Įsakymas netenka galios 2019-03-08:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-161, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03774

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. B1-440 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2013-09-22 iki 2019-03-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 100-3883, i. k. 108110MISAK00B1-440

 

Nauja redakcija nuo 2013-09-22:

Nr. B1-598, 2013-09-17, Žin. 2013, Nr. 100-4973 (2013-09-21), i. k. 113110MISAK00B1-598

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARINIŲ BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ AUTORIZACIJOS

 

2008 m. rugpjūčio 25 d. Nr. B1-440

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“ (Žin., 2013, Nr. 83-4168) 3.5 ir 4.1 punktus:

1. N u r o d a u Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui:

1.1. priimti paraiškas dėl visų 3 tipo (veterinarinė higiena) biocidinių produktų, 4 tipo (maisto ir pašarų sritis) biocidinių produktų, skirtų naudoti įrangos, talpų, reikmenų, jų paviršių ar vamzdynų, naudojamų gyvūnų pašarams (įskaitant geriamąjį vandenį) gaminti, vežti, laikyti, dezinfekavimui, 14 tipo (rodenticidai) biocidinių produktų, skirtų naudoti tik gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, 18 tipo (insekticidai, akaracidai ir kt. nariuotakojų kontrolės produktai) biocidinių produktų, skirtų naudoti tik veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant odos arba gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, 19 tipo (repelentai ir atraktantai) biocidinių produktų, skirtų naudoti kenksmingiems organizmams kontroliuoti juos atbaidant arba priviliojant, įskaitant produktus, kurie naudojami veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant gyvūnų odos arba netiesiogiai gyvūnų aplinkoje, ir 22 tipo (balzamavimo ir taksiderminiai skysčiai) biocidinių produktų, skirtų tik gyvūnų kūnams arba jų dalims dezinfekuoti ir konservuoti, įskaitant biocidinius produktus, kuriems taikoma supaprastinta autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka ir abipusio pripažinimo procedūra (toliau – veterinariniai biocidiniai produktai), autorizacijos, jos pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

1.2. atlikti šio įsakymo 1.1 punkte nurodytų paraiškų ir prie jų pridedamų dokumentų duomenų analizę ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikti išvadą (-as) dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, jos sąlygų ar autorizacijos liudijimų pakeitimo, autorizacijos liudijimų galiojimo pratęsimo ar panaikinimo ir veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų projektus;

1.3. atlikti lyginamąjį veterinarinių biocidinių produktų vertinimą ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikti šio vertinimo rezultatus;

1.4. priimti paraiškas dėl veterinarinių biocidinių produktų lygiagrečios prekybos leidimų, atlikti jų duomenų analizę ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikti išvadą (-as) dėl lygiagrečios prekybos leidimų išdavimo ir šių leidimų projektus;

1.5. pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nuomonę dėl laikinųjų priemonių veterinariniams biocidiniams produktams taikymo pagal apsaugos sąlygą, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) 17 straipsnio reikalavimų;

1.6. tvarkyti veterinarinių biocidinių produktų sąrašą;

1.7. gavus prieigą prie Europos cheminių medžiagų agentūros administruojamo Biocidinių produktų registro, užtikrinti atitinkamų veterinarinių biocidinių produktų duomenų tvarkymą Biocidinių produktų registre ir pareiškėjų pateiktos bei Biocidinių produktų registre esančios konfidencialios informacijos apsaugą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Vidaus audito skyriui.

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-89, 2011-03-03, Žin., 2011, Nr. 30-1432 (2011-03-10), i. k. 111110MISAK000B1-89

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. B1-440 "Dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir registracijos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-335, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4490 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-335

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. B1-440 "Dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir registracijos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-598, 2013-09-17, Žin., 2013, Nr. 100-4973 (2013-09-21), i. k. 113110MISAK00B1-598

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. B1-440 "Dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir registracijos" pakeitimo