Nutarimas skelbtas: Žin., 2008, Nr. 149-6047

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2009, 2010 IR 2011 METŲ NACIONALINIO BIUDŽETO NUMATOMŲ RODIKLIŲ

2008 m. gruodžio 19 d. Nr. XI-78
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a :

1 straipsnis.

Patvirtinti šias numatomas 2009, 2010 ir 2011 metų nacionalinio biudžeto pajamas (su Europos Sąjungos ir kita tarptautine finansine parama):

1) 2009 metų – 24 612,9 mln. litų;

2) 2010 metų – 31 466,4 mln. litų;

3) 2011 metų – 32 589,6 mln. litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-248, 2009-05-07, Žin., 2009, Nr. 55-2156 (2009-05-14)

Nr. XI-399, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3994 (2009-08-04)

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šiuos numatomus 2009, 2010 ir 2011 metų nacionalinio biudžeto asignavimus (su Europos Sąjungos ir kita tarptautine finansine parama ir įskaitant dotacijas ir kompensacijas savivaldybių biudžetams):

1) 2009 metų – 29 434,8 mln. litų;

2) 2010 metų – 32 066,4 mln. litų;

3) 2011 metų – 31 989,6 mln. litų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-248, 2009-05-07, Žin., 2009, Nr. 55-2156 (2009-05-14)

Nr. XI-399, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3994 (2009-08-04)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                        Arūnas Valinskas

 

_____________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XI-248, 2009-05-07, Žin., 2009, Nr. 55-2156 (2009-05-14)

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL 2009, 2010 IR 2011 METŲ NACIONALINIO BIUDŽETO NUMATOMŲ RODIKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XI-399, 2009-07-23, Žin., 2009, Nr. 93-3994 (2009-08-04)

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL 2009, 2010 IR 2011 METŲ NACIONALINIO BIUDŽETO NUMATOMŲ RODIKLIŲ“ PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

Redagavo Aušra Bodin (2009-08-06)

                  aubodi@lrs.lt