Suvestinė redakcija nuo 2014-10-24 iki 2017-01-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 109-4175, i. k. 1082250ISAK000V-884

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 54:2008 „MAISTO PRODUKTAI. DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS TERŠALŲ IR PESTICIDŲ LIKUČIŲ KONCENTRACIJOS“ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-884

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574; 2003, Nr. 92-4139) 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais bei atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB(OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 839/2008 (OL 2008 L 234, p. 1):

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1487).

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. V-256 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2562).

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. V-638 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 139-5077).

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. V-170 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 37-1210).

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 124-4428).

2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 14-497).

2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-229 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 40-1445).

2.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. V-450 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 66-2447).

2.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.111-4254).

2.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-990 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.134-5097).

2.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-29 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 12-506).

2.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. V-356 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 54-2101).

2.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. V-691 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 92-3706).

2.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. V-933 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 125-5121).

2.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. V-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 139-5715).

2.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. V-1075 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 1-28).

2.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. V-252 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 43-1607).

2.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. V-514 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-252 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 65-2476).

3. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

4. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu
Nr. V-884

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN54:2008
„MAISTO PRODUKTAI. DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS TERŠALŲ IR PESTICIDŲ LIKUČIŲ KONCENTRACIJOS“

 

Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:

1976 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl eruko rūgšties aliejuose ir riebaluose, skirtų vartoti žmogui, bei maisto produktuose, į kuriuos įdėta aliejaus ar riebalų, nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 11 tomas, p. 118);

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (OL 2006 L 339, p. 16);

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/21/EB(OL 2006 L 401, p. 1).

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos pateiktos 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 696/2014 (OL 2014 L 184, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1071, 2014-10-17, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14625

 

2. Didžiausios leidžiamos pesticidų likučių koncentracijos pateiktos 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 991/2014 (OL 2014 L 279, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1071, 2014-10-17, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14625

 

3. Eruko rūgšties didžiausios leidžiamos koncentracijos yra taikomos aliejams, riebalams ir jų mišiniams, taip pat ir sudėtiniams maisto produktams, į kuriuos pridėta aliejų, riebalų ar jų mišinių. Didžiausia leidžiama eruko rūgšties koncentracija minėtuose produktuose neturi būti didesnė negu 5 proc. bendro riebalų rūgščių kiekio.

4. Jeigu gavus naują arba pakartotinai įvertinus turimą informaciją, yra pagrindo įtarti, kad didžiausi leidžiami eruko rūgšties kiekiai kelia pavojų žmonių sveikatai, nors ir atitinka šios higienos normos reikalavimus, gali būti taikomos rinkos ribojimo priemonės. Tokiu atveju teisės aktų nustatyta tvarka reikia nedelsiant pranešti kitoms Europos sąjungos valstybėms narėms ir Komisijai apie rinkos ribojimo priemones ir nurodyti savo sprendimo motyvus.

 

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

 

5. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005.

 

III. DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS PESTICIDŲ LIKUČIŲ KONCENTRACIJOS SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTUOSE

 

6. Pradiniuose mišiniuose kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste atskirų pesticidų likučių koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,01 mg/kg, išskyrus tuos pesticidus, kuriems yra nustatytos didžiausios leidžiamos koncentracijos, nurodytos šios higienos normos 1 lentelėje. Nurodytos koncentracijos taikomos tiesiogiai vartojamiems produktams arba paruošiamiems pagal gamintojo nurodymus. Pesticidų koncentracijai nustatyti taikomi įteisinti tyrimo metodai.

1 lentelė. Specialioji didžiausia leidžiama pesticidų likučių arba jų metabolitų koncentracija pradiniuose mišiniuose kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste

 

Pesticido pavadinimas

DLK
(mg/kg)

Direktyva, kurioje nustatyta DLK

 

 

 

1

2

3

1. Kadusafosas

0,006

2006/125/EB, 2006/141/EB

2. Demeton-s-metilas, demeton-s-metilo sulfonas ir oksidemeton-metilas (kiekvienas atskirai arba jų suma, išreikšta kaip demeton-s-metilas)

0,006

2006/125/EB, 2006/141/EB

3. Etoprofosas

0,008

2006/125/EB, 2006/141/EB

4. Fipronilas (fipronilo ir fipronildesulfinilo suma, išreikšta kaip fipronilas)

0,004

2006/125/EB, 2006/141/EB

5. Propinebas/propilentiokarbamidas (propinebo ir propilentiokarbamido suma)

0,006

2006/125/EB, 2006/141/EB

 

7. Draudžiama žemės ūkio produktų, skirtų pradiniams mišiniams kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniams, perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir kūdikių bei mažų vaikų maistui, gamyboje naudoti šiuos pesticidus:

7.1. disulfotoną (disulfotono, disulfotono sulfoksido ir disulfotono sulfono suma, išreikšta kaip disulfotonas);

7.2. fensulfotioną (fensulfotiono, jo oksiduotojo analogo ir jų sulfonų suma, išreikšta kaip fensulfotionas);

7.3. fentiną, išreikštą kaip trifeniltino katijoną;

7.4. haloksifopą (haloksifopo, jo druskų ir esterių, įskaitant jų junginius, suma, išreikšta kaip haloksifopas);

7.5. heptachlorą ir trans-heptachloro epoksidą, išreikštus kaip heptachloras;

7.6. heksachlorbenzeną;

7.7. nitrofeną;

7.8. ometoatą;

7.9. terbufosą (terbufoso, jo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip terbufosas);

7.10. aldriną ir dieldriną, išreikštus kaip dieldrinas;

7.11. endriną.

8. Jei šios higienos normos 7 punkte išvardytų pesticidų likučių koncentracija neviršija 0,003 mg/kg, laikoma, kad jie nebuvo naudojami. Nurodytos koncentracijos taikomos tiesiogiai vartojamiems produktams arba paruošiamiems pagal gamintojo nurodymus. Šios higienos normos 7.1–7.9 papunkčiuose išvardytų pesticidų likučių koncentracija yra tyrimo metodų nustatymo riba ir turi būti peržiūrima atsižvelgiant į technikos pažangą. Pesticidų, išvardytų šios higienos normos 7.10 ir 7.11 papunkčiuose, likučių koncentracija peržiūrima atsižvelgiant į aplinkos užterštumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1071, 2014-10-17, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14625

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1071, 2014-10-17, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14625

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“