Suvestinė redakcija nuo 2013-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 82-3289, i. k. 10823VTISAK027V-154

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS POSISTEMĖS „SAVITARNA“ PRISIJUNGIMO KORTELIŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 15 d. Nr. 27V-154

Vilnius

 

Įgyvendindama Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 (Žin., 2007, Nr. 5-245; 2008, Nr. 71-2756), 21.3.1 punktą:

1. Tvirtinu Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

LAIKINAI VYKDANTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS          LAIMUTĖ BUTAUTIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. 27V-154

 

VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS POSISTEMĖS „SAVITARNA“ PRISIJUNGIMO KORTELIŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja VATIS posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių (toliau – kortelės) išdavimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose (toliau – darbuotojai), tvarką.

2. Valstybės ir savivaldybės institucijoje ir įstaigoje (toliau – įstaiga) už VATIS duomenų tvarkymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (toliau – atsakingas asmuo) šių taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl kortelių išdavimo į Valstybės tarnybos departamentą esant valstybės tarnautojus ar darbuotojus į pareigas priimančio asmens ar jo įgalioto asmens, ar įstaigos vadovą į pareigas priimančios kolegialios institucijos vadovo (toliau – į pareigas priimantis asmuo) sprendimui dėl poreikio išduoti korteles įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Esant valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymui išduoti kortelę, įstaiga privalo ją išduoti per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-25, 2013-01-10, Žin., 2013, Nr. 5-206 (2013-01-15), i. k. 1131VTDISAK0027V-25

 

3. Atsakingas asmuo VATIS užpildo prašymą kortelėms išduoti, nurodydamas pageidaujamų kortelių skaičių ir asmens, kurį į pareigas priimantis asmuo įgalioja atsiimti korteles Valstybės tarnybos departamente (toliau – įgaliotas asmuo), vardą, pavardę ir pareigų pavadinimą.

4. Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas, turintis prieigos teisę prie VATIS posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių modulio, per VATIS gavęs šių taisyklių 3 punkte nurodytą prašymą išduoti korteles, VATIS įrašo įstaigai priskirtų kortelių skaičių ir jų numerius.

5. Įgaliotas asmuo, atsiimdamas korteles Valstybės tarnybos departamente, turi pateikti įgaliojimą ir einamas pareigas patvirtinantį dokumentą bei parašu patvirtinti kortelių atsiėmimą.

6. Atsakingas asmuo per VATIS priskiria korteles valstybės tarnautojams ir darbuotojams, įrašydamas valstybės tarnautojui ar darbuotojui išduodamos kortelės numerį, ir valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia kortelę kartu su prisijungimo prie VATIS posistemės „Savitarna“ instrukcija.

7. Kortelė galioja tol, kol valstybės tarnautojas ar darbuotojas įstaigoje eina pareigas. Atleidus valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš pareigų, jo kortelės galiojimas sustabdomas automatiškai, Valstybės tarnautojų registre įvedus duomenis apie jo atleidimą iš pareigų. Valstybės tarnautojų registre įvedus duomenis apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo priėmimą į kitas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, jo kortelės galiojimas atnaujinamas automatiškai.

8. Praradęs kortelę, valstybės tarnautojas ar darbuotojas atsakingam asmeniui pateikia raštišką prašymą dėl kortelės paskelbimo negaliojančia ir naujos kortelės išdavimo. Atsakingas asmuo paskelbia kortelę negaliojančia VATIS.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-25, 2013-01-10, Žin., 2013, Nr. 5-206 (2013-01-15), i. k. 1131VTDISAK0027V-25

Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės "Savitarna" prisijungimo kortelių išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 27V-154 pakeitimo