Suvestinė redakcija nuo 2011-06-17 iki 2011-08-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 15-635, i. k. 109106ANUTA0000O3-6

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. O3-6

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2007, Nr. 55-2124) 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų (Žin., 2002, Nr. 109-4819; 2003, Nr. 84-3833; 2007, Nr. 23-877) Komisijos nuostatų 6.7 punktu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5379), 15 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.104-3713; 2006, Nr. 88-3463), 23 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2008, Nr. 121-4595), 20 punktu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

1. Patvirtinti Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. O3-99 „Dėl įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5316) ir 2006 m. sausio 20 d. nutarimą Nr. O3-1 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. O3-99 „Dėl Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 10-400).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIRGILIJUS PODERYS

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir

energetikos kontrolės komisijos

2011 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. O3-132

 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licencijuojamų ūkio subjektų bei ūkio subjektų, siekiančių gauti atitinkamos veiklos licenciją, technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo tvarką ir sąlygas.

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrią tvarką, kuria remdamasi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) atlieka ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimus.

3. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 (Žin., 2007, Nr. 132-5379), Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498), Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin, 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556), Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 (Žin., 2007, Nr. 15-533).

4. Komisija technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimus atlieka:

4.1. ūkio subjektams, Elektros energetikos įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.1.1. pateikusiems Komisijai prašymą išduoti licenciją šioms veikloms:

4.1.1.1. perdavimo;

4.1.1.2. skirstymo;

4.1.1.3. rinkos operatoriaus;

4.1.1.4. nepriklausomo tiekimo;

4.1.1.5. visuomeninio tiekimo;

4.1.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.1.1 punkte nurodytų veiklų licenciją (išskyrus atvejus, jei keičiami tik licencijoje nurodyti rekvizitai);

4.1.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

4.1.4. prieš Komisijai įpareigojant ūkio subjektą vykdyti garantinį tiekimą (atliekamas tik ūkio subjektų, turinčių tiekimo veiklos licenciją);

4.2. ūkio subjektams, Gamtinių dujų įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.2.1. pateikusiems Komisijai prašymą išduoti licenciją šioms veikloms:

4.2.1.1. perdavimo;

4.2.1.2. skirstymo;

4.2.1.3. skystinimo;

4.2.1.4. laikymo;

4.2.1.5. tiekimo;

4.2.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.2.1 punkte nurodytų veiklų licenciją (išskyrus atvejus, jei keičiami tik licencijoje nurodyti rekvizitai);

4.2.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

4.2.4. prieš Komisijai įpareigojant ūkio subjektą vykdyti paskirtąjį tiekimą (atliekamas tik ūkio subjektų, turinčių tiekimo veiklos licenciją);

4.3. ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.3.1. pateikusiems Komisijai prašymą dėl viešojo vandens tiekimo licencijos išdavimo;

4.3.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.3.1 punkte nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, jei keičiami tik licencijoje nurodyti rekvizitai);

4.3.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

4.4. ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Šilumos ūkio įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.4.1. pateikusiems Komisijai prašymą dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo;

4.4.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 3.4.1 punkte nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, jei keičiami tik licencijoje nurodyti rekvizitai);

4.4.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

4.5. ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 punktuose, finansinio pajėgumo vertinimą Komisija atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Komisijos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus.

5. Apraše vartojamos šios sąvokos:

Ūkio subjektas – asmuo, turintis Komisijos reguliuojamos atitinkamos veiklos licenciją ar siekiantis ją gauti.

Infrastruktūros veikla – perdavimo, skirstymo, skystinimo, gavybos, gamybos veikla, panaudojant tarpusavyje susijusių struktūrinių elementų visumą, įgalinančią ar palaikančią visą infrastruktūrą bei jos funkcionavimą, būtiną atitinkamai veiklai vykdyti.

Tiekimo veikla – pardavimo ir (ar) perpardavimo veikla vartotojams ar kitiems ūkio subjektams.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys ūkio subjekto veiklą.

6. Ūkio subjektų technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas vertinamas pagal atitinkamo energetikos ar geriamojo vandens tiekimo sektoriaus licencijavimo taisyklių ir Apraše nustatyta tvarka Komisijai pateiktus dokumentus ir duomenis.

 

II. Technologinio pajėgumo įvertinimas

 

7. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.1, 4.4.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

7.1. ūkio subjektas licencijuojamos veiklos teritorijoje nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo įrenginius, reikalingus atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti;

7.2. ūkio subjekto valdomi įrenginiai yra sujungti su energijai ar geriamajam vandeniui išgauti, perdirbti ar gaminti skirtais įrenginiais arba kitais energijos ar geriamojo vandens perdavimo ar skirstymo (tik gamtinių dujų skirstymo ir šilumos, vandens tiekimo įmonės) įrenginiais, kurie užtikrintų vartotojų aprūpinimą energija;

7.3. ūkio subjektas, išskyrus ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse, turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę verstis įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, arba yra sudaręs ilgalaikę sutartį, galiojančią ilgiau nei vienerius metus, dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą;

7.4. ūkio subjekto valdomi įrenginiai, taip pat ūkio subjekto teisės į įrenginius (įskaitant tokių teisių turinį, jų galiojimo laikotarpį ir kitus reikšmingus kriterijus) yra tinkami ir pakankami teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti atitinkamą licencijuojamą veiklą.

8. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.2.1.5, 4.3.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjektas turi:

8.1. technines priemones prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo tinklo (sistemų) operatoriaus informacinio komplekso;

8.2. atitinkamą programinę įrangą, kurios reikia energijos ar geriamojo vandens prekybai ir atsiskaitymams vykdyti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus);

8.3. ryšio priemones pranešimams iš licencijuojamų rinkų dalyvių gauti ir jiems siųsti.

9. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas technologinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia:

9.1. Aprašo 8 punkte nurodytu atveju, dokumentus, patvirtinančius ūkio subjekto turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, ir atitinkamą programinę įrangą, kurios reikia licencijuojamai veiklai vykdyti;

9.2. Aprašo 7 punkte nurodytu atveju:

9.2.1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę verstis atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimu arba sudarytos ilgalaikės sutarties dėl minėtų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia atestatą, suteikiančią teisę verstis šia veikla kopiją;

9.2.2. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2 nurodytu atveju informaciją apie valdomus įrenginius (1 priedas), kurioje turi būti nurodyta:

9.2.2.1. įrenginių valdymo forma (turimi nuosavybės teise ar naudojami kitais teisėtais būdais (nurodomas būdas), kuri nurodoma vadovaujantis VĮ Registrų centro išduotu nuosavybės teisę pagrindžiančiu pažymėjimu ar pažyma, sutartimi dėl įrenginių teisėto valdymo ar kitais dokumentais, įrodančiais įrenginių teisėtą valdymą ar naudojimą;

9.2.2.2. eksploatavimą ir priežiūrą vykdanti įmonė (skyrius, padalinys), kuri nurodoma vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotu atestatu, suteikiančiu teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, arba ilgalaike sutartimi dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą;

9.2.2.3. buvimo vieta, kuri nurodoma vadovaujantis žemėlapiu ir (ar) kitais dokumentais. Nurodoma savivaldybė ir gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), kurioje yra įrenginiai;

9.2.2.4. numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri apibrėžiama vadovaujantis ūkio subjekto prašyme išduoti ar pakeisti licenciją nurodyta numatoma veiklos teritorija ir atsižvelgiant į ūkio subjekto valdomų įrenginių buvimo vietą.

10. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.3.1, 4.4.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 7 punkte nustatytų reikalavimų.

11. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.2.1.5, 4.3.1 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.

12. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, licencijuotas ūkio subjektas privalo pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

13. Aprašo 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 punktuose nurodytu atveju Komisija atsižvelgia į Komisijos turimą kitų valstybinės priežiūros institucijų, pagal kompetenciją kontroliuojančių Komisijos licencijuotus ūkio subjektus, pateiktą informaciją.

 

III. Finansinio pajėgumo įvertinimas

 

14. Aprašo 4 punkte nurodytais atvejais ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Ūkio subjektui, vertinant jo bendrąjį finansinį pajėgumą, yra taikoma bendra atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, atsižvelgiant į ūkio subjekto metinį pajamų (eliminavus pajamas, skirtas energijos kaip produkto įsigijimui, kurio paskirtis perparduoti jį galutiniam vartotojui) dydį.

15. Komisija kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

15.1. kiekvienas atitinkamas sektorius, vadovaujantis metinių pajamų kriterijumi, yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus, ir kiekvienam segmentui atitinkamai Komisija nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę;

15.2. vertinant Aprašo 15.1 punkte nurodytą metinių pajamų kriterijų, eliminuojamos pajamos skirtos energijos kaip produkto įsigijimui, kurio paskirtis perparduoti jį galutiniam vartotojui;

15.3. normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutines reikšmes Komisija nustato, naudodama atitinkamame sektoriuje infrastruktūros veiklą ir (arba) tiekimo veiklą vykdančių ūkio subjektų finansinius rodiklius, atspindinčius atitinkamai infrastruktūros veiklą ir (arba) tiekimo veiklą. Vertikaliai integruoto ūkio subjekto finansiniai rodikliai įtraukiami atskirai, jei ūkio subjektas privalo teikti atskiras finansines ataskaitas infrastruktūros ir tiekimo veikloms;

15.4. skaičiuojant ir tvirtinant atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę įtraukiami visų tame sektoriuje veiklą vykdančių ūkio subjektų finansiniai rodikliai išskyrus finansinius rodiklius tų ūkio subjektų, kurių pardavimų pajamos iš licencijuojamų (reguliuojamų) veiklų sudaro 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų;

15.5. atitinkamo sektoriaus infrastruktūrinės veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Komisija apskaičiuoja:

15.5.1. naudodama 8 finansinius santykinius rodiklius, t. y. veiklos pelningumas, grynasis pelningumas, nuosavo kapitalo grąža ir turto grąža (pajamų apsaugos rodikliai), įsiskolinimo koeficientas, finansinio sverto koeficientas ir einamojo likvidumo koeficientas (finansinio sverto rodikliai), pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (komercinio aktyvumo rodiklis);

15.5.2. konvertavusi 15.5.1 punkte nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmes į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą;

15.5.3. kiekvieno rodiklio vidutinę žemutinę svertinę reikšmę, įvertinus visų ūkio subjektų balus bei ją pakoregavus leistino nuokrypio koeficientu – 0,5;

15.5.4. bendrą viso sektoriaus žemutinę ribą, atsižvelgdama į visų rodiklių žemutinių reikšmių aritmetinį vidurkį;

15.6. atitinkamo sektoriaus tiekimo veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Komisija apskaičiuoja:

15.6.1. naudodama 7 finansinius santykinius rodiklius, t. y. veiklos pelningumas, grynasis pelningumas ir nuosavo kapitalo (pajamų apsaugos rodikliai), įsiskolinimo koeficientas, finansinio sverto koeficientas ir einamojo likvidumo koeficientas (finansinio sverto rodikliai), pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (komercinio aktyvumo rodiklis);

15.6.2. konvertavusi 15.6.1 punkte nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmes į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą;

15.6.3. kiekvieno rodiklio vidutinę žemutinę svertinę reikšmę, įvertinus visų ūkio subjektų balus bei ją pakoregavus leistino nuokrypio koeficientu – 0,5;

15.6.4. bendrą viso sektoriaus žemutinę ribą, atsižvelgdama į visų rodiklių žemutinių reikšmių aritmetinį vidurkį.

16. Komisija kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę tvirtina Komisijos nutarimu ir paskelbia viešai.

17. Komisija kiekvieno ūkio subjekto bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

17.1. infrastruktūros veiklą vykdančio ūkio subjekto finansiniam pajėgumui įvertinti naudojami 8 finansiniai santykiniai rodikliai, t. y. veiklos pelningumas, grynasis pelningumas, nuosavo kapitalo grąža ir turto grąža (pajamų apsaugos rodikliai), įsiskolinimo koeficientas, finansinio sverto koeficientas ir einamojo likvidumo koeficientas (finansinio sverto rodikliai), pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (komercinio aktyvumo rodiklis);

17.2. tiekimo veiklą vykdančių ūkio subjekto finansiniam pajėgumui įvertinti naudojami 7 finansiniai santykiniai rodikliai, t. y. veiklos pelningumas, grynasis pelningumas ir nuosavo kapitalo grąža (pajamų apsaugos rodikliai), įsiskolinimo koeficientas, finansinio sverto koeficientas ir einamojo likvidumo koeficientas (finansinio sverto rodikliai), pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (komercinio aktyvumo rodiklis);

17.3. apskaičiuotos Aprašo 17.1 ir 17.2 punktuose nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmės yra konvertuojamos į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą:

17.3.1. kiekvienas Aprašo 17.1 ir 17.2 punktuose nurodytas finansinis santykinis rodiklis pagal jo reikšmę priskiriamas vienam iš penkių finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų;

17.3.2. kiekvienas iš penkių finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų atitinka balų skaičių nuo 1 iki 5; visų penkių intervalų balų suma sudaro 15;

17.3.3. pagal finansiniam santykiniam rodikliui priskirtą intervalą nustatomas kiekvieno finansinio santykinio rodiklio balas;

17.4. ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis apskaičiuojamas kaip finansinių santykinių rodiklių balų aritmetinis vidurkis.

18. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas finansinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia:

18.1. jei ūkio subjektas vykdė veiklą:

18.1.1. metams pasibaigus, per keturis mėnesius paskutinių dvejų ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis (jei jie nebuvo pateikti Komisijai), Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 nurodytu atveju;

18.1.2. paskutinių ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis, Aprašo 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3 nurodytu atveju;

18.1.3. metams pasibaigus, per keturis užpildytą Aprašo 2 priede nurodytą formą ir (arba) Aprašo 3 priede nurodytą formą atitinkamai infrastruktūrinės veiklos ir (arba) tiekimo veiklos atveju;

18.2. jei ūkio subjektas nevykdė veiklos:

18.2.1. Komisijai pateikia planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3–5 metų ūkio subjekto licencijuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą. Planuojami rezultatai turi būti pagrįsti;

18.2.2. prognozuojamus duomenis pagal Aprašo 2 priede ir (arba) 3 priede pateiktą formą atitinkamai infrastruktūrinės veiklos ir (arba) tiekimo veiklos atveju.

19. Jei ūkio subjekto finansinio pajėgumo vertinimas netenkina Aprašo 14 punkte nustatyto reikalavimo, Komisija informuoja apie tai ūkio subjektą. Ūkio subjektas turi teisę per 10 darbo dienų pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą ir susijusius papildomus dokumentus išplėstiniam ūkio subjekto vertinimui atlikti. Komisija, gavusi iš ūkio subjekto šiame punkte nurodytą informaciją, atlieka išplėstinį (detalų) ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimą. Išplėstinio (detalaus) ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimo išvadas Komisija pateikia ūkio subjektui susipažinti. Ūkio subjektas turi teisę per 10 darbo dienų pateikti Komisijai motyvuotas pastabas. Komisija išplėstinio (detalaus) ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimo rezultatus tvirtina motyvuotu nutarimu.

 

IV. Vadybinio pajėgumo įvertinimas

 

20. Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jeigu ūkio subjektas turi darbuotojus:

20.1. licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai licencijuojamos veiklos apskaitai tvarkyti;

20.2. vartotojams informuoti ir konsultuoti;

20.3. skundams dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėti.

21. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjektas, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, pagal ūkio subjekto vadybinio pajėgumo įvertinimo 5 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančių ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių.

22. Aprašo 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2 punktuose nurodytais atvejais ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 20 punkte nustatytų reikalavimų.

23. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, ūkio subjektas privalo pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

24. Ūkio subjekto pajėgumų įvertinimą Komisija įformina nutarimu Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

25. Įvertinusi ūkio subjekto technologinį, finansinį ar vadybinį pajėgumą kaip nepakankamą licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti, Komisija, teisės aktų nustatyta tvarka, raštu įspėja apie tai ūkio subjektą ir nurodo terminą nustatytiems trūkumams pašalinti.

26. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms arba ūkio subjektui pateikus papildomus ar patikslintus duomenis, Komisija atlieka pakartotinį ūkio subjekto pajėgumo įvertinimą, kurio išvados teikiamos svarstyti Komisijos posėdžiui ir įforminamos nutarimu Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

27. Nepašalinus nustatytų trūkumų arba Komisijos nutarimu nustačius, kad ūkio subjekto technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas neleidžia vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygų, ūkio subjektas atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

28. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo laikymuisi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

Ūkio subjekto ______________ technologinio pajėgumo įvertinimas

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius, info@regula.lt

 

Ūkio subjekto valdomi įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Licencijuojamos veiklos teritorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_______________________________ INFRASTRUKTŪRINĖS VEIKLOS

(ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

__________________

(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius, info@regula.lt 

 

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Apskaičiuotos balų reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

20__

20__

20__

20__

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

 

 

1.

Veiklos pelningumas  (R1)

(veiklos pelnas / pardavimo pajamos) x 100)

 

 

 

 

2.

Grynasis pelningumas  (R2)

(grynasis pelnas / pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

 

3.

Turto grąža  (R3)

(pelnas prieš apmokestinimą/ turtas) x 100

 

 

 

 

4.

Nuosavo kapitalo grąža (R4)

(grynasis pelnas /nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

II.

Finansinio sverto rodikliai

 

 

5.

Įsiskolinimo koeficientas (R5)

(visi įsipareigojimai / turtas) x 100

 

 

 

 

6.

Finansinio sverto koeficientas (R6)

(visi įsipareigojimai / nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

7.

Einamojo likvidumo koeficientas (R7)

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

 

8.

Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R9)

(pirkėjų įsiskolinimas / pardavimo pajamos) x 360

 

 

 

 

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

 

 

9.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis  (BR)

SUM(i=1, ... 8) [Ki / 8]

 

 

 

 

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________________________________ TIEKIMO VEIKLOS

(ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

__________________

(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius, info@regula.lt 

 

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Apskaičiuotos balų reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

20__

20__

20__

20__

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

 

 

1.

Veiklos pelningumas (R1)

(veiklos pelnas /pardavimo pajamos) x 100)

 

 

 

 

2.

Grynasis pelningumas (R2)

(grynasis pelnas /pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

 

3.

Nuosavo kapitalo grąža (R3)

(grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

II.

Finansinio sverto rodikliai

 

 

4.

Įsiskolinimo koeficientas (R4)

(visi įsipareigojimai / turtas) x 100

 

 

 

 

5.

Finansinio sverto koeficientas (R5)

(visi įsipareigojimai / nuosavas kapitalas) x 100

 

 

 

 

6.

Einamojo likvidumo koeficientas (R6)

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

 

7.

Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R7)

(pirkėjų įsiskolinimas / pardavimo pajamos) x 360

 

 

 

 

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

 

 

8.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

 SUM(i=1, ... 7) [Ki / 7]

 

 

 

 

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

APSKAIČIUOTŲ FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIŲ KONVERTAVIMO Į BALUS LENTELĖ

 

Rodiklio pavadinimas

Finansinės būklės rodiklių konvertavimo matrica

Veiklos pelningumas (R1)

R1 ?>= 15

10 <=? R1<15

5 <=? R1 < 10

0 <=? R1 < 5

R1 < 0

Balų dydis (K1)

5

4

3

2

1

 

 

Grynasis pelningumas (R2)

R2 ?>= 15

10 <=? R2 < 15

5<=? R2 < 10

0 <=? R2 < 5

R2 < 0

Balų dydis (K2)

5

4

3

2

1

 

 

Turto grąža (R3)*

R3 ?>= 5

3 <=? R3 < 5

1<=? R3 < 3

0 <=? R3 < 1

R3 < 0

Balų dydis (K3)*

5

4

3

2

1

 

 

Nuosavo kapitalo grąža (R4)

R4 ?>= 15

10 <=? R4 < 15

5<=? R4 < 10

0 <=? R4 < 5

R4 < 0

Balų dydis (K4)

5

4

3

2

1

 

 

Įsiskolinimo koeficientas (R5)

R5 ?>= 70

60 <=? R5 < 70

50<=? R5 < 60

40 <=? R5 < 50

40 > R5 ?>= 0

Balų dydis (K5)

1

2

3

4

5

 

 

Finansinio sverto (R6)

R6 ?>= 90

70 <=? R6 < 90

60<=? R6 < 70

50 <=? R6 < 60

R6 < 50

Balų dydis (K6)

1

2

3

4

5

 

 

Einamojo likvidumo (R7)

R7 ?>= 1,5

1,2 <=? R7 < 1,5

1,1<=? R7 < 1,2

1,0 <=? R7 < 1,1

1,0 > R7 ?>= 0

Balų dydis (K7)

5

4

3

2

1

 

 

Pirkėjų įsiskolinimo laikas (dienomis) (R8)

R9 ?>= 90

60 <=? R9 < 90

45<=? R9 < 60

30 <=? R9 < 45

R9 < 30

Balų dydis (K8)

1

2

3

4

5

 

* Šis rodiklis skaičiuojamas vertinant infrastruktūros veiklą vykdančias įmones.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

Ūkio subjekto_________________ vadybinio pajėgumo įvertinimas

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius, info@regula.lt 

 

 

Licencijuojamos veiklos vykdymas

Licencijuojamos veiklos apskaitos tvarkymas

Vartotojų informavimas ir konsultavimas

Skundų dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėjimas

Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

Dėl Komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo