Įsakymas netenka galios 2021-08-14:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. B1-662/1B-556/4-269, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17528

Dėl Iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją asmeniniam vartojimui įvežamų (siunčiamų) gyvūninių produktų, sudėtinių produktų ir produktų, gautų iš šalutinių gyvūninių produktų, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2013-10-06 iki 2021-08-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 50-2026, i. k. 109110MISAK44/4-314

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ, IMPORTUOJAMŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ASMENINIAM VARTOJIMUI, VALSTYBINĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 29 d. Nr. B1-196/1B-244/4-314

Vilnius

 

Vadovaudamiesi 2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (OL 2009 L 77, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p. 74):

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-619/1B-647/4-462, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 105-5180 (2013-10-05), i. k. 113110MISAK47/4-462

 

1. Tvirtiname pridedamą Gyvūninių produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui, valstybinės kontrolės tvarkos aprašą.

2. Pripažįstame netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2009 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. B1-44/1B-59/4-78 „Dėl Gyvūninio maisto, importuojamo iš trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui, valstybinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 15-631).

3. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. gegužės 1 d.

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                       VIDMANTAS PAULAUSKAS

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS            RAMUTĖ LIUPKEVIČIENĖ

 

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADAS                                 SAULIUS STRIPEIKA

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus, Muitinės

departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio

direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos

tarnybos prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos vado

2009 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. B1-196/1B-244/4-314

 

GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ, IMPORTUOJAMŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ASMENINIAM VARTOJIMUI, VALSTYBINĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūninių produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui, valstybinės kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūninių produktų, skirtų asmeniniam vartojimui, siuntų (toliau – gyvūninių produktų siunta), vežamų kaip keleivių bagažas arba siunčiamų nedidelėmis siuntomis privatiems asmenims, arba užsakomų nuotoliniu būdu (pvz.: paštu, telefonu arba internetu) ir pristatomų vartotojui, valstybinę kontrolę.

2. Tvarkos aprašas taikomas gyvūninių produktų siuntoms nepažeidžiant atitinkamų sertifikavimo taisyklių pagal 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 318/2008 (OL 2008 L 95, p. 3).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Gyvūniniai produktai – gyvūninis maistas, įskaitant medų ir kraują, maistui skirtus gyvus dvigeldžius moliuskus, gyvus dygiaodžius, gyvus gaubtagyvius ir gyvus jūros pilvakojus ir kitus gyvus gyvūnus, skirtus tiekti galutiniam vartotojui, taip pat gyvūninis maistas, neskirtas vartoti žmonėms.

Mėsa – skerdena arba jos dalis, sudaryta iš raumeninio, riebalinio, jungiamojo audinių su kaulais arba be jų.

Mėsos produktai – šviežios mėsos požymių neturinti perdirbta mėsa arba iš jos pagaminti gaminiai.

Pienas – žalias ūkinių gyvūnų pienas, kuris nebuvo pakaitintas iki aukštesnės nei 40 °C temperatūros arba nebuvo apdorotas kaip nors kitaip.

Pieno produktai – iš žalio pieno gauti gaminiai arba iš jų pagaminti kiti gaminiai.

Žuvininkystės produktai – valgomi jūros ar gėlųjų vandenų gyvūnai (išskyrus gyvus dvigeldžius moliuskus, gyvus dygiaodžius, gyvus gaubtagyvius ir gyvus jūros pilvakojus, vandens žinduolius, roplius ir varles), jų dalys ar iš jų pagaminti gaminiai.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 (Žin., 2003, Nr. 87-3972; 2004, Nr. 85-396).

 

II. PROCEDŪROS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE

 

4. Gyvūninių produktų siuntas, kurias lydi veterinarijos dokumentai, iš trečiųjų šalių galima įvežti tik per Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktus, kuriuose veikia pasienio veterinarijos postai. Gyvūninių produktų siuntų veterinariniai tikrinimai yra atliekami pasienio veterinarijos postuose vadovaujantis Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka.

5. Iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūninių produktų siuntų, kurių nelydi veterinarijos dokumentai, valstybinę kontrolę vykdo Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – už oficialią kontrolę atsakingos institucijos), remdamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktu trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama įvežti nustatytą gyvūninių produktų kiekį, ir kontroliuojamų gyvūninių produktų sąrašu, kuris skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetiniame tinklalapyje http://www.vmvt.lt.

6. Iš trečiųjų šalių be veterinarijos dokumentų draudžiama įvežti gyvūninių produktų siuntas, nurodytas Tvarkos aprašo 1 priede, išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos aprašo 7 punkte.

7. Be veterinarijos dokumentų iš trečiųjų šalių galima įvežti:

7.1. maisto siuntas, nurodytas Tvarkos aprašo 2 priede;

7.2. visas gyvūninių produktų siuntas iš Andoros, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos;

7.3. žuvininkystės produktų siuntas iš Farerų salų ir Islandijos;

7.4. gyvūninio maisto siuntas, kurias sudaro kūdikiams skirti pieno milteliai, kūdikių maistas ir specialus medicininiams tikslams skirtas maistas, jeigu toks gyvūninis maistas yra supakuotas į nepažeistas (išskyrus tuos atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami) gamintojo originalias pakuotes, skirtas parduoti galutiniam vartotojui, neturi būti laikomas šaldytuve prieš atidarant pakuotę ir neviršija 2 kg bendro svorio. Įvežant tokio gyvūninio maisto siuntas iš Farerų salų, Grenlandijos arba Islandijos, jų bendras svoris neturi viršyti 10 kg;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-619/1B-647/4-462, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 105-5180 (2013-10-05), i. k. 113110MISAK47/4-462

 

7.5. išdorotų šviežių arba paruoštų žuvininkystės produktų, pagamintų žuvininkystės produktų ne daugiau kaip 20 kg arba vieną žuvį, priklausomai nuo to, kuris dydis yra didesnis;

7.6. gyvūninio maisto siuntas, nenurodytas Tvarkos aprašo 1 priede ir 7.1–7.5 punktuose, kurių bendras svoris neviršija 2 kg;

7.7. gyvūninių produktų siuntas, kurias sudaro specialus medicininiams tikslams skirtas gyvūnų augintinių pašaras, jeigu tokie gyvūniniai produktai yra supakuoti į nepažeistas (išskyrus tuos atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami) gamintojo originalias pakuotes, neturi būti laikomi šaldytuve prieš atidarant pakuotę ir neviršija 2 kg bendro svorio. Įvežant tokių gyvūninių produktų siuntas iš Farerų salų, Grenlandijos arba Islandijos, jų bendras svoris neturi viršyti 10 kg;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-619/1B-647/4-462, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 105-5180 (2013-10-05), i. k. 113110MISAK47/4-462

 

7.8. gyvūninių produktų, nurodytų Tvarkos aprašo 1 priede, siuntas iš Farerų salų, Grenlandijos arba Islandijos, kurių bendras svoris neviršija 10 kg.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-619/1B-647/4-462, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 105-5180 (2013-10-05), i. k. 113110MISAK47/4-462

 

8. Už oficialią kontrolę atsakingos institucijos, tikrinimų metu nustačiusios, kad gyvūniniai produktai įvežami pažeidžiant Tvarkos aprašo 6, 7 punktų nuostatas, uždraudžia gyvūninius produktus įvežti ir suteikia asmeniui, įvežusiam gyvūninius produktus į pasienio kontrolės punktą, teisę gyvūninius produktus patalpinti į specialų pažymėtą konteinerį. Asmeniui nesutikus tai atlikti, gyvūninių produktų siunta sulaikoma teisės aktų nustatyta tvarka. Sulaikyta gyvūninių produktų siunta talpinama į specialų pažymėtą konteinerį.

9. Už oficialią kontrolę atsakingos institucijos, keleivių asmeninio bagažo tikrinimo metu Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose, kuriuose nėra įrengti pasienio veterinarijos postai (išskyrus Kauno, Šiaulių, Palangos oro uostus ir Lietuvos paštą), nustačiusios, kad gyvūninių produktų siuntą lydi veterinarijos dokumentai, nurodo keleiviui artimiausią pasienio kontrolės punktą, kuriame yra pasienio veterinarijos postas, per kurį keleivis gali įvežti šią gyvūninių produktų siuntą, ir grąžina keleivį į kaimyninę trečiąją šalį. Asmeniui, atsisakius vykti per pasienio veterinarijos postą arba gabenant tokias gyvūninių produktų siuntas per Kauno, Šiaulių, Palangos oro uostus ir Lietuvos paštą, už oficialią kontrolę atsakingos institucijos užtikrina, kad šie gyvūniniai produktai nebus įvežti į Europos Bendriją Tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

10. Už oficialią kontrolę atsakingos institucijos informuoja apie į specialų pažymėtą konteinerį patalpintus gyvūninius produktus pasienio kontrolės punkte esančio pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojus arba atitinkamą teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kurios veiklos zonoje yra pasienio kontrolės punktas:

10.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu į specialų pažymėtą konteinerį patalpinami gyvūniniai produktai, kurių saugojimui reikalingas temperatūros režimas;

10.2. kai surenkamas pilnas konteineris, jeigu į specialų pažymėtą konteinerį patalpinami gyvūniniai produktai, kurių saugojimui nereikalingas temperatūros režimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-404/1B-404/4-604, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4508 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK04/4-604

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, gavusios Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytą informaciją, perima iš už oficialią kontrolę atsakingų institucijų sulaikytus gyvūninius produktus užpildydamos priėmimo–perdavimo aktą ir užtikrina, kad į specialų pažymėtą konteinerį keleivių ir už oficialią kontrolę atsakingų institucijų patalpinti gyvūniniai produktai bus sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-404/1B-404/4-604, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4508 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK04/4-604

 

12. Už oficialią kontrolę atsakingos institucijos pagal 2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (OL 2009 L 77, p. 1), V priedo reikalavimus, šių institucijų nustatyta tvarka renka informaciją apie jų pareigūnų per einamuosius metus į specialius pažymėtus konteinerius patalpintas sulaikytas gyvūninių produktų siuntas ir iki kitų metų balandžio 1 dienos pateikia pagal atskirus pasienio kontrolės punktus apibendrintą informaciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

13. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veda gyvūninių produktų, perduotų sunaikinimui, apskaitą ir iki kitų metų vasario 1 dienos pateikia pagal atskirus pasienio kontrolės punktus apibendrintą informaciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-404/1B-404/4-604, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4508 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK04/4-604

 

14. Išlaidos, susijusios su į specialų pažymėtą konteinerį patalpintų gyvūninių produktų sunaikinimu, apmokamos iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-404/1B-404/4-604, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4508 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK04/4-604

 

_________________


 

Gyvūninių produktų, importuojamų iš

trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui,

valstybinės kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, SĄRAŠAS

 

I. MĖSOS, MĖSOS PRODUKTŲ, PIENO IR PIENO PRODUKTŲ SĄRAŠAS

 

KN kodas

Aprašymas

Kvalifikavimas ir aiškinimas

ex 2 skirsnis

(0201-0210)

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Išskyrus varlių kojeles (KN kodas 0208 90 70)

0401-0406

Pieno produktai

Visi

ex 0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrimu, džiovinti arba rūkyti

Visi, išskyrus žarnas

1501 00

Kiaulių riebalai (įskaitant kiaulių taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose

Visi

1502 00

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

Visi

1503 00

Kiaulių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

Visi

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Visi

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

Visi

1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

Visi

1702 11 00

1702 19 00

Laktozė ir laktozės sirupas

Visi

ex 1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401-0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra pieno

ex 1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, lakštiniai, lazanija, gnocchi, ravioliai (koldūnai), ragučiai (cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra mėsos

ex 2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra mėsos

ex 2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra mėsos

ex 2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra mėsos arba pieno

ex 2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai; homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra mėsos arba pieno

ex 2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra pieno

ex 2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Tik tas gyvūninis maistas, kurio sudėtyje yra mėsos arba pieno

 

II. GYVŪNINIAI PRODUKTAI, NUGAIŠĘ GYVŪNAI, NETINKAMI VARTOTI ŽMONIŲ MAISTUI

 

KN kodas

Aprašymas

Kvalifikavimas ir aiškinimas

0511

Kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūniniai produktai; gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui

 

ex 2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Tik gyvūnų augintinių ėdalas, šunų kramtalai ir rupių miltų mišiniai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno

 

_________________


 

Gyvūninių produktų, importuojamų iš

trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui,

valstybinės kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

MAISTO, KURIAM NETAIKOMAS VETERINARINIS TIKRINIMAS, SĄRAŠAS

 

1. Sausainiai.

2. Duona.

3. Pyragai (pyragaičiai).

4. Šokoladas.

5. Konditerijos gaminiai (įskaitant saldainius).

6. Neužpildytos želatinos kapsulės.

7. Maisto papildai galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra nedidelis gyvūninių produktų kiekis, ir maisto papildai, kurių sudėtyje yra gliukozamino, chondroitino arba chitozano.

8. Mėsos ekstraktai ir mėsos koncentratai.

9. Alyvuogės, įdarytos žuvimi.

10. Tešlos gaminiai ir makaronai, nesumaišyti ir neįdaryti mėsos produktais.

11. Sriubos ir kvapiosios medžiagos (pagardai) galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra mėsos ekstraktų, mėsos koncentratų, gyvūninių riebalų arba žuvų aliejaus, miltelių arba ekstrakto.

12. Kitas maistas, kurio sudėtyje nėra šviežių arba apdorotų mėsos ar pieno produktų ir mažiau nei 50 % apdorotų kiaušinių ir žuvininkystės produktų ir kuris:

12.1. ilgai išsilaiko aplinkos temperatūroje nesugedęs arba yra pagamintas visą jo masę išverdant arba apdorojant aukšta temperatūra, tokiu būdu denatūruojant bet kokią žaliavą;

12.2. saugiai supakuotas arba uždarytas hermetiškose talpose;

12.3. vežamas su komerciniu dokumentu ir ženklinimo etikete (lietuvių kalba), kurioje aiškiai nurodyta, kad skirtas vartoti žmonėms, sudėtinių produktų pobūdis (svarbiausios savybės), kiekis ir pakuočių skaičius, kilmės šalis, gamintojas ir ingredientai.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-404/1B-404/4-604, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4508 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK04/4-604

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2009 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. B1-196/1B-244/4-314 "Dėl Gyvūninių produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui, valstybinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-619/1B-647/4-462, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 105-5180 (2013-10-05), i. k. 113110MISAK47/4-462

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2009 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. B1-196/1B-244/4-314 "Dėl Gyvūninių produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių asmeniniam vartojimui, valstybinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo