prašantys paskolos studijų kainai sumokėti:

30.1.1.1. kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

30.1.1.2. kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jiems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

30.1.1.3. kurie Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju yra netekę valstybės finansavimo studijoms;

30.1.2. prašantys paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

30.2. Šio aprašo 30.1 punkte nenurodyti studentai į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami atsižvelgiant į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų sumą ir studentų, pretenduojančių gauti valstybės remiamas paskolas, konkursinę eilę. Studento vieta konkursinėje eilėje nustatoma laikantis šių nuostatų (prioriteto mažėjimo tvarka):

30.2.1. Atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi studentas:

30.2.1.1. prašantis paskolos studijų kainai sumokėti;

30.2.1.2. prašantis paskolos gyvenimo išlaidoms.

30.2.2. Pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi studentas, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų, nustatytų atsižvelgiant į studento socialinę padėtį:

30.2.2.1. kuris yra iš šeimos arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

30.2.2.2. kuriam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

30.2.2.3. kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

30.2.3. Pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi:

30.2.3.1. pirmosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų studentas;

30.2.3.2. antrosios pakopos studijų studentas arba studentas, studijuojantis pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą (išskyrus rezidentus);

30.2.3.3. trečiosios pakopos ar rezidentūros studijų studentas.

30.2.4. Pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi:

30.2.4.1. studentas, kuriam atitinkamos pakopos studijoms, vientisosioms arba atitinkamoms laipsnio nesuteikiančioms studijoms, kurioms prašoma paskola, šio aprašo nustatyta tvarka jau buvo skirta paskola;

30.2.4.2. šio aprašo 30.2.4.1 punkte nenurodytiems studentams.

30.2.5. Pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi:

30.2.5.1. nuolatinės formos studijų studentas;

30.2.5.2. ištęstinės formos studijų studentas.

30.2.6. Jeigu negalima nustatyti studento vietos konkursinėje eilėje vadovaujantis šio aprašo 30.2.1–30.2.5 punktais, atsižvelgiama į studento studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

30.2.7. Jeigu negalima nustatyti studento vietos konkursinėje eilėje vadovaujantis šio aprašo 30.2.1–30.2.6 punktais, atsižvelgiama į tai, kuris iš studentų anksčiau užsiregistravo Fondo internetiniame tinklalapyje, užpildydamas prašymą-anketą atitinkamai valstybės remiamai paskolai gauti.

31. Tais atvejais, kai studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą pagal šio aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2 ir 30.2.2 punktuose nurodytus kriterijus ir tai nurodė pildydamas prašymą-anketą, iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos studentas arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2 ir 30.2.2 punktuose nurodytus kriterijus (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Jeigu Fondas iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos negauna šiame punkte nurodytų dokumentų, studentams pirmenybė gauti valstybės remiamą paskolą neteikiama.

 

VII. VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS

IR PASKOLOS IŠMOKĖJIMAS

 

32. Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo Fondo internetiniame tinklalapyje dienos turi pateikti kredito įstaigai šio aprašo 33 punkte nurodytus dokumentus.

33. Studentas arba jo įgaliotas asmuo kredito įstaigai privalo pateikti:

33.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

33.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

34. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio aprašo 33 punkte nurodytų dokumentų pateikimo kredito įstaigai studentas ir kredito įstaiga pasirašo valstybės remiamos paskolos sutartį arba šio aprašo 36 ar 37 punkte nurodytais atvejais kredito įstaiga atsisako pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį ir informuoja apie tai studentą.

35. Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos valstybės remiamos paskolos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Šios sąlygos negali prieštarauti šio aprašo ir kitų teisės aktų nuostatoms.

36. Valstybės remiamos paskolos sutartis nesudaroma su studentu:

36.1. nepateikusiu šio aprašo 33 punkte nurodytų dokumentų;

36.2. iki valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo raštu atsisakiusiu valstybės remiamos paskolos;

36.3. išbrauktu iš studentų sąrašų arba nutraukusiu studijas;

36.4. nepasirašiusiu valstybės remiamos paskolos sutarties per 25 darbo dienas nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo Fondo internetiniame tinklalapyje;

36.5. iki valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo paaiškėjus šio aprašo 23 punkte nurodytoms aplinkybėms;

36.6. tais atvejais, kai studento asmens tapatybė pildant prašymą-anketą nebuvo patvirtinta, – nepateikusiu Fondui tinkamai užpildyto ir pasirašyto prašymo-anketos iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos.

37. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

38. Mokslo ir studijų institucijos informaciją apie nutraukusius arba sustabdžiusius studijas, išbrauktus iš studentų sąrašų studentus, pateikusius prašymą-anketą gauti valstybės remiamą paskolą ar gavusius šią paskolą, Fondui pateikia per 3 darbo dienas po studijų nutraukimo, sustabdymo ar asmens išbraukimo iš studentų sąrašų.

39. Valstybės remiamos paskolos išmokamos taip:

39.1. Paskola studijų kainai sumokėti pervedama į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Antroji paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip iki tų studijų metų kovo 15 dienos. Tais atvejais, kai po paskolos studijų kainai sumokėti pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų kaina už studentą jau sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda paskolos studijų kainai sumokėti lėšas studentui.

39.2. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Baigiamųjų kursų studentams paskola gyvenimo išlaidoms išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki studijų baigimo.

39.3. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

40. Valstybės remiama paskola neišmokama arba jos mokėjimas nutraukiamas paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų, raštu atsisakius valstybės remiamos paskolos ar jos dalies, taip pat paaiškėjus šio aprašo 23 punkte nurodytoms aplinkybėms.

41. Kredito įstaigos teikia Fondui informaciją apie sudarytas valstybės remiamų paskolų sutartis, valstybės remiamų paskolų dalių išmokėjimą, išmokėtas valstybės remiamas paskolas, valstybės remiamas paskolas, kurių mokėjimas nutrauktas, ir informaciją, susijusią su valstybės remiamų paskolų grąžinimu.

42. Fondas kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos, pagal Finansų ministerijos nustatytas taisykles teikia Finansų ministerijai valstybės remiamų paskolų panaudojimo ir grąžinimo ataskaitas.

 

VIII. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ GRĄŽINIMAS

 

43. Už naudojimąsi valstybės remiama paskola paskolos gavėjui skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies.

44. Valstybės remiamą paskolą grąžinti paskolos gavėjas pradeda ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo atitinkamos pakopos, vientisųjų ar laipsnio nesuteikiančių studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Palūkanas paskolos gavėjas pradeda mokėti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos, išskyrus šio aprašo 55 punkte nurodytus atvejus. Valstybės remiama paskola grąžinama lygiomis dalimis ir palūkanos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies mokamos kiekvieną mėnesį pagal valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.

45. Paskolos gavėjas valstybės remiamą paskolą grąžina ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios. Atidėjus paskolos grąžinimą šio aprašo 50 ir 51 punktuose nustatytais atvejais, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui.

46. Paskolos gavėjas, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba vėliau nei numatoma studijų baigimo data, arba išbrauktas iš studentų sąrašų, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą.

47. Valstybės remiama paskola gali būti apmokėta iš įstaigų, įmonių, organizacijų arba fizinių asmenų, taip pat iš valstybės arba savivaldybių lėšų.

48. Paskolos gavėjas gali grąžinti valstybės remiamą paskolą pirma laiko, t. y. nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui, nustatytam valstybės remiamos paskolos sutartyje. Tokiu atveju paskolos gavėjui baudos ar kiti mokesčiai netaikomi.

49. Nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo. Prašymą ir atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas. Šiais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

50. Paskolos gavėjas ir kredito įstaiga gali susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo. Kredito įstaiga, priėmusi sprendimą atidėti paskolos gavėjui valstybės remiamos paskolos grąžinimą, per 5 darbo dienas privalo apie tai informuoti Fondą. Tais atvejais, kai atitinkamos valstybės remiamos paskolos grąžinimą paskolos gavėjui numatoma atidėti ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui (įskaitant ankstesnius paskolos atidėjimo laikotarpius, kai sprendimą atidėti paskolos grąžinimą priėmė kredito įstaiga), kredito įstaiga turi gauti Fondo sutikimą. 

51. Paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nepavykus su kredito įstaiga susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo šio aprašo 50 punkte nustatyta tvarka, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu. Šiuo atveju paskolos gavėjas turi pateikti Fondui prašymą atidėti paskolos grąžinimą ir šiame punkte išdėstytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Šiuo atveju į Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sudėtį įtraukiamas kredito įstaigos, suteikusios valstybės remiamą paskolą, atstovas. Išnykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, sudarančioms valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo pagrindą, valstybės remiamos paskolos grąžinimas atnaujinamas. Valstybės remiamos paskolos grąžinimas atidedamas metams ir gali būti pratęstas.

Paskolos gavėjams, kuriems Fondo direktoriaus sudaryta komisija atidėjo valstybės remiamos paskolos grąžinimą, kredito įstaiga atideda valstybės remiamos paskolos grąžinimo įmokų mokėjimą. Valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai moka palūkanas, išskyrus šio aprašo 59 punkte nurodytus atvejus.

52. Kai šio aprašo 51 punkte nurodytais atvejais Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės remiamos paskolos grąžinimas paskolos gavėjui buvo atidėtas 4 kartus (įskaitant sprendimus dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo pratęsimo) ir paskolos gavėjas kreipiasi į Fondą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo dar kartą, Fondo direktoriaus sudarytai komisijai nusprendus, kad yra pagrindas atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimą, Fondas perima valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį. Šiuo atveju valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

53. Šio aprašo 49 ir 58 punktuose nurodytus sprendimus Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima, neviršydama valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas, sumos.

54. Paskolos gavėjui mirus, valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama pagal valstybės garantiją.

 

IX. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ PALŪKANŲ APMOKĖJIMAS

VALSTYBĖS LĖŠOMIS

 

541. Jeigu metinė palūkanų, skaičiuojamų studijų metu už naudojimąsi paskola studijų kainai sumokėti, norma viršija 5 procentus, šių palūkanų dalis, viršijanti 5 procentus, apmokama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Ši nuostata netaikoma šio aprašo 55 punkte nurodytais atvejais, kai apmokamos visos palūkanos, taip pat šio aprašo 58 punkte nurodytais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

 

55. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Tais atvejais, kai lėšų palūkanoms apmokėti poreikis viršija šiam tikslui skirtas valstybės lėšas, palūkanos apmokamos atsižvelgiant į turimas lėšas ir šio aprašo 56 punkte nustatyta tvarka sudarytą studentų konkursinę eilę palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti (toliau šiame skyriuje vadinama – konkursinė eilė). Tai, kad šiame punkte nurodytos palūkanos studentui bus apmokamos valstybės lėšomis, nurodoma studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąraše. Šiame punkte nurodytu atveju paskolos gavėjas palūkanas mokėti pradeda po studijų baigimo.

56. Studento vieta konkursinėje eilėje nustatoma laikantis šių nuostatų (prioriteto mažėjimo tvarka):

56.1. Pirmenybė teikiama studentui, atitinkančiam bent vieną iš šių kriterijų, nustatytų atsižvelgiant į studento socialinę padėtį:

56.1.1. kuris yra iš šeimos arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

56.1.2. kuriam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

56.1.3. kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

56.2. Atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, pirmenybė teikiama studentui:

56.2.1. kuris prašo paskolos studijų kainai sumokėti. Pirmenybė teikiama studentui, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju netekusiam valstybės finansavimo studijoms;

56.2.2. kuris prašo paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis;

56.2.3. kuris prašo paskolos gyvenimo išlaidoms.

56.3. Pirmenybė teikiama:

56.3.1. pirmosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų studentui;

56.3.2. antrosios pakopos studijų studentui arba studentui, studijuojančiam pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą (išskyrus rezidentus);

56.3.3. trečiosios pakopos ar rezidentūros studijų studentui.

56.4. Pirmenybė teikiama:

56.4.1. nuolatinės formos studijų studentui;

56.4.2. ištęstinės formos studijų studentui.

56.5. Jeigu negalima nustatyti studento vietos konkursinėje eilėje vadovaujantis šio aprašo 56.1–56.4 punktais, atsižvelgiama į studento studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

56.6. Jeigu negalima nustatyti studento vietos konkursinėje eilėje vadovaujantis šio aprašo 56.1–56.5 punktais, atsižvelgiama į tai, kuris iš studentų anksčiau užsiregistravo Fondo internetiniame tinklalapyje, užpildydamas prašymą-anketą atitinkamai valstybės remiamai paskolai gauti.

57. Tais atvejais, kai studentas nori pasinaudoti pirmumo teise apmokėti palūkanas valstybės lėšomis pagal  šio aprašo 56.1 punkte nurodytus kriterijus ir tai nurodė pildydamas prašymą-anketą, iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos studentas arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 56.1 punkte nurodytus kriterijus (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Jeigu Fondas iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos negauna šiame punkte nurodytų dokumentų, studentui pirmenybė apmokėti palūkanas valstybės lėšomis neteikiama.

58. Paskolos gavėjui, laikinai sustabdžiusiam studijas, šio aprašo 541 ir 55 punktuose nurodytos palūkanos valstybės lėšomis neapmokamos. Fondo direktoriaus sudaryta komisija, gavus paskolos gavėjo, sustabdžiusio studijas, prašymą ir prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, gali nuspręsti apmokėti šio aprašo 55 punkte nurodytas palūkanas iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

 

59. Paskolos gavėjams, kuriems šio aprašo 51 punkte nustatyta tvarka buvo atidėtas valstybės remiamos paskolos grąžinimas ir kurie yra bedarbiai ar nedirbantys asmenys, auginantys vaiką iki jam sueis 3 metai, valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo metu skaičiuojamos palūkanos apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

 

X. VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ GARANTAVIMAS

 

60. Užtikrinant valstybės remiamų paskolų grąžinimą kredito įstaigoms, valstybė teikia garantijas kredito įstaigoms pagal sutartis dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos. Valstybės garantijų apskaitą vykdo Fondas.

61. Valstybės garantijos teikimo sąlygos išdėstomos sutartyje su kredito įstaiga dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos. Šioje sutartyje nurodoma valstybės garantijos suteikimo procedūros, įvykiai, kuriems įvykus kredito įstaiga įgyja teisę reikalauti įsipareigojimų pagal suteiktą valstybės garantiją įvykdymo, ir įvykiai, kuriems įvykus kredito įstaiga šios teisės neįgyja, valstybės garantijos išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, terminai ir kitos sąlygos.

62. Valstybės garantija dėl visos valstybės remiamos paskolos sumos ir palūkanų teikiama visą valstybės remiamos paskolos ir palūkanų grąžinimo laikotarpį. Kredito įstaigai atidėjus valstybės remiamos paskolos grąžinimą šio aprašo 50 ir 51 punktuose nurodytais atvejais ir pratęsus valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą šio aprašo 45 punkte nustatyta tvarka, valstybės garantija prasitęsia valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui.

63. Fondas vykdo valstybės įsipareigojimus kredito įstaigoms pagal valstybės garantiją iš tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Fondo sukauptų lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių. Tais atvejais, kai šių lėšų nepakanka, Finansų ministerija pagal Fondo pateiktą paraišką įvykdo kredito įstaigoms įsipareigojimus pagal valstybės garantiją teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai pagal valstybės remiamos paskolos sutartį, taip pat šio aprašo 52 punkte nurodytais atvejais, turi reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kuri buvo sumokėta valstybės remiamą paskolą suteikusiai kredito įstaigai už paskolos gavėją. Paskolos gavėją atleidus nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo šio aprašo 49 punkte nustatyta tvarka ar paskolos gavėjui mirus, už paskolos gavėją kredito įstaigai sumokėtos lėšos neišieškomos.

65. Jeigu paskolos gavėjas nevykdo įsipareigojimo grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą, šis įsiskolinimas išieškomas iš paskolos gavėjo teisės aktų nustatyta tvarka. Šiais atvejais už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami 0,02 procento reikalavimo sumos dydžio delspinigiai. Fondo išieškotos lėšos naudojamos ir apskaitomos kaip lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių.

 

XI. VALSTYBĖS PASKOLŲ TEIKIMAS

 

66. Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką, išskyrus studentus:

66.1. kurių bendra šio aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų šio aprašo 8 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą maksimalią paskolų sumą;

66.2. kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje;

66.3. kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal šio aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas, iki šio aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis.

67. Valstybės paskola gali būti skiriama studentui kas semestrą. Valstybės paskola teikiama 2 kartus per metus, pavasario ir rudens semestruose, laikantis Paskolų teikimo studentams nuostatų.

68. Studentas, norėdamas gauti valstybės paskolą studijų įmokai mokėti, privalo užsiregistruoti Fondo internetiniame tinklalapyje – užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą. Prašymo-anketos formą tvirtina Fondo direktorius. Studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pradžios ir pabaigos datą skelbia Fondas.

Jeigu studento asmens tapatybė pildant prašymą-anketą nebuvo patvirtinta, studentas ar jo įgaliotas asmuo iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos privalo pateikti Fondui tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą-anketą.

69. Valstybės paskolų teikimo pradžia pavasario semestre skelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo, o rudens semestre – ne vėliau kaip rugpjūčio 20 dieną.

70. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos aukštoji mokykla Fondo prašymu patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti valstybės paskolą, yra tos aukštosios mokyklos studentas, ir pateikia Fondui duomenis apie šio asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų įmoką ir studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

71. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą, nustato sutarčių pasirašymo pradžios ir pabaigos datas ir apie tai Paskolų teikimo studentams nuostatų nustatyta tvarka informuoja užsiregistravusius studentus, aukštąsias mokyklas ir jų studentų atstovybes.

72. Tais atvejais, kai lėšų valstybės paskoloms teikti poreikis, nustatytas pagal studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje duomenis, neviršija valstybės paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi šio aprašo 66 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės paskolai gauti.

Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės paskoloms, nustatytas pagal studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje duomenis, viršija šioms paskoloms teikti numatytą valstybės lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į valstybės paskoloms numatytą lėšų sumą ir studentų, pretenduojančių gauti valstybės paskolas, konkursinę eilę, sudarytą vadovaujantis šio aprašo 30.2.2–30.2.7 punktų (išskyrus šio aprašo 30.2.3.3 punktą) nuostatomis.

73. Tais atvejais, kai studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą pagal šio aprašo 30.2.2 punkte nurodytus kriterijus ir tai nurodė pildydamas prašymą-anketą, iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos studentas arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 30.2.2 punkte nurodytus kriterijus (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Jeigu Fondas iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos negauna šiame punkte nurodytų dokumentų, studentams pirmenybė gauti valstybės paskolą neteikiama.

74. Su kiekvienu studentu, kuriam siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartį, Fondo direktorius arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo pasirašo valstybės paskolos sutartį. Valstybės paskolos sutarties tipinę formą tvirtina Fondo direktorius.

75. Valstybės paskolos sutartyje nustatomos valstybės paskolos suteikimo ir grąžinimo sąlygos, kurios negali prieštarauti šio aprašo ir kitų teisės aktų nuostatoms.

76. Pasirašydamas valstybės paskolos sutartį, studentas ar jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti:

76.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

76.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu valstybės paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

77. Valstybės paskolos sutartis nesudaroma su studentu:

77.1. nepateikusiu šio aprašo 76 punkte nurodytų dokumentų;

77.2. iki valstybės paskolos sutarties pasirašymo raštu atsisakiusiu valstybės paskolos;

77.3. išbrauktu iš studentų sąrašų ar nutraukusiu studijas;

77.4. nepasirašiusiu valstybės paskolos sutarties per 25 darbo dienas nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo;

77.5. iki valstybės paskolos sutarties pasirašymo paaiškėjus šio aprašo 66.1–66.3 punktuose nurodytoms aplinkybėms;

77.6. tais atvejais, kai studento asmens tapatybė pildant prašymą-anketą nebuvo patvirtinta, – nepateikusiu Fondui tinkamai užpildyto ir pasirašyto prašymo-anketos iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos.

78. Valstybės paskolos lėšos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervedamos į valstybinės aukštosios mokyklos sąskaitą.

79. Valstybės paskola neišmokama paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų ar paskolos gavėjui raštu atsisakius valstybės paskolos, taip pat paaiškėjus šio aprašo 66.1–66.3 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

80. Tais atvejais, kai po valstybės paskolos pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų įmoka už studentą jau sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda studentui paskolos studijų įmokai mokėti lėšas.

 

XII. VALSTYBĖS PASKOLŲ GRĄŽINIMAS

 

81. Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų.

82. Valstybės paskolos gali būti apmokėtos įstaigų, įmonių, organizacijų arba fizinių asmenų lėšomis.

83. Valstybės paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies ir turi būti mokamos kartu su grąžinama valstybės paskolos dalimi. Palūkanų dydis – 5 procentai.

84. Už laiku negrąžintą valstybės paskolą ar jos dalį ir laiku nesumokėtas palūkanas skaičiuojami delspinigiai – 0,02  procento laiku negrąžintos valstybės paskolos ar jos dalies ir palūkanų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

85. Valstybės paskolos grąžinamos lygiomis dalimis kas ketvirtį – nuo ketvirčio pirmojo mėnesio 1 dienos iki trečiojo mėnesio 10 dienos. Valstybės paskolos grąžinimo terminas nustatomas vadovaujantis nuostata, kad valstybės paskola studijų įmokai grąžinama per laiką, ne daugiau kaip 3 kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gautos valstybės paskolos. Valstybės paskolos grąžinimo grafikas sudaromas pagal aukštosios mokyklos nurodytą studento numatomą studijų baigimo datą. Paskolos gavėjas, baigęs studijas anksčiau arba vėliau nei valstybės paskolos grąžinimo grafike nurodyta studijų baigimo data, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą.

86. Paskolos gavėjas gali grąžinti valstybės paskolą ar jos dalį ir anksčiau, negu numatyta valstybės paskolos sutartyje. Tokiu atveju palūkanos perskaičiuojamos ir mokamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies.

87. Valstybės paskola laikoma grąžinta, kai grąžinama visa jos suma, priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai.

88. Nuo valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais ir pateikę Fondui tai patvirtinančius dokumentus.

89. Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, kurie saugomi Fonde, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:

89.1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo – nedarbingumo laikotarpiui;

89.2. dėl nėštumo ir gimdymo – nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;

89.3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, – iki vaikui sukaks 3 metai;

89.4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, – studijų laikotarpiui;

89.5. bedarbiams – įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;

89.6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, – ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;

89.7 kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

90. Jeigu paskolos gavėjas valstybės paskolos, jos dalies, priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių negrąžina, suma išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

91. Valstybės paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

92. Konkrečios valstybės paskolos grąžinimo sąlygos ir atsakomybė už netinkamą valstybės paskolos sutarties vykdymą ar jos nevykdymą turi būti nurodytos valstybės paskolos sutartyje.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 901, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 103-4299 (2009-08-29), i. k. 1091100NUTA00000901

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo