Suvestinė redakcija nuo 2021-11-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 148-5975, i. k. 1082055ISAK000VA-67

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽ STUDIJAS IR/AR PROFESINĮ MOKYMĄ SUMOKĖTAS ĮMOKAS FR0613 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0613P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 18 d. Nr. VA-67

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 58 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2004, Nr. 98-3628; 2005, Nr. 121-4332; 2006, Nr. 82-3249, Nr. 111-4197, Nr. 127-4821; 2007, Nr. 43-1629) 21 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formą (toliau – FR0613 forma) ir jos papildomo lapo FR0613P formą (toliau – FR0613P forma);

1.2. Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisykles.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2008 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. VA-67

 

JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽ STUDIJAS IR/AR PROFESINĮ MOKYMĄ SUMOKĖTAS ĮMOKAS FR0613 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0613P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje įregistruotoms aukštosioms mokykloms (universitetams, kolegijoms) ir profesinio mokymo teikėjams informacijos pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas), atsižvelgiant į Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (toliau – PMĮ) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

 

4. Taisyklėmis turi vadovautis aukštosios mokyklos (universitetai, kolegijos), profesinio mokymo teikėjai.

5. Aukštosios mokyklos (universitetai, kolegijos), formaliojo profesinio mokymo teikėjai Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formoje (toliau – FR0613 forma) ir jos papildomo lapo FR0613P formoje (toliau – FR0613P forma) turi pateikti mokesčių administratoriui duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau -gyventojai) per praėjusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas, kuriomis gali būti mažinamos gyventojų per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautos apmokestinamosios pajamos.

Neformaliojo profesinio mokymo teikėjai duomenis apie už neformalųjį profesinį mokymą sumokėtas įmokas mokesčių administratoriui teikia tik tuo atveju, jeigu gyventojai neformaliojo profesinio mokymo teikėjų nustatyta tvarka juos informuoja apie savo ketinimą kreiptis PMĮ nustatyta tvarka dėl įgytos kompetencijos, pabaigus neformaliojo mokymo programą, ar kompetencijų įvertinimo. Duomenys apie už neformalųjį profesinį mokymą 2020 metais ir vėlesniais mokestiniais metais sumokėtas įmokas mokesčių administratoriui neteikiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-74, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22860

 

II. FR0613 IR FR0613P FORMŲ PILDYMO REIKALAVIMAI

 

6. Pildomos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbtos formos FR0613 ir FR0613P.

7. FR0613 ir FR0613P formos turi būti pildomos laikantis tokių reikalavimų:

7.1. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

7.2. nepildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami vieno langelio tarpai;

7.3. įrašomos sumos negali būti apvalinamos. Tuo atveju, kai pinigų sumą sudaro tik sveikieji skaičiai, po kablelio turi būti įrašomi nuliai. Už 2014 ar ankstesnių metų mokestinius laikotarpius piniginės sumos turi būti nurodomos litais, o už 2015 ar vėlesnių metų mokestinius laikotarpius – eurais;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

 

7.4. kai duomenys netelpa į vieną FR0613P formos lapą, pildomas papildomas FR0613P formos lapas.

 

III. FR613 IR FR0613P FORMŲ PILDYMO EILĖS TVARKA

 

8. Pildoma tokia eilės tvarka:

8.1. pirmiausia pildomi FR0613 formos 1–7 laukeliai;

8.2. pildoma FR0613P forma;

8.3. baigiama pildyti FR0613 forma, t. y. jos 8–10 laukeliai.

 

IV. FR0613 FORMOS PILDYMAS

 

9. FR0613 formos 1-5 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie aukštąją mokyklą (universitetą, kolegiją) ar profesinio mokymo teikėją (toliau – juridinis asmuo):

9.1. 1 laukelyje turi būti įrašomas juridinio asmens Juridinių asmenų registro identifikacinis kodas;

9.2. 2 laukelyje turi būti įrašomas juridinio asmens pavadinimas;

9.3. 3 laukelyje turi būti įrašomas juridinio asmens buveinės adresas. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir patalpos numeris atskiriami brūkšneliu (-);

9.4. 4 laukelyje turi būti įrašomas juridinio asmens telefono numeris:

9.4.1. įrašant mobiliojo telefono numerį, tarp kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis;

9.4.2. įrašant stacionaraus telefono numerį, tarp miesto kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis;

9.5. 5 laukelyje turi būti įrašomas juridinio asmens elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo turi elektroninį paštą).

10. FR0613 formos 6 laukelyje turi būti įrašoma šios formos pildymo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena).

11. FR0613 formos 7 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys teikiami arba tikslinami.

12. FR0613 formos 8 laukelyje turi būti įrašomas užpildytų FR0613P formos lapų skaičius.

13. FR0613 formos 9 laukelyje turi būti įrašomas bendras pateiktų įrašų (užpildytų eilučių) skaičius teikiamuose FR0613P formos lapuose. Šis skaičius yra lygus paskutiniam FR0613P formos lape P1 laukelyje nurodytam skaičiui.

14. FR0613 formos 10 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą juridiniam asmeniui sumokėta bendra įmokų suma, kuri apskaičiuojama, sudėjus visų FR0613P formos lapų P5 laukelių sumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

 

V. FR0613P FORMOS PILDYMAS

 

15. FR0613P formos laukelyje „Papildomo lapo numeris“ turi būti įrašomas papildomo lapo numeris. Visų FR0613P formos lapų numeracija turi būti ištisinė.

16. FR0613P formos 1 ir 7 laukeliai turi būti pildomi Taisyklių 9.1 ir 11 punktuose nustatyta tvarka.

17. FR0613P formos P1 laukelyje turi būti nurodomas įrašomos eilutės numeris. Tais atvejais, kaip pildomas daugiau negu vienas FR0613P formos lapas, kituose FR0613P formos lapuose eilučių numeracija turi būti ištisinė (1, 2, 3, ... 10, 11, ...).

18. FR0613P formos P2 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo, už kurio studijas ir/ar profesinį mokymą buvo sumokėta juridiniam asmeniui, asmens kodas. Jei gyventojas neturi asmens kodo, turi būti nurodomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu gyventojas neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp tapatybę patvirtinančio dokumento serijos, numerio simbolių ir „D“ ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį).

19. FR0613P formos P3 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo, už kurio studijas ir/ar profesinį mokymą buvo sumokėta juridiniam asmeniui, vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas.

20. FR0613P formos P4 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo, už kurio studijas ir/ar profesinį mokymą buvo sumokėta juridiniam asmeniui, pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.

21. FR0613P formos P5 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio FR0613 ir FR0613P formos teikiamos, gyventojo juridiniam asmeniui už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtų įmokų suma. Laukelio reikšmė negali būti nulinė.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

 

VI. UŽPILDYTŲ FR0613 IR FR0613P FORMŲ PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

22. Tinkamai užpildytos FR0613 ir FR0613P formos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos.

23. FR0613 ir FR0613P formos naudojamos teikiant duomenis už 2008 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius (kalendorinius metus).

24. FR0613 ir FR0613P formos teikiamos elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

25. Mokesčių administratoriui pateiktų užpildytų FR0613 ir FR0613P formų duomenys gali būti tikslinami:

– juridinio asmens iniciatyva už einamuosius ir penkerius praėjusius mokestinius laikotarpius (kalendorinius metus), skaičiuojant atgal nuo einamųjų metų sausio 1 dienos;

– pagal mokesčių administratoriaus Pranešimo apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus FR1025 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117; 2007, Nr. 96-3909; toliau – Pranešimas), per Pranešime nurodytą terminą.

26. Kai juridinis asmuo tikslina FR0613 ir FR0613P formų duomenis (savo iniciatyva ir/arba mokesčių administratoriaus nurodymu), jis Taisyklėse nustatyta tvarka mokesčių administratoriui turi pateikti naujai užpildytas FR0613 ir FR0613P formas.

27. Neteko galios nuo 2014-10-03

Punkto naikinimas:

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Juridiniai asmenys, kuriems nustatyta prievolė teikti FR0613 ir FR0613P formas, pateikę formas pavėluotai, iš viso jų nepateikę arba jose įrašę neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Forma FR0613

Papildyta priedu:

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-91, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13400

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir/ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-74, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-03, i. k. 2021-22860

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo