Suvestinė redakcija nuo 2021-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 127-4885, i. k. 108110MISAK00B1-543

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-08:

Nr. B1-773, 2019-11-07, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17877

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮVEŽAMŲ NEGYVŪNINIŲ PAŠARŲ, KURIEMS TAIKOMI PRIVALOMIEJI SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 28 d. Nr. B1-543

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, įgyvendindamas Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas nustatyti iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų negyvūninių pašarų, kuriems būtų taikoma pasienio valstybinė pašarų kontrolė, sąrašą:

1Tvirtinu Iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašą (pridedama).

2Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams ir pasienio veterinarijos postams (skyriams);

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                       VIDMANTAS PAULAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2008-10-15 raštu Nr. 2D-2130(11.73)

 

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008-10-24 raštu Nr. 3B-3.3-9840

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2008 m. spalio 28 d.

įsakymu Nr. B1-543

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. lapkričio 7 d.

įsakymo Nr. B1-773 redakcija)

 

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮVEŽAMŲ NEGYVŪNINIŲ PAŠARŲ, KURIEMS TAIKOMI PRIVALOMIEJI SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI, SĄRAŠAS

 

KN skirsnis

Pavadinimas

Tikslinimas

10

Javai

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 10 skirsniui, išskyrus 1001 90 10, 1001 90 91, 1003 00 10, 1005 10, 1006 10 10, 1007 00 10 subpozicijoms priskiriamas sėjai skirtas prekes

11

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 11 skirsniui

12

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 12 skirsniui, išskyrus 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 20 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15 subpozicijoms priskiriamas sėjai skirtas prekes  ir prekes, priskiriamas KN 1209, 1210 ir 1211 pozicijoms

15

Augaliniai riebalai ir aliejus; augalinis vaškas

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 1507–1517 ir 1521 pozicijoms, išskyrus prekes, priskiriamas KN 1516 10, 1517 10, 1517 90 93 subpozicijoms

17

Cukrus ir konditerijos gaminiai iš cukraus

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 1703 pozicijai

21

Įvairūs maisto produktai

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 2102 pozicijai, išskyrus KN 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 30 00 subpozicijoms priskiriamas maistui skirtas prekes

23

Maisto pramonės liekanos; paruošti pašarai gyvūnams

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, kurių sudėtyje nėra gyvūninių produktų ir kurios priskiriamos KN 2302–2306, 2308 00 ir 2309 pozicijoms

25

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 2501, 2509, 2512, 2519 pozicijoms

28

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai

Neorganinės kilmės gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 2811, 2816, 2817, 2820, 2833, 2835, 2836 pozicijoms

29

Organiniai chemijos produktai

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 2907, 2914, 2915, 2916, 2919, 2921–2925, 2930,  2936–2939 pozicijoms

30

Farmacijos produktai

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 3003, 3004 pozicijoms

32

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 3204 pozicijoms

35

Albuminės medžiagos, modifikuoti krakmolai, klijai; fermentai (enzimai)

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 3505, 3507 pozicijai

38

Įvairūs chemijos produktai

Gyvūnų pašarams skirtos prekės, priskiriamos KN 3823–3825 pozicijoms

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-123, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03261

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-391, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4503 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-391

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-543 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-773, 2019-11-07, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17877

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-543 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-123, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03261

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-543 „Dėl Iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo