Suvestinė redakcija nuo 2019-10-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 134-5213, i. k. 1082080ISAK00ĮV-566

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PREMIJŲ UŽ PUBLICISTINIUS KŪRINIUS ĮSTEIGIMO IR PREMIJŲ UŽ PUBLICISTINIUS KŪRINIUS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 14 Nr. ĮV-566

Vilnius

 

 

Siekdamas įvertinti asmenų nuopelnus publicistinėje veikloje bei juos paskatinti:

1. Įsteigiu tris kasmetines premijas už publicistinius kūrinius.

2. Tvirtinu Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatus (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 1997 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 906 „Dėl premijų žurnalistams įsteigimo ir premijų nuostatų patvirtinimo“.

3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 749 „Dėl kultūros ministerijos 1997 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 906 pakeitimo“.

3.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. ĮV-517 „Dėl premijų už publicistinius kūrinius įsteigimo ir premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                JONAS JUČAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2008 m. lapkričio 14 d.

įsakymu Nr. ĮV-566

 

PREMIJŲ UŽ PUBLICISTINIUS KŪRINIUS SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijų už publicistinius kūrinius (toliau – premijos) skyrimo tikslą, dydį, siūlomų kandidatų šioms premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo tvarką.

2. Premijas steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija). Premijos mokamos iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

3. Premijų tikslas – įvertinti asmenų nuopelnus publicistinėje veikloje bei juos paskatinti. Šios premijos skiriamos už reikšmingiausius ir profesionaliausiai sukurtus publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-650, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16151

 

4. Kasmet yra skiriamos trys 45 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premijos už publicistinius kūrinius, sukurtus per vienerius kalendorinius metus iki paskelbto kvietimo siūlyti kandidatus premijoms gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-650, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16151

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Apie kandidatų siūlymų premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt, taip pat papildomai gali būti skelbiama nacionaliniuose laikraščiuose.

6. Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai).

7. Siūlant kandidatą premijai gauti, Kultūros ministerijai reikia pateikti:

7.1. kandidatą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją;

7.2. kandidato gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;

7.3. apibendrintą laisvos formos informaciją apie publicistinį kūrinį (publicistinius kūrinius), už kurį (kuriuos) siūloma premijuoti bei, esant galimybei, patį (pačius) publicistinį kūrinį (publicistinius kūrinius).

8. Siūlymai Kultūros ministerijai turi būti pateikti raštu per skelbime nustatytą terminą.

 

III. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

9. Kultūros ministerijai pateiktus dokumentus vertina Literatūros taryba (toliau – taryba), kuri dirba vadovaudamasi tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-703 „Dėl Literatūros tarybos nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-650, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16151

 

10. Jei pateikti dokumentai neatitinka nuostatų 7 ir 8 punktų reikalavimų, jie tarybos posėdyje nesvarstomi.

11. Taryba pateiktus pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

11.1. pasirinktos temos aktualumas;

11.2. publicistinio kūrinio (publicistinių kūrinių) profesionalumas;

11.3. publicistinio kūrinio (publicistinių kūrinių) įtaigumas ir potencialus visuomenės susidomėjimas juo (jais).

12. Taryba turi teisę prašyti pareiškėjų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytus kandidatus ir jų veiklą publicistikos srityje, o pareiškėjai privalo pateikti reikalaujamą informaciją tarybos nurodyta forma ir terminais.

13. Tarybos narys negali būti siūlomas premijai gauti.

14. Jei premija skiriama bendraautoriams, premijos dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam bendraautoriui.

15. Premijas skiria kultūros ministras tarybos teikimu.

16. Premijų teikimą organizuoja Kultūros ministerija.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Kandidatai, kuriems nepaskirtos premijos, gali būti pakartotinai siūlomi premijoms gauti kitais metais.

18. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 2 metų.

19. Premijos skiriamos tam tikram asmeniui nepriklausomai nuo kitų jo gautų premijų.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-650, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16151

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-566 „Dėl Premijų už publicistinius kūrinius įsteigimo ir premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo