Suvestinė redakcija nuo 2024-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 53-2116, i. k. 1092330ISAK003D-312

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-16:

Nr. 3D-445, 2020-06-12, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13056

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ REPRODUKCIJOS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-312

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo įgyvendinimo“ 4.3 ir 4.6 papunkčius:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

1.    Tvirtinu pridedamus:

1.1. Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimo, Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registro ir Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pildymo ir naudojimo taisykles.

1.2. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos taisykles.

1.3. Ūkinių gyvūnų sėklinimo savo bandose tvarkos aprašą.

1.4. Ūkinių gyvūnų kergimo apskaitos taisykles.

1.5. Arklinių šeimos ūkinio gyvūno patelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimo ir Arklinių šeimos ūkinio gyvūno jauniklio atvedimo liudijimo pildymo ir naudojimo taisykles.

2. Pavedu Žemės ūkio agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos kontroliuoti duomenų apie ūkinių gyvūnų genetinę medžiagą, sėklinimą ir kergimą perdavimą į interaktyviąsias duomenų bazes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

3. Nurodau VĮ Žemės ūkio duomenų centrui užtikrinti interaktyviųjų duomenų bazių palaikymą, duomenų kaupimą, jų apsaugą, sisteminimą ir informacijos teikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                             KAZYS STARKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-445

redakcija)

 

 

Ūkinių gyvūnų SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMO, Ūkinių gyvūnų SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMŲ REGISTRO IR NEPANAUDOTŲ Ūkinių gyvūnų SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

TAR pastaba. Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimo, Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registro ir Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pildymo ir naudojimo taisyklės įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimo, Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registro ir Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pildymo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Ūkinių gyvūnų, išskyrus arklinių šeimos ūkinių gyvūnų, sėklinimo pažymėjimo pildymo ir išdavimo bei Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registro ir Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pildymo tvarką.

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ūkinių gyvūnų sėklinimas (toliau – sėklinimas) – dirbtinio spermos įleidimo į patelės lytinius organus metodas; biotechnologijos metodas, kuriuo didinamas ūkinių gyvūnų patinų palikuonių skaičius.

2.2. Ūkinių gyvūnų sėklintojas (toliau – sėklintojas) – asmuo, turintis leidimą teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas, arba juridinio asmens, turinčio minėtą leidimą, darbuotojas.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

Ūkinių gyvūnų SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMO PILDYMAS, SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMŲ REGISTRO PILDYMAS IR NAUDOJIMAS IR NEPANAUDOTŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

3. Sėklintojas, atlikęs ūkinio gyvūno, išskyrus kiaulių, sėklinimo paslaugą, VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – Centras) Ūkinių gyvūnų registro Sėklinimo apskaitos modulyje (toliau – SAM) užpildo Taisyklių 1 priede nustatytos formos ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimą (toliau – sėklinimo pažymėjimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

4.    Sėklintojas išspausdina sėklinimo pažymėjimą arba užpildo popierinę sėklinimo pažymėjimo formą, pasirašo ir atiduoda jį ūkinio gyvūno laikytojui (toliau – laikytojas), išskyrus Taisyklių 8 punkte numatytus atvejus.

5. Sėklintojai, išskyrus sėklinančius tik kiaules, ir ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkymo subjektai (išskyrus tik kiaulių genetinės medžiagos produktus) privalo raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėms pateikti Centrui pasirašytus prašymą suteikti prieigą prie Ūkinių gyvūnų registro Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos modulio (toliau – SAP) ir SAM bei Konfidencialumo pasižadėjimą (https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai), o Centras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, suteikia prisijungimo prie SAP ir SAM duomenis bei SAP kodą. Prašyme Sėklintojas ir ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkymo subjektas nurodo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

5.1. fizinis asmuo – vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktinius duomenis (telefono Nr., elektroninio pašto adresą);

5.2. juridinis asmuo ar jo atstovas – pavadinimą, teisinę formą, kodą, įgalioto asmens įgaliojimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

6.    Sėklinimo pažymėjimo išrašymo data turi sutapti su ūkinio gyvūno sėklinimo data.

7.    Sėklinimo pažymėjimo numerį sudaro einamųjų metų datos paskutiniai du skaičiai (pvz., 2021 m. tai bus 21, 2022 m. tai bus 22 ir t. t.), sėklintojo kodo 4 skaitmenys ir sėklinimo pažymėjimo eilės numeris, kuris rašomas didėjančia seka, pradedant nuo 0001 einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

8.    Ūkinių gyvūnų laikytojams, kuriems dėl dažno ūkinių gyvūnų sėklinimo nepatogu laikyti atskirus sėklinimo pažymėjimus, pageidaujant, vietoj sėklinimo pažymėjimų išdavimo sėklintojai gali pildyti Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registrą (toliau – sėklinimo pažymėjimų registras) (Taisyklių 2 priedas). Jeigu ūkyje sėklinimo paslaugas teikia keli sėklintojai, kiekvienas turi pildyti atskirą sėklinimo pažymėjimų registrą.. Sėklinimo pažymėjimų registrai numeruojami, numerį sudaro metai ir mėnuo (pvz., sėklinimo pažymėjimų registro, pildomo 2020 m. rugsėjo mėn., numeris bus 2020-09).

9.    Duomenys apie sėklinimo paslaugos suteikimą sėklinimo pažymėjimų registre įrašomi iš karto suteikus sėklinimo paslaugą. Kiekvieną mėnesį pildomas atskiras sėklinimo pažymėjimų registras.

10.  Sėklinimo pažymėjimus arba sėklinimo pažymėjimų registrus saugo ūkinių gyvūnų laikytojas, o sėklinimo pažymėjimų arba sėklinimo pažymėjimų registrų kopijas saugo sėklintojas ne mažiau kaip 2 metus.

11.  Kai sėklintojai naudoja ir pildo atspausdintų sėklinimo pažymėjimų formas, Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnale (toliau – apskaitos žurnalas) (Taisyklių 3 priedas) registruojami nepanaudotų ir (arba) sugadintų sėklinimo pažymėjimų numeriai.

12.  Apskaitos žurnalas pildomas kiekvienais kalendoriniais metais. Apskaitos žurnalas už kalendorinius metus turi būti baigtas pildyti iki kitų kalendorinių metų sausio 31 d.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.  Už ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų  tinkamą numeraciją ir panaudojimą atsako sėklintojas.

14.  Jeigu sėklinimo pažymėjime, sėklinimo pažymėjimų registre ir apskaitos žurnale įrašai daromi ranka, jie turi būti aiškūs ir įskaitomi.

15. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪA) raštu informuoja Centrą apie leidimų teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

16. Jei suklystama įvedant sėklinimo duomenis į SAM, jame taisyti klaidas turi teisę tik ŽŪA. Sėklintojas ŽŪA pateikia raštu arba el. paštu prašymą dėl klaidų ištaisymo Ūkinių gyvūnų registro Sėklinimo apskaitos modulyje (toliau – prašymas), nurodydamas savo vardą ir pavardę, duomenis, kuriuos prašoma ištaisyti, su prie jo pridėta sėklinimo pažymėjimo arba sėklinimo pažymėjimų registro kopija. Duomenys SAM turi būti ištaisomi per 5 darbo dienas nuo sėklintojo prašymo gavimo dienos ŽŪA nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

17. Duomenys apie sėklintą ūkinį gyvūną, išskyrus kiaules, į SAM turi būti įvesti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atlikto sėklinimo. Už duomenų įvedimą laiku ir jų teisingumą atsako sėklintojas. Sėklintojai, teikiantys kiaulių sėklinimo paslaugas, ataskaitas apie panaudotą kuilių spermą kiaulių sėklinimui turi teikti ŽŪA direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

18.  Asmenys, pažeidę Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimo, Ūkinių

gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registro ir

Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų

apskaitos žurnalo pildymo ir naudojimo taisyklių

1 priedas

 

(Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimo forma)

__________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų laikytojo vardas, pavardė / pavadinimas, gyvūnų laikymo vietos adresas)

 

Ūkinių gyvūnų SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMAS

 

___________Nr.__________

(data)

Ūkinių gyvūnų sėklintojas _____________________________________________  apsėklino:

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

Sėklinamos patelės individualus Nr. (neženklintų kiaulių – bandos numeris)

Reproduktoriaus duomenys

Spermos dozės duomenys

Paslaugos kaina, Eur**

Spermos kaina, Eur**

Sumo-kama suma, Eur**

įmonė

rūšis / veislė*

vardas

individualus Nr.

Techno-logija***

forma (užšaldyta / šviežia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma be PVM

 

 

 

PVM

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Ūkinių gyvūnų sėklintojas                                                 __________________            _________________

                                                                                    (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

SUSIPAŽINAU: _______________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų laikytojo ar atsakingo asmens parašas, vardas ir pavardė)

 

* pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

** neprivaloma pildyti

*** Žymėjimas: S – neseksuota sperma; SEXX – seksuota sperma (mot. lytis) SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis)

Formos pakeitimai:

Nr. 3D-1001, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20889

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimo, Ūkinių

gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registro ir

Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo

pažymėjimų

apskaitos žurnalo pildymo ir naudojimo taisyklių

2 priedas

(Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų registro forma)

 

________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų laikytojo vardas, pavardė / pavadinimas, gyvūnų laikymo vietos adresas)

_________________________________________________________________________

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS NR. __________________________

                                                                                                            

Ūkinių gyvūnų sėklintojas _______________             ________________________ apsėklino:

(vardas, pavardė / pavadinimas)            (sėklinimo data: metai, mėnuo)

 

Sėklinimo pažymėjimo Nr.

Sėklinimo diena (kalendorinė)

Sėklinamos patelės individualus Nr. (neženklintų kiaulių – bandos numeris)

Reproduktoriaus duomenys

Spermos dozės duomenys

Pas-laugos kaina, Eur**

Sper-mos dozės kaina, Eur**

Iš viso, Eur**

Sėklinimą atlikęs asmuo (vardas, pavardė)***

įmonė

rūšis / veislė*

vardas

individualus Nr.

Techno-logija****

forma (užšaldyta / šviežia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų laikytojo ar atsakingo asmens pareigų

pavadinimas                                                              ________________         _______________                                                                                                       

                                                                                 (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

* pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

** Neprivaloma pildyti

*** Pildoma, jeigu sėklinimą atliko sėklintojo – juridinio asmens darbuotojas

**** Žymėjimas: S – neseksuota sperma; SEXX – seksuota sperma (mot. lytis) SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

Formos pakeitimai:

Nr. 3D-1001, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20889

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimo,

Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų

registro ir Nepanaudotų ūkinių gyvūnų

sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo

pildymo ir naudojimo taisyklių

3 priedas

 

(Nepanaudotų ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo forma)

 

 

_______________________________________________________

(ūkinių gyvūnų sėklintojo vardas, pavardė / pavadinimas)

_______________________________________________________

(ūkinių gyvūnų sėklintojo adresas)

 

NEPANAUDOTŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ SĖKLINIMO PAŽYMĖJIMŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Leidimo Nr. ______________________

 

Ūkinių gyvūnų sėklinimo pažymėjimų numeriai

Data

Priežastis (sugadintas / nepanaudotas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkinių gyvūnų sėklintojo parašas:

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-445

redakcija)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

 

TAR pastaba. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos taisyklės įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų (spermos, embrionų ir kiaušialąsčių) registravimą Ūkinių gyvūnų registro Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos modulyje (toliau – SAP), svarbiausius ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos uždavinius ir apskaitoje dalyvaujančių subjektų įsipareigojimus.

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojas – asmuo, kuris turėdamas leidimą teikia ūkinių gyvūnų spermos ėmimo, laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų ėmimo, gamybos, saugojimo, persodinimo, kiaušialąsčių ėmimo ir saugojimo paslaugas, taip pat ūkinių gyvūnų laikytojas, įvežantis į Lietuvos Respublikos teritoriją genetinės medžiagos produktus, skirtus tik savo ūkinių gyvūnų reikmėms.

2.2. Ūkinių gyvūnų sėklintojas – asmuo, turintis leidimą teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas, arba juridinio asmens, turinčio minėtą leidimą, darbuotojas.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai  (toliau – Reglamentas (ES) 2016/1012), Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SUBJEKTAI, DALYVAUJANTYS VYKDANT ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ APSKAITĄ

 

3.    Vykdant ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitą, dalyvauja:

3.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

3.2. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪA);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

3.3. valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Centras);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

3.4. ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai;

3.5. ūkinių gyvūnų sėklintojai ir ūkinių gyvūnų laikytojai, sėklinantys savo ūkinius gyvūnus (toliau kartu – sėklintojai);

3.6. ūkinių gyvūnų laikytojai.

4. ŽŪA kontroliuoja ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų įsigijimą, jos panaudojimą ir apskaitos tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

5. Centras:

5.1. administruoja SAP ir užtikrina tinkamą SAP funkcionavimą;

5.2. apdoroja, įtraukia į apskaitą, susistemina, analizuoja ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos duomenis, rengia klaidų taisymo programas, tikslina, taiso, saugo gautus duomenis SAP;

5.3. ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojų prašymu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas papildo Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazę trūkstamais kilmės duomenimis, įskaitant kraujo laipsnį. Jeigu ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produkto zootechniniame pažymėjime nėra nurodytas kraujo laipsnis, Centras privalo jį apskaičiuoti ūkinių gyvūnų rūšims, numatytoms žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakyme Nr. 3D-14 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 3D-14) šio įsakymo nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

6. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai, laikydamiesi Taisyklių reikalavimų, privalo:

6.1. įsivežti ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus, kurie atitinka 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/686, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429, reikalavimus bei suženklinti vadovaujantis 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/999, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimu ir galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų genetinės medžiagos produktų atsekamumu;

6.2. du kartus per mėnesį, bet ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo įvežimo, registruoti į Lietuvos Respubliką įsivežtus ar ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkymo vietoje iš donorų paimtus / sukauptus, apdorotus, parduotus, išbrokuotus, dovanotus ar kitaip perleistus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus, pildydami pažymas ar ataskaitas (Taisyklių priedai) tiesiogiai SAP arba, jei tai ūkinių gyvūnų laikytojai, įvežę genetinės medžiagos produktus į Lietuvos Respublikos teritoriją, skirtus ne tiekimui į rinką, – savo ūkinių gyvūnų reikmėms, perduoti Centrui pildyti pažymas ir ataskaitas SAP apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų įsigijimą. Apie kiaulių genetinės medžiagos produktus atitinkama informacija turi būti teikiama pagal ŽŪA direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

6.3. du kartus per mėnesį, bet ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo genetinės medžiagos produktų įsigijimo ar pagaminimo datos, Centrui pateikti naujų donorų, kurių genetinės medžiagos produktai buvo įsigyti ar pagaminti, zootechninius pažymėjimus kilmės duomenims (įskaitant ūkinių gyvūnų kraujo laipsnį) papildyti;

6.4. galvijų reproduktoriaus, kuris neturi įvertinimo duomenų ir bus vertinamas pagal palikuonių patelių savybes, patiekti rinkai ne daugiau kaip 3 000 dozių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

7. Sėklintojai ir ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai, laikydamiesi Taisyklių reikalavimų, privalo vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo genetinės medžiagos produktų panaudojimo ar išbrokavimo, į SAP įvesti informaciją apie genetinės medžiagos produktų panaudojimą ar išbrokavimą. Apie kiaulių genetinės medžiagos produktus atitinkama informacija turi būti teikiama pagal ŽŪA direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

8. Sėklintojai ir ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai privalo raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėms pateikti Centrui pasirašytus prašymą suteikti prieigą prie SAP bei Konfidencialumo pasižadėjimą (https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai), o Centras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, suteikia prisijungimo prie SAP duomenis bei SAP kodą. Sėklintojas ir ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkymo subjektas nurodo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

8.1. fizinis asmuo – vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktinius duomenis (telefono Nr., elektroninio pašto adresą);

8.2. juridinis asmuo ar jo atstovas – pavadinimą, teisinę formą, kodą, įgalioto asmens įgaliojimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

 

9. ŽŪA raštu informuoja Centrą apie leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų ėmimo, embrionų gamybos, embrionų saugojimo, ūkinių gyvūnų embrionų persodinimo, ūkinių gyvūnų kiaušialąsčių ėmimo, ūkinių gyvūnų kiaušialąsčių saugojimo paslaugas galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

III SKYRIUS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMAS Ūkinių gyvūnų registro Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos modulyje

 

10SAP registruojama informacija apie visus Lietuvos Respublikoje pagamintus / paimtus ir į Lietuvos Respubliką įvežtus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus, atitinkančius Taisyklių 6.1 papunktį.

11. Naujai paimti, įvežti, pagaminti / paimti ar kitaip įsigyti ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktai užregistruojami SAP tik po to, kai ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai pateikia Centrui genetinės medžiagos produktų donorų kilmės informaciją bei Centras, vadovaudamasis Įsakymu Nr. 3D-14, apskaičiuoja kraujo laipsnį, jei jis nėra nurodytas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

12. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai duomenis apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų surinkimą, įsigijimą, pagaminimą, registruoja SAP, užpildydami Pažymą apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojų surinktus, įsigytus ar pagamintus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus (Taisyklių 1 priedas). Ūkinių gyvūnų laikytojai, įvežę genetinės medžiagos produktus į Lietuvos Respublikos teritoriją, skirtus savo ūkiniams gyvūnams, pateikia duomenis apie įsigytus genetinės medžiagos produktus Centrui, kuris įveda duomenis į SAP.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

13Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai, išskyrus ūkinių gyvūnų laikytojus, įvežusius genetinės medžiagos produktus į Lietuvos Respublikos teritoriją, skirtus savo ūkinių gyvūnų reikmėms, platinantys ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus sėklintojams, ūkinių gyvūnų laikytojams ar kitiems ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojams, įskaitant ir išplatinimą į kitas šalis, du kartus per mėnesį, bet ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jų išplatinimo dienos, perduoda informaciją į SAP, užpildydami Pažymą apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojų išplatintus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus (Taisyklių 2 priedas).

14Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai, sėklintojai ir ūkinių gyvūnų laikytojai išplatintus genetinės medžiagos produktus pajamuoja tiesiogiai SAP.

15Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojai, sėklintojai ir ūkinių gyvūnų laikytojai genetinės medžiagos produktų brokavimą registruoja SAP, pildydami Pažymą apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų išbrokavimą (atitinkamai Taisyklių 3 arba 4 priedai).

16 SAP ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojams, sėklintojams ir ūkinių gyvūnų laikytojams suformuojamos ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų panaudojimo ataskaitos, kuriose kergimo (sėklinimo) duomenų įvedimo metu nurodomi turimų reproduktorių spermos dozių likučiai. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų panaudojimo apyvartos ataskaita sėklintojams ir ūkinių gyvūnų laikytojams pagal ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojus suformuojama pagal Taisyklių 5 priedą, Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų panaudojimo apyvartos ataskaita ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojams pagal sėklintojus ir ūkinių gyvūnų laikytojus suformuojama pagal Taisyklių 6 priedą, o Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų panaudojimo apyvartos ataskaita ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojui suformuojama pagal Taisyklių 7 priedą.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

17Įvežami į Lietuvos Respubliką ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktai , kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/1012, turi būti su lydimaisiais zootechniniais pažymėjimais, nustatytais 2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/717, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų zootechninių pažymėjimų formomis.

18Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________

 

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos

produktų apskaitos taisyklių

1 priedas

 

 

(Pažymos apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojų paimtus, įsigytus ar pagamintus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus forma)

 

PAŽYMA APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ TVARKYTOJŲ PAIMTUS, ĮSIGYTUS AR PAGAMINTUS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTUS

 

 

Eil. Nr.

Genetinės medžiagos produktas

Genetinės medžiagos produkto donoras

 

pavadinimas

(sperma, embrionai, kiaušialąstės)*

įsigijimo data

paėmimo / pagaminimo data

paėmimo / pagaminimo šalis

paimta / pagaminta, vnt.

įsigyta, vnt.

rūšis / veislė**

vardas

individualus Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.

* Žymėjimas:

S – neseksuota sperma;

SEXX – seksuota sperma (mot. lytis)

SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

E – embrionas;

K – kiaušialąstė,

**pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos

produktų apskaitos taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojų išplatintus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus forma)

 

 

PAŽYMA APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ TVARKYTOJŲ IŠPLATINTUS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTUS

 

Eil. Nr.

Išplatinimo data

Genetinės medžiagos produktų donoras

Genetinės medžiagos produktas

Genetinės medžiagos produktą įsigijęs sėklintojas ar ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojas

rūšis / veislė**

vardas

individualus Nr.

rūšis (sperma, embrionai, kiaušialąstės)*

vnt.

kodas SAP

vardas, pavardė / pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.

* Žymėjimas:

S – neseksuota sperma;

SEXX – seksuota sperma (mot. lytis)

SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

E – embrionas;

K – kiaušialąstė,

**pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos

produktų apskaitos taisyklių

3 priedas

 

(Pažymos apie ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos tvarkytojų išbrokuotus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus forma)

 

_______________________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos tvarkytojo pavadinimas ir kodas pagal SAP)

 

PAŽYMA APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ TVARKYTOJŲ IŠBROKUOTUS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTUS

Eil. Nr.

Genetinės medžiagos produktų donoras

Išbrokuoti genetinės medžiagos produktai

rūšis / veislė**

vardas

individualus Nr.

rūšis (sperma, embrionai, kiaušialąstės)*

vnt.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.

* Žymėjimas:

S – neseksuota sperma;

SEXX – seksuota sperma (mot. lytis)

SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

E – embrionas;

K – kiaušialąstė,

**pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos

produktų apskaitos taisyklių

4 priedas

 

 

(Pažymos apie sėklintojų išbrokuotus ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus forma)

PAŽYMA APIE SĖKLINTOJŲ AR ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYTOJŲ IŠBROKUOTUS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTUS

 

_________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų sėklintojo arba laikytojo vardas, pavardė / pavadinimas, savivaldybė ir kodas pagal SAP)

 

Eil. Nr.

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojo pavadinimas

Genetinės medžiagos produktų donoras

Išbrokuoti genetinės medžiagos produktai

rūšis / veislė**

vardas

individualus Nr.

rūšis (sperma, embrionai, kiaušialąstės)*

vnt.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.

* Žymėjimas:

S – neseksuota sperma;

SEXX – seksuota sperma (mot. lytis)

SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

E – embrionas;

K – kiaušialąstė,

**pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos

produktų apskaitos taisyklių

5 priedas

 

(Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų panaudojimo apyvartos ataskaitos forma)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO APYVARTOS ATASKAITA, TEIKIAMA SĖKLINTOJUI ARBA ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYTOJUI

 

____________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų sėklintojo arba laikytojo vardas, pavardė, savivaldybė ir kodas pagal SAP)

 

Ataskaitinis laikotarpis:  nuo ______________ iki ____________

(data)                                (data)

 

Eil. Nr.

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produkto tvarkytojo pavadinimas

Genetinės medžiagos produktų donoras

Genetinės medžiagos produktas

rūšis / veislė**

vardas

individualus Nr.

rūšis (sperma, embrionai, kiaušialąstės)*

sunaudota, vnt.

išbrokuota, vnt.

likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.

* Žymėjimas:

S – neseksuota sperma;

SEXX – seksuota sperma (mot. lytis)

SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

E – embrionas;

K – kiaušialąstė,

**pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos

produktų apskaitos taisyklių

6 priedas

 

(Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų panaudojimo apyvartos ataskaitos forma)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO APYVARTOS ATASKAITA, TEIKIAMA ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ TVARKYTOJUI (PAGAL SĖKLINTOJUS IR ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYTOJUS)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos tvarkytojo pavadinimas, rekvizitai ir kodas pagal SAP)

Ataskaitinis laikotarpis:  nuo ______________ iki ____________

(data)                                      (data)

 

Eil. Nr.

Genetinės medžiagos produktą įsigijęs sėklintojas / ūkinių gyvūnų laikytojas

Genetinės medžiagos produkto donoras

Genetinės medžiagos produkto rūšis (sperma, embrionai, kiaušialąstės)*

Sunaudota genetinės medžiagos produktų vnt.

Išbrokuota

Iš viso likutis

kodas SAP

vardas, pavardė / pavadinimas

rūšis / veislė**

vardas

individualus Nr.

genetinės medžiagos produktų vnt.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.

* Žymėjimas:

S – neseksuota sperma;

SEXX – seksuota sperma (mot. lytis)

SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

E – embrionas;

K – kiaušialąstė,

**pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos taisyklių

7 priedas

 

(Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų panaudojimo apyvartos ataskaitos forma)

 

GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ PANAUDOJIMO APYVARTOS ATASKAITA, TEIKIAMA ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ TVARKYTOJUI

 

__________________________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų tvarkytojo pavadinimas, rekvizitai ir kodas pagal SAP)

 

Ataskaitinis laikotarpis:  nuo ________________ iki________ ____________

(data)                                               (data)

 

Eil. Nr.

Genetinės medžiagos produktų donoras

Genetinės medžiagos produkto rūšis (sperma, embrionai, kiaušialąstės)*

Genetinės medžiagos produktai

rūšis / veislė**

vardas

Individualus Nr.

paimta / sukaupta, vnt.

įsigyta, vnt.

išplatinta, vnt.

išbrokuota, vnt.

likutis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.

* Žymėjimas:

S – neseksuota sperma;

SEXX – seksuota sperma (mot. lytis)

SEXY – seksuota sperma (vyr. lytis);

E – embrionas;

K – kiaušialąstė,

**pagal ūkinių gyvūnų rūšių, veislių klasifikatorių (http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ukiniu-gyvunu-klasifikatoriai/)

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr.3D-445

redakcija)

 

ūkinių gyvŪnų sėklinimo savo bandose TVARKos APRAŠAS

 

TAR pastaba. Ūkinių gyvūnų sėklinimo savo bandose tvarkos aprašas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Ūkinių gyvūnų sėklinimo savo bandose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ūkinių gyvūnų, kuriuos sėklina patys laikytojai, sėklinimo tvarką ir ūkinių gyvūnų laikytojų, sėklinančių savo ūkinius gyvūnus, pareigas.

2.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SAVO ŪKINIŲ GYVŪNŲ SĖKLINIMO TVARKA

 

3 Ūkinių gyvūnų laikytojas – fizinis asmuo gali sėklinti tik savo ir (arba) savo šeimos nario (sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, kartu su juo gyvenančių tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų ir jų sutuoktinių, senelių ir vaikaičių), jeigu šeimos narys nesudaro atskiro ūkio, ūkinius gyvūnus (toliau – laikytojas). Asmuo, susijęs su juridiniu asmeniu – ūkinių gyvūnų laikytoju darbo santykiais (toliau – darbuotojas), gali sėklinti tik to juridinio asmens – ūkinių gyvūnų laikytojo ūkinius gyvūnus. Ūkinių gyvūnų laikytojas ir darbuotojas:

3.1. turi būti išklausęs pirminius mokymų kursus, nurodytus Leidimų teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, VII skyriuje, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą, išskyrus atvejus, kai asmuo ne anksčiau kaip prieš 5 metus yra įgijęs veterinarijos gydytojo kvalifikaciją;

3.2. turi turėti sėklinimo darbui atlikti reikalingas priemones, pvz., pincetą, žirkles, termometrą, sėklinimo švirkštą, movas sėklinimo švirkštams, specialias pirštines, termosą arba termostatą, dezinfekavimo priemonių, stovelį įrankiams ir Diuaro indą (priemonių sąrašas nėra baigtinis ir nėra būtinas visa apimtimi, atsižvelgiant į sėklinamo ūkinio gyvūno rūšį ir (arba) sėklinimo technologiją);

3.3. turi turėti VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – Centras) suteiktą prieigą prie Ūkinių gyvūnų registro Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos modulio (toliau – SAP) ir Sėklinimo apskaitos modulio (toliau – SAM) sėklinimo duomenims įvesti, išskyrus kiaulių laikytoją ir kiaules sėklinantį darbuotoją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

4. Aprašo 3 punkte nurodyti asmenys, išskyrus kiaulių laikytoją ir kiaules sėklinantį darbuotoją, privalo raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėms pateikti Centrui pasirašytus prašymą suteikti prieigą prie SAP ir SAM bei Konfidencialumo pasižadėjimą (https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai/), o Centras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, suteikia prisijungimo prie SAP ir SAM duomenis bei SAP kodą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

4.1. prašyme laikytojas nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis (telefono Nr., elektroninio pašto adresą);

4.2. prideda Aprašo 3.1 papunktyje nurodyto sėklinimo kursų baigimo pažymėjimo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

5. Ūkinių gyvūnų laikytojas ir darbuotojas gali sėklinti ūkinius gyvūnus kitą dieną nuo Aprašo 3 punkte nurodytų reikalavimų įvykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

III SKYRIUS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYTOJŲ, SĖKLINANČIŲ SAVO ŪKINIUS GYVŪNUS, pareigos

 

6. Aprašo 3 punkte nurodyti ūkinių gyvūnų laikytojai privalo:

6.1. sėklindami savo ūkinius gyvūnus vadovautis Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu bei žemės ūkio ministro patvirtintų Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos taisyklių reikalavimais;

6.2. įvesti duomenis apie sėklintą ūkinį gyvūną, išskyrus kiaules, į SAM ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atlikto sėklinimo. Duomenis apie sėklintą kiaulę kiaulių laikytojas ar jo įgaliotas asmuo turi teikti Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪA) direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka;

6.3. sudaryti tinkamas sąlygas ŽŪA tikrinti jo veiklą, susijusią su ūkinių gyvūnų sėklinimu, ir vykdyti ŽŪA nurodymus dėl ūkinių gyvūnų sėklinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

7.    Ūkinių gyvūnų laikytojai, siekiantys sėklinti ne tik savo, bet ir kitų laikytojų ir (arba) savininkų ūkinius gyvūnus, t. y. teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugą (atlygintinai ar neatlygintinai) kitų laikytojų ir (arba) savininkų ūkiuose, taip pat darbuotojai, sėklinantys kelių laikytojų ir (arba) savininkų ūkinius gyvūnus, privalo gauti leidimą šiai paslaugai teikti Leidimų teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Jei suklystama įvedant sėklinimo duomenis į SAM, taisyti klaidas turi teisę tik ŽŪA. Laikytojas ŽŪA teritoriniam padaliniui pateikia raštu arba el. paštu prašymą dėl klaidų ištaisymo, nurodydamas savo vardą ir pavardę, duomenis, kuriuos prašoma ištaisyti. Duomenys SAM turi būti ištaisomi per 5 darbo dienas nuo laikytojo prašymo gavimo dienos ŽŪA direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

9. Centras iki einamųjų metų sausio 10 d. pateikia ŽŪA sąrašą laikytojų, kuriems praėjusiais kalendoriniais metais buvo suteikta prieiga prie SAM savo bandos ūkinių gyvūnų sėklinimo duomenų suvedimui, nurodydama laikytojo vardą, pavardę bei suteiktą atpažinties kodą SAM.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

10. ŽŪA kontroliuoja Aprašo 3 punkte nurodytų ūkinių gyvūnų laikytojų vykdomą ūkinių gyvūnų sėklinimo veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

11Aprašo 3.1 papunktyje nurodytas reikalavimas netaikomas laikytojams, iki Aprašo įsigaliojimo dienos sėklinusiems savo bandos ūkinius gyvūnus ir turintiems SAM kodą.

12Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

 

PATVIRTINTA                 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3D-59

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  

2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-445

redakcija)

 

Ūkinių gyvūnų KERGIMO APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkinių gyvūnų kergimo apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ūkinių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų) kergimo ir ūkinių gyvūnų kergimo žiniaraščio (toliau – Kergimo žiniaraštis) pildymo ir naudojimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ūkinių gyvūnų kergimas (toliau – kergimas) – natūralus ūkinių gyvūnų poravimas.

2.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

3. Lietuvos Respublikoje asmenys, teikiantys ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas (toliau –paslaugos teikėjas), turi turėti leidimą teikti ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas, išduotą Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo, ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

 

4. Visi kergimui naudotini reproduktoriai turi būti registruojami valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau – Centras) administruojamame Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

II SKYRIUS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ KERGIMO TVARKA

 

5. Kergimui naudojamas reproduktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. reproduktorius turi būti registruotas Ūkinių gyvūnų registre Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyta tvarka;

5.2. reproduktoriaus sveikatos būklė turi atitikti 2016 kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai, bei 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/688, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams, reikalavimus;

5.3. laikomas ūkinių gyvūnų laikymo vietoje, kuriai netaikomi apribojimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurioms imlus reproduktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

6.    Jei kergimui naudojamas reproduktorius atitinka Taisyklių 5 punkto reikalavimus ir yra įrašytas į kilmės knygos pagrindinį skyrių bei turi veisimo organizacijos išduotą zootechninį pažymėjimą, tokio reproduktoriaus palikuonys gali būti pripažįstami veisliniais.

7. Reproduktoriaus laikytojas arba paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip reproduktoriaus perkėlimo į ūkinių gyvūnų bandą, kurioje bus vykdomas kergimas, dieną Apraše nustatyta tvarka į Ūkinių gyvūnų registrą būtų suvesti duomenys apie reproduktoriaus perkėlimą į ūkinių gyvūnų bandą, kurioje bus vykdomas kergimas. Jeigu vienoje laikymo vietoje yra registruotos kelios ūkinių gyvūnų bandos, reproduktorius turi būti registruotas bent vienoje iš tų bandų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

8. Jei kergimui numatomam naudoti reproduktoriui yra išduotas zootechninis pažymėjimas, reproduktoriaus laikytojas privalo ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki reproduktoriaus naudojimo kergimui pradžios pateikti Centrui šio pažymėjimo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

9. Centras, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 8 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos ŪGR, papildo trūkstamais reproduktoriaus kilmės duomenimis (jeigu reproduktoriaus zootechniniame pažymėjime nėra nurodytas kraujo laipsnis, Centras privalo jį apskaičiuoti vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-14 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

10. Ūkinių gyvūnų laikytojai privalo raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėms pateikti Centrui pasirašytą prašymą (https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai) suteikti prieigą prie Ūkinių gyvūnų registro Kergimo apskaitos modulio (toliau – KAM). Prašyme ūkinių gyvūnų laikytojas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktinius duomenis (telefono Nr., elektroninio pašto adresą), o Centras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu prašymas atitinka reikalavimus, suteikia prisijungimo prie KAM duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

11. Neteko galios nuo 2021-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

 

12. Ūkinių gyvūnų kergimo paslaugų teikėjai privalo raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėms pateikti Centrui pasirašytus prašymą suteikti prieigą prie KAM bei Konfidencialumo pasižadėjimą (https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai). Prašyme paslaugų teikėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktinius duomenis (telefono Nr., elektroninio pašto adresą), o Centras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu prašymas atitinka reikalavimus, suteikia prisijungimo prie KAM duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

13. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪA) raštu informuoja Centrą apie leidimų teikti ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

III SKYRIUS

KERGIMO ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKA

 

14. Kergimo žiniaraštį (Taisyklių priedas) reproduktoriaus laikytojas užpildo tiesiogiai ŪGR per 14 darbo dienų nuo reproduktoriaus iškėlimo iš ūkinių gyvūnų bandos, kurioje buvo vykdomas kergimas, dienos, bet ne vėliau nei iki pirmo gauto palikuonio registravimo dienos. Vėliau kergimo duomenys neįvedamai, gautam palikuoniui tėvas nepriskiriamas. Pavėlavus įvesti kergimo duomenis ir norint papildyti palikuonio kilmę, palikuonio laikytojas Centrui turi pateikti DNR tyrimų protokolo, patvirtinančio palikuonio tėvą, kopiją. Centras, vadovaudamasis DNR tyrimų protokolo duomenimis, per 5 d. d. papildo kilmę tėvo kilmės duomenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

141. Jei suklystama įvedant kergimo duomenis į KAM, taisyti klaidas turi teisę tik ŽŪA. Reproduktoriaus laikytojas arba paslaugų teikėjas ŽŪA teritoriniam padaliniui pateikia raštu arba el. paštu prašymą dėl klaidų ištaisymo KAM, nurodydamas savo vardą ir pavardę, duomenis, kuriuos prašoma ištaisyti. Duomenys KAM turi būti ištaisomi per 5 darbo dienas nuo laikytojo prašymo gavimo dienos ŽŪA direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

 

15. Ūkinių gyvūnų laikytojai, neturintys galimybių naudotis informacinėmis technologijomis, Kergimo žiniaraščio kopiją Centrui arba paslaugų teikėjui pateikia paštu, faksu ar elektroniniu paštu per 14 darbo dienų nuo reproduktoriaus išvedimo iš bandos dienos, bet ne vėliau nei iki pirmo gauto palikuonio registravimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16Asmenys, pažeidę Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Ūkinių gyvūnų kergimo apskaitos

taisyklių

priedas

 

 

(Ūkinių gyvūnų kergimo žiniaraščio forma)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ KERGIMO ŽINIARAŠTIS

 

___________

(data)

 

 

 

___________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų laikytojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų laikytojo adresas)

 

___________________________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)

 

 

___________________________                                                 ________________________

(reproduktoriaus Nr.)                                                                 (reproduktoriaus veislė)

 

___________________________                                                 ________________________

(įvedimo į bandą data)                                                              (išvedimo iš bandos data)

 

Ūkinio gyvūno individualus Nr.

Atvedimo data

Amžiaus grupė

Rūšis / veislė

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiniaraštį užpildęs asmuo  ______________________________              ________________

(vardas, pavardė)                                     (parašas)

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-59, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00852

 

 

PATVIRTINTA                   

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. birželio 12d. įsakymo Nr. 3D-445

redakcija)

 

ARKLINIŲ ŠEIMOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ PATELĖS KERGIMO (SĖKLINIMO) PAŽYMĖJIMO IR ARKLINIŲ ŠEIMOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ JAUNIKLIO ATVEDIMO LIUDIJIMO PILDYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Arklinių šeimos ūkinio gyvūno patelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimo ir Arklinių šeimos ūkinio gyvūno jauniklio atvedimo liudijimo pildymo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja reikalavimus grynaveislių arklinių šeimos gyvūnų kergimui ir nustato grynaveislių arklinių šeimos gyvūnų patelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimo (toliau – kergimo pažymėjimas) bei grynaveislių arklinių šeimos gyvūnų jauniklio atvedimo liudijimo (toliau – atvedimo liudijimas) pildymo tvarką.

2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Ūkinių gyvūnų kergimas (toliau – kergimas) – natūralus ūkinių gyvūnų poravimas.

2.2. Ūkinių gyvūnų sėklinimas (toliau – sėklinimas) – dirbtinio spermos įleidimo į patelės lytinius organus metodas; biotechnologijos metodas, kuriuo didinamas ūkinių gyvūnų patinų palikuonių skaičius.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

3.    Lietuvos Respublikoje asmenys, teikiantys arklinių šeimos ūkinių gyvūnų kergimo ir (arba) sėklinimo paslaugas, turi turėti leidimą atitinkamai teikti ūkinių gyvūnų kergimo ir (arba) sėklinimo paslaugas, išduotą Leidimų teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimo taisyklių ir (arba) Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių saugojimo, ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

KERGIMO (SĖKLINIMO) PAŽYMĖJIMO PILDYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

4.    Kergimo (sėklinimo) pažymėjimą (Taisyklių 1 priedas) pildo:

4.1. veislinio arklinių šeimos ūkinių gyvūnų patino (toliau – patinas) savininkas (laikytojas) po veislinio arklinių šeimos ūkinių gyvūnų patelės (toliau – patelė) kergimo;

4.2. sėklinimą atlikęs asmuo, jei patelė buvo sėklinama dirbtiniu būdu.

5.    Jei patelė neapsivaisino, po kito kergimo ar sėklinimo pildomas kitas pažymėjimas.

6.    Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Taisyklių 4.1. ir 4.2 papunkčiuose nurodyti asmenys pažymėjimo originalą siunčia atitinkamai pripažintai grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacijai, kurios veisimo programoje kumelė dalyvauja. Kergimo atveju – Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytas asmuo vieną kopiją pasilieka sau, kitą kopiją atiduoda patelės savininkui (laikytojui). Sėklinimo atveju, jei sėklinimą atliko paslaugos teikėjas, vieną kopiją pasilieka sau, kitą kopiją atiduoda patelės savininkui (laikytojui).

7. Grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacija ir Taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose nurodyti asmenys privalo raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėms pateikti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui (toliau – Centras) pasirašytus prašymą suteikti prieigą prie Ūkinių gyvūnų registro Sėklinimo apskaitos modulio (toliau – SAM) ir Kergimo apskaitos modulio (toliau – KAM) bei Konfidencialumo pasižadėjimą (https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai), o Centras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, suteikia prisijungimo prie SAM ir KAM duomenis. Grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacija bei Taisyklių 4.1–4.2 papunkčiuose išvardyti asmenys nurodo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

7.1. fizinis asmuo – savo vardą, pavardę, asmens kodą ir kontaktinius duomenis (telefono Nr., elektroninio pašto adresą);

7.2. juridinis asmuo ar jo atstovas – pavadinimą, teisinę formą, kodą, įgalioto asmens įgaliojimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

 

8.    Grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacija per 5 darbo dienas suveda sėklinimo ir kergimo duomenis į SAM ar KAM.

 

III SKYRIUS

ARKLINIŲ ŠEIMOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ JAUNIKLIO ATVEDIMO LIUDIJIMO PILDYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

9.    Veislinių arklinių šeimos ūkinių gyvūnų jauniklis (toliau – jauniklis) atvedimo metu priklauso patelės (jauniklio motinos) savininkui.

10Atvedimo liudijimą (Taisyklių 2 priedas) pildo jauniklio savininkas.

11Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jauniklio atvedimo patelės savininkas (laikytojas) atvedimo liudijimo kopiją siunčia grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacijai; vieną kopiją pasilieka sau.

12Grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacija per 5 darbo dienas suveda duomenis į SAM ar KAM.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13Asmenys, pažeidę Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka

 

Arklinių šeimos ūkinių gyvūnų patelės

kergimo (sėklinimo) pažymėjimo ir

Arklinių šeimos ūkinių gyvūnų jauniklio

atvedimo liudijimo pildymo ir

naudojimo taisyklių

1 priedas

 

(Arklinių šeimos ūkinių gyvūnų patelės kergimo (sėklinimo) pažymėjimo forma)

 

ARKLINIŲ ŠEIMOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ PATELĖS KERGIMO (SĖKLINIMO) PAŽYMĖJIMAS

 

Nr.

 

                                                                                                20___ m. ___________________d.

____________________

(savivaldybė)

INFORMACIJA APIE PATINĄ

 

Vardas

 

Nr.

 

Atvedimo data

 

Veislė

 

 

Tėvas

 

Nr.

 

Motina

 

Nr.

 

Savininkas (laikytojas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroliuojamas kergimas

 

Laisvas kergimas

 

Sėklinimas Atvėsinta sperma

 

Sėklinimas

Užšaldyta sperma

 

 

 

 

 

 

 

Sėklintojo kodas:

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE SUKERGTĄ (APSĖKLINTĄ) PATELĘ

 

Vardas

 

Nr.

 

Atvedimo data

 

Veislė

 

 

Spalva

 

Žymės

 

 

Tėvas

 

Nr.

 

Motina

 

Nr.

 

Savininkas (laikytojas)

 

 

 

 

Visos kergimo (sėklinimo) datos

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                                     (Parašas)                                                                (Vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-59, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00852

 

 

Arklinių šeimos ūkinių gyvūnų patelės kergimo (sėklinimo)

pažymėjimo ir Arklinių šeimos ūkinių gyvūnų jauniklio

atvedimo liudijimo pildymo ir naudojimo taisyklių

2 priedas

 

(Arklinių šeimos ūkinių gyvūnų jauniklio atvedimo forma)

 

ARKLINIŲ ŠEIMOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ JAUNIKLIO ATVEDIMO LIUDIJIMAS

 

 

Nr.

 

20____ m. ___________________ d.

 

Kergimo (sėklinimo) pažymėjimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(savivaldybė)

Vardas

 

 

Veislė

 

Veisliškumas

 

Lytis

 

Spalva

 

Žymės

 

Atvedimo data

m.

mėn.

d.

Paskutinio kergimo (sėklinimo) data

 

Tėvas

 

Reg. Nr.

 

 

Motina

 

Reg. Nr.

 

 

Savininkas (laikytojas)

 

 

 

Adresas, tel., el. paštas

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                                                                       (Parašas)                                                               (Vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-59, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00852

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-449, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 79-3302 (2009-07-02), i. k. 1092330ISAK003D-449

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 "Dėl gyvulių sėklinimo pažymėjimo ir apskaitos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-59, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00852

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Gyvulių sėklinimo pažymėjimo ir apskaitos“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1001, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20889

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Gyvulių sėklinimo pažymėjimo, veislinių bulių reproduktorių spermos dozių ir galvijų kergimo apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-445, 2020-06-12, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13056

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Gyvulių sėklinimo pažymėjimo, veislinių bulių reproduktorių spermos dozių ir galvijų kergimo apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-272, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08589

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-843, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26480

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3d-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-847, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-21, i. k. 2022-26133

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-125, 2024-02-19, paskelbta TAR 2024-02-19, i. k. 2024-03069

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo