Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 91-3648, i. k. 1082310ISAK001V-299

 

Nauja redakcija nuo 2019-04-05:

Nr. 1V-330, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05549

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 1V-299

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 52 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 62 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Vadovybės apsaugos įstatymo 21 straipsnio 4 dalį, 55 straipsnio 5 dalį, Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį ir 59 straipsnio 5 dalį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

1. T v i r t i n u Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija asmenų, atsiųstų kitų statutinių įstaigų, nepriklausančių vidaus tarnybos sistemai, specializuotąją medicininę ekspertizę atlieka šio įsakymo 1 punkte nurodyto tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                REGIMANTAS ČIUPAILA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministras

Gediminas Černiauskas 2008-08-05

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-330 redakcija)

 

 

SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų, pretenduojančių į statutinę tarnybą, tarnybą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje ar Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje (toliau – tarnyba), pageidaujančių mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, grąžinamų į vidaus tarnybą ar siekiančių atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą, buvusių Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, grąžinamų į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje ar siekiančių atkurti Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno statusą, kursantų, pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos atliekamos specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

2. Pagrindinės aprašo sąvokos:

2.1. Ekspertinė išvada – dokumentas, kuriame atlikus specializuotąją medicininę ekspertizę pateikiamas gydytojo eksperto motyvuotas atsakymas dėl tiriamojo tinkamumo tarnybai, dėl sveikatos sutrikdymo masto, dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno atleidimo nuo atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimo fizinių pratimų (toliau – fizinio pasirengimo tikrinimo pratimai) atlikimo, kai šis pareigūnas dėl ligos ar sveikatos sutrikimo negali atlikti fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų, dėl pareigūno, išleidžiamo į pensiją, ir buvusio pareigūno, kurie pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, medicininės reabilitacijos paslaugų poreikio.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

2.2. Ekspertinis sprendimas – dokumentas, kuriame pateikiamas gydytojų ekspertų ekspertinių išvadų pagrindu kolegialiai parengtas atsakymas, nurodant ligą ar sveikatos sutrikimą, dėl tiriamojo tinkamumo tarnybai ar priimtas atsakymas, nurodant ligą ar sveikatos sutrikimą dėl pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo masto nustatymo, išvada dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno atleidimo nuo fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų atlikimo, kai šis pareigūnas dėl ligos ar sveikatos sutrikimo negali atlikti fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų, išvada dėl pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, ir buvusių pareigūnų, kurie pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, medicininės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

2.3. Gydytojas ekspertas – specialistas, turintis galiojančią specializuotos medicinos praktikos licenciją, patvirtinančią gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją, atitinkantis specialius pareigybės aprašyme numatytus reikalavimus, turintis ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą pagal profesinę kvalifikaciją.

2.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro (toliau – VRM Medicinos centras) Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – CMEK) – VRM Medicinos centro administracijos padalinys, atliekantis specializuotąją medicininę ekspertizę.

2.5. Medicinos psichologas specialistas, turintis psichologijos nuosekliųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą psichologijos vientisųjų studijų diplomą ir medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją, atitinkantis specialius pareigybės aprašyme numatytus reikalavimus, turintis ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą pagal profesinę kvalifikaciją.

2.6. Naujas priimamasis – asmuo, pretenduojantis į tarnybą, pageidaujantis mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje, kursantas.

2.7. Pareigūnas – vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, Vadovybės apsaugos tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje tarnaujantis pareigūnas, grąžinamas į vidaus tarnybą buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas; grąžinamas į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje buvęs Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnas; iš vienos tarnybos į kitą tarnybą pereinantis pareigūnas; buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, atkuriantis vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą; buvęs Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnas, atkuriantis Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno statusą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

2.8. Specializuotoji medicininė ekspertizė (toliau – ekspertizė) – tinkamumo tarnybai nustatymas asmenims, išvardytiems aprašo 1 punkte, šių asmenų psichologinio vertinimo atlikimas aprašo 26 punkte nustatytais atvejais, pareigūnų ir kursantų sveikatos sutrikdymo masto nustatymas, vidaus tarnybos sistemos pareigūno atleidimo nuo fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų atlikimo, kai šis pareigūnas dėl ligos ar sveikatos sutrikimo negali atlikti fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų, nustatymas, pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, ir buvusių pareigūnų, kurie pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, medicininės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

2.9. Tiriamasis – naujas priimamasis, pareigūnas, kuris siunčiamas atlikti ekspertizę CMEK.

2.10. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute (toliau – statutas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Ekspertizės atlikimo metu tiriamajam, pareigūnui, išleidžiamam į pensiją, ir buvusiam pareigūnui taikomos Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatos. Su ekspertizės metu pildomais medicinos dokumentais tiriamasis, pareigūnas, išleidžiamas į pensiją, ir buvęs pareigūnas turi teisę susipažinti po ekspertinio sprendimo priėmimo, pateikus prašymą raštu.

 

II SKYRIUS

EKSPERTIZĖS UŽDAVINIAI

 

4. Ekspertizės uždaviniai yra nustatyti (įvertinti):

4.1. naujo priimamojo sveikatos būklės tinkamumą tarnybai (mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose arba kitoje švietimo įstaigoje). Asmens sveikatos būklės tinkamumas tarnybai nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą (toliau – sąvadas);

4.2. pareigūno tinkamumą tolesnei tarnybai;

4.3. pareigūno ir kursanto sveikatos sutrikdymo mastą, dėl to likusius sveikatos pakitimus ir pareigūno tinkamumą tolesnei tarnybai, o kursanto – tarnybai (profesiniam rengimui), kai pareigūno sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu;

4.4. poreikį pareigūną ar kursantą nukreipti darbingumo ar neįgalumo lygiui nustatyti;

4.5. pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, ir buvusių pareigūnų, kurie pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį;

4.6. poreikį dėl ligos ar sveikatos sutrikimo laikinai riboti vidaus tarnybos sistemos pareigūno fizinį krūvį ir fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų atlikimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

4.7. ekspertinės išvados ir jos pagrindu priimto ekspertinio sprendimo dėl tinkamumo tarnybai, tinkamumo tolesnei tarnybai, taip pat aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytų sprendimų pagrįstumą, kai yra duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, jog šie sprendimai buvo priimti neteisėtai (apgaule, darant neteisėtą poveikį, piktnaudžiaujant, klastojant medicininius duomenis ir pan.) ar vidaus kontrolės tikslais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

III SKYRIUS

SIUNTIMAS EKSPERTIZEI

 

5. Ekspertizei tiriamuosius siunčia Vadovybės apsaugos tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, statutinė įstaiga, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, VRM (toliau – įstaiga). Įstaigų personalo tarnybos arba valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atliekantys personalo administravimo funkcijas, o jei įstaigos personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, – įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas, (toliau – įstaigos personalo tarnyba), tiriamiesiems išduoda užpildytus ir įstaigose registruotus siuntimus atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę (priedas) (toliau – siuntimas), kuriuos pasirašo Lietuvos Respublikos finansų ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, įstaigos vadovas ar jų įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

6. Siuntime turi būti nurodyti aprašo priede nurodyti duomenys.

7. Siunčiant pareigūną, siuntime papildomai nurodomi įstaigos ir jos padalinio, kuriame tarnauja pareigūnas, pavadinimas, pareigūno pareigos, tarnybos stažas metais, sąvado skiltis, pagal kurią pareigūno einamoms pareigoms nustatyti tinkamumo sveikatos būklės reikalavimai, ir laikinojo nedarbingumo trukmė (nurodomi visi laikinojo nedarbingumo laikotarpiai) per pastaruosius 12 mėnesių. Siunčiant naują priimamąjį, buvusį vidaus tarnybos sistemos pareigūną, siekiantį grįžti į vidaus tarnybą ar siekiantį atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą, buvusį Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūną, siekiantį grįžti į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje ar siekiantį atkurti Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno statusą, siuntime papildomai nurodomas įstaigos ir jos padalinio, kuriame numatoma šių asmenų tarnyba, pavadinimas ir numatomos šių asmenų pareigos arba statutinės profesinio mokymo įstaigos, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursų arba kitos švietimo įstaigos pavadinimas, fakultetas ir sąvado skiltis, kuria vadovaujantis reikia pateikti ekspertinį sprendimą dėl tinkamumo tarnybai. Siunčiant vidaus tarnybos sistemos pareigūną, siekiant nustatyti poreikį dėl ligos ar sveikatos sutrikimo laikinai riboti šio pareigūno fizinį krūvį ir fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų atlikimą, siuntime papildomai nurodoma, kokius fizinio pasirengimo tikrinimo pratimus turi atlikti šis pareigūnas, vertinant jo fizinį pasirengimą, vadovaujantis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

8. Siuntimas, išduotas naujam priimamajam, buvusiam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui, siekiančiam grįžti į vidaus tarnybą ar siekiančiam atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą, buvusiam Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui, siekiančiam grįžti į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje ar siekiančiam atkurti Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno statusą, galioja 90 kalendorinių dienų, o kursantui, pareigūnui – 60 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo siuntimo išdavimo dienos, jeigu siuntimą išdavusi įstaiga, atsižvelgdama į siuntimo uždavinį ir tarnybą reglamentuojančius teisės aktus, nenurodo kito siuntimo galiojimo termino. Kitas siuntimo galiojimo terminas negali būti nustatytas aprašo 10.1 papunktyje nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

9. Naujas priimamasis, išskyrus kursantą, ekspertizei siunčiamas, kai:

9.1. pretenduoja į tarnybą, išskyrus, jeigu yra baigęs mokslus statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose;

9.2. pageidauja mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje.

10. Pareigūnas ekspertizei siunčiamas:

10.1. kai dėl ligos, traumos ar kito sveikatos pakenkimo padarinių negali atlikti pareigų ir tai patvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išvada, ar įstaigoje įtarus sveikatos sutrikimą, dėl kurio pareigūnas negali tinkamai atlikti savo pareigų;

10.2. kai numatoma perkelti ar skirti į kitas pareigas, kurioms numatyti tinkamumo tarnybai aukštesni sveikatos būklės reikalavimai (aukštesnė sąvado skiltis), taip pat, kai pareigūnas pereina iš vienos tarnybos į kitą tarnybą ir joje taikomi aukštesni sveikatos būklės reikalavimai (aukštesnė sąvado skiltis);

10.3. kai didėja profesinė rizika;

10.4. dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo, įvertinant po sveikatos sutrikdymo likusius sveikatos sutrikimus ir pareigūno tinkamumą tolesnei tarnybai, kai pareigūno sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu;

10.5. medicininės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti – pareigūnai, išleidžiami į pensiją; buvę pareigūnai, kurie pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis;

10.6. nustatyti buvusio vidaus tarnybos sistemos pareigūno, grįžtančio į vidaus tarnybą ar atkuriančio vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą, ar buvusio Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno, grįžtančio į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje ar atkuriančio Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno statusą, tinkamumą tarnybai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

10.7. kai įstaiga gauna duomenų, kad asmenys, neteisėtais būdais (pavyzdžiui, pateikę medicininius dokumentus apie savo sveikatos būklę, neatitinkančius tikrosios sveikatos būklės, neteisėtomis priemonėmis yra paveikę CMEK gydytoją ekspertą, kad ekspertinė išvada dėl jo tinkamumo tarnybai buvo parengta neatsižvelgus į tikrąją sveikatos būklę ir pan.) gavo jiems palankius sprendimus atliekant ekspertizę ir (ar) vykdomas ikiteisminis tyrimas. Šiuo atveju ekspertizę atlieka ne tie patys gydytojai ekspertai ir medicinos psichologas, kurie dalyvavo atliekant ekspertizę pirmą kartą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

10.8. kai Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo nustatytais atvejais įstaiga nusprendžia siųsti vidaus tarnybos sistemos pareigūną į CMEK, siekdama nustatyti poreikį dėl ligos ar sveikatos sutrikimo laikinai riboti šio pareigūno fizinį krūvį ir fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų atlikimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

11. Kursantas ekspertizei siunčiamas:

11.1. kai dėl ligos, traumos ar kito pakenkimo sveikatai, kitų sveikatos sutrikimų nebegali mokytis, ir tai patvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK išvada, ar statutinėje profesinio mokymo įstaigoje įtarus sveikatos sutrikimą, dėl kurio kursantas negali tinkamai mokytis;

11.2. dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo, įvertinant po sveikatos sutrikdymo likusius sveikatos pakitimus ir kursanto tinkamumą tarnybai (profesiniam rengimui), kai kursanto sveikatos sutrikdymas yra susijęs su profesiniu ar įvadiniu mokymu.

12. Jeigu CMEK, atlikdama ekspertizę, nustato, kad siuntime pateiktų duomenų nepakanka, kreipiasi į įstaigą, kuri siuntė tiriamąjį ekspertizei, dėl trūkstamų duomenų pateikimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai nustatė duomenų trūkumą. Įstaiga privalo CMEK pateikti trūkstamus duomenis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo CMEK paklausimo dėl trūkstamų duomenų pateikimo gavimo dienos.

13. Siunčiant ekspertizei pareigūną ar kursantą dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo, prie siuntimo pridedama tarnybinio patikrinimo išvados, surašytos atitinkamai vidaus reikalų ministro tvirtinamame Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusu, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, ar tarnybinių pareigų atlikimas, profesinis ar įvadinis mokymas yra susiję su didesniu pavojumi ar didesne rizika vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar kursanto gyvybei ar sveikatai tvarkos apraše nustatyta tvarka ar Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, patvirtinta kopija. Nesant tarnybinio patikrinimo išvados kopijos arba jei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra pateikti visi privalomi duomenys, CMEK priima sprendimą atsisakyti pradėti ekspertizę. Apie savo sprendimą atsisakyti pradėti ekspertizę dėl šiame punkte nurodytų priežasčių CMEK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti pradėti ekspertizę priėmimo dienos raštu informuoja įstaigą, kurios siuntimu pareigūnas ar kursantas buvo nusiųstas ekspertizei dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo. Įstaigai pateikus trūkstamus dokumentus ar duomenis, ekspertizė pradedama. Įstaiga privalo pateikti trūkstamus dokumentus ar duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo CMEK sprendimo atsisakyti pradėti ekspertizę gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

14. Jeigu pareigūnas ar kursantas siunčiamas ekspertizei dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo, esant įtarimų, kad pareigūnas ar kursantas galėjo susirgti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, siuntimas pareigūnui ar kursantui išduodamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Prie siuntimo turi būti pridėtas finansų ministro, teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro, įstaigos vadovo ar jų įgaliotų asmenų pasirašytas tarnybinis pranešimas, kad pradėtas tarnybinis patikrinimas, su paaiškinimais apie galimas pareigūno ar kursanto infekavimo aplinkybes įvykio metu.

15. Prie siuntimo pridedama tarnybinė kursanto ar pareigūno charakteristika, kai:

15.1. kursantas ar pareigūnas siunčiamas ekspertizei esant neadekvačiam, priešingam visuomenėje priimtiems standartams, elgesiui ir įtariant galimus psichikos sutrikimus, nervų sistemos ligas;

15.2. siuntime nurodoma, kad tarnyboje naudojamas ginklas.

16. Siunčiant ekspertizei naują priimamąjį į tarnybą profesinės rizikos sąlygomis ir pareigūną, tarnaujantį profesinės rizikos sąlygomis, siuntime papildomai nurodomi profesinės rizikos veiksniai.

17. Ekspertizei tiriamuosius siųsti taip pat turi teisę finansų ministras, teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras, įstaigos vadovas ar jų įgalioti asmenys, išduodami tiriamiesiems užpildytus ir įstaigoje nustatyta dokumentų registravimo tvarka registruotus siuntimus ir nurodydami vieną ar kelis aprašo 9–11 punktuose nurodytą (nurodytus) pagrindą (pagrindus). Tokiais atvejais finansų ministras, teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras, įstaigos vadovas ar jų įgalioti asmenys turi raštu motyvuoti ekspertizės būtinumą.

 

IV SKYRIUS

EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS

 

18. Tiriamiesiems ekspertizę atlieka CMEK.

19. CMEK nariai:

19.1. pirmininkas;

19.2. gydytojai ekspertai;

19.3. sekretorius;

19.4. medicinos psichologai.

20. Ekspertizės metu CMEK gali pasitelkti ir kitus gydytojus specialistus.

21. Tiriamuosius ekspertizės metu privalo patikrinti gydytojai ekspertai, turintys šią profesinę kvalifikaciją:

21.1. vidaus ligų gydytojo (arba šeimos gydytojo);

21.2. gydytojo chirurgo (arba gydytojo ortopedo traumatologo, abdominalinės chirurgijos gydytojo);

21.3. gydytojo neurologo;

21.4. gydytojo psichiatro;

21.5. gydytojo oftalmologo;

21.6. gydytojo otorinolaringologo;

21.7. gydytojo odontologo;

21.8. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai nustatomas aprašo 4.5 papunktyje nurodytas ekspertizės uždavinys).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

 

22. Vertinami šie pateikti tiriamojo iki ekspertizės atlikti ir (arba) padaromi CMEK tiriamųjų laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai:

22.1. kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai);

22.2. gliukozės kiekis kraujyje;

22.3. šlapimo tyrimas analizatoriumi;

22.4. krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos aprašymas;

22.5. imunologinis tyrimas ŽIV infekcijai, sifiliui (RPR) (šiuos tyrimus privalo atlikti tik naujas priimamasis, buvęs vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, grąžinamas į vidaus tarnybą, ar atkuriantis vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą pareigūnas);

22.6. dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiograma ramybėje;

22.7. tyrimas dėl gonorėjos;

22.8. Neteko galios nuo 2020-05-19

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

 

22.9. alanininė transaminazė (GPT/ALT), asparagininė transaminazė (GOT/AST);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

 

22.10. eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas (ENG);

22.11. veloergometrija skiriama: naujam priimamajam, kuriam taikoma sąvado I skiltis; naujam priimamajam, kuris priimamas į pareigas, susijusias su darbais aukštyje, orlaivių, laivų valdymu, mokymu nardyti ir nardymu vidutiniame ir dideliame gylyje, gaisrų gesinimu, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimu, žmonių, turto gelbėjimo darbų atlikimu, kvėpavimu kenksmingoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu; pageidaujančiam mokytis statutinėse profesinio mokymo įstaigose, kuriam taikoma sąvado I–II skiltis; tiriamajam, vyresniam nei 40 metų amžiaus; pareigūnui, kuris siunčiamas dėl aukštesnių sveikatos būklės reikalavimų (aukštesnė sąvado skiltis); pareigūnui, kurio pareigos susijusios su nardymu ar mokymu nardyti;

22.12. spirometrija skiriama: naujam priimamajam, siunčiamam iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų, kuriam taikoma sąvado I arba II skiltis; naujam priimamajam, kurio pareigos susijusios su nardymu; pareigūnui, kurio pareigos susijusios su nardymu ar mokymu nardyti. Dėl žmonių užkrečiamųjų ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar (ir) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, jei vertinant šiame papunktyje nurodyto naujo priimamojo ar pareigūno anamnezės duomenis, nėra įtarimų dėl plaučių ligos, spirometrija neskiriama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-1243, 2020-12-01, paskelbta TAR 2020-12-01, i. k. 2020-25758

 

22.13. vestibulometrija skiriama: tiriamajam, kuriam taikoma sąvado I arba II skiltis, jei jų darbas gali turėti įtakos vestibulinei funkcijai (ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems aukštyje, laivuose ir kt.);

22.14. audiometrija skiriama: tiriamajam, kurio tarnyba susijusi su elektroakustinių ryšių priemonių naudojimu, tarnybos aplinkos triukšmu, nardymu. Šis tyrimas atliekamas dirbantiems laivuose, lakūnams ir tiriamajam, sirgusiajam ausų ligomis.

23. Laboratorinis šlapimo tyrimas nelegaliam narkotikų bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui nustatyti naujam priimamajam atliekamas ekspertizės metu. Šis tyrimas atliekamas ir buvusiam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui, grąžinamam į vidaus tarnybą ar atkuriančiam vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą, buvusiam Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui, grąžinamam į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje ar atkuriančiam Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno statusą, kai įstaigoms kyla pagrįstų įtarimų ir CMEK pateikiami duomenys, kad nurodyti pareigūnai galimai vartoja narkotikus ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

24. Gydytojas ekspertas gali paskirti atlikti VRM Medicinos centre kitus laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus, psichologinį vertinimą, gydytojų specialistų konsultacijas, stacionarinį ištyrimą tais atvejais, kai be nurodytų tyrimų rezultato įvertinimo jis negali pateikti ekspertinės išvados.

25. Vertinami ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki ekspertizės pirmosios dienos atlikti laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ir ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atlikta krūtinės ląstos apžvalginė rentgenograma ir jos aprašymas.

26. Atliekant ekspertizę naujam priimamajam, atliekamas naujo priimamojo asmenybės psichologinis vertinimas. Psichologinis vertinimas atliekamas pareigūnui, kuris skiriamas į pareigas, kurioms nustatyti aukštesni tinkamumo tarnybai sveikatos būklės reikalavimai (aukštesnė sąvado skiltis), taip pat pareigūnui, nukreiptam ekspertizei esant neadekvačiam, priešingam visuomenėje priimtiems standartams, elgesiui ir įtariant galimus psichikos sutrikimus, nervų sistemos ligas. Kitais atvejais dėl tiriamojo asmenybės psichologinio vertinimo atlikimo sprendimą priima gydytojas ekspertas-psichiatras, kai be asmenybės psichologinio vertinimo rezultatų įvertinimo jis negali pateikti ekspertinės išvados.

27. Atliekant naujo priimamojo galimos profesinės rizikos sąlygomis ir pareigūno, tarnaujančio galimos profesinės rizikos sąlygomis, ekspertizę, atsižvelgiama į galimą profesinę riziką (kenksmingus veiksnius ir (ar) pavojingą darbą). Šiam tiriamajam atliekami papildomi privalomi tyrimai ir suteikiamos reikalingos papildomos gydytojų specialistų konsultacijos, nurodyti (nurodytos) Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

28. Atlikdami ekspertinį vertinimą, kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų specialistų išvadas gydytojai ekspertai naudoja kaip papildomą informaciją.

29. Prieš pradėdamas ekspertizę, gydytojas ekspertas privalo įsitikinti tiriamojo asmens tapatybe. Tiriamasis savo asmens tapatybei patvirtinti privalo gydytojui ekspertui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tarnaujantis pareigūnas privalo gydytojui ekspertui pateikti galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba finansų ministro, teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro, įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad tiriamasis yra tarnaujantis pareigūnas. Gydytojas ekspertas nustatęs tiriamojo asmens tapatybę, privalo grąžinti tiriamajam šiame punkte nurodytus dokumentus.

30. Pradedant ekspertizę tiriamasis:

30.1. Neteko galios nuo 2020-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

 

30.2. užpildo klausimyną, kuris yra Specializuotosios medicininės ekspertizės akto (Statistinės apskaitos forma Nr. 104-/av, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – specializuotosios medicininės ekspertizės aktas) sudedamoji dalis, ir jį pasirašo; kai dėl ligos ar sveikatos sutrikimo tiriamasis negali rašyti, užpildyti klausimyną jam padeda CMEK pirmininko įgaliotas asmuo, o užpildytą klausimyną pasirašo CMEK pirmininkas ir vienas iš CMEK gydytojų ekspertų, nurodydami priežastį, kodėl tiriamasis negali pasirašyti; kai dėl ligos ar sveikatos sutrikimo tiriamasis negali suteikti informacijos klausimynui užpildyti, CMEK pirmininko įgaliotas asmuo užpildo tik tiriamąjį identifikuojančią klausimyno dalį.

31. Diagnozavus ūminį sveikatos sutrikimą, lėtinės ligos paūmėjimą ar traumą, įtarus užkrečiamąją ligą, CMEK ekspertinis sprendimas priimamas tik pasveikus arba pasiekus remisiją ir paaiškėjus šių ligų pasekmėms.

32. Atlikdama tiriamojo ekspertizę, CMEK gali:

32.1. prašyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose tiriamajam buvo teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, suteikti informaciją, įskaitant asmens duomenis, apie tiriamojo sveikatos būklę;

32.2. prašyti atsiųsti dokumentus, duomenis ir asmens duomenis, reikalingus ekspertiniam sprendimui priimti iš Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) ir kitų įstaigų;

32.3. priimti ekspertinį sprendimą dėl sunkiai ir ilgai sergančio pareigūno ar kursanto tinkamumo tarnybai, remdamasi tik asmens sveikatos priežiūros paslaugas šiam pareigūnui ar kursantui teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktais medicininiais dokumentais, jeigu pareigūnas ar kursantas dėl sveikatos būklės negali atvykti į CMEK, o jo netinkamumas tarnybai jokių abejonių nekelia.

33. Jeigu ekspertizės metu paaiškėja sunki liga, nurodyta Sunkių ligų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“, tiriamajam gali būti išduodamas CMEK siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacijai.

34. Jeigu tiriamasis vengia dalyvauti ekspertizėje, jos atsisako arba atsisako vykdyti gydytojų ekspertų nurodymus, arba atsisako pateikti teisingus duomenis ekspertizės metu, ekspertizė yra nutraukiama. Tokiu atveju ekspertizės nutraukimas patvirtinamas tiriamojo parašu arba, tiriamajam atsisakius pasirašyti, – su CMEK pirmininko ir dviejų CMEK gydytojų ekspertų parašais. Apie ekspertizės nutraukimą CMEK per 5 darbo dienas raštu informuoja įstaigą.

35. Priėmus ekspertinį sprendimą, kad tiriamasis netinkamas tarnybai, tiriamasis gali būti neinformuojamas apie nustatytą diagnozę Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

36. CMEK narys privalo savo pareigas atlikti nešališkai ir teisingai, vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Ekspertizės metu CMEK nariui draudžiama vertinti asmenį, su kuriuo jis ar jo sutuoktinis yra susijęs giminystės ryšiais, taip pat dalyvauti bet kurioje kitoje CMEK sprendimo svarstymo ar priėmimo stadijoje, jeigu šis klausimas yra susijęs su jo asmeniniu interesu. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, CMEK narys apie galimą interesų konfliktą privalo informuoti CMEK pirmininką, o CMEK pirmininkas apie jo galimą interesų konfliktą – VRM Medicinos centro direktorių, ir CMEK narys privalo nusišalinti nuo tolesnių procedūrų. CMEK pirmininkas apie CMEK nario nusišalinimą privalo informuoti VRM Medicinos centro direktorių. CMEK pirmininkas motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti CMEK nario nusišalinimo ir pavesti jam dalyvauti tolesnėje ekspertinėje procedūroje. VRM Medicinos centro direktorius motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti CMEK pirmininko nusišalinimo ir pavesti jam dalyvauti tolesnėje ekspertinėje procedūroje.

37. Naujas priimamasis, pareigūnas yra vertinami pagal tą sąvado skiltį, kuri nurodyta siuntime, ekspertinės išvados ir sprendimai yra priimami vadovaujantis sąvado nuorodomis (atitinkamai – nauji priimamieji ir pareigūnai).

38. Jeigu naujam priimamajam ar pareigūnui surašyta psichologinio vertinimo išvada, kad jis dėl ryškios charakterio akcentuacijos (dėl asmenybės bruožų akcentavimo, elgesio ir veiklos problemų) nerekomenduojamas tarnybai ar mokymuisi statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje, šis asmuo pripažįstamas netinkamu tarnybai.

39. CMEK posėdžio dėl galutinio ekspertinio sprendimo tinkamumui ir (ar) netinkamumui tarnybai nustatyti eigai fiksuoti daromas garso įrašas, kuris perkeliamas į skaitmeninę laikmeną, pridedamas prie posėdžio protokolo ir saugomas VRM Medicinos centre vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

NAUJŲ PRIIMAMŲJŲ EKSPERTIZĖS YPATUMAI

 

40. Naujas priimamasis kartu su siuntimu CMEK pateikia:

40.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

40.2. asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją (Statistinės apskaitos forma Nr. 025/a, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“) (toliau – statistinės apskaitos forma) iš jų pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (šeimos arba vidaus ligų gydytojo) už pastarųjų 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės, kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu toks yra išduotas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

 

40.3. jo pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro (toliau – psichikos sveikatos centras) už pastarųjų 10 metų laikotarpį arba laikotarpį nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės, išduotą medicininį pažymėjimą, patvirtinantį, kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra psichikos sveikatos centre įregistruotas, arba Medicinos dokumentų išrašą (siuntimą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), apie psichikos sveikatos centre gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

40.4. kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose buvo gydomi dėl tuberkuliozės, odos problemų, lytiškai plintančių ligų, užpildytą formą Nr. 027/a, jeigu sirgo šiomis ligomis;

40.5. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atliktų laboratorinių ir funkcinės diagnostikos tyrimų, išvardytų aprašo 22.1–22.7 ir 22.9–22.14 papunkčiuose, duomenis (išrašų kopijas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

 

40.6. buvusias operacijas ar traumas liudijančių medicininių dokumentų, antrinio ar tretinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų ir stacionarinio gydymo išrašus arba kopijas.

41. Kursantas kartu su siuntimu CMEK pateikia aprašo 40 punkte išvardytus dokumentus ir duomenis.

42. Ekspertinės išvados ir ekspertiniai sprendimai dėl kursantų priimami vadovaujantis sąvado nuorodomis „nauji priimamieji“ ir sąvado skiltimi, atitinkančia siuntime nurodytą sąvado skiltį.

 

VI SKYRIUS

PAREIGŪNŲ EKSPERTIZĖS YPATUMAI

 

43. Pareigūnas kartu su siuntimu CMEK pateikia galiojančio pareigūno tarnybinio pažymėjimo kopiją arba finansų ministro, teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro, įstaigos vadovo ar jų įgaliotų asmenų pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas, Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (Statistinės apskaitos forma Nr. 048/a), nurodytą Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, (jei išduotas), taip pat aprašo 22.1–22.4, 22.6–22.7, 22.11–22.14, 40.1–40.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir tyrimų duomenis. Pareigūnui 22.5, 22.9–22.10 papunkčiuose pažymėti tyrimai atliekami tik gydytojo eksperto teikimu (pagal indikacijas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

 

44. CMEK, atliekant ekspertizę dėl medicininės reabilitacijos paslaugų poreikio, taip pat dėl poreikio dėl ligos ar sveikatos sutrikimo laikinai riboti vidaus tarnybos sistemos pareigūno fizinį krūvį ir fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų atlikimą, pareigūnas kartu su siuntimu pateikia galiojančio pareigūno tarnybinio pažymėjimo kopiją arba finansų ministro, teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro, įstaigos vadovo ar jų įgaliotų asmenų pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas, Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (Statistinės apskaitos forma Nr. 048/a), kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu tokie tiriamajam yra išduoti, aprašo 22.1–22.4 ir 22.6 ir 40.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir tyrimų duomenis, šeimos gydytojo išduotą užpildytą formą Nr. 027/a. Kiti papildomi tyrimai ar konsultacijos atliekami tik gydytojo eksperto teikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

45. Ekspertinės išvados ir ekspertiniai sprendimai dėl pareigūno priimami vadovaujantis sąvado nuorodomis „pareigūnai“ ir sąvado skiltimi, atitinkančia siuntime nurodytą sąvado skiltį.

46. Pareigūnas, kuriam ekspertizė atliekama dėl aprašo 10.1 papunktyje nurodytų priežasčių ir kuris negali dėl sveikatos būklės eiti savo pareigų, yra CMEK pripažįstamas netinkamu tarnybai pagal sąvado I–III skiltis arba tinkamu tarnybai, nurodant sąvado skiltį (skiltis), pagal kurią (kurias) pareigūnas gali eiti pareigas ir pagal kurią (kurias) pareigūnas negali eiti pareigų tarnyboje.

47. Pareigūnui, kuriam ekspertizė atliekama dėl aprašo 10.2, 10.3, 10.6 ir 10.8 papunkčiuose nurodytų priežasčių, ekspertinis sprendimas priimamas vadovaujantis sąvado skiltimi, kuri yra nurodyta siuntime, bei sąvado nuoroda „pareigūnai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

48. Tais atvejais, kai dėl ligos ar sveikatos sutrikimų sudėtingumo gydytojai ekspertai (gydytojai specialistai) negali pateikti ekspertinių išvadų, o CMEK – ekspertinio sprendimo, pareigūnas gali būti nukreiptas į VRM Medicinos centro stacionarą papildomam ištyrimui. CMEK galutinį ekspertinį sprendimą priima gavusi papildomo ištyrimo rezultatus.

49. Jeigu gydytojas ekspertas priima ekspertinę išvadą, kad pareigūnas netinkamas tarnybai pagal visas sąvado skiltis, tolesnė ekspertizė nebetęsiama ir CMEK posėdžio metu priimamas ekspertinis sprendimas, kad pareigūnas netinkamas tarnybai.

 

VII SKYRIUS

PAREIGŪNO, KURSANTO SVEIKATOS SUTRIKDYMO MASTO NUSTATYMO YPATUMAI

 

50. Pareigūno ar kursanto ekspertizė, nustatant sveikatos sutrikdymo mastą, dėl to likusius sveikatos pakitimus ir pareigūno tinkamumą tolesnei tarnybai ar kursanto tarnybai (profesiniam rengimui), kai pareigūno sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, atliekama ir ekspertiniai sprendimai priimami vadovaujantis Vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto sveikatos sutrikdymo masto nustatymo tvarkos aprašu ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų ir kitų sveikatos sutrikdymų sąrašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.

51. Kai, atliekant pareigūno ar kursanto ekspertizę, nustatant sveikatos sutrikdymo mastą, iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktuose medicinos dokumentuose nurodyta gydymo dėl sveikatos sutrikdymo trukmė neatitinka nustatomojo sveikatos sutrikdymo pobūdžio, mechanizmo ir (ar) laiko, sveikatos sutrikdymo mastas nustatomas esančiais sveikatos sutrikdymo objektyviais duomenimis, nustatytais ligos ar sveikatos sutrikimo metu. Ankstesnių ligų paūmėjimai, atkryčiai, medicinos pagalbos teikimo trūkumai, plastinės-rekonstrukcinės chirurgijos, ortopedijos‑traumatologijos paslaugų masto nustatymui įtakos neturi.

52. Pareigūnas pripažįstamas netinkamu tarnybai dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, tik tais atvejais, kai jo netinkamumo tarnybai dėl sveikatos būklės priežastis yra ligos, sveikatos sutrikimai ir jų padariniai, dėl kurių buvo atliktas sveikatos sutrikdymo masto nustatymas arba tiriamasis pripažintas susirgęs profesine liga. Tokiu atveju CMEK ekspertinis sprendimas formuluojamas vadovaujantis aprašo 74.3 papunkčiu. Nesant šių aplinkybių, nustatoma, kad pareigūnas netinkamas tarnybai dėl sveikatos būklės tapo dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir CMEK ekspertinis sprendimas formuluojamas vadovaujantis aprašo 74.4 papunkčiu.

 

VIII SKYRIUS

EKSPERTIZĖS DOKUMENTAI

 

53. Ekspertizės metu pildomi šie privalomi tipinės formos medicinos dokumentai, nurodyti Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

53.1. Tiriamųjų registravimo specializuotajai medicininei ekspertizei apskaitos žurnalas (Statistinės apskaitos forma Nr. 035-/av);

53.2. Specializuotosios medicininės ekspertizės posėdžių protokolų registras (Statistinės apskaitos forma Nr. 035-1/av) (toliau – ekspertizės posėdžių protokolų registravimo žurnalas);

53.3. Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma (Statistinės apskaitos forma Nr. 046-/av) (toliau – pažyma);

53.4. Specializuotosios medicininės ekspertizės ligos liudijimas (Statistinės apskaitos forma Nr. 048-/av) (toliau – ligos liudijimas);

53.5. Specializuotosios medicininės ekspertizės aktas;

53.6. kiti ekspertizės metu būtini pildyti privalomi tipinės formos medicinos dokumentai.

54. Ekspertizės metu taip pat pildomi papildomi privalomi tipinės formos medicinos dokumentai, numatyti VRM Medicinos centro kokybės vadybos sistemos procedūrose.

 

IX SKYRIUS

EKSPERTINĖS IŠVADOS, EKSPERTINIAI SPRENDIMAI

 

55. Ekspertinį sprendimą CMEK priima kolegialiai bendru sutarimu CMEK posėdžio metu, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip trys gydytojai ekspertai, CMEK pirmininkas ir CMEK sekretorius. CMEK sekretorius posėdyje dalyvauja be balso teisės. Ekspertinis sprendimas yra individualus kiekvienam tiriamajam.

56. Ekspertiniai sprendimai įrašomi į specializuotosios medicininės ekspertizės aktą, pažymą, ligos liudijimą, ekspertizės posėdžių protokolų registravimo žurnalą ir į kitas CMEK veiklos apskaitos formas.

57. CMEK ekspertiniai sprendimai įforminami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po ekspertinio sprendimo priėmimo. Tiriamieji su ekspertiniais sprendimais supažindinami elektroninėje erdvėje, suteikiant tiriamiesiems individualų prisijungimo prie ekspertinių sprendimų duomenų bazės kodą. Tiriamųjų prašymu su visa ekspertinio sprendimo medžiaga tiriamieji supažindinami pasirašytinai. Tiriamojo atsisakymas pasirašyti patvirtinamas CMEK primininko ir dviejų CMEK gydytojų ekspertų parašais.

58. Į specializuotosios medicininės ekspertizės aktą įrašomi atliktos ekspertizės duomenys ir įdedami visi dokumentai, į kuriuos buvo atsižvelgta pateikiant ekspertines išvadas ir priimant ekspertinius sprendimus. Jeigu ekspertizei atlikti naudoti dokumentai, kurie turi būti grąžinami užbaigus ekspertizę, specializuotosios medicininės ekspertizės akte saugomos padarytos šių dokumentų kopijos.

59. Specializuotosios medicininės ekspertizės aktas, pažyma ir ligos liudijimas patvirtinami CMEK spaudu. Specializuotosios medicininės ekspertizės aktą pasirašo ir savo asmeniniais spaudais patvirtina CMEK pirmininkas, sekretorius ir CMEK posėdyje dalyvavę gydytojai ekspertai. Pažymą ir ligos liudijimą pasirašo ir savo asmeniniais spaudais patvirtina CMEK pirmininkas ir sekretorius. Prie pažymos pridedama psichologinio vertinimo išvada apraše nurodytais atvejais.

60. Pareigūnui, kuris pagal CMEK ekspertinį sprendimą pripažįstamas netinkamu tarnybai pagal visas sąvado skiltis, rašomas ligos liudijimas, kitiems tiriamiesiems – pažymos.

61. Pažymos ir ligos liudijimai išsiunčiami finansų ministrui, teisingumo ministrui, vidaus reikalų ministrui, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims. Tiriamieji jiems priklausančių pažymų arba ligos liudijimų egzempliorius pasirašytinai gauna įstaigų personalo tarnybose. Psichologinio vertinimo išvados, apraše nustatytais atvejais pridėtos prie pažymų, šiame punkte nurodytiems subjektams nesiunčiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

 

62. Pažymos rašomos 3 egzemplioriais esant CMEK ekspertiniam sprendimui, kad tiriamasis tinkamas arba netinkamas tarnybai pagal tam tikrą sąvado skiltį. Kai pareigūnas yra netinkamas tarnybai pagal tam tikrą sąvado skiltį, finansų ministrui, teisingumo ministrui, vidaus reikalų ministrui, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nedelsiant elektroniniais ryšiais siunčiama pažyma ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po ekspertinio sprendimo priėmimo du pažymos egzemplioriai siunčiami raštu. Kai naujas priimamasis, buvęs pareigūnas ar kursantas yra netinkami tarnybai pagal tam tikrą sąvado skiltį, du pažymos egzemplioriai išsiunčiami raštu finansų ministrui, teisingumo ministrui, vidaus reikalų ministrui, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims per 3 darbo dienas po ekspertinio sprendimo priėmimo. Kai tiriamasis tinkamas tarnybai, du pažymos egzemplioriai išsiunčiami raštu finansų ministrui, teisingumo ministrui, vidaus reikalų ministrui, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims per 3 darbo dienas po ekspertinio sprendimo priėmimo. Vienas pažymos egzempliorius (esant CMEK ekspertiniam sprendimui, kad tiriamasis tinkamas arba netinkamas tarnybai pagal tam tikrą sąvado skiltį) pridedamas prie specializuotosios medicininės ekspertizės akto.

63. Kitais atvejais rašomi trys pažymos (kai nustatomas sveikatos sutrikdymo mastas) egzemplioriai ir rašomi keturi ligos liudijimo egzemplioriai (kai pareigūnas yra netinkamas tarnybai pagal visas sąvado skiltis). Vienas pažymos egzempliorius per 3 darbo dienas po ekspertinio sprendimo priėmimo išsiunčiamas finansų ministrui, teisingumo ministrui, vidaus reikalų ministrui, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, vienas pažymos egzempliorius pridedamas prie specializuotosios medicininės ekspertizės akto, o vieną pažymos egzempliorių CMEK Vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto sveikatos sutrikdymo masto nustatymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka per 3 darbo dienas po ekspertinio sprendimo priėmimo išsiunčia pareigūnui ar kursantui. Kai pareigūnas yra netinkamas tarnybai pagal visas sąvado skiltis, finansų ministrui, teisingumo ministrui, vidaus reikalų ministrui, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nedelsiant faksu ar elektroniniu paštu siunčiamas ligos liudijimas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po ekspertinio sprendimo priėmimo trys ligos liudijimų egzemplioriai išsiunčiami raštu, o vienas ligos liudijimo egzempliorius pridedamas prie specializuotosios medicininės ekspertizės akto.

64. Pažymos dėl tiriamojo galioja 1 (vienerius) metus nuo jų išdavimo dienos.

65. Gydytojai ekspertai tiriamųjų specializuotosios medicininės ekspertizės aktuose įrašo tiriamųjų nusiskundimus, aprašo ligų ar sveikatos sutrikimų kilmę, vystymąsi, objektyvaus ištyrimo, kitų tyrimų duomenis. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, kitų tyrimų rezultatus, rašomos ekspertinės išvados. Gydytojo eksperto ekspertinę išvadą sudaro diagnozės, jas atitinkantys TLK-10-AM kodai ir ligas ar sveikatos sutrikimus atitinkantys sąvado punktai, skiltys, nuomonė, pastabos ir (ar) rekomendacijos dėl ekspertinio sprendimo. Ekspertinę išvadą gydytojas pasirašo, patvirtina asmeniniu spaudu, užrašo datą. Diagnozės formuluojamos nurodant pagrindinę ligą ar sveikatos sutrikimą, jų stadiją, formą, esamas komplikacijas, organų (organizmo) funkcijos sutrikimo laipsnį ir (ar) fizinio trūkumo kompensacijos laipsnį, taip pat išvardijami gretutiniai sveikatos sutrikimai.

66. Ekspertiniai sprendimai priimami įvertinus ekspertines išvadas, sąvade išdėstytus paaiškinimus ir atsižvelgus į apraše išvardytų dokumentų turinį, tarnybos ypatybes bei tarnybos faktorius.

67. Ekspertinį sprendimą sudaro diagnozę (diagnozes) atitinkantys TLK-10-AM kodai, nustatytas ligas ar sveikatos sutrikimus atitinkantys sąvado punktai, skiltys, ekspertinės išvados dėl tiriamojo tinkamumo ar netinkamumo tarnybai. Atliekant ekspertizę pirmą kartą, atliekant ekspertizę pareigūnui, kuris skiriamas į pareigas, kurioms nustatyti tinkamumo tarnybai aukštesni sveikatos būklės reikalavimai (aukštesnė sąvado skiltis), pareigūnui, nukreiptam ekspertizei dėl atsiradusių elgesio ir psichikos sutrikimų, prie ekspertinio sprendimo pridedama ir psichologinio vertinimo išvada.

68. Jeigu CMEK posėdžio metu, priimant ekspertinį sprendimą, kyla abejonių CMEK pirmininkui ar gydytojui ekspertui, kurio profesinės kvalifikacijos kompetencijai priskirta ekspertinio sprendimo sritis, tiriamojo ekspertizė tęsiama tiek, kiek tai būtina ekspertinėms išvadoms patikslinti, kad ekspertinis sprendimas būtų priimtas be abejonių, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

69. Kai tiriamasis serga liga, neįtraukta į sąvadą, ekspertinis sprendimas priimamas vadovaujantis tuo sąvado punktu, kuris labiausiai atitinka susirgimo šia liga, organų funkcijos sutrikimo prigimtį, pasireiškimą, stadiją ir leidžia įvertinti tiriamojo tinkamumą tarnybai.

70. Ekspertiniame sprendime pagrindine liga ir (ar) sveikatos sutrikimu yra laikomi šio sprendimo turinį lemianti, daugiausia tiriamojo tinkamumo tarnybai apribojimams įtakos turinti liga ir (ar) sveikatos sutrikimas. Jeigu tokios ligos ir (ar) sveikatos sutrikimai yra kelios (keli), jos (jie) pagrindine liga ir (ar) sveikatos sutrikimu pripažįstamos visos.

71. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo ekspertizės atlikimo pradžios CMEK negali priimti ekspertinio sprendimo, CMEK apie tai informuoja finansų ministrą, teisingumo ministrą, vidaus reikalų ministrą, įstaigos vadovą ar jų įgaliotus asmenis, nurodydama priežastis, dėl kurių negali priimti ekspertinio sprendimo, terminą (po kokių faktinių aplinkybių atsiradimo dienos), per kurį tiriamasis privalo būti siunčiamas pakartotinei ekspertizei, ir ekspertinį sprendimą formuluoja taip: „CMEK ekspertinis sprendimas nepriimtas dėl nebaigtos ekspertizės“. Įstaigos, gavusios šį sprendimą, pakartotinai išduoda tiriamajam siuntimą ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka siunčia tiriamąjį pakartotinei ekspertizei.

72. Atlikusi asmens, pageidaujančio mokytis, kursanto ekspertizę, CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus (nurodomas statutinės profesinio mokymo įstaigos, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursų arba kitos švietimo įstaigos pavadinimas, fakultetas ir sąvado skiltis):

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

72.1. tinkamas tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį (tinkamas mokytis profesijos);

72.2. netinkamas tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį (netinkamas mokytis profesijos);

72.3. atnaujinti ekspertizę CMEK po to, kai bus baigtas ištyrimas (gydymas), bet ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ekspertizės atlikimo pradžios;

72.4. CMEK ekspertinis sprendimas nepriimtas dėl nebaigtos ekspertizės.

73. Atlikusi asmens, pretenduojančio į tarnybą, ekspertizę, CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus:

73.1. tinkamas tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį;

73.2. netinkamas tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį;

73.3. atnaujinti ekspertizę CMEK po to, kai bus baigtas ištyrimas (gydymas), bet ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ekspertizės atlikimo pradžios;

73.4. CMEK ekspertinis sprendimas nepriimtas dėl nebaigtos ekspertizės.

74. Atlikusi pareigūno, atsiųsto dėl tinkamumo tolesnei tarnybai, ekspertizę, CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus:

74.1. tinkamas tolesnei tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį;

74.2. tinkamas tarnybai pagal sąvade nustatytus tinkamumo sveikatos būklės reikalavimus; negali eiti pareigų tarnyboje, kur tinkamumo sveikatos būklės reikalavimai nustatyti pagal sąvado I ir (ar) II skiltis; gali eiti pareigas tarnyboje, kurioms tinkamumo sveikatos būklės reikalavimai nustatyti pagal sąvado II ir (ar) III skiltį;

74.3. netinkamas tolesnei tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I–III skiltis; susirgo tarnybos metu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba;

74.4. netinkamas tolesnei tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I–III skiltis; liga ar sveikatos sutrikimas, nesusijusi su tarnyba ar su pareigų atlikimu;

74.5. atnaujinti ekspertizę CMEK po to, kai bus baigtas ištyrimas (gydymas), bet ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ekspertizės atlikimo pradžios;

74.6. po laikinojo nedarbingumo laikotarpio pabaigos rekomenduoti atlikti pakartotinę ekspertizę CMEK;

74.7. CMEK ekspertinis sprendimas nepriimtas dėl nebaigtos ekspertizės.

75. Atlikusi tiriamojo ekspertizę pagal aprašo 10.3 papunktį ar pakartotinę ekspertizę, CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus:

75.1. tinkamas tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį; gali eiti pareigas tarnyboje pagal nurodytas profesinės rizikos sąlygas;

75.2. tinkamas tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį; negali eiti pareigų tarnyboje pagal nurodytas profesinės rizikos sąlygas.

76. Jeigu, atlikusi ekspertizę, CMEK nustato, kad tiriamasis negali eiti pareigų pagal tam tikrą sąvado skiltį, šis ekspertinis sprendimas negali būti keičiamas pakartotinių ekspertizių metu, išskyrus atvejus, kai pateikiami papildomi sveikatos būklės pagerėjimą arba pablogėjimą įrodantys medicininiai dokumentai.

77. Atlikusi pareigūno, kuris pageidauja pasinaudoti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, medicininę ekspertizę, CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus:

77.1. rekomenduoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją medicininės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti;

77.2. nerekomenduoti nukreipti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai medicininės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti, nes medicininė reabilitacija netikslinga.

771. Atlikusi vidaus tarnybos sistemos pareigūno ekspertizę dėl poreikio dėl ligos ar sveikatos sutrikimo laikinai riboti šio pareigūno fizinį krūvį ir fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų atlikimą, CMEK gali priimti šiuos ekspertinius sprendimus:

771.1. vidaus tarnybos sistemos pareigūnas gali atlikti visus fizinio pasirengimo tikrinimo pratimus;

771.2. vidaus tarnybos sistemos pareigūnas negali atlikti visų fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų ekspertiniame sprendime nurodytą terminą;

771.3. vidaus tarnybos sistemos pareigūnas negali atlikti konkrečių ekspertiniame sprendime nurodytų fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų ir rekomenduojama (arba nerekomenduojama) atlikti alternatyvų fizinio pasirengimo tikrinimo testą – 4000 m ėjimą vietoj 1000 m, 2000 m arba 3000 m bėgimo ekspertiniame sprendime nurodytą terminą;

771.4. vidaus tarnybos sistemos pareigūnas netinkamas tolesnei tarnybai pagal sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų I ir (ar) II, ir (ar) III skiltį.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

78. Patikslintas naujas ekspertinis sprendimas gali būti surašytas tik tokiu atveju, jeigu CMEK nustato, kad ekspertiniame sprendime yra aiškių techninių klaidų, kurias ištaisius nesikeistų ekspertinio sprendimo esmė. Gavus duomenų apie kitas ekspertinio sprendimo klaidas, skiriama nauja ekspertizė; po surašyto naujo ekspertinio sprendimo prieš tai surašytas ekspertinis sprendimas tampa negaliojančiu.

79. Jeigu, atlikusi ekspertizę CMEK nustato aplinkybes ir terminą, per kurį tiriamajam nerekomenduojama atlikti fizinio pasirengimo tikrinimo pratimų, tokia rekomendacija įrašoma į ekspertinį sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

80. Po ekspertiniu sprendimu pasirašo CMEK pirmininkas, sekretorius ir visi CMEK posėdyje dalyvavę gydytojai ekspertai.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. CMEK ekspertinį sprendimą tiriamasis turi teisę apskųsti VRM Medicinos centro direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo ekspertinio sprendimo priėmimo dienos. Skundus nagrinėja VRM Medicinos centro direktoriaus sudaryta VRM Medicinos centro Ginčų komisija (toliau – Ginčų komisija). Jeigu skundui išnagrinėti reikalingas papildomas tiriamojo ištyrimas, o kviečiamas tiriamasis be pateisinamos priežasties neatvyksta papildomam ištyrimui ir (ar) kviečiamas neatvyksta į Ginčų komisijos posėdį, Ginčų komisija gali priimti sprendimą nenagrinėti skundo ir nevertinti priimto CMEK sprendimo. CMEK ekspertiniai sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

82. VRM Medicinos centro direktorius, gavęs duomenų dėl galimo neteisingo ekspertinio sprendimo ar turėdamas pagrįstų abejonių dėl galimo neteisingo ekspertinio sprendimo, inicijuoja vidaus tyrimą.

83. Asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

_________________

part_8a4ccccf14e94194acbcffe2dd578223_end


 

Specializuotosios medicininės ekspertizės

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Siuntimo atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę forma)

_____________________________________________________________________________________

(Siunčiančios įstaigos pavadinimas, adresas, telefono, fakso numeris, el. pašto adresas)

 

SIUNTIMAS ATLIKTI SPECIALIZUOTĄJĄ MEDICININĘ EKSPERTIZĘ

____________ Nr. __________

(data)

 

Į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją

_____________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, gimimo data)

_____________________________________________________________________________________

(nuolatinė (deklaruotoji) gyvenamoji vieta)

 

Pareigūnui

_____________________________________________________________________________________

(įstaigos ir jos padalinio, kuriame tarnauja pareigūnas, pavadinimas, pareigūno pareigos, tarnybos stažas metais, laikinojo nedarbingumo trukmė (nurodomi visi laikinojo nedarbingumo laikotarpiai) per pastaruosius

12 mėnesių)

 

Naujam priimamajam, buvusiam pareigūnui

_____________________________________________________________________________________

(įstaigos ir jos padalinio, kuriame numatoma šių asmenų tarnyba, pavadinimas ir numatomos šių asmenų pareigos arba statutinės profesinio mokymo įstaigos, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursų ar kitos švietimo įstaigos pavadinimas, fakultetas)

 

Specializuotosios medicininės ekspertizės (toliau – ekspertizė) uždavinys (uždaviniai)

_____________________________________________________________________________________

(nurodomi Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo
4.1–4.7 papunkčiai)

 

Ekspertizės pagrindai

_____________________________________________________________________________________,

(nurodami vienas ar keli Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo
9–11 punktuose nurodyti pagrindai)

_____________________________________________________________________________________,

(sąvado skiltis) (pareigūnui nurodoma sąvado skiltis, pagal kurią pareigūno einamoms pareigoms nustatyti tinkamumo sveikatos būklės reikalavimai, o naujai priimamajam nurodama sąvado skiltis, kuria vadovaujantis reikia pateikti ekspertinį sprendimą dėl tinkamumo tarnybai)

 

Papildoma informacija

________________________________________________________________________

(nurodomi esami (numatomi) profesinės rizikos veiksniai ir funkcija, su kuriais (kuria) daugiausia yra (bus) susijusi pareigūno tarnyba)

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnas pagal einamas pareigas turi atlikti šiuos atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimo fizinius pratimus (pildoma tik siunčiant vidaus tarnybos sistemos pareigūną):

 

Eil. Nr.

Fiziniai gebėjimai

Testai

Žyma apie fizinio pratimo taikymą pareigūnui

(+/-)

Vyrų

Moterų

1.

Greitis, greitumo ištvermė, vikrumas

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m

Bėgimas šaudykle 10 × 10 m

 

arba

100 m bėgimas

arba

100 m bėgimas

 

2.

Jėga, jėgos ištvermė

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min.

Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min.

 

arba

prisitraukimai prie skersinio

arba

atsilenkimai (sėstis ir gultis)

 

3.

Ištvermė

1000 m bėgimas

1000 m bėgimas

 

arba

3000 m bėgimas

arba

2000 m bėgimas

 

Alternatyvus testas –

4000 m ėjimas

Alternatyvus testas –

4000 m ėjimas

 

4.

Lankstumas

Sėstis ir siekti (lankstumo pratimas )

Sėstis ir siekti (lankstumo pratimas )

 

 

PRIDEDAMA:

 

 

 

__________________________________________________________________________

Siuntimą išdavė:

 

___________

(pareigos)

_______________

(vardas, pavardė)

_____________

(parašas)

___________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-880, 2011-12-08, Žin., 2011, Nr. 155-7368 (2011-12-20), i. k. 1112310ISAK001V-880

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-710, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 116-5901 (2012-10-06), i. k. 1122310ISAK001V-710

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 "Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-641, 2015-08-19, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12491

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-673, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15559

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-141, 2018-02-19, paskelbta TAR 2018-02-20, i. k. 2018-02520

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-330, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05549

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-477, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10540

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-633, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13757

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1243, 2020-12-01, paskelbta TAR 2020-12-01, i. k. 2020-25758

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-492, 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15285

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_127f085832b84ff9979e7fa59deb4776_end