Suvestinė redakcija nuo 2021-09-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 3-60, i. k. 1082050ISAK001K-465

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-465

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 17 straipsniu, 19 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, 36 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo  taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo  taisyklių patvirtinimo“, 45 punktu:

Tvirtinu pridedamas:

1. Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles.

2. Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnioji lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formas:

2.1. forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 20___ m. __________ d. ataskaita;

2.2. forma Nr. 2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. __________ d. ataskaita;

2.3. forma Nr. 3 – metinė, pusmetinė biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 20___ m. __________ d. ataskaita;

2.4. Neteko galios nuo 2020-01-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K- 464

redakcija)

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, gaunančių asignavimus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų (toliau – ataskaitos) rinkinio sudarymo ir teikimo tvarką ir bendrus terminus.

 

II SKYRIUS

ATASKAITŲ RINKINIAI, JŲ SUDARYMAS IR PASIRAŠYMAS

 

2. Metinį ataskaitų rinkinį sudaro:

2.1. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr. 1);

2.2. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2);

2.3. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr. 3);

2.4. Neteko galios nuo 2020-01-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

2.5. žemesniojo lygio biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas).

3. Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

4. Taisyklių 8.1 papunktyje nurodyti subjektai Taisyklių 2.2 papunktyje nurodytą ataskaitą sudaro praleisdami tuščias eilutes, nekeisdami jų eilės numerių. Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita turi būti sudaroma taip, kad asignavimų nepanaudojimo priežastys būtų detalizuojamos nesujungiant eilučių, kiekvieną nuokrypio sumą detalizuojant atskira eilute, nurodant programos pavadinimą, finansavimo šaltinio kodą, asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerį ir detalų paaiškinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

5. Aiškinamajame rašte nurodoma:

5.1. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

5.2. papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija;

5.3. biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys;

5.4. praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus;

5.5. informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nurodant:

5.5.1. asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kurį įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos (ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas, projekto vykdytojas, projekto pavadinimas);

5.5.2. netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis;

5.5.3. netinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti grąžintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);

5.5.4. netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto programą).

6. Ataskaitos sudaromos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis, iš jų forma Nr. 1, forma Nr. 2 pildomos eurais ir centais, forma Nr. 3 – tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

7. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiamos ataskaitos turi būti pasirašytos asignavimų valdytojų ar jų įgaliotų asmenų ir ataskaitas teikiančių įstaigų vyriausiųjų buhalterių (buhalterių), o teikiamos patvirtintos pažymos arba  išrašai (be banko patvirtinimo) apie biudžeto lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) turi būti pasirašyti teikiančių ataskaitas įstaigų vyriausiųjų buhalterių (buhalterių). Kai asignavimų valdytojų, kitų biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą organizuoja biudžetinė įstaiga, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (toliau – centralizuota apskaitos įstaiga), teikiamos ataskaitos turi būti pasirašytos asignavimų valdytojo ar jo įgalioto asmens bei centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens, o teikiamos patvirtintos pažymos arba  išrašai (be banko patvirtinimo) apie biudžeto lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) turi būti pasirašyti centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo įgalioto asmens. Finansų ministerijos prašymu minėti asmenys privalo pateikti paaiškinimus dėl ataskaitose pateiktų duomenų.

 

III SKYRIUS

ATASKAITŲ RINKINIŲ TEIKIMAS

 

8. Ataskaitų rinkinius Finansų ministerijai teikia:

8.1. įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai (toliau – asignavimų valdytojai) ir kurios yra viešojo sektoriaus subjektai:

8.1.1. metinį ataskaitų rinkinį – kitais metais po ataskaitinių metų nuo sausio 14 dienos iki vasario 4 dienos;

8.1.2. ketvirtinį ataskaitų rinkinį – kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio nuo 14 iki 23 dienos;

8.2. asignavimų valdytojai ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančios įstaigos, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai, metinę ir ketvirtinę Taisyklių 2.2 papunktyje nurodytą ataskaitą – po ataskaitinio laikotarpio iki kito mėnesio 10 dienos.

9. Tiksli metinių ir ketvirtinių ataskaitų rinkinių teikimo Finansų ministerijai data kiekvienam subjektui nurodoma atskirame Finansų ministerijos rašte.

10. Asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Taisyklių 8 punkte nurodytus terminus, savo pavaldžioms įstaigoms, gaunančioms valstybės biudžeto asignavimus, nurodo atskirus ataskaitų rinkinių teikimo terminus, o savivaldybės savo pavaldžioms įstaigoms pačios nustato ataskaitų teikimo terminus.

11. Ataskaitos, nurodytos Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose, ir aiškinamasis raštas teikiami Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui. Ataskaitos, nurodytos Taisyklių 2.1, 2.2 papunkčiuose, ir aiškinamasis raštas teikiami savivaldybėms. Aiškinamajame rašte turi būti pateikiama papildoma informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis, jei jos reikia ataskaitose pateiktiems duomenims paaiškinti. Ši informacija gali būti pateikiama laisva forma, tačiau savivaldybės gali nustatyti informacijos pateikimo formą pagal savo veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-304, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19653

 

12. Neteko galios nuo 2020-01-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

13. Neteko galios nuo 2020-01-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas, priimantis Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, konsultuoja Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytus subjektus šių ataskaitų sudarymo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

15. Asignavimų valdytojai Taisyklių 5.5 papunktyje nurodytą informaciją skelbia savo interneto svetainėse.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-452, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 155-8029 (2012-12-31), i. k. 1122050ISAK001K-452

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-407, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18579

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-455, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29194

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-407, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18579

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02084

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

Nr. 1K-304, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19653

 

3 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-407, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18579

Neteko galios nuo: 2017-01-01

Nr. 1K-455, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29194

 

4 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-407, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18579

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-455, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29194

Nr. 1K-50, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02084

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

Neteko galios nuo: 2020-01-07

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-407, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18579

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02084

Neteko galios nuo: 2019-01-01

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

 

3 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-460, 2009-12-17, Žin., 2009, Nr. 151-6813 (2009-12-22), i. k. 1092050ISAK001K-460

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-150, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 54-2658 (2010-05-11), i. k. 1102050ISAK001K-150

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-167, 2010-05-24, Žin., 2010, Nr. 62-3084 (2010-05-29), i. k. 1102050ISAK001K-167

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-122, 2011-03-31, Žin., 2011, Nr. 40-1930 (2011-04-05), i. k. 1112050ISAK001K-122

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-245, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 96-4520 (2011-07-23), i. k. 1112050ISAK001K-245

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-314, 2011-09-20, Žin., 2011, Nr. 118-5566 (2011-09-30), i. k. 1112050ISAK001K-314

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-121, 2012-03-27, Žin., 2012, Nr. 38-1900 (2012-03-31), i. k. 1122050ISAK001K-121

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-452, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 155-8029 (2012-12-31), i. k. 1122050ISAK001K-452

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-388, 2013-12-05, Žin., 2013, Nr. 127-6496 (2013-12-12), i. k. 1132050ISAK001K-388

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 "Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-407, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18579

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-455, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29194

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-50, 2018-02-07, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02084

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-464, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22115

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-405, 2019-12-30, paskelbta TAR 2020-01-06, i. k. 2020-00126

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-304, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19653

Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo