Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01 iki 2018-11-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 3-73, i. k. 1082250ISAK00V-1229

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-01:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ BEI BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1229

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą;

1.2. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. V-1229

 

BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, širdies chirurgijos, urologijos, ortopedijos traumatologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, burnos chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines antrinio lygio paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-948, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13650

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

2. Apraše nurodytas paslaugas suaugusiesiems teikia gydytojas chirurgas ir (ar) atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei bendrosios praktikos slaugytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

3. Apraše nurodytas paslaugas vaikams:

3.1. Vaikų chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, krūtinės chirurgijos paslaugas teikia gydytojas vaikų chirurgas bei vaikų slaugytojas ir / ar bendrosios praktikos slaugytojas.

3.2. Urologijos, ortopedijos traumatologijos paslaugas teikia gydytojas vaikų chirurgas ir / ar atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei vaikų slaugytojas ir / ar bendrosios praktikos slaugytojas.

3.3. Kitas apraše nurodytas paslaugas teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei vaikų slaugytojas ir / ar bendrosios praktikos slaugytojas.

4. Budėjimo ASPĮ metu:

4.1. Suaugusiuosius prižiūri bet kurios Aprašo 1 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas, o atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo paslaugos ASPĮ užtikrinamos visą parą.

4.2. Vaikus prižiūri gydytojas vaikų chirurgas ir (ar) kitas bet kurios Aprašo 1 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei bendrosios praktikos slaugytojas ir (ar) vaikų slaugytojas, o atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo, nurodyto Aprašo 3 punkte, paslaugos ASPĮ užtikrinamos visą parą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

41. Ultragarsinius ir endoskopinius tyrimus atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.

Papildyta punktu:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

II1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

42. ASPĮ privalo turėti:

42.1. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

42.2. gastroduodenoskopą;

42.3. rektoromanoskopą;

42.4. bronchoskopą (krūtinės chirurgijos paslaugas teikiančios ASPĮ);

42.5. kolonoskopą (abdominalinės chirurgijos paslaugas teikiančios ASPĮ).

Papildyta skyriumi:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

III SKYRIUS
TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

5. Tyrimai, kurių atlikimas paslaugas teikiančiose ASPĮ užtikrinamas visą parą ir kurie turi būti atliekami ne vėliau kaip per 2 valandas po jų paskyrimo:

5.1. elektrokardiografijos;

5.2. ultragarsiniai tyrimai, kai juos atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

5.21. endoskopiniai tyrimai:

5.21.1. gastroduodenoskopija;

5.21.2. rektoromanoskopija;

5.21.3. bronchoskopija (krūtinės chirurgijos paslaugas teikiančiose ASPĮ, kitose gali būti užtikrinami pagal sutartis su kitomis ASPĮ);

5.21.4. kolonoskopija (abdominalinės chirurgijos paslaugas teikiančiose ASPĮ, kitose gali būti užtikrinami pagal sutartis su kitomis ASPĮ).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

5.3. laboratoriniai tyrimai (gali būti užtikrinami pagal sutartis su kitomis ASPĮ):

5.3.1. bendras kraujo (atliekamas hematologiniu 3 leukocitų diferenciacijos analizatoriumi, ne mažiau kaip 16 analičių);

5.3.2. eritrocitų nusėdimo greitis;

5.3.3. leukograma;

5.3.4. šlapimo tyrimas (automatizuotu būdu – 10 analičių, šlapimo nuosėdų mikroskopija);

5.3.5. kraujo dujų ir pH;

5.3.6. elektrolitų (kalis, natris chloras, kalcis);

5.3.7. gliukozės koncentracijos;

5.3.8. šlapalas, kreatininas;

5.3.9. kepenų fermentų (SGPT – ALT; SGOT – AST; GGT – gamagliutamiltransferazė; šarminė fosfatazė);

5.3.10. bilirubino ir jo frakcijų (bendras bilirubinas, tiesioginis bilirubinas);

5.3.11. širdies žymenys (troponinas I (T) – kiekybiniu būdu, mioglobinas – kiekybiniu būdu);

5.3.12. C-reakyvus baltymas (CRB) – kiekybiniu būdu;

5.3.13. bendras baltymas (BBK);

5.3.14. krešumo rodikliai (iš dalies aktyvuotas tromboplastino laikas – DATL, protrombino laikas, fibrinogenas, D-dimerai);

5.3.15. kasos fermentų (pankreatinė amilazė arba alfa amilazė);

5.3.16. kraujo grupės pagal ABO ir rezus faktoriaus (Rh D) priklausomybės nustatymas;

5.3.17. kraujo tapatumo mėginio atlikimas prieš hemotransfuziją;

5.3.18. smegenų skysčio tyrimas (baltymo kiekis, gliukozės koncentracija, chloridų koncentracija, citozė ir ląstelių diferenciacija).

6. Tyrimai, kurių atlikimas užtikrinamas paslaugas teikiančiose ASPĮ arba pagal sutartis su kitomis ASPĮ:

6.1. mikrobiologijos;

6.2. patologijos pagal nustatytus reikalavimus;

6.3. antrinio lygio laboratoriniai tyrimai (2 priedas).

 

IV SKYRIUS
KITŲ VISĄ PARĄ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

7. Užtikrinamos antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos pagal nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus (vaikų – reanimacija II vaikams, suaugusiųjų – reanimacija II suaugusiesiems).

8. Užtikrinama ligoninės kraujo banko veikla pagal nustatytus reikalavimus.

9. Kai yra pavojus ligonio gyvybei arba gresia sunkios komplikacijos, ASPĮ, teikiančios Apraše nurodytas paslaugas suaugusiesiems, turi suteikti skubią pagalbą vaikams, o ASPĮ, teikiančios šias paslaugas vaikams – suaugusiesiems.

10. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

_________________

1 priedas. Neteko galios nuo 2017-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

 

Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų

chirurgijos stacionarinių antrinio lygio

paslaugų teikimo reikalavimų aprašo

2 priedas

 

ANTRINIO LYGIO LABORATORINIAI TYRIMAI

 

Analitė arba tyrimai

 

Hematologiniai tyrimai:

Automatizuotas kraujo tyrimas (hematologiniu analizatoriumi mažiausiai 5 rodikliai): eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, leukocitai, trombocitai)

Automatizuotas kraujo tyrimas (3 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu analizatoriumi)

Automatizuotas kraujo tyrimas (5 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu analizatoriumi)

Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas

Kraujo tepinėlio mikroskopinis tyrimas su leukocitų diferenciaciniu skaičiavimu)

Retikulocitų tyrimas automatizuotu ar mikroskopijos būdu

Kaulų čiulpų aspiracinio punktato tyrimas

LE ląstelių tyrimas kraujo tepinėlyje

Kraujo parazitų tyrimas kraujo tepinėlyje

 

Bendri klinikiniai tyrimai:

Juostelinis šlapimo tyrimas

Automatizuotas šlapimo tyrimas

Šlapimo nuosėdų mikroskopija

Šlapimo takų akmens cheminės sudėties nustatymas

Organizmo skysčių mikroskopinis tyrimas su leukocitų diferenciaciniu skaičiavimu

Organizmo skysčių citologinis tyrimas

Skreplių citologinis tyrimas

Skreplių mikroskopinis tyrimas (natyvinio ir dažyto tepinėlio)

Rūgščiai atsparių bakterijų tyrimas mikroskopijos būdu

Smegenų skysčio automatizuotas tyrimas (citozė)

Smegenų skysčio mikroskopinis tyrimas (citozė, leukocitų diferenciacinis skaičiavimas)

Koprograma

Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose

Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose koncentravimo būdu

Slapto kraujavimo nustatymas išmatose

Lyties organų išskyrų tepinėlių mikroskopinis tyrimas

Prostatos sekreto mikroskopinis tyrimas

Spermos mikroskopinis tyrimas

 

Biocheminiai tyrimai:

Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas

Gliukozės kiekio serume/plazmoje, likvore nustatymas

Laktato (pieno rūgštis) kiekio kraujyje nustatymas

Fruktozamino kiekio kraujyje nustatymas

Glikozilinto hemoglobino kiekio kraujyje nustatymas

Albumino kiekio serume nustatymas

Albumino kiekio punktatuose nustatymas

Mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas

Bendro baltymo kiekio serume nustatymas

Bendro baltymo kiekio šlapime (kiekybinis) nustatymas

Bendro baltymo kiekio likvore nustatymas

Šlapalo kiekio serume ir šlapime nustatymas

Kreatinino kiekio serume ir šlapime nustatymas

Šlapimo rūgšties kiekio serume ir šlapime nustatymas

Osmoliališkumo (apskaičiavimo metodu) nustatymas

Kalio kiekio serume nustatymas

Kalio kiekio šlapime nustatymas

Natrio kiekio serume nustatymas

Natrio kiekio šlapime nustatymas

Chloro kiekio serume ir smegenų skystyje nustatymas

Chloro kiekio šlapime nustatymas

Kalcio kiekio serume nustatymas

Kalcio kiekio šlapime nustatymas

Jonizuoto kalcio kiekio serume nustatymas

Magnio kiekio serume nustatymas

Magnio kiekio šlapime nustatymas

Vario kiekio serume nustatymas

Vario kiekio šlapime nustatymas

Fosforo kiekio serume nustatymas

Fosforo kiekio šlapime nustatymas

Geležies kiekio serume nustatymas

Ličio kiekio serume nustatymas

Cholesterolio kiekio serume nustatymas

DTL(α) cholesterolio kiekio nustatymas

MTL (β) cholesterolio kiekio pagal formulę nustatymas

MTL (β) cholesterolio kiekio nustatymas

Trigliceridų kiekio nustatymas

Bilirubino (B+T) kiekio nustatymas

Aspartataminotransferazės AST/SGOT kiekio nustatymas

Alaninaminotransferazės ALT/SGPT kiekio nustatymas

Gamaglutamiltransferazės GGT kiekio nustatymas

Šarminės fosfatazės kiekio nustatymas

α amilazės aktyvumo nustatymas

Kasos amilazės aktyvumo nustatymas

Lipazės kiekio nustatymas

Rūgščios fosfatazės kiekio nustatymas

Prostatos rūgščios fosfatazės kiekio nustatymas

Laktatdehidrogenazės LDH kiekio nustatymas

Kreatinkinazės (CK) kiekio nustatymas

Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) kiekio nustatymas

CK izofermentų EF būdu nustatymas

Mioglobino (kiekybinis metodas) nustatymas

Troponino T arba troponino I (kiekybinis metodas) nustatymas

Protrombino laiko tyrimas

ADTL nustatymas

Fibrinogeno kiekio nustatymas

D-Dimerų nustatymas

Antistreptolizino O nustatymas

C reaktyvus baltymo nustatymas

Reumatoidinio faktoriaus (kokybinis ir pusiau kokybinis mėginys) nustatymas

Reumatoidinio faktoriaus (kiekybinis mėginys) nustatymas

Baltymų frakcijos nustatymas elektroforezės būdu

Kraujo dujų ir pH nustatymas

Etanolio koncentracijos nustatymas

Feritino kiekio nustatymas

Vitamino B12 kiekio nustatymas

Folio rūgšties kiekio nustatymas

Psichotropinių- narkotinių medžiagų nustatymas šlapime

Vaistų koncentracijos nustatymas

Prostatos specifinio antigeno nustatymas

Laisvo PSA kiekio nustatymas

Kortizolio kiekio nustatymas

Folikulus stimuliuojančio hormono kiekio nustatymas

Prolaktino kiekio nustatymas

Estradiolio kiekio nustatymas

Progesterono kiekio nustatymas

Testosterono kiekio nustatymas

Liuteinizuojančio hormono kiekio nustatymas

Tireotropinio hormono (TTH) kiekio nustatymas

Laisvo tiroksino kiekio nustatymas

Laisvo tiroksino (LT4) kiekio nustatymas

Tiroksino (T4) kiekio nustatymas

Trijodtironino (T3) kiekio nustatymas

Laisvo trijodtironino (LT3) kiekio nustatymas

Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę kiekio nustatymas

Parathormono kiekio nustatymas

Tiroglobulino antikūnų nustatymas

Augimo hormono (HGH) kiekio nustatymas

Navikų polipeptido specifinio antigeno (TPS) nustatymas

Vėžio nekrozės α faktoriaus (TNF- α) nustatymas

Vėžio žymens CA 19-9 nustatymas

Vėžio žymens CA 125 nustatymas

Vėžio žymens CA 15-3 nustatymas

Plokščialąstelinio vėžio žymens (SCC) nustatymas

Vėžio žymens CA 72-4 nustatymas

Vėžio žymens CA S-100 nustatymas

Vėžio žymens CA P1 NP

 

Užkrečiamųjų ligų serologiniai, imunologiniai ir molekuliniai tyrimai:

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus (ne imunobloto metodu)

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antigenus (ne imunobloto metodu)

 

Klinikiniai imunologiniai tyrimai:

Imunoglobulinų M, G, A kiekio nustatymas

Cirkuliuojančių imuninių kompleksų kiekio nustatymas

Bendro IgE nustatymas

Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys

Neutrofilų fagocitinis aktyvumas

Antikūnų prieš branduolio antigenus (ANA) nustatymas

Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus (ANCA) nustatymas

 

Kraujo grupių nustatymas ir kraujo suderinamumo mėginys:

Kraujo grupės pagal ABO sistemą nustatymas

Rh faktoriaus priklausomumo nustatymas

Antikūnų nustatymas

Rh fenotipo (CcEe), Kell antigeno nustatymas ir komplemento (C3c; C3d) buvimo nustatymas

DVI kategorijos antigeno nustatymas ir patvirtinimas

Kraujo suderinamumo mėginys recipientui

 

Mikrobiologiniai tyrimai:

Kraujo pasėlio tyrimas rankiniu būdu

Kraujo pasėlio tyrimas automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams)

Smegenų skysčio

Sterilių organizmo skysčių (pleuros, perikardo, sąnarių)

Pūlingų eksudatų

Tepinėlių iš žaizdų

Šlapimo tyrimas bakterijų augimui nustatyti

Skreplių, bronchų išplovų, bronchų nuobrūžų, trachėjos aspirato

Tepinėlių iš akių

Tepinėlių iš ausų

Tepinėlių iš nosies

Pūlių iš nosies sinusų

Tepinėlių iš gerklės

Chirurginės medžiagos tyrimai sterilumui nustatyti

Tepinėlių iš šlaplės, makšties ir gimdos kaklelio

Išmatų pasėlis enteropatogeninei florai nustatyti

Išmatų tyrimas Roto virusui nustatyti

Išmatų tyrimas Adeno virusui nustatyti

Pasėlis iš gimdos

Kateterių, drenų pasėlis

Grybų identifikavimas

Grybų jautrumas antibiotikams MIK metodu

 

Biocheminiai genetiniai tyrimai:

Sulfitų šlapime nustatymas

Kokybinė metabolitų analizė šlapime:

Fenilpirovynuogių rūgštis

Ketonai (kokybinė reakcija)

Ksantureno rūgštis

Homogentizino rūgštis

Redukuojančios medžiagos

Homocistinas / cistinas

Fruktozė

Galaktozė

Metilmalono rūgštis

Prolinas

Elektrolitų koncentracijos prakaite nustatymas

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. V-1229

 

BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

1. Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios vaikų chirurgijos (įgimtų vaikų ligų), abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, širdies chirurgijos, urologijos, ortopedijos traumatologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, burnos chirurgijos, burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos, oftalmologijos chirurgijos ir otorinolaringologijos chirurgijos stacionarines tretinio lygio paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-948, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13650

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

2. Apraše nurodytas paslaugas suaugusiesiems teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojas.

3. Apraše nurodytas paslaugas vaikams teikia:

3.1. Vaikų chirurgijos (įgimtų vaikų ligų), abdominalinės chirurgijos, krūtinės chirurgijos paslaugas teikia gydytojas vaikų chirurgas bei vaikų slaugytojas ir / ar bendrosios praktikos slaugytojas.

3.2. Urologijos, ortopedijos traumatologijos paslaugas teikia gydytojas vaikų chirurgas ir/ar atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei vaikų slaugytojas ir / ar bendrosios praktikos slaugytojas.

3.3. Kitas Apraše nurodytas paslaugas teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas bei vaikų slaugytojas ir / ar bendrosios praktikos slaugytojas.

4. Teikiant Apraše nurodytas tretinio lygio paslaugas vaikams ir suaugusiesiems, ASPĮ turi būti ne mažiau kaip 2 atitinkamos (tos pačios) profesinės kvalifikacijos gydytojų etatai.

5. Budėjimo ASPĮ metu:

5.1. Teikiant Apraše nurodytas tretinio lygio paslaugas suaugusiesiems atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo paslaugos ASPĮ užtikrinamos visą parą.

5.2. Teikiant Aprašo 3 punktuose nurodytas tretinio lygio paslaugas vaikams, užtikrinamas gydytojo vaikų chirurgo ir ortopedo traumatologo budėjimas visą parą, o atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo paslaugų teikimas ASPĮ užtikrinamas visą parą.

51. Ultragarsinius ir endoskopinius tyrimus atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.

Papildyta punktu:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

II1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

52. ASPĮ privalo turėti:

52.1. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

52.2. gastroduodenoskopą;

52.3. rektoromanoskopą;

52.4. bronchoskopą;

52.5. kolonoskopą.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

III SKYRIUS
TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

6. Tyrimai, kurių atlikimas paslaugas teikiančiose ASPĮ užtikrinamas visą parą ir kurie turi būti atliekami ne vėliau kaip per 2 valandas po jų paskyrimo:

6.1. elektrokardiografijos;

6.2. ultragarsiniai tyrimai, kai juos atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

6.21. endoskopiniai tyrimai:

6.21.1. gastroduodenoskopija;

6.21.2. rektoromanoskopija;

6.21.3. bronchoskopija;

6.21.4. kolonoskopija.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

6.3. laboratoriniai tyrimai (gali būti užtikrinami pagal sutartis su kitomis ASPĮ):

6.3.1. bendras kraujo (atliekamas hematologiniu 3 leukocitų diferenciacijos analizatoriumi, ne mažiau kaip 16 analičių);

6.3.2. retikuliocitai;

6.3.3. eritrocitų nusėdimo greitis;

6.3.4. leukograma;

6.3.5. šlapimo tyrimas (automatizuotu būdu – 10 analičių, šlapimo nuosėdų mikroskopija);

6.3.6. kraujo dujų ir pH;

6.3.7. elektrolitų (kalis, natris chloras, kalcis);

6.3.8. gliukozės koncentracijos;

6.3.9. šlapalas, kreatininas;

6.3.10. kepenų fermentų (SGPT – ALT; SGOT – AST; GGT – gamagliutamiltransferazė; šarminė fosfatazė);

6.3.11. bilirubino ir jo frakcijų (bendras bilirubinas, tiesioginis bilirubinas);

6.3.12. širdies žymenys (troponinas I (T) – kiekybiniu būdu, mioglobinas – kiekybiniu būdu);

6.3.13. C-reakyvus baltymas (CRB) – kiekybiniu būdu;

6.3.14. bendras baltymas (BBK);

6.3.15. krešumo rodiklių (iš dalies aktyvuotas tromboplastino laikas – DATL, protrombino laikas, fibrinogenas, D-dimerai) nustatymas;

6.3.16. kasos fermentų (pankreatinė amilazė arba alfa amilazė);

6.3.17. kraujo grupės pagal ABO ir rezus faktoriaus (Rh D) priklausomybės nustatymas;

6.3.18. kraujo tapatumo mėginio atlikimas prieš hemotransfuziją;

6.3.19. smegenų skysčio (baltymo kiekis, gliukozės koncentracija, chloridų koncentracija, citozė ir ląstelių diferenciacija);

6.3.20. chorioninio gonadotropino hormono (HCG) nustatymas (įtariant negimdinį nėštumą);

6.3.21. punktatų tyrimas;

6.3.22. prokalcitoninas.

7. Tyrimai, kurių atlikimas užtikrinamas tretinio lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ:

7.1. mikrobiologijos (kraujo, punktatų, skreplių, žaizdų, šlapimo pasėliai) – atlikimas užtikrinamas pačiose ASPĮ;

7.2. patologijos pagal nustatytus reikalavimus;

7.3. tretinio lygio laboratoriniai tyrimai (2 priedas).

 

IV SKYRIUS
KITŲ VISĄ PARĄ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

8. Užtikrinamos tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos pagal nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus (vaikų – reanimacija III vaikams,  suaugusiųjų – reanimacija III suaugusiesiems). ASPĮ, teikiančiose tretinio lygio vaikų veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas užtikrinama reanimacija II vaikams, o teikiant tretinio lygio suaugusiųjų veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas – reanimacija II suaugusiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1284, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17834

 

9. Užtikrinama ligoninės kraujo banko veikla pagal nustatytus reikalavimus.

10. Kai yra pavojus ligonio gyvybei arba gresia sunkios komplikacijos, ASPĮ, teikiančios Apraše nurodytas paslaugas suaugusiesiems, turi suteikti skubią pagalbą vaikams, o ASPĮ, teikiančios šias paslaugas vaikams – suaugusiesiems.

11. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

_________________

1 priedas. Neteko galios nuo 2017-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

 

 

Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų

specializuotų chirurgijos stacionarinių

tretinio lygio paslaugų teikimo

reikalavimų aprašas

2 priedas

 

TRETINIO LYGIO LABORATORINIAI TYRIMAI

 

Analitė arba tyrimai

 

Hematologiniai tyrimai:

Citocheminės reakcijos blastų kilmei nustatyti

Leukeminių kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometru (leukemijų diferenciacijai)

LE ląstelių tyrimas kaulų čiulpų tepinėlyje

 

Bendri klinikiniai tyrimai:

Šlapimo nuosėdų tepinėlio citologinis tyrimas

Smegenų skysčio citologinis tyrimas

Įvairių lokalizacijų citologiniai tyrimai

 

Biocheminiai tyrimai:

Amoniako nustatymas

Osmoliališkumo (osmometrijos metodu) nustatymas

Cinko kiekio serume, šlapime nustatymas

Lipoproteinų elektroforezė

Apolipoproteinų A-I, A-II nustatymas

Apolipoproteino B nustatymas

Apolipoproteino E (bendras) nustatymas

Lipoproteino (a) nustatymas

Homocisteino HCY nustatymas

N-galinio smegenų natriuretinio propeptido (NT-proBNP) nustatymas

Antitrombino III nustatymas

D-dimerų (kiekybinė reakcija) nustatymas

Fibrino (fibrinogeno) degradacijos produktų nustatymas

Fon-Willebrando faktoriaus nustatymas

Faktoriaus VII nustatymas

Faktoriaus VIII nustatymas

Faktoriaus IX nustatymas

Faktoriaus X nustatymas

Baltymo C nustatymas

Lupus antikoaguliantų nustatymas

Trombocitų agregacijos nustatymas

Trombocitų funkcijos nustatymas

Mažos molekulinės masės heparino nustatymas

Interleukinų nustatymas

Prokalcitonino nustatymas

Ceruloplazmino kiekio serume nustatymas

Krioglobulinų nustatymas

a2-makroglobulinų nustatymas

a1-mikroglobulinų šlapime nustatymas

b2-mikroglobulinų nustatymas

Hemoglobino frakcijų (O2; Hb; COHb; HbP; MetHb) nustatymas

Bendros /laisvos geležies surišimo gebos nustatymas

Transferino nustatymas

Tirpių transferino receptorių nustatymas

Decialotransferino (CDT-transferino) nustatymas

Eritropoetino EPO nustatymas

Deoksipiridinolino šlapime nustatymas

Vaistų koncentracijos nustatymas

Digoksino kiekio nustatymas

Ciklosporino kiekio nustatymas

Gentamicino kiekio nustatymas

Teofilino kiekio nustatymas

Karbamazepino kiekio nustatymas

Valproinės rūgšties kiekio nustatymas

Mikofenolinės rūgšties kiekio nustatymas

Vankomicino kiekio nustatymas

Sirolimo kiekio nustatymas

Metotreksato kiekio nustatymas

Takrolimo kiekio nustatymas

Averdimo kiekio nustatymas

Alfa fetoproteino kiekio nustatymas

Karcinoembrioninio antigeno nustatymas

Nekonjuguoto estriolio E3 kiekio nustatymas

Tireoglobulino kiekio nustatymas

Tiroksiną sujungiančio globulino kiekio nustatymas

Antikūnų prieš tirotropino receptorius nustatymas

Laisvo β -chorioninio gonatropino β -HCG nustatymas

Su nėštumu susijusio plazmos baltymo PAPP-A nustatymas

Gastrino kiekio nustatymas

Insulino kiekio nustatymas

C peptido kiekio nustatymas

Dehidroepiandrosterono kiekio nustatymas

AKTH nustatymas

Katecholaminų kiekio nustatymas

5-hidroksi indolilacto rūgšties nustatymas

Šarminės fosfatazės izofermentų nustatymas

Baltymo S nustatymas

Aktyvuoto baltymo C rezistencijos nustatymas

LDH izofermentų nustatymas

Hemoglobino frakcijos nustatymas EF būdu

Bens-Džonso baltymo nustatymas EF būdu

Citokinų tyrimas

Imunoglobulinų likvore nustatymas

IgG oligokloninės juostos nustatymas

Imunofiksacijos (imunoglobulinų lengvųjų grandžių monoklonų tipavimas)

Imunoglobulinų lengvųjų bendrų ir laisvų grandžių nustatymo tyrimas

Haptoglobino nustatymas

α 1-antitripsino nustatymas

α 1-rūgštaus glikoproteino nustatymas

Cistatino C nustatymas

Mieloperoksidazės nustatymas

17-OH progesterono nustatymas

IGE-1-somatomedino nustatymas

Renino nustatymas

Kalcitonino nustatymas

Lytinius hormonus surišančio globulino (SHBG) nustatymas

Leptino nustatymas

Aldosterono nustatymas

ARAb RRA (antikūnai prieš acetilcholino receptorius) nustatymas

Adiponektino nustatymas

Reziztino nustatymas

Antikūnų prieš insuliną nustatymas

Acetilcholono kiekio nustatymas

 

Užkrečiamųjų ligų serologiniai, imunologiniai ir molekuliniai tyrimai:

DNR išskyrimas iš kraujo bei kitų organizmo skysčių

Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų specifinių nukleininių rūgščių sekos nustatymas

(polimerazės grandininė reakcija, ligazės grandininė reakcija ir kt.)

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus imunobloto reakcija

 

Klinikiniai imunologiniai tyrimai:

Imunoglobulino G poklasių tyrimas

Komplemento faktoriaus C3 nustatymas

Komplemento faktoriaus C4 nustatymas

C1 esterazės inhibitoriaus nustatymas

Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus (ENA) nustatymas

Antikūnų prieš dvispiralę DNR (Anti dsDNR) nustatymas

Antikūnų prieš TSH receptorius (anti TSH) nustatymas

Antikūnų prieš gliutamatdekarboksilazę ( anti GAD ) nustatymas

Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas

Antikūnų prieš kepenų, inkstų mikrosomas nustatymas

Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną nustatymas

Antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas

Antikūnų prieš β 2-glikoproteiną 1 (anti- β 2-GP1) nustatymas

Antikūnų prieš ciklinį citrulinizuotą peptidą (anti-CCP) nustatymas

β interferoną surišančių antikūnų (anti-IFNβ) nustatymas

Antikūnų prieš neuronų antigenus nustatymas

Alergenui specifinių IgE nustatymas

Žmogaus leukocitų antigenų (ŽLA) fenotipas: ŽLA-A, -B, -C, -DR lokusų antigenų nustatymas

ŽLA B27 antigeno nustatymas

Limfocitotoksinių antikūnų prieš ŽLA kiekio ir specifiškumo nustatymas

Kryžminės dermės mėginys

Stimuliuotas neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys

Limfocitų blasttransformacijos reakcija į fitohemagliutininą (PHA)

Limfocitų blasttransformacijos reakcija į Phytolacca americana (PA)

T limfocitų atsako į Mycobacterium tuberculosis antigeną nustatymas

Limfocitų ir monocitų potipių imunofenotipavimas

Bronchoalveolinio lavažo imunologiniai tyrimai

 

Kraujo grupių nustatymas ir kraujo suderinamumo mėginys:

Antikūnų titro nustatymas

Antikūnų identifikavimas

Šalčio agliutininų nustatymas

Tiesioginio Kumbso mėginio nustatymas, nurodant imunoglobulinų (IgG, IgA, IgM) ir komplemento (C3c; C3d) buvimo nustatymas

Individualus kraujo suderinamumo mėginys recipientui (pagal surastus antikūnus)

 

Mikrobiologiniai tyrimai:

Nokardijų nustatymas

Kiekybinis išmatų tyrimas bakterijų santykio pakitimui nustatyti

Minimalios inhibicinės įvairių antibiotikų koncentracijos nustatymas

Išplėstinis beta-laktamazių nustatymas gramneigiamoms ir gramteigiamoms bakterijoms

Legionelų mikrobiologinė diagnostika

Clostridium difficile toksino A nustatymas

S. pneumonae antigeno nustatymas šlapime

S. aureus enterotoksino nustatymas iš tiriamosios medžiagos

 

Citogenetiniai tyrimai:

Fragili X chromosomos nustatymas

Chromosomų skaičiaus ir struktūros (kariotipas) nustatymas

Lytinio chromatino kūnelių skaičiaus 100-e ląstelių nustatymas

Filadelfinės chromosomos nustatymas

Chromosomų mikrodelecijų nustatymas

Subtelomerų tyrimas

Pakitusių chromosomų fragmentų kilmės nustatymas

Smulkių chromosomų fragmentų skaičiaus pokyčių nustatymas

 

Biocheminiai genetiniai tyrimai:

Tireotropinio hormono koncentracijos sausame kraujyje nustatymas

Fenilalanino koncentracijos sausame kraujyje nustatymas

Tirozino koncentracijos serume nustatymas

Aminorūgščių koncentracijos kraujo plazmoje nustatymas

Aminorūgščių šlapime nustatymas

Glikozoaminoglikanų koncentracijos šlapime nustatymas

Glikozoaminoglikanų frakcijų šlapime nustatymas

Organinių rūgščių tyrimas

Oligosacharidų šlapime nustatymas

Sialooligosacharidų šlapime nustatymas

Manozil-N-acetilgliukozamino šlapime nustatymas

Aspartilgliukozamino šlapime nustatymas

Disacharidų šlapime nustatymas

Oroto rūgšties koncentracijos šlapime nustatymas

 

Molekuliniai genetiniai tyrimai:

DNR išskyrimas iš periferinio kraujo leukocitų

DNR išskyrimas iš choriono gaurelių

DNR išskyrimas iš amniocitų

DNR išskyrimas iš navikinio audinio

RNR išskyrimas

DF508 mutacijos cistinės fibrozės transmembraninio laidumo reguliavimo baltymo (CFTR) gene nustatymas

CFTR 2,3dele (21 kb) mutacijos nustatymas

CFTR geno oligonukleotidų ligavimo tyrimas

DNR polimorfizmas

R408W mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

R158Q mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

R261Q mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

G272X mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

E280K mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

IVS12nt1 mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

R261X mutacijos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

Pasikartojančios sekos fenilalaninhidroksilazės gene nustatymas

DNR daktiloskopija (pasikartojančios sekos introninėje geno srityje -12 polimorfinių sistemų)

Viengrandės DNR konformacijų polimorfizmo nustatymas

Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotame DNR fragmente nustatymas

Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotame FAH geno DNR fragmente nustatymas

Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotame CFTR geno DNR fragmente nustatymas

Nukleotidų sekos pakitimų amplifikuotuose Col1A1 ir Col1A2 genų DNR fragmentuose nustatymas

Delecijos distrofino gene nustatymas

Nukleotidų sekos pakitimų mitochondrinėje DNR nustatymas

Amplifikuoto DNR fragmento nukleotidų sekos nustatymas

DNR polimorfizmo (XV-2c) CFTR gene nustatymas

DNR polimorfizmo (D7S23) CFTR gene nustatymas

DNR polimorfizmo (FC09) CFTR gene nustatymas

CA pasikartojančių sekų polimorfizmo nustatymas

CA polimorfizmo (DMD-50) distrofino gene nustatymas

DNR polimorfizmo (pRT87-15) distrofino gene nustatymas

DNR polimorfizmo (MPIP) distrofino gene nustatymas

CA polimorfizmo (DMD-45) distrofino gene nustatymas

Delecijos SMN1 geno 7 egzone nustatymas

CA polimorfizmo SMN1 gene nustatymas

DNR polimorfizmo (In22-XbaI) VIII faktoriaus gene nustatymas

DNR polimorfizmo (In18-BclII) VIII faktoriaus gene nustatymas

CAG pasikartojančių sekų skaičiaus hantingtino gene nustatymas

CTG pasikartojančių sekų skaičiaus DMPK gene nustatymas

CGG pasikartojančių sekų skaičiaus FMR1 gene nustatymas

CAG pasikartojančios sekų skaičiaus SCA1 gene nustatymas

DNR polimorfizmo Col1A1 gene nustatymas

DNR polimorfizmo Col1A2 gene nustatymas

Prader-Willi/Angelman sindromo tyrimas

Kurtumo diagnostika

Charcot-Marie-Tooth ligos tyrimas

Y chromosomos mikrodelecijų nustatymas

13, 18, 21 chromosomų ploidiškumo tyrimas

Lytinių chromosomų ploidiškumo tyrimas

BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijų tyrimas

T1799A mutacijos BRAF gene tyrimas

DNR žymenų, susijusių su prostatos vėžiu, genotipavimas

1138A ir 1138C alelių FGFR3 gene tyrimas

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-892, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-21, i. k. 2017-12520

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1284, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17834

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-948, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13650

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo