Suvestinė redakcija nuo 2022-05-25 iki 2023-03-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 15-635, i. k. 109106ANUTA0000O3-6

 

Nauja redakcija nuo 2020-11-27:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. O3-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsniu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, 13 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 14 punktu,  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                              VIRGILIJUS PODERYS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6

(Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2016 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. O3- 61 

redakcija)

 

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licencijuojamų ūkio subjektų, siekiančių gauti atitinkamos veiklos licenciją, bei ūkio subjektų, turinčių licencijas vykdyti atitinkamą veiklą, technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vertinimo tvarką ir sąlygas. Aprašas taikomas asmenims, turintiems Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduotas reguliuojamos atitinkamos veiklos licencijas ar siekiantiems jas gauti (toliau – Ūkio subjektai).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrią tvarką, kuria vadovaudamasi Taryba atlieka Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už paslaugas įvertinimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4. Taryba technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimus atlieka:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

4.1. Ūkio subjektams Elektros energetikos įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.1.1. vykdantiems šią veiklą:

4.1.1.1. perdavimo;

4.1.1.2. skirstymo;

4.1.1.3. visuomeninio tiekimo;

4.1.1.4. neteko galios nuo 2018-05-12;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.1.2. pateikusiems Tarybai prašymą išduoti licenciją ar leidimą šioms veikloms:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

4.1.2.1. perdavimo;

4.1.2.2. skirstymo;

4.1.2.3. visuomeninio tiekimo;

4.1.2.4. neteko galios nuo 2018-05-12;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.1.3. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.1.1.1–4.1.1.3 papunkčiuose nurodytų veiklų licenciją ar leidimą (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje ar leidime nurodyti rekvizitai);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.1.4. prieš Tarybai įpareigojant Ūkio subjektą vykdyti garantinį tiekimą (atliekamas tik Ūkio subjektų, turinčių visuomeninio tiekimo veiklos licenciją);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.2. Ūkio subjektams Gamtinių dujų įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.2.1. vykdantiems šią veiklą:

4.2.1.1. perdavimo;

4.2.1.2. skirstymo;

4.2.1.3. suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.2.1.4. laikymo;

4.2.1.5. neteko galios nuo 2018-05-12;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.2.1.6. rinkos operatoriaus;

4.2.2. pateikusiems Tarybai prašymą išduoti licenciją šioms veikloms:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

4.2.2.1. perdavimo;

4.2.2.2. skirstymo;

4.2.2.3. SGD pakartotinio dujinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.2.2.4. laikymo;

4.2.2.5. neteko galios nuo 2018-05-12;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.2.2.6. rinkos operatoriaus;

4.2.3. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.2.1.1 ir 4.2.1.2 papunkčiuose nurodytų veiklų licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.3. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.3.1. pateikusiems Tarybai prašymą dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos išdavimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.3.2. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.3.1 papunktyje nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.3.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.4. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Šilumos ūkio įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.4.1. pateikusiems Tarybai prašymą dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.4.2. pateikusiems Tarybai prašymą pakeisti 4.4.1 papunktyje nurodytos veiklos licenciją (išskyrus atvejus, kai keičiami licencijoje nurodyti rekvizitai);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.4.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.4.4. Neteko galios nuo 2017-08-12

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

 

4.5. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą Energijos išteklių rinkos įstatymo reglamentuojamose srityse:

4.5.1. pateikusiems prašymą Tarybai dėl energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.5.2. energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą vykdančiam Ūkio subjektui;

4.6. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose, finansinio pajėgumo vertinimą Taryba atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Tarybos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.7. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose, finansinio pajėgumo vertinimą Taryba gali atlikti dažniau nei kartą per metus, jei įtaria reguliuojamos veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba gauna informacijos apie tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, energijos biržų, rinkos operatorių, rinkos dalyvių, su kuriais Ūkio subjektas turi sutartinių santykių, ar kitų šaltinių, įskaitant tuos, kurie prieinami viešai;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

4.8. neteko galios nuo 2018-05-12;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.9. neteko galios nuo 2018-05-12.;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

4.10. gavusi informaciją, kad Ūkio subjektui yra pritaikytos finansinės ar kitos sankcijos, dėl kurių Ūkio subjektas negali vykdyti savo įsipareigojimų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

 

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Energijos išteklių rinkos įstatymas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys Ūkio subjektų veiklą.

6. Ūkio subjektų technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas vertinamas pagal atitinkamo energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus licencijavimo taisyklių ir Apraše nustatyta tvarka Tarybai pateiktus dokumentus ir duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

6¹. Apraše nurodytas ataskaitas įmonės privalo pateikti elektronine forma Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – DSAIS). DSAIS sutrikimo atveju įmonės gali pateikti ataskaitas raštu, kartu nurodant konkrečias priežastis, dėl kurių ataskaitos teikiamos ne per DSAIS.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

II SKYRIUS

TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

7. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.3 (išskyrus Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytą veiklą), 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

7.1. Ūkio subjektas reguliuojamos veiklos teritorijoje nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo įrenginius, reikalingus atitinkamai reguliuojamai veiklai vykdyti;

7.2. Ūkio subjekto valdomi įrenginiai yra sujungti su energijai perdirbti ar gaminti, ar geriamajam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti skirtais įrenginiais arba kitais energijos perdavimo ar skirstymo (tik gamtinių dujų skirstymo, elektros energijos skirstymo ir šilumos tiekimo bei gamybos įmonės) įrenginiais, kurie užtikrintų vartotojų (abonentų) aprūpinimą energija ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis;

7.3. Ūkio subjektas, išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse, turi Tarybos išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą, patvirtinantį ūkio subjekto tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius, arba yra sudaręs ilgalaikę sutartį, galiojančią ilgiau nei vienerius metus, dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

7.4. Ūkio subjekto valdomi įrenginiai, taip pat Ūkio subjekto teisės į įrenginius (įskaitant tokių teisių turinį, jų galiojimo laikotarpį ir kitus reikšmingus kriterijus) yra tinkami ir pakankami teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti atitinkamą reguliuojamą veiklą;

7.5. Ūkio subjektas turi Tarybos išduotą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, įrodančią Ūkio subjekto licencijuojamoje veikloje numatomų naudoti energetikos įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

7.6. Ūkio subjektas, vykdantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, turi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotą dokumentą apie įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį. Tuo atveju, kai Ūkio subjektas, vykdantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, neturi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotų dokumentų apie įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį, nes tokie įrenginiai yra seniai pastatyti ar tai yra perimtas turtas, pateikia tokių įrenginių sąrašą ir priimtų sprendimų ar kt. dokumentų kopijas, patvirtinančias įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį;

7.7. Ūkio subjekto valdomi įrenginiai savo disponuojama galia ar pajėgumais (priklausomai nuo vykdomos licencijuojamos veiklos ir naudojamų įrenginių) yra pakankami atitinkamoje veiklos teritorijoje tenkinti pagal Aprašo 9.2.4 papunktyje pateikiamus, prognozuojamus potencialių vartotojų poreikius.

8. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.2.1.6, 4.2.2.6 4.5.1, 4.5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei Ūkio subjektas turi:

8.1. technines priemones prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo tinklo (sistemų) operatoriaus informacinio komplekso ar licencijuojamai veiklai vykdyti;

8.2. atitinkamą programinę įrangą, kurios reikia energijos prekybai, atsiskaitymams ir licencijuojamai veiklai vykdyti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus);

8.3. ryšio priemones pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti.

9. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas technologinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

9.1. Aprašo 8 punkte nurodytu atveju dokumentus, patvirtinančius Ūkio subjekto turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, atitinkamos programinės įrangos, kurios reikia reguliuojamai veiklai vykdyti, dokumentus ir nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ryšio priemonių, reikalingų pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti, patvirtinančius dokumentus;

9.2. Aprašo 7 punkte nurodytu atveju:

9.2.1. informaciją apie Tarybos išduotą atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą arba sudarytos ilgalaikės sutarties dėl minėtų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą, kopiją (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

9.2.2. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.3 (išskyrus Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytą veiklą), 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2  papunkčiuose nurodytais atvejais informaciją apie valdomus įrenginius (Aprašo 1 priedas), kurioje turi būti nurodyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

9.2.2.1. įrenginių valdymo forma (turimi nuosavybės teise ar naudojami kitais teisėtais būdais (nurodomas būdas), kuri nurodoma vadovaujantis VĮ Registrų centro išduotu nuosavybės teisę pagrindžiančiu pažymėjimu ar pažyma, sutartimi dėl įrenginių teisėto valdymo ar kitais dokumentais, įrodančiais įrenginių teisėtą valdymą ar naudojimą;

9.2.2.2. eksploatavimą ir priežiūrą vykdanti įmonė (skyrius, padalinys), kuri nurodoma vadovaujantis Tarybos išduotu energetikos įrenginių eksploatavimo atestatu arba ilgalaike sutartimi dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

9.2.2.3. buvimo vieta, kuri nurodoma vadovaujantis žemėlapiu ir (ar) kitais dokumentais. Nurodoma savivaldybė ir gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), kurioje yra įrenginiai;

9.2.2.4. numatoma reguliuojamos veiklos teritorija, kuri apibrėžiama vadovaujantis Ūkio subjekto prašyme išduoti ar pakeisti licenciją nurodyta numatoma veiklos teritorija ir atsižvelgiant į Ūkio subjekto valdomų įrenginių buvimo vietą.

9.2.2.5. įrenginių, kurie reikalingi vykdant atitinkamą licencijuojamą veiklą, sąrašas bei tokių įrenginių bendra disponuojama galia ar pajėgumas priklausomai nuo vykdomos licencijuojamos veiklos ir naudojamų įrenginių;

9.2.3. informaciją apie oficialius dokumentus, įrodančius objekto energetikos įrenginių, numatomų naudoti vykdant licencijuojamą veiklą, tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį (Tarybos išduotą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, neplaninio ar planinio patikrinimo išvadą ir kt. (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse));

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

9.2.4. reguliuojamos veiklos teritorijos potencialių atitinkamų reguliuojamų paslaugų optimistinę vartotojų poreikių prognozę, kuri turi būti atlikta atsižvelgiant į atliktas esamų ir (arba) potencialių vartotojų ir sistemos naudotojų apklausas. Rengiant šią prognozę, turi būti vertinami ir kiti veiksniai (teritorijos geotipas, prognozuojamas bendrojo vidaus produkto augimas, numatoma komercinės veiklos plėtra, jos įtaka atitinkamų reguliuojamų paslaugų vartojimui reguliuojamoje teritorijoje bei kiti pagrįsti aspektai), jei, Ūkio subjekto nuomone, šie veiksniai turės įtakos reguliuojamos paslaugos vartojimui (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Šilumos ūkio įstatymo reglamentuojamose srityse).

10. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.3 (išskyrus Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytą veiklą), 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2  papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei Ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 7 punkte nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

11. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.2.1.6, 4.2.2.6, 4.5.1, 4.5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei Ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.

12. Taryba, įvertinusi Ūkio subjekto technologinį pajėgumą kaip nepakankamą, nutarimu įpareigoja Ūkio subjektą per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, ištaisyti trūkumus. Taryba, nustatydama šį terminą, gali konsultuotis su kitomis institucijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

13. Licencijos ar leidimo pakeitimo atveju, Ūkio subjektas pateikia visus dokumentus ir duomenis, kurie keitėsi po prašymo išduoti licenciją ar leidimą pateikimo. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, Ūkio subjektas privalo pateikti Tarybai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

14. Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 papunkčiuose nurodytu atveju Taryba atsižvelgia į Ūkio subjekto, valstybinės priežiūros institucijų, pagal kompetenciją kontroliuojančių Tarybos reguliuojamus Ūkio subjektus, rinkos dalyvių, turinčių sutartinių santykių su Ūkio subjektu, ar kitų šaltinių pateiktą informaciją bei informaciją, kuri prieinama viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

III SKYRIUS

FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

15. Jeigu Ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), jo finansinis pajėgumas analizuojamu laikotarpiu vertinamas kaip pakankamas, jei:

15.1. Aprašo 4.1.2, 4.1.4, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas tenkina šias sąlygas:

15.1.1. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis per pastaruosius dvejus metus arba prognozuojamus veiklos metus yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

15.1.2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus Ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai);

15.1.3. Ūkio subjektas neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad Ūkio subjekto apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodikliai atitiks Aprašo 15.1.1 ir 15.1.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus (taikoma tik Aprašo 4.1.2.3 papunktyje nurodytu atveju);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

15.2. Aprašo 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas tenkina šias sąlygas:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

15.2.1. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

15.2.2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus Ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

 

15.2.3. Ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko (taikoma tik Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.3 (išskyrus Aprašo 4.1.1.1 ir 4.1.1.2 papunkčiuose nurodytas veiklas) papunkčiuose nurodytais atvejais);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

16. Jeigu Ūkio subjektas yra fizinis asmuo, finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

16.1. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.3 (išskyrus Aprašo 4.1.1.1 ir 4.1.1.2 papunkčiuose nurodytas veiklas) 4.4.3, 4.4.2, 4.5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais veikla yra pelninga ir (arba) Ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių įsipareigojimų padengimo grafiko 24.2 papunktyje nurodytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

16.2. Aprašo 4.1.2.3, 4.4.1, 4.5.1 veikla pelninga ir (arba) Ūkio subjektas neturi pradelstų finansinių įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad asmens lėšos yra pakankamos pradelstiems finansiniams įsipareigojimams padengti ir verslo plane nurodyti veiklos finansavimo šaltiniai yra pakankami ir pagrįsti 23.4 papunktyje nurodytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

17. Vertinant Ūkio subjekto, išskyrus Aprašo 4.10 papunktyje nurodytą atvejį, bendrąjį finansinį pajėgumą, yra taikoma bendra atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Jei ūkio subjektas vykdo kelias reguliuojamas veiklas, jo bendrasis finansinis pajėgumas yra vertinamas pagal veiklą, kurios metinės pajamos sudaro didžiausią pajamų dalį visose reguliuojamų veiklų pajamose.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

 

18. Taryba kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

18.1. kiekvienas atitinkamas sektorius, vadovaujantis metinių pajamų kriterijumi, yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Taryba atitinkamai kiekvienam segmentui nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3 papunkčiuose nurodyti Ūkio subjektai priskiriami infrastruktūros segmentui, o Aprašo 4.1.1.3, 4.1.2.3 papunkčiuose nurodyti Ūkio subjektai priskiriami tiekimo segmentui. Aprašo 4.2.1.6 ir 4.5 papunkčiuose nurodytų Ūkio subjektų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė skaičiuojama atskirai nuo infrastruktūros ir tiekimo veiklos segmentų;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

18.2. vertinant Aprašo 17 punkte ir 18.1 papunktyje nurodytą metinį pajamų kriterijų, eliminuojamos:

18.2.1. pajamos skirtos energijos kaip produkto įsigijimui, kurio paskirtis perparduoti jį galutiniam vartotojui (išskyrus Aprašo 4.4.3 papunktį);

18.2.2. surenkamos ir išmokamos lėšos už gamtines dujas, Aprašo 4.2.1.6 papunktyje nurodyto Ūkio subjekto atveju;

18.2.3. surenkamų ir (ar) išmokamų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų, jų likučio bei biržos dalyvių biržos operatoriui pateiktų užtikrinimo priemonių įtaka, Aprašo 4.5.1 ir 4.5.2 papunkčiuose nurodytų Ūkio subjektų atveju;

18.3. normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutines reikšmes Taryba nustato, naudodama atitinkamame sektoriuje infrastruktūros, tiekimo veiklą vykdančių Ūkio subjektų ar Aprašo 4.2.1.6, 4.5.2 papunkčiuose nurodytų Ūkio subjektų finansinius rodiklius;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

18.4. skaičiuojant ir tvirtinant atitinkamo sektoriaus ir (arba) 4.2.1.6 ir 4.5.2 papunkčiuose nurodytos veiklos normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, įtraukiami visų tame sektoriuje veiklą vykdančių Ūkio subjektų finansiniai rodikliai, išskyrus finansinius rodiklius Ūkio subjekto:

18.4.1. kurio pardavimo pajamos iš reguliuojamų veiklų sudaro 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų Ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų;

18.4.2. kurio nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimų;

18.4.3. kuris reguliuojamą veiklą vykdė pusę metų ar trumpiau;

18.4.4. kurio licencijos ar leidimo galiojimas normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo metu yra panaikintas, nepaisant to, kad jis vykdė reguliuojamą veiklą ataskaitiniais metais;

18.4.5. kuris iki normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus, nepaisant to, kad jis vykdė reguliuojamą veiklą ataskaitiniais metais;

18.4.6. kuris turi pradelstų finansinių įsipareigojimų daugiau nei 60 dienų ir neįrodo kitaip (taikoma tik Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytu atveju);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

18.5. atitinkamo sektoriaus infrastruktūros veiklos atveju, normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Taryba apskaičiuoja:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

18.5.1. naudodama 4 finansinius santykinius rodiklius, t. y. grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas ir pirkėjų įsiskolinimo koeficientas;

18.5.2. konvertavusi 18.5.1 papunktyje nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmes į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą;

18.5.3. kiekvieno rodiklio vidutinę žemutinę svertinę reikšmę, įvertinus visų Ūkio subjektų balus bei ją pakoregavus leistino nuokrypio koeficientu – 0,6;

18.5.4. bendrą atitinkamo sektoriaus žemutinę ribą, atsižvelgdama į visų rodiklių žemutinių reikšmių aritmetinį vidurkį;

18.6. atitinkamo sektoriaus tiekimo ar 4.2.1.6 ir 4.5.2 papunkčiuose nurodytos veiklos atveju, normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę Taryba apskaičiuoja:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

18.6.1. naudodama 5 finansinius santykinius rodiklius: grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas, pirkėjų įsiskolinimo koeficientas ir skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas;

18.6.2. konvertavusi 18.6.1 papunktyje nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmes į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą;

18.6.3. kiekvieno rodiklio vidutinę žemutinę svertinę reikšmę, įvertinus visų Ūkio subjektų balus bei ją pakoregavus leistino nuokrypio koeficientu – 0,6;

18.6.4. bendrą atitinkamo sektoriaus žemutinę ribą, atsižvelgdama į visų rodiklių žemutinių reikšmių aritmetinį vidurkį.

19. Taryba kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę tvirtina Tarybos nutarimu ir paskelbia viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

20. Taryba Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.2.1–4.2.2.4,4.3, 4.4 papunkčiuose nurodyto Ūkio subjekto (išskyrus biudžetines įstaigas) bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

20.1. Ūkio subjekto finansiniam pajėgumui įvertinti naudojami 4 finansiniai santykiniai rodikliai, t. y. grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas, pirkėjų įsiskolinimo koeficientas;

20.2. apskaičiuotos Aprašo 20.1 papunktyje nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmės yra konvertuojamos į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą:

20.2.1. kiekvienas Aprašo 20.1 papunktyje nurodytas finansinis santykinis rodiklis pagal jo reikšmę priskiriamas vienam iš 4 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų;

20.2.2. kiekvienas iš 4 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų atitinka balų skaičių nuo 1 iki 5; visų penkių intervalų balų suma sudaro 15;

20.2.3. pagal finansiniam santykiniam rodikliui priskirtą intervalą nustatomas kiekvieno finansinio santykinio rodiklio balas;

20.3. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis apskaičiuojamas kaip finansinių santykinių rodiklių balų aritmetinis vidurkis.

21. Taryba Aprašo 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.2.1.6, 4.2.2.6 ir 4.5 papunkčiuose nurodyto Ūkio subjekto bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

21.1. Ūkio subjekto finansiniam pajėgumui įvertinti naudojami 5 finansiniai santykiniai rodikliai, t. y. grynasis pelningumas, įsiskolinimo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas, pirkėjų įsiskolinimo koeficientas ir skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas;

21.2. apskaičiuotos Aprašo 21.1 papunktyje nurodytų finansinių santykinių rodiklių reikšmės yra konvertuojamos į balus pagal Aprašo 4 priede pateiktą finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricą:

21.2.1. kiekvienas Aprašo 21.1 papunktyje nurodytas finansinis santykinis rodiklis pagal jo reikšmę priskiriamas vienam iš 5 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų;

21.2.2. kiekvienas iš 5 finansinių santykinių rodiklių konvertavimo matricos intervalų atitinka balų skaičių nuo 1 iki 5; visų penkių intervalų balų suma sudaro 15;

21.2.3. pagal finansiniam santykiniam rodikliui priskirtą intervalą nustatomas kiekvieno finansinio santykinio rodiklio balas;

21.3. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis apskaičiuojamas kaip finansinių santykinių rodiklių balų aritmetinis vidurkis.

22. Taryba skaičiuodama Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodiklį turi teisę eliminuoti:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

22.1. Aprašo 18.2.2 ir 18.2.3 papunkčiuose nurodytas lėšas;

22.2. objektyvių aplinkybių, susijusių su teisės aktų priėmimu ar pakeitimu, įtaką, dėl kurios laikinai negalima nustatyti tikrosios Ūkio subjekto finansinės būklės.

23. Ūkio subjektas, kuriam yra atliekamas finansinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

23.1. jei Ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, ir vykdė veiklą:

23.1.1. trumpiau nei 2 metus, privalo pateikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas nuo Ūkio subjekto įregistravimo dienos Aprašo 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

 

23.1.2. paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus (jei jie nebuvo pateikti Tarybai) Aprašo 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

23.1.3. metams pasibaigus, per keturis mėnesius paskutinių ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus, Aprašo 4.1.1,4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;

23.1.4. užpildytą Aprašo 2 priede arba Aprašo 3 priede nurodytą formą 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

 

23.1.5. metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 2 priede nurodytą formą Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.3.3, 4.4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais;

23.1.6. metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 3 priede nurodytą formą Aprašo 4.1.1.3, 4.2.1.6 ir 4.5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

23.1.7. metams pasibaigus, per keturis mėnesius užpildytą Aprašo 6 priedą, Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

23.1.8. Neteko galios nuo 2022-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

23.2. jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo ir vykdė reguliuojamą veiklą, pateikia:

23.2.1. metinę veiklos ataskaitą (Aprašo 5 priedas);

23.2.2. Neteko galios nuo 2022-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

23.3. jei Ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, ir nevykdė veiklos Aprašo 4.1.2, 4.2.2, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais:

23.3.1. Tarybai pateikia planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3–5 metų Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys. Planuojami rezultatai turi būti pagrįsti, atsižvelgiant į planuojamos veiklos mastą, vartotojų skaičių, veiklos teritoriją, situaciją rinkoje, planuojamus finansinius rodiklius ir kitus pagrįstus rodiklius, galinčius turėti įtakos Ūkio subjekto veiklai (išskyrus Ūkio subjektus, vykdančius veiklą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reglamentuojamose srityse);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

23.3.2. užpildytą Aprašo 2 priede arba Aprašo 3 priede nurodytą formą 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais;

23.4. jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo ir nevykdė veiklos, Tarybai pateikia:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

23.4.1. planuojamos veiklos 2 metų verslo planą, kuriame nurodytų Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamas, sąnaudas, pinigų srautus bei reikalingas lėšas ir jų finansavimo šaltinius. Planuojami rezultatai turi būti pagrįsti, atsižvelgiant į planuojamos veiklos mastą, vartotojų skaičių, veiklos teritoriją, situaciją rinkoje, planuojamus finansinius rodiklius ir kitus pagrįstus rodiklius, galinčius turėti įtakos Ūkio subjekto veiklai;

23.4.2. informaciją apie savo pradelstus skolinius (finansinius) įsipareigojimus Aprašo 4.1.2.3 papunktyje nurodytu atveju. Jeigu Ūkio subjektas jų turi, pateikia įrodymus, kad asmens lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

24. Jei Ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimas atliekamas Tarybai įtarus veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba kai gauta informacija apie tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, energijos biržų, rinkos operatorių, rinkos dalyvių, su kuriais Ūkio subjektas turi sutartinių santykių ar kitų šaltinių, įskaitant ir viešai prieinamus, Ūkio subjektas per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą turi pateikti:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

24.1. jei Ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje:

24.1.1. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą) už Tarybos prašomą laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

24.1.2. dokumentus ir paaiškinimus paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

24.1.3. Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama informacija apie pradelstas skolas Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

24.2. jei Ūkio subjektas yra fizinis asmuo:

24.2.1. veiklos ataskaitą, nurodytą Aprašo 5 priede, už Tarybos prašomą laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

24.2.2. dokumentus ir paaiškinimus, paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

24.2.3. Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama informacija apie pradelstas skolas Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

25. Jei Taryba turi informacijos, kad Ūkio subjekto, pateikusio prašymą išduoti leidimą ir (ar) licenciją verstis reguliuojama veikla, finansinio pajėgumo rodikliai vertinimo metu nebeatitinka Aprašo 15 ar 16 punkte nurodytų reikalavimų, Taryba turi teisę prašyti Ūkio subjekto pateikti:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

25.1. jei Ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje:

25.1.1. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą, aiškinamąjį raštą) už Tarybos prašomą laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

25.1.2. dokumentus ir paaiškinimus paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

25.1.3. Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama informacija apie pradelstas skolas Aprašo 4.1.2.3 papunktyje nurodytu atveju;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

25.2. jei Ūkio subjektas yra fizinis asmuo:

25.2.1. dokumentus ir paaiškinimus paaiškinančius ir pagrindžiančius susidariusios situacijos prielaidas;

25.2.2. veiklos ataskaitą, nurodytą Aprašo 5 priede, už Tarybos prašomą laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

25.2.3. Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama informacija apie pradelstas skolas Aprašo 4.1.2.3 papunktyje nurodytu atveju .

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

 

251. Finansinio pajėgumo vertinimas, Aprašo 4.10 papunkčio pagrindu, pradedamas gavus informaciją iš atsakingų institucijų dėl Ūkio subjektui taikomų finansinių sankcijų ir (ar) biržos operatoriaus dėl Ūkio subjekto prekybos apribojimo ir (ar) sustabdymo, taip pat vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos viešai skelbiama informacija apie fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

 

252. Taryba, Aprašo 4.10 papunktyje nurodytu atveju dėl Ūkio subjektui pritaikytų finansinių sankcijų ir (ar) biržos operatoriaus Ūkio subjektui taikomo prekybos apribojimo ir (ar) sustabdymo, Ūkio subjekto finansinį pajėgumą vertina kaip nepakankamą.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

 

26. Jei Ūkio subjekto, vykdančio reguliuojamą veiklą, finansinio pajėgumo vertinimas netenkina Aprašo 15 ir (ar) 16 punktuose nustatytų reikalavimų, Tarybos sprendimu Ūkio subjektui skiriamas ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas pažeidimui pašalinti, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio. Ūkio subjektas turi pateikti:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

26.1. paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, kad pažeidimai ištaisyti ar artimiausiu metu bus ištaisyti;

26.2. finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą), sudarytas už Tarybos nurodytą laikotarpį (jei Ūkio subjektas – juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje). Aiškinamajame rašte ūkio subjektai turi pateikti paaiškinimus dėl tų dydžių, kurie lėmė tai, kad Ūkio subjekto finansinis pajėgumas netenkina Aprašo 15 ir (ar) 16 punktuose nustatytų reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

26.3. veiklos ataskaitą (Aprašo 5 priedas), sudarytą už Tarybos nurodytą laikotarpį (jei Ūkio subjektas – fizinis asmuo);

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

26.4. Aprašo 6 priedą, kuriame pateikiama informacija apie pradelstas skolas, užpildytą Tarybos nurodytai datai Aprašo 4.1.1.3 papunktyje nurodytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

27. Taryba Ūkio subjekto finansinio pajėgumo įvertinimo rezultatus tvirtina nutarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

28. Taryba pakartotinio vertinimo metu gali neatsižvelgti į tas pradelstas skolas, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

29. Taryba, atlikdama pakartotinį vertinimą, gali atsižvelgti į individualias aplinkybes ir paaiškinimus, kurie lėmė Ūkio subjekto finansinės būklės pasikeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

30. Taryba, įvertinusi Ūkio subjektų pateiktą informaciją pagal Aprašo 6 priedą ir pastebėjusi, kad Ūkio subjekto grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų likutis, gautinos ir mokėtinos sumos, lyginant su ankstesniais periodais, ženkliai pasikeitė, gali prašyti Ūkio subjektų pateikti paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, jeigu pateikti paaiškinimai nėra pakankami ar detalūs, Taryba turi teisę prašyti Ūkio subjektų kas mėnesį teikti finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, aiškinamąjį raštą), jei Ūkio subjektas yra juridinis asmuo ar juridinio asmens filialas ir kitos organizacijos padalinys, arba veiklos ataskaitas, jei Ūkio subjektas yra fizinis asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

31. Gavusi ir įvertinusi Ūkio subjektų pateiktą informaciją pagal Aprašo 6 priedą ir (ar) informaciją iš asmenų, nurodytų Aprašo 24 punkte bei pastebėjusi Ūkio subjekto neigiamus pinigų srautus, Taryba turi teisę gauti iš Ūkio subjekto papildomą informaciją, nurodytą Aprašo 24 punkte, kurios pagrindu, gali būti priimamas sprendimas dėl Ūkio subjekto veiklos tęstinumo arba stabdymo. Taryba, negavusi informacijos iš Ūkio subjekto per numatytą terminą, gali priimti sprendimą dėl Ūkio subjekto veiklos tęstinumo arba stabdymo turimos informacijos pagrindu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

IV SKYRIUS

VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

32. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, Ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jeigu Ūkio subjektas turi pakankamus vadybinius tiek kiekybinius, tiek kokybinius pajėgumus bendrauti su Taryba, laiku vykdyti jos reikalavimus, teikti prašomą informaciją, kiek tai numato teisės aktai ir vykdyti kitas tokiems Ūkio subjektams teisės aktuose nustatytas pareigas, bei turi darbuotojus:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

32.1. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytai atitinkamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai atitinkamos veiklos apskaitai tvarkyti;

32.2. vartotojams informuoti ir konsultuoti;

32.3. skundams dėl Aprašo 4 punkte nurodytos atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėti.

33. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, Aprašo 7 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančius Ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių bei pateikiant šių darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais. Tais atvejais, kai darbuotojų pareigybinės instrukcijos yra vienodos ir jų funkcijos yra numatytos struktūrinio padalinio nuostatuose, užtenka pateikti 2 pavyzdines pareigybines instrukcijas. Taip pat, jei taikytina, pažymėjimų kopijas, patvirtinančias, kad energetikos objektus, įrenginius statantys ir (arba) eksploatuojantys darbuotojai atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ energetikos darbuotojams keliamus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

34. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai veiklą vykdo fizinis asmuo, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia informaciją apie darbuotojus (nurodant pareigines instrukcijas arba pateikiant sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais) dėl Aprašo 32 punkte nurodytų funkcijų vykdymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

35. Ūkio subjekto vadybinio pajėgumo vertinimas Tarybos nutarimu atliekamas, jei Ūkio subjektas, kuris jau kartą buvo baustas už atitinkamo reikalavimo nevykdymą, antrą kartą neįvykdė tokio pat pobūdžio reikalavimo bei apie šių reikalavimų neįvykdymą buvo informuotas raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

36. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei Ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 32 punkte nustatytų reikalavimų.

37. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, Ūkio subjektas privalo pateikti Tarybai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų teisės aktuose nustatytais terminais arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo arba turėjo tapti žinoma, jeigu kituose teisės aktuose tokios informacijos pateikimo terminai nenustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

V SKYRIUS

VARTOTOJŲ MOKAMOS SUMOS UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS ĮVERTINIMAS

 

38. Taryba vartotojų mokamos sumos už paslaugas įvertinimą atlieka:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

38.1. iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. nustačius naujas kainas Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.3.3 papunktyje;

38.2. vartotojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas skaičiuojama pagal formulę:

 

čia:

VMS – vartotojų mokama suma, proc.;

TK – Ūkio subjekto taikoma kaina, Eur/m3;

PK – pardavimo kaina, Eur per mėn.;

K – vartotojų suvartotas geriamojo vandens kiekis, m3/mėn.;

ŠPvid –vidutinės mėnesio šeimos pajamos, Eur/mėn.

38.3. Taryba, nustačiusi, kad vartotojų mokama suma už paslaugas viršija 4 procentus vidutinių mėnesio šeimos pajamų, gali pareikalauti, kad Ūkio subjektas pateiktų planą, kuriame būtų numatyti konkretūs veiksmai, kaip Ūkio subjektas sumažins sąnaudas, kad už jo teikiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojų mokama suma neviršytų 4 procentų vidutinių mėnesio šeimos pajamų;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

38.4. tokį planą Tarybai ir Savivaldybių institucijoms privalo pateikti Ūkio subjektai, kurių vartotojų mokama suma už paslaugas viršija 4 procentus vidutinių mėnesio šeimos pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Ūkio subjekto technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimą Taryba įformina nutarimu Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

40. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms arba Ūkio subjektui pateikus papildomus ar patikslintus duomenis, Taryba atlieka pakartotinį Ūkio subjekto technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimą, kurio išvados teikiamos svarstyti Tarybos posėdžiui ir įforminamos nutarimu Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

41. Nepašalinus nustatytų trūkumų arba Tarybos nutarimu nustačius, kad Ūkio subjekto technologinis, finansinis ir (ar) vadybinis pajėgumas neleidžia vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygų, Ūkio subjektas atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

42. Taryba apie atliktą Ūkio subjekto vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvertinimą per 10 darbo dienų informuoja atitinkamą savivaldybę ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

43. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

44. Ūkio subjektai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO __________________ TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Ūkio subjekto valdomi įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Reguliuojamos veiklos teritorija

Įrenginių disponuojama galia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

______________________________________________ INFRASTRUKTŪRINĖS VEIKLOS

                                  (Ūkio subjekto pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

 

Finansinės būklės rodikliai

 

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

 

Apskaičiuotos balų reikšmės

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

 

Skaičiavimo formulė

 

20__

 

20__

 

I.

 

Pajamų apsaugos rodikliai

 

1.

 

Grynasis pelningumas (R1)

 

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

II.

 

Finansinio sverto rodikliai

 

2.

 

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

 

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

 

(trumpalaikis turtas)/(trumpalaikiai įsipareigojimai)

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

4.

 

Pirkėjų įsiskolinimo koef.
(365 d.*) (R4)

 

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 365*

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Įmonės bendrasis rodiklis

 

5.

 

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

 

Shape  Description automatically generated with medium confidence

 

 

 

 

 

 

 

Formulės dedamosios pavadinimas

Finansinės ataskaitos forma / eilutė ataskaitoje

Suma, Eur (įrašyti)

„Pardavimo pajamos“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo pajamos

 

„Grynasis pelnas“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Grynasis pelnas

 

„Nuosavas kapitalas“

Balansas

Nuosavas kapitalas

 

„Visi įsipareigojimai“

Balansas

Atidėjiniai + Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

+ Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos - Dotacijos

 

„Dotacijos“

Balansas

Dotacijos

 

„Turtas“

Balansas

Turtas iš viso

 

„Trumpalaikis turtas“

Balansas

Trumpalaikis turtas

 

„Trumpalaikiai įsipareigojimai“

Balansas

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

„Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos“

Balansas

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

 

„Pirkėjų įsiskolinimas“

Balansas

Pirkėjų skolos (su įmonių grupės įmonių skolomis)

 

„Įstatinis kapitalas“

Balansas

Įstatinis kapitalas

 

„Įmonių grupės įmonių skolos“

Balansas

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos, Susijusių įmonių skolos

 

Dienų skaičius* (įrašyti)

 

 

*Dienų skaičius priklauso nuo laikotarpio, už kurį skaičiuojamas pirkėjų įsiskolinimo koeficientas

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_____________________________________________________ TIEKIMO VEIKLOS

(Ūkio subjekto pavadinimas)                         

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Finansinės būklės rodikliai

 

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

 

Apskaičiuotos balų reikšmės

 

Eil. Nr.

 

Rodiklio pavadinimas

 

Skaičiavimo formulė

 

20__

 

20__

 

I.

 

Pajamų apsaugos rodikliai

 

1.

 

Grynasis pelningumas (R1)

 

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

 

 

 

II.

 

Finansinio sverto rodikliai

 

2.

 

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

 

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

 

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

4.

 

Pirkėjų įsiskolinimo koef.
(365 d.*) (R4)

 

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 365*

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Skolų tiekėjams apyvartumo koef. (365 d.*) (R5)

 

(skolos tiekėjams/pardavimo savikaina) x 365*

 

 

 

 

 

IV.

 

Įmonės bendrasis rodiklis

 

6.

 

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

 

Shape  Description automatically generated with medium confidence

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulės dedamosios pavadinimas

Finansinės ataskaitos forma / eilutė ataskaitoje

Suma, Eur (įrašyti)

„Pardavimo pajamos“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo pajamos

 

„Pardavimo savikaina“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo savikaina

 

„Grynasis pelnas“

Pelno (nuostolių) ataskaita

Grynasis pelnas

 

„Nuosavas kapitalas“

Balansas

Nuosavas kapitalas

 

„Visi įsipareigojimai“

Balansas

Atidėjiniai + Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

+ Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos - Dotacijos

 

„Dotacijos“

Balansas

Dotacijos

 

„Turtas“

Balansas

Turtas iš viso

 

„Trumpalaikis turtas“

Balansas

Trumpalaikis turtas

 

„Trumpalaikiai įsipareigojimai“

Balansas

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

„Skolos tiekėjams“

Balansas

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (su įmonių grupės įmonėms mokėtinomis sumomis)

 

„Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos“

Balansas

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

 

„Pirkėjų įsiskolinimas“

Balansas

Pirkėjų skolos (su įmonių grupės įmonių skolomis)

 

„Įstatinis kapitalas"

Balansas

Įstatinis kapitalas

 

„Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos“

Balansas

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos, Susijusioms įmonėms mokėtinos sumos

 

„Įmonių grupės įmonių skolos“

Balansas

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos, Susijusių įmonių skolos

 

Dienų skaičius* (įrašyti)

 

 

*Dienų skaičius priklauso nuo laikotarpio, už kurį skaičiuojamas pirkėjų įsiskolinimo/ skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-188, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08941

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

APSKAIČIUOTŲ FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIŲ KONVERTAVIMO Į BALUS LENTELĖ

 

Rodiklio pavadinimas

Finansinės būklės rodiklių konvertavimo matrica

Grynasis pelningumas (R1)

R1≥15

10≤ R1<15

5≤ R1<10

0 ≤ R1<5

R1<0

Balų dydis (K1)

5

4

3

2

1

 

 

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

R2≥70

60≤R2<70

50≤R2<60

40≤R2<50

40>R2≥ 0

Balų dydis (K2)

1

2

3

4

5

 

 

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

R3≥1,5

1,2≤R3<1,5

1,1≤R3<1,2

1,0≤R3<1,1

1,0>R3≥0

Balų dydis (K3)

5

4

3

2

1

 

 

Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (dienomis) (R4)

R4≥90

60≤R4<90

45≤R4<60

30≤R4<45

R4<30

Balų dydis (K4)

1

2

3

4

5

 

 

Skolų tiekėjams apyvartumo koeficientas (dienomis) (R5)

R5≤30

30<R5≤60

60<R5≤90

90<R5≤180

180<R5

Balų dydis (K5)

5

4

3

2

1

______________

 

 

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________________________METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

                                          (Ūkio subjektas)

 

______________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Eil. Nr.

Straipsniai

20_ m. (Suma, Eur)

1.

Pardavimo pajamos

 

2.

Pardavimo savikaina

 

2.1.

iš jų: dujų įsigijimas

 

2.2.

iš jų: elektros įsigijimas

 

3.

Bendrasis pelnas (1-2)

 

4.

Grynasis pelnas

 

5.

Turtas

 

5.1.

Ilgalaikis turtas

 

5.2.

Trumpalaikis turtas

 

5.2.1.

Iš jų pirkėjų įsipareigojimai

 

5.3.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

 

6.

Visi įsipareigojimai

 

6.1.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

6.2.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

 

6.2.1

iš jų įsipareigojimai tiekėjams

 

6.2.1.1.

iš jų: pradelsti mokėjimai, nurodant dienų, kiek vėluojama sumokėti, skaičių

 

6.3.

Iš jų sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

 

...

...

 

 

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos

aprašo

6 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTO LICENCIJUOJAMOS AR LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS GRYNUOSIUS PINIGUS IR JŲ EKVIVALENTUS, GAUTINAS IR MOKĖTINAS SUMAS

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Paskutinės ataskaitinio mėnesio dienos pabaigos grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis

 

2.

Gautinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis

 

2.1.

iš jų abejotinos skolos:

 

2.1.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

2.1.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

2.1.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

2.2.

iš jų beviltiškos skolos

 

2.2.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

2.2.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

2.2.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

3.

Mokėtinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis

 

3.1.

iš jų pradelstos (įskaitant ankstesnius laikotarpius):

 

3.1.1.

nurodyti dienų, kiek vėluojama sumokėti, skaičių:

 

3.1.1.1.

Pradelsta iki 30 dienų

 

3.1.1.2.

Pradelsta 30 – 60 dienų

 

3.1.1.3.

Pradelsta daugiau nei 60 dienų

 

3.2.

Nesuėjęs mokėjimo terminas

 

4.

Skolos, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai

 

 

 

      (Pareigų pavadinimas)                           (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos

aprašo

7 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO______________________ VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, [email protected]

 

 

Atitinkamos veiklos vykdymas

Atitinkamos veiklos apskaitos tvarkymas

Vartotojų informavimas ir konsultavimas

Skundų dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėjimas

Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

Kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas)

 

 

 

 

______________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-132, 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 73-3538 (2011-06-16), i. k. 111106ANUTA00O3-132

Dėl Komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-190, 2011-07-25, Žin., 2011, Nr. 100-4738 (2011-08-06), i. k. 111106ANUTA00O3-190

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-345, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6219 (2011-10-29), i. k. 111106ANUTA00O3-345

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-120, 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 62-3160 (2012-06-01), i. k. 112106ANUTA00O3-120

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-158, 2013-05-13, Žin., 2013, Nr. 50-2547 (2013-05-15), i. k. 113106ANUTA00O3-158

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-336, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4632 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA00O3-336

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-216, 2015-03-16, paskelbta TAR 2015-03-27, i. k. 2015-04366

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-416, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-06-30, i. k. 2015-10499

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-61, 2016-02-26, paskelbta TAR 2016-02-29, i. k. 2016-03903

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-361, 2017-08-11, paskelbta TAR 2017-08-11, i. k. 2017-13278

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-148, 2018-05-10, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07612

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-188, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08941

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. O3E-148 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ klaidos ištaisymo

 

13.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-1251, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25278

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-741, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10838

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo