Suvestinė redakcija nuo 2018-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 121-4629, i. k. 1082250ISAK000V-982

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 10 d. Nr. V-982

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas užtikrinti prieinamas ir tinkamas slaugos paslaugas pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, bei racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

1. Tvirtinu Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-337, 2011-04-08, Žin., 2011, Nr. 45-2114 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-337

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. V-982

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2011 m. balandžio 8 d.

įsakymo Nr. V-337 redakcija)

 

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

1. Sergančiųjų cukriniu diabetu (toliau – CD) slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato sergančiųjų CD slaugos paslaugų teikimo reikalavimus specialistams, patalpoms ir medicinos prietaisams, paslaugų rūšis, šių paslaugų organizavimą, teikimą ir indikacijas bei apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis paslaugų apmokėjimo tvarką ir bazines kainas.

2. Sergantiesiems CD slaugos paslaugos teikiamos ambulatorinėse ir (ar) stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose įstaigos licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas sergančiųjų CD slaugos paslaugas.

3. Sergantiesiems CD slaugos paslaugas teikia slaugytojas diabetologas, turintis galiojančią bendrosios ir (ar) specialiosios slaugos praktikos licenciją, baigęs ne trumpesnę kaip 160 valandų slaugytojo diabetologo darbo principų neformalaus švietimo programą ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą.

4. Slaugytojas diabetologas teikia sergančiųjų CD slaugos paslaugas savarankiškai arba komandoje, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

 5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Gydomasis pedikiūras – slaugytojo diabetologo teikiama diabetinės pėdos prevencinė paslauga, kai sergančiųjų CD kojų opos pagal Wagner klasifikaciją atitinka 0 laipsnį.

5.2. Diabetinė pėda – sergančiojo CD 1–5 laipsnio pagal Wagner kojų opos, išopėjimas ir (arba) giliųjų audinių destrukcija, sukelta neurologinių arba kraujagyslinių apatinių galūnių pakitimų.

Sergančiųjų CD kojų opų klasifikacija pagal Wagner:

0 laipsnis – pėdos oda nepažeista, matomos pėdų kaulų deformacijos, pakitę nagai, sumažėjusios metatarsalinės pirštų dalys ir Šarko (Charcot) pažeidimas su kaulų išsikišimais;

1 laipsnis – pėdoje yra paviršinė opa. Opos dugne gali būti nekrozė ar matyti besiformuojantis granuliacinis audinys;

2 laipsnis – žaizda gilesnė, plinta į kaulus, raiščius, sausgysles, sąnarių kapsulę ar į gilią fasciją, tačiau nėra absceso ar osteomielito;

3 laipsnis – progresuodama opa virsta giliu abscesu, osteitu ar osteomielitu. Remiantis vien apžiūra tiksliai nustatyti pažeidimo gylį jau sunku;

4 laipsnis – dalis kojos pirštų ar pėdos priekis apimti gangrenos. Gangrena gali būti šlapia ar sausa;

5 laipsnis – gangrena išplitusi visoje pėdoje, galima išeitis – pėdos amputacija.

5.3. Sergančiųjų CD slaugos paslaugos – slaugytojo diabetologo teikiamos specializuotos slaugos paslaugos, nustatytos šiame Apraše.

5.4. Konsultacinė pagalba – slaugytojo diabetologo sergantiesiems CD teikiamos pirminės ir tęstinės informavimo ir konsultavimo slaugos klausimais paslaugos, siekiant išvengti CD komplikacijų, atpažinti ir padėti spręsti pacientui bei jo šeimai kilusias sveikatos ir psichosocialines problemas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PATALPOMS IR MEDICINOS PRIETAISAMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

6. ASPĮ, teikiančiose sergančiųjų CD slaugos paslaugas (konsultacinę pagalbą), turi būti:

6.1. kėdės su atlenkiamais staleliais arba stalas ir kėdės;

6.2. lenta;

6.3. spintos su lentynomis;

6.4. telefonas;

6.5. kompiuteris ir interneto ryšys;

6.6. spausdintuvas;

6.7. vaizdinių darbo priemonių (pvz., gliukomačių, insulino injektorių, muliažų, insulino pompų ir kitų savikontrolės priemonių).

7. Teikiant sergančiųjų CD slaugos paslaugas (gydomojo pedikiūro, diabetinės pėdos priežiūros) turi būti:

7.1. podiatrinė daugiafunkcinė kėdė pacientui;

7.2. mobili kėdė slaugytojui diabetologui;

7.3. didinamasis stiklas su cirkuliarine apšvietimo lempa;

7.4. mobilus instrumentų staliukas;

7.5. podiatrinė šlifavimo įranga;

7.6. šlifavimo galvučių (frezų) rinkinys:

7.6.1. nagams šlifuoti (daugkartinių su maža galvute ir su didele galvute);

7.6.2. padams šlifuoti: laikiklis ir antgaliai (vienkartiniai arba daugkartiniai);

7.7. replės nagams kirpti;

7.8. replės įaugusiems nagams kirpti;

7.9. replės sustorėjusiems nagams kirpti;

7.10. nagų dildės (nagų kampams valyti);

7.11. skalpelių (ašmenų) laikiklis;

7.12. vienkartinių skalpelių;

7.13. tvarsliavos ir medikamentų opų priežiūrai;

7.14. kamertonas, monofilamentai (neuropatijai tirti).

8. Sergančiųjų CD slaugos kabinetas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakyme Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

III SKYRIUS
SERGANČIŲJŲ CD SLAUGOS PASLAUGŲ RŪŠYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

9. Nustatomos šios sergančiųjų CD slaugos paslaugų rūšys:

9.1. slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba;

9.2. gydomasis pedikiūras;

9.3. diabetinės pėdos priežiūra.

 

IV SKYRIUS
SERGANČIŲJŲ CD SLAUGOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS, TEIKIMAS IR INDIKACIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

10. Sergantiesiems CD slaugos paslaugos teikiamos šeimos gydytojo ar gydytojo endokrinologo siuntimu pas slaugytoją diabetologą.

11. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba skirstoma į pirminę ir tęstinę konsultacinę pagalbą.

12. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba susideda iš paciento ar jo šeimos narių (susirgus vaikui) informavimo ir konsultavimo CD slaugos klausimais.

13. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba teikiama pagal ASPĮ patvirtintą Sergančiųjų CD mokymo programą.

14. Minimalūs reikalavimai sergančiųjų CD mokymo programai yra šie:

14.1. programa turi būti informatyvi, paprasta ir suprantama pacientui;

14.2. į pirminės konsultacinės pagalbos apimtį įeina šios temos:

14.2.1. CD patofiziologija;

14.2.2. sergančiųjų CD mitybos ypatumai;

14.2.3. pagrindiniai CD gydymo principai (insulinas, jo sušvirkštimo būdai, geriamieji vaistai nuo diabeto);

14.2.4. ūmios CD būklės (hipoglikemija, hiperglikemija, ketonurija);

14.2.5. savikontrolė;

14.2.6. vėlyvosios CD komplikacijos;

14.2.7. kojų priežiūra;

14.2.8. sveika gyvensena (fizinis aktyvumas, sveikatai žalingi veiksniai ir kt.);

14.3. į tęstinės konsultacinės pagalbos apimtį papildomai įeina šios temos: psichosocialinė adaptacija ir CD ir nėštumo planavimas.

15. Pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos indikacija – kai pacientui pirmą kartą diagnozuotas CD (kodas pagal TLK-10-AM E10, E11, E13, E14, O24).

16. Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba apima ne mažiau kaip vieną valandą slaugytojo diabetologo teikiamų paslaugų pagal šio Aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytus CD mokymo programos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5334 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-814

 

17. Paslauga laikoma baigta, kai pacientas savarankiškai geba:

17.1. nustatyti gliukozės kiekį kraujyje;

17.2. taisyklingai susileisti insuliną;

17.3. atpažinti hipoglikemiją, hiperglikemiją, ketonuriją ir imtis reikiamų priemonių joms pašalinti;

17.4. atpažinti ir mokėti apskaičiuoti angliavandenių kiekį maiste;

17.5. prižiūrėti kojas.

18. Paciento gebėjimus įvertina paslaugas suteikęs slaugytojas diabetologas. Jeigu paciento įgūdžiai yra nepakankami, gydantis gydytojas ar slaugytojas diabetologas gali pratęsti paciento mokymą, numatydamas jo trukmę ir tematiką.

19. Diagnozavus CD vaikui, pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba jam ir jo tėvams (globėjams) turi būti teikiama tik stacionare.

20. Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba susideda iš paciento informavimo ir konsultavimo CD slaugos klausimais pagal paciento poreikius.

21. Tęstinės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos indikacijos:

21.1. kai nepasiekiama glikemijos kontrolė ir glikemija neatitinka cukrinio diabeto, gliukozės toleravimo sutrikimų ir sutrikusios glikemijos nevalgius diagnostikos kriterijų, nustatytų Cukrinio diabeto diagnostikos ir ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

21.2. atsiradus CD komplikacijų;

21.3. keičiant gydymą (pvz., pradedant gydyti insulinu, keičiant insulino preparatus, taikant ambulatorinį gydymą insulino pompomis ar diegiant naujas šiuolaikinių technologijų priemones ir kt.);

21.4. sergančiosioms CD nėštumo laikotarpiu.

22. Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba apima ne mažiau kaip 1 valandą slaugytojo diabetologo teikiamų paslaugų pagal šio Aprašo 14.1–14.3 punktuose nurodytus CD mokymo programos reikalavimus, nurodytų temų atnaujinimą ir papildymą bei psichosocialinę adaptaciją.

23. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba gali būti individuali ir (ar) grupinė. Ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizuojama ir teikiama individuali slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba. Stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atsižvelgiant į paciento poreikius ir galimybes, organizuojama ir teikiama individuali arba grupinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba.

24. Gydomojo pedikiūro paslaugos susideda iš paciento pėdų nuospaudų, hiperkeratozės (suragėjusios odos) šalinimo, sveikų ir deformuotų nagų kirpimo, deformuotų nagų šlifavimo specialia įranga, įaugusių ir grybelio pažeistų nagų priežiūros, padų šlifavimo, pėdų tepimo odos minkštinamuoju kremu ir žinių suteikimo kojų priežiūros klausimais.

25. Gydomojo pedikiūro paslaugų indikacijos (viena iš jų):

25.1. 0 laipsnio opa pagal Wagner klasifikaciją;

25.2. aklumas;

25.3. paciento amžius – daugiau kaip 65 metų;

25.4. diabetinė pėda.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5334 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-814

 

26. Diabetinės pėdos priežiūros paslaugos susideda iš paciento diabetinės pėdos hiperkeratozės šalinimo, nekrektomijos, opos priežiūros, informacijos pėdų ir (ar) bigių opų priežiūros klausimais teikimo.

27. Diabetinės pėdos priežiūros paslaugų indikacijos – 1–3 laipsnio pagal Wagner klasifikaciją opos.

28. Slaugytojas diabetologas informuoja gydantį gydytoją, kai įtaria diabetinės pėdos 4–5 laipsnio opą pagal Wagner klasifikaciją.

29. Slaugytojas diabetologas teikia gydomojo pedikiūro ar diabetinės pėdos priežiūros paslaugas, atsižvelgdamas į šio Aprašo 1 priedą „Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo metodinės rekomendacijos“.

30. Teikiant sergančiųjų CD slaugos paslaugas suaugusiesiems, jei jie pageidauja, gali dalyvauti ir paciento šeimos nariai, teikiant vaikams – kartu dalyvauja šeimos nariai ar globėjai.

 

V SKYRIUS
SERGANČIŲJŲ CD SLAUGOS PASLAUGŲ, APMOKAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, APMOKĖJIMO TVARKA IR BAZINĖS KAINOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

31. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų nustatytomis bazinėmis kainomis apmokamos šio Aprašo 9 punkte išvardytos slaugytojo diabetologo ambulatorinėmis sąlygomis teikiamos slaugos paslaugos.

32. Siuntimą gauti šių iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų slaugytojo diabetologo paslaugų išduoda šeimos gydytojas, siuntime nurodydamas paslaugos pavadinimą. Gydytojas endokrinologas gali siųsti pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos ir diabetinės pėdos priežiūros paslaugos gauti. Siuntimas galioja vienus metus nuo pirmos slaugytojo diabetologo suteiktos paslaugos. Gydytojas endokrinologas, pacientui išdavęs siuntimą gauti slaugytojo diabetologo paslaugų, informuoja (Forma Nr. 027/a) šeimos gydytoją apie siuntimą gauti slaugytojo diabetologo paslaugų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5334 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-814

 

33. Mokama ne daugiau kaip už 5 pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugas per metus, suteiktas suaugusiesiems.

34. Mokama ne daugiau kaip už 5 tęstinės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugas per metus vaikams ir ne daugiau kaip už 2 paslaugas per metus suaugusiesiems.

35. Esant 0 laipsnių pagal Wagner klasifikaciją diabetinei pėdai mokama ne daugiau kaip už 4 gydomojo pedikiūro paslaugas per metus.

36. Esant 1–3 laipsnių pagal Wagner klasifikaciją diabetinei pėdai mokama ne daugiau kaip už 24 diabetinės pėdos priežiūros paslaugas per metus;

37. Metinė paslaugų apskaita vykdoma 12 mėnesių nuo pirmos slaugytojo diabetologo paslaugos suteikimo.

38. Už pateiktų apmokėti sąskaitų teisėtumą atsako slaugytojo diabetologo paslaugas suteikusi asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

39. Sergančiųjų CD slaugos paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinės kainos:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Apmokėjimo sąlygos

Bazinė kaina (balais)

1

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Naujai CD susirgusiems pacientams (suaugusiesiems) – ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus

9,03

2

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Vaikams – ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus;

suaugusiesiems – ne daugiau kaip 2 konsultacijos per metus

8,83

3

Gydomasis pedikiūras

Ne daugiau kaip 4 paslaugos per metus

10,74

4

Diabetinės pėdos priežiūra

Ne daugiau kaip 24 paslaugos per metus

7,62

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-997, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13868

Nr. V-793, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17323

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

Nr. V-498, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-23, i. k. 2018-06429

 

VI SKYRIUS
SLAUGYTOJO DIABETOLOGO PILDOMA DOKUMENTACIJA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

40. Slaugytojas diabetologas pildo formas „Konsultacinė pagalba sergančiajam cukriniu diabetu“ ir „Diabetinės pėdos priežiūra“ (šio Aprašo 2 ir 3 priedai) ir įrašus patvirtina savo spaudu ir parašu. Šios formos saugomos asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) ar gydymo stacionaro ligos istorijoje (forma 003/a).

41. Slaugytojas diabetologas apie kiekvieną suteiktą paslaugą informuoja šeimos gydytoją – užpildo laisvos formos pažymą, ją pasirašo, patvirtina savo spaudu ir asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) pažymi apie šios pažymos išdavimą. Pažymoje turi būti nurodyta:

41.1. ASPĮ, kurioje suteiktos slaugytojo diabetologo paslaugos, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;

41.2. pažymos išdavimo data;

41.3. paciento duomenys:

41.3.1. vardas ir pavardė;

41.3.2. gimimo data;

41.3.3. gyvenamoji vieta;

41.4. ligos diagnozė ir (ar) ligos kodas pagal TLK-10-AM;

41.5. suteikta slaugytojo diabetologo paslauga;

41.6. slaugytojo diabetologo paslaugos suteikimo data;

41.7. rekomendacijos diabetinės pėdos priežiūrai (kai reikia).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5334 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-814

 

42. Pacientui suteiktas sergančiųjų CD slaugos paslaugas į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo ir savo spaudu ir parašu patvirtina slaugytojas diabetologas. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys įvedami į informacinę duomenų bazę SVEIDRA.

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOJI NUOSTATA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

 

43. Slaugytojas diabetologas už savo veiksmus, praktikos klaidas ir profesinės etikos ar deontologijos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos

paslaugų teikimo reikalavimų aprašo

1 priedas

 

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

1. Vienam gydomajam pedikiūrui atlikti reikalingos šios priemonės:

1.1. 2 nagų šlifavimo galvutės;

1.2. padų šlifavimo galvutė;

1.3. nagų dildė (nagų kampams valyti);

1.4. skalpelio laikiklis;

1.5. skalpelis;

1.6. 10 ml dezinfekcinio tirpalo;

1.7. 5–6 servetėlės;

1.8. 2 g kremo;

1.9. replės nagams;

1.10. kaukė su plastika, dengiančia akis.

2. Diabetinės pėdos opoms perrišti reikalingos šios priemonės:

2.1. žirklės;

2.2. sterilios servetėlės (kiekis priklauso nuo žaizdos dydžio);

2.3. skalpelis;

2.4. sterilūs pincetai;

2.5. 10 ml dezinfekcinio tirpalo;

2.6. medikamentai ir tvarsčiai;

2.7. antrinis (sterilus) tvarstis;

2.8. pleistras;

2.9. vienkartinės pirštinės;

2.10. fiziologinis tirpalas.

3. Gydomojo pedikiūro atlikimas:

3.1. pėdų oda ir nagai dezinfekuojami dezinfekciniu tirpalu;

3.2. kiekvienas nagas atsargiai nukerpamas;

3.3. specialiu instrumentu išvalomi nagų kampučiai;

3.4. nagai šlifuojami, naudojant šlifavimo galvutes;

3.5. skalpeliu pašalinama suragėjusi pėdų oda;

3.6. pėdų oda šlifuojama šlifavimo galvutėmis, kol pasidaro lygi ir švelni;

3.7. pėda ištepama kremu;

3.8. įvertinama tarpupirščių oda.

4. Gydomojo pedikiūro trukmė:

4.1. apie 30 min: nukerpami ir nušlifuojami nagai, jei reikia, padas šlifuojamas aparatu, pėda įtrinama kremu;

4.2. apie 1 val.: koreguojami suragėję nagai, šalinamos nuospaudos, hiperkeratozė.

5. Įaugęs nagas (lot. onychocryptosis):

5.1. nagas dezinfekuojamas dezinfekciniu tirpalu;

5.2. įaugusi nago dalis žnyplėmis iškerpama iš minkštųjų audinių;

5.3. gausiai plaunama dezinfekciniu tirpalu;

5.4. aptveriama reikiamu tvarsčiu;

5.5. jei yra infekcija, gydantis gydytojas informuojamas apie paciento sveikatos būklę.

6. Grybelio pažeisti nagai (lot. onychomycosis):

6.1. nagai dezinfekuojami;

6.2. kiek įmanoma, žnyplėmis nukerpami sustorėję nagai;

6.3. šlifuokliais šlifuojama visa nago plokštelė, kol suplonėja iki sveiko nago storio;

6.4. jei nago plokštelė iškorėjusi, suminkštėjusi – išvaloma atitinkamu instrumentu;

6.5. dezinfekuojama;

6.6. jei reikia, sutvarstoma ir prižiūrima kaip žaizda (jei nusiima visas nagas).

7. Nuospauda (lot. clavus):

7.1. oda aplink nuospaudą ir pati nuospauda dezinfekuojama;

7.2. skalpeliu pašalinamas visas suragėjęs sluoksnis;

7.3. dezinfekuojama;

7.4. jei po nuospauda yra susidariusi opa, prižiūrima kaip opa.

8. Odos suragėjimas (lot. keratosis):

8.1. dezinfekuojama;

8.2. pašalinama skalpeliu;

8.3. šlifuojama;

8.4. įtrinama kremu.

9. Karpos (lot. verucae). Jei yra karpų, slaugytojas diabetologas rekomenduoja pacientui konsultuotis su gydytoju dermatovenerologu.

10. Diabetinės pėdos opos perrišimas (lot. ulcus):

10.1. oda aplink opą dezinfekuojama;

10.2. skalpeliu nuimamas suragėjęs sluoksnis aplink opą;

10.3. opa išvaloma skalpeliu ir pincetu arba mechaniškai braukiant steriliu tvarsčiu, suvilgytu fiziologiniu ar steriliu dezinfekciniu tirpalu;

10.4. gausiai plaunama fiziologiniu ar steriliu dezinfekciniu tirpalu;

10.5. sutvarstoma;

10.6. jei opa infekuota, slaugytojas diabetologas informuoja gydantį gydytoją apie paciento diabetinės pėdos būklę.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-337, 2011-04-08, Žin., 2011, Nr. 45-2114 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-337

 

 

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos

paslaugų teikimo reikalavimų aprašo

2 priedas

 

KONSULTACINĖ PAGALBA SERGANČIAJAM CUKRINIU DIABETU

 

Pirminis mokymas £[] Tęstinis mokymas £[]

 

Vardas, pavardė ___________________________________________  Gimimo data __/__/__

 

CD tipas ___ CD trukmė ___  Gydymas : dieta £[] tabletės £[] insulinas £[] HbA1c ____

 

Data

Temos pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciento (-ės) parašas: ___________________

 

Slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos indikacijos:

 

Pirmą kartą diagnozavus CD £[] Nepasiekiama glikemijos kontrolė £[]

Atsiradus CD komplikacijoms £[] Keičiant gydymą £[] ________________________________

Sergančiosioms CD nėštumo laikotarpiu £[]

 

Siunčia:   gydantis gydytojas £[]   slaugytojas £[]   kreipėsi pats £[]

Mokymas atliktas:  individualus £[]   grupėje £[]

Mokymo proceso aprašas: ............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Mokymo įvertinimas

 

Data:

Paciento gebėjimai

Rezultatai/Pastabos

 

Nustatyti gliukozės kiekį kraujyje

 

 

Taisyklingai susileisti insuliną

 

 

Atpažinti hipoglikemiją, hiperglikemiją, ketonuriją ir imtis reikiamų priemonių joms pašalinti

 

 

Atpažinti ir mokėti apskaičiuoti angliavandenių kiekį maiste

 

 

Prižiūrėti kojas

 

 

Mokymas baigtas £[]                  Rekomenduojamas  tęstinis mokymas £[] po ___ metų ___ mėn.

 

Slaugytojo (-os) diabetologo (-ės) vardas, pavardė, parašas _______________

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-337, 2011-04-08, Žin., 2011, Nr. 45-2114 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-337

 

 

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos

paslaugų teikimo reikalavimų aprašo

3 priedas

 

DIABETINĖS PĖDOS PRIEŽIŪRA

 

Pavardė, vardas _______________________________  Gimimo data ________ tel. ________

 

CD tipas : 1£[]  2  £[]    Alergija ______   Nagai:  sveiki  £[] pažeisti £[] įaugantys £[]

 

Jautrumo sutrikimas (neuropatija): 

diagnozuotas £[] ne £[] 

Deformacija: 

nėra £[] yra £[] _____

Kraujotakos sutrikimas (išemija): 

diagnozuotas £[] ne £[]  

Amputacija:

nėra £[] yra £[] ______

 

Avalynė:  tinkama £[] netinkama £[]  speciali £[]

 

Opos įvertinimas:

Ilgis   _________ mm

Plotis _________ mm

Gylis  _________ mm

Infekuota £[] ne £[]

Hiperkeratozė aplink opą:  yra £[] nėra £[]

Lokalizacija: ____________ (pažymėti paveikslėlyje)

Opos priežastis: _______________________

Bakteriologinis pasėlis:

neatliktas £[] atliktas £[]

(pav.)

_____________________

** TIC pastaba. Pav. žr.

Žin., 2011, Nr. 45-2114, 26 psl. **

 

Diabetinė pėda pagal Wagner klasifikaciją:

0 laipsnis £[] 1 laipsnis £[] 2 laipsnis £[] 3 laipsnis £[] 4 laipsnis £[] 5 laipsnis £[]

 

Slaugos paslaugų aprašas

 

Data

Diabetinės pėdos (-ų) problema

Atlikta slaugos paslauga (procedūra)

Slaugytojo diabetologo vardas, pavardė, spaudas, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-337, 2011-04-08, Žin., 2011, Nr. 45-2114 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-337

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-337, 2011-04-08, Žin., 2011, Nr. 45-2114 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-337

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 "Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-814, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5334 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-814

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 "Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-997, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13868

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 "Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-793, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17323

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-726, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10209

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-498, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-23, i. k. 2018-06429

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo