Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 17-681, i. k. 1092330ISAK0003D-67

 

Nauja redakcija nuo 2018-10-31:

Nr. 3D-775, 2018-10-29, paskelbta TAR 2018-10-30, i. k. 2018-17290

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYMO PAGAL JAUNŲJŲ ŪKININKŲ KOMPETENCIJOS UGDYMO MOKYMO PROGRAMĄ

 

2009 m. vasario 6 d. Nr. 3D-67

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 18.7.3 papunktį, į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-390 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“, 18.6.3 papunktį ir į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykl, taikomų nuo 2019 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 3D-309 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“, 17.6.3 papunktį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-253, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06844

 

1. Nustatau, kad:

1.1. asmenys, neturintys profesinio žemės ūkio srities išsilavinimo, žemės ūkio srities profesinės kvalifikacijos arba aukštojo žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimo ir teikiantys paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos turi išklausyti privalomuosius (62 akad. val.) ir pasirenkamuosius (98 akad. val.) mokymo kursus pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programoje (kodas 296162026) numatytus mokymo kursus (toliau – mokymo kursai). Baigusiems visą Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą (160 akad. val.), išduodamas Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas), kuriame nurodoma: įstaigos, išdavusios pažymėjimą, pavadinimas, pažymėjimo išdavimo data, numeris, sudarymo vieta, asmens, kuriam išduodamas pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas, išklausytos mokymo programos pavadinimas, jos kodas, pažymėjimą išdavusios įstaigos atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-515, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-10, i. k. 2021-17299

Nr. 3D-644, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21365

Nr. 3D-719, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21626

 

1.2. asmenys, siekiantys gauti pažymėjimą, Žemės ūkio agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teikia nustatytos formos prašymą, pridėdami asmens tapatybę patvirtinančią dokumento kopiją ir išklausytų mokymo kursų pažymėjimų kopijas. Prašymas Agentūrai teikiamas el. paštu [email protected] arba registruotu paštu I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-515, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-10, i. k. 2021-17299

Nr. 3D-644, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21365

Nr. 3D-719, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21626

 

1.3. Agentūra, išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktą prašymą ir pridėtus dokumentus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o tais atvejais, kai prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, išduoda pažymėjimą ir apie jį įrašo Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą baigusių asmenų sąraše, nurodydama asmens, kuriam išduotas pažymėjimas, vardą, pavardę, išduoto pažymėjimo numerį ir išdavimo datą,  sprendimo pripažinti kompetenciją datą. Rašytinės formos pažymėjimas išduodamas asmens prašymu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-644, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21365

 

1.4. asmuo gavęs Agentūros paklausimą dėl pateikto prašymo, pridėtų dokumentų ar informacijos pateikimo ir (arba) patikslinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (Agentūra gali pratęsti 5 darbo dienų terminą gavusi motyvuotą asmens prašymą) turi pateikti trūkstamus dokumentus ir informaciją. Laiku nepateikus trūkstamų dokumentų ir / arba informacijos, Agentūra nutraukia prašymo nagrinėjimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-644, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21365

 

2. Pavedu Agentūrai:

2.1. sudaryti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą baigusių asmenų sąrašą;

2.2. organizuoti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimą (šio papunkčio nuostatos taikomos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos teikimo laikotarpiu (iki 2025 m. gruodžio 31 d.)).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-719, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21626

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-644, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21365

 

3. Tvirtinu pridedamus:

3.1. Prašymo išduoti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimą formą;

3.2. Neteko galios nuo 2024-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-719, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21626

 

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                 Kazys Starkevičius

 

Forma. Neteko galios nuo 2024-01-01

Formos naikinimas:

Nr. 3D-719, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21626

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Prašymo forma

Papildyta priedu:

Nr. 3D-253, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06844

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-515, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-10, i. k. 2021-17299

Nr. 3D-644, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21365

Nr. 3D-719, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21626

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-455, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 77-3226 (2009-06-30), i. k. 1092330ISAK003D-455

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 "Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-949, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 149-7640 (2012-12-20), i. k. 1122330ISAK003D-949

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 "Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-361, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06925

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-775, 2018-10-29, paskelbta TAR 2018-10-30, i. k. 2018-17290

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-253, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06844

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-515, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-10, i. k. 2021-17299

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-644, 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21365

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-719, 2023-11-07, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21626

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo