Nutarimas skelbtas: Žin., 2008, Nr. 136-5315

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI EKONOMINIUS IR SOCIALINIUS SKIRTUMUS IŠSIPLĖTUSIOJE EUROPOS SĄJUNGOJE, ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE

 

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1178

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti Šveicarijos Konfederacijos teikiamos paramos, numatytos 2006 m. vasario 27 d. Europos Bendrijų ir Šveicarijos Federacinės Tarybos susitarimo memorandume ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Federacinės Tarybos pagrindų susitarime dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo (Žin., 2008, Nr. 44-1632), ir Lietuvos Respublikos lėšų, skirtų bendrai finansuoti projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, veiksmingą ir racionalų panaudojimą, efektyvų šių lėšų valdymą ir kontrolę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti šias tarpines institucijas:

1.1. Sveikatos apsaugos ministeriją – atsakingą už Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos rengimą ir įgyvendinimą prioritetinėse srityse „Bazinės infrastruktūros atnaujinimas, modernizavimas, aplinkos pagerinimas“ ir „Sveikata“;

1.2. Švietimo ir mokslo ministeriją – atsakingą už Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos rengimą ir įgyvendinimą prioritetinėje srityje „Moksliniai tyrimai ir vystymasis“;

1.3. Finansų ministeriją – atsakingą už nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos rengimą ir įgyvendinimą.

2. Pavesti Finansų ministerijai (nacionalinei koordinavimo institucijai):
2.1. per vieną mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos administravimo Lietuvoje taisykles;
2.2. derinti ir Lietuvos Respublikos vardu pasirašyti paramos sutartis su Šveicarijos Konfederacija.

 

3. Pavesti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai:

3.1. atlikti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-418 (Žin., 2008, Nr. 143-5717; 2010, Nr. 129-6594), III dalyje nurodytas funkcijas;

3.2. atlikti nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos projekto vykdytojo funkcijas.

Papildyta punktu:

Nr. 1163, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6652 (2013-12-19)

 

 

 

L. e. Ministro Pirmininko pareigas                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

L. e. finansų ministro pareigas                                                         Rimantas Šadžius

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1163, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6652 (2013-12-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1178 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI EKONOMINIUS IR SOCIALINIUS SKIRTUMUS IŠSIPLĖTUSIOJE EUROPOS SĄJUNGOJE, ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE" PAPILDYMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-12-19)

                  aubodi@lrs.lt