Suvestinė redakcija nuo 2022-05-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 3-73, i. k. 1082250ISAK00V-1229

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-01:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ BEI BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1229

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą;

1.2. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu

Nr.  V-1229

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo

Nr. V-1337

redakcija)

 

 

BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios chirurgijos, vaikų chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, širdies chirurgijos, urologijos, ortopedijos traumatologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, burnos chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines antrinio lygio paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems.

2. Šiame Apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos. Už nepertraukiamą visomis dienomis, ištisą parą Aprašo 1 punkte nurodytų paslaugų teikimo užtikrinimą atsako ASPĮ vadovas.

3. Šio Aprašo nuostatos teikiant dienos chirurgijos paslaugas taikomos tiek, kiek šių paslaugų nereglamentuoja Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimai ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

4. ASPĮ Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas suaugusiesiems ištisą parą teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojai ir bendrosios praktikos slaugytojai:

4.1. darbo dienomis Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas suaugusiesiems teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas;

4.2. budėjimo ASPĮ metu suaugusiuosius pacientus prižiūri bet kurios Aprašo 1 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas, o atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo paslaugos ASPĮ užtikrinamos ištisą parą, numatant gydytojo budėjimą namuose pagal ASPĮ vadovo patvirtintą darbo grafiką ir tvarką.

5. ASPĮ Apraše nurodytas paslaugas vaikams nepertraukiamai visomis dienomis, ištisą parą teikia:

5.1. vaikų chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, krūtinės chirurgijos – gydytojas vaikų chirurgas bei bendrosios praktikos slaugytojas;

5.2. urologijos, ortopedijos traumatologijos – gydytojas vaikų chirurgas ir (ar) atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei bendrosios praktikos slaugytojas;

5.3. kitas Apraše nurodytas paslaugas teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei bendrosios praktikos slaugytojas.

6. Budėjimo ASPĮ metu vaikams paslaugas teikia gydytojas vaikų chirurgas ir bendrosios praktikos slaugytojas, o atitinkamos Aprašo 5 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo paslaugos ASPĮ užtikrinamos ištisą parą, numatant gydytojo budėjimą namuose pagal ASPĮ vadovo patvirtintą grafiką ir tvarką.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

7. Paslaugos turi būti teikiamos patalpose, atitinkančiose bendruosius sveikatos saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir ASPĮ privalo turėti leidimą-higienos pasą, suteikiantį teisę teikti konkrečias licencijuojamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. ASPĮ naudojamos medicinos priemonės (prietaisai) turi atitikti Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

9. ASPĮ nepertraukiamai visomis dienomis, ištisą parą turi veikti:

9.1. ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius;

9.2. skyrius, kuriame teikiamos Aprašo 1 punkte nurodytos sveikatos priežiūros paslaugos;

9.3. anesteziologijos padalinys ir operacinė;

9.4. padalinys, kuriame teikiamos intensyviosios terapijos suaugusiesiems ar (ir) reanimacijos ir intensyvios terapijos antrinio lygio paslaugos suaugusiesiems ir (ar) vaikams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-977, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10396

 

10. ASPĮ privalo turėti:

10.1. elektrokardiografą;

10.2. stacionarią rentgeno diagnostikos medicinos priemonę (prietaisą);

10.3. portatyvią rentgeno diagnostikos medicinos priemonę (prietaisą);

10.4. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

10.5. gastroduodenoskopą;

10.6. rektoromanoskopą (netaikoma vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms ASPĮ);

10.7. bronchoskopą;

10.8. kolonoskopą (taikoma vaikų chirurgijos, chirurgijos, abdominalinės chirurgijos paslaugas teikiančioms ASPĮ).

 

IV SKYRIUS

TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

 

11. Stacionarines antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ ištisą parą teikiami, užtikrinant, kad būtų suteikti ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šie tyrimai:

11.1. elektrokardiografijos;

11.2. ultragarsiniai tyrimai;

11.3. rentgeno diagnostikos tyrimai;

11.4. endoskopiniai tyrimai:

11.4.1. gastroduodenoskopija;

11.4.2. rektoromanoskopija (netaikoma vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms ASPĮ);

11.4.3. bronchoskopija;

11.4.4. kolonoskopija (taikoma vaikų chirurgijos, chirurgijos, abdominalinės chirurgijos paslaugas teikiančioms ASPĮ, kitose gali būti užtikrinama pagal sutartis su kitomis ASPĮ);

11.4.5. kompiuterinės tomografijos tyrimai, kurie gali būti užtikrinami pagal sutartis su kitomis ASPĮ.

12. ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas suaugusiesiems ir (ar) vaikams, pačios privalo atlikti laboratorinius tyrimus pagal Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-465), ar (ir) Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija II) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos apraše ir Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija II) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas V-827), nustatytus reikalavimus laboratoriniams tyrimams atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-977, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10396

 

13. ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems, privalo:

13.1. mikrobiologinius tyrimus atlikti pačios arba pagal sutartis su kitomis septynias dienas per savaitę dirbančiomis ASPĮ, turinčiomis licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti mikrobiologinius tyrimus;

13.2. pačios teikti patologijos paslaugas arba pagal sutartis su kitomis ASPĮ, turinčiomis licenciją teikti patologijos paslaugas.

14. Kiti laboratoriniai tyrimai, nei numatyta Aprašo 12 punkte, vaikų ir (ar) suaugusiųjų chirurgijos stacionarinėms antrinio lygio paslaugoms užtikrinti atliekami pačioje ASPĮ arba pagal sutartis su kitomis ASPĮ, turinčiomis licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas.

 

V SKYRIUS

KITŲ IŠTISĄ PARĄ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

15. Turi būti teikiamos intensyviosios terapijos (suaugusiesiems) paslaugos pagal Įsakymu Nr. V-465 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus ar (ir) antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos pagal Įsakymu Nr. V-827 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus (reanimacija ir intensyvioji terapija II (vaikų), reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų), ar (ir) antrinio lygio naujagimių intensyviosios terapijos paslaugos pagal Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-977, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10396

 

16. Turi būti užtikrinama ASPĮ kraujo banko veikla pagal Kraujo donorystės įstaigų geros praktikos nuostatų ir Ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-1063 „Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir Ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

17. Ultragarsinius ir endoskopinius tyrimus atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu        Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.

18. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

19. Kai yra pavojus paciento gyvybei arba gresia sunkios komplikacijos ir pacientas dėl sveikatos būklės yra netransportabilus, ASPĮ, teikiančios Apraše nurodytas paslaugas suaugusiesiems, turi suteikti skubią pagalbą vaikams, o ASPĮ, teikiančios šias paslaugas vaikams, – suaugusiesiems.

20. Vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, užtikrinamas pacientų transportavimas tarp asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ.

21. ASPĮ, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas klausos negalią turintiems pacientams:

21.1. užtikrina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumą:

21.1.1. užsako lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu;

21.1.2. nuotolinio ryšio priemonėmis – vaizdo ir garso ryšių priemonėmis (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijomis, kurios gali būti naudojamos teikiant lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu laiku;

21.2. sudaro sąlygas pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją;

21.3. jei asmuo nemoka lietuvių gestų kalbos, sudaro galimybę bendrauti su pacientu raštu.

Papildyta punktu:

Nr. V-1711, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16363

 

22. ASPĮ turi būti ASPĮ vadovo patvirtintas ir viešai skelbiamas dokumentas, nustatantis informacijos apie teisę gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas skelbimo ir šių paslaugų organizavimo bei užtikrinimo klausos negalią turintiems pacientams tvarką, kurioje būtų numatytos ASPĮ ir paciento teisės ir pareigos ir aprašyti nuoseklūs lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos organizavimo ir teikimo veiksmai.

Papildyta punktu:

Nr. V-1711, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16363

 

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1337, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19096

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2017-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2018-11-28

Priedo naikinimas:

Nr. V-1337, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19096

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu

Nr.  V-1229

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo

Nr. V-1337

redakcija)

 

BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios įgimtų vaikų ligų chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, širdies chirurgijos, urologijos, ortopedijos traumatologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, burnos chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines tretinio lygio paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems.

2. Šiame Apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos. Už nepertraukiamą, visomis dienomis, ištisą parą Aprašo 1 punkte nurodytų paslaugų teikimo užtikrinimą atsako ASPĮ vadovas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

3. ASPĮ Apraše nurodytas paslaugas suaugusiesiems nepertraukiamai visomis dienomis, ištisą parą teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas.

4. ASPĮ Apraše nurodytas paslaugas vaikams nepertraukiamai visomis dienomis, ištisą parą teikia:

4.1. vaikų chirurgijos (įgimtų vaikų ligų chirurgijos), abdominalinės chirurgijos, krūtinės chirurgijos paslaugas – gydytojas vaikų chirurgas ir bendrosios praktikos slaugytojas;

4.2. urologijos, ortopedijos traumatologijos paslaugas – gydytojas vaikų chirurgas ir (ar) atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas;

4.3. kitas Apraše nurodytas paslaugas – atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas.

5. Teikiant Apraše nurodytas tretinio lygio paslaugas vaikams ir suaugusiesiems, ASPĮ vienu metu turi būti ne mažiau kaip 2 atitinkamos (tos pačios) profesinės kvalifikacijos gydytojai, dirbantys ne mažesniu kaip 2 etatų krūviu.

6. Budėjimo ASPĮ metu teikiant Aprašo 4 punkte nurodytas tretinio lygio paslaugas vaikams, užtikrinamas gydytojo vaikų chirurgo ir gydytojo ortopedo traumatologo budėjimas ištisą parą, o atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo paslaugų teikimas ASPĮ užtikrinamas ištisą parą, numatant gydytojo budėjimą namuose pagal ASPĮ vadovo patvirtintą darbo grafiką ir tvarką.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

7. Paslaugos turi būti teikiamos patalpose, atitinkančiose bendruosius sveikatos saugos reikalavimus, nustatytus  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir ASPĮ privalo turėti leidimą-higienos pasą, suteikiantį teisę teikti konkrečias licencijuojamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. ASPĮ naudojamos medicinos priemonės (prietaisai) turi atitikti Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

9. ASPĮ nepertraukiamai visomis dienomis, ištisą parą turi veikti:

9.1. ASP įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius;

9.2. skyrius, kuriame teikiamos Aprašo 1 punkte nurodytos sveikatos priežiūros paslaugos;

9.3. anesteziologijos padalinys ir operacinė;

9.4. padalinys, kuriame teikiamos intensyviosios terapijos suaugusiesiems ar (ir)  reanimacijos ir intensyviosios terapijos tretinio lygio paslaugos suaugusiesiems ir (ar) vaikams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-977, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10396

 

10. ASPĮ privalo turėti:

10.1. elektrokardiografą;

10.2. stacionarią rentgeno diagnostikos medicinos priemonę (prietaisą);

10.3. portatyvią medicinos priemonę (prietaisą);

10.4. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

10.5. gastroduodenoskopą;

10.6 rektoromanoskopą (netaikoma vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms ASPĮ);

10.7. bronchoskopą;

10.8. kolonoskopą (netaikoma vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms ASPĮ);

10.9. cistouretroskopą (taikoma specializuotas vaikų, suaugusiųjų urologijos paslaugas teikiančioms ASPĮ).

10.10. kompiuterinį tomografą.

 

IV SKYRIUS

TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

 

11. Stacionarines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ ištisą parą teikiami, užtikrinant, kad būtų suteikti ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paskyrimo, šie tyrimai:

11.1. elektrokardiografijos;

11.2. ultragarsiniai tyrimai;

11.3. rentgeno diagnostikos tyrimai;

11.4. endoskopiniai tyrimai:

11.4.1. gastroduodenoskopija;

11.4.2. rektoromanoskopija, išskyrus vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias ASPĮ;

11.4.3. bronchoskopija;

11.4.4. kolonoskopija, išskyrus vieno profilio specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias ASPĮ;

11.4.5. cistouretroskopija (taikoma specializuotas vaikų urologijos paslaugas teikiančioms ASPĮ, kitose gali būti užtikrinami pagal sutartis su kitomis ASPĮ);

11.5. kompiuterinės tomografijos tyrimai;

11.6. magnetinio rezonanso tyrimai, kurie gali būti užtikrinami ir pagal sutartis su kitomis ASPĮ.

12. ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas suaugusiesiems ir (ar) vaikams, pačios privalo atlikti laboratorinius tyrimus pagal Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-465), ar (ir) Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija III) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos apraše ir Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija III) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintuose  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas V-827), nustatytus laboratorinių tyrimų atlikimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-977, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10396

 

13. ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas suaugusiesiems ir (ar) vaikams, privalo:

13.1. mikrobiologinius tyrimus atlikti pačios arba pagal sutartis su kitomis septynias dienas per savaitę dirbančiomis ASPĮ, turinčiomis licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti mikrobiologinius tyrimus;

13.2. pačios tuo pačiu veiklos adresu teikti patologijos paslaugas arba pagal sutartis su kitomis ASPĮ, turinčiomis licenciją teikti patologijos paslaugas;

13.3. pačios tuo pačiu veiklos adresu atlikti kitus, nei numatyta Aprašo 12 punkte, reikalingus laboratorinius tyrimus vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinėms tretinio lygio paslaugoms užtikrinti arba pagal sutartis su kitomis ASPĮ, turinčiomis licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas.

 

V SKYRIUS

KITŲ IŠTISĄ PARĄ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  REIKALAVIMAI

 

14. Turi būti teikiamos intensyviosios terapijos paslaugos pagal Įsakymu Nr. V-465 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus ar (ir)  tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos (reanimacija ir intensyvioji terapija III (vaikų), reanimacija ir intensyvioji terapija III (suaugusiųjų)) pagal Įsakymu Nr. V-827 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus, ar (ir) tretinio lygio naujagimių intensyviosios terapijos paslaugos pagal Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus. ASPĮ, teikiančiose tretinio lygio vaikų veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas, užtikrinama reanimacija II vaikams, o teikiant tretinio lygio suaugusiųjų veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas – reanimacija II suaugusiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-977, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10396

 

15. Užtikrinama ASPĮ kraujo banko veikla pagal Kraujo donorystės įstaigų geros praktikos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apaugos ministro 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-1063 „Dėl Kraujo donorystės įstaigų ir Ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

16. Ultragarsinius ir endoskopinius tyrimus atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.

17. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

18. Kai yra pavojus paciento gyvybei arba gresia sunkios komplikacijos ir pacientas dėl sveikatos būklės yra netransportabilus, ASPĮ, teikiančios Apraše nurodytas paslaugas suaugusiesiems, turi suteikti skubią pagalbą vaikams, o ASPĮ, teikiančios šias paslaugas vaikams – suaugusiesiems.

19. Vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, užtikrinamas pacientų transportavimas tarp asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ.

20. ASPĮ, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas klausos negalią turintiems pacientams:

20.1. užtikrina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumą:

20.1.1. užsako lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu;

20.1.2. nuotolinio ryšio priemonėmis – vaizdo ir garso ryšių priemonėmis (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijomis, kurios gali būti naudojamos teikiant lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu laiku;

20.2. sudaro sąlygas pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją;

20.3. jei asmuo nemoka lietuvių gestų kalbos, sudaro galimybę bendrauti su pacientu raštu.

Papildyta punktu:

Nr. V-1763, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16811

 

21. ASPĮ turi būti ASPĮ vadovo patvirtintas ir viešai skelbiamas dokumentas, nustatantis informacijos apie teisę gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas skelbimo ir šių paslaugų organizavimo bei užtikrinimo klausos negalią turintiems pacientams tvarką, kurioje būtų numatytos ASPĮ ir paciento teisės ir pareigos ir aprašyti nuoseklūs lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos organizavimo ir teikimo veiksmai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1763, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16811

 

22. ASPĮ turi būti ASPĮ vadovo patvirtintas ir viešai skelbiamas dokumentas, nustatantis informacijos apie teisę gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas skelbimo ir šių paslaugų organizavimo bei užtikrinimo klausos negalią turintiems pacientams tvarką, kurioje būtų numatytos ASPĮ ir paciento teisės ir pareigos ir aprašyti nuoseklūs lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos organizavimo ir teikimo veiksmai.

Papildyta punktu:

Nr. V-1711, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16363

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1337, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19096

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2017-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2018-11-28

Priedo naikinimas:

Nr. V-1337, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19096

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1284, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17834

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-948, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13650

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1337, 2018-11-23, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19096

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1711, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16363

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1763, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-1711 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-977, 2022-05-17, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10396

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo