Suvestinė redakcija nuo 2024-06-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 134-5211, i. k. 1082080ISAK00ĮV-556

 

Nauja redakcija nuo 2024-06-11:

Nr. ĮV-493, 2024-06-10, paskelbta TAR 2024-06-10, i. k. 2024-10583

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 13 d. Nr. ĮV-556

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punktu, tvirtinu Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                 JONAS JUČAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2008 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-556

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2024 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-493

redakcija)

 

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos (toliau – Taryba) funkcijas, Tarybos sudėtį, Tarybos narių teises ir pareigas, Tarybos veiklos organizavimą.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo, Lietuvos Respublikos Konstitucija, UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija, UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis patvirtinimo“, ir šiais Nuostatais.

3. Tarybos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, teisėtumo, sąžiningumo, protingumo ir konfidencialumo principais.

4. Taryba atsakinga ir atskaitinga Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6. Taryba atlieka šias funkcijas:

6.1. įkainoja norimas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes (išskyrus vertybes, įtrauktas į muziejų ir bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus) ir antikvarinius daiktus;

6.2. nustato norimų išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinių daiktų kultūrinę vertę;

6.3. teikia išvadas Departamentui dėl leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimo;

6.4. jeigu leidimas negrąžinamai išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinį daiktą neišduodamas, kultūrinę vertę turintį antikvarinį daiktą savininko sutikimu siūlo Departamentui ir Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai įrašyti į Kultūros vertybių registrą arba siūlo jį Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių nustatyta tvarka per 2 metus išpirkti valstybei;

6.5. teikia išvadas Departamentui dėl Reglamento (ES) 2019/880 priedo B dalyje išvardytų kultūros vertybių iš trečiųjų užsienio valstybių į Lietuvos Respubliką importo licencijos išdavimo.

7. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš Kultūros ministerijos, Departamento ir jo struktūrinių padalinių, valstybinių saugyklų (muziejų, bibliotekų) informaciją, reikalingą šių Nuostatų 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytoms Tarybos funkcijoms vykdyti ir kuri būtina kvalifikuotiems siūlymams, rekomendacijoms ir išvadoms parengti;

7.2. teikti pastabas Departamentui dėl Tarybos veiklos tobulinimo.

 

III SKYRIUS

TARYBOS SUDĖTIS, TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Tarybą sudaro 7 nariai (įskaitant Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją) iš kurių 1 deleguoja Kultūros ministerija, po 2 deleguoja Departamentas ir Lietuvos nacionalinis muziejus, 1 deleguoja Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 1 deleguoja VŠĮ „Sakralus menas“ Bažnytinio paveldo muziejus.

9. Kandidatas į Tarybos narius turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą požymį.

10. Tarybos personalinę sudėtį Departamento teikimu 3 metų kadencijai tvirtina kultūros ministras. Taryba pirmo posėdžio metu iš savo narių Tarybos kadencijos laikotarpiui išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti skiriami į Tarybą deleguoti Departamento atstovai.

11. Tarybos narys (išskyrus Departamente dirbančius specialistus) šias pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

12. Nepasibaigus kadencijai Tarybos nario veikla Taryboje pasibaigia, kai narys:

12.1. atsistatydina savo noru;

12.2. nustoja eiti pareigas jį delegavusioje institucijoje;

12.3. atšaukiamas jį delegavusio juridinio asmens;

12.4. paaiškėjus, kad jis nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų;

12.5. nevykdo ar neteisingai vykdo Nuostatų 18 punkte nurodytas pareigas.

13. Jeigu Tarybos narys keičiamas nepasibaigus Tarybos kadencijai, naujas Tarybos narys tvirtinamas likusiam Tarybos kadencijos laikui.

14. Tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja Tarybos pirmininkas, jo nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas.

15. Tarybos pirmininkas:

15.1. organizuoja Tarybos darbą;

15.2. pirmininkauja Tarybos posėdžiams;

15.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus;

15.4. jeigu Tarybos nariai nėra specializuoti toje kilnojamosios kultūros vertybės ar antikvarinio daikto, dėl kurio yra pateiktas prašymas, srityje, nusprendžia kviesti posėdyje dalyvauti specialistą (-us), kuris (-ie) nėra Tarybos narys (-iai), ir teikti išvadą dėl Nuostatų 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytų klausimų;

15.5. be atskiro įgaliojimo atstovauja Tarybai.

16. Tarybą techniškai aptarnauja Departamentas. Tarybos pirmininkui organizuoti darbą padeda Tarybos sekretorius. Tarybos sekretoriumi skiriamas Departamento atstovas, kuris nėra Tarybos narys ir neturi balsavimo teisės. Tarybos sekretorius:

16.1. nustato posėdžių datą, sudaro posėdžių darbotvarkes;

16.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pateikia Tarybos nariams Tarybos posėdžio darbotvarkę pagal kurią prideda prašymus dėl Nuostatų 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytų klausimų ir kitą Tarybos sprendimams priimti reikalingą medžiagą;

16.3. rengia Tarybos posėdžio protokolo projektą, pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir jo projektą teikia susipažinti Tarybos nariams, kurie turi teisę per 3 kalendorines dienas teikti pastabas protokolo projektui;

16.4. kaupia ir sistemina posėdžių protokolus bei vaizdo ir (ar) garso dokumentus bei kitą su Tarybos veikla susijusią medžiagą;

16.5. teikia Departamentui Tarybos priimtas išvadas dėl Nuostatų 6.1–6.3 ir 6.5 papunkčiuose nurodytų klausimų;

16.6. atsižvelgiant į pagal Nuostatų 6.2 papunkčio reikalavimą nustatytą antikvarinio daikto kultūrinę vertę teikia Tarybos siūlymą Departamentui ir Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai savininko sutikimu antikvarinį daiktą, kuriam buvo neišduotas leidimas negrįžtamai išvežti jį iš Lietuvos Respublikos, įrašyti į Kultūros vertybių registrą arba teikia Departamentui siūlymą jį Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių nustatyta tvarka per 2 metus išpirkti valstybei;

16.7. tvarko kitą raštvedybą, susijusią su Tarybos posėdžių organizavimu;

16.8. vykdo kitus rašytinius ir žodinius Tarybos pirmininko pavedimus, susijusius su Tarybos veikla;

16.9. parengia posėdžių apskaitos žiniaraščius, vadovaujantis Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459, pagal einamųjų metų posėdžių protokolus, ir juos pateikia už finansų kontrolę Departamente atsakingam asmeniui atlygiui kiekvienam Tarybos nariui paskaičiuoti;

16.10. renka Tarybos narių metinės veiklos ataskaitas ir pagal jas parengia Metinę Tarybos veiklos ataskaitą bei ją viešina Departamento interneto svetainėje.

17. Tarybos narių teisės:

17.1. siūlyti Tarybos pirmininkui kviesti į posėdžius kitus specialistus (be balsavimo teisės), galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

17.2. teikti pastabas ir pasiūlymus parengtam protokolo projektui.

18. Tarybos narių pareigos:

18.1. ne vėliau kaip iki pirmojo Tarybos posėdžio pasirašyti Tarybos nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją pagal Nuostatų priede patvirtintą Tarybos nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pavyzdinę formą ir pateikti ją Tarybos sekretoriui, ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka pateikti privačių interesų deklaraciją bei pastarąją tikslinti, jei pasikeičia informacija;

18.2. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose, pagal kompetenciją teikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

18.3. laiku vykdyti Tarybos pirmininko pavedimus, susijusius su Tarybos veikla;

18.4. veikti sąžiningai, nešališkai, vengti interesų konflikto ir, esant interesų konflikto grėsmei, nusišalinti nuo sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo ar kitokio poveikio sprendimams, kurie gali sukelti interesų konfliktą, Nuostatų 29 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

19. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai, organizuojami Departamento patalpose ir (ar) nuotoliniu būdu pasinaudojant elektroninėmis ryšio priemonėmis, užtikrinant asmenų, dalyvaujančių Tarybos posėdyje, tapatybės nustatymą. Tarybos darbo formą konkrečiu atveju nustato Tarybos pirmininkas.

20. Tarybos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, parengtu pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius. Prie protokolo pridedami visi svarstyti dokumentai. Tarybos nariai turi teisę teikti pastabas ir pasiūlymus parengtam protokolo projektui.

21. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas, jam nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas, ir sekretorius. Jeigu dėl Tarybos posėdžio metu priimto sprendimo Tarybos narys (-iai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma Tarybos posėdžio protokole.

22. Tarybos posėdžiai organizuojami Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje ir 151 straipsnio 3 dalyje nurodytais terminais, per kuriuos būtina pateikti išvadas dėl Nuostatų 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytų klausimų. Tarybos posėdžių dažnumas ir svarstomų klausimų skaičius parenkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytu efektyvumo principu.

23. Taryba išvadą dėl Nuostatų 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytų klausimų turi priimti ir ją pateikti Departamentui ne vėliau kaip per 13 darbo dienų, o Departamentas turi priimti atitinkamą sprendimą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

24. Taryba išvadą dėl Nuostatų 6.5 papunktyje nurodytų klausimų turi priimti ir ją pateikti Departamentui ne vėliau kaip per 11 kalendorinių dienų, o Departamentas priimti atitinkamą sprendimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

25. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių nustatyta tvarka terminas Tarybos išvadai priimti ir ją pateikti Departamentui dėl Nuostatų 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytų klausimų gali būti pratęstas iki 28 darbo dienų, o Departamento sprendimas atitinkamai gali būti priimtas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

26. Tarybos nariams klausimą ir savo suformuluotą išvadą pristato Tarybos narys, kuris yra pateikto vertinimui antikvarinio daikto ar kultūros vertybės srities (-čių) specialistas (-ai). Jeigu tarp Tarybos narių nėra specialisto, kurio kompetencija priklausytų pateikto vertinimui antikvarinio daikto ar kultūros vertybės sričiai, Tarybos pirmininkas į posėdį turi kviesti specialistus, kurie nėra Tarybos nariai. Departamentas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nuperka šių specialistų intelektines paslaugas. Tarybos pirmininko sprendimu į Tarybos posėdžius pakviesti kiti specialistai, kurie nėra Tarybos nariai, gali dalyvauti tik svarstant tą posėdžio klausimą, kurį svarstyti jie yra pakviesti, ir negali balsuoti priimant Tarybos išvadą. Taryba, įvertinusi specialistų, kurie nėra Tarybos nariai, išvadą, suformuluoja ir teikia Tarybos išvadą Departamentui per Nuostatų 23–25 punktuose nustatytą terminą, o Departamentas atitinkamai priima sprendimą per Nuostatų punkte 23–25 punktuose nustatytą terminą.

27. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 Tarybos nariai. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas, jam nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojo balsas.

28. Tarybos narys, negalintis dalyvauti Tarybos posėdyje dėl pateisinamos priežasties, apie tai privalo pranešti Tarybos sekretoriui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio.

29. Viešųjų interesų viršenybės užtikrinimui, nešališkam, sąžiningam ir tinkamam pareigų atlikimui Tarybos narys negali dalyvauti svarstant ar priimant Tarybos sprendimus arba kitaip paveikti Tarybos sprendimus, kurie gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, jeigu jis yra asmeniškai ar darbiniais santykiais suinteresuotas Tarybos sprendimo rezultatais bei priimtas sprendimas gali turėti jam ar jo šeimos nariams materialinę, asmeninę ar kitokią naudą. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai raštu informuoti Tarybos pirmininką arba Tarybos pirmininko pavaduotoją, jei Tarybos narys eina Tarybos pirmininko pareigas, ir Tarybos narius bei kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau svarstant ar priimant sprendimą. Jeigu Tarybos narys nenusišalina svarstant ar priimant Tarybos sprendimus, kurie gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, numatytą Nuostatų priedo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijoje, bet kurio Tarybos nario  siūlymu dėl jo nušalinimo balsuojama Nuostatų 27 punkte nustatyta tvarka. Tarybos narys balsavime dėl jo paties nušalinimo nedalyvauja. Apie Tarybos nario pareikštą nusišalinimą arba Tarybos priimtą sprendimą nušalinti Tarybos narį pažymima Tarybos posėdžio protokole.

30. Metinės Tarybos veiklos rezultatų ataskaitos viešai skelbiamos Departamento interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Tarybos išvados, priimtos Nuostatų 6.1–6.2 papunkčiuose numatytais Tarybos sprendžiamais klausimais, gali būti skundžiamos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

32Tarybos narių, kurie nėra valstybės tarnautojai, paslaugos apmokamos vadovaujantis Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

33. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, jų priedai ir kiti dokumentai bei garso įrašai) saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________________________

 

 

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos

tarybos nuostatų

priedas

 

(Nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos forma)

 

_______________________________________________________________________

(Asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO IR KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJA

 

20___ m._________________ d.

_______________________

(Vietovės pavadinimas)

 

Būdamas (-a) Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybos (toliau – Taryba) nariu (-e), pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, nesavanaudiškumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo ir atsakomybės už priimtus sprendimus principais, atlikti Tarybos nario pareigas.

2. Paaiškėjus, kad Taryboje numatomas svarstyti klausimas ir (ar) priimti sprendimas yra susijęs su mano ir (ar) man artimo asmens privačiais interesais arba svarstant klausimą ir (ar) priimant sprendimą dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis šios nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai Tarybos pirmininkui arba Tarybos pirmininko pavaduotojui, jei jis eina Tarybos pirmininko pareigas, ir nusišalinti nuo interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti klausimo svarstymo ir (ar) sprendimo priėmimo procedūros, o jeigu šios aplinkybės paaiškėja jau klausimo svarstymo ar sprendimo priėmimo procedūros metu – nedelsdamas žodžiu apie tai informuoti kitus procedūroje dalyvaujančius Tarybos narius ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolimesnėje procedūroje.

3. Savo ir (ar) artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią sužinosiu atlikdamas Tarybos nario pareigas, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4. Vykdant Tarybos nario pareigas man perduotus dokumentus ir (ar) duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims formacijos, kuri nėra skelbiama viešai ir kurią sužinosiu atlikdamas Tarybos nario pareigas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo klausimo svarstymo ar sprendimo priėmimo procedūroje.

Man išaiškinta, kad artimi asmenys yra: mano sutuoktinis (sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), taip pat mano ir mano sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir visų šių asmenų sutuoktiniai (sugyventiniai, partneriai).

 

 

____________________                    ______________________________

(Parašas)                                                    (Vardas, pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-145, 2010-03-05, Žin., 2010, Nr. 29-1357 (2010-03-13), i. k. 1102080ISAK00ĮV-145

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-556 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-310, 2021-03-08, paskelbta TAR 2021-03-08, i. k. 2021-04748

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-556 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-190, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-04000

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-556 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-493, 2024-06-10, paskelbta TAR 2024-06-10, i. k. 2024-10583

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo