Suvestinė redakcija nuo 2021-09-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 18-717, i. k. 1092330ISAK0003D-66

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 6 d. Nr. 3D-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1182, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas, ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

tvirtinu Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. vasario 6 d.

įsakymu Nr. 3D-66

 

GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) nustato gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės reikalavimus.

2. Šios taisyklės taikomos skerdykloms, kurios pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ klasifikuoja kiaulių ir galvijų skerdenas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

3. Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę vykdo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, vykdantys gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę (toliau – kontrolieriai), turi turėti gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir kelti kvalifikaciją pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintą kontrolierių kvalifikacijos kėlimo tvarką. Taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius turi užtikrinti kontrolierių tikrinamų gyvulių klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės objektų rotaciją rajonų lygiu ne mažiau kaip du kartus per metus ir kontrolierių keitimąsi informacija bei patirtimi apie gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės rezultatus (susitikimai, susirinkimai, konferencijos, praktiniai tyrimai ir pan.) tarpusavyje bei su kitų valstybių narių specialistais, vykdančiais gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2009-11-05, Žin., 2009, Nr. 134-5866 (2009-11-10), i. k. 1092330ISAK003D-841

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

 

4. Šiose taisyklėse vartojama sąvoka skerdenų vertintojas (toliau – vertintojas) – skerdyklos darbuotojas, turintis skerdenų vertintojo kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą, kuriuo suteikiama teisė klasifikuoti skerdenas. Skerdenų vertintojas privalo kelti kvalifikaciją ne rečiau kaip kartą per metus.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1182, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas, 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1184, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalėmis ir pranešimais apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas ir 2020 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/871, kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

II. GALVIJŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖ

 

5. Kontrolės metu tikrinant galvijų skerdenų klasifikavimą ir ženklinimą, vadovaujamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, nustatančiu bendrą žemės ūkio produktų rinkų organizavimą ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, reglamentu (ES) 2017/1182 ir reglamentu (ES) 2017/1184.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

6. Skerdyklose, kurios įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina 40 atsitiktinai parinktų suklasifikuotų ir suženklintų galvijų skerdenų. Jeigu kontrolės metu skerdykloje randama mažiau nei 40 galvijų skerdenų, tikrinamos visos rastos, bet ne mažiau kaip 20 skerdenų.

7. Skerdyklose, kurios nėra įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina 20 atsitiktinai parinktų galvijų skerdenų.

8. Kontrolierius tikrina:

8.1. galvijo skerdenos:

8.1.1 kategoriją;

8.1.2. raumeningumo klasę;

8.1.3. riebumo klasę;

8.2. skerdenos ženklinimo spaudo ar etiketės duomenų atitikimą su įrašais, nurodytais Galvijų skerdenų klasifikavimo protokole, kurio forma patvirtinta Galvijų įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 381;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

8.3. ne mažiau kaip 10 sąskaitų faktūrų, siekiant patikrinti, ar galvijo augintojui (pardavėjui) buvo išsiųsta informacija (raštu ar elektroniniu būdu) apie galvijo skerdenų klasifikavimo rezultatus (nepriklausomai nuo to, ar buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skersto galvijo skerdena) ir pinigų kiekį, kurį augintojas būtų gavęs už parduotą galviją, jei šis būtų nupirktas pagal skerdenos svorį ir kokybę. Šio patikrinimo rezultatai rašomi į Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo pažymą (3 priedas);

8.4. ar skerdenų svoriai fiksuojami automatiškai svarstyklėmis (ne suvedami rankomis) ir ar jos turi galiojantį patikros spaudą;

8.5 ar galioja vertintojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

 

9. Klasifikavimo klaidos, nustatant kiekvieną galvijo skerdenos kokybės rodiklį – kategoriją, raumeningumo bei riebumo klases, neturi viršyti 10 proc. nuo kontrolei atrinktų skerdenų skaičiaus.

10. Jeigu nustatant vieną iš galvijo skerdenos kokybės rodiklį, klaidų nebuvo padaryta ar padaryta mažiau, nei numatyta šių taisyklių 9 punkte, tai nustatant kitus kokybės rodiklius leistinų klaidų skaičius gali būti didesnis viena klaida.

11. Klasifikuojant galvijų skerdenas neleidžiama suklysti:

11.1. nustatant galvijo skerdenos kategoriją pagal lytį tarp A, B, C ir D, E kategorijų;

11.2. per dvi raumeningumo ar riebumo klases (Pvz., P-R, 5-3);

11.3. ženklinant skerdenas spaudu arba etiketėmis pagal Skerdenų klasifikavimo protokolo duomenis.

12. Jei kontrolės metu nustatoma, kad klasifikuojant ir ženklinant galvijų skerdenas buvo suklysta daugiau kartų, negu numatyta šių taisyklių 9 ir 10 punktuose, arba padaryta bent viena neleistina klaida, nurodyta šių taisyklių 11 punkte, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti atlikta pakartotinė galvijų skerdenų klasifikavimo kontrolė skerdykloje.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

 

III. KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖ

 

13. Kontrolės metu tikrinant kiaulių skerdenų klasifikavimą bei ženklinimą, vadovaujamasi reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, reglamentu (ES) 2017/1182, reglamentu (ES) 2017/1184 ir sprendimu (ES) 2020/871.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

14. Skerdyklose, kurios įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina 40 atsitiktinai parinktų suklasifikuotų ir suženklintų kiaulių skerdenų. Jeigu kontrolės metu skerdykloje randama mažiau nei 40 kiaulių skerdenų, tikrinamos visos rastos, bet ne mažiau kaip 20 skerdenų.

15. Skerdyklose, kurios nėra įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina ne mažiau kaip 20 atsitiktinai parinktų kiaulių skerdenų.

16. Kontrolierius tikrina:

16.1. jeigu skerdenų klasifikavimui naudojamas prietaisas „Fat-O-meat’er S70“ (FOM S70), ar tinkamai parinkta vertinimo vieta skerdenoje:

16.1.1. lašinių storiui nustatyti tarp 3 ir 4 juosmens slankstelių (juosmens slanksteliai ir šonkauliai pradedami skaičiuoti nuo užpakalinės skerdenos dalies) 8 cm nuo skerdimo linijos;

16.1.2. lašinių ir raumenų storiui nustatyti tarp 3 ir 4 paskutinių šonkaulių 6 cm nuo skerdimo linijos;

16.2. jeigu skerdenų klasifikavimui naudojamas prietaisas „Fat-O-meat’er II“ (FOM II), ar tinkamai parinkta vertinimo vieta skerdenoje:

16.2.1. lašinių storiui nustatyti tarp 3 ir 4 paskutinių šonkaulių 6 cm nuo skerdimo linijos;

16.2.2. raumenų storiui nustatyti tarp 3 ir 4 paskutinių šonkaulių 6 cm nuo skerdimo linijos;

16.2.3. zondo įvedimo kampą, naudojant bet kuriuos pirmiau minėtus prietaisus;

16.3. jeigu skerdenų klasifikavimui naudojamas rankinis (ZP) metodas:

16.3.1. ar tinkamai išmatuotas lašinių storis (įskaitant odos storį) milimetrais ties skerdenos padalijimo linija ploniausioje vietoje virš skerdenos musculius gluteus medius;

16.3.2. ar tinkamai išmatuotas nugaros raumenų storis milimetrais ties skerdenos padalijimo linija, kaip trumpiausias atstumas nuo musculius gluteus medius priekinio (kranialinio) galo iki stuburo kanalo viršutinio (dorsalinio) krašto;

16.3.3. ar panaudojus matavimo duomenis buvo tinkamai įvertintas skerdenos raumeningumas, naudojant skaičiavimo formulę;

16.4. skerdenos ženklinimo spaudo ar etiketės duomenų atitikimą su duomenimis, nustatytais raumeningumo nustatymo prietaisais arba Kiaulių skerdenų klasifikavimo protokole, kurio forma patvirtinta Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 464;

16.5. skerdenos svorį (2 skerdenų pasirinktinai);

16.6. ne mažiau kaip 10 sąskaitų faktūrų, siekiant patikrinti, ar kiaulių augintojui (pardavėjui) buvo išsiųsta informacija (raštu ar elektroniniu būdu) apie kiaulių skerdenų klasifikavimo rezultatus (nepriklausomai nuo to, ar buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skerstos kiaulių skerdenos) ir pinigų kiekį, kurį augintojas būtų gavęs už parduotas kiaules, jei šios būtų nupirktos pagal skerdenos svorį ir kokybę. Šio tikrinimo rezultatai surašomi į Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo pažymą (3 priedas);

16.7. ar skerdenų svoriai fiksuojami automatiškai svarstyklėmis (ne suvedami rankomis) ir ar jos turi galiojantį patikros spaudą;

16.8. ar galioja vertintojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

17. Klasifikavimo klaida laikoma, kai suklystama šiose vertinimo srityse:

17.1. per vieną šonkaulį ar slankstelį, parenkant vertinimo vietą;

17.2. daugiau nei per 1 cm, parenkant atstumą nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos;

17.3. įvedant zondą (jei raumeningumo nustatymo prietaisas jį turi) ne statmenu kampu, o dūrio paklaida didesnė nei 15o kampas (zondas turi būti duriamas 90o kampu į skerdenos paviršių);

17.4. matavimo nuokrypis iki 5 mm, matuojant lašinių storį, kai naudojamas rankinis liniuotės (ZP) metodas;

17.5. matavimo nuokrypis iki 10 mm, matuojant raumenų storį, kai naudojamas rankinis liniuotės (ZP) metodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

18. Klasifikavimo klaidos nustatant kiekvieną iš vertinimo sričių vertinimo vietą, atstumą nuo nugaros padalijimo linijos bei zondo įvedimo kampą naudojant prietaisus neturi viršyti 10 proc. nuo kontrolei atrinktų skerdenų skaičiaus, naudojant rankinį liniuotės (ZP) metodą klaidų skaičius negali viršyti 5 proc. nuo kontrolei atrinktų skerdenų skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

19. Jeigu nustatant vieną iš vertinimo sričių, klaidų nebuvo padaryta ar padaryta mažiau, nei numatyta šių taisyklių 18 punkte, tai nustatant kitas vertinimo sritis gali suklysti ir viena klaida daugiau.

20. Klasifikuojant kiaulių skerdenas neleidžiama suklysti:

20.1. daugiau nei per vieną šonkaulį ar slankstelį, parenkant vertinimo vietą;

20.2. ženklinant skerdenas kitaip, negu nurodyta Skerdenų klasifikavimo protokole;

20.3. sveriant skerdeną;

20.4. matuojant lašinių storį daugiau kaip 5 mm, kai naudojamas rankinis liniuotės (ZP) metodas;

20.5. matuojant raumenų storį daugiau kaip 10 mm, kai naudojamas rankinis liniuotės (ZP) metodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

21. Jei kontrolės metu nustatoma, kad klasifikuojant ir ženklinant kiaulių skerdenas buvo suklysta daugiau kartų, nei numatyta šių taisyklių 18 ir 19 punktuose, arba padaryta bent viena neleistina klaida, nurodyta šių taisyklių 20 punkte, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti atlikta pakartotinė kiaulių skerdenų klasifikavimo kontrolė skerdykloje.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

 

IV. KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS REZULTATAI

 

22. Kontrolierius, atlikęs patikrą, užpildo Galvijų skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės protokolą (1 priedas) ir (arba) Kiaulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės protokolus (2 ir 5 priedai) (toliau kartu vadinama protokolai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

23. Remiantis 22 punkte nurodytais protokolais, kontrolierius surašo Galvijų ir/arba Kiaulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės pažymą (3 priedas, 4 priedas) (toliau – pažyma) 2 egz., kurios vienas egzempliorius paliekamas skerdyklai (prie jos pridedamos ir 22 punkte nurodytų protokolų kopijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-127, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-954 (2013-02-20), i. k. 1132330ISAK003D-127

 

24. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 22 ir 23 punktuose nurodytus protokolus ir pažymas saugo teisės aktuose nustatyta tvarka ne trumpiau kaip 5 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2009-11-05, Žin., 2009, Nr. 134-5866 (2009-11-10), i. k. 1092330ISAK003D-841

 

25. Jeigu kontrolierius randa 11.3 ir 20.2 punktuose nurodytas klaidas, vertintojas skerdenos ženklinimą privalo ištaisyti pagal kontrolieriaus pastabas.

26. Jei atliekant pakartotinę klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę pagal 12 ir/ar 21 punktus nustatomą kad klasifikuojant galvijų ir/arba kiaulių skerdenas buvo suklysta daugiau kartų negu leista arba padarytos neleistinos klaidos, tikrintas vertintojas netenka teisės vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimo, kol nebaigs pakartotinai kvalifikacijos kėlimo kursų.

27. Kontrolierius apie 26 punkte nurodytą atvejį, raštu per dvi darbo dienas informuoja (pridedant pažymos kopiją) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kurios įgalioti asmenys išnagrinėja gautą informaciją ir, esant reikalui, surašo skerdyklai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

28. Jeigu tikrinant skerdyklą trečią kartą iš eilės nustatoma, kad klasifikuojant galvijų ir/arba kiaulių skerdenas buvo suklysta daugiau kartų negu leista arba padarytos neleistinos klaidos, tikrintas vertintojas netenka teisės vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimo, kol pakartotinai neįgys gyvulių skerdenų klasifikavimo kvalifikacijos ir gaus tai patvirtinantį dokumentą.

29. Kontrolierius apie 28 punkte nurodytą atvejį per dvi darbo dienas raštu (pridedant pažymos kopiją) informuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ir mokymo instituciją(išdavusią gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą). Mokymo institucija išnagrinėja gautą informaciją ir, esant reikalui, anuliuoja nurodyto vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgalioti asmenys išnagrinėja gautą informaciją ir, esant reikalui, surašo skerdyklai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi fizinių ar juridinių asmenų skundus dėl skerdenų vertinimo, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo patikrinti vertintojo darbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2009-11-05, Žin., 2009, Nr. 134-5866 (2009-11-10), i. k. 1092330ISAK003D-841

 

31. Ginčai dėl šių taisyklių įgyvendinimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2013 m. vasario 15 d.

įsakymo Nr. 3D-127 redakcija)

 

(Protokolo formos pavyzdys)

___________VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

Galvijų skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės

______________protokolas Nr.__________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

1. Skerdyklos pavadinimas ir adresas _____________________________________________

2. Kontrolierius ______________________________________________________________

3. Vertintojas ________________________________________________________________

4. Kontrolės data _____________________________________________________________

5. Kontrolės dieną rastų skerdenų skaičius _________________________________________

6. Patikrinta suklasifikuotų skerdenų _____________________________________________

 

Vertintojo suklasifikuotos skerdenos

Kontrolieriaus klasifikavimo rezultatai

Eil. Nr.

Skerdimo Nr.

Kategorija

Raumeningumo klasė

Riebumo klasė

Kategorija

Raumeningumo klasė

Riebumo klasė

Ženklinimo teisingumas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kontrolės metu nustatyta vertintojo klaidų ......., iš jų:

leistinų klaidų     £[]

neleistinų klaidų £[]

 

Tikrino

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Su tikrinimo rezultatais susipažinau

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-127, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-954 (2013-02-20), i. k. 1132330ISAK003D-127

 

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2013 m. vasario 15 d.

įsakymo Nr. 3D-127 redakcija)

 

(Protokolo formos pavyzdys)

____________VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

Kiaulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės ______________protokolas Nr.__________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

1. Skerdyklos pavadinimas ir adresas _____________________________________________

2. Kontrolierius ______________________________________________________________

3. Vertintojas ________________________________________________________________

4. Kontrolės data _____________________________________________________________

5. Raumeningumo nustatymo prietaisas ___________________________________________

6. Kontrolės dieną rasta skerdenų ________________________________________________

7. Patikrinta įvertintų skerdenų __________________________________________________

 

Eil. Nr.

Skerdimo Nr.

Nukrypimai įvedant matavimo prietaisą

Ženklinimas

Pastabos

Vertinimo vietos parinkimas

Atstumas nuo stuburo cm

Zondo įvedimo kampas °

3–4 s.

3–4 š.

8

6

> 90 °

< 90 °

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaidų suma

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso klaidų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikrino

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Su tikrinimo rezultatais susipažinau

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2009-11-05, Žin., 2009, Nr. 134-5866 (2009-11-10), i. k. 1092330ISAK003D-841

Nr. 3D-127, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-954 (2013-02-20), i. k. 1132330ISAK003D-127

 

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2013 m. vasario 15 d.

įsakymo Nr. 3D-127 redakcija)

 

(Galvijų skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės pažymos formos pavyzdys)

_____________VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

__________________________________________

(dokumento sudarytojo duomenys)

GALVIJŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS

PAŽYMA

20___ m.________________mėn.________d.    Nr.____________

_______________________________

(sudarymo vieta)

Skerdyklos pavadinimas ir adresas________________________________________________

Kontrolierius_________________________________________________________________

Vertintojas__________________________________________________________________

1. Tikrinimo metu nustatyta pažeidimų dėl:

a) kategorijos  nustatymo

£[] taip

£[] ne

b) raumeningumo klasės nustatymo

£[] taip

£[] ne

c) riebumo klasės nustatymo

£[] taip

£[] ne

2. Skerdenų ženklinimo spaudo ar etiketės duomenys atitinka įrašus,

 

 

nurodytus Galvijų skerdenų klasifikavimo protokole

£[] taip

£[] ne

3. Galvijų laikytojui (pardavėjui) buvo išsiųsta informacija apie

 

 

galvijų skerdenų klasifikavimo rezultatus ir pinigų kiekį, kurį

 

 

laikytojas būtų gavęs už parduotu galvijus, jei šie būtų nupirkti

 

 

pagal skerdenos svorį ir kokybę

£[] taip

£[] ne

4. Skerdenų svoriai fiksuojami automatiškai svarstyklėmis, kurios turi

 

 

galiojantį patikros spaudą

£[] taip

£[] ne

5. Ar galioja vertintojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas

£[] taip

£[] ne

Išvados:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. 20__m. _____mėn. ___d. Galvijų skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės protokolas Nr.______, ___lapas (___lapai).

2. 20__m.______mėn. ___d. Galvijų skerdenų paruošimo klasifikuoti protokolas Nr.______, ___lapas (___lapai, jeigu kontrolės metu atlikta ir galvijų skerdenų paruošimo klasifikuoti kontrolė).

 

Tikrino

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Su tikrinimo rezultatais susipažinau

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-127, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-954 (2013-02-20), i. k. 1132330ISAK003D-127

 

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

4 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2013 m. vasario 15 d.

įsakymo Nr. 3D-127 redakcija)

 

(Kiaulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės pažymos formos pavyzdys)

____________VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

__________________________________________

(dokumento sudarytojo duomenys)

KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS

PAŽYMA

20___ m.________________mėn.________d.    Nr.____________

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Skerdyklos pavadinimas ir adresas________________________________________________

Kontrolierius_________________________________________________________________

Vertintojas__________________________________________________________________

1. Tikrinimo metu nustatyta pažeidimų dėl:

a) vertinimo vietos parinkimo skerdenoje

£[] taip

£[] ne

b) atstumo parinkimo nuo nugaros (stuburo)

 

 

padalijimo linijos iki vertinimo vietos

£[] taip

£[] ne

c) zondo įvedimo kampo

£[] taip

£[] ne

2. Skerdenų ženklinimo spaudo ar etiketės duomenys atitinka įrašus,

 

 

nurodytus Kiaulių skerdenų klasifikavimo protokole

£[] taip

£[] ne

3. Kiaulių laikytojui (pardavėjui) buvo išsiųsta informacija apie

 

 

kiaulių skerdenų klasifikavimo rezultatus ir pinigų kiekį, kurį

 

 

laikytojas būtų gavęs už parduotas kiaules, jei šios būtų nupirktos

 

 

pagal skerdenos svorį ir kokybę

£[] taip

£[] ne

4. Skerdenų svoriai fiksuojami automatiškai svarstyklėmis, kurios turi

 

 

galiojantį patikros spaudą

£[] taip

£[] ne

5. Ar galioja vertintojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas

£[] taip

£[] ne

Išvados:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. 20__m. _____mėn. ___d. Kiaulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės protokolas Nr.______, ___lapas (___lapai).

2. 20__m.______mėn. ___d. Kiaulių skerdenų paruošimo klasifikuoti protokolas Nr.______, ___lapas (___lapai, jeigu kontrolės metu atlikta ir kiaulių skerdenų paruošimo klasifikuoti kontrolė).

 

Tikrino

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Su tikrinimo rezultatais susipažinau

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-127, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-954 (2013-02-20), i. k. 1132330ISAK003D-127

 

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

5 priedas

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

________________________________________DEPARTAMENTAS

 

Kiaulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės naudojant rankinį (zp) metodą protokolas __________________ Nr.__________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

1. Skerdyklos pavadinimas ir adresas _________________________________________________

2. Kontrolierius ___________________________________3. Vertintojas ____________________________________________________________________

4. Kontrolės data __________________________________5. Raumeningumo nustatymo prietaisas________________________________________________

6. Kontrolės dieną rasta skerdenų _____________________7. Patikrinta įvertintų skerdenų _______________________________________________________

Eil.

Nr.

Skerdenos skerdimo Nr.

Šiltos skerdenos

svoris kg

Vertintojo klasifikavimo rezultatai

Kontrolieriaus klasifikavimo rezultatai

Klasifikavimo kontrolės išvada dėl skerdenos vertinimo:

teisingai / klaida

 

 

 

L -ploniausias

lašinių storis*

R - juosmens raumens storis**

Apskaičiuotas raumenin-

gumas

proc.

Ženklinant nurodyta raumenin-

gumo

klasė

L -

ploniausias

lašinių

storis

R -

 juosmens raumens storis

Apskaičiuotas

raumenin-

gumas

proc.

Nustatyta

raumenin-

gumo

klasė

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L matuojamas ploniausias lašinių storis (įskaitant ir odą) nuo skerdenos padalijimo linijos iki  vidurinio strėninio raumens (milimetrais).

**R matuojamas matomas juosmens raumens storis skerdenos puselėje nuo kranialinio raumens prisitvirtinimo krašto iki dorsalinio stuburo kanalo krašto (milimetrais).

 

Tikrino ______________   ___________________________________

                        (parašas)                      (vardas, pavardė)

Su kontrolės rezultatais susipažinau ______________  ___________________________________

                                                                                  (parašas)                                  (vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-841, 2009-11-05, Žin., 2009, Nr. 134-5866 (2009-11-10), i. k. 1092330ISAK003D-841

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-66 "Dėl Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-29, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 10-411 (2012-01-21), i. k. 1122330ISAK0003D-29

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-66 "Dėl Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-127, 2013-02-15, Žin., 2013, Nr. 19-954 (2013-02-20), i. k. 1132330ISAK003D-127

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-66 "Dėl Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-557, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18801

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo