Suvestinė redakcija nuo 2017-12-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 106-4060, i. k. 1082310ISAK001V-328

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1V-328

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir įgyvendindamas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL 2006 L 403, p. 18):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-800, 2012-11-09, Žin., 2012, Nr. 132-6732 (2012-11-15), i. k. 1122310ISAK001V-800

Nr. 1V-819, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19096

 

1. Tvirtinu Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5674);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1V-419 „Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 115-5229);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 1V-195 „Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2916);

2.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 1V-45 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2006, Nr. 14-501);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. 1V-150 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 588 „Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1837).

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                              REGIMANTAS ČIUPAILA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras

Algirdas Butkevičius

2008 m. rugsėjo 3 d.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-819

redakcija)

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ

IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta vairuotojo pažymėjimų išdavimo, jų skelbimo negaliojančiais, naikinimo, saugojimo ir grąžinimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Asmens dokumentas – Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas, laikinas pasas, laikinasis pažymėjimas, užsienio valstybės piliečio pasas, jį atitinkantis kelionės dokumentas ar kitas užsienio valstybės institucijos išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje).

2.2. Įgaliotasis darbuotojas – valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) darbuotojas, įgaliotas atlikti veiksmus, susijusius su vairuotojo pažymėjimų išdavimu ar grąžinimu.

2.3. Pareiškėjas – asmuo, kuris kreipiasi dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

2.4. Nuolatinė gyvenamoji vieta – pareiškėjo gyvenamoji vieta, kurioje jis paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jeigu jis darbo ryšių neturi, tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja pareiškėją su vieta, kurioje jis gyvena; pareiškėjo, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, pakaitomis gyvena, gyvenamoji vieta laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei pareiškėjas čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai pareiškėjas užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį); mokyklos ar universiteto lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

2.5. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas – VĮ „Regitra“ veiksmai, kurių rezultatas yra vairuotojo pažymėjimo išrašymas ir įteikimas pareiškėjui.

2.6. Vairuotojo pažymėjimo keitimas – vairuotojo pažymėjimo išdavimo atvejai, kai naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas vietoj anksčiau turėto.

2.7. Vairuotojo pažymėjimo grąžinimas – VĮ „Regitra“ veiksmai, kurių rezultatas yra vairuotojo pažymėjimų įteikimas vairuotojams Taisyklių VI skyriuje numatytais atvejais ir tvarka.

2.8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas.

3. Vairuotojo pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ne jaunesniems, nei nustatyta Įstatymo 23 straipsnyje, pareiškėjams, kurių sveikatos būklė yra tinkama vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę, mokantiems Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, išmanantiems kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, mokantiems vairuoti ir nustatyta tvarka išlaikiusiems vairavimo egzaminą.

4. Vairuotojo pažymėjimai išduodami 10 metų. Išduodant vairuotojo pažymėjimus vairuoti C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ir (arba) D1E kategorijų transporto priemones, nurodoma, kad teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones galioja 5 metus nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos. Pradedantiesiems vairuotojams vairuotojo pažymėjimas išduodamas 2 metams.

5. Asmuo gali turėti tik vieną galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

6. Vairuotojo pažymėjimai išduodami VĮ „Regitra“ padaliniuose, kurių sąrašą nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius. Pareiškėjo pageidavimu nurodytu adresu Lietuvos Respublikoje vairuotojo pažymėjimą gali pristatyti pasiuntinių paslaugų teikėjas (toliau – Pasiuntiniai).

 

II SKYRIUS

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

7. Naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas, kai:

7.1. baigiasi arba jau pasibaigė ankstesnio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas;

7.2. ankstesnis vairuotojo pažymėjimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas ir pan.);

7.3. vairuotojo pažymėjimas susidėvėjęs ar buvo sugadintas;

7.4. pasikeitė vairuotojo pažymėjime įrašomi duomenys;

7.5. pasikeitė vairuotojo sveikatos būklė;

7.6. pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą vairuoti kitos (-ų) kategorijos (-ų) motorines transporto priemones arba siekia įgyti teisę vairuoti motorines transporto priemones pirmą kartą;

7.7. pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą vietoj išduoto kitoje valstybėje;

7.8. pareiškėjas pageidauja gauti vairuotojo pažymėjimą vietoj sunaikinto.

8. Pareiškėjas dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo į VĮ „Regitra“ padalinį kreipiasi asmeniškai, nepriklausomai nuo savo nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, pateikdamas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą (toliau – Prašymas). Prašymą pareiškėjo vardu užpildo įgaliotasis darbuotojas. Užpildytą Prašymą savo parašu patvirtina pareiškėjas.

Pareiškėjai, kurių asmens tapatybė gali būti nustatyta elektroninėje erdvėje ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre (toliau – Vairuotojų registras), Prašymą gali pateikti elektroniniu būdu VĮ „Regitra“ interneto svetainės skiltyje „Vairuotojų portalas“ (toliau – Portalas).

9. Pateikdamas Prašymą, pareiškėjas patvirtina, kad:

9.1. neturi užsienio valstybėje išduoto galiojančio vairuotojo pažymėjimo;

9.2. jo Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas nesulaikytas užsienio valstybių kompetentingų institucijų;

9.3. Lietuvos Respublika yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta pagal vieną iš nurodytų priežasčių:

9.3.1. gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo arba tik dėl asmeninių ryšių ir nebuvo išvykęs gyventi į užsienį;

9.3.2. studijavo ar lankė mokyklą užsienyje arba dabar studijuoja ar lanko mokyklą užsienyje;

9.3.3. studijuoja ar lanko mokyklą Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius;

9.3.4. buvo išvykęs atlikti arba dabar atlieka apibrėžtos trukmės užduotį užsienyje;

9.3.5. dirbo arba dabar dirba užsienyje, bet nuolat sugrįždavo arba sugrįžta į Lietuvos Respubliką dėl asmeninių ryšių;

9.3.6. gyveno užsienyje arba buvo išvykęs gyventi į užsienį, bet dėl asmeninių ir (ar) darbo ryšių atvyko arba grįžo nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką;

9.4. yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsnį už melagingos informacijos pateikimą, siekiant įgyti dokumentą, apie galimą teisės vairuoti atėmimą pagal Įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir neteisėtai gauto vairuotojo pažymėjimo paskelbimą negaliojančiu.

10. Pateikdamas Prašymą įgaliotajam darbuotojui, pareiškėjas, išskyrus atvejus, kai Prašymas pateikiamas Portale, pateikia ir šiuos dokumentus:

10.1. galiojantį asmens dokumentą;

10.2. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad jo sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (‑ų) motorines transporto priemones (toliau – medicininė pažyma), jei Taisyklių 17.5 papunktyje nurodytu atveju nustatoma, kad Vairuotojų registre nėra duomenų apie galiojančią medicininę pažymą. Medicininė pažyma išduodama Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;

10.3. vairuotojo pažymėjimą (jei anksčiau buvo išduotas, neprarastas ar nesunaikintas);

10.4. jei pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta nebuvo ar nėra deklaruota Lietuvos Respublikoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais – dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinamas gyvenimo Lietuvos Respublikoje bent 185 dienas per kiekvienus kalendorinius metus arba studijavimo ar mokyklos lankymo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje, arba apibrėžtos trukmės užduoties atlikimo užsienyje, arba darbo užsienyje ir nuolatinio grįžimo į Lietuvos Respubliką dėl asmeninių ryšių, arba atvykimo arba grįžimo nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką dėl asmeninių ir (ar) darbo ryšių faktas.

11. Taisyklių 7.2, 7.3 ir 7.8 papunkčiuose nurodytais atvejais pareiškėjo pageidavimu išduodamas naujas vairuotojo pažymėjimas, jame įrašant Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-186 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“, priede (toliau – Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priedas) nurodytą kodą (71) ir duomenis, kurie buvo nurodyti prarastame, sunaikintame ar susidėvėjusiame vairuotojo pažymėjime, išskyrus vairuotojo pažymėjimo numerį. Šiuo atveju (ir kai Prašymas nepateikiamas Portale) pareiškėjas pateikia tik Taisyklių 10.1 papunktyje nurodytą dokumentą. 

12. Portale pateikiamas Prašymas formuojamas pagal VĮ „Regitra“ turimą informaciją.

13. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas.

14. Taisyklių 7.2 papunktyje numatytu atveju vairuotojo pažymėjimas išduodamas tik pareiškėjui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje; kitais Taisyklių 7 punkte nurodytais atvejais tik pareiškėjams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje arba jie čia studijuoja ar lanko mokyklą ne trumpiau kaip 6 mėnesius, o Taisyklių 7.6 papunktyje nurodytu atveju – ir nustatyta tvarka išlaikiusiems vairavimo egzaminą.

15. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti vairuotojo pažymėjimą, kuriame nurodytas Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (95) bei kvalifikacijos vežti keleivius ar krovinius galiojimo data, privalo būti baigęs mokymą pagal C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16. Pareiškėjo veido atvaizdas (kai pareiškėjas nepateikia nuotraukos) ir parašo pavyzdys parengiami VĮ „Regitra“ padalinyje.

Jei pareiškėjas sutinka, jo veido atvaizdas ir parašas gali būti gaunami iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras).

Pareiškėjo pateikta nuotrauka turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.

Vairuotojo pažymėjimui gali būti naudojamas ne seniau kaip prieš 5 metus į Vairuotojų registrą ar Gyventojų registrą įrašytas pareiškėjo veido atvaizdas.

17. Pareiškėjui VĮ „Regitra“ padalinyje pateikus Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus Taisyklių 10.2 papunktyje nurodytą dokumentą, įgaliotasis darbuotojas užpildo Prašymą ir patikrina:

17.1. pareiškėjo asmens tapatybę;

17.2. pareiškėjo asmens duomenis, tvarkomus Gyventojų registre;

17.3. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre – ar pareiškėjas nėra ieškomas;

17.4. Administracinių nusižengimų registre:

17.4.1. ar pareiškėjui nėra atimta teisė vairuoti transporto priemones ir ar kompetentingos institucijos nėra priėmusios sprendimo paimti vairuotojo pažymėjimą;

17.4.2. ar pareiškėjas nėra padaręs pažeidimo, už kurį Įstatyme numatyta, kad įgyti teisę vairuoti transporto priemones leidžiama ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos;

17.4.3. ar pareiškėjas (pradedantysis vairuotojas) nėra pažeidęs Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KET) reikalavimo (-ų), už kurį (-iuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlęs eismo įvykio, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta eismo dalyvio sveikata pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 423 straipsnį;

17.4.4. ar pareiškėjas neturi nesumokėtų jam paskirtų baudų už padarytus KET pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 436, 450, 451, 452, 453, 454, 455 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir 463 straipsnyje (kai nustatytas terminas jas sumokėti pasibaigęs).

17.5. Vairuotojų registre – ar pareiškėjui buvo suteikta teisė vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, ar yra duomenys apie galiojančią medicininę pažymą. Jei nustatoma, kad duomenų apie galiojančią medicininę pažymą nėra, įgaliotasis darbuotojas paprašo pareiškėjo pateikti šį dokumentą.

17.6. VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo informacinėje sistemoje:

17.6.1. ar pareiškėjas išlaikė vairavimo egzaminą;

17.6.2. ar yra duomenų apie:

17.6.2.1. pareiškėjo įgytą pradinę profesinę kvalifikaciją, jei Taisyklių 7.6 papunktyje nurodytais atvejais pareiškėjas yra sulaukęs Įstatymo 23 straipsnyje nustatyto amžiaus, kai būtina įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją;

17.6.2.2. pareiškėjo įgytą pradinę profesinę kvalifikaciją arba baigtą periodinį profesinį mokymą (Taisyklių 15 punkte numatytais atvejais);

17.6.3. ar yra duomenų apie pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo baigimą (Taisyklių 47 punkte numatytais atvejais).

17.7. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre:

17.7.1. ar pareiškėjui nėra uždrausta naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais pagrindais ir ar nėra paimtas vairuotojo pažymėjimas taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytą kardomąją priemonę;

17.7.2. ar pareiškėjas neturi nesumokėtų jam paskirtų baudų už nusikalstamas veikas transporto eismo saugumui, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnyje (kai nustatytas terminas jas sumokėti pasibaigęs);

17.7.3. ar pareiškėjas (pradedantysis vairuotojas) nėra sukėlęs eismo įvykio, dėl kurio buvo nesunkiai arba sunkiai sutrikdyta eismo dalyvio sveikata pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnį.

18. Pareiškėjui pateikiant Prašymą Portale, patikrinimai, nurodyti Taisyklių 17 punkte, atliekami automatiškai.

19. Jei, atlikus Taisyklių 17.3 papunktyje nurodytą patikrinimą, nustatoma, kad pareiškėjas yra ieškomas, įgaliotasis darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja policijos komisariatą pagal VĮ „Regitra“ padalinio buvimo vietą, o vairuotojo pažymėjimo išdavimo procedūra vykdoma toliau.

Jei pareiškėjas pateikia Prašymą Portale ir atlikus 17.3 papunktyje nurodytą patikrinimą nustatoma, kad jis yra ieškomas, apie tai į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nurodytą elektroninio pašto dėžutę nedelsiant išsiunčiamas automatinis pranešimas, nurodant, kada, kas, iš kur pateikė Prašymą, o vairuotojo pažymėjimo išdavimo procedūra vykdoma toliau.

20. Jei vairuotojo pažymėjimas, kiti pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių, apie tai informuojamas policijos komisariatas pagal VĮ „Regitra“ padalinio buvimo vietą. Šiuo atveju sprendimas išduoti vairuotojo pažymėjimą gali būti priimtas tik teisėsaugos institucijoms atlikus patikrinimą.

21. Išduoti vairuotojo pažymėjimą vietoj prarasto (pamesto, pavogto ar pan.) Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo, apie kurio išdavimą pareiškėjui duomenų nėra Vairuotojų registre ir pareiškėjas nepateikia išdavimą patvirtinančio dokumento, galima tik pagal informaciją, kuri buvo gauta iš ankstesnį vairuotojo pažymėjimą išdavusios institucijos ir kuria patvirtinami vairuotojo pažymėjimo išdavimo duomenys.

22. Už vairuotojo pažymėjimo išdavimą pareiškėjas sumoka kainą, nustatytą Vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugų kainoraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.

23. Jeigu nustatoma, kad Gyventojų registre nėra pareiškėjo asmens duomenų, negalioja jo pateiktas asmens dokumentas, pareiškėjas pateikia ne visus Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, įgaliotasis darbuotojas pateiktus dokumentus grąžina, žodžiu paaiškina dokumentų grąžinimo priežastis ir suteikia reikiamą informaciją. Teikiant Prašymą Portale, apie trūkstamus duomenis ir (arba) dokumentus pareiškėjas informuojamas Portalo informacinėje sistemoje.

Kai pareiškėjas pateikia visus reikalingus dokumentus vairuotojo pažymėjimui gauti, yra visi būtini duomenys, pareiškėjas atitinka Taisyklių 17.4.2, 17.4.4, 17.6.3 ir 17.7.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir jam nėra taikomos Taisyklių 17.4.1 ir 17.7.1 papunkčiuose nurodytos priemonės, įgaliotasis darbuotojas pateiktus dokumentus, išskyrus Lietuvos Respublikoje išduotą asmens dokumentą ir VĮ „Regitra“ išduotą vairuotojo pažymėjimą, nuskenuoja ir įkelia į VĮ „Regitra“ elektroninių dokumentų archyvą, Prašyme nurodo vairuotojui taikomų apribojimų ir (arba) papildomos informacijos kodus, VĮ „Regitra“ padalinį, kuriame pareiškėjas pageidauja atsiimti vairuotojo pažymėjimą, arba informaciją, kurios reikia vairuotojo pažymėjimui pristatyti per Pasiuntinius, išspausdina Prašymą ir pateikia pareiškėjui pasirašyti. Tada grąžina pareiškėjui pateiktus dokumentus, išskyrus vairuotojo pažymėjimą, kurio galiojimo terminas pasibaigęs, priima sprendimą išduoti vairuotojo pažymėjimą, tai patvirtindamas parašu ir vardiniu antspaudu Prašyme, ir žodžiu nurodo vairuotojo pažymėjimo preliminarią atsiėmimo datą. Išduodant naują vairuotojo pažymėjimą ankstesnis turėtas vairuotojo pažymėjimas, jei iš jo į Vairuotojų registrą nebuvo įrašomi vairuotojo pažymėjimo duomenys, pareiškėjo pageidavimu gali būti jam grąžintas, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka jį pažymėjus kaip negaliojantį.

Jei pareiškėjas nepateikia visų reikalingų dokumentų vairuotojo pažymėjimui gauti, nėra visų būtinų duomenų, pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.4.2, 17.4.4, 17.6.3 ir 17.7.2 papunkčiuose nurodytų sąlygų ar jam yra taikomos Taisyklių 17.4.1 ir 17.7.1 papunkčiuose nurodytos priemonės, taip pat Taisyklių 39 punkte nurodytais atvejais įgaliotasis darbuotojas išspausdina Prašymą ir pateikia pareiškėjui pasirašyti, priima sprendimą neišduoti vairuotojo pažymėjimo, įteikia šį sprendimą pareiškėjui arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo priėmimo išsiunčia sprendimą pareiškėjui paštu arba el. paštu. Pateikus Prašymą Portale, apie atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą priežastį pareiškėjas informuojamas Portalo informacinėje sistemoje.

24. Jei pareiškėjui išduodamas vairuotojo pažymėjimas vairuoti:

24.1. A2 kategorijos transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones;

24.2. A kategorijos transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir A1, A2 kategorijos transporto priemones;

24.3. B, C arba D kategorijų transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti atitinkamai ir B1, C1, arba D1 kategorijų transporto priemones;

24.4. C1E, CE, D1E ir (arba) DE kategorijų transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones, jei turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

24.5. CE, DE kategorijų transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti atitinkamai ir C1E, D1E kategorijų transporto priemones;

24.6. CE kategorijos transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones, jei turi teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones;

24.7. bet kurios kategorijos motorines transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas turi teisę vairuoti ir AM kategorijos transporto priemones;

24.8. tos kategorijos transporto priemones, kurią įgyjant praktinio vairavimo egzaminas buvo išlaikytas transporto priemone su automatine pavarų dėže, vairuotojo pažymėjime prie šios kategorijos (išskyrus AM) įrašomas Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (78). Šis kodas nerašomas, jei pareiškėjas išlaiko praktinio vairavimo egzaminą kitos, pagal vairavimo ypatumus sudėtingesnės, kategorijos transporto priemone su rankine pavarų dėže. Pagal sudėtingumą transporto priemonių kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1 / D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E / D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE;

24.9. B1, B kategorijų transporto priemones, kai teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones įgyta iki 2013 m. sausio 18 d. imtinai, o teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones iki šios datos nebuvo įgyta, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti ir A kategorijos triračius motociklus, t. y. įrašoma A kategorija ir Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (79.03);

24.10. A1 kategorijos transporto priemones, kai teisė vairuoti šios kategorijos transporto priemones įgyta iki 2013 m. sausio 18 d. imtinai, tačiau vairuotojo pažymėjime nenurodoma, jog pareiškėjas gali vairuoti A2 kategorijos transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas gali vairuoti A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir masės santykis viršija 0,1 kW/kg, t. y. įrašomas Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (79.05); 

24.11. BE kategorijos transporto priemones, kai teisė vairuoti šios kategorijos transporto priemones įgyta iki 2013 m. sausio 18 d. imtinai, tačiau vairuotojo pažymėjime nenurodoma, jog pareiškėjas gali vairuoti C1E ir (arba) D1E kategorijos (-ų) transporto priemones, vairuotojo pažymėjime nurodoma, jog pareiškėjas gali vairuoti BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos leidžiama maksimali masė viršija 3 500 kg, t. y. įrašomas Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (79.06); 

24.12. A kategorijos transporto priemones, kai teisę vairuoti šios kategorijos transporto priemones po 2013 m. sausio 18 d. įgijo jaunesnis kaip 21 metų asmuo, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas, iki jam sukaks 21 metai, gali vairuoti tik A kategorijos dviračius motociklus, t. y. įrašomas Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (81); 

24.13. B kategorijos transporto priemones, sujungtas su priekaba, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, jeigu junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 4 250 kg, kai jis išlaikė atitinkamą praktinio vairavimo egzaminą, vairuotojo pažymėjime įrašomas Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (96); 

24.14. A kategorijos motociklus, kurių galia ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir masės santykis neviršija 0,16 kW/kg, kai teisė vairuoti šias transporto priemones įgyta iki 2011 m. sausio 18 d. imtinai, vairuotojo pažymėjime nurodoma, kad pareiškėjas nuo datos, kai buvo įgijęs 2 metų nurodytų motociklų vairavimo stažą, gali vairuoti A kategorijos transporto priemones, o jei teisė įgyta laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 19 d. iki 2013 m. sausio 18 d. imtinai – A2 kategorijos transporto priemones. 

25. Vairuotojo pažymėjimas turi būti išduotas:

25.1. per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo VĮ „Regitra“ dienos, išskyrus Taisyklių 21, 31, 36, 37 ir 42 punktuose nurodytus atvejus, kai būtina išsiųsti paklausimus kitoms institucijoms;

25.2. Taisyklių 21, 31, 36, 37 ir 42 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti vairuotojo pažymėjimą priėmimo dienos.

26. Vairuotojo pažymėjimas pareiškėjo pageidavimu gali būti išduodamas skubos tvarka per 1 arba 3 darbo dienas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

27. Jei vairuotojo pažymėjime įrašyta informacija yra klaidinga dėl VĮ „Regitra“ kaltės, vietoj jo kitas vairuotojo pažymėjimas išduodamas nemokamai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išrašyto vairuotojo pažymėjimo netikslumų nustatymo dienos, pareiškėjui pateikus Prašymą ir dokumentus, kuriuose nurodyti teisingi duomenys, patvirtinantys šiuos netikslumus.

28. Pareiškėjas, atsiimdamas vairuotojo pažymėjimą, pateikia įgaliotajam darbuotojui ar Pasiuntiniui asmens dokumentą, o vairuotojo pažymėjimo keitimo atveju – ir ankstesnį vairuotojo pažymėjimą (jeigu jis nėra prarastas). Jei pareiškėjas pageidauja pasilikti keičiamą vairuotojo pažymėjimą, jis gali būti grąžintas VĮ „Regitra“ padalinyje, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka jį pažymėjus kaip negaliojantį.

Vairuotojo pažymėjimą gali atsiimti pareiškėjo įgaliotas asmuo arba advokatas įgaliotajam darbuotojui atitinkamai pateikdamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą arba atstovavimo sutartį, kuriuose nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti, ir savo asmens dokumentą, o vairuotojo pažymėjimo keitimo atveju – ir pareiškėjo vairuotojo pažymėjimą (jeigu jis nėra prarastas). Jei pareiškėjas pageidauja pasilikti keičiamą vairuotojo pažymėjimą, jis gali būti grąžintas VĮ „Regitra“ padalinyje, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka jį pažymėjus kaip negaliojantį.

Vairuotojo pažymėjimą atsiimti gali ir pareiškėjo nurodytas asmuo, kurio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą) pareiškėjas nurodė Portale ar pateikdamas Prašymą VĮ „Regitra“ padalinyje, įgaliotajam darbuotojui arba Pasiuntiniui pateikęs savo asmens dokumentą, o vairuotojo pažymėjimo keitimo atveju – ir pareiškėjo vairuotojo pažymėjimą (jeigu jis nėra prarastas). Jei pareiškėjas pageidauja pasilikti keičiamą vairuotojo pažymėjimą, jis gali būti grąžintas VĮ „Regitra“ padalinyje, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka jį pažymėjus kaip negaliojantį. Pasiuntinys paimtą keičiamą vairuotojo pažymėjimą perduoda VĮ „Regitra“. Jei pareiškėjas keičiamą vairuotojo pažymėjimą prarado po to, kai pateikė Prašymą VĮ „Regitra“ išduoti naują vairuotojo pažymėjimą, naują vairuotojo pažymėjimą Pasiuntinys grąžina VĮ „Regitra“, kuris yra saugomas VĮ „Regitra“ padalinyje pagal asmens gyvenamąją vietą. VĮ „Regitra“ padalinyje saugomas Pasiuntinio neįteiktas vairuotojo pažymėjimas įteikiamas pareiškėjui, jo advokatui ar pareiškėjo nurodytam ar įgaliotam asmeniui šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka.

29. Prieš įteikdamas pareiškėjui, jam atstovaujančiam advokatui, pareiškėjo įgaliotam ar nurodytam asmeniui naują vairuotojo pažymėjimą, įgaliotasis darbuotojas atlieka Taisyklių 17.1, 17.4, 17.6.3 ir 17.7 papunkčiuose nurodytus patikrinimus. Jei pareiškėjas atitinka Taisyklių 17.4.2, 17.4.4, 17.6.3 ir 17.7.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir jam nėra taikomos Taisyklių 17.4.1 ir 17.7.1 papunkčiuose nurodytos priemonės, įgaliotasis darbuotojas išspausdina VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos pažymą apie vairuotojo pažymėjimo įteikimą ir pateikia pareiškėjui (jam atstovaujančiam advokatui arba pareiškėjo įgaliotam ar nurodytam asmeniui) pasirašyti. Tada grąžina pareiškėjui (jam atstovaujančiam advokatui arba pareiškėjo įgaliotam ar nurodytam asmeniui) pateiktus dokumentus, išskyrus vairuotojo pažymėjimą, kuris keičiamas nauju (jeigu pareiškėjas Taisyklių 28 punkte nurodytais atvejais nepageidavo jo pasilikti), priima sprendimą įteikti vairuotojo pažymėjimą, įrašo įteikimo duomenis į Vairuotojų registrą ir tai patvirtina parašu ir vardiniu antspaudu pažymoje apie vairuotojo pažymėjimo įteikimą.

Jei pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.4.2, 17.4.4, 17.6.3 ir 17.7.2 papunkčiuose nurodytų sąlygų ar jam taikomos Taisyklių 17.4.1 ir 17.7.1 papunkčiuose nurodytos priemonės, taip pat Taisyklių 39 punkte nurodytu atveju, įgaliotasis darbuotojas priima sprendimą neįteikti vairuotojo pažymėjimo ir įteikia šį sprendimą pareiškėjui arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia šį sprendimą pareiškėjui paštu arba el. paštu.

30. Vairuotojo pažymėjimas skelbiamas galiojančiu automatiškai, Vairuotojų registre pažymint vairuotojo pažymėjimo būklę, įvardytą Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-121 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Nuostatai) jį pristačius į VĮ „Regitra“ padalinį arba perdavus Pasiuntiniui, jei pareiškėjas pristatymo ar perdavimo metu neturi galiojančio vairuotojo pažymėjimo.

Vairuotojo pažymėjimas, nepaskelbtas galiojančiu, nes pareiškėjas turi galiojantį ankstesnį vairuotojo pažymėjimą, skelbiamas galiojančiu, jį įteikus pareiškėjui, jam atstovaujančiam advokatui, pareiškėjo įgaliotam ar nurodytam asmeniui.

Pasiuntinio pristatytas nepaskelbtas galiojančiu, nes pareiškėjas turi galiojantį ankstesnį vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimas skelbiamas galiojančiu pačiam pareiškėjui aktyvinus vairuotojo pažymėjimą Portale, paskambinus VĮ „Regitra“ informacijos telefonu ir įgaliotajam darbuotojui nurodžius vairuotojo pažymėjimo numerį arba VĮ „Regitra“ gavus iš Pasiuntinio informaciją apie vairuotojo pažymėjimo įteikimą.

Prieš paskelbiant vairuotojo pažymėjimą galiojančiu, automatiškai atliekami Taisyklių 17.1, 17.4, 17.6.3 ir 17.7 papunkčiuose nurodyti patikrinimai. Jei pareiškėjas neatitinka Taisyklių 17.4.2, 17.4.4, 17.6.3 ir 17.7.2 papunkčiuose nurodytų sąlygų ar jam taikomos Taisyklių 17.4.1 ir 17.7.1 papunkčiuose nurodytos priemonės, vairuotojo pažymėjimas neskelbiamas galiojančiu. Informacijos telefonu bendraujantis įgaliotasis darbuotojas atsisako vairuotojo pažymėjimą paskelbti galiojančiu, pranešdamas pareiškėjui atsisakymo priežastį telefonu. Pareiškėjui aktyvinant vairuotojo pažymėjimą Portale, apie atsisakymo paskelbti vairuotojo pažymėjimą galiojančiu priežastį pareiškėjas informuojamas Portalo informacinėje sistemoje.

31. Jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad pareiškėjas turi kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės vairuotojo pažymėjimą, tačiau jo nepateikia, VĮ „Regitra“ patikrina ES vairuotojo pažymėjimų tinkle (toliau – RESPER) arba, jei nėra galimybės patikrinti, siunčia atitinkamos ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingai institucijai paklausimą, ar pareiškėjas neturi toje valstybėje išduoto galiojančio vairuotojo pažymėjimo.

32. Keičiant vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, su įrašu: „be teisės dirbti samdomą darbą“, „Vairuotojas-stažuotojas iki...“, naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas be šio įrašo.

33. Taisyklių 21, 31, 36, 37 ir 42 punktuose nurodytais atvejais VĮ „Regitra“ išsiunčia paklausimą per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo Prašymo gavimo dienos. Įvertinęs gautą informaciją VĮ „Regitra“ padalinio įgaliotasis darbuotojas per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos priima sprendimą išduoti ar neišduoti vairuotojo pažymėjimą ir per 3 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją raštu, kartu išsiųsdamas sprendimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

KITOSE VALSTYBĖSE IŠDUOTŲ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ KEITIMAS

 

34. Užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai keičiami vadovaujantis Taisyklių 8–10, 13–20, 22–24, 27–30 ir 32–33 punktų bei šio skyriaus nuostatomis.

35. Vairuotojo pažymėjimas, išduotas ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje pareiškėjams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje arba kurie čia studijuoja ar lanko mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius, keičiamas į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą be vairavimo egzamino.

36. Išduoti vairuotojo pažymėjimą vietoj prarasto (pamesto, pavogto ar pan.) ES valstybės narės ar EEE valstybės vairuotojo pažymėjimo galima tik pareiškėjams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pagal informaciją, kuri buvo gauta iš ankstesnį vairuotojo pažymėjimą išdavusios ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingos institucijos ir kuria patvirtinami vairuotojo pažymėjimo išdavimo duomenys.

37. Prieš keičiant ES valstybės narės ar EEE valstybės išduotą vairuotojo pažymėjimą RESPER patikrinama, ar jis galioja.

Jei ES valstybės narės ar EEE valstybės vairuotojo pažymėjimas galioja, tačiau jo autentiškumas kelia abejonių, VĮ „Regitra“ ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingai institucijai siunčia paklausimą pateikti informaciją, kuria patvirtinamas vairuotojo pažymėjimo autentiškumas. Jei ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentinga institucija informuoja, kad vairuotojo pažymėjimas nėra autentiškas, įgaliotasis darbuotojas informuoja Lietuvos policiją Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka.

Jei vairuotojo pažymėjimas (ar vairuotojo pažymėjime nurodytos kategorijos) jį išdavusioje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje nebegalioja, VĮ „Regitra“ ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingai institucijai siunčia paklausimą dėl informacijos, ar pateiktas vairuotojo pažymėjimas gali būti keičiamas.

38. Paklausimai ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingoms institucijoms siunčiami Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka, papildomai užklausiant, ar šiose valstybėse nėra taikomi Taisyklių 39 punkte įvardyti apribojimai.

39. Pareiškėjui teisės vairuoti transporto priemones atėmimo arba vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo įstatymų nustatyta tvarka, jo galiojimo laiko apribojimo arba jo atėmimo, vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo kitoje ES valstybėje narėje arba EEE valstybėje laikotarpiu, jei pastarasis vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas šiame punkte įvardytas priemones taikančioje valstybėje, kitas vairuotojo pažymėjimas neišduodamas.

40. Pareiškėjo, turinčio nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne ES ar EEE priklausančioje valstybėje (toliau – trečioji šalis), kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, vairuotojo pažymėjimas keičiamas į Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius vairavimo egzaminą. Vairavimo egzamino laikyti nereikalaujama, jei visos, keičiamame nacionaliniame vairuotojo pažymėjime nurodytos, motorinių transporto priemonių kategorijos buvo įgytos ES ar EEE valstybėje, taip pat, jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas išduotas valstybės, keičiančios Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimus abipusio susitarimo sąlygomis ir kitais tarptautinėse sutartyse ar ES teisės aktuose numatytais atvejais.

Trečiojoje šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas keičiamas, jei yra atiduodamas VĮ „Regitra“ nepasibaigus jo galiojimo terminui. Jei galiojimo terminas pasibaigė vairuotojo pažymėjimo savininkui gyvenant Lietuvos Respublikoje, vairuotojo pažymėjimas gali būti keičiamas, jei yra atiduodamas VĮ „Regitra“ per vienus metus nuo pareiškėjo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos.

41. Kartu su trečiojoje šalyje išduotu nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu VĮ „Regitra“ pateikiamas nacionalinio vairuotojo pažymėjimo vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas jį išvertusio vertėjo parašu, ir jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo 9 priedo ar 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo 6 priedo reikalavimų, tarptautinis vairuotojo pažymėjimas, atitinkantis 1926 metų Paryžiaus konvencijos dėl automobilių eismo E priedo, 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo 10 priedo ar 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo 7 priedo reikalavimus.

42. Jei trečiojoje šalyje išduoto nacionalinio ir (arba) tarptautinio vairuotojo pažymėjimo autentiškumas kelia abejonių, VĮ „Regitra“ per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą siunčia atitinkamai valstybei paklausimą dėl vairuotojo pažymėjimo autentiškumo patvirtinimo. Jei trečiosios šalies institucija informuoja, kad vairuotojo pažymėjimas nėra autentiškas, įgaliotasis darbuotojas informuoja Lietuvos policiją Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka.

Jei nacionalinis vairuotojo pažymėjimas trečiojoje šalyje išduotas daugiau nei prieš 15 metų ir vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data vairuotojo pažymėjime nenurodyta, VĮ „Regitra“ per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą siunčia atitinkamai trečiajai šaliai paklausimą dėl vairuotojo pažymėjimo galiojimo patvirtinimo.

43. Jei atlikus Taisyklių 17.2 papunktyje numatytą patikrinimą ar užsienio kompetentingoms institucijoms informavus nustatoma, kad pareiškėjo vairuotojo pažymėjimas įgytas trečiojoje šalyje tuo metu, kai pareiškėjas buvo Lietuvos Respublikos ar kitos, nei vairuotojo pažymėjimą išdavusios, valstybės nuolatinis gyventojas, vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas.

44. Jei užsienio valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas keičiamas Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimu, šiame ir vėliau išduodamuose vairuotojo pažymėjimuose nurodomi duomenys apie šį keitimą, t. y. įrašomas vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (70).

45. Jei vietoj prarasto (pamesto, pavogto ar pan.) ES valstybės narės ar EEE valstybės vairuotojo pažymėjimo išduodamas Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimas, šiame ir vėliau išduodamuose vairuotojo pažymėjimuose nurodomi duomenys apie naujo vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo, t. y. įrašomas Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo priede nurodytas kodas (71).

 

IV SKYRIUS

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS

 

46. Vairuotojo pažymėjimas pradedantiesiems vairuotojams išduodamas ir keičiamas Taisyklių 8–20, 22–31 ir 33 punktuose ir šiame skyriuje nustatyta tvarka.

47. Pradedantiesiems vairuotojams, per 2 metus pažeidusiems KET reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukėlusiems eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata, vairuotojo pažymėjimas, išduotas 2 metams, keičiamas į 10 metų galiojantį tik Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus.

48. Pradedantiesiems vairuotojams 2 metams išduotas vairuotojo pažymėjimas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą keičiamas (įteikiamas naujas) baigus galioti 2 metams išduotam vairuotojo pažymėjimui. Prašymas pakeisti 2 metams išduotą vairuotojo pažymėjimą gali būti pateiktas likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki šio vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos.

49. Pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems KET reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, ir per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos nebaigusiems papildomo vairuotojų mokymo, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ir naujas vairuotojo pažymėjimas, galiojantis 2 metus, išduodamas tik perlaikius turėtų transporto priemonių kategorijų vairavimo egzaminą. Šis vairuotojo pažymėjimas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą keičiamas Įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

50. Pradedantiesiems vairuotojams praradus išduotą, dvejus metus galiojantį, vairuotojo pažymėjimą ir (arba) įgijus teisę vairuoti kitos (-ų) kategorijos (-ų) motorines transporto priemones, naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas įrašant ankstesniame vairuotojo pažymėjime nurodytą galiojimo pabaigos datą.

 

V SKYRIUS

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ SKELBIMO NEGALIOJANČIAIS, NAIKINIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

51. Vairuotojo pažymėjimai skelbiami negaliojančiais, Vairuotojų registre pažymint Nuostatuose įvardytą vairuotojo pažymėjimo būklę šiais atvejais:

51.1. vietoj turėto išdavus naują vairuotojo pažymėjimą;

51.2. jeigu ES vairuotojo pažymėjimų tinkle yra informacija, kad vairuotojo pažymėjimas keičiamas arba jau pakeistas kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje;

51.3. pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminui;

51.4. asmeniui, kuriam išduotas vairuotojo pažymėjimas, mirus;

51.5. asmeniui, kuriam išduotas vairuotojo pažymėjimas, susirgus ligomis, kuriomis sergant draudžiama vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones;

51.6. paaiškėjus, kad teisė vairuoti motorinę transporto priemonę buvo suteikta pateikus neteisingus asmens, jo sveikatos būklės duomenis ar kitokią neteisingą informaciją, lėmusią teisės vairuoti motorinę transporto priemonę suteikimą;

51.7. per vienus metus nuo teisės vairuoti atėmimo termino pabaigos neatsiėmus vairuotojo pažymėjimo iš vairuotojo pažymėjimą grąžinančios institucijos;

51.8. nustačius, kad rasti ar VĮ „Regitra“ iš užsienio valstybių atsiųsti vairuotojo pažymėjimai Taisyklių VI skyriuje numatytais atvejais pareiškėjams negali būti grąžinti ar neatsiimti per vienus metus nuo priimto sprendimo grąžinti priėmimo dienos;

51.9. praradus vairuotojo pažymėjimą;

51.10. asmeniui, kuriam teisė vairuoti kelių transporto priemones atimta ir (arba) vairuotojo pažymėjimas paimtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse ar Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytais pagrindais, ir (arba) kuriam uždrausta naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais pagrindais, ir (arba) kurių vairuotojo pažymėjimas paimtas, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytą kardomąją priemonę. Panaikinus šias priemones, vairuotojo pažymėjimas skelbiamas galiojančiu, pažymint Vairuotojų registre atitinkamą (Nuostatuose įvardytą) vairuotojo pažymėjimo būklę; 

51.11. jeigu pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) Įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas, nebaigė papildomo vairuotojų mokymo per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos;

51.12. jeigu vairuotojo pažymėjimo turėtojas pats to pageidauja.

52. Vairuotojo pažymėjimai, neatsiimti per vienus metus nuo jų išrašymo dienos ar paskelbti negaliojančiais ir saugomi VĮ „Regitra“, sunaikinami VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

53. Vairuotojo pažymėjimai, vietoj kurių išduoti nauji, vairuotojo pažymėjimo duomenis ir (ar) išdavimą patvirtinantys dokumentai, kitose valstybėse išduotų vairuotojo pažymėjimų kopijos, prašymai, vairuotojo pažymėjimų įteikimo pažymos, pažymos apie vairuotojo pažymėjimo įteikimą, medicininių pažymų kopijos, įgaliojimų kopijos ir kitų su vairuotojo pažymėjimų išdavimu susijusių dokumentų kopijos saugomi VĮ „Regitra“ padalinių archyvuose teisės aktų, kuriuose reglamentuojamas dokumentų saugojimas, nustatytą laikotarpį.

54. Kitose valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai, nurodžius keitimo priežastis, grąžinami juos išdavusioms ES valstybės narės ar EEE valstybės, taip pat valstybių, keičiančių Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimus abipusio susitarimo sąlygomis arba pasirašiusiomis susitarimus dėl vairuotojo pažymėjimų grąžinimo, kompetentingoms institucijoms.

Pakeisti trečiųjų šalių vairuotojo pažymėjimai sunaikinami VĮ „Regitra“ ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jų pakeitimo.

 

VI SKYRIUS

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ GRĄŽINIMAS

 

55. Vairuotojams grąžinami surasti, kompetentingų užsienio institucijų paimti ar kitokiais būdais įgyti ir pagal tiesioginę paskirtį nenaudojami vairuotojo pažymėjimai, atsiųsti ar kitais būdais pristatyti VĮ „Regitra“.

56. Sprendimą, ar vairuotojo pažymėjimas gali būti grąžintas, įgaliotasis darbuotojas priima ir įrašo į kompiuterinę duomenų bazę per 3 darbo dienas nuo vairuotojo pažymėjimo pristatymo į VĮ „Regitra“ dienos.

57. Vairuotojo pažymėjimas gali būti grąžinamas šiais atvejais:

57.1. kai vairuotojo pažymėjimas išduotas Lietuvos Respublikoje, jei:

57.1.1. nepasikeitė vairuotojo pažymėjime įrašyti duomenys;

57.1.2. vairuotojo pažymėjimas nėra sugadintas;

57.1.3. nepasibaigęs vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas;

57.1.4. vietoj pastarojo nėra išduotas kitas vairuotojo pažymėjimas;

57.1.5. dėl sveikatos būklės leidžiama vairuoti visų vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemones;

57.2. kai vairuotojo pažymėjimas išduotas kitose šalyse, jei vietoj pastarojo nėra išduotas kitas vairuotojo pažymėjimas.

58. Jei vairuotojo pažymėjimo turėtojui iki 2017 m. sausio 1 d. buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones ir (ar) priimtas sprendimas paimti vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimas išsiunčiamas vairavimo teisę ir (ar) vairuotojo pažymėjimą grąžinančiai institucijai. Siunčiami tik vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Taisyklių 57 punkte nurodytas sąlygas.

59. Vairuotojo pažymėjimai jų turėtojams grąžinami asmeniškai, pateikus įgaliotajam darbuotojui raštišką Prašymą ir Taisyklių 10.1 papunktyje įvardytą dokumentą. Vairuotojo pažymėjimai taip pat gali būti grąžinami vairuotojo pažymėjimų turėtojų įgaliotiems asmenims arba advokatams, įgaliotajam darbuotojui papildomai pateikusiems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą arba atstovavimo sutartį, kuriuose nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti, arba vairuotojo pažymėjimo turėtojo nurodytam asmeniui, kurio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą) vairuotojo pažymėjimo turėtojas nurodė Portale arba VĮ „Regitra“ padalinyje.

60. Įteikdamas vairuotojo pažymėjimą, įgaliotasis darbuotojas papildomai atlieka patikrinimus pagal Taisyklių 17.1, 17.4, 17.6.3, 17.7 papunkčių ir 57 punkto nuostatas. Jei vairuotojo pažymėjimo turėtojas neatitinka Taisyklių 17.4.2, 17.4.4, 17.6.3 ir 17.7.2 papunkčiuose nurodytų sąlygų ar jam taikomos Taisyklių 17.4.1 ir 17.7.1 papunkčiuose nurodytos priemonės, taip pat Taisyklių 39 punkte nurodytu atveju, įgaliotasis darbuotojas priima sprendimą neįteikti vairuotojo pažymėjimo ir įteikia šį sprendimą pareiškėjui arba ne vėliau kaip per 3 darbo išsiunčia šį sprendimą pareiškėjui paštu arba el. paštu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Įgaliotųjų darbuotojų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-800, 2012-11-09, Žin., 2012, Nr. 132-6732 (2012-11-15), i. k. 1122310ISAK001V-800

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 "Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-443, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09343

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-578, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-03, i. k. 2014-11673

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 "Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-156, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-01, i. k. 2016-04025

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-819, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19096

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo