Suvestinė redakcija nuo 2015-01-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 76-3020, i. k. 1082050ISAK001K-223

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 17-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 27 Nr. 1K-223

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2003, Nr. 123-5586; 2007, Nr. 68-2654) 3 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu 17-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (pridedama).

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5920 (2008-12-23), i. k. 1082050ISAK001K-444

 

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. birželio 27 d.

įsakymu Nr. 1K-223

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. gruodžio 11 d.

įsakymo Nr. 1K-444 redakcija)

 

17-ASIS VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 17-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (toliau – šis standartas) tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje (toliau – finansinės ataskaitos) tvarką.

2. Šis standartas vienodai taikomas ir viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam atskirų finansinių ataskaitų rinkinį, ir viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Šį standartą viešojo sektoriaus subjektai turi taikyti registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus, išskyrus:

3.1. investicijas į asocijuotuosius subjektus, kurioms taikomas 14-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“;

3.2. investicijas į kontroliuojamus subjektus, kurioms taikomas 15-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“;

3.3. pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis gautinas sumas ir įsipareigojimus, kurių apskaitai taikomas 19-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“;

3.4. atidėjinius ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus, finansinių garantijų įsipareigojimų sutartis, kurių apskaitai taikomas 18-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“;

3.5. teises ir įsipareigojimus pagal išmokų darbuotojams planus, kurių apskaitai taikomas 24-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Su darbo santykiais susijusios išmokos“;

3.6. gautas ir gautinas finansavimo sumas, kurių apskaitai taikomas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“, išskyrus grąžintinas finansavimo sumas.

4. Daugumą ūkinių operacijų, susijusių su paskolomis, vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ir šį standartą finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitai ir pateikimui finansinėse ataskaitose taiko tik valstybės iždas, kiti išteklių fondai ir savivaldybės.

5. Šiame standarte vartojamos sąvokos:

5.1. Aktyvioji rinka – rinka, atitinkanti visus šiuos kriterijus: prekiaujama vienarūšiu turtu; bet kuriuo metu yra pirkėjų (pardavėjų), ketinančių pirkti ar parduoti turtą; informacija apie parduodamo turto rinkos kainas yra prieinama visuomenei.

5.2. Amortizuota finansinio įsipareigojimo savikaina – finansinio įsipareigojimo įsigijimo savikaina, atėmus vykdant šį įsipareigojimą sumokėtą pagrindinės sumos dalį ir pripažinus įsigijimo savikainos ir išpirkimo sumos skirtumo sukauptą amortizacijos sumą.

5.3. Amortizuota finansinio turto savikaina – finansinio turto įsigijimo savikaina atėmus atgautą už šį turtą sumokėtos pagrindinės sumos dalį, pripažinus įsigijimo savikainos ir išpirkimo sumos skirtumo sukauptą amortizacijos sumą ir atėmus to turto nuvertėjimo nuostolius.

5.4. Apsidraudimo priemonė – finansinė priemonė, kurią naudojant yra tikimasi, kad jos tikroji vertė ar iš jos gaunami pinigų srautai visiškai kompensuos draudžiamojo objekto tikrosios vertės ar jo sukuriamų pinigų srautų pokyčius ar didžiąją jų dalį.

5.5. Apsikeitimo sandoris – sandoris, kuriuo dvi šalys susitaria apsikeisti pinigų srautais, siekdamos apsidrausti nuo valiutos kursų, palūkanų normų kitimo ar kitos rizikos.

5.6. Apskaičiuotų palūkanų norma (diskonto norma) – palūkanų norma, kurią taikant pinigų srautai, susiję su finansiniu turtu ar finansiniu įsipareigojimu, diskontuojami visą to turto ar įsipareigojimo turėjimo laiką arba iki kito jo perkainojimo dienos.

5.7. Finansinė priemonė – sandoris, pagal kurį viena sandorio šalis įgyja finansinį turtą, o kita – finansinį įsipareigojimą arba nuosavą kapitalą.

5.8. Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis.

5.9. Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto.

5.10. Finansinio turto amortizacijos suma – apskaičiuotų palūkanų metodu nustatyta gautinų palūkanų suma, rodanti finansinio turto balansinės vertės prieaugį per tam tikrą laikotarpį.

5.11. Finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai – suma, kuria finansinio turto balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti perleidžiant ar naudojant finansinį turtą.

5.12. Finansinio įsipareigojimo amortizacijos suma – apskaičiuotų palūkanų metodu nustatyta mokėtinų palūkanų suma, rodanti finansinio įsipareigojimo balansinės vertės prieaugį per tam tikrą laikotarpį.

5.13. Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas – finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto išpirkimo termino, gaunant fiksuotas arba galimas nustatyti įmokas, išskyrus parduoti laikomą finansinį turtą, paskolas ir gautinas sumas.

5.14. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

5.15. Ilgalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

5.16. Išankstinis sandoris – sandoris, kuriuo susitariama už nustatytą kainą tam tikru laiku ateityje pirkti ar parduoti prekę, finansinį turtą ar finansinį įsipareigojimą.

5.17. Išvestinė finansinė priemonė – finansinė priemonė, kurios vertė priklauso nuo vienos ar kelių kitų finansinių priemonių.

5.18. Nominalioji vertybinio popieriaus vertė – išleidžiant vertybinį popierių vertybinių popierių emitento nurodoma jo vertė, kuri yra pastovi iki sprendimo ją pakeisti.

5.19. Palūkanų normos rizika – rizika, kai galimi nuostoliai dėl palūkanų normos svyravimo.

5.20. Parduoti laikomas finansinis turtas – finansinis turtas, kuris buvo įsigytas parduoti arba siekiant gauti pelno iš jo kainos svyravimų, ir kitas finansinis turtas, kuris nepriskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ar paskolų ir gautinų sumų.

5.21. Pasirinkimo sandoris – sandoris, pagal kurį už tam tikrą mokestį įsigyjama teisė, bet ne įsipareigojimas ateityje už nustatytą kainą pirkti arba parduoti prekes, valiutą arba kitą finansinį turtą.

5.22. Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

5.23. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikras pinigų sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos prie pinigų ekvivalentų.

5.24. Skolinis įsipareigojimas – įsipareigojimas grąžinti kreditoriams lėšas, pasiskolintas išplatinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolos sutartį, finansinės nuomos (lizingo) sutartį ar kitą įsipareigojamąjį skolos dokumentą.

5.25. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

5.26. Trumpalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

5.27. Valiutos kurso rizika – rizika, kad finansinio turto ar įsipareigojimo tikroji vertė pasikeis dėl valiutos kurso pasikeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

6. Kitos šiame standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme ir kituose viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (toliau – VSAFAS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

II. FINANSINIO TURTO GRUPAVIMAS

 

7. Finansinis turtas skirstomas į:

7.1. ilgalaikį finansinį turtą, kuris skirstomas į:

7.1.1. ilgalaikes investicijas į nuosavybės vertybinius popierius;

7.1.2. ilgalaikes investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius;

7.1.3. po vienų metų gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos;

7.1.4. ilgalaikius terminuotuosius indėlius;

7.1.5. kitą ilgalaikį finansinį turtą;

7.2. trumpalaikį finansinį turtą, kuris skirstomas į:

7.2.1. suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį;

7.2.2. trumpalaikes investicijas;

7.2.3. išankstinius apmokėjimus;

7.2.4. per vienus metus gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos trumpalaikės paskolos;

7.2.5. pinigus ir pinigų ekvivalentus;

7.2.6. kitą trumpalaikį finansinį turtą.

8. Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų ir jų ekvivalentų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie turi būti priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto: pavyzdžiui, ilgalaikiai indėliai, pinigai, kuriais viešojo sektoriaus subjektas negali laikinai disponuoti ilgiau nei 12 mėnesių.

9. Finansinio turto priskyrimas prie pinigų ekvivalentų yra nustatomas finansinio turto įsigijimo momentu. Pinigų ekvivalentų pavyzdžiai yra iždo vekseliai, atpirkimo sandoriai, indėlių sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai ir kitos priemonės, kuriomis prekiaujama finansinių priemonių rinkoje (terminas iki 3 mėnesių) ir kurios atitinka šiame standarte pateiktą pinigų ekvivalentų sąvokos apibrėžimą.

10. Siekiant įvertinti finansinis turtas skirstomas į tris grupes:

10.1. parduoti laikomą finansinį turtą;

10.2. iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą;

10.3. gautinas sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos).

11. Prie parduoti laikomo finansinio turto priskiriamos obligacijos ar kiti vertybiniai popieriai, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas įsigyja prekybos tikslais, ir įsigytos kitų subjektų akcijos, dalininkų įnašai į viešąsias įstaigas, įnašai į tarptautines organizacijas. Prie parduoti laikomo finansinio turto taip pat priskiriamas ilgalaikis finansinis turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas nusprendžia parduoti.

12. Finansinis turtas priskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada, kai jį įsigijęs viešojo sektoriaus subjektas ketina ir sugebės jį laikyti iki išpirkimo termino. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto pavyzdžiai gali būti obligacijos su nustatyta išpirkimo data, jei obligacijų turintis viešojo sektoriaus subjektas ketina jas laikyti iki išpirkimo termino ar atgauti iš esmės visą jų balansinę vertę.

13. Nuosavybės vertybiniai popieriai nelaikomi iki išpirkimo termino laikomu finansiniu turtu.

14. Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, jei:

14.1. viešojo sektoriaus subjektas ketina laikyti finansinį turtą neribotą laiką;

14.2. yra priimtas sprendimas parduoti finansinį turtą;

14.3. emitentas turi teisę išpirkti viešojo sektoriaus subjekto laikomą finansinį turtą už sumą, kuri yra reikšmingai mažesnė už jo amortizuotą savikainą.

 

III. PIRMINIS FINANSINIO TURTO PRIPAŽINIMAS IR ĮVERTINIMAS

 

15. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

16. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, išskyrus finansinį turtą, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio įsigijimo metu nebuvo išleista pinigų, viešojo sektoriaus subjektas turi įvertinti jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio įvertinimo metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio įsigijimo metu nebuvo išleista pinigų, ir pirminio pripažinimo metu vertinamas amortizuota savikaina, kuri apskaičiuojama, kaip nurodyta šio standarto 25 punkte.

Pavyzdys. Viešojo sektoriaus subjektas įsigijo ne nuosavybės vertybinių popierių už 1 000 000 eurų. Sandorio tarpininkams už paslaugas buvo sumokėta 10 000 eurų. Pirminio pripažinimo metu registruojama 1 000 000 eurų finansinio turto vertė ir registruojamos 10 000 eurų finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Viešojo sektoriaus subjektas suteikė paslaugų už 100 000 eurų, kurie pagal atsiskaitymo už paslaugas sutartį bus sumokėti po 2 metų. Viešojo sektoriaus subjektas registruoja gautinas sumas ir pajamas už suteiktas paslaugas amortizuota savikaina (826 821 euras) ir kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje amortizuotos savikainos ir įsigijimo vertės skirtumo dalimi didina gautinų sumų vertę bei registruoja finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

17. Pagal mainų sandorį gautas finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro mainų sutartyje nustatyta vertė. Jeigu mainų sutartyje vertė nenurodyta ir mainais gauto turto įsigijimo savikainos negalima nustatyti, ji yra lygi perleisto turto tikrajai vertei.

18. Su finansinio turto mainais susijusios išlaidos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.

19. Prie finansinio turto priskiriami tik išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą. Viešojo sektoriaus subjekto supirkti paties išleisti vertybiniai popieriai mažina jo įsipareigojimus ir prie jo finansinio turto nepriskiriami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

Nr. 1K-443, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7874 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-443

 

IV. PASKESNIS FINANSINIO TURTO ĮVERTINIMAS

 

20. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas turi būti iš naujo įvertinamas taip:

20.1. parduoti laikomas – tikrąja verte, išskyrus šio standarto 23 punkte nustatytus atvejus;

20.2. iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas – amortizuota savikaina;

20.3. paskolos – amortizuota savikaina. Viešojo sektoriaus subjekto suteiktos trumpalaikės paskolos kitam viešojo sektoriaus subjektui amortizuota savikaina lygi jos įsigijimo savikainai;

20.4. kitos po vienų metų gautinos sumos – amortizuota savikaina;

20.5. išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, išskyrus trumpalaikes paskolas, ir kitas trumpalaikis finansinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

21. Parduoti laikomo finansinio turto tikroji vertė nustatoma remiantis kainomis, paskelbtomis aktyviojoje rinkoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Jeigu yra reikšmingų aplinkybių, dėl kurių vertybinių popierių rinkoje skelbiama kaina negali būti naudojama tikrajai finansinio turto vertei nustatyti (pavyzdžiui, reikšmingai pasikeitė ekonominės sąlygos nuo paskutinio sandorio sudarymo dienos arba skelbiama kaina yra nustatyta pagal vienkartinio sandorio kainą, kuri reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių sandorių kainos), tikroji vertė gali būti nustatoma šio standarto 22 punkte nurodytais būdais.

Pavyzdys. Viešojo sektoriaus subjektas turi įsigijęs 1 000 investicinio fondo vienetų, kurių skelbiama kaina 20XX m. gruodžio 31 d. sudarė 4,59 euro už vienetą. Kadangi investicinio fondo veikla yra neterminuota, fondo vienetai yra priskiriami parduoti laikomam finansiniam turtui. Rengiant 20XX m. finansines ataskaitas, finansinės būklės ataskaitoje investicijos į investicinio fondo vienetus registruojamos 4 590 eurų verte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

22. Jeigu finansiniu turtu aktyviojoje rinkoje neprekiaujama, jo tikroji vertė gali būti nustatoma pagal:

22.1. eksperto pateiktą pagrįstą įvertinimą, kuriame nurodyta tam tikro viešojo sektoriaus subjekto finansinio turto vertė, arba

22.2. komercinius ar kitus pasiūlymus, gautus iš kelių pirkėjų, pageidaujančių įsigyti finansinio turto, arba

22.3. žiniasklaidoje ar kitose informavimo priemonėse skelbiamą tokio pat ar panašaus finansinio turto vertę, arba

22.4. aukcionų ar kitų viešųjų pardavimų metu skelbiamą tokio pat ar panašaus finansinio turto vertę, arba

22.5. pardavėjų viešai publikuojamą tokio pat ar panašaus finansinio turto vertę ir pan.

23. Investicijos į vertybinius popierius, kurių kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurių tikrosios vertės negalima nustatyti šio standarto 21 ir 22 punktuose nurodytais būdais, dalininkų įnašai į viešąsias įstaigas (kurios nėra kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai), įnašai į tarptautines organizacijas įvertinami įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

24. Po vienų metų gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina (neatsižvelgiant į tai, ar viešojo sektoriaus subjektas ketina jas laikyti iki atsiskaitymo termino). Kai palūkanų norma yra nustatyta teisės aktuose, taikoma teisės aktuose nustatyta palūkanų norma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-443, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7874 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-443

 

25. Paprastai po vienų metų gautinų sumų amortizuota savikaina apskaičiuojama paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną taikant pirminio pripažinimo metu buvusią rinkos palūkanų normą, kuri vėlesniais laikotarpiais laikoma apskaičiuotų palūkanų norma, išskyrus šio standarto 28 punkte nurodytą atvejį.

Amortizuota savikaina skaičiuojama pritaikius apskaičiuotų palūkanų normą:

AS = PS1 / (1+r) + PS2 / (1+r)2 + ... + PSn / (1+r)n, kur

AS – amortizuota savikaina;

PS 1 ... PS n – 1-ojo – n-ojo laikotarpio grynieji būsimieji pinigų srautai;

r – nustatyta laikotarpio apskaičiuotų palūkanų norma pirminio pripažinimo metu;

1 ... n – laikotarpiai (metai arba mėnesiai), kurių grynieji būsimieji pinigų srautai skaičiuojami.

Pavyzdys. Viešojo sektoriaus subjektas įsigijo 5 metų trukmės 1 000 000 eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės vertybinių popierių, už kuriuos bus mokama 1 proc. dydžio metinės palūkanos. Emitentas galėtų gauti tos pačios trukmės paskolą iš bankų už 5 proc. dydžio metines palūkanas. Ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuota savikaina yra apskaičiuojama:

AS = 10 000 / (1+0,05)1 + 10 000 / (1+0,05)2 + 10 000 / (1+0,05)3 +10 000 / (1+0,05)4 +1 010 000 / (1+0,05)5 = 826 821 eurų.

Finansinio turto įsigijimo savikainos (1 000 000  eurų) ir amortizuotos savikainos (826 821 euras) 173 179 eurų skirtumas yra pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis paskolos suteikimo laikotarpiu. Daugiau finansinio turto amortizuotos savikainos nustatymo ir apskaitos pavyzdžių yra pateikta šio standarto 2 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

26. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir po vienų metų gautinų sumų įsigijimo ir amortizuotos savikainos skirtumas yra pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos pajamų (sąnaudų) straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

27. Apskaičiuotų palūkanų normai nustatyti viešojo sektoriaus subjektas gali naudoti, pavyzdžiui:

27.1. subjekto, kuriam suteikta paskola, gautų analogiškos trukmės paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanų normą;

27.2. palūkanų normas, kuriomis viešojo sektoriaus subjektas galėtų gauti paskolą, suteiktos paskolos laikotarpiui;

27.3. rinkoje vyraujančias analogiškos trukmės paskolų palūkanų normas.

28. Viešojo sektoriaus subjektai, atsižvelgdami į aplinkybes, apskaičiuotų palūkanų normai nustatyti gali vadovautis ir kitais kriterijais, nei nustatyti šio standarto 27 punkte.

29. Jeigu suteiktos paskolos ar įsigytų ne nuosavybės vertybinių popierių sutartyje numatytos palūkanų normos yra kintamos ir jos reikšmingai pasikeičia, amortizuota savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio (tarpinio ar metinio) dieną yra perskaičiuojama pritaikius naują, t. y. pasikeitusią, apskaičiuotų palūkanų normą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-443, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7874 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-443

 

30. Jei taikoma apskaičiuotų palūkanų norma lygi rinkos palūkanų normai, finansinio turto amortizuota savikaina yra lygi jo įsigijimo savikainai.

31. Pasikeitus subjekto planams ar galimybėms naudoti finansinį turtą, šis turtas gali būti priskiriamas prie kitos šio standarto 20 punkte nurodytos finansinio turto grupės. Perkėlimas į naują finansinio turto grupę apskaitoje registruojamas kaip buvusio turto nurašymas ir naujo turto įsigijimas perkėlimo į kitą grupę dieną. Toks finansinis turtas turi būti iš naujo įvertintas pagal tai finansinio turto grupei taikomus paskesnio įvertinimo reikalavimus. Finansinio turto balansinės vertės skirtumas dėl jo priskyrimo kitai finansinio turto grupei pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.

32. Parduoti laikomo finansinio turto tikrosios vertės padidėjimo sumos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamoms (vertybinių popierių perkainojimo pelnui), o tikrosios vertės sumažėjimo sumos – finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms (vertybinių popierių perkainojimo nuostoliams).

33. Finansinio turto, įvertinto amortizuota savikaina, amortizacijos suma, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, priskiriama finansinės ir investicinės veiklos pajamoms. Amortizacijos suma, tenkančia ataskaitiniam laikotarpiui, didinamos finansinės ir investicinės veiklos (palūkanų) pajamos ir finansinio turto vertė, o gautos palūkanos apskaitoje registruojamos mažinant finansinio turto ir didinant pinigų balansinę vertę (2 priedas).

34. Jeigu pasikeičia finansinio turto, įvertinto amortizuota savikaina, pinigų srautų sumos arba laikotarpiai, amortizuota savikaina yra apskaičiuojama remiantis naujai nustatytais pinigų srautais. Amortizuotos savikainos pokytis dėl pasikeitusių pinigų srautų sumų arba laikotarpių yra priskiriamas ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamoms arba sąnaudoms.

35. Išlaidos, susijusios su atitinkamos finansinio turto sutarties pakeitimu, išskyrus palūkanų pasikeitimą, pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį sąlygos buvo pakeistos.

 

V. FINANSINIO TURTO NUVERTĖJIMAS

 

36. Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei jo balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną atgauti už tą finansinį turtą sumą. Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio (tarpinio ar metinio) dieną viešojo sektoriaus subjektas turi nustatyti, ar yra požymių, kad finansinio turto (ar panašaus finansinio turto vienetų grupės) balansinė vertė gali būti sumažėjusi. Jei pasirodo, kad tokių požymių esama, turi būti nustatyta už tą turtą (ar panašaus finansinio turto vienetų grupę) tikėtina atgauti suma. Nuostolio dėl finansinio turto nuvertėjimo dydį rodo to finansinio turto balansinės vertės ir už jį atgautinos sumos skirtumas, kuris registruojamas, kaip nustatyta šio standarto 39 punkte. Šis standartas netaikomas išankstinių apmokėjimų ir pinigų nuvertėjimui, kuris registruojamas apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose pagal 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ reikalavimus.

37. Požymių pavyzdžiai, kad finansinis turtas gali būti nuvertėjęs:

37.1. yra žinoma, kad vertybinių popierių emitentas turi didelių finansinių sunkumų ar yra didelė tikimybė, kad emitentas bankrutuos;

37.2. dėl vertybinių popierių emitento finansinių sunkumų aktyviojoje rinkoje yra apribota prekyba emitento nuosavybės vertybiniais popieriais;

37.3. nesilaikoma sutarties sąlygų, pavyzdžiui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi įsipareigojimai, susiję su palūkanų ar paskolos grąžinimu;

37.4. dėl ekonominių ar teisinių priežasčių, susijusių su skolininko finansiniais sunkumais, viešojo sektoriaus subjektas suteikė skolininkui nuolaidų, kurių priešingu atveju nebūtų suteikęs;

37.5. finansinio turto nuvertėjimas buvo pripažintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;

37.6. ankstesnė patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinų sumų vertė.

38. Viešojo sektoriaus subjektas gali nustatyti ir kitus požymius, negu nurodyti šio standarto 37 punkte, rodančius, kad finansinis turtas gali būti nuvertėjęs.

39. Finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje turi būti registruojami apskaičiuota nuvertėjimo suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas, išskyrus gautinų sumų nuvertėjimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindinės ar kitos veiklos sąnaudoms.

40. Jei paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turima informacija apie finansinio turto tikrąją vertę, finansinio turto nuvertėjimas gali būti registruojamas ne didesnis už to turto tikrąją vertę.

41. Jei paskola ar kitos gautinos sumos garantuotos įkeitimu ir yra tikėtina, kad atsiskaityta bus įkeistu turtu, nuvertėjimą finansinio turto savininkas vertina remdamasis užstato tikrąja verte.

42. Finansinio turto, kuris neregistruojamas tikrąja verte todėl, kad jo tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, balansinė vertė paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną turėtų būti patikrinta, t. y. ar yra šio turto nuvertėjimo požymių. Tai gali būti atliekama remiantis tikėtinų grynųjų pinigų įplaukų diskontuota verte.

43. Jei per kitą ataskaitinį laikotarpį finansinio turto nuvertėjimo ar abejotinos skolos suma sumažėja, finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai turi būti sumažinami arba panaikinami. Finansinio turto nuvertėjimo sumos neturi viršyti įsigijimo savikainos pirminio pripažinimo metu ar amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. Finansinio turto nuvertėjimo nuostolių naikinama suma gali būti mažesnė už anksčiau pripažintus to turto nuvertėjimo nuostolius arba lygi jiems. Nuvertėjimo nuostolių panaikinimas apskaitoje registruojamas mažinant veiklos arba finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas priklausomai nuo to, kokioms sąnaudoms buvo priskirti nuvertėjimo nuostoliai.

 

VI. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SKIRSTYMAS

 

44. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

44.1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į:

44.1.1. ilgalaikius skolinius įsipareigojimus;

44.1.2. ilgalaikius atidėjinius;

44.1.3. kitus ilgalaikius įsipareigojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

44.2. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į:

44.2.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius;

44.2.2. ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

44.2.3. trumpalaikius skolinius įsipareigojimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

44.2.4. mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus;

44.2.5. mokėtinas subsidijas, dotacijas ir finansavimo sumas;

44.2.6. mokėtinas socialines išmokas;

44.2.7. grąžintinus mokesčius, įmokas ir jų permokas;

44.2.8. tiekėjams mokėtinas sumas;

44.2.9. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus;

44.2.10. sukauptas mokėtinas sumas;

44.2.11. kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

VII. PIRMINIS FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIPAŽINIMAS IR VERTINIMAS

 

45. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Pavyzdys. Viešojo sektoriaus subjektas sudarė sutartį, pagal kurią įsipareigojo po tam tikro laiko pirkti paslaugas iš kito subjekto. Sutarties sudarymo metu įsipareigojimas neregistruojamas, kadangi sutartis nepradėta vykdyti.

46. Pirmą kartą pripažindamas finansinį įsipareigojimą, išskyrus finansinį įsipareigojimą, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, viešojo sektoriaus subjektas turi įvertinti jį įsigijimo savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Finansinis įsipareigojimas, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, ir pirminio pripažinimo metu vertinamas amortizuota savikaina.

Pavyzdys. Viešojo sektoriaus subjektas sudarė su banku paskolos sutartį, pagal kurią buvo gauta 500 000 eurų paskola. Administracinis sutarties sudarymo mokestis sudaro 5 000 eurų. Pagal šią sutartį, gavus paskolą, apskaitoje registruojamas 500 000 eurų įsipareigojimas, o 5 000 eurų administracinis mokestis pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudomis. Viešojo sektoriaus subjektas išsimokėtinai įsigijo ilgalaikį materialųjį turtą, už kurį atsiskaityti turės po 2 metų. Viešojo sektoriaus subjektas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja ilgalaikį materialųjį turtą ir mokėtinas sumas vertėmis, lygiomis amortizuotai savikainai, ir kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje amortizuotos savikainos ir įsigijimo vertės skirtumo dalimi didina mokėtinas sumas bei pripažįsta finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

47. Sudarius mainų sandorį mainais gautas finansinis įsipareigojimas apskaitoje registruojamas įsipareigojimo savikaina, kuri nustatoma pagal mainų sutartyje nurodytą vertę. Jei mainais gauto įsipareigojimo vertė nenurodyta mainų sutartyje, įsipareigojimo įsigijimo savikaina yra lygi mainais atiduoto įsipareigojimo tikrajai vertei.

48. Suteikta garantija pripažįstama finansiniu įsipareigojimu, kai atsiranda sutartyje numatytos aplinkybės arba sąlygos, kuriomis tenkinami įsipareigojimo pripažinimo kriterijai, ir paaiškėja, kad garantinius įsipareigojimus reikės vykdyti. Iki finansinio įsipareigojimo pripažinimo dienos suteiktos garantijos apskaitoje registruojamos pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ reikalavimus.

 

VIII. PASKESNIS FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVERTINIMAS

 

49. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) turi būti iš naujo įvertinami:

49.1. finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte;

49.2. iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;

49.3. šio standarto 49.1–49.2 papunkčiuose nenurodyti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis, – amortizuota savikaina. Trumpalaikių skolinių įsipareigojimų pagal iš kito viešojo sektoriaus subjekto gautas trumpalaikes paskolas amortizuota savikaina lygi jų įsigijimo savikainai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

49.4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

50. Finansiniams įsipareigojimams, susijusiems su rinkos kainomis, priskiriami įsipareigojimai, kurių vertės kitimas yra susijęs su tam tikro turto tikrosios vertės arba rinkos indekso kitimu, tarp jų ir finansiniai įsipareigojimai su nurodytu įvykdymo terminu, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra aiškus ketinimas juos įvykdyti anksčiau termino ir žinoma įvykdymo kaina. Finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis, tikroji vertė nustatoma remiantis atitinkamo turto kainomis arba rinkos indekso vertėmis, paskelbtomis aktyviojoje rinkoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio (tarpinio ir metinio) dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

51. Viešojo sektoriaus subjekto išleistais skolos vertybiniais popieriais su nustatyta išpirkimo data gali būti prekiaujama rinkoje. Pats viešojo sektoriaus subjektas gali nuspręsti išpirkti tokius vertybinius popierius anksčiau laiko. Jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neplanuojama išpirkti jų anksčiau termino, arba yra aiškus ketinimas juos išpirkti anksčiau termino, tačiau įvykdymo kainos patikimai nustatyti neįmanoma, tokie finansiniai įsipareigojimai yra įvertinami amortizuota savikaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

52. Kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų (gautų paskolų, išleistų obligacijų, išduotų vekselių) amortizuota savikaina yra apskaičiuojama pritaikius apskaičiuotų palūkanų normą, buvusią paskolos gavimo momentu:

AS = PS 1 / (1+r)1 + PS 2 / (1+r)2 + ... + PS n / (1+r)n, kur

AS – amortizuota paskolos savikaina;

PS 1 ... PS n – 1-ojo – n-ojo laikotarpio grynieji būsimieji pinigų srautai;

r – apskaičiuotų palūkanų norma;

1 ... n – laikotarpiai, kurių grynieji būsimieji pinigų srautai skaičiuojami.

Pavyzdys. Valstybės iždas išleido ir išplatino 3 metų trukmės 1 000 000 eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės vertybinių popierių, už kuriuos bus mokama 3 proc. dydžio metinės palūkanos. Palūkanų, už kurias valstybė skolinasi 3 metų laikotarpiui, norma yra 5 proc. Kadangi ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo išplatinti mokant mažesnes palūkanas negu to paties laikotarpio rinkos palūkanų norma, finansinio įsipareigojimo, atsirandančio iš išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, amortizuota savikaina yra mažesnė už gautas pinigines įplaukas. Ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuota savikaina apskaičiuojama apskaičiuotų palūkanų norma laikant 5 proc.:

AS = 30 000 / (1+0,05)1 + 30 000 / (1+0,05)2 + 1 030 000 / (1+0,05)3 = 945 535 eurai.

Valstybės iždas apskaitoje registruoja 1 000 000 eurų vertės gautas pinigines įplaukas, 945 535 eurų vertės finansinį įsipareigojimą ir 54 465 eurų skirtumą pripažįsta finansinės ir investicinės veiklos pajamomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

53. Paprastai apskaičiuotų palūkanų norma nustatoma atsižvelgiant į rinkoje taikomas paskolų palūkanų normas, kuriomis viešojo sektoriaus subjektas galėtų gauti paskolą suteiktos paskolos laikotarpiui. Priklausomai nuo viešojo sektoriaus subjektų specifikos, nustatydami apskaičiuotų palūkanų normą, viešojo sektoriaus subjektai gali vadovautis ir kitais kriterijais. Jeigu paskolos ar išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanų norma atitinka rinkos palūkanų normą, paskolos amortizuota savikaina sutampa su įsigijimo savikaina.

54. Laikoma, kad išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanų norma atitinka rinkos palūkanų normą, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai yra išplatinami aukciono ar kitu viešuoju būdu.

Pavyzdys. Viešojo sektoriaus subjektas aukcionu išplatina 2 metų trukmės 500 000 eurų vertės ne nuosavybės vertybinių popierių. Vertybiniai popieriai yra išplatinami dalimis taikant skirtingas metinių palūkanų normas. Tačiau, kadangi ne nuosavybės vertybiniai popieriai yra platinami viešuoju būdu, pasiūlytos palūkanų normos atitinka rinkos palūkanų normą. Gavus lėšas už išleistus vertybinius popierius, apskaitoje yra registruojamas 500 000 eurų ilgalaikis finansinis įsipareigojimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

55. Finansinio įsipareigojimo įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos skirtumas, t. y. finansinio įsipareigojimo amortizacijos suma, apskaitoje pripažįstama kaip finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos). Jeigu finansinis įsipareigojimas yra prisiimamas palankesnėmis nei rinkos sąlygomis, viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje registruoja finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

Pavyzdys. 20XX m. gruodžio mėn. viešojo sektoriaus subjektas iš banko gauna 300 000 eurų 5 metų paskolą, už kurią mokama 5 proc. dydžio metinės palūkanos. Paskolai grąžinti yra suteikta valstybės garantija. Už suteiktą valstybės garantiją viešojo sektoriaus subjektas sumoka 3 proc. paskolos sumos. Jeigu garantija nebūtų suteikta, metinė palūkanų norma būtų 7 proc. Rengiant finansines ataskaitas, paskolos amortizuota savikaina pritaikius 5 proc. palūkanų normą sudaro 300 000 eurų, o pritaikius rinkos palūkanų normą (7 proc.) – 275 399 eurus. Gautu 24 601 euro skirtumu mažinama finansinio įsipareigojimo vertė, ir pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Už garantiją sumokėta suma (9 000 eurų) pripažįstama 20XX m. gruodžio mėn. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

56. Jeigu gautų paskolų ar išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių palūkanų normos yra kintamos ir jos reikšmingai pasikeičia, prisiimtų finansinių įsipareigojimų amortizuota savikaina yra perskaičiuojama pritaikius naują, t. y. pasikeitusią, palūkanų normą.

57. Suteiktą garantiją pripažinus finansiniu įsipareigojimu, iki garantijos galiojimo pabaigos įsipareigojimas įvertinamas tikrąja verte, o jeigu tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, – atidėjinio, sudaryto garantijai padengti, suma, tačiau ji negali viršyti garantijos sutartyje nustatytos sumos.

58. Finansinių įsipareigojimų, apskaitoje registruojamų tikrąja verte, tikrosios vertės padidėjimo sumos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms, o sumažėjimo sumos – finansinės ir investicinės veiklos pajamoms.

59. Finansinio įsipareigojimo, įvertinto amortizuota savikaina, amortizacijos suma, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, priskiriama finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms (palūkanų sąnaudoms).

60. Visos administracinės išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų sąlygų pasikeitimu, turi būti pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį pasikeitė sąlygos.

Pavyzdys. Savivaldybė susitarė su banku atidėti paskolos grąžinimo terminą 6 mėnesiams. Už sutarties pakeitimą bankui yra mokamas administracinis mokestis, kuris pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.

 

IX. FINANSINIO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NURAŠYMAS

 

61. Viešojo sektoriaus subjektas iš apskaitos registrų finansinį turtą (ar jo dalį) nurašo tik tada, kai jis netenka teisės to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Viešojo sektoriaus subjektas netenka teisės kontroliuoti finansinio turto tada, kai jis gauna visą sutartyje numatytą naudą, baigiasi teisių galiojimo laikas arba subjektas perleidžia šias teises kitoms šalims. Kai viešojo sektoriaus subjektas perduoda finansinį turtą (gautinas sumas) išieškoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal sutartį, kuria perleidžiama reikalavimo teisė į gautinas sumas, šis finansinis turtas nurašomas iš perdavusio viešojo sektoriaus subjekto apskaitos, pripažįstant gautinas sumas iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo, lygias tikėtino atgauti finansinio turto (gautinų sumų) sumai, ir gautinų sumų iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo skirtumą pripažįstant sąnaudomis. Visais atvejais atsižvelgiama į finansinio turto perdavimo sutarčių sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

62. Gautinų sumų (skolų) perleidimo sandoris laikomas finansinio turto pardavimu ir gautinos sumos iš karto nurašomos iš apskaitos registrų, jei:

62.1. viešojo sektoriaus subjektas, perleisdamas skolas, perduoda visą su jų gavimu susijusią riziką ir nėra numatyta atgalinio skolų atpirkimo;

62.2. perleidžiamos skolos gali būti patikimai įvertintos (abejotinos skolos, nuolaidos, skolų išieškojimo sąnaudos ir pan.);

62.3. nenumatyta, kad skolų pirkėjas gali atsisakyti šio sandorio.

63. Jeigu perleistų gautinų sumų balansinė vertė skiriasi nuo gauto atlygio tikrosios vertės, šis skirtumas yra priskiriamas finansinės ir investicinės veiklos pajamoms, jeigu atlygio suma didesnė už perleisto finansinio turto balansinę vertę, arba finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms, jeigu atlygio suma mažesnė už perleisto turto balansinę vertę.

Pavyzdys. Savivaldybė viešojo konkurso būdu už 20 000 eurų perleidžia reikalavimo teisę į 30 000 eurų balansinės vertės gautiną sumą. Gavus atlygį už perleistą reikalavimo teisę, apskaitoje registruojami 20 000 eurų gauti pinigai ir nurašomas 30 000 eurų finansinis turtas (gautinos sumos). Gauto ir perleisto finansinio turto 10 000 eurų skirtumas priskiriamas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

64. Jei gautinų sumų ar kito finansinio turto perleidimo sandoris neatitinka šio standarto 62 punkto reikalavimų, t. y. numatytas atgalinis skolų arba finansinio turto atpirkimas arba nėra perleidžiama visa su turto atgavimu susijusi rizika, toks sandoris apskaitoje laikomas paskolos gavimu įkeičiant finansinį turtą. Dėl to atsiranda įsipareigojimas turtą atpirkti ir tokia ūkinė operacija yra analogiška paskolos gavimui už užstatą.

Pavyzdys. Savivaldybė sudaro atpirkimo sandorį, pagal kurį už 1 000 000 eurų perleidžia teisę į 10 proc. savivaldybei priklausančios įmonės akcijų, o po tam tikro laiko perleistą teisę į akcijas savivaldybė išpirks. Kadangi iš esmės savivaldybė gavo paskolą už užstatą (t. y. už investicijas į subjektų nuosavybės vertybinius popierius), apskaitoje registruojamos gautos piniginės įplaukos ir finansinis įsipareigojimas paskolą suteikusiam subjektui, nenurašant investicijos į įmonės akcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

65. Viešojo sektoriaus subjektas iš apskaitos registrų finansinį įsipareigojimą ar jo dalį nurašo tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.

66. Jei paskolos gavėjas ir paskolos davėjas keičia paskolos sutartį į kitą, kurios sutartinės sąlygos iš esmės skiriasi, senoji paskola yra nurašoma iš apskaitos registrų ir užregistruojama nauja paskola.

Pavyzdys. Miesto savivaldybė 20X1 metais sudarė paskolos sutartį su banku, pagal kurią gavo 1 000 000 eurų 5 metų trukmės paskolą, už kurią bus mokama 5 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos. 20X3 metais palūkanų normos rinkoje sumažėjo ir paskolos sutartis buvo pakeista, padidinant paskolos sumą iki 1 500 000 eurų ir nurodant, kad paskolos grąžinimo terminas yra 20X9 metai, o mokamos metinės palūkanos sudaro 3 proc. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje buvo registruojamos 1 000 000 eurų piniginės įplaukos ir finansinis įsipareigojimas. Pakeitus paskolos sutartį, apskaitoje nurašomas 1 000 000 eurų finansinis įsipareigojimas, registruojamos papildomos 500 000 eurų piniginės įplaukos ir 1 500 000 eurų finansinis įsipareigojimas. Naujai užregistruotas finansinis įsipareigojimas atitinka pakeistoje paskolos sutartyje nurodytą paskolos sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

67. Jei viešojo sektoriaus subjektas perleidžia dalį arba visą finansinį įsipareigojimą kitiems subjektams ir neįsipareigoja jų atpirkti, bet prisiima naują finansinį įsipareigojimą, perleistasis finansinis įsipareigojimas arba jo dalis nurašomi iš apskaitos registrų.

 

X. IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PRIPAŽINIMAS IR APSKAITA

 

68. Pagrindinės išvestinių finansinių priemonių savybės:

68.1. išvestinei finansinei priemonei palyginti su kitomis sandorių rūšimis reikia labai mažų arba apskritai nereikia pradinių investicijų;

68.2. pagal išvestinę finansinę priemonę atsiskaitoma ateityje;

68.3. išvestinės finansinės priemonės taip pat gali būti įterptos į kitas finansines priemones ir naudojamos apsidrausti nuo rizikos.

69. Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo vertė kinta dėl prekių kainos, palūkanų normos, vertybinių popierių kainos, valiutos kurso ar palūkanų normos indekso, kreditingumo įvertinimo, kredito indekso ar dėl panašaus nuo subjekto nepriklausomo kintamojo.

70. Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra dažniausiai susieti su akcijų, obligacijų, valiutų, žaliavų ir kitų objektų pirkimo–pardavimo sandoriais. Išvestinių finansinių priemonių pavyzdžiai:

70.1. išankstiniai sandoriai;

70.2. apsikeitimo sandoriai;

70.3. pasirinkimo sandoriai, apimantys pasirinkimo pirkti ir pasirinkimo parduoti sandorius.

71. Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą arba finansinį įsipareigojimą viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje, kai pagal sutartį įgyja teisę gauti turtą arba prisiima įsipareigojimą atsiskaityti turtu.

72. Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas arba finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

73. Su finansiniu turtu ar finansiniu įsipareigojimu, atsirandančiu iš išvestinės finansinės priemonės, susijusios sandorio sudarymo išlaidos priskiriamos pirminio pripažinimo laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.

Pavyzdys. 20XX m. viešojo sektoriaus subjektas, sumokėjęs 10 000 eurų, įsigyja teisę įsigyti 1 000 000 JAV dolerių už 2 500 000 eurų. Sutarties (sandorio) sudarymo išlaidos sudarė 2 000 eurų. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas 10 000 eurų vertės finansinis turtas ir 2 000 eurų finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

74. Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas turi būti vertinami ir rodomi finansinėse ataskaitose tikrąja verte, išskyrus tuos atvejus, kai jų tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta. Nustatant tikrąją vertę, galimos sandorio vykdymo išlaidos nėra įtraukiamos, šios išlaidos bus pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai bus padarytos.

75. Finansinio turto arba finansinių įsipareigojimų iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį nustatytas.

76. Jei iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, tai iš tos priemonės atsiradęs finansinis turtas ar finansinis įsipareigojimas rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo sumą.

 

XI. IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ TIKROSIOS VERTĖS NUSTATYMAS

 

77. Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pasirinktu periodiškumu, bet ne rečiau kaip paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną.

78. Išvestinės finansinės priemonės tikroji vertė gali būti nustatoma šiais būdais:

78.1. pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamą rinkos kainą;

78.2. jeigu tokiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis aktyviojoje rinkoje neprekiaujama, tikroji jų vertė gali būti nustatoma remiantis kitais tikrosios vertės nustatymo būdais, tarp jų ir pinigų srautų metodu. Tikrosios vertės skaičiavimai taikant pinigų srautų metodą rodomi šio standarto 80 punkte.

79. Išvestinės finansinės priemonės tikrąją vertę nustatant pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamą jos rinkos kainą, naudojama aktyviojoje rinkoje skelbiama paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos kaina. Jei aktyviosios rinkos kaina nėra žinoma, tikrajai vertei nustatyti gali būti naudojama paskutinio analogiško sudaryto sandorio kaina, jeigu ekonominės aplinkybės nuo sandorio sudarymo dienos iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra reikšmingai pasikeitusios.

80. Taikant pinigų srautų metodą išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė yra apskaičiuojama pagal formulę:

TV = (PS1 – PS2 ) / (1+r) n, kur:

PS1 – pinigų srautai, panaudojus išvestinę finansinę priemonę (pasirinkimo teisę);

PS2 – pinigų srautai, nepanaudojus išvestinės finansinės priemonės (pasirinkimo teisės);

r – apskaičiuotų palūkanų (diskonto) norma;

n – laikotarpis, kurio grynieji būsimieji pinigų srautai yra skaičiuojami.

Pinigų srautų metodo taikymo pavyzdys pateiktas šio standarto 3 priede.

81. Jeigu yra galimybė nepanaudoti išvestinės finansinės priemonės ir jeigu pinigų srautai, nepanaudojus išvestinės finansinės priemonės, yra palankesni, negu ją panaudojant, išvestinės finansinės priemonės vertė yra lygi nuliui.

82. Apskaičiuotų palūkanų normai nustatyti viešojo sektoriaus subjektas gali naudoti, pavyzdžiui:

82.1. rinkoje taikomas to paties laikotarpio palūkanų normas, kuriomis viešojo sektoriaus subjektas galėtų gauti paskolą;

82.2. viešojo sektoriaus subjekto gautų tos pačios trukmės paskolų palūkanų normą;

82.3. to paties laikotarpio Vyriausybės vertybinių popierių palūkanų normą, pakoreguotą atsižvelgiant į rizikos veiksnius, susijusius su viešojo sektoriaus subjektu ir ūkio šaka, kuriai priskirta viešojo sektoriaus subjekto veikla.

 

XII. IŠ IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ATSIRANDANČIO FINANSINIO TURTO NUVERTĖJIMAS IR NURAŠYMAS

 

83. Jei iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, viešojo sektoriaus subjektas, sudarydamas finansines ataskaitas, turi patikrinti, ar to turto balansinė vertė neviršija tikėtinos už tą turtą gauti sumos.

84. Jei iš išvestinės finansinės priemonės atsiradusio finansinio turto balansinė vertė reikšmingai viršys sumą, kurią tikimasi gauti už tą turtą, ar išvestinės finansinės priemonės panaudojimo teikiamą potencialią naudą, tai šio turto balansinė vertė turi būti sumažinama iki tos tikėtinos gautinos sumos arba naudos vertės.

85. Kai pasibaigia iš išvestinės finansinės priemonės kylančios teisės ir įsipareigojimai, iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nurašomi iš apskaitos registrų.

 

XIII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

 

86. Šio standarto 87–96 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikiama žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas), atsižvelgiant į tai, ar viešojo sektoriaus subjektas turi finansinio turto ar finansinių įsipareigojimų, t. y. viešojo sektoriaus subjektas neturi pateikti informacijos apie finansinį turtą ar finansinius įsipareigojimus tuo atveju, jei jų neturi.

87. Viešojo sektoriaus subjektas aiškinamajame rašte turi pateikti informaciją apie taikomą apskaitos politiką ir metodus, siekiant valdyti arba mažinti šią finansinę riziką:

87.1. palūkanų normos riziką;

87.2. likvidumo riziką, t. y. riziką, kad viešojo sektoriaus subjektas negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų;

87.3. kredito riziką, t. y. riziką, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų ir dėl to viešojo sektoriaus subjektas patirs nuostolių;

87.4. valiutos kurso riziką.

88. Aiškinamajame rašte dėl išvestinių finansinių priemonių turi būti pateikta ši informacija:

88.1. Rizikos, kuriai sumažinti naudojama kiekviena išvestinė finansinė priemonė, rūšis (tikslas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

88.2. išvestinių finansinių priemonių aprašymas;

88.3. iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio finansinio turto ir (arba) finansinių įsipareigojimų aprašymas ir jų tikroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;

88.4. iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo pajamos ir sąnaudos;

88.5. Neteko galios nuo 2011-02-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin. 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

88.5. išvestinių finansinių priemonių, kurios naudojamos finansinei rizikai valdyti, aprašymas, kuriame turi būti:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

88.5.1. nurodyti laikotarpiai, kada teisės ir įsipareigojimai pagal išvestinę finansinę priemonę planuojami įvykdyti;

88.5.2. aprašyti planuojami sandoriai, kurių finansinei rizikai valdyti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tačiau nesitikima, kad jie bus vykdomi.

89. Viešojo sektoriaus subjektas turi pateikti informaciją apie tikrąja verte apskaitoje registruojamo finansinio turto pokytį per ataskaitinį laikotarpį naudodamas formą, nustatytą šio standarto 4 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

90. Jeigu dalis parduoti laikomo finansinio turto yra apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, aiškinamajame rašte turi būti nurodytos priežastys, kodėl tikroji vertė nėra nustatoma.

91. Viešojo sektoriaus subjektas savo atskirų (nekonsoliduotųjų) finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi pateikti informaciją apie suteiktų paskolų grąžinimo terminus, gaunamas palūkanas, paskolų valiutas ir gautus užstatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

92. Viešojo sektoriaus subjektas turi pateikti šią informaciją apie iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą: apie jo pokytį per ataskaitinį laikotarpį naudodamas formą, nustatytą šio standarto 5 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

93. Viešojo sektoriaus subjektas turi pateikti informaciją apie po vienų metų gautinų sumų įsigijimo savikainą ir balansinę vertę pagal grąžinimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodamas privalomą formą, pateiktą šio standarto 6 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

94. Viešojo sektoriaus subjektas turi nurodyti finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis, balansines vertes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal reikšmingas finansinio turto rūšis ir užsienio valiutą.

95. Be to, viešojo sektoriaus subjektas turi pateikti šią informaciją apie:

95.1. per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodyti tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodamas formą, nustatytą šio standarto 7 priede;

95.2. gautinų sumų, kurių nuvertėjimas pripažintas, nuvertėjimo pripažinimo priežastis;

95.3. pinigus ir pinigų ekvivalentus naudodamas formą, nustatytą šio standarto 8 priede, kartu nurodyti pinigų, gautų kaip biudžeto asignavimai, likučių susidarymo priežastis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

95.4. finansinio turto, išskyrus pinigus, kurių naudojimas apribotas, sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

96. Viešojo sektoriaus subjektas turi pateikti šią informaciją apie finansinius įsipareigojimus:

96.1. apie šio standarto 49.3 papunktyje nurodytų įsipareigojimų pokytį per ataskaitinį laikotarpį naudodamas formą, nustatytą šio standarto 9 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

96.11. apie šio standarto 49.1 ir 49.2 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų pokytį per ataskaitinį laikotarpį nurodydamas tokių įsipareigojimų rūšį, tos rūšies įsipareigojimų tikrąją vertę laikotarpio pabaigoje, tikrosios vertės pajamas, sąnaudas ir rezultatą per ataskaitinį laikotarpį;

Papildyta punktu:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

96.2. apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal įsipareigojimų įvykdymo terminus naudodamas formą, nustatytą šio standarto 10 priede;

96.3. apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pagal šio standarto 11 priede nustatytą formą;

96.4. savo atskirų (nekonsoliduotųjų) finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negrąžintų finansinių įsipareigojimų palūkanų svertinius vidurkius;

96.5. apie finansinius įsipareigojimus, kylančius iš garantijų sutarčių, ir nurodyti jų balansinę vertę ir galimybes atgauti sumas, kurios bus išleistos garantiniams įsipareigojimams vykdyti;

96.6. kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodyti tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams ir kontroliuojamiems bei asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams naudodamas formą, nustatytą šio standarto 12 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

96.7. apie finansinių įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis, įskaitant mokėtinas sumas, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, gautas paskolas, finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus, naudodamas šio standarto 13 priede nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-443, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7874 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-443

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

 

 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir

finansiniai įsipareigojimai“

1 priedas

 

FINANSINIO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PIRMINIO IR PASKESNIO ĮVERTINIMO SCHEMA

 

Finansinio turto įvertinimo schema

 

Finansinio turto grupės pavadinimas

Pirminis įvertinimas

Paskesnis įvertinimas

Parduoti laikomas finansinis turtas

Įsigijimo savikaina

Tikrąja verte*

Iki išpirkimo termino laikomas ilgalaikis finansinis turtas

Amortizuota savikaina

Iki išpirkimo termino laikomas trumpalaikis finansinis turtas

Įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius

Ilgalaikės paskolos ir gautinos sumos

Amortizuota savikaina

Trumpalaikės paskolos ir gautinos sumos

Įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius

* Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, kuriais nėra prekiaujama aktyviojoje rinkoje, paskesnio įvertinimo metu apskaitoje turi būti registruojamos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

 

Finansinių įsipareigojimų  įvertinimo schema

 

Finansinių įsipareigojimų pavadinimas

Pirminis įvertinimas

Paskesnis įvertinimas

Finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis

Įsigijimo savikaina

Tikrąja verte

Iš suteiktų garantijų kilę įsipareigojimai

Tikrąja verte**

Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Amortizuota savikaina

Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Įsigijimo savikaina

** Jeigu tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, iš suteiktų garantijų kilę įsipareigojimai įvertinami atidėjinio, sudaryto garantijai padengti, suma, tačiau ji negali viršyti garantiniame rašte nurodytos sumos.

 

Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio finansinio turto ir įsipareigojimų vertinimas

 

Pirminis pripažinimas – įsigijimo savikaina;

paskesnis vertinimas – tikrąja verte.***

 

*** Jeigu išvestinės finansinės priemonės tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, iš tos priemonės atsiradęs finansinis turtas ar įsipareigojimas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus turto nuvertėjimo sumą.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

 

 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

2 priedas

 

FINANSINIO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ AMORTIZUOTOS SAVIKAINOS NUSTATYMO IR APSKAITOS PAVYZDŽIAI

 

1 pavyzdys

 

20X0 m. gruodžio mėn. viešojo sektoriaus subjektas už 10 000 eurų įsigyja 5 metų trukmės 10 000 eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie bus išperkami 20X5 metų pabaigoje ir už kuriuos mokama 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos, t. y. 300 eurų kasmet (10 000 * 3% = 300 eurų). Emitento analogiško laikotarpio trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių metinė palūkanų norma sudaro 5 proc. Ne nuosavybės vertybinius popierius numatoma laikyti iki išpirkimo termino.

 

Amortizuota vertybinių popierių savikaina yra apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

Išsprendus lygtį, nustatyta ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuota savikaina 20X0 m. gruodžio 31 d. yra 9 134 eurai.

 

Lentelėje pateikta informacija apie skolos amortizuotą savikainą, palūkanų pajamas ir pinigų srautus kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu.

eurais

Metai

Amortizuota savikaina metų pradžioje

Amortizacijos suma pagal apskaičiuotų palūkanų normą
(5 proc.)

Pinigų srautai (gautos palūkanos ir pagrindinė suma)

Amortizuota savikaina metų pabaigoje

(A+B–C)

 

A

B (A*0,05)

C

D

20Х1

9 134

457

300

9 291

20Х2

9 291

465

300

9 456

20Х3

9 456

473

300

9 628

20Х4

9 628

481

300

9 810

20Х5

9 810

490

10 300

-

 

20X0 m. gruodžio mėn., įsigijęs ne nuosavybės vertybinių popierių, viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje registruoja 10 000 eurų sumažėjimą ir 10 000 eurų vertės investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius. 20X0 m. gruodžio 31 d. finansinis turtas įvertinamas taikant amortizuotą savikainą – 866 eurais (10 000 – 9 134 = 866) mažinama investicija į ne nuosavybės vertybinius popierius ir pripažįstamos 866 eurų finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

 

Kadangi 20X0 m. gruodžio 31 d. finansinis turtas buvo pripažintas taikant amortizuotą savikainą, paskesnio įvertinimo metu nebereikia atlikti perskaičiavimų, o apskaičiuotų palūkanų norma kitais laikotarpiais sutampa su rinkos palūkanų norma pirminio pripažinimo metu.

 

20Х1 metais registruojamos 457 eurų amortizacijos pajamos didinant investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius balansinę vertę, o gautos 300 eurų įplaukos apskaitoje registruojamos mažinant investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius balansinę vertę. Paskesniais metais atliekamos analogiškos apskaitos operacijos.

Viešojo sektoriaus subjektas, ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas, 20X0 m. gruodžio mėn. analogiškai apskaitoje registruoja 10 000 eurų įplaukas ir 10 000 eurų skolos įsipareigojimus. 20X0 m. gruodžio 31 d. 866 eurų skirtumas (10 000 – 9 134 = 866) yra registruojamas mažinant skolos įsipareigojimų balansinę vertę ir ta pačia suma didinant finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

 

20Х1 metais registruojamos 457 eurų amortizacijos sąnaudos, didinant skolos įsipareigojimų balansinę vertę, o sumokėta 300 eurų suma apskaitoje registruojama mažinant skolos įsipareigojimų balansinę vertę. Paskesniais metais atliekamos analogiškos apskaitos operacijos.

 

 

2 pavyzdys

 

20X2 m. sausio mėn. savivaldybė kitam viešojo sektoriaus subjektui suteikia 3 metų trukmės 100 000 eurų beprocentę paskolą. Paskolos gavėjas neturi analogiškų paskolos trukmės įsipareigojimų. Analogiškos trukmės paskolų rinkos vidutinė metinė palūkanų norma yra 4 proc.

 

Finansinio turto amortizuota savikaina yra apskaičiuojama:

 

.

 

Lentelėje pateikta informacija apie skolos amortizuotą savikainą, palūkanų pajamas ir pinigų srautus kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu.

eurais

Metai

Amortizuota savikaina metų pradžioje

Amortizacijos suma pagal rinkos palūkanų normą

(4 proc.)

Pinigų srautai (gautos palūkanos ir pagrindinė suma)

Amortizuota savikaina metų pabaigoje

(A+B–C)

 

A

B (A*0,04)

C

D

20Х2

88 900

3 556

-

92 456

20Х3

92 456

3 698

-

96 154

20Х4

96 154

3 846

100 000

-

 

20X2 m. sausio mėn. savivaldybė registruoja 100 000 eurų vertės finansinį turtą ir 100 000 eurų pinigų sumažėjimą.

20X2 m. sausio 31 d. 11 100 litų vertės skirtumas (100 000 – 88 900 = 11 100) yra registruojamas kaip finansinio turto sumažėjimas ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

20Х2–20Х4 metais veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose yra rodomos atitinkamai 3 556 eurų, 3 698 eurų ir 3 846 eurų finansinės ir investicinės veiklos pajamos ta pačia suma didinant suteiktos paskolos balansinę vertę.

 

3 pavyzdys

 

20X1 m. sausio mėn. pradžioje viešojo sektoriaus subjektas už 4 900 eurų vertybinių popierių rinkoje įsigyja 5 metų trukmės 5 000 eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie bus išperkami 20X5 metų pabaigoje ir už kuriuos bus mokama 5 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos, t. y. 250 eurų kasmet (5 000 * 5% = 250 eurų). Kadangi ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti viešuoju būdu, laikoma, kad mokama palūkanų norma atitinka rinkos palūkanų normą. Ne nuosavybės vertybinius popierius yra numatoma laikyti iki išpirkimo termino, todėl jie yra įvertinami amortizuota savikaina.

 

Apskaičiuotų palūkanų norma (toliau – AP) yra apskaičiuojama išsprendus lygtį:

 

.

 

Išsprendus lygtį, nustatoma apskaičiuotų palūkanų norma: AP = 5,5 proc.

 

Lentelėje pateikta informacija apie skolos amortizuotą savikainą, palūkanų pajamas ir pinigų srautus kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu.

eurais

Metai

Amortizuota savikaina metų pradžioje

Amortizacijos suma pagal apskaičiuotų palūkanų normą (5,5 proc.)

Pinigų srautai (gautos palūkanos ir pagrindinė suma)

Amortizuota savikaina metų pabaigoje

(A+B-C)

 

A

B (A*0,055)

C

D

20Х1

4 900

268

250

4 918

20Х2

4 918

269

250

4 937

20Х3

4 937

270

250

4 957

20Х4

4 957

271

250

4 978

20Х5

4 978

272

5 250

-

 

20X1 metais pirminio pripažinimo metu viešojo sektoriaus subjektas registruoja 4 900 eurų vertės finansinį turtą ir ta pačia suma registruoja pinigų likučio sumažėjimą.

 

20Х1–20Х5 metais veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose yra rodomos atitinkamai 268 eurų, 269 eurų, 270 eurų, 271 ir 272 eurų palūkanų pajamos ir ta pačia suma didinama įsigytų ne nuosavybės vertybinių popierių balansinė vertė.

 

20Х1–20Х5 metais gautos piniginės įplaukos yra rodomos finansinės būklės ataskaitoje didinant pinigų likutį, ta pačia suma mažinant įsigytų ne nuosavybės vertybinių popierių balansinę vertę. 20Х5 metais atgavus visą ne nuosavybės vertybinių popierių 5 000 eurų nominaliąją vertę, balansinė ne nuosavybės vertybinių popierių vertė yra lygi 0, t. y. finansinis turtas nurašomas iš apskaitos registrų.

 

4 pavyzdys

 

Šiame pavyzdyje galioja visos šio standarto 2 priedo 3 pavyzdyje nurodytos sąlygos, išskyrus vertybinių popierių pirkimo kainą. 5 000 eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės vertybiniai popieriai yra įsigyjami už 5 200 eurų, t. y. sumokama 200 eurų premija. Kadangi ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti viešuoju būdu, laikoma, kad mokamų palūkanų norma atitinka rinkos palūkanų normą. Ne nuosavybės vertybinius popierius yra numatoma laikyti iki išpirkimo termino, todėl būsimaisiais laikotarpiais jie yra įvertinami amortizuota savikaina.

 

Apskaičiuotų palūkanų norma (toliau – AP) yra apskaičiuojama išsprendus lygtį:

 

.

 

Išsprendus lygtį, nustatoma apskaičiuotų palūkanų norma: AP = 4,1 proc.

 

Lentelėje pateikta informacija apie skolos amortizuotą savikainą, palūkanų pajamas ir pinigų srautus kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu.

eurais

Metai

Amortizuota savikaina metų pradžioje

Amortizacijos suma pagal apskaičiuotų palūkanų normą (4,1 proc.)

Pinigų srautai (gautos palūkanos ir pagrindinė suma)

Amortizuota savikaina metų pabaigoje

(A+B–C)

 

A

B

C

D

20Х1

5 200

213

250

5 163

20Х2

5 163

212

250

5 125

20Х3

5 125

210

250

5 085

20Х4

5 085

208

250

5 043

20Х5

5 043

207

5 250

-

 

20X1 metais pirminio pripažinimo metu viešojo sektoriaus subjektas registruoja 520 eurų vertės finansinį turtą ir ta pačia suma registruoja pinigų likučio sumažėjimą.

 

20Х1–20Х5 metais veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose yra rodomos atitinkamai 213 eurų, 212 eurų, 210 eurų, 208 eurų ir 207 eurų palūkanų pajamos ir ta pačia suma didinama įsigytų ne nuosavybės vertybinių popierių balansinė vertė.

 

20Х1–20Х5 metais gautos piniginės įplaukos yra rodomos finansinės būklės ataskaitoje: didinamas pinigų likutis ir ta pačia suma mažinama įsigytų ne nuosavybės vertybinių popierių balansinė vertė. 20Х5 metais atgavus visą ne nuosavybės vertybinių popierių 5 000 eurų nominaliąją vertę, balansinė ne nuosavybės vertybinių popierių vertė yra lygi 0 ir skola yra nurašoma iš apskaitos registrų.

 

5 pavyzdys

 

Jeigu nominalioji suteiktų paskolų arba gautų paskolų ir įsigytų arba išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių vertė sutampa su jų pirmine įsigijimo savikaina (t. y. ne nuosavybės vertybiniai popieriai yra įsigyjami už jų nominaliąją vertę) ir sutartyje nurodyta palūkanų norma pirminio pripažinimo metu yra lygi rinkos palūkanų normai, jų amortizuota savikaina taip pat yra lygi įsigijimo savikainai, atėmus atgautą arba sumokėtą dalį.

 

20X0 m. viešojo sektoriaus subjektas už 5 000 eurų įsigyja 3 metų trukmės 5 000 eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie bus išperkami 20X3 metų pabaigoje ir už kuriuos mokama 5 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos, t. y. 250 eurų kasmet (5 000 * 5% = 250 eurų). Kadangi ne nuosavybės vertybinius popierius yra numatoma laikyti iki išpirkimo termino, todėl jie yra įvertinami amortizuota savikaina.

 

Apskaičiuotų palūkanų norma yra apskaičiuojama išsprendus lygtį:

 

.

 

Išsprendus lygtį, nustatoma apskaičiuotų palūkanų norma: AP = 5 proc., kuri sutampa su sutartyje nurodyta palūkanų norma.

 

Lentelėje pateikta informacija apie skolos amortizuotą savikainą, amortizacijos sumą ir pinigų srautus kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu.

 

eurais

Metai

Amortizuota savikaina metų pradžioje

Amortizacijos suma pagal apskaičiuotų palūkanų normą
(5 proc.)

Pinigų srautai (gautos palūkanos ir pagrindinė suma)

Amortizuota savikaina metų pabaigoje

(A+B–C)

 

A

B (A*0,05)

C

D

20Х0

-

-

-

5 000

20Х1

5 000

250

250

5 000

20Х2

5 000

250

250

5 000

20Х3

5 000

250

5 250

-

 

Kadangi amortizacijos suma pagal apskaičiuotų palūkanų normą kiekvienais metais sutampa su gautomis palūkanomis, o amortizuotos savikainos suma atitinka įsigijimo savikainos sumą, gaunamos palūkanos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos pajamų straipsnyje ir ta pačia suma finansinės būklės ataskaitoje didinamas pinigų likutis.

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

3 priedas

 

PINIGŲ SRAUTŲ METODO TAIKYMAS APSKAIČIUOJANT IŠ IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS ATSIRANDANČIO FINANSINIO TURTO AR FINANSINIO ĮSIPAREIGOJIMO VERTĘ

 

Valstybės iždas 20X2 m. pabaigoje už 10 000 eurų įsigijo pasirinkimo teisę 20X5 metais įsigyti 100 000 JAV dolerių už 124 000 eurų. Toks sandoris yra išvestinė finansinė priemonė, kurį sudarius valstybės iždo apskaitoje registruojama 10 000 eurų lėšų sumažėjimas ir 10 000 eurų vertės finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės. Rengiant 20X3 m. finansines ataskaitas, JAV dolerio kursas pakilo iki 1,5 euro už 1 JAV dolerį. Finansinio turto, atsirandančio iš pasirinkimo pirkti sandorio, tikroji vertė 20X3 m. gruodžio 31 d., kai apskaičiuotų palūkanų norma 2 proc., yra apskaičiuojama taip:

 

(-124 000 – (– 100 000 x 1,5)) / (1 + 0, 02) 3 = 24 500,38

 

Pakilus JAV dolerio kursui, įsigyta pasirinkimo teisė suteikė galimybę įsigyti užsienio valiutos palankesnėmis nei rinkos sąlygomis, ir finansinio turto, atsirandančio iš pasirinkimo pirkti sandorio, vertė išaugo. 14 500, 38 eurų pasirinkimo sandorio vertės padidėjimas yra registruojamas didinant iš pasirinkimo sandorio atsirandančio finansinio turto balansinę vertę ir pripažįstant finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

20X4 m. gruodžio 31 d. JAV dolerio kursas sumažėjo iki 1,14 euro už 1 JAV dolerį. Esant tokiam kursui, neverta pasinaudoti pasirinkimo teise ir įsigyti JAV dolerių po 1,24 euro. Todėl, rengiant 20X4 m. finansines ataskaitas, iš pasirinkimo pirkti sandorio atsirandančio finansinio turto balansinė vertė sumažėja iki 0 ir pripažįstamos 24 500,38 euro finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir finansinio turto sumažėjimas.

20X5 m. rugsėjo 30 d. JAV dolerio kursas pakilo iki 1,34 euro už 1 JAV dolerį. Esant tokiam kursui, pasinaudota pasirinkimo teise ir valstybės iždas 100 000 JAV dolerių įsigijo už 124 000 eurų. Įsigytas finansinis turtas (JAV doleriai) pirminio pripažinimo metu registruojamas įsigijimo verte (124 000 eurų). Kadangi pagal 20X5 m. rugsėjo 30 d. galiojantį JAV dolerio kursą įsigyto turto vertė yra lygi 134 000 eurų, rengiant 20X5 m. rugsėjo 30 d. tarpines finansines ataskaitas registruojamos 10 000 eurų finansinės ir investicinės veiklos pajamos dėl užsienio valiutos kurso pasikeitimo.

 

 

__________________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

 

 

 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

4 priedas

 

(Informacijos apie parduoti laikomo finansinio turto pokyčius per 20XX m. laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER 20XX M. LAIKOTARPĮ

 

Eil. Nr.

Finansinio turto pavadinimas

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigyta

Parduota (balansine verte pardavimo momentu)

Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes

Nuvertėjimas

Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*

Tikrosios vertės pokytis

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Kitas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Trumpalaikis finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Kitas

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

Nr. 1K-443, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7874 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-443

 


17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

5 priedas

 

(Informacijos apie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokytį per 20XX m. laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 20XX M. LAIKOTARPĮ

 

Eil. Nr.

Finansinio turto pavadinimas

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

įsigyta (įsigijimo savikaina)

parduota (balansine verte pardavimo momentu)

perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę

amortizacijos** suma

valiutos kurso pokyčio įtaka

piniginės įplaukos

nurašyta

nuvertėjimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Suteiktos paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Obligacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

Vekseliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

Suteiktos paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

Obligacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

Vekseliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

Trumpalaikiai terminuotieji indėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir

finansiniai įsipareigojimai“

6 priedas

 

(Informacijos apie po vienų metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

 

Eil. Nr.

Grąžinimo terminas

Įsigijimo savikaina

Balansinė vertė

1

2

3

4

1.

Suteiktų paskolų:

 

 

1.1.

 

Per vienus metus *

 

 

1.2.

 

Nuo vienų iki penkerių metų

 

 

1.3.

 

Po penkerių metų

 

 

2.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų:

 

 

2.1.

 

Per vienus metus *

 

 

2.2.

 

Nuo vienų iki penkerių metų

 

 

2.3.

 

Po penkerių metų

 

 

3.

Iš viso

 

 

 

* Nurodoma einamųjų metų dalis

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 


 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

7 priedas

 

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

 

Eil. Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

iš viso

tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų

tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

iš viso

tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų

tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

 

 

 

 

 

 

1.1.

Gautinos finansavimo sumos 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

 

Gautini mokesčiai

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

 

Gautinos socialinės įmokos

 

 

 

 

 

 

1.3.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

 

Gautinos sumos už turto naudojimą

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

 

Gautinos sumos už parduotas prekes

 

 

 

 

 

 

1.3.3.

 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

 

 

 

 

 

 

1.3.4.

 

Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

 

 

 

 

 

 

1.3.5.

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

1.4.

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

 

 

 

 

 

 

1.5.

Sukauptos gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

 

Iš biudžeto

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

1.6.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

2.

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

3.

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

 

 

 

 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

8 priedas

 

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

 

Eil. Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

iš viso

biudžeto asignavimai

iš viso

biudžeto asignavimai

1

2

3

4

5

6

1.

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

 

 

 

 

1.1.

Pinigai bankų sąskaitose

 

 

 

 

1.2.

Pinigai kasoje 

 

 

 

 

1.3.

Pinigai kelyje 

 

 

 

 

1.4.

Pinigai įšaldytose sąskaitose

 

 

 

 

1.5.

Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

 

 

 

 

1.6.

Pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

2.

Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)

 

 

 

 

2.1. 

Pinigai bankų sąskaitose 

 

 

 

 

2.2. 

Pinigai kasoje 

 

 

 

 

2.3. 

Pinigai kelyje 

 

 

 

 

2.4. 

Pinigai įšaldytose sąskaitose

 

 

 

 

2.5.

Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

 

 

 

 

2.6.

Pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

3. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

 

 

 

 

3.1. 

Pinigai bankų sąskaitose 

 

 

 

 

3.2. 

Pinigai kasoje 

 

 

 

 

3.3. 

Pinigai kelyje 

 

 

 

 

3.4. 

Pinigai įšaldytose sąskaitose

 

 

 

 

3.5.

Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

 

 

 

 

3.6. 

Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

 

 

 

 

3.7. 

Kiti pinigų ekvivalentai 

 

 

 

 

4.

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)

 

 

 

 

5. 

Iš jų išteklių fondų lėšos 

 

 

 

 

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

Nr. 1K-443, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7874 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-443

 

 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir

finansiniai įsipareigojimai“

10 priedas

 

(Informacijos apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS 20XX M. X MĖN. XX D.

 

Eil. Nr.

Išpirkimo arba grąžinimo terminas

Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė

Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė

1

2

3

4

1.

Vieni metai

 

 

2.

Nuo vienų iki dvejų metų

 

 

3.

Nuo dvejų iki trejų metų

 

 

4.

Nuo trejų iki ketverių metų

 

 

5.

Nuo ketverių iki penkerių metų

 

 

6.

Ilgesnis kaip penkeri metai

 

 

7.

Iš viso

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 


17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir

finansiniai įsipareigojimai“

11 priedas

 

(Informacijos apie paskolas pagal įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

 

Eil. Nr.

Paskolos grąžinimo terminas

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

beprocentės paskolos

paskolos su fiksuota palūkanų norma

paskolos su kintama palūkanų norma

1

2

3

4

5

1.

Per vienus metus:

 

 

 

1.1.

Trumpalaikės paskolos

 

 

 

1.2.

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis

 

 

 

2.

Nuo vienų iki penkerių metų

 

 

 

3.

Po penkerių metų

 

 

 

4.

Iš viso paskolų (1+2+3)

 

 

 

 

_________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

9

Papildyta priedu:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

12

Papildyta priedu:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

13

Papildyta priedu:

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-444, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5920 (2008-12-23), i. k. 1082050ISAK001K-444

Dėl kai kurių finansų ministro įsakymų, kuriais patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-444, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6697 (2009-12-17), i. k. 1092050ISAK001K-444

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-038, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-704 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-038

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-443, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7874 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-443

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-008, 2015-01-09, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00597

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo