Suvestinė redakcija nuo 2022-03-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 142-5668, i. k. 1082230ISAK00A1-402

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. A1-751, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21212

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TIKSLINĖMS KOMPENSACIJOMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI, DALYVAUTI VERTINANT ASMENS SAVARANKIŠKUMĄ KASDIENĖJE VEIKLOJE BEI IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-402

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti, naudojimu, spręsti ir sprendimus priimti suderinus su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

2.2. ministerijos kancleriui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. R e k o m e n d u o j u savivaldybių administracijoms sudaryti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti, skyrimo ir pervedimo sutartis su juridiniais asmenimis, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybės administracija, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal jų tikslinę paskirtį.

 

 

 

LAIKINAI EINANTI SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTRO PAREIGAS                                                    VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2008 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. A1-402

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymo Nr. A1- 751 redakcija)

 

 

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TIKSLINĖMS KOMPENSACIJOMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI, DALYVAUTI VERTINANT ASMENS SAVARANKIŠKUMĄ KASDIENĖJE VEIKLOJE BEI IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos), skirtų tikslinėms kompensacijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme (toliau – tikslinės kompensacijos), išmokoms vaikams, numatytoms Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme (toliau – išmokos vaikams), mokėti ir administruoti, savivaldybių administracijų dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje išlaidoms, numatytoms Tikslinių kompensacijų įstatyme, apmokėti, paskirstymo, pervedimo savivaldybių administracijoms, tikslinimo, naudojimo, kontrolės ir atsiskaitymo už jas tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ IŠMOKOMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMAS, SUTARČIŲ SUDARYMAS IR LĖŠŲ IŠMOKOMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PERVEDIMAS

 

3. Lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti, administruoti ir savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti savivaldybių administracijoms, atsižvelgdamas į atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kuriuo lėšos paskirstomos pagal programas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkį, kuriuo lėšos paskirstomos pagal priemones, paskirsto socialinės apsaugos ir darbo ministras.

4. Tikslinėms kompensacijoms administruoti ir savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje (toliau – tikslinėms kompensacijoms administruoti) skiriama iki 4 procentų tikslinėms kompensacijoms mokėti per metus skirtų lėšų. Išmokoms vaikams administruoti skiriama iki 2 procentų išmokoms vaikams mokėti per metus skirtų lėšų. Konkretų tikslinėms kompensacijoms ir išmokoms vaikams administruoti skiriamų lėšų dydį procentais vieniems metams iki biudžetinių metų pradžios nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

5. Tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti savivaldybių administracijos gali panaudoti ne didesnę lėšų sumą (kasinės išlaidos) negu socialinės apsaugos ir darbo ministro atitinkamiems biudžetiniams metams nustatytas tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti skiriamų lėšų dydis procentais, skaičiuojant nuo panaudotų lėšų (kasinės išlaidos) tikslinėms kompensacijoms ir išmokoms vaikams mokėti.

6. Padidinus savivaldybės administracijai socialinės apsaugos ir darbo ministro atitinkamiems biudžetiniams metams skirtas lėšas tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti, atitinkamai didinamos lėšos, skirtos išmokoms vaikams ir tikslinėms kompensacijoms administruoti. Mažinant lėšas, skirtas tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti, atitinkamai mažinamos lėšos išmokoms vaikams ir tikslinėms kompensacijoms administruoti, kad jos neviršytų atitinkamiems biudžetiniams metams socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto lėšų dydžio procentais, skaičiuojant nuo tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti per metus skirtų lėšų.

7. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) organizuoja valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – Sutartys) su savivaldybių administracijomis sudarymą ir jas pasirašo. Sutartyse turi būti nustatyti lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti pervedimo tikslas ir tvarka, naudojimo terminai bei atsiskaitymo už jas tvarka, pridėtos savivaldybės administracijos parengtos ir su departamentu suderintos išlaidų tikslinėms kompensacijoms ir (ar) išmokoms vaikams mokėti ir administruoti sąmatos (toliau kartu – išlaidų sąmatos).

8. Savivaldybių administracijos parengia ir su departamentu suderina išlaidų sąmatas, įsigaliojus socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo atitinkamiems biudžetiniams metams savivaldybių administracijoms, ir prireikus jas patikslina Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į nurodyto įsakymo pakeitimus.

9. Departamentas pagal savivaldybių administracijų išlaidų sąmatas kiekvieną mėnesį teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui mokėjimo paraiškas pervesti savivaldybių administracijoms lėšas tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti.

 

III SKYRIUS

IŠLAIDŲ SĄMATŲ TIKSLINIMAS

 

10. Išlaidų sąmatos turi būti tikslinamos, atsižvelgiant į tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti skirtų lėšų poreikį ir lėšų likutį savivaldybės administracijos banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaitoje. Lėšų likutis banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaitoje neturi viršyti savivaldybės administracijos vidutinių pusės mėnesio kasinių išlaidų, kurios apskaičiuojamos tam tikro laikotarpio pusės kasinių išlaidų sumą dalijant iš to laikotarpio mėnesių skaičiaus.

11. Savivaldybės administracija turi teisę tikslinti išlaidų sąmatą, nekeisdama socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu atitinkamiems biudžetiniams metams savivaldybės administracijai skirtos lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti sumos, pateikdama departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą:

11.1. dėl lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti, perskirstymo:

11.1.1. tarp būsimų mėnesių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.;

11.1.2. tarp būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos;

11.2. dėl lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti, perskirstymo:

11.2.1. tarp Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeisdama išlaidų sąmatoje savivaldybės administracijai patvirtintos ketvirčio sumos tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti, – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 10 dienos;

11.2.2. tarp einamojo ir būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio antro mėnesio 10 dienos.

12. Departamentas, išnagrinėjęs savivaldybės administracijos Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka pateiktą motyvuotą prašymą ir pritaręs išlaidų sąmatos projekto tikslinimams, pasirašo patikslintą išlaidų sąmatą ir apie tai informuoja savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracijai pateikiamas departamento įgaliotų atstovų pasirašytas patikslintas išlaidų sąmatos egzempliorius. Jei departamentas nustato netikslumų išlaidų sąmatos projekte, jis apie tai elektroniniu paštu informuoja savivaldybės administraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-156, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04272

 

13. Lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymas gali būti keičiamas, atsiradus papildomam lėšų poreikiui ar paaiškėjus, kad lėšos bus nepanaudotos. Tokiu atveju savivaldybės administracija nedelsdama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) pateikia motyvuotą prašymą pakeisti lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymą. Prašyme savivaldybės administracija turi pateikti papildomų lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti poreikio pagrindimą arba planuojamo lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti nepanaudojimo (sumažėjimo) priežastis ir nurodyti patikslintą planuojamą einamųjų metų išmokų gavėjų skaičių.

14. Ministerija, išnagrinėjusi savivaldybės administracijos prašymą pakeisti lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymą, sprendimą dėl prašymo tenkinimo priima atsižvelgdama į prašymo gavimo metu ministerijos turimų asignavimų dydį. Pritarusi savivaldybės administracijos siūlomam lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo tikslinimui, ministerija parengia socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo pakeitimo projektą. Jei ministerija nepritaria savivaldybės administracijos siūlomam lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo tikslinimui, apie priimtą sprendimą savivaldybės administraciją informuoja elektroniniu paštu.

15. Įsigaliojus socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo savivaldybių administracijoms pakeitimo, kuriuo keičiamas lėšų tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymas, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo nurodyto įsakymo įsigaliojimo dienos pateikia departamentui motyvuotą prašymą tikslinti išlaidų sąmatą ir išlaidų sąmatos projektą. Departamentas, išnagrinėjęs savivaldybės administracijos pateiktą motyvuotą prašymą ir pritaręs išlaidų sąmatos projekto tikslinimams, pasirašo patikslintą išlaidų sąmatą ir apie tai informuoja savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracijai pateikiamas departamento įgaliotų atstovų pasirašytas patikslintas išlaidų sąmatos egzempliorius. Jei departamentas nustato netikslumų išlaidų sąmatos projekte, jis apie tai elektroniniu paštu informuoja savivaldybės administraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-260, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06035

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ JAS

 

16. Tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtos lėšos naudojamos vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – Klasifikacija), papunkčiais:

16.1. „2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais“;

16.2. „2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos“;

16.3. „2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“;

16.4. „2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos“;

16.5. „2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“;

16.6. „2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“;

16.7. „2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“;

16.8. „2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“;

16.9. „2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“;

16.10. „2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais“;

16.11. „3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“;

16.12. „3.1.2.1.1.2. Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“;

16.13. „3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-260, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06035

 

17. Aprašo 16.4 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti skirtos lėšos planuojamos ir naudojamos tik komandiruotėms Lietuvos Respublikos teritorijoje. Aprašo 16.5 papunktyje nurodytos išlaidos apima iš tikslinėms kompensacijoms ir išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų įsigyto turto remonto ir priežiūros išlaidas. Aprašo 16.7 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti skirtos lėšos planuojamos ir naudojamos sumokėti už šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugas. Tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtos lėšos planuojamos ir naudojamos Aprašo 16.3 ir 16.7 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms apmokėti tik po to, kai savivaldybės administracijos direktorius patvirtina ir pateikia departamentui šių išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašą, atsižvelgdamas į šias nuostatas:

17.1. ryšių paslaugų išlaidoms apmokėti reikalingas lėšas (už telefono paslaugas) rekomenduotina apskaičiuoti atsižvelgiant į valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), kurių pareigybių aprašymuose yra numatyta tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams administravimo bei savivaldybių administracijų dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje funkcija ir kurie naudojasi jiems priskirtais telefonų numerių abonentais, skaičių ir į nustatytus telefoninių pokalbių limitus;

17.2. šildymo ir elektros energijos paslaugų išlaidoms apmokėti reikalingas lėšas rekomenduotina apskaičiuoti atsižvelgiant į patalpų, kuriose dirba darbuotojai, kurių pareigybių aprašymuose yra numatyta tikslinių kompensacijų, savivaldybių administracijų dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokų vaikams administravimo funkcija, apšildymo bei apšvietimo plotą;

17.3. vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų išlaidoms apmokėti reikalingas lėšas rekomenduotina apskaičiuoti atsižvelgiant į darbuotojų, kurių pareigybių aprašymuose yra numatyta tikslinių kompensacijų, savivaldybių administracijų dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokų vaikams administravimo funkcija, skaičių.

18. Aprašo 16.8 papunktyje nurodytos išlaidos apima kompiuterinės technikos ir kompiuterinės technikos dalių įsigijimo išlaidas, monitorių, spausdintuvų, kopijavimo bei daugiafunkcių aparatų, spausdintuvų dažų, USB laikmenų, išmaniųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įsigijimo išlaidas, informacinių technologijų prekių nuomos ir remonto išlaidas, informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidas bei programinės įrangos, skirtos tikslinėms kompensacijoms ir išmokoms vaikams administruoti, licencijų priežiūros, palaikymo ir kitų panašių paslaugų įsigijimo bei licencijų nuomos (licencijų termino pratęsimo) priežiūros (toliau – programinės įrangos, skirtos socialinei paramai administruoti) išlaidas. Vienos licencijuotos darbo vietos programinės įrangos, skirtos socialinei paramai administruoti, įgyvendinant Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymą, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymą ir Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“, priežiūrai gali būti panaudota ne daugiau kaip 290 eurų per metus. Aprašo 16.9 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti skirtos lėšos planuojamos ir naudojamos tik kanceliarinėms prekėms, spaudiniams, prekėms darbo vietai steigti, atnaujinti ir papildyti įsigyti, pašto, banko, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų paslaugų išlaidoms, dokumentų, susijusių su Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų įgyvendinimu, vertimo išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su tikslinių kompensacijų ir išmokų vaikams išieškojimu teismo tvarka, notarų paslaugomis, kurios susijusios su neteisėtai gautų tikslinių kompensacijų ir išmokų vaikams susigrąžinimo iš mirusio asmens palikimą priėmusių įpėdinių administravimu, padengti. Aprašo 16.11 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti skirtos lėšos planuojamos ir naudojamos biuro, apskaitos įrangai ir baldams įsigyti. Aprašo 16.13 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti skirtos lėšos planuojamos ir naudojamos kompiuterinių darbo vietų įrangai įsigyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-784, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20626

Nr. A1-260, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06035

Nr. A1-156, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04272

 

19. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtos lėšos gali būti planuojamos ir naudojamos darbuotojų, kurių pareigybių aprašymuose ir (ar) kituose savivaldybės institucijų priimtuose teisės aktuose nustatyta tikslinių kompensacijų, savivaldybių administracijų dalyvavimo vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokų vaikams administravimo funkcija, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. Savivaldybės administracija sutaupytas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtas lėšas gali panaudoti vienkartinėms piniginėms išmokoms šiame punkte nurodytiems darbuotojams mokėti. Lėšos vienkartinėms piniginėms išmokoms negali viršyti 20 procentų šiame punkte nurodytų darbuotojų darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

Aprašo 16.10 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti skirtos lėšos planuojamos ir naudojamos darbo užmokesčiui nenutrūkstamai mokėti ligos atveju (už pirmas dvi ligos dienas) ir išeitinėms išmokoms mokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-394, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-11, i. k. 2019-11464

Nr. A1-260, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06035

 

20. Lėšos, skirtos darbuotojų, kurių pareigybių aprašymuose ir (ar) kituose savivaldybės institucijų priimtuose teisės aktuose nustatytos skirtingų socialinių išmokų (tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų socialinių išmokų) administravimo funkcijos, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, vienkartinėms piniginėms išmokoms, paskirstomos proporcingai nurodytų darbuotojų administruojamų atitinkamų išmokų skaičiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-394, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-11, i. k. 2019-11464

 

21. Savivaldybės administracija departamentui pateikia ataskaitas:

21.1. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-207 „Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pagal patvirtintas ataskaitų formas;

21.2. Duomenų apie savivaldybių administracijoms tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-383 „Dėl Duomenų apie savivaldybių administracijoms tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pagal patvirtintas ataskaitų formas.

22. Departamentas ministerijai pateikia ataskaitas:

22.1. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-207 „Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pagal patvirtintas statistinių duomenų suvestinių formas;

22.2. Duomenų apie savivaldybių administracijoms tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-383 „Dėl Duomenų apie savivaldybių administracijoms tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pagal patvirtintas ataskaitų formas.

23. Einamaisiais metais savivaldybių administracijoms skirtos lėšos tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti naudojamos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

24. Savivaldybių administracijos einamaisiais metais nepanaudotas lėšas, skirtas tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti, privalo grąžinti departamentui iki kitų metų sausio 5 d.

25. Departamentas savivaldybių administracijų grąžintas lėšas grąžina į valstybės iždo sąskaitą iki kitų metų sausio 10 d.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ

 

26. Departamentas koordinuoja ir kontroliuoja Sutarčių vykdymą, užtikrindamas, kad savivaldybių administracijoms skirtos lėšos tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį. Ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius tikrina ir vertina, ar lėšos tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti naudojamos teisingai. Ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius ir departamentas atrankos būdu savivaldybių administracijose tikrina, kaip naudojamos tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti skirtos lėšos.

27. Savivaldybės administracija ministerijos ir (ar) departamento reikalavimu privalo teikti visą informaciją, susijusią su tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti skirtų lėšų panaudojimu.

28. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti, kad tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti skirtos lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį, atsižvelgdamos į lėšų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir Sutarčių nuostatas.

29. Tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti skirtos išlaidos, panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį ir (ar) nesilaikant Sutarčių, lėšų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų, grąžinamos departamentui arba išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Savivaldybių administracijos dėl tikslinių kompensacijų bei išmokų vaikams gavėjų kaltės permokėtas ir grąžintas, savivaldybės administracijos sprendimu išskaičiuotas ar teismo tvarka išieškotas sumas privalo grąžinti departamentui.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-255, 2009-04-10, Žin., 2009, Nr. 42-1635 (2009-04-16), i. k. 1092230ISAK00A1-255

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 "Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-703, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-97 (2010-01-07), i. k. 1092230ISAK00A1-703

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 "Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-37, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 15-743 (2010-02-04), i. k. 1102230ISAK000A1-37

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 "Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-155, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 47-2255 (2010-04-24), i. k. 1102230ISAK00A1-155

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 "Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-460, 2010-10-05, Žin., 2010, Nr. 120-6143 (2010-10-09), i. k. 1102230ISAK00A1-460

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 "Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-2, 2012-01-03, Žin., 2012, Nr. 5-152 (2012-01-07), i. k. 1122230ISAK0000A1-2

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 "Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-77, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1102 (2013-02-28), i. k. 1132230ISAK000A1-77

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 "Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-108, 2014-02-25, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02175

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-560, 2014-11-17, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17059

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-129, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04599

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-464, 2017-09-04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14203

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-624, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20547

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-451, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13755

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-751, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21212

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-394, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-11, i. k. 2019-11464

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-784, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20626

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-260, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06035

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-156, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04272

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo