Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01 iki 2016-02-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 15-635, i. k. 109106ANUTA0000O3-6

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. O3-6

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2007, Nr. 55-2124) 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų (Žin., 2002, Nr. 109-4819; 2003, Nr. 84-3833; 2007, Nr. 23-877) Komisijos nuostatų 6.7 punktu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5379), 15 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.104-3713; 2006, Nr. 88-3463), 23 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2008, Nr. 121-4595), 20 punktu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

1. Patvirtinti Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. O3-99 „Dėl įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5316) ir 2006 m. sausio 20 d. nutarimą Nr. O3-1 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. O3-99 „Dėl Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 10-400).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                              VIRGILIJUS PODERYS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6

(Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2015 m. kovo 16 d. nutarimo Nr.O3-216

redakcija)

 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų technologinio, vadybinio ir finansinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licencijuojamų ar leidimais reguliuojamų ūkio subjektų, siekiančių gauti atitinkamos veiklos licenciją, bei ūkio subjektų, turinčių leidimą verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla ar energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba, technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vertinimo tvarką ir sąlygas. Aprašas taikomas asmenims, turintiems Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) reguliuojamos atitinkamos veiklos licenciją, leidimą ar siekiantiems jį gauti, asmenims, turintiems leidimą verstis energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba, taip pat nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara (toliau – Ūkio subjektai).

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrią tvarką, kuria remdamasi Komisija atlieka Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už paslaugas įvertinimus.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 120 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Komisija technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimus atlieka:

4.1. Ūkio subjektams Elektros energetikos įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.1.1. pateikusiems Komisijai prašymą išduoti licenciją ar leidimą šioms veikloms:

4.1.1.1. perdavimo;

4.1.1.2. skirstymo;

4.1.1.3. visuomeninio tiekimo;

4.1.1.4. nepriklausomo elektros energijos tiekimo (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 4.10 punkte);

4.1.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.1.1.14.1.1.4 punktuose nurodytų veiklų licenciją ar leidimą (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje ar leidime nurodyti rekvizitai);

4.1.3. reguliuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;

4.1.4. prieš Komisijai įpareigojant Ūkio subjektą vykdyti garantinį tiekimą (atliekamas tik Ūkio subjektų, turinčių visuomeninio tiekimo veiklos licenciją);

4.2. Ūkio subjektams, Gamtinių dujų įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.2.1. pateikusiems Komisijai prašymą išduoti licenciją šioms veikloms:

4.2.1.1. perdavimo;

4.2.1.2. skirstymo;

4.2.1.3. skystinimo;

4.2.1.4. laikymo;

4.2.1.5. tiekimo (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 4.11 punkte);

4.2.1.6. rinkos operatoriaus;

4.2.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.2.1.1 ir 4.2.1.2 punktuose nurodytų veiklų licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);

4.2.3. reguliuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;

4.3. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.3.1. pateikusiems Komisijai prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos išdavimo;

4.3.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.3.1 punkte nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);

4.3.3. reguliuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;

4.4. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Šilumos ūkio įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.4.1. pateikusiems Komisijai prašymą dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo;

4.4.2. pateikusiems Komisijai prašymą pakeisti 4.4.1 punkte nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);

4.4.3. reguliuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 4.11 punkte);

4.4.4. naujai veiklą pradėjusiems Ūkio subjektams, pateikusiems Komisijai prašymą dėl investicijų nepriklausomam šilumos gamintojui derinimo, kai tokio Ūkio subjekto finansinis pajėgumas nebuvo vertintas Aprašo 4.7 punkte numatytais terminais (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 4.11 punkte);

4.5. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.5.1. elektros energijos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė kaip 5000 kW, tiekiantiems elektros energiją į tinklus;

4.5.2. dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių (biodujų) gamintojams, tiekiantiems biodujas į gamtinių dujų tinklus;

4.6. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Energijos išteklių rinkos įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.6.1. pateikusiems prašymą Komisijai dėl energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimo;

4.6.2. energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą vykdančiam Ūkio subjektui;

4.7. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.6.2 punktuose, finansinio pajėgumo vertinimą Komisija atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Komisijos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus;

4.8. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.5.1 ir 4.5.2 punktuose, finansinio pajėgumo vertinimą Komisija atlieka kas du metus iki liepos 1 d. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Komisijos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus;

4.9. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2 punktuose, finansinio pajėgumo vertinimą Komisija gali atlikti dažniau nei kartą per metus, jei įtaria reguliuojamos veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba gauna informacijos apie tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, energijos biržų, rinkos operatorių, rinkos dalyvių, su kuriais Ūkio subjektas turi sutartinių santykių, ar kitų šaltinių, įskaitant tuos, kurie prieinami viešai;

4.10. Technologinio pajėgumo vertinimas neatliekamas Ūkio subjektams, pateikusiems prašymą išduoti leidimą Aprašo 4.1.1.4 punkte nurodytai veiklai vykdyti, taip pat nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 

4.11. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas neatliekamas Aprašo 4.2.1.5, 4.4.3, 4.4.4 punkte nurodytiems Ūkio subjektams.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Energijos išteklių rinkos įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys Ūkio subjektų veiklą.

6. Ūkio subjektų technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas vertinamas pagal atitinkamo energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus licencijavimo taisyklių ir Apraše nustatyta tvarka Komisijai pateiktus dokumentus ir duomenis.

 

II SKYRIUS

TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

7. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

7.1. Ūkio subjektas:

7.1.1. turi leidimą vykdyti energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos veiklą bei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo įrenginius, reikalingus šiai veiklai vykdyti;

7.1.2. reguliuojamos veiklos teritorijoje nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo įrenginius, reikalingus atitinkamai reguliuojamai veiklai vykdyti;

7.2. Ūkio subjekto valdomi įrenginiai yra sujungti su energijai perdirbti ar gaminti, ar geriamajam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti skirtais įrenginiais arba kitais energijos perdavimo ar skirstymo (tik gamtinių dujų skirstymo, elektros energijos skirstymo ir šilumos įmonės) įrenginiais, kurie užtikrintų vartotojų (abonentų) aprūpinimą energija ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis;

7.3. Ūkio subjektas, išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse, turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę verstis įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, arba yra sudaręs ilgalaikę sutartį, galiojančią ilgiau nei vienerius metus, dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą;

7.4. Ūkio subjekto valdomi įrenginiai, taip pat Ūkio subjekto teisės į įrenginius (įskaitant tokių teisių turinį, jų galiojimo laikotarpį ir kitus reikšmingus kriterijus) yra tinkami ir pakankami teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti atitinkamą reguliuojamą veiklą;

7.5. Ūkio subjektas turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą pažymą, įrodančią, Ūkio subjekto licencijuojamoje veikloje numatomų naudoti energetikos įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį;

7.6. Ūkio subjektas, vykdantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, turi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotą dokumentą apie įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį. Tuo atveju, kai Ūkio subjektas, vykdantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, neturi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotų dokumentų apie įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį, nes tokie įrenginiai yra seniai pastatyti ar tai yra perimtas turtas, pateikia tokių įrenginių sąrašą ir priimtų sprendimų ar kt. dokumentų kopijas, patvirtinančias įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį;

7.7. Ūkio subjekto valdomi įrenginiai savo disponuojama galia ar pajėgumais (priklausomai nuo vykdomos licencijuojamos veiklos ir naudojamų įrenginių) yra pakankami atitinkamoje veiklos teritorijoje tenkinti pagal Aprašo 9.2.4 punktą pateikiamus, prognozuojamus potencialių vartotojų poreikius.

8. Aprašo 4.1.1.3, 4.2.1.6, 4.6.1, 4.6.2 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei Ūkio subjektas turi:

8.1. technines priemones prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo tinklo (sistemų) operatoriaus informacinio komplekso ar licencijuojamai veiklai vykdyti;

8.2. atitinkamą programinę įrangą, kurios reikia energijos prekybai, atsiskaitymams ir licencijuojamai veiklai vykdyti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus);

8.3. ryšio priemones pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti.

9. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas technologinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia:

9.1. Aprašo 8 punkte nurodytu atveju dokumentus, patvirtinančius Ūkio subjekto turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, atitinkamos programinės įrangos, kurios reikia reguliuojamai veiklai vykdyti, dokumentus ir nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ryšio priemonių, reikalingų pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti, patvirtinančius dokumentus;

9.2. Aprašo 7 punkte nurodytu atveju:

9.2.1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę verstis atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimu arba sudarytos ilgalaikės sutarties dėl minėtų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia atestatą, suteikiančią teisę verstis šia veikla kopiją (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);

9.2.2. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, , 4.5.1, 4.5.2 punktuose nurodytais atvejais informaciją apie valdomus įrenginius (1 priedas), kurioje turi būti nurodyta:

9.2.2.1. įrenginių valdymo forma (turimi nuosavybės teise ar naudojami kitais teisėtais būdais (nurodomas būdas), kuri nurodoma vadovaujantis VĮ Registrų centro išduotu nuosavybės teisę pagrindžiančiu pažymėjimu ar pažyma, sutartimi dėl įrenginių teisėto valdymo ar kitais dokumentais, įrodančiais įrenginių teisėtą valdymą ar naudojimą;

9.2.2.2. eksploatavimą ir priežiūrą vykdanti įmonė (skyrius, padalinys), kuri nurodoma vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotu atestatu, suteikiančiu teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, arba ilgalaike sutartimi dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);

9.2.2.3. buvimo vieta, kuri nurodoma vadovaujantis žemėlapiu ir (ar) kitais dokumentais. Nurodoma savivaldybė ir gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), kurioje yra įrenginiai;

9.2.2.4. numatoma reguliuojamos veiklos teritorija, kuri apibrėžiama vadovaujantis Ūkio subjekto prašyme išduoti ar pakeisti licenciją nurodyta numatoma veiklos teritorija ir atsižvelgiant į Ūkio subjekto valdomų įrenginių buvimo vietą. Ši nuostata netaikoma 4.5.1, 4.5.2 punktuose nurodytiems Ūkio subjektams;

9.2.2.5. įrenginių, kurie reikalingi vykdant atitinkamą licencijuojamą veiklą, sąrašas bei tokių įrenginių bendra disponuojama galia ar pajėgumas priklausomai nuo vykdomos licencijuojamos veiklos ir naudojamų įrenginių;

9.2.3. oficialius dokumentus, įrodančius objekto energetikos įrenginių, numatomų naudoti vykdant licencijuojamą veiklą tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį (Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą pažymą, neplaninio ar planinio patikrinimo išvadą ir kt. (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse));

9.2.4. reguliuojamos veiklos teritorijos potencialių atitinkamų reguliuojamų paslaugų optimistinę vartotojų poreikių prognozę, kuri turi būti atlikta atsižvelgiant į atliktas esamų ir (arba) potencialių vartotojų ir sistemos naudotojų apklausas. Rengiant šią prognozę, turi būti vertinami ir kiti veiksniai (teritorijos geotipas, prognozuojamas bendrojo vidaus produkto augimas, numatoma komercinės veiklos plėtra, jos įtaka atitinkamų reguliuojamų paslaugų vartojimui reguliuojamoje teritorijoje bei kiti pagrįsti aspektai), jei, Ūkio subjekto nuomone, šie veiksniai turės įtakos reguliuojamos paslaugos vartojimui (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Šilumos ūkio įstatymo reglamentuojamose srityse).

10. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, , 4.5.1, 4.5.2 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei Ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 7 punkte nustatytų reikalavimų.

11. Aprašo 4.1.1.3, 4.2.1.6, 4.6.1, 4.6.2 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei Ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.

12. Komisija, įvertinusi Ūkio subjekto technologinį pajėgumą kaip nepakankamą, nutarimu įpareigoja Ūkio subjektą per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, ištaisyti trūkumus. Komisija, nustatydama šį terminą, gali konsultuotis su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos bei kitomis institucijomis.

13. Licencijos ar leidimo pakeitimo atveju, Ūkio subjektas pateikia visus dokumentus ir duomenis, kurie keitėsi po prašymo išduoti licenciją ar leidimą pateikimo. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, Ūkio subjektas privalo pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

14. Aprašo 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1 punktuose nurodytu atveju Komisija atsižvelgia į Ūkio subjekto, valstybinės priežiūros institucijų, pagal kompetenciją kontroliuojančių Komisijos reguliuojamus Ūkio subjektus, rinkos dalyvių, turinčių sutartinių santykių su Ūkio subjektu, ar kitų šaltinių pateiktą informaciją bei informaciją, kuri prieinama viešai.

 

III SKYRIUS

FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

15. Jeigu Ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), jo finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

15.1. Aprašo 4.1.1, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.6.1 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas tenkina šias sąlygas:

15.1.1. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

15.1.2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus Ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai);

15.1.3. Ūkio subjektas (išskyrus Ūkio subjektus, nurodytus Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5 punktuose) neturi pradelstų finansinių įsipareigojimų daugiau nei 60 dienų arba jų turi, tačiau įrodo, kad Ūkio subjekto turtas yra pakankamas pradelstiems finansiniams įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodikliai atitiks Aprašo 15.1.1 ir 15.1.2 punktuose nustatytus reikalavimus;

15.1.4. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5 punktuose nurodyti Ūkio subjektai neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad Ūkio subjekto apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodikliai atitiks Aprašo 15.1.1 ir 15.1.2 punktuose nustatytus reikalavimus;

Papildyta punktu:

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 

15.2. Aprašo 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas tenkina šias sąlygas:

15.2.1. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

15.2.2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus Ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai);

15.2.3. Ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 

16. Jeigu Ūkio subjektas yra fizinis asmuo, Aprašo 4.1.3, 4.2.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2 punktuose nurodytoms veikloms, finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

16.1. veikla pelninga arba Ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių įsipareigojimų padengimo grafiko 24.2 punkte nurodytu atveju;

16.2. Ūkio subjektas neturi pradelstų finansinių įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad asmens lėšos yra pakankamos pradelstiems finansiniams įsipareigojimams padengti ir verslo plane nurodyti veiklos finansavimo šaltiniai yra pakankami ir pagrįsti 23.4 punkte nurodytu atveju.

17. Vertinant Ūkio subjekto bendrąjį finansinį pajėgumą, yra taikoma bendra atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, atsižvelgiant į Ūkio subjekto metinį pajamų dydį.

18. Komisija kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

18.1. kiekvienas atitinkamas sektorius, vadovaujantis metinių pajamų kriterijumi, yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Komisija atitinkamai kiekvienam segmentui nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2 punktuose nurodyti Ūkio subjektai priskiriami infrastruktūros segmentui, o Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5 punktuose nurodyti Ūkio subjektai priskiriami tiekimo segmentui. Aprašo 4.2.1.6 ir 4.6 punktuose nurodytų Ūkio subjektų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė skaičiuojama atskirai nuo infrastruktūros ir tiekimo veiklos segmentų;

18.2. vertinant Aprašo 17 ir 18.1 punkte nurodytą metinį pajamų kriterijų, eliminuojamos:

18.2.1. pajamos skirtos energijos kaip produkto įsigijimui, kurio paskirtis perparduoti jį galutiniam vartotojui;

18.2.2. surenkamos ir išmokamos lėšos už gamtines dujas, Aprašo 4.2.1.6 punkte nurodyto Ūkio subjekto atveju;

18.2.3. surenkamų ir (ar) išmokamų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų, jų likučio bei biržos dalyvių biržos operatoriui pateiktų užtikrinimo priemonių įtaka, Aprašo 4.6.1 ir 4.6.2 punktuose nurodytų Ūkio subjektų atveju;

18.3. normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutines reikšmes Komisija nustato, naudodama atitinkamame sektoriuje infrastruktūros, tiekimo veiklą ar Aprašo 4.2.1.6, 4.6.2 punktuose nurodytų Ūkio subjektų finansinius rodiklius, atspindinčius atitinkamą infrastruktūros veiklą ir (arba) tiekimo veiklą bei Aprašo 4.2.1.6, 4.6.2 punktuose nurodytų Ūkio subjektų veiklą;

18.4. skaičiuojant ir tvirtinant atitinkamo sektoriaus ir (arba) 4.2.1.6 ir 4.6.2 punktuose nurodytos veiklos normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, įtraukiami visų tame sektoriuje veiklą vykdančių Ūkio subjektų finansiniai rodikliai, išskyrus finansinius rodiklius Ūkio subjekto:

18.4.1. kurio pardavimo pajamos iš reguliuojamų veiklų sudaro 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų Ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų;

18.4.2. kurio nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 

18.4.3. kuris reguliuojamą veiklą vykdė pusę metų ar trumpiau;

18.4.4. kurio licencijos ar leidimo galiojimas normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo metu yra panaikintas, nepaisant to, kad jis vykdė reguliuojamą veiklą ataskaitiniais metais;

18.4.5. kuris iki normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus, nepaisant to, kad jis vykdė reguliuojamą veiklą ataskaitiniais metais;

18.5 atitinkamo sektoriaus infrastruktūros veiklos atveju, normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Komisija apskaičiuoja:

18.5.1. naudodama 4 finansinius santykinius rodiklius, t. y. grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas ir pirkėjų įsiskolinimo koeficientas;

18.5.2. konvertavusi 18.5.1 punkte nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmes į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą;

18.5.3. kiekvieno rodiklio vidutinę žemutinę svertinę reikšmę, įvertinus visų Ūkio subjektų balus bei ją pakoregavus leistino nuokrypio koeficientu – 0,6;

18.5.4. bendrą atitinkamo sektoriaus žemutinę ribą, atsižvelgdama į visų rodiklių žemutinių reikšmių aritmetinį vidurkį;

18.6. atitinkamo sektoriaus tiekimo ar 4.2.1.6 ir 4.6.2 punktuose nurodytos veiklos atveju, normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Komisija apskaičiuoja:

18.6.1. naudodama 5 finansinius santykinius rodiklius: grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas, pirkėjų įsiskolinimo koeficientas ir skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas;

18.6.2. konvertavusi 18.6.1 punkte nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmes į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą;

18.6.3. kiekvieno rodiklio vidutinę žemutinę svertinę reikšmę, įvertinus visų Ūkio subjektų balus bei ją pakoregavus leistino nuokrypio koeficientu – 0,6;

18.6.4. bendrą atitinkamo sektoriaus žemutinę ribą, atsižvelgdama į visų rodiklių žemutinių reikšmių aritmetinį vidurkį.

19. Komisija kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę tvirtina Komisijos nutarimu ir paskelbia viešai.

20. Komisija Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2 punktuose nurodyto Ūkio subjekto (išskyrus biudžetines įstaigas) bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

20.1. Ūkio subjekto finansiniam pajėgumui įvertinti naudojami 4 finansiniai santykiniai rodikliai, t. y. grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas, pirkėjų įsiskolinimo koeficientas;

20.2. apskaičiuotos Aprašo 20.1 punkte nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmės yra konvertuojamos į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą:

20.2.1. kiekvienas Aprašo 20.1 punkte nurodytas finansinis santykinis rodiklis pagal jo reikšmę priskiriamas vienam iš 4 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų;

20.2.2. kiekvienas iš 4 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų atitinka balų skaičių nuo 1 iki 5; visų penkių intervalų balų suma sudaro 15;

20.2.3. pagal finansiniam santykiniam rodikliui priskirtą intervalą nustatomas kiekvieno finansinio santykinio rodiklio balas;

20.3. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis apskaičiuojamas kaip finansinių santykinių rodiklių balų aritmetinis vidurkis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 

21. Komisija Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6 ir 4.6. punktuose nurodyto Ūkio subjekto bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

21.1. Ūkio subjekto finansiniam pajėgumui įvertinti naudojami 5 finansiniai santykiniai rodikliai, t. y. grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas, pirkėjų įsiskolinimo koeficientas ir skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas;

21.2. apskaičiuotos Aprašo 21.1 punkte nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmės yra konvertuojamos į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą:

21.2.1. kiekvienas Aprašo 21.1 punkte nurodytas finansinis santykinis rodiklis pagal jo reikšmę priskiriamas vienam iš 5 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų;

21.2.2. kiekvienas iš 5 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų atitinka balų skaičių nuo 1 iki 5; visų penkių intervalų balų suma sudaro 15;

21.2.3. pagal finansiniam santykiniam rodikliui priskirtą intervalą nustatomas kiekvieno finansinio santykinio rodiklio balas;

21.3. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis apskaičiuojamas kaip finansinių santykinių rodiklių balų aritmetinis vidurkis.

22. Komisija skaičiuodama Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodiklį turi teisę eliminuoti:

22.1. Aprašo 18.2.2 ir 18.2.3 punktuose nurodytas lėšas;

22.2. objektyvių aplinkybių, susijusių su teisės aktų priėmimu ar pakeitimu, įtaką, dėl kurios laikinai negalima nustatyti tikrosios Ūkio subjekto finansinės būklės.

23. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas finansinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia:

23.1. jei Ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, ir vykdė veiklą:

23.1.1. trumpiau nei 2 metus, privalo pateikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas nuo Ūkio subjekto įregistravimo dienos Aprašo 4.2.1, 4.4.4 punktuose nurodytais atvejais;

23.1.2. paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus (jei jie nebuvo pateikti Komisijai) Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1 punktuose nurodytais atvejais;

23.1.3. metams pasibaigus, per keturis mėnesius paskutinių ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus, Aprašo 4.1.2–4.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.6.2 punktuose nurodytais atvejais;

23.1.4. užpildytą Aprašo 2 priede arba Aprašo 3 priede nurodytą formą 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1 punktuose nurodytais atvejais;

23.1.5. metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 2 priede nurodytą formą  Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.3.3, 4.4.3, 4.5 punktuose nurodytais atvejais;

23.1.6 metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 3 priede nurodytą formą Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6 ir 4.6.2 punktuose nurodytais atvejais;

23.1.7. metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 6 priedą bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.3.3, 4.4.3, 4.5, 4.6.2 punktuose nurodytais atvejais;

23.1.8. iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos užpildytą Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama praėjusio mėnesio paskutinės dienos informacija bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5 punktuose nurodytais atvejais;

23.2. jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo ir vykdė reguliuojamą veiklą, pateikia:

23.2.1. metinę veiklos ataskaitą (5 priedas);

23.2.2. iki kiekvieno mėnesio 15 d. užpildytą Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama praėjusio mėnesio paskutinės dienos informacija bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5 punktuose nurodytais atvejais;

23.2.3. metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 6 priedą bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.5, 4.6.2 punktuose nurodytais atvejais;

23.3. jei Ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, ir nevykdė veiklos Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.5.1–4.5.2, 4.6.1 punktuose nurodytais atvejais:

23.3.1. Komisijai pateikia planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3–5 metų Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys. Planuojami rezultatai turi būti pagrįsti, atsižvelgiant į planuojamos veiklos mastą, vartotojų skaičių, veiklos teritoriją, situaciją rinkoje, planuojamus finansinius rodiklius ir kitus pagrįstus rodiklius, galinčius turėti įtakos Ūkio subjekto veiklai (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);

23.3.2. užpildytą Aprašo 2 priede arba Aprašo 3 priede nurodytą formą 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, , 4.6.1 punktuose nurodytais atvejais;

23.4. jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo ir nevykdė veiklos, Komisijai pateikia:

23.4.1. planuojamos veiklos 2 metų verslo planą, kuriame nurodytų Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamas, sąnaudas, pinigų srautus bei reikalingas lėšas ir jų finansavimo šaltinius. Planuojami rezultatai turi būti pagrįsti, atsižvelgiant į planuojamos veiklos mastą, vartotojų skaičių, veiklos teritoriją, situaciją rinkoje, planuojamus finansinius rodiklius ir kitus pagrįstus rodiklius, galinčius turėti įtakos Ūkio subjekto veiklai;

23.4.2. informaciją apie savo pradelstus skolinius (finansinius) įsipareigojimus. Jeigu Ūkio subjektas jų turi, pateikia įrodymus, kad asmens lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 

24. Jei Ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimas atliekamas Komisijai įtarus veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba kai gauta informacija apie tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, energijos biržų, rinkos operatorių, rinkos dalyvių, su kuriais Ūkio subjektas turi sutartinių santykių ar kitų šaltinių, įskaitant ir viešai prieinamus, Ūkio subjektas per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą turi pateikti:

24.1. jei Ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje:

24.1.1. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą) už Komisijos prašomą laikotarpį;

24.1.2. dokumentus ir paaiškinimus paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

24.1.3. Aprašo 6 priedą bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai;

24.2. jei Ūkio subjektas yra fizinis asmuo:

24.2.1. veiklos ataskaitą, nurodytą Aprašo 5 priede, už Komisijos prašomą laikotarpį;

24.2.2. dokumentus ir paaiškinimus paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

24.2.3. Aprašo 6 priedą bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai.

25. Jei Komisija turi informacijos, kad Ūkio subjekto, pateikusio prašymą išduoti leidimą ir (ar) licenciją verstis reguliuojama veikla, finansinio pajėgumo rodikliai vertinimo metu nebeatitinka Aprašo 15 ar 16 punkte nurodytų reikalavimų, Komisija turi teisę prašyti Ūkio subjekto pateikti:

25.1. jei Ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje:

25.1.1. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą) už Komisijos prašomą laikotarpį;

25.1.2. dokumentus ir paaiškinimus paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

25.1.3. Aprašo 6 priedą bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai;

25.2. jei Ūkio subjektas yra fizinis asmuo:

25.2.1. dokumentus ir paaiškinimus paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

25.2.2. veiklos ataskaitą, nurodytą Aprašo 5 priede, už Komisijos prašomą laikotarpį;

25.2.3. Aprašo 6 priedą bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai.

26. Jei Ūkio subjekto, vykdančio reguliuojamą veiklą, finansinio pajėgumo vertinimas netenkina Aprašo 15 ir (ar) 16 punktuose nustatytų reikalavimų, Komisijos sprendimu Ūkio subjektui skiriamas ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas pažeidimui pašalinti, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio. Ūkio subjektas turi pateikti:

26.1. paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, kad pažeidimai ištaisyti ar artimiausiu metu bus ištaisyti;

26.2. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą), sudarytas už Komisijos nurodytą laikotarpį (jei Ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje). Aiškinamajame rašte ūkio subjektai turi pateikti paaiškinimus dėl tų dydžių, kurie lėmė tai, kad Ūkio subjekto finansinis pajėgumas netenkina Aprašo 15 ir (ar) 16 punktuose nustatytų reikalavimų;

26.3. veiklos ataskaitą (Aprašo 5 priedas), sudarytą už Komisijos nurodytą laikotarpį (jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo);

26.4. Aprašo 6 priedą bei informaciją apie pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, užpildytą Komisijos nurodytai datai.

27. Komisija, gavusi iš Ūkio subjekto Aprašo 23 ir 24 punktuose nurodytą informaciją, atlieka išplėstinį (detalų) Ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimą. Komisija išplėstinio (detalaus) Ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimo rezultatus tvirtina nutarimu.

28. Komisija, papildomo vertinimo metu gali neatsižvelgti į tas pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai.

29. Komisija, atlikdama pakartotinį vertinimą gali atsižvelgti į individualias aplinkybes ir paaiškinimus, kurie lėmė Ūkio subjekto finansinės būklės pasikeitimus.

30. Komisija, įvertinusi Ūkio subjektų pateiktą informaciją pagal Aprašo 6 priedą ir pastebėjusi, kad Ūkio subjekto grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų likutis, gautinos ir mokėtinos sumos, lyginant su ankstesniais periodais, ženkliai pasikeitė, gali prašyti Ūkio subjektų pateikti paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, jeigu pateikti paaiškinimai nėra pakankami ar detalūs, Komisija turi teisę prašyti Ūkio subjektų kas mėnesį teikti finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą), jei Ūkio subjektas yra juridinis asmuo ar juridinio asmens filialas ir kitos organizacijos padalinys, arba veiklos ataskaitas, jei Ūkio subjektas yra fizinis asmuo.

31. Gavusi ir įvertinusi Ūkio subjektų pateiktą informaciją pagal Aprašo 6 priedą ir (ar) informaciją iš asmenų, nurodytų Aprašo 24 punkte bei pastebėjusi Ūkio subjekto neigiamus pinigų srautus, Komisija turi teisę gauti iš Ūkio subjekto papildomą informaciją nurodytą Aprašo 24 punkte, kurios pagrindu, gali būti priimamas sprendimas dėl Ūkio subjekto veiklos tęstinumo arba stabdymo. Komisija, negavusi informacijos iš Ūkio subjekto per numatytą terminą, gali priimti sprendimą dėl Ūkio subjekto veiklos tęstinumo arba stabdymo turimos informacijos pagrindu.

 

IV SKYRIUS

VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

32. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5–4.6 punktuose nurodytais atvejais, Ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jeigu Ūkio subjektas turi pakankamus vadybinius tiek kiekybinius, tiek kokybinius pajėgumus bendrauti su Komisija, laiku vykdyti jos reikalavimus, teikti prašomą informaciją, kiek tai numato teisės aktai ir vykdyti kitas tokiems Ūkio subjektams teisės aktuose nustatytas pareigas, bei turi darbuotojus:

32.1. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5–4.6 punktuose nurodytai atitinkamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai atitinkamos veiklos apskaitai tvarkyti;

32.2. vartotojams informuoti ir konsultuoti;

32.3. skundams dėl Aprašo 4 punkte nurodytos atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėti.

33. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5–4.6 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, Aprašo 7 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančius Ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių bei pateikiant šių darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais. Tais atvejais, kai darbuotojų pareigybinės instrukcijos yra vienodos ir jų funkcijos yra numatytos struktūrinio padalinio nuostatuose, užtenka pateikti 2 pavyzdines pareigybines instrukcijas. Taip pat, jei taikytina, pažymėjimų kopijas, patvirtinančias, kad energetikos objektus, įrenginius statantys ir (arba) eksploatuojantys darbuotojai atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ energetikos darbuotojams keliamus reikalavimus.

34. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.4.1–4.4.3, 4.5–4.6 punktuose nurodytais atvejais, kai veiklą vykdo fizinis asmuo, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Komisijai pateikia informaciją apie darbuotojus (nurodant pareigines instrukcijas arba pateikiant sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais) dėl Aprašo 32 punkte nurodytų funkcijų vykdymo.

35. Ūkio subjekto vadybinio pajėgumo vertinimas Komisijos nutarimu atliekamas, jei Ūkio subjektas, kuris jau kartą buvo baustas už atitinkamo reikalavimo nevykdymą, antrą kartą neįvykdė tokio pat pobūdžio reikalavimo bei apie šių reikalavimų neįvykdymą buvo informuotas raštu.

36. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.4.1–4.4.3, 4.5–4.6 punktuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei Ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 32 punkte nustatytų reikalavimų.

37. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, Ūkio subjektas privalo pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

 

V SKYRIUS

VARTOTOJŲ MOKAMOS SUMOS UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS ĮVERTINIMAS

 

38. Komisija vartotojų mokamos sumos už paslaugas įvertinimą atlieka:

38.1. iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. nustačius naujas kainas Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.3.3 punkte;

38.2. vartotojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas skaičiuojama pagal formulę:

 

čia:

VMS – vartotojų mokama suma, proc.;

TK – Ūkio subjekto taikoma kaina, Eur/m3;

PK – pardavimo kaina, Eur per mėn.;

K – vartotojų suvartotas geriamojo vandens kiekis, m3/mėn.;

ŠPvid –vidutinės mėnesio šeimos pajamos, Eur/mėn.

38.3. Komisija nustačiusi, kad vartotojų mokama suma už paslaugas viršija 4 procentus vidutinių mėnesio šeimos pajamų, gali pareikalauti, kad Ūkio subjektas pateiktų planą, kuriame būtų numatyti konkretūs veiksniai, kaip Ūkio subjektas sumažins sąnaudas, kad už jo teikiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojų mokama suma neviršytų
4 procentų vidutinių mėnesio šeimos pajamų;

38.4. tokį planą Komisijai ir Savivaldybių institucijoms privalo pateikti Ūkio subjektai, kurių vartotojų mokama suma už paslaugas viršija 4 procentus vidutinių mėnesio šeimos pajamų.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Ūkio subjekto technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimą Komisija įformina nutarimu Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

40. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms arba Ūkio subjektui pateikus papildomus ar patikslintus duomenis, Komisija atlieka pakartotinį Ūkio subjekto technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimą, kurio išvados teikiamos svarstyti Komisijos posėdžiui ir įforminamos nutarimu Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

41. Nepašalinus nustatytų trūkumų arba Komisijos nutarimu nustačius, kad Ūkio subjekto technologinis, finansinis ir (ar) vadybinis pajėgumas neleidžia vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygų, Ūkio subjektas atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

42. Komisija apie atliktą Ūkio subjekto vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvertinimą per 10 darbo dienų informuoja atitinkamą savivaldybę ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.

43. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

44. Ūkio subjektai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO __________________ TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Ūkio subjekto valdomi įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Reguliuojamos veiklos teritorija*

Įrenginių disponuojama galia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Netaikoma 4.5.1, 4.5.2, 4.4.4 punktuose nurodytiems Ūkio subjektams.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

Nr. O3-190, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 100-4738 (2011-08-06), i. k. 111106ANUTA00O3-190

Nr. O3-120, 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 62-3160 (2012-06-01), i. k. 112106ANUTA00O3-120

Nr. O3-336, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4632 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA00O3-336

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_______________________________ INFRASTRUKTŪRINĖS VEIKLOS

(Ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

 

__________________

(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Apskaičiuotos balų reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

20__

20__

20__

20__

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

1.

Grynasis pelningumas (R1)

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

 

II.

Finansinio sverto rodikliai

2.

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

 

 

 

 

3.

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

4.

Pirkėjų įsiskolinimo koef.
(365 d.*) (R4)

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 365*

 

 

 

 

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

5.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

 

 

 

 

*Dienų skaičius priklauso nuo laikotarpio už kurį skaičiuojamas pirkėjų įsiskolinimo koeficientas

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

Nr. O3-336, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4632 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA00O3-336

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_______________________________ TIEKIMO VEIKLOS

(Ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

 

__________________

(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Apskaičiuotos balų reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

20__

20__

20__

20__

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

1.

Grynasis pelningumas (R1)

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

 

II.

Finansinio sverto rodikliai

2.

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

(visi įsipareigojimai/ turtas) x 100

 

 

 

 

3.

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

4.

Pirkėjų įsiskolinimo koef.
(365 d.*) (R4)

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 365*

 

 

 

 

5.

Skolų tiekėjams apyvartumo koef. (365 d.*) (R5)

(skolos tiekėjams/pardavimo savikaina) x 365*

 

 

 

 

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

6.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

 

 

 

 

*Dienų skaičius priklauso nuo laikotarpio už kurį skaičiuojamas pirkėjų įsiskolinimo koeficientas

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

Nr. O3-336, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4632 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA00O3-336

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

APSKAIČIUOTŲ FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIŲ KONVERTAVIMO Į BALUS LENTELĖ

 

Rodiklio pavadinimas

Finansinės būklės rodiklių konvertavimo matrica

Grynasis pelningumas (R1)

R1≥15

10≤ R1<15

5≤ R1<10

0 ≤ R1<5

R1<0

Balų dydis (K1)

5

4

3

2

1

 

 

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

R2≥70

60≤R2<70

50≤R2<60

40≤R2<50

40>R2≥ 0

Balų dydis (K2)

1

2

3

4

5

 

 

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

R3≥1,5

1,2≤R3<1,5

1,1≤R3<1,2

1,0≤R3<1,1

1,0>R3≥0

Balų dydis (K3)

5

4

3

2

1

 

 

Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (dienomis) (R4)

R4≥90

60≤R4<90

45≤R4<60

30≤R4<45

R4<30

Balų dydis (K4)

1

2

3

4

5

 

 

Skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas (dienomis) (R5)

R5≤30

30<R5≤60

60<R5≤90

90<R5≤180

180<R5

Balų dydis (K5)

5

4

3

2

1

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

Nr. O3-190, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 100-4738 (2011-08-06), i. k. 111106ANUTA00O3-190

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

(Ūkio subjektas)

 

______________

(sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Eil. Nr.

Straipsniai

20_ m. (Suma, Eur)

1.

Pajamos

 

2.

Išlaidos

 

2.1.

iš jų: dujų įsigijimas

 

2.2.

iš jų: elektros įsigijimas

 

3.

Rezultatas (1–2)

 

4.

Ilgalaikis turtas

 

5.

Trumpalaikis turtas

 

5.1.

iš jo pirkėjų įsipareigojimai

 

6.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

7.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

 

7.1.

iš jų įsipareigojimai tiekėjams

 

7.1.1.

iš jų: pradelsti mokėjimai , nurodant dienų, kiek vėluojama sumokėti, skaičių

 

...

...

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-336, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4632 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA00O3-336

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTO LICENCIJUOJAMOS AR LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS GRYNUOSIUS PINIGUS IR JŲ EKVIVALENTUS, GAUTINAS IR MOKĖTINAS SUMAS

__________________

(Sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, [email protected]

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Paskutinės ataskaitinio mėnesio dienos pabaigos grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis

 

2.

Gautinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis

 

2.1.

iš jų abejotinos skolos:

 

2.1.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

2.1.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

2.1.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

2.2.

iš jų beviltiškos skolos

 

2.2.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

2.2.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

2.2.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

3.

Mokėtinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis

 

3.1.

iš jų pradelstos (įskaitant ankstesnius laikotarpius):

 

3.1.1.

nurodyti dienų, kiek vėluojama sumokėti, skaičių:

 

3.1.1.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

3.1.1.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

3.1.1.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

3.2.

Nesuėjęs mokėjimo terminas

 

4.

Skolos, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai

 

________________               ______________                         ____________________

(Pareigų pavadinimas)                 (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-190, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 100-4738 (2011-08-06), i. k. 111106ANUTA00O3-190

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

 


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO______________________ VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

 

Atitinkamos veiklos vykdymas

Atitinkamos veiklos apskaitos tvarkymas

Vartotojų informavimas ir konsultavimas

Skundų dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėjimas

Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

Kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas)

 

 

 

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

Dėl Komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-190, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 100-4738 (2011-08-06), i. k. 111106ANUTA00O3-190

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-345, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6219 (2011-10-29), i. k. 111106ANUTA00O3-345

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-120, 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 62-3160 (2012-06-01), i. k. 112106ANUTA00O3-120

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-158, 2013-05-13, Žin., 2013, Nr. 50-2547 (2013-05-15), i. k. 113106ANUTA00O3-158

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-336, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4632 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA00O3-336

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-216, 2015-03-16, paskelbta TAR 2015-03-27, i. k. 2015-04366

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo