Suvestinė redakcija nuo 2020-07-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 120-4578, i. k. 108110MISAK00B1-514

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-14:

Nr. B1-510, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15626

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNO VAKCINACIJOS PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 30 d. Nr. B1-514

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Pasiutligės kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 „Dėl Pasiutligės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“:

1. Tvirtinu pridedamą Gyvūno vakcinacijos pažymėjimo formą.

2. Nurodau gyvūnus vakcinuojantiems veterinarijos gydytojams, suvakcinavus gyvūną:

2.1. išduoti gyvūno laikytojui šio įsakymo 1 punktu patvirtintos formos Gyvūno vakcinacijos pažymėjimą, jei vakcinuojamiems gyvūnams nėra išduotas jų tapatybės nustatymo dokumentas (pvz. Gyvūno augintinio pasas, Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentas);

2.2. padaryti žymą apie atliktą vakcinaciją Gyvūno vakcinacijos pažymėjime ar gyvūno tapatybės nustatymo dokumente ir Gydomų gyvūnų registracijos žurnale, kurio forma nustatyta Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“, 1 priede.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. B1-514

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-20 redakcija)

 

GYVŪNO VAKCINACIJOS PAŽYMĖJIMAS

 

 

Duomenys apie gyvūno

laikytoją ________________________________________________

(vardas, pavardė)

Adresas_________________________________________________

(gatvė, kaimas, seniūnija, miestas, rajonas)

________________________________________________________

 

Duomenys apie gyvūną_____________________________________

 

Rūšis____________________________________________________

 

Veislė___________________________________________________

 

Vardas, spalva____________________________________________

 

Amžius__________________________________________________

 

Identifikavimo Nr. ________________________________________

 

Pažymėjimą išdavusio (-ios) veterinarijos gydytojo / įmonės:

________________________________________________________

(veterinarijos gydytojo parašas, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kontaktiniai duomenys)

Žymos apie atliktą vakcinaciją

 

Eil. Nr.

Vakcinos pavadinimas

Vakcinacijos data

Vakcinacijos galiojimo data

Veterinarijos gydytojo parašas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-20, 2009-01-21, Žin., 2009, Nr. 11-445 (2009-01-29), i. k. 109110MISAK000B1-20

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B1-514 „Dėl Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-510, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15626

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B1-514 „Dėl Gyvūno vakcinacijos pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo