Suvestinė redakcija nuo 2020-03-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 6-201, i. k. 1092230ISAK0000A1-4

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-17:

Nr. A1-31, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00625

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 8 d. Nr. A1-4

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.4.11 papunkčiu:

1. Tvirtinu Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinius nuostatus (pridedama).

2. Rekomenduoju savivaldybėms, tvirtinant Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatus, vadovautis 1 punkte nurodytais pavyzdiniais nuostatais.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS          RIMANTAS JONAS DAGYS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2009 m. sausio 8 d.

įsakymu Nr. A1-4

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo

Nr. A1-31 redakcija)

 

SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ PAVYZDINIAI NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdiniai nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2.  Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.).

3. Neteko galios nuo 2020-03-11

Punkto naikinimas:

Nr. A1-208, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05249

 

4.  Jaunimo reikalų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir kitais jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiais teisės aktais.

5.  Jaunimo reikalų tarybos nuostatai tvirtinami savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

6.  Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:

6.1. nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;

6.2. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;

6.3. stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

7.  Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;

7.2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;

7.4. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;

7.5. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;

7.6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7.7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;

7.8. teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

7.9.    užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

7.10.  bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

7.11.  ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS

 

8.  Jaunimo reikalų taryba turi šias teises:

8.1. gauti iš savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į savo posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus);

8.3. prašyti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, specialistų (ekspertų) pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu;

8.4. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai.

9.    Jaunimo reikalų taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10.  Savivaldybės jaunimo atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba.

11.  Demokratiškai išrinkti ir deleguoti jaunimo atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę Jaunimo reikalų tarybos.

12.  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius negali būti Jaunimo reikalų taryboje, tačiau gali būti skiriamas Jaunimo reikalų tarybos sekretoriumi.

13Nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą per 60 kalendorinių dienų nuo oficialaus savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus paklausimo dėl jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą delegavimo, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

14.  Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą tvarką nustato savivaldybės taryba.

15Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus savivaldybės tarybos ar administracijos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas savivaldybės tarybos ar administracijos atstovas.

16.  Jaunimo reikalų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

16.1.  jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo reikalų tarybos kadencija;

16.2.  nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar administracijoje;

16.3.  jis pašalinamas vadovaujantis Jaunimo reikalų tarybos numatytomis procedūromis dėl neaktyvių narių pašalinimo iš Jaunimo reikalų tarybos (dėl posėdžių nelankymo ir kt.).

17.  Į Jaunimo reikalų tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo reikalų taryboje deleguojamas kitas asmuo, vadovaujantis Nuostatuose numatytais reikalavimais.

18. Nepasibaigus Jaunimo reikalų tarybos kadencijai, jos sudėtis atnaujinama tik Nuostatų 16 punkte numatytais atvejais nutrūkus Jaunimo reikalų tarybos nario (-ių) įgaliojimams. Už Jaunimo reikalų tarybos sudėties atnaujinimą (kreipimąsi į atitinkamą savivaldybės instituciją, administraciją ar savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą dėl naujo (-ų) nario (-ių) delegavimo ir, esant poreikiui, jaunimo atstovų rinkimų organizavimą) atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05249

 

19.  Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi darbo reglamentu, kurį pasitvirtina pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Jaunimo reikalų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas.

20.  Jaunimo reikalų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo reikalų tarybos narių.

21.  Jaunimo reikalų tarybą posėdžių metu techniškai aptarnauja savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

22.  Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

23.  Jaunimo reikalų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo reikalų tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

24Jaunimo reikalų tarybos sprendimai įforminami Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos siunčiamos Jaunimo reikalų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms, jos viešai skelbiamos oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

25. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, bendradarbiaudamas su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, rengia ir teikia Jaunimo reikalų tarybai posėdžių darbotvarkes, veiklos planus, ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05249

 

26. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau įvykusius posėdžius bei posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-324, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4392 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-324

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 "Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-31, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00625

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-208, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05249

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo