Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 121-4608, i. k. 1081100NUTA00001031

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. 707, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14215

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BAZINIO BAUSMIŲ IR NUOBAUDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 14 d. Nr. 1031

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti bazinį bausmių ir nuobaudų dydį – 50 eurų.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                   PETRAS BAGUŠKA

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 897, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12127

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 707, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo