Suvestinė redakcija nuo 2014-02-20 iki 2016-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 138-5465, i. k. 1082250ISAK00V-1110

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO

 

2008 m. lapkričio 14 d. Nr. V-1110

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 25 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir Hospitalinių infekcijų valdymo sveikatos priežiūros įstaigose 2007–2011 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-385 (Žin., 2007, Nr. 57-2211), 1 ir 6 priemones:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašą;

1.2. Infekcijų kontrolės darbuotojų veiklos, vykdant infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, aprašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 532 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos infekcijų kontrolės skyriaus ir infekcijų kontrolės komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 86-2643);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ IV, V skyrius ir 2 priedą (Žin., 2003, Nr. 12-444);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių turi būti atliekama epidemiologinė priežiūra, sąrašo ir informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo“ priedo „Užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų sąrašas ir informacijos teikimas“ lentelės 58 punktą (Žin., 2004, Nr. 90-3317).

3. Nustatau, kad:

3.1. Hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu lygiu koordinuoja Higienos institutas;

3.2. įsakymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2008 m. lapkričio 14 d.

įsakymu Nr. V-1110

 

HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros organizavimą ir vykdymą nacionaliniu ir vietiniu lygiu.

2. HI epidemiologinės priežiūros nacionaliniu lygiu tikslas – nustatyti HI ir jų sukėlėjų paplitimo lygį šalyje, stebėti HI sergamumą ir jų rizikos veiksnių dažnumą reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, stebėti operacinių žaizdų infekcijų ir jų rizikos veiksnių dažnumą chirurgijos skyriuose, dalyvauti palyginamose studijose ir teikti bendrus HI duomenis Europos Sąjungos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklui.

3. HI epidemiologinės priežiūros vietiniu lygiu (t. y. kiekvienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, toliau – ASPĮ) tikslas – stebėti HI sergamumo tendencijas (pagal vietą ir laiką), laiku nustatyti HI protrūkius, nustatyti HI atsiradimą įtakojančius rizikos veiksnius, įvertinti infekcijų kontrolės priemonių efektyvumą.

4. Hospitalinės infekcijos registruojamos vartojant specialiųjų sveikatos problemų atvejų apibrėžtis, priimtas 2012 m. rugpjūčio 8 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 2012/506/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/253/EB, nustatantis atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis apie užkrečiamąsias ligas į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos spendimą Nr. 2119/98/EB (OL L 262, 2012 9 27, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 

II. HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA NACIONALINIU LYGIU

 

5. HI epidemiologinės priežiūros nacionaliniu lygiu dalyviai:

5.1. Higienos institutas – koordinuojanti įstaiga, kuri:

5.1.1. metodiškai vadovauja HI epidemiologinei priežiūrai šalyje;

5.1.2. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo mokymus;

5.1.3. rengia bendras HI epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitas;

5.1.4. planuoja ir vykdo mokslinius praktinius tyrimus priežiūros kokybei ir efektyvumui įvertinti ir didinti;

5.1.5. teikia HI duomenis ES užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklui;

5.1.6. garantuoja dalyvių konfidencialumą ir gerą grįžtamąjį ryšį.

5.2. ASPĮ – vykdytoja, kuri:

5.2.1. renka ir teikia HI epidemiologinės priežiūros duomenis koordinuojančiai įstaigai;

5.2.2. atsako už pateiktų duomenų patikimumą, kokybę ir savalaikiškumą.

6. HI epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu lygiu sudaro:

6.1. Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas (toliau – Paplitimo tyrimas), kurį privalo atlikti kiekviena stacionarines paslaugas teikianti ASPĮ ir pateikti duomenis Higienos institutui.

6.2. Nuolatinė hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose (toliau – RITS), kurią kiekviena ASPĮ vykdo ir teikia duomenis Higienos institutui savanoriškai.

6.3. Nuolatinė operacinių žaizdų infekcijų (toliau – OŽI) epidemiologinė priežiūra chirurgijos skyriuose (įskaitant akušerijos skyrius), kurią kiekviena ASPĮ vykdo ir teikia duomenis Higienos institutui savanoriškai. Operacijos, po kurių vykdoma priežiūra nacionaliniu lygiu, pateiktos šio įsakymo 2 priede.

 

III. HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA VIETINIU LYGIU

 

7. HI epidemiologinė priežiūra vietiniu lygiu vykdoma kiekvienoje ASPĮ pagal įstaigos vadovo patvirtintą HI epidemiologinės priežiūros tvarką, kurioje nurodoma: priežiūros vykdymo eiga, registruojamos infekcijos, registruojami duomenys, registraciją vykdantys, duomenis surenkantys, tvarkantys, analizuojantys asmenys ir rezultatų pateikimas (sklaida).

8. Kiekviena ASPĮ vietiniu lygiu privalo:

8.1. Diagnozavusi HI ir nustačiusi ar įtarusi, kad pacientas galėjo ją įgyti kitoje ASPĮ, informuoti tą įstaigą raštu (faksu) per 24 val. Tai atlieka infekcijų kontrolės skyriaus specialistas ar asmuo, atsakingas už infekcijų priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Pildoma 3 priede pateikta forma.

8.2. Registruoti ir ištirti hospitalinių infekcijų protrūkius (dviejų ir daugiau epidemiologiškai galimai susijusių hospitalinių infekcijų atvejus).

9. ASPĮ, teikianti stacionarines paslaugas (įskaitant palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines), vietiniu lygiu privalo:

9.1. atlikti Paplitimo tyrimą mažiausiai kartą per metus;

9.2. vykdyti nuolatinę HI epidemiologinę priežiūrą reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje;

9.3. vykdyti nuolatinę operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinę priežiūrą chirurgijos skyriuose (įskaitant akušerijos skyrius).

 

IV. INFEKCIJŲ IR JŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ PAPLITIMO TYRIMAS ASPĮ

 

10. Paplitimo tyrimas atliekamas kasmet balandžio mėn. visose stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ (įskaitant palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines).

11. Paplitimo tyrimą atlieka ASPĮ vadovo įsakymu paskirti asmenys: gydytojas, infekcijų kontrolės skyriaus specialistas ar kitas gydytojas, kurie būtų susipažinę su Paplitimo tyrimo atlikimo metodika.

12. Duomenys renkami pagal šio įsakymo 4 priede pateiktą formą; slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose – pagal šio įsakymo 10 priede pateiktą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 

13. Duomenys suvedami į elektroninę duomenų formą (EpiData programoje) ir iki birželio 1 d. perduodami Higienos institutui elektronine laikmena arba elektroniniu paštu hi@hi.lt.

 

V. HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUJE

 

14. Nuolatinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, vykdomos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje, trukmė turi būti ne mažiau kaip 4 mėn. per metus; rekomenduotina – nuolat.

15. Jei ASPĮ yra daugiau nei vienas RITS, epidemiologinė priežiūra vykdoma pasirinktinai bent viename iš jų (kur gydomi didesnės rizikos pacientai).

16. HI epidemiologinę priežiūrą RITS vykdo infekcijų kontrolės skyriaus specialistas ir/ar atsakingas už infekcijų epidemiologinę priežiūrą gydytojas (anesteziologas-reanimatologas).

17. Kiekviename RITS privalo registruoti hospitalines pneumoniją, kraujo ir šlapimo takų infekcijas.

18. ASPĮ gali papildomai registruoti ir kitas HI (pvz., OŽI, kitas apatinių kvėpavimo takų, virškinamojo trakto, odos/minkštųjų audinių ir kt. infekcijas).

19. HI epidemiologinė priežiūra vykdoma visiems pacientams, kurie skyriuje gydomi ilgiau nei 48 val. Pacientas stebimas visą gydymosi RITS laikotarpį. Kiekvienam pacientui pildoma šio įsakymo 5 priede pateikta forma.

20. ASPĮ, teikianti HI epidemiologinės priežiūros duomenis, suveda juos į elektroninę duomenų formą (EpiData programoje) ir du kartus per metus: I pusmečio – iki rugsėjo 1 d., II pusmečio – iki ateinančių metų vasario 1 d. siunčia juos Higienos institutui elektroninėje laikmenoje arba elektroniniu paštu hi@hi.lt.

 

VI. OPERACINIŲ ŽAIZDŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA CHIRURGIJOS SKYRIUOSE

 

21. Nuolatinės operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros, vykdomos ASPĮ chirurgijos skyriuose (įskaitant akušerijos skyrius), trukmė turi būti ne mažiau kaip 4 mėn. per metus; rekomenduotina – nuolat.

22. OŽI epidemiologinę priežiūrą chirurgijos skyriuose vykdo infekcijų kontrolės skyriaus specialistas ir/ar atsakingas už OŽI epidemiologinę priežiūrą chirurginio skyriaus gydytojas (chirurgas).

23. Kiekviena ASPĮ pasirenka ne mažiau kaip 2 operacijų tipus, po kurių vykdys epidemiologinę priežiūrą.

23.1. Privaloma vykdyti OŽI epidemiologinę priežiūrą po koronarinių arterijų šuntavimo ir ortopedinių operacijų.

23.2. Kitas operacijas kiekviena ASPĮ pasirenka savo nuožiūra; rekomenduotina iš šio įsakymo 2 priede pateikto sąrašo.

24. Operuoti pacientai stebimi visą gydymosi skyriuje laikotarpį. Kiekvienam pacientui pildoma šio įsakymo 6 priede pateikta forma.

25. ASPĮ, teikianti OŽI epidemiologinės priežiūros duomenis, suveda juos į elektroninę duomenų formą (EpiData programoje) ir du kartus per metus: I pusmečio – iki rugsėjo 1 d., II pusmečio – iki ateinančių metų vasario 1 d. siunčia juos Higienos institutui elektroninėje laikmenoje arba elektroniniu paštu hi@hi.lt.

 

VII. HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ PROTRŪKIO IŠTYRIMAS

 

26. ASPĮ privalo registruoti, ištirti ir aprašyti visus hospitalinių infekcijų protrūkius (žr. 8.2 punktą).

26.1. Apraše turi būti ši informacija:

26.1.1. protrūkio vieta (padalinys, skyrius ar kt.);

26.1.2. hospitalinė infekcija (pavadinimas);

26.1.3. infekcijos sukėlėjas;

26.1.4. susirgusiųjų skaičius;

26.1.5. įtariamas infekcijos plitimo būdas;

26.1.6. veiksniai, turėję įtakos protrūkiui atsirasti;

26.1.7. taikytos priešepideminės priemonės.

27. ASPĮ, nustačiusi HI protrūkį, turi teisę kreiptis į kitas kompetentingas institucijas su prašymu ištirti ir suvaldyti protrūkį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 

VIII. HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS NACIONALINIU LYGIU ORGANIZAVIMAS IR ATASKAITŲ RENGIMAS

 

28. Higienos institutas kasmet kovo mėn. organizuoja ir praveda Paplitimo tyrimo mokymo seminarą ASPĮ specialistams.

29. Higienos institutas peržiūri ir parengia Paplitimo tyrimo duomenų registracijos formos pildymo kodus, elektronines duomenų suvedimo formas ir kasmet iki kovo 1 d. paskelbia jas tinklalapyje www.hi.lt.

30. Higienos institutas parengia bendrą Paplitimo tyrimo duomenų ataskaitą ir iki
spalio 1 d. pateikia ją Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui bei paskelbia tinklalapyje www.hi.lt. Ataskaitos forma pateikta šio įsakymo 7 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 

31. Higienos institutas du kartus per metus: I pusmečio – iki spalio 1 d. ir II pusmečio – iki ateinančių metų balandžio 1 d. parengia HI epidemiologinės priežiūros RITS ir OŽI epidemiologinės priežiūros chirurgijos skyriuose duomenų ataskaitas ir pateikia jas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui bei paskelbia instituto tinklalapyje www.hi.lt. Ataskaitų formos pateiktos šio įsakymo 8 ir 9 prieduose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarka gali būti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu keičiama atsižvelgiant į naujų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

 

_________________

1 priedas. Neteko galios nuo 2014-02-20

Priedo naikinimas:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 


Hospitalinių infekcijų epidemiologinės

priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

OPERACINIŲ ŽAIZDOS INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA CHIRURGIJOS SKYRIUOSE

 

OPERACIJOS IR JŲ KODAI

 

Operacijos kodas

Operacijos pavadinimas

KORONARINIŲ ARTERIJŲ ŠUNTAVIMAS

36.10

Koronarinių arterijų šuntavimas (jei nenurodyta apimtis)

36.11

Vienos koronarinės arterijos šuntavimas

36.12

Dviejų koronarinių arterijų šuntavimas

36.13

Trijų koronarinių arterijų šuntavimas

36.14

Keturių ar daugiau koronarinių arterijų šuntavimas

36.15

Vienos vidinės krūtinės koronarinės arterijos šuntavimas

36.16

Dviejų vidinių krūtinės koronarinių arterijų šuntavimas

36.19

Kitos širdies revaskuliarizacijos šuntavimo anastomozės

36.20

Širdies revaskuliarizacija įstatant arterijos implantą

STOROSIOS ŽARNOS OPERACIJOS

45.73

Dešinė hemikolektomija

45.74

Storosios skersinės žarnos rezekcija

45.75

Kairė hemikolektomija

45.76

Riestinės žarnos rezekcija

46.10

Dirbtinės išangės suformavimas (kolostomija)

48.50

Tiesiosios žarnos ekstirpacija

APENDEKTOMIJA

47.01

Laparotominė apendektomija

47.02

Endoskopinė apendektomija

CHOLECISTEKTOMIJA

51.22

Cholecistektomija

51.23

Laparoskopinė cholecistektomija

KIRKŠNIES IŠVARŽOS OPERACIJOS

53.00

Vienpusė kirkšnies išvaržos operacija

53.10

Dvipusė kirkšnies išvaržos operacija

CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOS

74.00

Cezario pjūvio operacijos

ORTOPEDINĖS OPERACIJOS

81.40

Kelio sąnario protezavimas

81.51

Klubo sąnario protezavimas (dalinis)

81.52

Klubo sąnario protezavimas (visiškas)

81.53

Klubo sąnario protezavimas (revizija)

 

KRŪTIES OPERACIJOS

85.12

Mastektomija (visos mastektomijos, išskyrus segmentinę ir kvadrantektominę)

85.13

Segmentinė mastektomija

85.14

Kvadrantektominė mastektomija

VENŲ OPERACIJOS

90.00

Varicektomijos v. saphena, v. parva ir kt.

 

_________________

 


Hospitalinių infekcijų epidemiologinės

priežiūros tvarkos aprašo

3 priedas

 

INFORMACIJA APIE HOSPITALINĘ INFEKCIJĄ

 

_____________________________________________

(pranešimą siunčianti įstaigą)

 

_________________________________           ___________________________

(įstaiga, kuriai siunčiamas pranešimas)                        (pranešimo numeris)

 

Paciento vardas, pavardė

 

Paciento gimimo data

________________–_____–___

Infekcijos pavadinimas

 

Infekcijos nustatymo vieta (skyrius)

 

Infekcijos nustatymo data

________________–_____–___

Nustatytas sukėlėjas

 

Sukėlėjo nustatymo data

________________–_____–___

 

Informaciją perdavė: ___________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

 

Informacijos perdavimo data: __________________/_____/_____.

 

_________________


Hospitalinių infekcijų epidemiologinės

priežiūros tvarkos aprašo

4 priedas

 

INFEKCIJŲ IR JŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ PAPLITIMO TYRIMAS

 

(Duomenų registracijos forma)

 

1. LIGONINĖ _____________________          2. SKYRIUS _________________

3. LOVŲ SKAIČIUS SKYRIUJE _________  4. TYRIMO DATA ____-____-___

5. FORMĄ PILDĖ ____________________ (vardas, pavardė, pareigos)

 

6.

BENDRIEJI DUOMENYS

PACIENTO NUMERIS (įrašyti tiriamo paciento eilės numerį skyriuje – 1, 2, 3 ir t.t.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

PAGULDYMO DATA    mėnuo, diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

AMŽIUS                           metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

LYTIS    V – vyras, M – moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

RIZIKOS VEIKSNIAI

ŠLAP. PŪSLĖS KATETERIS

N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

KRAUJAGYSLINIS KATET.

N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

DIRBT. PL. VENTILIACIJA

N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ĮVAIRŪS DRENAI

N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

OPERACIJA/GIMDYMAS

N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

OPERACIJOS KODAS (žr. kodus) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFEKCIJA

INFEKCIJA      N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

INFEKCIJOS KODAS (ŽR. KODUS) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

ĮGYTA (įrašyti atitinkamas reikšmes):

0 – visuomen., 1 – kt. lig., 2 – šioje lig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

MIKROBIOLOGINIS TYRIMAS

N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

MIKROORGANIZMAS I (ŽR. KODUS)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

MIKROORGANIZMAS II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

MIKROORGANIZMAS III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

ANTRINĖ BAKTEREMIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI

ANTIBAKTERINIS VAISTAS

N – ne, T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

PAVADINIMAS      (ŽR. KODUS)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

PIRKTI (įrašyti atitinkamas reikšmes):

L – ligoninės, P – paciento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

TIKSLAS (įrašyti atitinkamas reikšmes):

G – gydymui, P – profilaktikai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

SKYRIMO BŪDAS (įrašyti atitinkamas reikšmes):

1 – per os      2 – į raumenis

3 – į veną      4 – žvakutės

5 – vietiškai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

PASTABOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODAI pateikti interneto tinklalapyje: www.hi.lt.

 

_________________


Hospitalinių infekcijų epidemiologinės

priežiūros tvarkos aprašo

5 priedas

 

HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUJE

 

(Duomenų registracijos forma)

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

PACIENTO NUMERIS: |___|___|___|___|___|___|___|___|

 

LIGOS ISTORIJOS NR. _____________

 

PAGULDYMO Į SKYRIŲ DATA: __-__-_     IŠVYKIMO IŠ SKYRIAUS /MIRTIES DATA: _-_-_

 

IŠEITYS:              £[] perkeltas į kitą sk.                           £[] mirė

 

LYTIS:                  £[] vyras                                                 £[] moteris                GIMIMO DATA: _-_-_

 

ATVYKO IŠ:        £[] kito skyriaus/ligoninės                      £[] kito RITS         £[] namų              £[] slaugos lig.

 

PACIENTO BŪKLĖ ___ (APACHE II, SAPS II, PIM-2 pabraukti)     IMUNINĖ PACIENTO BŪKLĖ ____ (įrašyti balus)

 

PAGULDYMO PRIEŽASTIS:        £[] terapinė       £[] chirurginė (planinė)        £[] chirurginė (skubi)             £[]  nudegimas

 

TRAUMA:          £[] taip               £[] ne       INFEKCIJA ATVYKUS:                 £[] taip    £[] ne

 

ANTIBAKTERINIAI VAISTAI PER 48 VAL. IKI ATVYKIMO:                 £[] taip      £[] ne        £[] nežinoma

 

OPERACIJA MĖNESIO LAIKOTARPIU IKI HOSPITALIZACIJOS:      £[] taip      £[] ne        £[] nežinoma

 

Jei taip:                                                       £[] širdies koronarų šuntavimo                         £[] kitos širdies                       £[] kitos krūtinės ląstos                              £[] kitų stambiųjų kraujagyslių

£[] neurochirurginės                      £[] ortopedinės      £[] abdominalinės               £[] kitos operacijos

 

GLASGO KOMOS SKALĖ: GKS_ stebėjimo balas GKS_ balas prieš sedaciją

 

ŪMUS ŠIRDIES/KORONARINIS SUTRIKIMAS                           £[] taip              £[] ne                   £[] nežinoma

 

II. Rizikos veiksniai (pildoma kasdien)

 

 

1 d.

2 d.

3 d.

4 d.

5 d.

6 d.

7 d.

8 d.

9d

10 d

11 d.

12 d.

13 d.

14 d.

Intubacinis vamzdelis (su/be DPV) E

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

Reintubacija E

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

Centrinės venos/arterijos kateteris E

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

Parenterinis maitinimas E

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

Zondas nosyje/burnoje be maitinimo E

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

Maitinimas per zondą nosyje/burnoje E

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

Šlapimo pūslės kateteris ar stoma E

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

 

III. ANTIBAKTERINIŲ vaistų vartojimas (AB) (pildoma skiriant AB)

 

AB pavadinimas

1 d.

2 d.

3 d.

4d

5 d.

6 d.

7 d.

8 d.

9 d.

10 d

11 d.

12 d.

13 d.

14 d.

1. ___________________

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

2. ___________________

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

3. ___________________

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

4. ___________________

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

5. ___________________

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

 

IV. DUOMENYS APIE HOSPITALINĘ INFEKCIJĄ (HI) (pildoma esant hospitalinei infekcijai)

 

Eil. Nr.

Infekcijos tipas

Infekcijos data

Sukėlėjas 1

Sukėlėjas 2

Sukėlėjas 3

Rizikos veiksnys 48 val. iki HI

Antrinė bakteriemija

Antibakterinis vaistas

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMOS PILDYMO APRAŠAS

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

Paciento numeris: nuosekli pacientų numeracija: 0101001, 0101002, 0101003 ir t. t. (pirmi du skaičiai pažymi ligoninę, antri du – skyrių, trys paskutiniai – pacientus). Kiekvienais metais ligonių numeracija pradedama iš naujo (pvz. 0103001, 0103002 ir t. t.).

Paguldymo data: metai, mėnuo, diena. Įrašoma paguldymo į reanimacijos-intensyvios terapijos skyrių (RITS) data.

Paciento būklė: paciento sunkumo būklės vertinimas balais pagal standartizuotas APACE II (ūminių fiziologinių ir lėtinių ligų įvertinimo skalė), SAPS II (supaprastinta ūminių fiziologinių sutrikimų skalė) ir PIM-2 (vaikų mirštamumo indekso skalė) būklės vertinimo sistemas. Įrašyti vertinimo balą ir pabraukti sistemą, pagal kurią pacientas vertinamas (pvz. 10 (APACHE II, SAPS II, PIM-2).

Imuninė paciento būklė: vertinama paciento būklė hospitalizavimo į skyrių metu. Reikiamoje vietoje įrašomas vertinimo balas, kuris atitinka tuometinę paciento būklę: 0 – nėra imuniteto susilpnėjimo požymių; 1 – < 0,5 x 109/l (polinuklearinių leukocitų skaičius litre kraujo); 2 – susilpnėjęs imunitetas dėl imunosupresinio gydymo ir ligų, išskyrus AIDS; 3 – pacientas serga AIDS.

Antibakteriniai vaistai 48 val. laikotarpiu iki atvykimo: taip, ne. TAIP žymėti tuomet, kai pacientas buvo gydomas antibakteriniais vaistais 48 val. laikotarpiu prieš atvykdamas į IT skyrių. Žymėti NE, jei ligoniui buvo skirti antibakteriniai vaistai profilaktikai, selektyviniai virškinamojo trakto dekontaminacijai bei vietiniam gydymui (tepalai, tirpalai).

Operacija mėnesio laikotarpiu iki hospitalizarijos: Pacientas, prieš atvykdamas į re animacijos-intensyvios terapijos skyrių, 30 dienų laikotarpiu buvo operuotas. Pažymėti taip, ne. Jei TAIP, pažymėti atitinkamą operacijos tipą (þ[v]).

Glasgo komos skalė (GKS): paciento sąmonės būklės įvertinimas. GKS stebėjimo balas – tikslus gydančio gydytojo suskaičiuotas mažiausias sąmonės balas per pirmas 24 val. nuo hospitalizacijos pradžios (3–15); GKS prieš sedaciją – prieš sedaciją nustatytas paciento sąmonės balas (3–15).

Ūmus širdies/koronarinis sutrikimas: taip, ne. TAIP žymėti tuomet, kai yra bet kuri ūmi širdies liga, išskyrus chirurgines intervencijas.

 

II. RIZIKOS VEIKSNIAI

 

Intubacinis vamzdelis: pildyti intubuotiems pacientams su ar be dirbtinės plaučių ventiliacijos, pažymint intubacijos dienas (þ[v]).

Centrinės venos/arterijos kateteris: pildyti esant kateteriui, pažymint kateterio buvimo dienas (þ[v]).

Parenterinis maitinimas: pildyti esant parenteriniam maitinimui per periferinį kateterį, pažymint maitinimo dienas (þ[v]).

Zondas nosyje/burnoje be maitinimo: pildyti esant zondui, tačiau nevykstant maitinimui per jį, pažymint zondo buvimo dienas (þ[v]).

Maitinimas per zondą nosyje/burnoje: pildyti esant maitinimui per zondą, pažyminti maitinimo dienas (þ[v]).

Šlapimo pūslės kateteris ar stoma: pildyti, esant nuolat įkištam kateteriui, pažymint kateterio buvimo dienas (þ[v]). Vienkartinio ligonio šlapimo pūslės kateterizavimo nežymėti.

 

III. ANTIBAKTERINIŲ VAISTŲ VARTOJIMAS

 

Pildoma tik vaisto skyrimo metu, įrašant skiriamo antibakterinio vaisto pavadinimą ir paskirtį (langelyje įrašyti atitinkamą raidę): A – gydymas pagal antibiotikogramą E – empirinis gydymas – infekcijos gydymas be mikrobiologinio tyrimo, M – gydymas pagal išskirtą mikroorganizmą, P – profilaktika, S – selektyvi virškinamojo trakto dekontaminacija.

 

IV. DUOMENYS APIE HOSPITALINĘ INFEKCIJĄ

 

Registruojamos tik reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje, kuriame gydomas pacientas, išsivysčiusios hospitalinės infekcijos.

Infekcijos tipas: rašomas infekcijos kodas.

Infekcijos registruojamos ir koduojamos taip:

Pneumonija – registravimui yra būtinas rentgenologinis patvirtinimas, mažiausiai vienas iš klinikinių simptomų: karščiavimas (>38°C), leukopenija, leukocitozė. kosulys, naujai prasidėjęs pūlingų skreplių atkosėjimas ar skreplių pobūdžio pasikeitimas, plaučiuose išklausomi karkalai ir mikrobiologinis tyrimas. Pagal mikrobiologinį tyrimą hospitalinė pneumonija koduojama:

PN1 – teigiamas minimaliai kontaminuotos apatinių kvėpavimo takų tiriamosios medžiagos kiekybinio pasėlio rezultatas; PN2 – teigiamas galimai kontaminuotas apatinių kvėpavimo takų tiriamosios medžiagos kiekybinio pasėlio rezultatas; PN3 – teigiamas alternatyvaus mikrobiologinio tyrimo rezultatas; PN4 – teigiamas skreplių ar kito nekiekybinio apatinių kvėpavimo takų tiriamosios medžiagos pasėlio rezultatas; PN5 – klinikinė pneumonija be mikrobiologinio patvirtinimo.

Kraujo infekcijos registruojamos ir koduojamos taip:

PKI-A – kraujo infekcija, kuri registruojama tada, kai yra vienas klinikinis simptomas iš šių: karščiavimas (>38 °C), šalčio krėtimas ar hipotenzija ir įprastinis odos mikroorganizmas (pvz., Corynebacterium, Bacillus, Propionibacterium padermės, koaguliazės nesintetinantis stafilokokas arba mikrokokas) išskiriamas iš dviejų paimtų kraujo pasėlių (laikas tarp tyrimų – 48 val.) ir kai ir ji nėra susijusi su infekcija kitoje vietoje;

PKI-B – kraujo infekcija, kuri registruojama tada, kai nustatomas vienas iš šių klinikinių simptomų: karščiavimas (daugiau kaip 38°C), šalčio krėtimas, hipotenzija (sistolinis spaudimas mažiau kaip 90 mmHg) ir bent vienas iš šių požymių: pacientui įvestas intrakraujagyslinis kateteris ir kraujo pasėlyje nustatytas įprastinis odos mikroorganizmas (pvz., Corynebacterium, Bacillus, Propionibacterium padermės, koaguliazės nesintetinantis stafilokokas arba mikrokokas) bei gydytojas skiria antimikrobinį gydymą arba teigiamas antigenų testas kraujyje (pvz., H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis ar B grupės streptokokas).

Šlapimo takų infekcijos – registruojamos pagal įsakymo 1 priede pateiktus kriterijus. Jos koduojamos taip:

ŠTI-A – mikrobiologiškai patvirtinta šlapimo takų inf.; ŠTI-B – mikrobiologiškai nepatvirtinta šlapimo takų inf., ŠTI-C – besimptomė bakteriurija.

Su centrinių venų kateterio įvedimu susijusios infekcijos – registruojamos ir koduojamos taip:

CVK1 – centrinės venos kateterio buvimo vietos inf. (neigiamas kraujo pasėlis); CVK2 – centrinės venos kateterio bendra inf. (neigiamas kraujo pasėlis ir kraujo infekcijos simptomai pašalinus kateterį išnyksta per 48 val.); CVK3 – centrinės venos kateterio sukelta kraujo inf. (teigiamas kraujo pasėlis ir klinikiniai simptomai esant kateteriui ar jį pašalinus 48 val.); CVK0 – centrinės venos kateterio kolonizacija.

Kitos infekcijos – diagnozuojamos pagal įsakymo 1 priede pateiktus kriterijus. Jos koduojamos taip:

AKT – apatinių kvėpavimo takų inf (išskyrus pneumoniją); VKT – viršutinių kvėpavimo takų inf.; OŽI – operacinių žaizdų inf; CNS – centinės nervų sistemos inf: VTR – virškinamojo trakto inf; OMA – odos ir minkštųjų audinių inf.; KSI – kaulų/sąnarių inf; ŠKI – širdies/kraujagyslių sistemos inf.; LOR – akių/ausų/nosies/gerklės/burnos inf.; IAB – intraabdominalinė inf; LYT – lytinių takų inf; SIS – sisteminės infekcijos.

Infekcijos data: Įrašyti infekcijos nustatymo datą (metai, mėnuo, diena).

Sukėlėjas: Įrašyti sukėlėją.

Rizikos veiksnys 48 val. iki hospitalinės infekcijos diagnozavimo. Jei rizikos veiksnio nebuvo, rašyti NE, jei buvo, rašyti taip: esant dirbtinei plaučių ventiliacijai – DPV, centrinių kraujagyslių kateteriui – CKK; šlapimo pūslės kateteriui – ŠPK, maitinamajam zondui – MZ, parenteraliniam maitinimui – PM.

Antrinė bakteremija. Esant antrinei bakteriemijai nurodyti jos pirminį židinį, įrašant tokius kodus: B-PNE – pneumonija, B-ŠTI – šlapimo takų infekcija; B-VTI – virškinamojo trakto infekcija; B-OŽI – operacinės žaizdos infekcija.

Antibakterinis vaistas. Jei skirtas gydymas, rašome TAIP, jei neskirtas – NE.

 

PASTABOS:

1. Forma įdedama į ligos istoriją ir pildoma kiekvienam ilgiau nei 48 val. besigydančiam RITS pacientui.

2. Pacientui gydantis skyriuje ilgiau nei 14 d., pildomas kitas duomenų registracijos formos lapas. Pirma dalis nepildoma, išskyrus grafą: Paciento numeris – būtina įrašyti tą patį paciento numerį!

3. Jei pacientas, perkeltas į kitą skyrių, sugrįžta atgal į RITS per 48 val., jo registracija pratęsiama – pildoma ta pati registracijos forma arba imamas naujas lapas ir įrašomas buvęs paciento numeris.

4. Jei pacientas, perkeltas į kitą skyrių, sugrįžta į RITS vėliau nei po 48 val., jis registruojamas kaip naujas RITS pacientas (suteikiamas naujas paciento numeris).

5. Prieš perkeliant pacientą į kitą skyrių/ligoninę forma išimama ir perduodama atsakingam asmeniui, kuris suveda duomenis į elektroninę duomenų formą (EpiData programoje).

 

_________________


Hospitalinių infekcijų epidemiologinės

priežiūros tvarkos aprašo

6 priedas

 

OPERACINIŲ ŽAIZDŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA CHIRURGIJOS SKYRIUOSE

 

(Duomenų registracijos forma)

 

I. DUOMENYS APIE PACIENTĄ

Paciento numeris

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ligos istorijos Nr.

 

Gimimo data (metai, mėnuo, diena)

_____-__-__

Lytis

£[] – vyras £[] – moteris

Paguldymo į skyrių data (metai, mėnuo, diena )

_____-__-__

Paciento rizikos veiksniai £[] – onkologinė liga (imunodeficitas) £[] – cukrinis diabetas £[] – nutukimas (KMI>30)

Operacijos data (metai, mėnuo, diena )

_____-__-__

Pagrindinės operacijos pavadinimas ir kodas

__________________

_________________

__-__

Išrašymo data (metai, mėnuo, diena)

_____-__-__

Išeitis

£[] – pasveiko £[] – mirė

II. DUOMENYS APIE OPERACIJĄ

Žaizdos švarumo klasė (1–4)

£[] –1 £[] – 2 £[] –3 £[] – 4

Operacijos trukmė

_____ min.

Operacijos atlikimo tvarka

£[] – planinė £[] – skubi

Operacijos pobūdis: laparoskopinė/endoskopinė (pabraukti)

£[] – taip £[] – ne

ASA kodas (1–5)

£[] –1 £[] – 2 £[] –3 £[] – 4 £[] – 5

Antibiotikų profilaktika

£[] skirta £[] – neskirta

Antibiotikų, skirtų profilaktikai, skaičius

__________

Antibiotikų, skirtų profilaktikai, pavadinimai

1. ______________

2. ______________

3. ______________

Pirmo antibiotiko skyrimo pradžia

£[] – > 2 val. iki operacijos

£[] – ≤ 2 val. iki op. ar operacijos metu

£[] – po operacijos

Pirmo antibiotiko skyrimo būdas

£[] – į veną injekcija – į veną infuzija

£[] – į raumenis – per os

Antibiotiko skyrimo trukmė

£[] – vienkartinė dozė

£[] – 1 d. £[] –2 d. £[] > 3 d.

III. DUOMENYS APIE OPERACINĖS ŽAIZDOS INFEKCIJĄ

Infekcija

£[] – taip £[] – ne

Infekcijos nustatymo data (metai, mėnuo, diena)

_____/ ____ /___

Infekcijos apibūdinimas

£[] – paviršinė £[] – gilioji £[] – organų/ertmių

Mikrobiologinis tyrimas atliktas

£[] – taip £[] – ne

Išskirtas sukėlėjas (pavadinimas)

________________________

Išskirto sukėlėjo atsparumas (MRSA, VRE, ESBL+. IBL+)

£[] – atsparus £[] – ne £[] – nežinoma

Ar operacinės žaizdos infekcijos gydymui skirti antibiotikai

£[] – taip £[] – ne

Antibiotikų, skirtų OŽI gydymui, pavadinimai

1. ______________

2. ______________

3. ______________

Antibiotiko skyrimo trukmė

_____________ dienų

 

FORMOS PILDYMO APRAŠAS

 

I. DUOMENYS APIE PACIENTĄ

 

Paciento numeris – numeruoti pacientus eilės tvarka 0101001, 0101002, 0101003 irt. t. (pirmieji 2 skaičiai ligoninės kodas, 3 ir 4 skaičiai – skyriaus kodas, 3 paskutiniai skaičiai – paciento eilės Nr.).

 

II. DUOMENYS APIE OPERACIJĄ

 

Žaizdos švarumo klasė: Pažymėti atitinkamą reikšmę (þ[v]). Žaizdos švarumo klasės apibrėžiamos taip:

1Švari: neinfekuota operacinė žaizda be uždegimo požymių ir operacijos metu neatvertas virškinimo trakto, kvėpavimo, lytinių ar šlapimo takų spindis. Švarios žaizdos yra uždaromos pirminiu būdu ir, jei būtiną drenuojamos uždaru drenu.

2Sąlyginai švari: operacinio lauko zonoje nėra uždegimo požymių. Operacijos metu atveriamas virškinamojo trakto, kvėpavimo, lytinių ar šlapimo takų spindis, bet jų turinys nepatenka į operacinį lauką ar ant žaizdos kraštų. Operacijos metu nepažeista antiseptika. Priklauso tulžies latakų, apendicito, makšties, nosiaryklės operacijos.

3Užteršta: operacijos, kurių metu iš atverto virškinamojo trakto ar kvėpavimo takų spindžio išsilieja turinys. Priklauso ir atviros, šviežios atsitiktinės žaizdos, taip pat žaizdos, turinčios ūmaus uždegimo požymių bet be pūlingo sekreto. Priklauso operacijos, kurių metu pažeistos aseptikos taisyklės.

4Nešvari/infekuota: sena trauminė žaizda ir operacijos ligoniams su perforuotu žarnynu arba turintiems pūlingą infekciją.

Operacijos trukmė: įrašyti operacijos atlikimo trukmę minutėmis nuo odos pjūvio iki odos susiuvimo.

ASA kodas: pažymėti atitinkamą reikšmę (þ[v]). Ligonio fizinės būklė vertinama naudojant ASA (American Society of Anaesthesiologists) kodus taip:

1 – Sveikas pacientas (be sisteminių ligų).

2 – Pacientas, sergantis lengvomis sisteminėmis ligomis.

3 – Pacientas su sunkiomis sisteminėmis ligomis, be dekompensacijos požymių.

4 – Pacientas su dekompensacijos požymiais esant sisteminėms ligoms ir yra realus pavojus gyvybei.

5 – Mirštantis pacientas, kai nesitikimą jog išgyvens daugiau kaip 24 valandas su ar be operacijos.

Antibiotikų profilaktika: tai antibiotikų ar antimikrobinių preparatų skyrimas prieš pat operaciją pacientams, neturintiems infekcijos, arba papildomų antimikrobinių preparatų paskyrimas turintiems infekciją siekiant sumažinti pooperacinių ir infekcinių komplikacijų riziką.

Antibiotikų skaičius: įrašyti profilaktiškai skirtų antibiotikų skaičių.

 

III. DUOMENYS APIE OPERACINĖS ŽAIZDOS INFEKCIJĄ (pildoma diagnozavus infekciją)

 

Infekcijos apibūdinimas: pažymėti atitinkamą OŽI tipą (þ[v]).

Operacinės žaizdos infekcija:

Paviršinė: infekcija pjūvio vietoje prasideda per 30 dienų po operacijos ir apima odą poodinį audinį ar raumenis, esančius virš fascijos sluoksnio, taip pat yra vienas iš šių požymių:

1.1.1.1. Pūlingos išskyros iš paviršinio pjūvio ar dreno, esančio virš fascijos sluoksnio.

1.1.1.2. Iš paviršinio pjūvio aseptiškai paimto skysčio arba audinio išaugo mikroorganizmai.

1.1.1.3. Vietinis skausmas arba jautrumas, patinimas, paraudimas, karščiavimas pjūvio vietoje ir specialiai chirurgo atverta žaizdą nors žaizdos pasėlio tyrimas neigiamas.

1.1.1.4. Chirurgo ar gydančiojo gydytojo nustatyta infekcija.

Gilioji: infekcija operacijos vietoje atsiranda per 30 dienų po operacijos, jei nebuvo palikta jokio dirbtinės kilmės implantato (pvz.: širdies vožtuvo protezas, ne žmogaus kraujagyslės lopas, mechaninė širdis ar šlaunikaulio protezas ir kt.), kuris yra implantuojamas pacientui operacijos metu ilgam laikui arba per vienerius metus (jei paliktas implantas), kai infekcija susijusi su operaciją apima audinius ar ertmes, esančius ties ar žemiau fascijos, taip pat yra vienas iš šių požymių:

1. Pūlingos išskyros iš giliojo pjūvio ar dreno, palikto žemiau fascijos sluoksnio.

2. Spontaniškai atsivėrusi ar chirurgo specialiai atverta žaizdą kai pacientas karščiuoja (daugiau kaip 38°C), ir (ar) jaučia vietinį skausmą arba vieta yra jautri, nors žaizdos pasėlio atsakymas neigiamas.

3. Abscesas ar kitas infekcijos požymis, nustatytas tiesiogiai apžiūrint operacijos ar histopatologinio arba radiologinio tyrimo metu.

4. Chirurgo nustatyti infekcija.

Organų/ertmių: infekcija operacijos vietoje atsiranda per 30 dienų po operacijos, jei nebuvo palikta jokio dirbtinės kilmės implanto (pvz.: širdies vožtuvo protezas, ne žmogaus kraujagyslės lopas, mechaninė širdis ar šlaunikaulio protezas ir kt.), kuris yra implantuojamas pacientui operacijos metu ilgam laikui arba per vienerius metus (jei paliktas implantas), kai infekcija susijusi su operaciją kai infekcija apima bet kurią organizmo vietą išskyrus odos pjūvį, fascijas ar raumenis, kurie operacijos metu buvo atverti, ir yra vienas iš šių požymių:

1. Pūlingos išskyros iš dreno, kuris yra įdėtas ne per pjūvio vietą organe/ertmėje.

2. Išskirti mikroorganizmai iš organo/ertmės skysčių ar audinių išaugintos kultūros.

3. Abscesas ar kitas infekcijos požymis, nustatytas organe/ertmėje tiesiogiai apžiūrint antrinės operacijos metu ar histopataloginio tyrimo metu.

4. Chirurgo ar gydančiojo gydytojo nustatyta infekcija.

Išskirto sukėlėjo atsparumas: nurodoma TAIP, jei Staphylococcus aureus atsparus meticilinui (MRSA), jei Enterococcus spp. atsparus vankomicinui (VRE), jei Gram neigiamos lazdelės gamina plataus spektro laktamazes (ESBL, IBL).

Antibiotikų, skirtų OŽI gydymui, trukmė: skaičiuojama dienomis nuo pirmo antibiotiko skyrimo pradžios iki paskutinio antibiotiko skyrimo pabaigos. Pažymėti atitinkamą reikšmę (þ[v]).

 

PASTABOS:

1. Registracijos forma įdedama į ligos istoriją ir pildoma kiekvienam operuotam (pagal pasirinktą operacijos tipą) pacientui.

2. Prieš atiduodant ligos istoriją į archyvą forma išimama ir perduodama atsakingam asmeniui, kuris suveda duomenis į elektroninę duomenų formą (EpiData programoje).

 

_________________


Hospitalinių infekcijų epidemiologinės

priežiūros tvarkos aprašo

7 priedas

 

INFEKCIJŲ IR JŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ PAPLITIMO TYRIMAS

 

(Ataskaitos forma)

 

Ataskaitinis laikotarpis: ___________________ metai

Duomenis pateikusių ligoninių skaičius _______

(įrašyti)

Iš jų:

bendrojo pobūdžio ligoninių skaičius _______

(įrašyti)

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių skaičius _________

(įrašyti)

specializuotų ligoninių skaičius _______

(įrašyti)

 

1 lentelė. Bendrieji duomenys

 

Rodikliai

Ligoninės

Iš viso

bendrojo pobūdžio

palaikomojo gydymo ir slaugos

specializuotos

abs. sk

%

abs. sk

%

abs. sk

%

abs. sk

%

Ištirta pacientų

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: moterų

 

 

 

 

 

 

 

 

vyrų

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientų vidutinė gulėjimo trukmė (dienos) iki tyrimo

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientų amžiaus vidurkis (metai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos veiksniai:

 

 

 

 

 

 

 

 

dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

 

 

 

 

kraujagyslių kateteris

 

 

 

 

 

 

 

 

šlapimo pūslės kateteris

 

 

 

 

 

 

 

 

operacija/gimdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

gydyta antibakteriniais vaistais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Hospitalinių ir visuomenėje įgytų infekcijų paplitimas

 

Ligoninės

Lovų skaičius

Infekcijos

Iš viso

hospitalinės

visuomenėje įgytos

abs. sk.

%

abs. sk.

%

abs. sk.

%

Bendrojo pobūdžio

 

 

 

 

 

 

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos

 

 

 

 

 

 

 

Specializuotos

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

1 paveikslas. Hospitalinių infekcijų paplitimas (proc.) ligoninėse

 

3 lentelė. Hospitalinių infekcijų paplitimas amžiaus grupėse

 

Amžiaus grupės

Pacientų skaičius

Hospitalinės infekcijos

abs. sk.

%

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

4 lentelė. Hospitalinių infekcijų paplitimas skirtingo profilio skyriuose

 

Skyriaus profilis

Pacientų skaičius

Hospitalinės infekcijos

abs. sk.

%

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

5 lentelė. Hospitalinių infekcijų struktūra pagal amžių

 

Hospitalinė infekcija

Vaikai (0–17 m.)

Suaugusieji (18 m. ir vyresni)

Iš viso

abs. sk

%

abs. sk

%

abs. sk

%

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Hospitalinių infekcijų diagnozavimas pagal mikrobiologinius tyrimus

 

Mikrobiologinis tyrimas

Ligoninės

Iš viso

bendrojo pobūdžio

palaikomojo gydymo ir slaugos

specializuotos

abs. sk

%

abs. sk

%

abs. sk

%

abs. sk

%

Tyrimas paimtas

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų sukėlėjas nustatytas

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimas nepaimtas

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 lentelė. Hospitalinių infekcijų etiologija

 

Mikroorganizmas

Abs. sk.

%

 

 

 

Iš viso

 

 

 

8 lentelė. Antibakterinių vaistų skyrimo tikslas

 

Antibakterinių vaistų skyrimo tikslas

Ligoninės

Iš viso

bendrojo pobūdžio

palaikomojo gydymo ir slaugos

specializuotos

abs. sk

%

abs. sk

%

abs. sk

%

abs. sk

%

Gydymui

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktikai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lentelė. Antibakterinių vaistų, skirtų pacientams, grupės

 

Antibakterinių vaistų grupės

Abs. sk.

%

 

 

 

Iš viso

 

 

 

_________________

 

 

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo

8 priedas

 

HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE

 

(ataskaitos forma)

 

Ataskaitinis laikotarpis: ______________ metai ________ pusmetis

 

Duomenis pateikusių ligoninių skaičius _____________

(įrašyti)

Reanimacijos-intensyvios terapijos skyrių skaičius _____________

(įrašyti)

1 lentelė. Bendrieji duomenys apie pacientus

 

Amžiaus grupės

Pacientų skaičius

Iš jų

Amžiaus vidurkis (metai)

Hospitalizacijos priežastys

Lovadienių sk. (dienos)

Vidutinė gulėjimo skyriuje trukmė (dienos )

Mirė (%)

moterų (%)

vyrų (%)

terapinė (%)

chirurginė (%)

Vaikai (0–17 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suaugusieji (18 m. ir vyresni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 paveikslas. Sergamumas* hospitalinėmis infekcijomis

* Hospitalinių infekcijų skaičius 1000 gulėjimo dienų.


 

2 lentelė. Sergamumas hospitalinėmis infekcijomis (HI) pagal lokalizaciją vaikų ir suaugusiųjų grupėse

 

 

Hospitalinės infekcijos amžiaus grupėse

Susirgimų sk.

HI skaičius 100 pacientų

HI skaičius 1000 gulėjimo dienų

HI skaičius 1000 rizikos veikimo dienų*

Vaikai (0–17 m.)

Pneumonija

 

 

 

 

Pirminė kraujo infekcija

 

 

 

 

Šlapimo takų infekcija

 

 

 

 

Kitos infekcijos

 

 

 

 

Suaugusieji (18 m. ir vyresni)

Pneumonija

 

 

 

 

Pirminė kraujo infekcija

 

 

 

 

Šlapimo takų infekcija

 

 

 

 

Kitos infekcijos

 

 

 

 

Iš viso

Pneumonija

 

 

 

 

Pirminė kraujo infekcija

 

 

 

 

Šlapimo takų infekcija

 

 

 

 

Kitos infekcijos

 

 

 

 

 

* šis rodiklis skaičiuojamas tam tikros lokalizacijos hospitalinėms infekcijoms taip:

šlapimo takų infekcijos skaičius /1000 šlapimo pūslės kateterizacijos dienų;

pneumonijos skaičius/1000 dirbtinės plaučių ventiliacijos dienų;

pirminės kraujo infekcijos skaičius/1000 centrinių kraujagyslių kateterizacijos dienų.


 

3 lentelė. Hospitalinių infekcijų etiologija

 

Mikroorganizmas

Hospitalinė infekcija

Iš viso

pneumonija

pirminė kraujo

šlapimo takų

kitos

abs. sk.

%

abs. sk.

%

abs. sk.

%

abs. sk.

%

abs. sk.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Rizikos veiksnių paplitimas vaikų ir suaugusiųjų grupėse

 

 

Vaikai (0–17 m.)

Suaugusieji (18 m. ir vyresni)

Rizikos veiksniai

abs. sk.

%

bendra trukmė (dienos)

vidutinė trukmė (dienos)

abs. sk.

%

bendra trukmė (dienos)

vidutinė trukmė (dienos)

Intubacinis vamzdelis (su/be DPV*):

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrinių kraujagyslių kateteris

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitinamasis zondas nosyje/burnoje (su/be maitinimo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Parenterinis maitinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Šlapimo pūslės kateteris ar stoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*DPV – dirbtinė plaučių ventiliacija.


 

5 lentelė. Antibakterinių vaistų vartojimas

 

Vartojimo paskirtis

Abs. sk.

%

Profilaktikai

 

 

Empiriniam gydymui

 

 

Gydymui pagal išskirtą mikroorganizmą

 

 

Gydymui pagal antibiotikogramą

 

 

Selektyviai virškinamojo trakto dekontaminacijai

 

 

Iš viso

 

 

 

6 lentelė. Antibakterinių vaistų skirtų pacientams, grupės

 

Antibakterinių vaistų grupės

Abs. sk.

%

 

 

 

Iš viso

 

 

 

_________________


 

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo 9 priedas

 

OPERACINIŲ ŽAIZDŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA CHIRURGIJOS SKYRIUOSE

 

(ataskaitos forma)

 

Ataskaitinis laikotarpis: _____________ metai _________ pusmetis

Duomenis pateikusių ligoninių skaičius __________

(įrašyti)

Duomenis pateikusių chirurgijos skyrių skaičius ___________________________

(įrašyti)

 

1 lentelė. Bendrieji duomenys

 

Operacijos tipas

Operuotų pacientų skaičius

Ligoninių, pateikusių duomenis, skaičius

Pacientų amžiaus vidurkis (metais)

Pacientų vidutinė gulėjimo trukmė (dienos)

Operacijų, atliktų skubos tvarka, abs. sk. (%)

Endoskopinių operacijų abs. sk. (%)

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Operacinių žaizdų infekcijų rizikos veiksniai pagal operacijos tipą

Operacijos tipas

Operuotų pacientų skaičius

Žaizdos švarumo klasė

ASA kodas

Operacijos trukmė

Suminis rizikos indeksas (NNIS**)

1–2 abs. sk. (%)

3–4 abs. sk. (%)

1–2 abs. sk. (%)

3–4 abs. sk. (%)

T* abs. sk. (%)

> T* abs. sk. (%)

0–I abs. sk. (%)

II–III abs. sk. (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*T – 75 procentilės vidutinės operacijų trukmės;

**NNIS – NNIS rizikos indeksas, naudojamas pagal Nacionalinę nozokomialinių infekcijų stebėjimo sistemą (JAV). NNIS rizikos indeksas lygus sumai šių rizikos veiksnių: žaizdos švarumo klasės, ASA kodo, operacijos trukmės

 

3 lentelė. Antibakterinių vaistų (AB) vartojimas profilaktikai pagal operacijos tipą

 

Operacijos tipas

Operuotų pacientų skaičius

Pacientų, kuriems skirti AB, skaičius (%)

Pirma AB dozė

AB skaičius

AB skirti operacijos dieną abs. sk. (%)

AB skirti 3 ir daugiau dienų abs. sk. (%)

2 val. prieš operaciją abs. sk. (%)

1–2 vaistai abs. sk. (%)

3–4 vaistai abs. sk. (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Operacinių žaizdų infekcijų struktūra pagal operacijos tipą

 

Operacijos tipas

Operuotų pacientų skaičius

Operacinių žaizdų infekcijos

paviršinės abs. sk. (%)

giliosios abs. sk. (%)

organų, ertmių abs. sk. (%)

nenurodyta abs. sk. (%)

iš viso abs. sk. (%)

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Operacinių žaizdų infekcijų etiologija pagal operacijos tipą

 

Operacijos tipas

Operacinių žaizdų infekcijų skaičius

Atliktų mikrobiologinių tyrimų skaičius (%)

Išskirti mikroorganizmai

Staphylococcus aureus

kiti gram+

Escherichia coli

kiti gram–

abs. sk. (%)

iš jų MRSA* abs. sk. (%)

mikroorganizmas

abs. sk. (%)

abs. sk. (%)

iš jų ESBL** abs. sk. (%)

mikroorganizmas

abs. sk. (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MRSA – meticilinui atsparus Staphylococcus aureus;

**ESBL – plataus veikimo beta laktamazė.

_________________

 

 

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Duomenų rinkimo forma)

 

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse

 

1. Ligoninė  __________________________                                  2. Skyrius   ________________________

3. Lovų skaičius skyriuje                     _____________                                      4. Tyrimo data   _________- ____ - ____

5. Anketą pildė _____________________________________________  (vardas, pavardė, pareigos)

 

6.

Bendri eji  duomenys

Paciento numeris (įrašyti tiriamo paciento eilės numerį skyriuje – 1, 2, 3 ir t. t.)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Paguldymo data                 metai / mėnuo / diena

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Amžius                                       metai

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Lytis                                 V – vyras,    M – moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Atvyko iš kitos ligoninės    N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Rizikos veiksniai

Tracheostoma                            N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kitos stomos (gastro, uro, colo)   N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

kraujagyslinis kateteris    N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Šlapimo pūslės kateteris     N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Sauskelnės                                     N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Neinfekuota pragula             N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

operacinė / kita žaizda          N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Prikaustymas prie lovos     N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga
                                                              
N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Lėtinė inkstų ligA                 N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Onkologinis susirgimas       N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Diabetas                                           N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Senatvinė demencija               N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Infekcija

Infekcija                                                N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Infekcijos kodas*

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

įgyta (įrašyti atitinkamas reikšmes):
  
0 – visuomenėje; 1 – kt. ligoninėje;
   2 – šioje ligoninėje

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Mikrobiologinis tyrimas     N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Mikroorganizmas*

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Antibakteriniai   vaistai

Antibakterinis vaistas         N – ne,  T – taip

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

pavadinimas*

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Tikslas (įrašyti atitinkamas reikšmes):
   G – gydymui,    P – profilaktikai

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Vartojimo būdas (įrašyti atitinkamas reikšmes):
  
1per os;           2 – į raumenis;    3į veną;
   4žvakutės;      5 vietiškai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kodai pateikti interneto tinklalapyje www.hi.lt

Papildyta priedu:

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2008 m. lapkričio 14 d.

įsakymu Nr. V-1110

 

INFEKCIJŲ KONTROLĖS DARBUOTOJŲ VEIKLOS, VYKDANT INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĘ PRIEŽIŪRĄ IR VALDYMĄ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Infekcijų kontrolės darbuotojų veiklos aprašas reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės darbuotojų funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Infekcijų kontrolės darbuotojai asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą.

3. Infekcijų kontrolės darbuotojai turi būti stacionarines ir ambulatorines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

4. Darbuotojai bendradarbiauja infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo klausimais su įstaigos padaliniais, darbo grupėmis ir įstaigos valdymo organais.

5. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

II. DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS

 

6. Darbuotojai asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti įstaigos infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo programą, apimančią infekcijų epidemiologinės priežiūros, darbuotojų mokymo, įstaigos higienos ir hospitalinių infekcijų profilaktikos priemones, ir koordinuoja jos vykdymą;

6.2. kuria hospitalinių infekcijų bei jų rizikos veiksnių priežiūros sistemą ir koordinuoja jos vykdymą;

6.3. analizuoja sergamumą hospitalinėmis infekcijomis, teikia informaciją padaliniams ir kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. tiria hospitalinių infekcijų protrūkius, organizuoja protrūkio lokalizavimo ir likvidavimo priemones;

6.5. atlieka infekcijų atsiradimo ir plitimo priežasčių tyrimus;

6.6. dalyvauja analizuojant informaciją apie sukėlėjų jautrumą antibiotikams ir antimikrobinių preparatų vartojimą, rengiant racionalaus antimikrobinių preparatų vartojimo tvarkos projektą įstaigoje;

6.7. rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti priemones, mažinančias darbuotojų infekcijų riziką (darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, mikrotraumų ar incidentų, susijusių su žmogaus krauju ir kūno skysčiais, įstaigoje profilaktikos, pranešimo, registravimo tvarką) ir koordinuoja jų vykdymą;

6.8. rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti infekcijų valdymo procedūrų (rankų higienos, prietaisų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos, skalbinių, medicininių atliekų tvarkymo, darbuotojų biologinės saugos ir profesinės ekspozicijos profilaktikos ir kt.) aprašymus („procedūrų vadovą“) ir dalyvauja rengiant medicininių bei slaugos procedūrų aprašymus;

6.9. vykdo darbuotojų higieninių įgūdžių kontrolę, analizuoja ir vertina įstaigos higienos būklę, infekcijų prevencijos (ligonių izoliavimo, prietaisų higienos, sterilizacijos kontrolės ir kt.) priemonių vykdymą ir jų efektyvumą;

6.10. dalyvauja parenkant ir diegiant naujas technologijas bei priemones, galinčias turėti įtakos infekcijų plitimui (svarstant patalpų paskirties pakeitimo, remontuojamų, rekonstruojamų ir naujų projektuojamų patalpų išdėstymo projektus, planuojant naujų medicinos prietaisų ir priemonių įsigijimą, parenkant tinkamus antiseptikus, valymo ir dezinfekcijos priemones, dezinfekcijos ir sterilizacijos procesų kontrolės priemones ir kt.);

6.11.organizuoja nuolatinį įstaigos darbuotojų mokymą, konsultuoja juos visais infekcijų valdymo klausimais;

6.12. rengia informaciją ir inicijuoja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo klausimų svarstymą įstaigos administracijos posėdžiuose, gydymo bei slaugos tarybose;

6.13. rengia informaciją ir periodiškai teikia įstaigos darbuotojams apie infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, o informaciją svarbiausiais klausimais – tiesiogiai įstaigos vadovui;

6.14. pagal kompetenciją vykdo kitais teisės aktais ir įstaigos vidaus įsakymais nustatytas funkcijas.

 

III. DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

7. Darbuotojai, asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vykdydami numatytą veiklą, turi teisę:

7.1. gauti ir naudotis reikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentacija ir informacija;

7.2. lankytis visose asmens sveikatos priežiūros įstaigos patalpose;

7.3. dalyvauti gydytojų vizitacijose, konsiliumuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose;

7.4. gauti įvairių sričių specialistų konsultacijas;

7.5. teikti rekomendacijas įstaigos darbuotojams infekcijų priežiūros ir valdymo klausimais;

7.6. teikti pasiūlymus įstaigos vadovui ir/ar gydymo bei slaugos taryboms dėl atskirų įstaigos padalinių veiklos pagerinimo, apribojimo ar sustabdymo;

7.7. dalyvauti mokymo kursuose, seminaruose, konferencijose;

7.8. naudotis tinkamomis sąlygomis ir priemonėmis duomenų bazės kaupimui, analizei, darbuotojų mokymui ir konsultavimui bei kitoms funkcijoms vykdyti;

7.9. dalyvauti rengiant hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą reglamentuojančius teisės aktų projektus.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pagal darbų apimtis gali būti steigiamas infekcijų kontrolės skyrius. Skyriaus arba darbuotojų etatų struktūrą nustato ir tvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas įstaigos vadovui. Darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareiginiai nuostatai, kuriuos tvirtina įstaigos vadovas.

9. Skyriaus vedėju, infekcijų kontrolės gydytoju gali dirbti asmuo, baigęs universitetines medicinos krypties studijas (tarp jų ir baigęs studijas iki 1996 m. pagal higienos, sanitarijos, higienos-epidemiologijos programas) ir ne mažiau kaip 80 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymo kursus pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas bei atitinkantis infekcijų kontrolės gydytojui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

10. Infekcijų kontrolės specialistu gali dirbti asmuo, baigęs universitetines visuomenės sveikatos krypties studijas (įgijęs bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažiau kaip 80 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymo kursus pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas bei atitinkantis infekcijų kontrolės specialistui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

11. Infekcijų kontrolės gydytojo arba infekcijų kontrolės specialisto padėjėju gali dirbti asmuo, baigęs biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos arba slaugos krypties studijas ir ne mažiau kaip 160 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymo kursus pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas bei atitinkantis infekcijų kontrolės gydytojo arba infekcijų kontrolės specialisto padėjėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

12. Rekomenduojamas ne mažiau kaip vienas infekcijų kontrolės gydytojo arba specialisto etatas 400 lovų arba 100 lovų infekcijų rizikos skyriuose (reanimacijos ir intensyvios terapijos, hemodializės, palaikomojo gydymo ir slaugos, chirurginių profilių skyrių lovų suma) stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba daugiau kaip 100 000 apsilankymų per metus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

13. Rekomenduojamas ne mažiau kaip vienas infekcijų kontrolės gydytojo arba infekcijų kontrolės specialisto padėjėjo etatas 100 lovų arba 50 lovų infekcijų rizikos skyriuose (reanimacijos ir intensyvios terapijos, hemodializės, palaikomojo gydymo ir slaugos, chirurginių profilių skyrių lovų suma) stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba 50 000–100 000 apsilankymų per metus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Infekcijų kontrolės skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-137, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01804

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1110 "Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo" pakeitimo