Suvestinė redakcija nuo 1997-07-09 iki 1999-12-21

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 109-2474, i. k. 0961010ISTA00I-1591

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS
ĮSTATYMAS

 

1996 m. spalio 22 d. Nr. I-1591

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šiuo įstatymu, vadovaujantis Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymu, įsteigiama Kauno laisvoji ekonominė zona (toliau – zona).

2. Zonos įsteigimo tikslas – nustatytoje teritorijoje efektyviai panaudoti gretimą Kauno oro uostą, šalia esančius geležinkelius ir automagistrales, efektyviai panaudoti Lietuvos geopolitinę padėtį, Kauno regiono potencialą ir Kauno miesto infrastruktūrą, sudaryti palankesnes sąlygas užsienio investavimui, naujoms technologijoms bei naujoms darbo vietoms kurti.

 

2 straipsnis. Zonos veiklos terminas

Zona steigiama 49 metams. Zonos veiklos terminas gali būti pratęstas tik įstatymu.

 

3 straipsnis. Zonos teritorija

1. Zonos teritorija užima 1053,99 ha.

2. Zonos teritorija Žemės nuomos įstatymo nustatyta tvarka išnuomojama zonos valdymo bendrovei.

 

4 straipsnis. Zonos teritorijos ribos

1. Nustatomos šios zonos teritorijos ribos:

1) šiaurinė riba – magistralinis kelias A–6 Kaunas–Zarasai; sutampa su valstybinio žemės fondo (Karmėlavos gyvenvietės pietvakarinė riba), valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ pietine riba, Jonavos rajono žemių ribomis;

2) rytinė riba – geležinkelio ruožas Gaižiūnai–Palemonas;

3) pietinė ir vakarinė riba – valstybinio vandens fondo upelio Zversva vaga bei šiame upelyje įrengto valstybinio vandens fondo tvenkinio dešinysis krantas.

2. Zonos teritorijos ribų schema, pateikta kaip Įstatymo priedas, yra neatskiriama šio įstatymo dalis.

 

5 straipsnis. Zonos veiklos rūšys

Zonoje plėtojama transporto ir tarptautinio krovinių vežimo, prekybos, gamybos bei verslo veikla. Zonos veikla yra detalizuojama zonos statute.

 

6 straipsnis. Konkurso sąlygos ir kriterijai geriausiam zonos verslo planui bei zonos  statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti

1. Tarptautinį konkursą organizuoja Kauno apskrities viršininko administracija, o konkurso komisiją ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Į komisiją turi būti įtraukta ne mažiau kaip po 1 Kauno miesto tarybos, Kauno rajono tarybos ir Kauno apskrities viršininko skiriamą narį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-334, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1556 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-334

 

2. Tarptautinis konkursas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

3. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys.

4. Konkurso nugalėtojai nustatomi pagal šiuos kriterijus:

1) zonos steigimo ir jos būsimos veiklos ekonominio pagrindimo realumą;

2) investicijų, pirmiausia iš užsienio, realumą, šių investicijų dydį, jų dalį zonos infrastruktūrai plėtoti, investicijų atsipirkimo trukmę;

3) Kauno transporto terminalo ekonominį pagrindimą;

4) europinės vėžės geležinkelio Lenkija - Lietuvos siena (Šeštokai) - Kaunas techninį ir ekonominį pagrindimą;

5) zonos veiklos naudos Kauno apskričiai ir Lietuvos Respublikai pagrindimą;

6) darbo vietų sukūrimo zonoje skaičių ir pagrįstumą;

7) zonos veiklos ir jos infrastruktūros pritaikymo etapus bei terminus;

8) patirtį kuriant laisvąsias ekonomines zonas pasaulyje ir pasiūlyto zonos modelio palyginimą su jau egzistuojančiomis zonomis, įvertinant Lietuvos ir Kauno specifiką;

9) zonos įtakos, skatinančios Kauno miesto ir regiono ekonominę plėtrą, pagrindimą ir priemonių, skatinančių vietinį verslą zonoje, planą;

10) funkcinių ryšių su kitomis Lietuvoje kuriamomis laisvosiomis ekonominėmis zonomis pagrįstumą;

11) bendradarbiavimą su Kauno miesto ir rajono savivaldybėmis, Kauno apskritimi ir vietinio verslo asocijuotomis struktūromis;

12) zonos statuto teisinį pagrįstumą.

 

7 straipsnis. Zonos valdymo bendrovės struktūra, jos valdymo organų funkcijos, įgaliojimai ir atsakomybė

1. Zonos valdymo bendrovė veikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir savo įstatus.

2. Zonos valdymo bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracija.

3. Kaip zonos valdymo bendrovė gali būti įregistruota jau veikianti akcinė arba uždaroji akcinė bendrovė, pakeitusi ir nustatyta tvarka įregistravusi bendrovės įstatus.

4. Zonos valdymo bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę teikti pasiūlymus Vyriausybei bei laisvųjų ekonominių zonų valstybinę priežiūrą atliekančiai valstybės institucijai dėl zonos teritorijos ribų bei zonos statuto pakeitimų.

5. Zonos valdymo bendrovės valdybą sudaro 9 nariai. Į valdybą įeina:

1) Vyriausybės skiriamas 1 narys;

2) Kauno miesto tarybos skiriamas 1 narys;

3) Kauno rajono tarybos skiriamas 1 narys;

4) Kauno apskrities viršininko skiriamas 1 narys;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. VIII-334, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1556 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-334

 

5) Visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkti 5 nariai.

6. Zonos valdymo bendrovės valdybos pirmininkas gali būti ir administracijos vadovu.

7. Zonos valdymo bendrovės valdyba atlieka šias zonos valdymo funkcijas:

1) priima sprendimą išduoti leidimą ūkio subjekto veiklai zonoje;

2) nustato rinkliavas bendriems zonos reikalams;

3) nustato zonos valdymo bendrovės išnuomotos žemės bei nekilnojamojo turto subnuomojimo zonos įmonėms ir savitarpio paslaugų teikimo finansines bei kitas sąlygas;

4) nustato zonos vidaus tvarką;

5) steigia zonoje aptarnavimo įmones;

6) priima sprendimus dėl lėšų kooperavimo bei panaudojimo bendriems zonos infrastruktūros plėtojimo ir aplinkotvarkos reikalams;

7) patvirtina Vyriausybei teikiamą zonos valdymo bendrovės ir zonos veiklos ataskaitą;

8) sudaro komisiją ginčams tarp ūkio subjektų nagrinėti;

9) nustato žemės subnuomos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;

10) nustato zonos valdymo bendrovės iškvietimų norintiems atvykti į zoną užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems užsienyje, išdavimo tvarką bei tarpininkavimo dėl vizų išdavimo užsieniečiams vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją nuo sienos perėjimo punktų iki zonos teritorijos tvarką;

11) suderinusi su Pasienio policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos bei Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, nustato Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų įleidimo į zoną tvarką bei tvirtina leidimų pavyzdžius.

8. Zonos valdymo bendrovės administracija organizuoja ir vykdo zonos veiklą pagal bendrovės valdybos patvirtintą darbo reglamentą.

9. Zonos valdymo bendrovės administracija:

1) atstovauja zonos valdymo bendrovei;

2) subnuomoja zonos valdymo bendrovei išnuomotą žemę ir nekilnojamąjį turtą zonos įmonėms pagal bendrovės valdybos nustatytas subnuomos sutarčių sąlygas;

3) sudaro savitarpio paslaugų teikimo sutartis su zonos įmonėmis pagal bendrovės valdybos nustatytas finansines ir kitas sąlygas;

4) išduoda bendrovės valdybos nustatyto ir su Pasienio policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos suderinto pavyzdžio leidimus įeiti į zoną;

5) užtikrina, kad zonoje registruoti ūkio subjektai laikytųsi zonos statuto, neužsiimtų įstatymų draudžiama veikla, veiktų pagal sutartyje nustatytas sąlygas, laikytųsi Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų;

6) užtikrina zonos ribų apsaugą ir sudaro sąlygas Lietuvos Respublikos muitinės darbui muitinės kontrolės postuose;

7) užtikrina zonos teritorijos fizinę apsaugą;

8) sudaro sąlygas teisėsaugos institucijoms ir tarptautinėms kontrolės organizacijoms atlikti zonoje savo funkcijas;

9) išduoda leidimus veiklai zonoje;

10) renka iš ūkio subjektų statistinius ataskaitinius duomenis ir juos analizuoja atsižvelgdama į Statistikos įstatymo reikalavimus;

11) dirba kitą valdybos jai pavestą darbą.

10. Zonos valdymo bendrovė, jos valdymo organai ir vadovai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Zonos valdymo bendrovės likvidavimas bei naujos bendrovės sudarymas

1. Zonos valdymo bendrovė gali būti likviduojama Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais.

2. Atsiradus įstatymo nustatytam pagrindui likviduoti zonos valdymo bendrovę, naujai zonos valdymo bendrovei sudaryti Vyriausybė priima sprendimą skelbti tarptautinį konkursą steigėjų grupei parinkti. Šį konkursą organizuoja Kauno apskrities viršininko administracija, o naują konkurso komisiją ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-334, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1556 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-334

 

3. Pagrindinės konkurso sąlygos:

1) zonos veiklos tęstinumas;

2) zonos veiklos etapų laikymasis;

3) galimybė prisiimti ilgalaikius likviduojamos zonos valdymo bendrovės finansinius, ūkinius, teisinius ir kitus įsipareigojimus, susijusius su bendra zonos veikla.

4. Likviduojama zonos valdymo bendrovė veikia kaip zonos valdytoja, iki bus įsteigta nauja zonos valdymo bendrovė.

 

9 straipsnis. Prekių įvežimo į zoną ir išvežimo iš jos per Kauno oro uostą tvarka

Per Kauno oro uostą įvežamų į zoną ir iš jos išvežamų prekių muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas oro uosto teritorijoje.

 

10 straipsnis. Rinkliavų iš zonos įmonių nustatymo tvarka

1. Zonos valdymo bendrovė, realizuodama įstatymo jai nustatytas teises, pareigas ir atsakomybę bei remdamasi zonos statutu, gali nustatyti rinkliavas zonos įmonėms.

2. Zonos valdymo bendrovė zonos statute nustatyta tvarka nustato rinkliavų bendriems zonos reikalams tarifų dydžius, subjektus, iš kurių bus imamos rinkliavos, taip pat kitas rinkliavų rinkimo ir mokėjimo sąlygas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 


paveikslas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-334, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1556 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-334

Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo įstatymas